TÜNEL KALIPÇISI SEVİYE 3

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

ULUSAL MESLEK STANDARDI

TÜNEL KALIPÇISI SEVİYE 3

REFERANS
KODU / 09UMS0028-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 11.12.2009-27429©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
1

Tünel
Kalıpçısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0028-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMeslek:

TÜNEL
KALIPÇISI

Seviye:

31

Referans
Kodu:

09UMS0028-3

Standardı
Hazırlayan Kuruluş(lar):

Türkiye
İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES)

Standardı
Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK
İnşaat Sektör Komitesi

MYK
Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

10.11.2009
Tarih ve 2009/60 Sayılı Karar

Resmi
Gazete Tarih/Sayı:

11.12.2009-27429

Revizyon
No:

00

1
Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3)
olarak belirlenmiştir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
2

Tünel
Kalıpçısı (Seviye 3)                                                               09UMS0028-3
/ 10.11.2009 / 00

Ulusal Meslek Standardı                                                                Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

TERİMLER, SİMGELER VE
KISALTMALAR

AKS BETONU ELEMANLARI: Beton dökümü esnasında bir
sonraki dökülecek perdeleri teşkil etmek amacı ile kılavuz betonu dökmek için
köşebent ve bu köşebentlerin üzerine oturduğu çelik ayaklardan oluşan
sistemi,

ARA AKS KÖŞEBENTİ: Arka panoların olduğu yerde
kullanılan köşebentleri,

ARKA PANO: Tünel kalıbın çıkış yönüne dik
doğrultudaki perdede (taşıyıcı duvar) kullanılan panoyu,

DIŞ PANO TAŞIMA İSKELESİ: Dış panoları taşıyan
taşınabilir iskeleyi,

DİK PANO: Tünelin çıkış yönüne paralel perde
(taşıyıcı duvar) betonlarını dökmek için kullanılan panoyu,

DİK PANO MERDİVENİ: İskele üzerinden yürüme
platformuna çıkmak için kullanılan merdiveni,

DİK PANO TEKERİ: Tüneli yürütmek için dik pano
üzerinde sabit bulunan tekeri,

DİKME TEKERİ: Bir ucu yatay panoya bağlanan diğer
ucunda teker bulunan borudan üretilmiş ve boyu ayarlanabilen elemanı,

DÖŞEME ALIN ELEMANI: Döşeme betonunun bittiği
yerde betonu kesmek için kullanılan ve yatay panoya bağlanan elemanı,

DÖŞEME BOŞLUK REZERVASYONU: Döşeme betonu
üzerinde istenen tesisat ve benzeri boşlukları bırakmak için kullanılan
rezervasyonu,

DÜZ AKS KÖŞEBENTİ: Dik panoların olduğu yerde
kullanılan köşebenti,

DÜZ PUL: Saplama somunu öncesinde kullanılan
malzemeyi,

GÖNYELİ AKS KÖŞEBENTİ: Arka pano ve dik panonun
birleştiği yerde kullanılan köşebenti,

ISCED: Uluslararası Standart Eğitim
Sınıflamasını,

ISCO-08: Uluslararası Standart Meslek
Sınıflamasını,

KALIP ÇIKARTMA İSKELESİ: Tünel kalıbı beton
dökümünden sonra emniyetli bir şekilde dışarı çıkartmak için kullanılan
taşınabilir iskeleyi,

KKD (Kişisel Koruyucu Donanım): Bir
veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için
kişilerce giyilmek, takılmak veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir
cihaz, alet veya malzemeyi; kişiyi aynı anda bir veya daha fazla muhtemel
risklere karşı korumak amacıyla üretici tarafından bir bütün haline
getirilmiş birçok cihaz, alet veya malzemeden oluşmuş bir donanımı; belirli
bir faaliyetin yapılması için korunma amacı©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
3

Tünel
Kalıpçısı (Seviye 3)                                                                                       09UMS0028-3
/ 10.11.2009 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                      Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. Noolmaksızın, taşınan veya giyilen donanımla birlikte kullanılan,
ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya malzemeyi,

KONİK CIVATA: Konik kancaları bağlayan malzemeyi,

KONİK KANCA: Tünel kalıp sisteminde 2 mm. boşluk
bırakılması için kullanılan elemanı,

KONTURFİŞ: Bir ucu yatay panoya diğeri dik panoya
bağlı, borudan üretilmiş, ayarlanabilen diyagonal elemanı,

KORKULUK BORUSU: İş güvenliği amacıyla korkuluk profilleri arasında kullanılan boruyu,

KORKULUK PROFİLİ: İskele dış kısımlarında
kullanılan ve aralarında korkuluklar bulunan malzemeyi,

MERKEZLEME U ’SU (NORMAL): İki kalıbın yan yana
geldiğinde paralelliklerini sağlayan profili,

MESAFE AYAR ELEMANI: Köşebentlerin döşeme
kalınlığı kadar yukarda durmasını ve paralel iki aks kalınlığı kadar mesafe
kalmasını sağlayan, aks köşebentlerinin üzerine oturduğu çelik ayakları,

MESAFE AYAR ELEMANI KELEPÇESİ: Aks köşebentlerini
kilitleyen malzemeyi,

NACE: Avrupa Topluluğu’nda Ekonomik Faaliyetlerin
İstatistiki Sınıflamasını,

PANO KRİKOSU: Tünel kalıbı istenilen kot hizasına
getiren ve ağırlığını taşıyan malzemeyi,

PERDE ALIN ELEMANI: Perde betonunun (taşıyıcı
duvarın) bittiği yerde betonu kesmek için kullanılan ve dik panoya bağlanan
elemanı,

PERDE BOŞLUK REZERVASYONU: Perde (taşıyıcı duvar)
üzerinde bulunan boşlukları bırakmak için kullanılan rezervasyonu,

SAHANLIK PLATFORM ELEMANI: Asansör, merdiven ve
tünel içerisinde kalan boşluklarda kullanılan iskeleyi,

SAPLAMA: Bir perdenin sağ ve sol tarafında
bulunan kalıpları sabitlemek için kullanılan

vidayı,

SAPLAMA KONİĞİ: Perde (taşıyıcı duvar) kalınlığını
ayarlayan malzemeyi,

SAPLAMA SOMUNU: Saplama ile uyumlu olan ve
saplamayı çekiç yardımı ile sıkan elemanı,

STANDART KALDIRMA ÜÇGENİ: Tünel kalıpları etaplarına taşımak
için kullanılan elemanı,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
4

Tünel
Kalıpçısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0028-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTERAZİ PROFİLİ (PUTRELİ): Yarım tünelin vinç
ucunda taşınması sırasında kendi ağırlığından dolayı yatay pano üzerinde
oluşabilecek deformasyonları önlemek amacı ile kullanılan ve yatay panoya
bağlanan u profili,

TIRNAKLI PUL: Somun ile birlikte çalışan,
üzerinde dışarı doğru çentik açılmış pulu, YATAY
PANO:
Döşeme betonunu dökmek için kullanılan panoyu,

YÜRÜME PLATFORMU: Emniyet tedbirleri alınmış
çalışma iskelesini, ifade eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
5

Tünel
Kalıpçısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0028-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.
MESLEK TANITIMI………………………………………………………………………………………………. 8

2.1.
Meslek Tanımı………………………………………………………………………………………………… 8

2.2.
Mesleğin
Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri……………………………………….. 8

2.3.
Sağlık, Güvenlik
ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler…………………………………………………… 8

2.4.
Meslek ile İlgili
Diğer Mevzuat…………………………………………………………………………… 8

2.5.
Çalışma Ortamı
ve Koşulları……………………………………………………………………………… 8

2.6.
Mesleğe İlişkin
Diğer Gereklilikler………………………………………………………………………. 8

3.
MESLEK PROFİLİ………………………………………………………………………………………………… 9

3.1.
Görevler,
İşlemler ve Başarım Ölçütleri……………………………………………………………….. 9

3.2.
Kullanılan Araç,
Gereç ve Ekipman………………………………………………………………….. 19

3.3.
Bilgi ve Beceriler……………………………………………………………………………………………. 20

3.4.
Tutum ve
Davranışlar ……………………………………………………………………………………  21

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME……………………………………………….. 22©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
6

Tünel
Kalıpçısı (Seviye 3)                                                                                       09UMS0028-3
/ 10.11.2009 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                      Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.
GİRİŞ

Tünel Kalıpçısı (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544 sayılı
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan
“Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki
Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği
Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) tarafından hazırlanmıştır.

Tünel
Kalıpçısı (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve
kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK İnşaat Sektör Komitesi
tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
7

Tünel Kalıpçısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı2.       MESLEK
TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

Tünel
Kalıpçısı (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak,
kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan,
proje gereklerine ve kullanma talimatına uygun olarak kalıp elemanlarının ve
iskelelerinin montajını yapan, topografın gözetiminde kalıbı yerine kuran,
kalıbı yerinden söken, kalıbı bir sonraki döküme hazırlayan, kullanım sonrası
işlemleri yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli
kişidir.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri ISCO 08          : 7114

ISCED
97 : 582NACE Rev.2 : 42.13

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

5510
Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ağır ve Tehlikeli
İşler Yönetmeliği İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde
Kullanılması Hakkında Yönetmelik Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

*Ayrıca;
iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat,
kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi
yapılması esastır.

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

4857
Sayılı İş Kanunu

*Ayrıca; meslek ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat,
kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması esastır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

Tünel
Kalıpçısı, açık havada çalışma zorunluluğu olan, iş kazası riskinin fazla
olduğu güç çalışma şartlarına sahip bir meslek olma özelliği göstermektedir.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Tünel
Kalıpçısının, ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilecek sağlık raporuna sahip
olması gerekir.09UMS0028-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
8

Tünel
Kalıpçısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0028-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.       MESLEK
PROFİLİ

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım
ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

A

İş İçin
Hazırlık Yapmak

A.1

Yetkili
kısım şefinden veya formeninden iş programını almak

A.1.1

İş
programını kontrol eder.

A.1.2

Çalışma
saatleri içinde hava durumu tahmin raporunu inceleyerek, işlerin ona göre
programlanması için önerilerde bulunur.

A.2

Yapılacak
işlerin planlamasını yapmak

A.2.1

İşin tahmini
tamamlanma süresini belirleyerek yardımcı elemanlara iş dağılımı yapar.

A.3

Araç, gereç
ve ekipman ihtiyacını belirlemek

A.3.1

İşe
başlamadan iş için gerekli araç, gereç ve ekipman
ihtiyacını listeler ve listeyi şantiye şefine verir.

A.3.2

İş bölümüne
göre malzeme paylaşımının kontrolünü yapar.

A.3.3

İş sırasında
kullanılacak malzemenin siparişini yapar.

A.3.4

İş esnasında
kullanılacak malzemelerin uygunluğunu kontrol eder.

A.4

İş sağlığı
ve güvenliği ile ilgili önlemleri almak ve alınmasını sağlamak

A.4.1

Çalışacağı
şantiyedeki risk unsurları hakkında bilgi alır.

A.4.2

İş sağlığı
ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanır.

A.4.3

Arızalan
yetkili kişiye bildirir.

A.4.4

Kazaya
sebebiyet verecek davranışlardan kaçınır ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda
alınan önlemlere uyar.

A.4.5

İlk yardım
çantası ve yangın söndürücü bulundurur.

A.4.6

İletişim
araçlarını yanına alır.

A.4.7

Çalışacağı
sahanın gereken güvenlik donanım kontrolünü iş sağlığı ve güvenliği uzmanının
direktiflerine uygun olarak yapar.

A.4.8

Çalışma
sahasında ilgisiz kişilerin bulunmamasına dikkat eder.

A.4.9

Çalışma
alanının temiz ve düzenli tutulmasını sağlar.

A.4.10

Çalışanları
iş güvenliği açısından vardiya değişimleri konusunda bilgilendirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
9

Tünel
Kalıpçısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0028-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

B.1

Saha
mühendisi ile koordineli

B.1.1

Malzeme
eksiklerini ve uygunsuzlukları saha mühendisine bildirir.

 

 

çalışmak

B.1.2

Saha
mühendisi ile birlikte şantiye şart ve koşullarına ekibini adapte eder.

 

 

B.2

İç dik
panoları birleştirmek

B.2.1

Panoları
birleştirme işlemi esnasında diğer kalıp ile diş yaptırtmamaya özen gösterir.

 

 

B.2.2

İç dik
panoların montajını yaparken cıvata ve merkezleme
‘U’ sunun uygun yerlerde kullanılmasını sağlar.

 

 

B.3

İç dik
panolarla yatay panoları birleştirmek

B.3.1

İç dik
panolarla yatay panoların montajını yaparken cıvata ve merkezleme
‘U’ sunun uygun yerlerde kullanılmasını sağlar.

 

Sahada (Proje Gereklerine ve Kullanma

B.4

Kontrafj (prop) dikme tekeri

B.4.1

Montajda
kullanılacak kontrafij ve dikme çatallarını
sınıflarına göre ayırır.

B

Talimatına
Uygun Olarak) Kalıp Elemanlarının Montajını Yapmak
(devamı var)

ve çatalları
monte etmek

B.4.2

Her bir
tünel için talimatlarda belirtilen kodlara göre montaj yapar.

B.5

Arka
panoları monte etmek

B.5.1

Arka
panoları monte etmek için gerekli kontrafij
ayarlarını yaparak, tüneli 90° ye getirir.

 

 

 

B.5.2

Montaj
kartını okuyup verilen kotlara göre montaj yapar.

 

 

 

 

B.6.1

Projeye ve
montaj şemasına göre ağırlık merkezini belirler ve kalıbı deler.

 

 

B.6

Ağırlık
merkezine kaldırma

B.6.2

Montaj
bağlantılarını kontrol eder.

 

 

deliği açmak

B.6.3

Tünel
ağırlık merkezine takılacak üçgen milin, profilin
arasından geçerken profile değmemesine dikkat eder. Bu ayarı yaptıktan sonra profil cıvatalarını sabitler.

 

 

B.7

Kaldırma profilinin montajını yapmak

B.7.1

Montaj
kartında belirtilen ölçülere uygun kaldırma profilinin
yarım tünele montajını yapar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
10

Tünel
Kalıpçısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0028-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

B

Sahada
(Proje Gereklerine ve Kullanma Talimatına Uygun Olarak) Kalıp Elemanlarının
Montajını Yapmak

B.8

Kalıbı
numaralamak

B.8.1

Projede
belirtilen tünel çıkış adedi kadar numaralandırma işlemini yapar.

B.8.2

Tünellerin
kurulması ve sökülmesi işlemlerini tünel numaralarına göre yapar.

B.9

Kalıp
elemanlarını hazır hale getirmek

B.9.1

Montaj
sahasına yakın bir alanda, kalıp elemanlarını kullanıma hazır duruma getirir.

B.9.2

Kalıpların
üzerine işlenecek düşey ve yatayda bulunan rezervasyonları hazır hale
getirir.

B.10

Kalıp
elemanlarını koruyucu yağdan arındırmak

B.10.1

Kalıp
elemanlarını koruyucu yağdan uygun temizleme malzemesi ile arındırır.

B.11

Döşeme ve
perde alın elemanlarını kalıba monte etmek

B.11.1

Projenin son
haline göre döşeme ve perde alın elemanlarını kalıp üzerinde ölçerek cıvata
ile kalıba monte eder.

B.12

Rezervasyon
elemanlarının yerini belirlemek

B.12.1

Rezervasyon
elemanlarının uygulama projesindeki yerlerini tespit ederek tünellere
bağlanmasını sağlar.

B.13

Dış cephe
panolarına çalışma platformunu monte etmek

B.13.1

Platform
ölçülerini kontrol eder.

B.13.2

Uygulamada
platformlar arası geçiş kontrolü yapar.

B.13.3

Bağlantı
cıvatalarını kontrol eder

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
11

Tünel
Kalıpçısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0028-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.1.1

Kalıp
çıkartma iskelesinde kullanılan ahşapların ebatlarını ve uygunluğunu kontrol
eder.

 

 

C.1

Kalıp
çıkartma iskelesi oluşturmak

C.1.2

Kalıp
çıkartma iskelesinde kullanılan ahşaplar uygun ebatlarda değilse, uygun hale
getirilmesini sağlar.

C

Kalıp
İskelelerinin Montajını Yapmak

 

 

C.1.3

Kalıp
çıkartma iskelesinde kullanılan ahşapların düzgün ve sağlam çakılmasını
sağlar.

 

C.2

Dış pano
iskelesini ve sahanlık

C.2.1

Montajdan
önce ahşap malzemenin sağlamlığını kontrol eder.

 

 

platform iskelesini oluşturmak

C.2.2

İskele
konsollarını ve iki katlık adet mevcudiyetini, iskele konsol saplamalarını,
somunlarının dişlerini kontrol eder ve iskele montajının yapılmasını sağlar.

 

 

C.3

Korkuluk
montajı yapmak

C.3.1

Korkuluk
filelerinin oluşturulmasını sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
12

Tünel
Kalıpçısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0028-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

D

Topografın
Gözetiminde Kalıbı Yerine Kurmak (devamı var)

D.1

Aks
köşebentlerinin kurulumunu sağlamak

D.1.1

Topografın
bildirdiği koordinatlara uygun olarak aks köşebentlerinin kurulumunu sağlar.

D.1.2

Beton kesici
elemanları kullanır, aks kelepçelerini takar.

D.2

Aksa tünel
kalıp kotu vermek

D.2.1

Kriko kot
ayarlarına ve kontrafij ile sehim ayarlarına bakar
ve uygunluklarını kontrol eder.

D.3

Kurulum
sıralarına göre yarım tünellerin yerine konulmasını sağlamak

D.3.1

Kalıp
planına göre ilk yarım tünelin uygun bir vinç ile yerine alınmasını sağlar.

D.4

Kalıbı
kotuna getirmek

D.4.1

Projede
belirtilen kota göre kalıbın, vinç operatörü ile koordineli bir şekilde,
yerine konulmasını sağlar.

D.4.2

Kalıpları
tiplerine göre eski tip ve yeni tip kalıp olarak ayırır.

D.4.3

Her bir
tünel için talimatlarda belirtilen kodlara göre montaj yapar.

D.5

Bağlantı
saplamaları ve konikleri takmak

D.5.1

Tüneller
kurulurken koniklerin hangi kalıplar üzerine takılacağını belirler.

D.5.2

Koniklerin
yerleşimini engelleyen noktalarda hasır çelikleri keser.

D.5.3

Perde
kalınlığını ayarlayan konikler ile bağlantı için saplamaların takılmasını
sağlar.

D.5.4

Saplamalara
takılan somunları sıkar.

D.6

Rezervasyon
elemanlarını monte etmek

D.6.1

Rezervasyonların
şakul ve gönye ayarlarını kontrol eder.

D.6.2

Rezervasyonların
kalıba bağlantılarını kontrol eder.

D.7

Aks
hizasındaki alt saplamaları sıkmak

D.7.1

Saplama
somunlarının kalıba fiziksel zarar vermemesini sağlar.

D.8

Dış cephe
panosunu monte etmek

D.8.1

Taşıma
sırasında hava şartlarını gözetir.

D.9

Kalıbı
şakule almak

D.9.1

Toleranslar dahilinde kalıbı şakule alır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
13

Tünel
Kalıpçısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0028-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

D

Topografın
Gözetiminde Kalıbı Yerine Kurmak

D.10

Orta ve
üst saplamalarını sıkmak

D.10.1

Saplama somunlarının
kalıba fiziksel zarar vermemesini sağlar.

D.11

Döşeme
ters sehimini vermek

D.11.1

Statik
projesinde verilen ölçülere göre ters sehim miktarını belirler.

D.12

Mesafe
ayar elemanlarını monte etmek

D.12.1

Aks
köşebentlerinin mesafe ayarlarını yapar.

D.12.2

Aks
köşebentlerinin mesafe ayarlarını elle kontrol eder.

D.13

Döşemede
bulunan diğer rezervasyonların işlenmesini sağlamak

D.13.1

Rezervasyonların
gönyelerini kontrol eder.

D.14

Aks
köşebentlerini monte etmek

D.14.1

Aks köşebentlerini
mesafe ayar elemanlarının üstüne monte eder.

D.14.2

Aks
köşebentlerini kelepçeler ile birleştirir.

D.15

Kalıp
son kontrolünü yapmak

D.15.1

Saha
mühendisi gözetiminde kalıpların son kontrollerini yapar.

D.15.2

Yanlış
uygulamaları tespit etmesi halinde kalıpların sökülüp tekrar doğru şekilde
kurulmasını sağlar.

D.16

Kalıbı
ısıtmak/nemlendirmek

D.16.1

Hava
koşullarına bağlı olarak kalıbın ısıtılmasına karar verir.

D.16.2

Talimatları
değerlendirerek kalıba gereken süre kadar ısıtma yapılmasını sağlar.

D.16.3

Isıtma
işlemini yaparken tünel içerisindeki ısının 60°’yi geçmemesini sağlar.

D.16.4

Isıtma
işlemini yaparken belirli bir süre sonra betonun su kaybını önlemek için
nemlendirmeyi yapar.

D.17

Beton
dökümü sırasında kalıbı kontrol etmek

D.17.1

Betonda
oluşabilecek muhtemel kaçakları kontrol eder.

D.17.2

Kalıpta
açma olup olmadığını gözle kontrol eder.

D.17.3

Aksaklıkları
tespit eder, düzelmesi için çözüm üretir.

D.18

Numune
küpleri kırdırmak

D.18.1

Saha
mühendisinin talimatına göre beton mukavemeti alınıp alınmadığını kontrol
eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
14

Tünel
Kalıpçısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0028-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

E

Kalıbı
Yerinden Sökmek

E.1

Aks
köşebentlerini sökmek

E.1.1

Aks
kelepçelerini alır.

E.1.2

Konik kanca
somunlarını gevşeterek kancayı açar ve aks köşebentleri alındıktan sonra
mesafe ayar elemanlarını çıkartır.

E.2

Döşeme ve
perdedeki rezervasyonların cıvatalarını sökmek

E.2.1

Cıvata ve
somunların sonraki dökümde kaybolmaması için önlem alır.

E.3

Saplamaları
sökmek

E.3.1

Saplama ve
somunların emniyetli biçimde saklanmasını sağlar.

E.4

Dış cephe
panosu kalıbını yerinden almak

E.4.1

Kaldırma
elemanının ve bağlantıların emniyetini kontrol eder.

E.5

Tavan ve
arka pano kancalarını sökmek

E.5.1

Yarım
tünelin bir tanesinin dikme tekerlerini döşeme üzerine bastırarak, özel
anahtarlar yardımı ile, yatay ve arka pano üzerinde
bulunan konik kancaların somunlarını gevşetir. Konik kancaları sağ panolar
üzerinden söker.

E.6

Yarım tüneli
tekerlek üzerine düşürmek

E.6.1

Krikoların
ve tekerleklerin sağlamlığını ve kullanılabilirliğini kontrol eder.

E.6.2

Krikoları
anahtar yardımı ile gevşeterek tekerlek üzerine düşürür.

E.7

Dikme
tekerlerini bastırmak

E.7.1

Yarım
tüneli, kalıp çıkarma iskelesinin üzerine sürer.

E.8

Teleskopik
dikme ile döşemeyi desteklemek

E.8.1

Kullanılacak
dikme sayısını kontrol eder ve uygulanmasını sağlar.

E.9

Rezervasyon
elemanlarını sökmek

E.9.1

Rezervasyonlara
fiziksel zarar verilmemesi için önlem alır.

E.10

Yeni kurulan
kalıba taşınmak üzere betondan konikleri sökmek

E.10.1

Konikler
yerinden sökülürken emniyet tedbirlerini alır.

E.10.2

Koniklerin
kaybolmaması için önlem alır.

E.11

Tüm
iskelelerin ve panellerin bir sonraki etaba taşınmasını sağlamak

E.11.1

Vinç
kullanılarak mevcut iskelelerin ve panellerin kullanım için bir sonraki etaba
taşınmasını sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
15

Tünel
Kalıpçısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0028-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

F.1

Kalıp
yüzeylerinin beton atıklarından temizlenip temizlenmediğini kontrol etmek

F.1.1

Beton
atıkların spatula yardımı ile temizlenmesini sağlar
ve kontrolünü yapar.

F

Kalıbı
Bir Sonraki

F.2

Kalıp
tamiratını sağlamak

F.2.1

Düşme,
çarpma gibi etkiler sonucu hasar almış kalıplar var ise, tamiratı ile ilgili
önlemleri alır ve ilgili kişiye rapor eder.

Döküme
Hazırlamak

F.3

Kalıba beton
ayırıcı yağın sürülüp sürülmediğini kontrol etmek

F.3.1

Kalıp
üzerine sürülmesi gereken beton ayırıcı yağın sürülüp sürülmediğini kontrol
eder.

 

 

F.4

Kalıbı bir
sonraki kurma yerine nakletmek

F.4.1

Ağırlık
merkezine kadar çıkartılan kalıbın, tünel kaldırma üçgeni takılarak, somunu
iyice sıkıldıktan sonra, vinç yardımı ile bir sonraki kullanılacağı etaba
taşınmasını sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
16

Tünel
Kalıpçısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0028-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

G.1

Kalıbın demontajını yapmak

G.1.1

Tünelin iç
dik pano sac yüzeylerini ahşap takozların üzerine gelecek şekilde yere
yatırıp tüm cıvatalarını söker, kalıpları ayırır.

 

 

G.2

Panoları
temizlemek ve yağlamak

G.2.1

Panoların
beton parçalarından arındırılmasını sağlar.

G

Kullanım
Sonrası İşlemleri Yapmak

G.3

Pano
yüzeyine koruyucu yağ sürmek

G.3.1

Temizlenmiş
kalıpların beton gören yüzeylerine fırça ile koruyucu yağ sürer.

 

 

G.4

Kalıp
elemanlarını

G.4.1

Kalıp
elemanlarını şantiyeden teslim aldığı forma getirir.

 

 

paketletmek

G.4.2

Beton gören
yüzeylerin birbirine bakacak şekilde istiflenmesini sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
17

Tünel
Kalıpçısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0028-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

H

Mesleki
Gelişime İlişkin Faaliyetleri Yürütmek

H.1

Meslekle
ilgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek

H.1.1

Meslekle
ilgili yayınları takip eder.

H.1.2

Ürün tanıtım
toplantılarına katılır.

H.2

Meslekle
ilgili hizmet içi eğitim, kurs vb. faaliyetlere katılmak

H.2.1

Meslekle
ilgili kurslara, sertifika programlarına katılır.

H.2.2

Meslekle
ilgili katıldığı eğitimler sonucunda elde ettiği bilgileri mesleğinde
kullanır. Öğrendiklerini çalıştığı ekiple paylaşır.

H.2.3

Biriminde
işe yeni başlayanlara işin detayı hakkında gerekli eğitimi verir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
18

Tünel Kalıpçısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1.
Ankraj malzemeleri

2.
Balyoz

3.
Beton kırıcı

4.
Branda

5.
Çeşitli temizlik malzemeleri (alkol, tiner, mazot,
tel fırça, yağ fırçası)

6.
Çırpı ipi

7.
Demirci el makası

8.
El avadanlıkları (açıkağız anahtar takımı, bağ
pensesi, çekiç, çivi, kriko anahtarı, lokma anahtar takımı, metre,
somun-cıvata-vida, spatula, yatay-arka pano
anahtarı)

9.
Elektrik uzatma kablosu

10.  Elektrot

11.  Isıtıcı

12.  İlk
yardım çantası

13.  İletişim
araçları (telsiz, telefon)

14.  Kalıp
koruyucu

15.  Kaynak
makinesi

16.  Keser

17.  Kişisel
Koruyucu Donanım (baret, eldiven, çelik burunlu ayakkabı, iş elbisesi, iş
ayakkabısı, emniyet kemeri, koruyucu gözlük, lastik çizme, toz maskesi,
kulaklık, fosforlu yelek, kaynak maskesi)

18.  Konik
çıkarma zımbası

19.  Manivela

20.
Matkap motoru

21.
Matkap ucu

22.
Mıknatıslı şakül

23.
Sapan ve kaldırma aparatı

24.
Spiral takımı

25.
Spiral taşı

26.
Takım sandığı

27.
Teleskopik dikme

28.
Tester

29.
Tünel kalıp aksesuarları

30.
Tünel kalıp elemanları

31.
Yağmurluk

32.
İşin türüne göre gerekli olan diğer alet ve
avadanlıklar09UMS0028-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
19

Tünel
Kalıpçısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı3.3.
Bilgi ve Beceriler1.

Acil
durum bilgisi

2.

Araç,
gereç ve ekipman bilgisi

3.

Çevre
koruma standartları bilgisi

4.

El
becerisi

5.

Görsel
yetenek

6.

İletişim
yeteneği

7.

İlkyardım
bilgisi

8.

İnşaat
ve yapı bilgisi

9.

İş
sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi

10.

İşaret
bilgisi

11.

İşyeri
çalışma prosedürleri bilgisi

12.

Kalite
güvence sistemleri bilgisi

13.

Malzeme
bilgisi

14.

Malzeme
katalogları/el kitapları bilgisi

15.

Mesafe
ve ağırlık tahmin yeteneği

16.

Mesleğe
ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

17.

Mesleki
matematik bilgisi

18.

Mesleki
teknik terim bilgisi

19.

Organizasyon
ve ekip içinde çalışma becerisi

20.

Öğrendiğini
aktarabilme yeteneği

21.

Öğrenme
ve geliştirme yeteneği

22.

Standart
ölçüler bilgisi

23.

Teknik
resim bilgisi

24.

Yangına
müdahale teknikleri ve yangın söndürücüleri kullanma bilgisi

25.

Yedek
parça bilgisi

09UMS0028-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
20

Tünel
Kalıpçısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0028-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.4.
Tutum ve Davranışlar

1.
Araç, gereç ve malzemelerin kullanımına özen
göstermek

2.
Araştırıcı olmak

3.
Çalışkan olmak

4.
Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

5.
Çevre, kalite ve İSG kurallarını benimsemek

6.
Dikkatli olmak

7.
Dürüst olmak

8.
Ekip içinde uyumlu olmak

9.
Gözlemci olmak

10.  İnisiyatif
sahibi olmak

11.  İnsan
ilişkilerine özen göstermek

12.  İş
disiplinine sahip olmak

13.  İşyeri
çalışma prensiplerine uymak

14.  Kararlı
olmak

15.  Meslek
ahlakına sahip olmak

16.  Planlı
ve organize olmak

17.  Risk
faktörlerini göz önünde bulundurmak

18.   Sabırlı
olmak

19.   Soğukkanlı
olmak

20.   Sorumluluklarını
bilmek ve yerine getirmek

21.   Süreç
kalitesine özen göstermek

22.   Temizlik,
düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

23.   Yeniliklere
açık olmak

24.   Zamanı
iyi kullanmak©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
21

Tünel
Kalıpçısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0028-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Tünel
Kalıpçısı (Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre
belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların
sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik
ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme
ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve
Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
22

Tünel
Kalıpçısı (Seviye 3)                                                                                       09UMS0028-3
/ 10.11.2009 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                       Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoEk: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev
Alanlar l.Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun
Meslek Standardı Ekibi:H.Necati ERSOY

İNTES
– Genel Sekreter

Dr.
Aytekin AKAGÜN

İNTES
– İnşaat Yüksek Mühendisi

Aslı
KARATEKİN

İNTES
– İstatistikçi

Gülesen KURU

İNTES
– Ekonomist

Sevil
Buket ATAR

İNTES
– İnşaat Teknikeri

İrem
YENDİ

İNTES
– Ekonomist

2.Teknik
Çalışma Grubu Üyeleri:

 

Uğur
GÜR

Tasarım
ve Planlama Müdürü

Mesa
İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İsmail
ÖZYÜREK

Satış
Sonrası Servis Süpervizör

Mesa İmalat
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adem AKDEDE

Satış
Sonrası Servis Süpervizör

Mesa
İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
23

Tünel
Kalıpçısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0028-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.
Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

3.1.   Kurum/Kuruluş/Firma

ASO (ANKARA SANAYİ ODASI )

ATO (ANKARA TİCARET ODASI )

BAYINDIRLIK
VE İSKAN BAKANLIĞI (YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI (YÜKSEK FEN KURULU)

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇSGB (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI)

ÇSGB ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇSGB
ÇASGEM(ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ)

ÇSGB İSGGM(İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ)

ÇSGB İŞKUR(TÜRKİYE İŞ KURUMU)

ÇSGB SGK(SOSYAL GÜVENLİK KURUMU)

ÇSGB
SSK(SOSYAL SİGORTALAR KURUMU) SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSK (DEVRİMCİ
İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU)

DSİ (PROJE VE İNŞAAT DAİRESİ)

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

İNİŞEV-TÜRKİYE
İNŞAAT VE TESİSAT İŞÇİLERİ EĞİTİM VAKFI İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İNTES ÜYE
FİRMALARI (125 FİRMA)

İSO (İSTANBUL SANAYİ ODASI )

İTO (İSTANBUL TİCARET ODASI)

MAKİNE
MÜHENDİSLERİ ODASI MEB (MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI)

MEB
EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI EARGED MEB-ÇIRAKLIK VE
YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEB-ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGEP

MEKSA VAKFI (MESLEKİ EĞİTİM VE KÜÇÜK SANAYİ
DESTEKLEME VAKFI)

MESS

MESS
EĞİTİM VAKFI MÜSİAD©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
24

Tünel
Kalıpçısı (Seviye 3)                                                               09UMS0028-3
/ 10.11.2009 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

TCDD
(TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI)

TCK
(KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

TESK
(TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLARI KONFEDERASYONU)

TİSK
(TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU)

TOBB
(TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ)

TSE
(TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ)

TÜRK
MÜŞAVİR MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİ- TMMMB TÜRKAK

TÜRK-İŞ
(TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU)

TÜRKİYE
İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ İŞVEREN SENDİKASI (TİM-SE)

TÜRKİYE
MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ-TMB

TÜRKİYE
RESMİ SEKTÖR İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ İŞVEREN SENDİKASI (TÜRK- İNŞA)

TÜSİAD

ULAŞTIRMA
BAKANLIĞI ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DHMİ ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DLH YOL-İŞ

YÜKSEK ÖĞRETİM
KURULU (YÖK)

3.2.   Üniversiteler

BOĞAZİÇİ
ÜNİVERSİTESİ – İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ FAKÜLTESİ

GAZİ
ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ

İTÜ
(İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ) İNŞAAT FAKÜLTESİ

KTÜ
(KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ) – MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT

MÜHENDİSLİĞİ

ODTÜ
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ) – MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ

3.3.   Mesleğe
Özel Kurum/Kuruluşlar

MESA
İMALAT SANAYİ VE TİCARET A Ş.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
25

Tünel
Kalıpçısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0028-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Mustafa
DEMİR, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu K.Haluk
GÜLHAN, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Kemal
AYDOĞAN, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ekrem DİRİER, Milli Eğitim
Bakanlığı Mehmet SAĞ, Ulaştırma Bakanlığı

Doç.Dr.Rifat SÖNMEZ, Yüksek
Öğretim Kurulu Başkanlığı H.Necati ERSOY, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği Mustafa ARSLAN, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonu Hacı ÜSTÜNDAL, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Muzaffer
YÖNTEM, Mesleki Yeterlilik KurumuBaşkan

Başkan
Vekili

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

ÜyeFiruzan
SİLAHŞÖR, Mesleki Yeterlilik Kurumu Aylin RAMANLI, Mesleki Yeterlilik Kurumu
Sinan GERGİN, Özürlüler İdaresi BaşkanlığıDaire
Başkanı

Sektör
Sorumlusu

Sektör
Komitesi Temsilcisi5.
MYK Yönetim Kurulu

Bayram
AKBAŞ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi                                  Başkan

Prof. Dr. Oğuz BORAT, Milli Eğitim Bakanlığı
Temsilcisi                                             Başkan
Vekili Yrd. Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi
Üye

Prof.
Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, Meslek Kuruluşları Temsilcisi                                      Üye

Dr.
Osman YILDIZ, İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi                                   Üye

Celal
KOLOĞLU, İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi                                    Üye©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
26 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>