YANGIN YALITIMCISI SEVİYE 3

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

YANGIN YALITIMCISI SEVİYE 3

REFERANS
KODU / 11UMS0136-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 21.03.2011 – 27881 (Mükerrer)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
1

Yangın
Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0136-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMeslek:

YANGIN YALITIMCISI

Seviye:

31

Referans Kodu:

11UMS0136-3

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

Türkiye inşaat Sanayicileri
işveren Sendikası (İNTES)

Yardımcı Kuruluş: Isı, Su, Ses ve Yangın
Yalıtımcıları Derneği (İZODER)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK İnşaat Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

01.03.2011 Tarih ve 2011/17 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

21.03.2011 /27881 (Mükerrer)

Revizyon No:

00

1
Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3)
olarak belirlenmiştir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
2

Yangın
Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0136-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

AGRAF: Ana taşıyıcı tavan profillerini sabitlemek için kullanılan aksesuarları,

AKSESUARLAR: Alçı levha, ahşap
yünü levha vb. levha biçimindeki muhtelif kaplama malzemeleri ile yapılan
asma tavan, bölme duvar ve giydirme duvar imalatlarında kullanılan çeşitli
ürünleri (agraf, klips, askı maşası, askı çubuğu, ekleme parçası vb.),

BORAZAN VİDA: Profilli ses
yalıtım uygulamalarında, levha biçimindeki kaplama malzemelerini galvanizli
çelik sac profillere sabitlemede kullanılan
vidaları,

ÇELİK DÜBEL: Asma tavan
imalatlarında, mevcut döşemeye sabitlenen, askı çubuğu ve asma tavan
sistemini taşıyan dübeli,

ÇIRPI İPİ: Teraziye alınan
yüzeyleri işaretleyen boyalı ipi,

DERZ BANDI: Alçı levha, ahşap
yünü levha vb. levha biçimindeki muhtelif kaplama malzemelerinin birleşim
yerlerinde sıva çatlamalarını önlemek için kullanılan bantları,

DÜBEL-VİDA: Profilleri döşeme,
tavan ve duvara sabitlemede kullanılan, dübel ve pul başlı vidayı,

DÜŞEY TAŞIYICI PROFİL: Döşeme ve
tavana monte edilen “U” profillerin içerisine
belirli aralıklarla düşey olarak yerleştirilen, aralarına ses yalıtım
malzemelerinin yerleştirildiği ve üzerine alçı levha, ahşap yünü levha vb.
levha biçimindeki kaplamaların monte edildiği, U, I ve kutu biçimindeki
profili,

GALVANİZ PROFİLLER: Alçı levha,
ahşap yünü levha vb. levha biçimindeki muhtelif kaplama malzemeleri ile
yapılan asma tavan, bölme duvar ve giydirme duvar imalatlarında taşıyıcı
sistemin oluşturulmasında kullanılan, üzerine galvaniz kaplı, çeşitli taban
genişlikleri ve et kalınlıklarında olan profilleri,

ISCO: Uluslararası Standart
Meslek Sınıflaması’nı,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KOMPOZİT PANEL: Bir veya her iki
yüzeyi bir başka malzeme ile fabrika ortamında emprenye
edilmiş bileşik levha biçimindeki malzemeyi,

KOT ALMAK: İmalatı yapılacak
yüzeylerin terazisinde olması için yapılan işlemi,

KÖŞE PROFİLİ: Dış köşelerin darbe
dayanımını artırmak ve yüzey dikliğini sağlamak amaçlı köşe bitişlerinde
kullanılan koruyucu profilleri,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı,
yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden
fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan
tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

MASTAR: Ahşap veya hafif metal
malzemeden yapılan, çeşitli uzunlukta imal edilen, yüzey düzgünlüğünü kontrol
etme ve yüzey düzeltme gibi işlerin yapımında kullanılan aracı,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
3

Yangın
Yalıtomcısı (Seviye 3)                                                                              11UMS0136-3
/ 01.03.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                      Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMATKAP UÇLU VİDA: 1,7 mm den
kalın profilleri sabitlemede kullanılan vidaları,

MERCİMEK BAŞLI VİDA: Alçı levha,
ahşap yünü levha vb. levha biçimindeki muhtelif kaplama malzemeleri ile
yapılan uygulamalarda, gereken noktalarda metale sabitlemeyi sağlayan vidayı,

PAH: Yüzey köşelerine belirli açı
veya yuvarlak şekil verilmesi işlemini,

PERÇİN MAKİNESİ: Profilleri
birbirine kenetlemeye yarayan el aletini,

ŞAKÜL: Elemanların düşeyliğini kontrol etmekte kullanılan aracı,

VİDALAMA MAKİNESİ (ELEKTRİKLİ
TORNAVİDA/SIKMA):
Alçı levha, ahşap yünü levha vb. levha biçimindeki
muhtelif kaplama malzemelerini profillere
sabitlemeye yarayan elektrikli tornavidayı,

YALITIM MALZEMESİ: Asma tavan,
bölme duvar veya giydirme duvar imalatlarında sistemin, ısı, ses ve yangın
açısından performansını artırmak için kullanılan, farklı yoğunluklarda ve
farklı kalınlıklardaki malzemeyi,

YANGIN DUVARI: İki bina arasında
veya aynı bina içinde farklı yangın yüküne sahip hacimlerin birbirinden
ayrılması gereken hâllerde, yangının ilerlemesini ve yayılmasını belirlenmiş
bir süre için durduran düşey elemanı,

YANGIN KOMPARTIMANI: Bir bina
içerisinde, tavan ve taban döşemesi dâhil olmak üzere, her yanı en az 60
dakika yangına karşı dayanıklı yapı elemanları ile duman ve ısı geçirmez
alanlara ayrılmış bölgeyi,

YANGIN YALITIM MALZEMELERİ: Yüksek
sıcaklıklara maruz kaldığında, bütünlük ve ısı geçişine karşı yüksek direnç
sağlama özelliğini koruyan taşyünü, perlit, vermikülit vb. özel yanmaz malzemeleri,

YANGINA KARŞI DAYANIM (DİRENÇ): Bir
yapı bileşeninin veya elemanının, yük taşıma, bütünlük ve yalıtkanlık
özelliklerini belirlenmiş bir süre koruyarak yangına karşı dayanmasını,

YANGINA TEPKİ: Bir ürünün yangına
maruz kaldığında gösterdiği tepkiyi, ifade eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
4

Yangın
Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0136-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

2.
MESLEK TANITIMI………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

2.1.
Meslek Tanımı…………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri…………………………………………………………… 7

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili
Düzenlemeler………………………………………………………………………….. 7

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat………………………………………………………………………………………………………… 7

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları…………………………………………………………………………………………………………… 7

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler…………………………………………………………………………………………………. 7

3.
MESLEK PROFİLİ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım
Ölçütleri………………………………………………………………………………………… 8

3.2.
Kullanılan Araç,
Gereç ve Ekipman……………………………………………………………………………………………… 18

3.3.
Bilgi ve
Beceriler……………………………………………………………………………………………………………………………. 18

3.4.
Tutum ve
Davranışlar…………………………………………………………………………………………………………………….. 19

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME………………………………………………………………………. 21©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
5

Yangın
Yalıtımcısı (Seviye 3)                                                                               11UMS0136-3
/ 01.03.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                      Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.
GİRİŞ

Yangın Yalıtımcısı (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544 sayılı
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan
“Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki
Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği
Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) tarafından
hazırlanmıştır.

Yangın
Yalıtımcısı (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve
kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK İnşaat Sektör Komitesi
tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
6

Yangın Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardıİ. MESLEK
TANITIMI
2.1.          Meslek
Tanımı

Yangın
Yalıtımcısı (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri
alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu
yapan, her türlü yapıda yangın yalıtımı uygulamalarına ilişkin işlemleri
yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

İ.İ. Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri
ISCO GS: 7124
(Yalıtım işlerinde çalışanlar)

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

5510
Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ağır ve Tehlikeli
İşler Yönetmeliği Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

İş
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

Kişisel
Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Kimyasal
Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Yapı
İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği

*Ayrıca,
iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat,
kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi
yapılması esastır.

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

4857
Sayılı İş Kanunu

*Ayrıca,
meslek ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat, kanun, tüzük ve
yönetmeliklere uyulması esastır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

Yangın
Yalıtımcısı (Seviye 3); her türlü bina, endüstriyel tesis ve gerekli olan
yerlerde yangın yalıtımı yapar. Zaman zaman toz ve kokunun yoğun olduğu açık
ya da kapalı ortamlarda çalışır. Yangın yalıtımcısı işin gereğine göre mimar,
mühendis, yalıtım teknikeri ve meslektaşları ile işbirliği içerisinde çalışır.
Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza
ve yaralanma riskleri bulunmaktadır.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Yangın
Yalıtımcısının; iş iskelesi ile ilgili şartnamelere uygun çalışma yapması,
yükseklik fobisinin olmaması, ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilecek sağlık
raporuna sahip olması gerekir.11ÜMSG136-3
I 01.03.2011 I 00

Referans
Kodu I Onay Tarihi I Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
İ

Yangın
Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0136-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.
MESLEK PROFİLİ3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

Projeyi
detaylı biçimde okur.

 

 

A.1

Projeyi
incelemek

A.1.2

İş
kalemlerini tespit eder.

 

 

 

 

A.1.3

İş
sıralamasını yapar.

 

 

 

 

A.2.1

Yalıtımı
yapılacak yüzeylerin hazır olup olmadığını kontrol eder.

 

 

A.2

Yalıtım
öncesi kontrolleri

A.2.2

Saha
kontrolü yapar.

 

 

yapmak

A.2.3

Yalıtımı yapılacak
yüzeylerin metrajını çıkartır.

 

İş
organizasyonu yapmak (devamı var)

 

 

A.2.4

İşlerin
yapılması esnasında hava koşullarını önceden kontrol eder.

A

A.3

Teknik
şartnameyi incelemek

A.3.1

Şartnamedeki
iş kalemlerini kontrol eder.

 

 

A.3.2

Şartnamedeki
malzemelerin teyidini yapar.

 

 

A.4

Araç gereç
ve malzeme seçimi

A.4.1

Kullanılacak
ekipmanı belirler ve hazırlar.

 

 

yapmak

A.4.2

Sarf
malzemelerinin miktarını ve çeşidini işin yapısına göre belirler.

 

 

 

 

A.5.1

Depolama ve
istiflemeyi kurallara uygun olarak yapar veya yapılmasını sağlar.

 

 

 

Lojistik ile
ilgili işlemleri yapmak

A.5.2

Depolanan
alandan kullanılan alana malzeme taşır veya taşınmasını sağlar.

 

 

A.5

A.5.3

Atık
malzemeleri uygun yerlerde depolar.

 

 

 

 

A.5.4

İşverenle görüşerek,
uygun yerlerde depolanan atıkların sevkiyatının yapılmasını sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
8

Yangın
Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0136-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

A.6

Yardımcı
elemanlara iş dağılımı yapmak ve iş programını uygulamak

A.6.1

İşe göre
eleman seçimi yapar.

 

 

 

A.6.2

Yardımcı
elemanlar arasındaki koordinasyonu sağlar.

 

 

 

 

A.7.1

Çalışacağı
alandaki risk unsurları hakkında bilgi sahibi olur.

 

 

 

 

A.7.2

İş sağlığı
ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanır.

 

 

 

 

A.7.3

Arızalan
yetkili kişiye bildirir.

A

İş
organizasyonu yapmak

 

 

A.7.4

Kazaya
sebebiyet verecek davranışlardan kaçınır, iş sağlığı ve güvenliği konusunda
alınan önlemlere dikkat eder ve uyar.

A.7

İş sağlığı
ve güvenliği için

A.7.5

İlk yardım
çantası ve yangın söndürücü bulundurur.

 

 

gerekli önlemleri
almak ve alınmasını sağlamak

A.7.6

İletişim araçlarını
yanına alır.

 

 

 

 

A.7.7

Çalışacağı
alanın gereken güvenlik donanım kontrolünü iş sağlığı ve güvenliği uzmanının
direktiflerine uygun olarak yapar.

 

 

 

 

A.7.8

Çalışma
alanında ilgisiz kişilerin bulunmamasına dikkat eder.

 

 

 

 

A.7.9

Çalışma alanının
temiz ve düzenli tutulmasını sağlar.

 

 

 

 

A.7.10

Yardımcı
elemanların iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışmalarını sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
9

Yangın
Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0136-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

B.1.1

Yangın
tehlike sınıfına uygun yalıtım malzemesinin uygulanacağı tavana; taşıyıcı
sistemin uygulanacağı eksende detaylara uygun aralıklarda dübel atar ve
sabitleme elemanlarını dübellere vidalar.

 

 

B.1

Asma tavan
sistemleri ile

B.1.2

Asma tavanlı
sistemde (profilli sistemde) yalıtım malzemelerini
arasında boşluk bırakmayacak şekilde döşer.

 

 

 

çatıda yangın
yalıtımı yapmak

B.1.3

Belirlenen
kotlarda oluşturulan asma tavan taşıyıcı sistem üzerine yangın yalıtım
malzemelerini tekniğine uygun şekilde döşer.

 

 

 

 

B.1.4

İç yüzey
kaplamasını taşıyıcı sisteme tekniğine uygun olarak tespit eder ve uygulamayı
bitirir.

B

Tavanlarda
ve döşemelerde yangın yalıtımı yapmak

 

 

B.2.1

Yangın
yalıtım malzemesini mertekler ile arasında boşluk bırakmayacak şekilde
yerleştirir.

(devamı var)

 

 

B.2.2

Buhar kesici
katmanı içe bakacak şekilde merteklerin altından geçici/kalıcı olarak
tutturur.

 

 

B.2

Doğrudan
çatıya tespit edilen sistemlerde yangın yalıtımı yapmak

B.2.3

İç yüzey
kaplaması olarak yangına dayanıklı alçı levhaları buhar kesici katmanın
üzerinden merteklere vidalar.

 

 

B.2.4

Birleşim
yerlerine derz bandı yapıştırır ve derz alçısı çeker.

 

 

 

 

B.2.5

Alternatif
olarak; kompozit yangın yalıtım malzemelerini
birbirileri arasında boşluk bırakmayacak şekilde mertekler ile çatı yüzeyinin
altına mekanik olarak sabitler.

 

 

 

 

B.2.6

Birleşim
yerlerine derz bandı yapıştırır ve fileli derz alçısı çeker.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
10

Yangın
Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0136-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

B

Tavanlarda
ve döşemlerde yangın yalıtımı yapmak

B.3

Kat arası
(yüzer döşemelerde) yangın yalıtımı yapmak

B.3.1

Yüzeyi yağ,
toz, harç artığı, demir filizleri vb. atıklardan temizler.

B.3.2

Yangın yalıtım
malzemesini ek yerlerinde boşluk bırakılmadan serbestçe döşer.

B.3.3

Şap tabakalı
kaplamalarda, yangın yalıtımını şap kalınlığı boyunca yukarı döndürür.

B.3.4

Tamamlanan
yangın yalıtım uygulamasına su geçirmeyen malzeme serer ve şap atılmasına
uygun zemin hazırlar.

B.3.5

Duvara
döndürülen yangın yalıtımını, duvar kaplaması ve süpürgelik ile kapatır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
11

Yangın
Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ülusal Meslek Standardı11UMS0136-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.1.1

Duvar
ölçülerine göre döşeme ve tavana monte edilecek “U” profilleri
keserek uygulamaya hazırlar.

 

 

 

 

C.1.2

Tavan ve
tabana, U profillerin monte edileceği yerleri çizgi
çizerek işaretler.

 

 

 

 

C.1.3

U profilleri şartnamede yapılan tanımlamalara uygun olarak
boşluklu veya boşluksuz olarak çizilen çizgilere göre mekanik olarak monte
eder.

 

 

C.1

Mevcut duvar
üzerine profilli

C.1.4

Taban ve
tavana U profilleri monte ettikten sonra düşey taşıyıcı profilleri (C profil) duvar yüksekliğine göre keserek uygulamaya
hazırlar.

 

 

yangın yalıtımı
yapmak

C.1.5

Tavandaki ve
tabandaki taşıyıcı sistem arasına uygun aralıklarla dikey olarak taşıyıcı profilleri döşer.

 

Duvarlarda
yangın yalıtımı yapmak

 

 

C.1.6

Yangın
yalıtım malzemelerini dikey taşıyıcı profiller
arasına, boşluk kalmayacak şekilde yerleştirir.

C

 

 

C.1.7

İç yüzey
kaplamasını alçı levha gibi dikey taşıyıcı profillere
vidalar.

 

(devamı var)

 

 

C.1.8

Birleşim
yerlerine derz bandı yapıştırır ve derz alçısı çeker.

 

 

 

 

C.2.1

Yapıştırmalı
yangın yalıtımı uygulamalarında yüzeyin düzgünlüğüne göre uygun yapıştırma
tekniğini belirler.

 

 

 

Mevcut duvar
üzerine yapıştırmalı yangın yalıtımı yapmak

C.2.2

Alçı veya
çimento esaslı yapıştırıcıyı üreticisinin tavsiyeleri doğrultusunda hazırlar.

 

 

C.2

C.2.3

Yapıştırıcıyı,
levha kenarlarında kesintisiz çerçeve ve levha ortasında öbekler halinde
yangın yalıtım levhalarına uygular.

 

 

 

C.2.4

Yangın
yalıtım levhalarını aralarında boşluk kalmayacak şekilde duvara yerleştirir.

 

 

 

 

C.2.5

Sıvayı
üreticisinin tavsiyeleri doğrultusunda hazırlar ve fileli sıva uygulaması
yapar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
12

Yangın
Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0136-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.3.1

Kullanılacak
olan kompozit levhayı duvar yüksekliğine göre
keser.

 

 

C.3

Kompozit levhalar
ile yangın yalıtımı yapmak

C.3.2

Alçı esaslı
yapıştırıcıyı üreticisinin tavsiyeleri doğrultusunda hazırlar.

 

 

C.3.3

Yapıştırma
işlemini levhanın arka yüzeyine öbekleme tekniği
ile yapar.

 

 

 

 

C.3.4

Kompozit levhalar
yapıştırıldıktan sonra birleşim yerlerine derz bandı ve derz alçısı çeker ve
boyaya hazır yüzey elde eder.

 

 

 

 

C.4.1

Projede
tanımlanan yerleşim ve duvar ölçülerine göre döşeme ve tavana monte edilecek
“U” profilleri keserek uygulamaya hazırlar.

C

Duvarlarda
yangın yalıtımı

yapmak

(devamı var)

 

 

C.4.2

Tavan ve
tabana U profillerin monte edileceği yerleri çizgi
çizerek işaretler.

 

 

C.4.3

U profilleri çizilen çizgilere göre mekanik olarak monte
eder.

 

 

C.4

Ara bölme (kompartıman)
duvarlarda yangın yalıtımı yapmak

C.4.4

Taban ve
tavana U profilleri monte ettikten sonra düşey taşıyıcı profilleri (C profil vb.) duvar yüksekliğine göre keserek uygulamaya
hazırlar.

 

 

 

C.4.5

Tavandaki ve
tabandaki konstrüksiyon arasına uygun aralıklarla
dikey olarak taşıyıcı profilleri döşer.

 

 

 

 

C.4.6

Yangın
yalıtım malzemelerini dikey taşıyıcı profiller
arasına, birbirleri arasında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirir.

 

 

 

 

C.4.7

Birleşim
yerlerine derz bandı yapıştırır ve derz alçısı çeker.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
13

Yangın
Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0136-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.5.1

Yangına
dayanıklı olması gereken duvar ve döşeme elemanlarını delip geçen yanıcı
tesisat elemanlarının duvarla birleşim yerine, ısıyla genleşen
malzeme/sıvaları uygular.

C

Duvarlarda
yangın yalıtımı yapmak

C.5

Duvar/döşeme
geçiş detaylarında yangın yalıtımı yapmak

C.5.2

Yangına
dayanıklı olması gereken duvar ve döşeme elemanlarını delip geçen yanmaz
tesisat elemanlarının duvarla birleşim yerini yangın yalıtım malzemeleri ile
kaplar.

 

 

 

 

C.5.3

Çatıyı delip
geçen baca, boru kenarı gibi boşlukları yangın yalıtım malzemeleri ile
doldurur.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
14

Yangın
Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ülusal Meslek Standardı11UMS0136-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.1.1

Dairesel
kesitli kolonlara uygun boyutta, şilte biçiminde olan yangın yalıtım
malzemesini keser.

 

 

D.1

Dairesel
kesitli kolonlarda yangın yalıtımı yapmak

D.1.2

Şiltelerin
yerleştirileceği yüzeylere tespit pimleri monte eder.

 

Çelik
yapılarda taşıyıcı elemanlara yangın yalıtımı yapmak

 

 

D.1.3

Kesilen
şilteleri pimlere geçirerek yalıtım yapılacak yüzey üzerine sarar ve ek
yerlerini galvanizli tel ile taşıyıcı rabitz tel
içinden geçirerek diker.

D

D.2

Dikdörtgen/kare
kesitli kolonlarda ve kirişlerde yangın yalıtımı yapmak

D.2.1

Dikdörtgen/kare
kesitli kolonların ve kirişlerin yangın yalıtımı için kullanılan levhaları,
uygulanacak olan yüzeylere yapıştırır ve/veya tespit pimleri ile tutturur.

 

 

D.3

Son kat
yüzey kaplamasını

D.3.1

Son kat
yüzey kaplamasına hazır yüzey oluşturur.

 

 

monte etmek

D.3.2

Köşelere profil uygular ve şartnameye uygun olarak son kat yüzey
kaplamasını monte eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
15

Yangın
Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0136-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.1.1

Yangına
dayanıklı hazır sandviç panelleri bina taşıyıcı sistemi üzerine ek yerlerinde
boşluk oluşturmaksızın monte eder.

 

 

E.1

Sanayi
yapılarında cephelerde yangın yalıtımı yapmak

E.1.2

Yerinde
uygulamalı sistemlerde bina taşıyıcı sistemi üzerine ilk kat sac panel
montajı yapar.

 

 

 

E.1.3

Buhar kesici
serer ve sistem konstrüksiyonu oluşturur.

E

Sanayi
yapılarında yangın

 

 

E.1.4

Yangına
dayanıklı yalıtım malzemesini ek yerlerinde boşluk oluşturmaksızın
yerleştirir ve ikinci kat sac uygulama montajı yapar.

 

yalıtımı yapmak

 

 

E.2.1

Yangına
dayanıklı hazır sandviç panelleri bina taşıyıcı sistemi üzerine ek yerlerinde
boşluk oluşturmaksızın monte eder.

 

 

E.2

Sanayi
yapılarında çatılarda

E.2.2

Yerinde
uygulamalı sistemlerde bina taşıyıcı sistemi üzerine ilk kat sac panel
montajı yapar ve kesici serer.

 

 

 

yangın yalıtımı
yapmak

E.2.3

Yangına
dayanıklı yalıtım malzemesini ek yerlerinde boşluk oluşturmaksızın
yerleştirir

 

 

 

 

E.2.4

Tekniğine
uygun olarak su yalıtım örtülerinin montajının yapılmasını sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
16

Yangın
Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0136-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

F

Mesleki
gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek

F.1

Meslekle
ilgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek

F.1.1

Meslekle
ilgili yayınları takip eder.

F.1.2

Ürün tanıtım
toplantılarına katılır.

F.2

Meslekle
ilgili hizmet içi eğitim, kurs vb. faaliyetlere katılmak

F.2.1

Meslekle
ilgili kurslara, sertifika programlarına katılır.

F.2.2

Meslekle
ilgili katıldığı eğitimler sonucunda elde ettiği bilgileri mesleğinde
kullanır. Öğrendiklerini çalıştığı ekiple paylaşır.

F.2.3

Biriminde
işe yeni başlayanlara işin detayı hakkında gerekli eğitimi verir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
17

Yangın Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman1.

Branda

2.

Cetvel

3.

Çelik
mala

4.

Çırpı
ipi

5.

Çivi
çeşitleri

6.

Darbeli
delici uç

7.

Darbeli
kırıcı uç

8.

Derz
dolgu malzemeleri

9.

Derz
filesi

10.

Dübel

11.

El
matkabı

12.

Elektronik
lazer ışınlı hortum terazi

13.

Emniyet
ekipmanı

14.

Fırça

15.

Harç
hazırlama malzemeleri

16.

İkaz
şeritleri

17.

İp

18.

İş
asansörü

19.

İş
merdiveni

20.

Karıştırma
aparatı

21.

Kişisel
koruyucu donanım (iş elbisesi, iş eldivenleri, kulak koruyucusu, iş gözlüğü,
baret vb.)

22.

Kova

23.

Köşe
profili

24.

Lazerli
mesafe ölçer

25.

Malzeme
katalogu

26.

Markalama
kalemi

27.

Spiral
metal kesme taşı

28.

Vida
çeşitleri

29.

Yangın
yalıtım malzemeleri

30.

Zımpara

3.3.
Bilgi ve Beceriler

1.
Acil durum bilgisi

2.
Araç, gereç ve ekipman
bilgisi

3.
Artık ve atıkların kaynakta doğru ayrılması bilgisi

4.
Basit iş iskelesi kurma bilgi ve becerisi

5.
Çevre koruma standartları bilgisi

6.
Depolama bilgisi

7.
Ekip içinde çalışma yeteneği

8.
El becerisi11UMS0136-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
18

Yangın Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı9.
Görsel yetenek

10.  Harç
hazırlama bilgisi

11.  Harç
karışım miktarları bilgisi

12.  İletişim
yeteneği

13.  İSG
bilgisi

14.  İşyeri
çalışma prosedürleri bilgisi

15.  Kalite
kontrol prensipleri bilgisi

16.  Mesleğe
ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

17.  Mesleki
terim bilgisi

18.  Öğrenme
ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği

19.  Ölçme
ve kontrol bilgisi

20.  Proje
okuma bilgisi

21.  Temel
çalışma mevzuatı bilgisi

22.  Temel
matematik bilgisi

23.  Yangın
yalıtım teknikleri bilgisi

24.  Yangın
yalıtım malzemeleri bilgisi

25.  Yapı
ve yapı malzemeleri bilgisi

26.  Yüzey
hazırlama teknikleri bilgi ve becerisi

27.  Zamanı
iyi kullanma becerisi

3.4.
Tutum ve Davranışlar

1.
Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olmak

2.
Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3.
Beraber çalıştığı kişilerle işe göre hareket
koordinasyonu kurmak ve eş zamanlı hareket etmek

4.
Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve
verimli kullanmak

5.
Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

6.
Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan
düzenlemeleri benimsemek

7.
Değişime karşı açık olmak ve değişen koşullara uyum
sağlamak

8.
Ekip içinde uyumlu çalışmak

9.
Göreviyle ilgili yenilikleri izlemek ve uygulamak

10.  İnsan
ilişkilerine özen göstermek

11.  İş
disiplinine sahip olmak

12.  İşyeri
çalışma prensiplerine uymak

13.  İşyerine
ait araç, gereç ve ekipmanın kullanımına özen
göstermek

14.  Kaliteye
dikkat etmek

15.  Kendini
geliştirme konusunda istekli olmak

16.  Kendinin
ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

17.  Meslek
ahlakına sahip olmak

18.  Planlı
ve organize olmak

19.  Risk
ve tehlike faktörleri konusunda duyarlı davranmak

20.  Sorumluluklarını
bilmek ve yerine getirmek

21.  Talimat
ve kılavuzlara titizlikle uymak11UMS0136-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
19

Yangın
Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0136-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No22.
Tedbirli olmak

23.
Tehlikeli durumlarda kendi hareket alanında etkin
şekilde, hızlı ve doğru tepki verebilmek ve ilgilileri bilgilendirmek

24.
Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

25.
Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri
bilgilendirmek©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
20

Yangın
Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0136-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Yangın
Yalıtımcısı (Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere
göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli
şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü
teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme
ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve
Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
21

Yangın
Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0136-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoEk: Meslek Standardı Hazırlama
Sürecinde Görev Alanlar 1.          Meslek
Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

H.
Necati ERSOY, İNTES – Genel Sekreter

Dr.
Aytekin AKAGÜN, İNTES – İnşaat Yüksek Mühendisi

Aslı
KARATEKİN, İNTES – İstatistikçi

Gülesen BAL, İNTES – İşletme

Sevil
Buket ATAR, İNTES – İnşaat Teknikeri

Süheyla ASLAN, İNTES – İnsan Kaynakları
Uzmanı

2.
Teknik Çalışma Grubu Üyeleri

Ali
TAKUÇİN – Koster

Burhan
KÖMÜRCÜ – İZOCAM AŞ.

Cemal
Taluk SAİT – Coobaın Weber A.Ş.

Güneş
YÜZÜGÜR – İZODER Hakan YILMAZ – Marshall Boya Hüseyin HELVACI – İstanbul
Teknik İnş.

Kenan
ÖZDEMİRCİ – İZOCAM A.Ş.

Muammer
AKTÜRK – Marshall Boya

Musa
ATEŞ – Denge Yapı

Müjdat
KENAR – Knauf Aş.-Sabar Müh.

Nevruz SÖĞÜT – Levent İzolasyon Timur DİZ –
İZODER Uğur YILDIRIM – Denge Yapı Yusuf GÜRBÜZ – Knauf Aş.-Sabar
Müh.

3.
Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

Ankara
Sanayi Odası Ankara Ticaret Odası

Boğaziçi
Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Devlet
Su İşleri Genel Müdürlüğü, Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı

Devlet
Su İşleri Genel Müdürlüğü, Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Devrimci
İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Gazi
Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi

Hak-İş
Konfederasyonu

Isı,
Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği

İnşaat
Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

İnşaat
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

İNTES
Üye Firmaları

İstanbul
Sanayi Odası

İstanbul
Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü İstanbul
Ticaret Odası İZOCAM A.Ş.

Karadeniz
Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
22

Yangın
Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0136-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoKarayolları
Genel Müdürlüğü, Etüd ve Proje Dairesi Başkanlığı
Karayolları Genel Müdürlüğü, Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Makine
Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
MARSHALL Boya ve Vernik San. AŞ.

Mesleki
Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı MESS Eğitim Vakfı

Müstakil
Sanayici ve İşadamları Derneği

Orta
Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

T.C.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı İşleri Genel
Müdürlüğü

T.C.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yüksek Fen Kurulu
Başkanlığı

T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü

T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve
Araştırma

Merkezi

T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İnşaat
Emlak Daire Başkanlığı

T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sigorta İşleri
Genel Müdürlüğü

T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu

T.C.
Çevre ve Orman Bakanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C.
Ulaştırma Bakanlığı, DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü

Türk
Akreditasyon Kurumu

Türk
Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği

Türk
Sanayicileri ve İşadamları Derneği

Türk
Standartları Enstitüsü, Standart Hazırlama Merkezi Başkanlığı

Türkiye
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanlığı

Türkiye
Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye
İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası

Türkiye
İnşaat ve Tesisat İşçileri Eğitim Vakfı

Türkiye
İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye
İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye
Metal Sanayicileri Sendikası

Türkiye
Müteahhitler Birliği

Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye
Resmi Sektör İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası Türkiye Yol, Yapı, İnşaat
İşçileri Sendikası

Yıldız
Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, İnşaat Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
23

Yangın
Yalıtımcısı (Seviye S)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0136-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
MYK Sektör Komitesi

Mustafa DEMİR,

Hüseyin ÇELİK,

Kemal AYDOĞAN,

Ekrem DİRİER,

Mehmet SAĞ,

Doç.Dr.Rifat
SÖNMEZ, H.Necati ERSOY,

Mustafa ARSLAN,

Hacı ÜSTÜNDAL, Muzaffer YÖNTEM,Üyeleri ve Uzmanlar

Başkan
(Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Üye (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı)

Üye
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Üye
(Milli Eğitim Bakanlığı)

Üye
(Ulaştırma Bakanlığı)

Üye
(Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı)

Üye
(Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Üye
(Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu) Üye
(Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Üye
(Mesleki Yeterlilik Kurumu)Firuzan
SİLAHŞÖR, Aylin RAMANLI, Sinan GERGİN,Daire
Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör
Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör
Komitesi Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)5.
MYK Yönetim KuruluBayram
AKBAŞ,

Prof.
Dr. Oğuz BORAT,

Yrd.
Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ, Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, Dr. Osman YILDIZ,

Celal
KOLOĞLU,Başkan
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi) Başkan Vekili (Milli Eğitim
Bakanlığı Temsilcisi)

Üye
(Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Üye
(Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Üye
(İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Üye
(İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
24 

Incoming search terms:

  • yangın danışmanı nasıl olunur (18)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>