Seramik Karo Kaplamacısı (Seviye 3)

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

Seramik
Karo Kaplamacısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0177-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMeslek:

SERAMİK
KARO KAPLAMACISI

Seviye:

31

Referans
Kodu:

11UMS0177-3

Standardı
Hazırlayan Kuruluş(lar):

Türkiye
İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES)

Standardı
Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK
İnşaat Sektör Komitesi

MYK
Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

14.12.2011
Tarih ve 2011/80 Sayılı Karar

Resmi
Gazete Tarih/Sayı:

 

Revizyon
No:

00

1
Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3)
olarak belirlenmiştir.

© Mesleki
Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
2

Seramik
Karo Kaplamacısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0177-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTERİMLER,
SİMGELER VE KISALTMALAR ADERANS: Yapışma, bağlanma, tutma, durma
kabiliyetini,

ASTAR:
Düzgün altlık oluşturmak amacıyla, kaplama yüzeyi ile yapıştırıcı arasındaki aderansı (tutunmayı) sağlayan malzemeyi,

BİSKÜVİ:
Seramik endüstrisinde tek pişirimde elde edilen sırlanmamış ara ürünü,

ÇIRPI
İPİ: Düzlemin çizilmesini sağlayan ipi,

ÇELİK
TARAKLI MALA: Yüzeye sürülen seramik yapıştırma harçlarının veya
bağlayıcısının yüzeye eşit şekilde yayılmasında ve fazla harcın yüzeyden
alınmasında kullanılan, diş boyutlarına ve şekillerine göre anılan aleti,

DERZ:
Aynı cins veya farklı iki detay malzemenin genleşme kabiliyetini zararsız
yapabilmesi ve dekoratif amaçlar için bırakılan aralığı,

DERZ
ARTISI: Seramik karo kaplama işlerinde derzlerin düzgün, eşit olabilmesi için
dört seramiğin birleşim noktasına konulan, genellikle plastik, artı
şeklindeki küçük aracı,

DERZ
DOLDURMA SÜRESİ: Fiili olarak seramik karo kaplama işinin bittiği an ile derz
boşluklarının doldurulmasına geçildiği an arasındaki zamanı,

DERZ
MALASI: Seramik karo uygulamalarından sonra derz doldurma işlemlerinin
yapılmasında kullanılan, alt tabanı kauçuk esaslı malayı,

ELEKTRİKLİ
SULU SERAMİK KESME MAKİNESİ: Seramik yer ve duvar karoların kesimini sulu
yapan elektrikli kesme makinesini,

FAYANS
(DUVAR KAROSU): Seramik duvar karosuna ismini veren kaplama malzemesini,

GENLEŞME
DERZİ: Aynı cins veya farklı iki cins detay malzemesinin genleşme
kabiliyetini zararsız yapabilmesi için aralarında bırakılan geniş boşluğu,

ISCO:
Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG:
İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KAP
ÖMRÜ: Harçların hazırlandıktan sonra ortam şartlarına göre verimli olarak
kullanılacağı kullanım süresini,

KİŞİSEL
KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve
güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından
giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm
alet, araç, gereç ve cihazları,

KOMBİNE
(KAYMAKLAMA) YÖNTEM: Hazır seramik yapıştırma harcının hem seramik karonun
arkasına (bisküvi) hem de kaplama yüzeyine sürülmesi işlemini,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
3

Seramik
Karo Kaplamacısı (Seviye 3)                                                                11UMS0177-3
/ 14.12.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                      Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMASTAR:
Yüzey düzgünlük kontrollerinde, yüzey düzeltme işlemlerinde, seramik karo kaplamacılığında yatay olarak bağlanan, ahşap veya aluminyum yapıya sahip düzeltme aracını,

OLGUNLAŞMA
SÜRESİ: Çimento esaslı yapıştırma harcının (seramik karo için) su ile
karışımı yapıldıktan sonra harcın içindeki kimyasal katkıların etkin hale
gelmesi için beklenilen süreyi,

SERAMİK
KARO: Zemin ve duvar yüzeylerini kaplamak için seramik hammaddelerinin
çeşitli yollarla şekillendirilip sıkıştırılarak sırlı veya sırsız
pişirilmesiyle üretilen değişik desen ve boyutlardaki kaplama çeşidini,

SERAMİK
KESME ALETİ: El kuvveti ile seramik yer ve duvar karosu kesimlerinde
kullanılan aleti,

SERAMİK
SÜPÜRGELİK: Hem sırlı hem de sırsız yer karolarında mevcut olabilen,
genellikle sadece yer karolarının kullanıldığı ortamlarda duvar ile zemin
arasına yerleştirilen seramik karoyu,

SERAMİK
YER KAROSU: Yapıların iç ve dış mekânlarının hem yatay hem de düşey
düzlemlerinde son kat yüzey malzemesi olarak kullanılan plaka şeklindeki
seramik karoyu,

SIR:
Feldspat, kuars, kalker, kaolen
ve bor gibi seramik hammaddelerinin belirli oranlarda karıştırılarak ısıl
işlemler ile camlaştırılmış halini; sırlı seramik karolar üzerindeki camsı
kısmı,

SU
EMME: Kuru kütlesi tartılarak belirlenmiş seramik karonun, su içinde
kaynatıldıktan sonra soğutulup sudan çıkarıldıktan sonraki ağırlığının artış
oranının yüzde olarak ifadesini,

TARAKLAMA
SÜRESİ: Kullanıma hazırlanmış seramik yapıştırma harçlarının yüzeye sürülüp
taraklandıktan sonra, seramik karonun yapıştırılması anına kadar geçen
süreyi,

YÜZEY
KORUYUCU: Seramik karoların uygulanması öncesinde, uygulanması esnasında ve
uygulama sonrası istenmeyen harici leke ve atıklardan korunması için seramik
karonun üst yüzeyine sürülen yüzeyi koruyucu malzemeyi

ifade
eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
4

Seramik
Karo Kaplamacısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0177-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

2.
MESLEK TANITIMI……………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

2.1.
Meslek Tanımı…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri…………………………………………………………………… 7

2.3.
Sağlık, Güvenlik
ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler…………………………………………………………………………………. 7

2.4.
Meslek ile
İlgili Diğer Mevzuat…………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.5.
Çalışma Ortamı
ve Koşulları……………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.6.
Mesleğe İlişkin
Diğer Gereklilikler………………………………………………………………………………………………………… 8

3.
MESLEK PROFİLİ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

3.1.
Görevler,
İşlemler ve Başarım Ölçütleri……………………………………………………………………………………………….. 9

3.2.
Kullanılan Araç,
Gereç ve Ekipman………………………………………………………………………………………………….. 27

3.3.
Bilgi ve
Beceriler ……………………………………………………………………………………………………………………………….  28

3.4.
Tutum ve
Davranışlar ………………………………………………………………………………………………………………………  29

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME…………………………………………………………………………….. 30©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
5

Seramik
Karo Kaplamacısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0177-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.
GİRİŞ

Seramik Karo Kaplamacısı (Seviye 3)
ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu
ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının
Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör
Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”
hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren
Sendikası (İNTES) tarafından hazırlanmıştır.

Seramik
Karo Kaplamacısı (Seviye 3) ulusal meslek
standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak
değerlendirilmiş, MYK İnşaat Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra
MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
6

Seramik Karo Kaplamacısı
(Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı2.
MESLEK TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

Seramik Karo Kaplamacısı (Seviye 3); iş
sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri
çerçevesinde mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, seramik karo kaplama
öncesi hazırlık işlemlerini gerçekleştiren, yatay, düşey ve eğrisel yüzey ve elemanlar üzerine seramik karoları,
hazır yapıştırma harçlarıyla ve/veya her türlü bağlayıcı harçla kaplama
işlemlerini teknik kurallar çerçevesinde yapan, kaplama sonrası işlemleri
gerçekleştiren ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli
kişidir.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri ISCO 08: 7122 (Yer ve duvar döşemecileri)

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ağır ve Tehlikeli
İşler Yönetmeliği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

İş
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Kişisel
Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Güvenlik
ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Kanserojen
ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Kimyasal
Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik,

*Ayrıca;
iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük ve
yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması
esastır.

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

4857
sayılı İş Kanunu

*Ayrıca;
meslek ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat, kanun, tüzük ve
yönetmeliklere uyulması esastır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

Seramik
Karo Kaplamacısı (Seviye 3) uygun sıcaklıkta,
yeterli derecede aydınlatılmış, kapalı ve/veya açık alanlarda çalışır.
Çalışma ortamı bazen gürültülü olabilmektedir. Ortam şartları el verdiği
sürece yılın hemen hemen her anında çalışma gerçekleştirebilir. Yapılacak
işin özelliğine göre ayakta veya diz üstüne çömelerek uzun süre çalışmak
gerekebilir. Zaman zaman ağır malzemeleri taşımak gerekebilir. Çoğu zaman
yeni yapılmış binaların dışında, mevcutta oturulan (yaşanılan) konutlarda da
uygulamalar yapılabilir. Yüksek binaların cephe kaplamalarında iş iskelesinde
çalışmaları gerekir. İşin gereğine göre çalışma sürecinde sıvacı,11UMS0177-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
7

Seramik
Karo Kaplamacısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0177-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. Nosıhhi
tesisatçı, elektrikçi, duvarcı vb. diğer meslek elemanları ve iş sahibi ile
iletişim içerisinde çalışır. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve
güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Seramik
Karo Kaplamacısı (Seviye 3)’nın;
iş iskelesi ile ilgili şartnamelere uygun çalışma yapması, yükseklik
fobisinin olmaması ve “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş
veya Periyodik Muayene Formu” raporuna sahip olması gerekir.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
8

Seramik
Karo Kaplamacısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0177-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.
MESLEK PROFİLİ

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

Çalışacağı
alandaki risk faktörleri hakkında bilgi sahibi olur.

 

 

 

 

A.1.2

İş sağlığı
ve güvenliği için gereken KKD’leri kullanır.

 

 

 

 

A.1.3

Oluşabilecek
aksaklıkları yetkili kişiye bildirir.

 

 

 

 

A.1.4

Kazaya
sebebiyet verecek davranışlardan kaçınır, iş sağlığı ve güvenliği konusunda
alınan önlemlere dikkat eder ve uyar.

 

 

A.1

İş sağlığı
ve güvenliğine ilişkin önlemleri almak

A.1.5

Çalışma
alanında ilgisiz kişilerin bulunmamasına dikkat eder.

 

 

 

A.1.6

Temel ilk
yardım çantasını iş bitene kadar çalışma alanında bulundurur.

 

 

 

 

A.1.7

İletişim
araçlarını yanına alır.

A

İş
organizasyonu yapmak (devamı var)

 

 

A.1.8

Çalışacağı
alanın gerekli güvenlik donanım kontrolünü işveren veya iş güvenliği
uzmanının direktiflerine uygun olarak yapar.

 

 

 

A.1.9

Çalışma
alanının temiz ve düzenli tutulmasını sağlar.

 

 

 

 

A.2.1

İşverenin
verdiği talimatlara uyar.

 

 

A.2

İşverenle
ilişkileri yürütmek

A.2.2

İşin
gidişatı konusunda işvereni bilgilendirir.

 

 

 

 

A.2.3

Kullanacağı
malzemenin kullanım yeri ve özellikleri hakkında işverene bilgi verir.

 

 

 

 

A.3.1

Yanında
çalışanlara iş dağılımı yapar.

 

 

A.3

İş programı
yapmak

A.3.2

Kullanılacak
araç, gereç ve malzemeyi belirler, temin eder veya edilmesini sağlar.

 

 

 

 

A.3.3

İşin başlama
ve bitiş süresini belirler ve yetkiliye bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
9

Seramik
Karo Kaplamacısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0177-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

A

İş
organizasyonu yapmak

A.4

Çevresel
risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

A.4.1

Dönüştürülebilen
malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflamayı yapar.

A.4.2

Tehlikeli ve
zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden
ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını yapar.

A.5

Kalite
sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak

A.5.1

Yapılacak işlemin
türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.

A.5.2

İşlemler
sırasında kalite şartlarının karşılanmasını sağlar.

A.5.3

Yapı
teknik-ortam uygulama şartlarına uyar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
10

Seramik
Karo Kaplamacısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0177-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

B.1.1

Seramik karo
kaplama araç, ekipman ve malzemelerini çalışma sahasına getirir veya
getirilmesini sağlar.

 

 

B.1

Araç,
ekipman ve malzemeleri kullanıma

B.1.2

Ürünlerin
sipariş listesine uygun olup olmadığını barkot, renk, ton, ebat bakımından
kontrol ederek teslim alır.

 

 

 

hazırlamak

B.1.3

Teslim
aldığı malzemeleri bir yüzeyde kuru döşeyerek prova yapar.

 

 

 

 

B.1.4

Seramik
karoların, yapıştırıcıların ve diğer yardımcı malzemelerin teknik
talimatlarını okur.

B

Seramik karo
kaplama öncesi hazırlık yapmak

 

 

B.2.1

Yüzeyin
mastar ve terazi ile kontrolünü yapar.

 

 

 

B.2.2

İç ve dış
köşelerin gönye kontrolünü yapar.

 

 

 

 

B.2.3

Elektrik ve
su tesisatının kaplama yapılmaya uygunluğunu kontrol eder.

 

 

B.2

Yüzey
kontrolü yapmak

B.2.4

Kapı ve
pencere kasalarının kaplamaya uygunluğunu kontrol eder.

 

 

 

 

B.2.5

Kaplama
yüzeylerinin su emme kabiliyetini kontrol eder.

 

 

 

 

B.2.6

Duvar
elemanlarının bağlantı noktalarını ve kolon, kiriş, döşeme gibi elemanlarla
birleşim noktalarını ilgili projeyi inceleyerek kontrol eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
11

Seramik
Karo Kaplamacısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0177-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.1.1

Uygulama
yapılacak yüzeyler yeterince pürüzlü değilse, aderansı
sağlamak üzere yüzeye çentik atar veya uygun yöntemle pürüzlendirir.

 

 

 

 

C.1.2

Eski
döşemelerde, sağlam, düzgün ve derzli döşenmiş ise
eski kaplama ile son kaplama arasında aderansı
sağlayacak tedbirleri alır.

 

 

 

 

C.1.3

Kaplama
yapılacak yüzeylerin sağlamlığını ve düzgünlüğünü kontrol eder. Yüzeylerde
tespit ettiği hataları uygun harçla düzeltir veya düzeltilmesini sağlar.

 

 

 

İşlem öncesi
ön hazırlık yapmak

C.1.4

Uygulama
yapılacak yüzeyi kir, yağ, toz vb. aderans düşürücü
atıklardan temizler.

 

 

C.1

C.1.5

Gerektiğinde
ahşap, metal, alçı levha ve beton yüzeyler için hazırladığı sıva filesi (rabitz teli) vb. malzemeleri yüzey özelliğine uygun
olarak sabitler veya uygun yapıştırma harçlarıyla yüzeyi sağlamlaştırır.

 

Kaplama
yüzeylerini hazırlamak (devamı var)

 

 

C.1.6

Gazbeton
yüzeylerinin uygun harçla ve özel durumlarda file takviyesiyle sıvanıp
sıvanmadığını kontrol eder.

C

 

 

C.1.7

Alçı
levhanın metal konstrüksiyonun ve ona bağlanmış alçı levhaların sağlamlığını
kontrol eder.

 

 

 

C.1.8

Gerekli
durumlarda kaplamaya başlamadan önce sürme esaslı malzeme ile yüzeye su
yalıtımı yapılmasını sağlar.

 

 

 

 

C.2.1

Kaplama
yapılacak yüzeyi emicilik durumuna göre su ile ıslatır.

 

 

 

 

C.2.2

Döşeme betonunun
üstüne yeterli kalınlık ve dozajda düzeltme veya eğim şapı (eğim harcı)
dökülmesini sağlar.

 

 

C.2

Yüzeylerde
hazırlık yapmak (devamı var)

C.2.3

Gazbetonun kolon,
kiriş, döşeme gibi elemanlarla birleşim noktalarını ilgili projeye göre
kontrol eder ve kurallara uygun yapılmamış ise yetkili kişilere bildirir.

 

 

 

 

C.2.4

Dökme
mozaik, seramik veya ahşap kaplı yüzeylerde süpürgeliklerini kırarak
yerlerinin çimento esaslı harçlarla düzeltilmesini sağlar. Duvar birleşim
noktasında yeterli boşluk yok ise, kaplamanın duvarlarla birleşim noktalarını
yeterli genişlikte açar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
12

Seramik
Karo Kaplamacısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0177-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.2.5

Eski seramik
kaplamalarda, dökme mozaik yüzeylerde, alçı sıvalı yüzeylerde ve boyalı
yüzeylerde yapıştırma harcının aderansını arttırmak
için astar sürer.

 

 

 

 

C.2.6

Seramik
kaplı yüzeylerde karoların sağlamlığını ve terazisini kontrol eder. Sağlam
olmayanları yerinden sökerek yerini çimento harçlarıyla onarır.

 

 

 

 

C.2.7

Eski
kaplamadaki düzlem sapması, yapıştırma harcının uygulama kalınlık sınırını
geçiyor ise, eski seramik karoların tamamını sökerek gerekli sıva onanmlannı yapar.

 

 

 

 

C.2.8

Eski
kaplamanın yeterli derz genişliğinde döşenip döşenmediğini kontrol eder,
derzsiz olarak döşenmiş ise tüm kaplamayı söker.

C

Kaplama
yüzeylerini hazırlamak

C.2

Yüzeylerde
hazırlık yapmak (devamı var)

C.2.9

Eski
kaplamayı çizer veya çizme işlemi gerekmiyor ise polimer dispersiyon esaslı
astarlarla astarlar.

 

(devamı var)

 

C.2.10

Uygulama
öncesi alçı levha yüzeylerde astarlama işlemi uygulamıyorsa uygun yapıştırıcı
kullanır.

 

 

 

 

C.2.11

Yeni
yapılmış veya sonradan nem almış sıvalı /alçı sıvalı yüzeylerin kuruması için
önlemler alır.

 

 

 

 

C.2.12

Boyalı
yüzeylerde boya tabakası kolay kazınabiliyorsa, boya tabakasını uygun
aletlerle tamamen kazır.

 

 

 

 

C.2.13

Boya
tabakası sağlam ise veya kolay kazınamıyorsa, boya tabakasını avuç taşlama,
çekiç vb. aletlerle alanın yarısından fazlasını kazır.

 

 

 

 

C.2.14

Boya
kazıması sonucu oluşan yüzey hatalarını uygun yüzey düzeltme harçlarıyla
onarır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
13

Seramik
Karo Kaplamacısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0177-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.2.15

Metal
yüzeylerde korozyon önleyici malzemeyi uygular.

C

Kaplama
yüzeylerini hazırlamak

C.2

Yüzeylerde
hazırlık yapmak

C.2.16

Yatay metal
yüzeylere uygun kalınlıkta ve dozajda çimento harcıyla veya çimento esaslı
hazır harçlarla şap dökülmesini sağlar.

 

 

 

 

C.2.17

Şap
uygulaması yapılmayacaksa, aderansı arttırmak için
metal yüzeyleri avuç taşlama aleti ile sık aralıkta çizer.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
14

Seramik
Karo Kaplamacısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0177-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

D

Yapıştırma
harcını hazırlamak (devamı var)

D.1

Çimento
esaslı yapıştırma harcını hazırlamak

D.1.1

Harç teknesi
içerisine karışım suyunu ürün ambalajında yazan miktarlarda ayarlar ve
üzerine ürünü yavaşça boşaltır.

D.1.2

Homojen
karışım elde etmek için düşük devirli uygun mikser kullanır.

D.1.3

Hazırlanan
harcı olgunlaşması için yeterli süre dinlendirir.

D.1.4

Olgunlaşan
harcı kullanmadan önce düz el malasıyla veya düşük devirli mikserle tekrar
karıştırır.

D.1.5

Çimento
esaslı iki bileşenli yapıştırma harcını özel sıvısını kullanarak hazırlar.

D.2

Akrilik
(dispersiyon) esaslı harç hazırlamak

D.2.1

Akrilik
esaslı yapıştırıcının kovasını dikkatlice naylon muhafazayı yırtmadan açar.

D.2.2

Torba
içerisindeki yapıştırıcıyı torbaya zarar vermeden düz el malasıyla
karıştırır.

D.2.3

Harcı
kullanmadığı zamanlarda torbayı hava almayacak şekilde kapatır.

D.3

Reçine
esaslı harç hazırlamak

D.3.1

Birden fazla
bileşenden oluşan reçine esaslı harçların kutularını dikkatlice açar.

D.3.2

Karışımı
ayrı bir kova veya tekne içerisinde kutular üzerinde yazan karışım oranlarını
dikkate alarak hazırlar.

D.3.3

Karışımı
homojen hale gelinceye kadar düşük devirli elektrikli karıştırıcıyla
karıştırır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
15

Seramik
Karo Kaplamacısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0177-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

 

D.4.1

İstenilen
dozaja göre gerekli ölçeklerde su, çimento ve 0-4 mm aralığındaki kumu
hazırlar.

 

Yapıştırma

hazırlamak

harcını

 

 

D.4.2

Kuru olarak
karıştırılan çimento ve kuma standartlara uygun miktarda su ilave ederek
karıştırır.

D

D.4

Çimento
harcı hazırlamak

D.4.3

Duvar
kaplaması için harcı en az 400 dozlu, zemin kaplaması için harcı en az 500
dozlu olarak hazırlar.

 

 

 

 

 

D.4.4

Uygulama
mekânına, kaplama yüzeyine, ortam şartlarına (sıcak-soğuk, rüzgâr, nem vb.)
ve uygulama şartlarına göre çimento harcını gerekli özelliklerde hazırlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
16

Seramik
Karo Kaplamacısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0177-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.1.1

Seramik
karoları, duvar yüzeyinde kullanılacaksa, hava kabarcığı çıkışı bitene kadar
su içerisinde bekletir ve süzülmeleri için uygun şekilde dizer.

 

 

E.1

Seramik
karoları kaplamaya

E.1.2

Sırsız
seramik karoların yüzeylerine uygulama öncesi yüzey koruyucu malzeme sürer.

 

 

hazırlamak

E.1.3

Modüler seramik
karoların uygulama öncesi kuru provasını yapar.

 

 

 

 

E.1.4

Orta dekor,
motif veya farklı şekil kaplamalarında uygulama öncesi, renk, desen, yön ve
şekil ilişkisini kurar.

 

 

 

 

E.2.1

Duvar
uzunluklarına göre ahşap veya alüminyum mastar boylarını ayarlar.

 

 

E.2

Duvara yatay
mastar

E.2.2

Bitmiş
döşemenin en düşük kotuna göre mastar yüksekliğini hesaplar.

E

Seramik karo
kaplaması

yapmak

(devamı var)

bağlamak

E.2.3

Yüksekliğine
göre mastarları terazisinde sabitler.

 

 

E.2.4

Mastar
yüksekliğini bağımsız duvarlara uygun aletler ile taşır.

 

 

 

 

E.3.1

Kaplamanın
başlangıç ve bitiş noktalarını tespit eder.

 

 

 

 

E.3.2

Kaplamada
genleşme – büzülme derzlerini gerekli esasları dikkate alarak bırakır.

 

 

 

Çimento,
akrilik ve reçine esaslı yapıştırma harçlarıyla seramik karo kaplamak (devamı
var)

E.3.3

Eğimli
yüzeylerdeki eğim miktarını koruyarak seramik karolarda da aynı miktarda ve
yönde olmasını sağlar.

 

 

E.3

E.3.4

Zeminin
büyüklüğüne ve seramik karoların ebadına göre “L”, “+” gibi kılavuz hatlarını
belirler.

 

 

 

 

E.3.5

Geometrik
çizim yöntemlerini kullanarak gönye işlemlerini yapar.

 

 

 

 

E.3.6

Bölme
duvarlarla ayrılmış bağımsız mekânların kaplama derzlerinin tutmasını
geometrik çizim tekniklerini kullanarak ayarlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
17

Seramik
Karo Kaplamacısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0177-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.3.7

Seramik
karo, kaplama yüzeyi ve mekanın özelliklerine göre harcın kalınlığını tayin
ederek, taraklı malanın diş ölçülerini, diş şeklini ve uygulama yöntemini
belirler.

 

 

 

 

E.3.8

Seramik
karo, kaplama yüzeyi ve mekanın özelliklerine ve işvereninin isteğine göre
derz genişliğini teknik açıdan tayin eder.

 

 

 

 

E.3.9

Yeteri kadar
bağlayıcı harcını düz el malasıyla ve/veya taraklı malanın düz kısmıyla
kaplama yüzeyine sürer.

 

 

 

 

E.3.10

Kaplama
yüzeyine sürülen yapıştırma harcını uygun taraklı mala ile diş derinliğinin
ve şeklinin her noktada eşit olmasını sağlayacak şekilde, dairesel
hareketlerle tesviye eder.

 

Seramik karo
kaplaması

 

Çimento,
akrilik ve reçine

E.3.11

Kaplamanın
bitiş noktalarında uygun metal, plastik iç ve dış köşe profillerini terazisinde
yerleştirir veya uygun dolgu mastiklerini
yerleştirir.

E

yapmak
(devamı var)

E.3

esaslı
yapıştırma harçlarıyla seramik karo kaplamak

E.3.12

Perdahlı
yüzeylerde yapıştırma harcını taraklı malanın dişli kısmıyla kaplama yüzeyine
sürer.

 

 

 

 

E.3.13

Seramik
karoyu taraklanmış harçlı yüzeye el veya uygun aletler ile tarak izlerinin
yönüne dik olacak şekilde ileri geri bastırarak yerleştirir.

 

 

 

 

E.3.14

Derz
artılarının kalınlık ve yönlerine dikkat ederek uygun genişlikteki derz
artısını dört seramik karonun birleşim noktasına ve sıra başlarına
yerleştirir.

 

 

 

 

E.3.15

Uygulama
esnasında düz ve yeterli büyüklükte bir mastarla kaplamanın yatay, düşey ve
çapraz düzlem kontrollerini yapar.

 

 

 

 

E.3.16

Yapıştırma
harcını, uygulama mekânına, kaplama yüzeyine, ortam şartlarına (sıcak- soğuk,
rüzgâr, nem vb.) ve tarak diş ölçülerine göre, taraklama ve kap ömrü süresini
geçirmeyecek şekilde kullanır.

 

 

 

 

E.3.17

Seramik
karonun ebadına, kalınlığına, su emme değerine, kaplama yüzeyinin
özelliklerine ve kaplama mekânının durumuna göre uygulamayı kombine (çift
sürüm) yöntemi ile yapar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
18

Seramik
Karo Kaplamacısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0177-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

E

Seramik karo
kaplaması

yapmak

(devamı var)

E.4

Çimento
harcı ile seramik karo kaplamak (devamı var)

E.4.1

Kaplamanın
başlangıç ve bitiş noktalarını tespit eder.

E.4.2

Kaplama
yüzeyini yeteri kadar nemlendirir.

E.4.3

Zeminin
büyüklüğüne ve seramik karoların ebadına göre “L”, “+” gibi kılavuz hatları
belirler.

E.4.4

Geometrik
çizim tekniklerini kullanarak gönye işlemlerini yapar.

E.4.5

Bölme duvarlarla
ayrılmış bağımsız mekânların kaplama derzlerinin tutmasını geometrik çizim
tekniklerini kullanarak ayarlar

E.4.6

Duvarda
kaplama yaparken seramik karonun arka kısmının tamamına yaklaşık 2cm
kalınlıkta çimento harcını yerleştirerek, kenar kısımları mala ile yaklaşık
45o pahlar.

E.4.7

Zeminde
kaplama yapılırken, hazırlanan çimento harcını 2,5-3cm kalınlığında sererek
tesviye eder.

E.4.8

Başlangıç
noktasına sabit ilk seramik karoyu çimento harcıyla yerleştirir.

E.4.9

Başlangıç noktasındaki
sabit seramik karoya göre en fazla 300 cm aralıklarla kılavuz karoları
yerleştirir.

E.4.10

Kılavuz
karolarla başlangıç noktasındaki sabit karonun kenarlarından teğet geçecek
şekilde ip çeker.

E.4.11

İlk seramik
karoyu düşey terazisine alır.

E.4.12

İlk
başlangıç seramik karo ile aynı düşey istikamette olacak şekilde, kaplamanın
düşey bitiş noktasına yakın bir noktaya, birinci kılavuz seramik karoyu
diyagonal yerleştirir ve alt uygun noktalarına çivi çakar.

E.4.13

Birinci
kılavuz karo ile ilk seramik karoyu terazisine alır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
19

Seramik
Karo Kaplamacısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0177-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

E

Seramik karo
kaplaması

yapmak

(devamı var)

E.4

Çimento
harcı ile seramik karo kaplamak (devamı var)

E.4.14

İlk
başlangıç seramik karo ile aynı yatay istikamette olacak şekilde, kaplamanın
yatay bitiş noktasına yakın bir noktaya, ikinci kılavuz seramik karoyu
yerleştirir.

E.4.15

İkinci
kılavuz karo ile ilk seramik karoyu mastarına getirir.

E.4.16

İkinci
kılavuz seramik karo ile aynı düşey istikamette ve birinci kılavuz karo ile
aynı yatay istikamete denk gelen noktaya, üçüncü kılavuz seramik karoyu,
ikinci kılavuz karo ile terazisinde olacak şekilde diyagonal yerleştirir ve
alt uygun noktalarına çivi çakar.

E.4.17

İlk seramik
karo ile üç kılavuz karoyu aynı düzlemde yerleştirir.

E.4.18

Duvar
büyüklüğüne göre kılavuz karo sayısını arttırır, yatay ve düşey mesafelerini
uygun şekilde ayarlar.

E.4.19

Kılavuzlara
uygun olarak iç ve dış köşe profillerini yerleştirir.

E.4.20

İlk seramik
karo ile yatay istikametteki kılavuz karoların üst kenarlarından teğet
geçecek şekilde ip çeker, birinci sıra seramik karoları ipe göre döşer.

E.4.21

Biten her
kılavuz karo arasındaki seramik karoların mastarla yatay düzlem kontrolü
yapar.

E.4.22

İlk sıra bittikten
sonra gelen diğer ikinci, üçüncü vb… sıraları üst kılavuz karolarla ve
yatay istikametteki diğer kılavuz karolarla sürekli mastar kontrolünü yapar.

E.4.23

Uygun
genişlikteki derz artısını dört seramik karonun birleşim noktasına ve sıra başlarına
yerleştirir, derz artılarının kalınlık ve yönlerine dikkat eder.

E.4.24

Çimento
harcı ile sadece küçük ebatlı ve su emme değeri yüksek olan seramik karoları
iç mekânlara döşer.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
20

Seramik
Karo Kaplamacısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0177-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.4.25

Su ve toz
çimento ile sulu çimento şerbeti hazırlar. Çimento şerbetini tesviye edilen
harcın üzerine yeteri kadar dökerek mala ile düzeltir.

 

 

 

Çimento
harcı ile seramik karo kaplamak (devamı var)

E.4.26

Kılavuz
karolar arasına döşenen seramik karoların düz ve yeterli büyüklükte mastar
ile düzlem kontrolünü yapar.

 

 

E.4

E.4.27

Uygulama
mekânına, kaplama yüzeyine, ortam şartlarına (sıcak-soğuk, rüzgâr, nem vb.)
ve uygulama şartlarına göre çimento harcını yeterli miktarda hazırlar.

 

 

 

 

E.4.28

Kaplamada
genleşme – büzülme derzlerini gerekli esasları dikkate alarak bırakır.

 

 

 

 

E.4.29

Eğimli
yüzeylerdeki eğim miktarını koruyarak seramik karolarda da aynı miktarda ve
yönde olmasını sağlar.

 

Seramik karo
kaplaması yapmak

 

 

E.5.1

Seramik
karoları yerleştirdikten sonra uygun büyüklükte ve ağırlıktaki plastik bir
tokmakla tokmaklayarak sıkıştırılmasını sağlar.

E

 

 

E.5.2

Seramik
karoların derz aralarında olabilecek harç artıklarını henüz tazeyken
temizler.

 

 

 

 

E.5.3

Her gün iş
bitiminde döşenmiş seramik karoların ön yüzeylerini dikkatlice temizler.

 

 

E.5

Kaplama
sonrası işlemleri yapmak

E.5.4

Kaplamada
kullanılan seramik karolardan uygun genişlikte süpürgelik keser ve ip çekerek
döşer.

 

 

 

 

E.5.5

Süpürgeliklerin
kaplanacağı yüzeye ve süpürgeliklerin arkasına yapıştırma harcını şerit
şeklinde sürerek kombine yöntemiyle döşer.

 

 

 

 

E.5.6

Süpürgelikleri
yeterli büyüklükteki plastik tokmakla sıkıştırır.

 

 

 

 

E.5.7

Süpürgelik
üst kısmına fuga veya çimento harcı/yapıştırma
harcı ile pah verir.

 

 

 

 

E.5.8

Süpürgeliğin
alt ve üst kenarına uygun köşe profili yerleştirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
21

Seramik
Karo Kaplamacısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0177-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.1.1

Kesme ve
delme noktalarının şablonunu çıkartır.

 

 

F.1

Markalama
yapmak

F.1.2

Şablonu
seramik karonun sırsız yüzeyine çizer/taşır.

 

Seramik
karoların kesme ve delme işlemlerini yapmak

 

 

F.1.3

Delme ve
kesme noktalarını seramik karonun sırsız yüzeyine çizer.

F

 

 

F.2.1

Kullanılacak
kesme ve delme makinelerinin kullanıma hazır hale gelecek şekilde
hazırlıklarını yapar.

 

 

F.2

Seramik
karoları kesmek ve delmek

F.2.2

Seramik
karoları uygun kesme ve delme makinesi ile çıkarttığı şablona uygun olarak
şekillendirir.

 

 

 

 

F.2.3

Hazırlanmış
seramiği yerine usulüne uygun olarak yerleştirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
22

Seramik
Karo Kaplamacısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0177-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.1.1

Derz
artılarının (çubuklarının) tamamını çıkartır ve boşlukları uygun alet
yardımıyla temizler.

 

 

 

 

G.1.2

Dolgu
öncesi, ortam ve yüzey şartlarına göre, derz yüzeylerini nemlendirir.

 

 

G.1

Derz dolgusu
öncesi yüzey ve ortam hazırlığı yapmak

G.1.3

Derz
dolgudan önce sırsız seramik karoların ve tekstürlü
(dokulu, kaymaz) karoların ön yüzeylerine yüzey koruyucu malzeme sürer.

 

 

 

 

G.1.4

Derz dolgu
öncesinde vitrifiye ve mobilya gibi aksesuarları
koruma altına alır.

 

 

 

 

G.1.5

Sırsız
ve/veya büyük ebatlı seramik karoların derz dolgu öncesinde tüm yüzeyine veya
kenar kısımlarına koruyucu bant çeker.

G

Seramik karo
kaplama sonrası derz dolgu

 

 

G.2.1

Ürün torbası
üzerinde yazan karışım suyu miktarını ayarlayarak suyun içerisine ürünü
yavaşça boşaltır.

işlemlerini
yürütmek (devamı var)

 

 

G.2.2

Homojen
karışım elde etmek için düşük devirli uygun matkap mikser kullanır.

 

G.2

Çimento
esaslı derz dolgu malzemesini hazırlamak

G.2.3

Hazırlanan
harcı olgunlaşması için yaklaşık 5-10 dakika dinlendirir.

 

 

 

 

G.2.4

Olgunlaşan
harcı kullanmadan önce düz el malasıyla veya düşük devirli matkap mikserle
tekrar karıştırır.

 

 

 

 

G.2.5

Renkli derz
dolgunun renginin homojen olmasını sağlar.

 

 

G.3

Reçine
esaslı derz dolgu

G.3.1

Birden fazla
bileşenden oluşan reçine esaslı dolgu malzemesini ürün üzerinde belirtilen
karışım oranlarına göre hazırlar.

 

 

 

malzemesini
hazırlamak

G.3.2

Homojen
karışım elde etmek için düşük devirli uygun matkap, mikser veya uygun
büyüklükte bir karıştırma çubuğu kullanır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
23

Seramik
Karo Kaplamacısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0177-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.4.1

Seramik
kaplama işlemi bittikten sonra düşeyde en az 8, yatayda en az 24 saat sonra
derz dolgusunu yapar.

 

 

 

 

G.4.2

Derz
boşluklarını uygun alet yardımıyla tekniğine uygun (yüzeye yayarak veya
tabanca ile) doldurur.

 

 

 

 

G.4.3

Dolgusu
biten ve silme kıvamına gelen seramik karoları nemli sünger ile rengin homojenliğini
kaybetmesine izin vermeden siler.

G

Seramik karo
kaplama sonrası derz dolgu işlemlerini yürütmek

G.4

Kaplamalarda
derz dolgusu yapmak

G.4.4

İstenildiği
takdirde, seramik karonun kenar kısımlarındaki pah noktasına kadar derz
dolguları henüz tazeyken oluklandırır.

 

 

G.4.5

Ortam
şartlarına (sıcak-soğuk-rüzgâr-nem vs) göre derz
dolgu harcının kap ömrü ve kullanım sürelerine dikkat eder.

 

 

 

 

G.4.6

Yatay
kaplamalarda, derz dolgusu yapıldıktan sonra harç sertleşene kadar kaplamayı
koruma altına alır.

 

 

 

 

G.4.7

Derz dolgusu
kuruduktan sonra, kaplamaya zarar vermeyen kimyasal malzemeler ile kaplamayı
temizleyerek yüzey koruyucu malzeme uygular.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
24

Seramik
Karo Kaplamacısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0177-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

H.1.1

Onarılacak
yüzeyi gözlemleyerek tespit eder.

 

 

 

 

H.1.2

Onarılacak
yüzeye uygun seramik ve yapıştırıcıyı uygular.

 

 

H.1

Onarılacak
yüzey tespiti ve hazırlığını yapmak

H.1.3

Onarım
yapılacak yüzeyin sınırlarını renk, ton, desen vb. etmenleri dikkate alarak
belirler.

 

 

 

 

H.1.4

Kırma-dökme
işlemleri sırasında zarar görebilecek materyalleri koruma altına alır.

 

 

 

 

H.2.1

Belirlenen
yüzeyin derz dolgusunu uygun aletler ile keserek çıkartır.

H

Seramik
karoların

 

 

H.2.2

Onarım
yapılacak seramik karoları ve yapıştırma harçlarını, sağlam karolara zarar
vermeden yerinden söker.

onarımını
yapmak

 

 

H.2.3

Tekrar
kaplanacak yüzeyi tesviye ederek, seramik kaplamaya uygun hale getirir.

 

 

H.2

Hasar
onarımı yapmak

H.2.4

Kaplama
harçlarını, uygulanacak yüzey yeri ve cinsine uygun şekilde hazırlar.

 

 

H.2.5

Kaplanacak
yüzeyi nemlendirir.

 

 

 

 

H.2.6

Mevcut
seramik karolarla aynı derz genişliğinde ve aynı düzlemde olacak şekilde yeni
kaplamayı yapar.

 

 

 

 

H.2.7

Onarımı
yapılan seramik karoların derz dolgu işlemlerini yapar.

 

 

 

 

H.2.8

Onarımı
yapılan seramik karoların temizlik ve yüzey koruma işlemlerini yapar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
25

Seramik
Karo Kaplamacısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0177-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

I

Mesleki
gelişim faaliyetlerine katılmak

I.1

Bireysel
mesleki gelişim konusunda çalışmalar yapmak

I.1.1

Mesleği ile
ilgili eğitimlere katılır ve aldığı belgeleri muhafaza eder.

I.1.2

Mesleği ile
ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri takip eder.

I.1.3

Bilgi ve
deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
26

Seramik
Karo Kaplamacısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0177-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.2.    Kullanılan
Araç, Gereç ve Ekipman

1.
Ahşap kama

2.
Ahşap mastar

3.
Alüminyum mastar

4.
Astar fırçası

5.
Ayarlanabilir mastar ayakları

6.
Aydınlatma sistemi

7.
Çalışma sehpası

8.
Çekpas

9.
Çırpı ipi

10.  Derz
artısı ve çeşitleri

11.  Derz
dolgu tabancası

12.  Derz
filesi

13.  Derz
kaması

14.  Derz
kazıma aleti

15.  El
arabası

16.  Elektrikli
delme-kırma aleti

17.  Elektrikli
karıştırıcı mikser

18.  Elektrikli
sulu kesme makinesi

19.  Elektrikli
süpürge

20.   Fayans
ıslatma kabı

21.    Genleşme
profilleri

22.    Gönye
takımı

23.   Harç
teknesi

24.   Hesap
makinesi

25.   Hortum

26.   Hortumlu
su terazisi

27.
İp

28.   Kalem

29.   Kişisel
koruyucu donanım

30.   Koruyucu
naylon

31.
Kova

32.   Köşe
profilleri

33.   Kum
eleği

34.   Kürek

35.   Lazerli
metre

36.   Lazerli
terazi

37.   Madırga

38.   Maket
bıçağı

39.   Makine
yağı

40.   Mala
çeşitleri

41.
Manuel seramik karo delme ve kesme aleti

42.   Mastar
kelepçesi©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
27

Seramik Karo Kaplamacısı
(Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı43.
Matkap

44.
Metre

45.
Murç

46.
Seramik karo delme panç
seti

47.
Seramik karo delme sabitleme aleti

48.
Sıvacı küreği

49.
Spatula

50.
Spiral elmas kesici

51.
Spiral seramik kesme taşı

52.
Sünger

53.
Süngerli derz temizleme mala kovası

54.
Şakül

55.
Takoz fırça

56.
Tel fırça

57.
Temel el aletleri (boru anahtarı, çekiç, elektrik
kontrol kalemi, kerpeten, keser, keski, kurbağacık, pense, tornavida)

58.
Temizlik fırçası

59.
Testere çeşitleri

60.
Tirfil

61.
Uzatma kablosu

3.3.
Bilgi ve Beceriler

1.
Acil durum bilgisi

2.
Araç, gereç ve ekipman bilgisi

3.
Basit çizim yapabilme becerisi

4.
Basit ilk yardım bilgisi

5.
Ekip içinde çalışma becerisi

6.
El aletlerini kullanabilme becerisi

7.
El becerisi

8.
El-göz koordinasyon becerisi

9.
Genel malzeme bilgisi

10.
Genel yapı bilgisi

11.
İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

12.
İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi

13.  Kalite
kontrol prensipleri bilgisi

14.  Karar
verme becerisi

15.  Kayıt
tutma becerisi

16.
Kullanacağı malzemenin kimyasal özellikleri hakkında
bilgi

17.
Kullandığı makinelerle ilgili temel mekanik bilgisi

18.  Kullanım
kılavuzu, el kitabı ve katalog okuma ve kullanma bilgisi

19.  Malzemenin
kullanım alanını özelliklerine göre belirleme becerisi

20.
Mesafe ve ağırlık tahmin yeteneği

21.
Mesleki resim bilgisi11UMS0177-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
28

Seramik Karo Kaplamacısı
(Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı22.
Mesleki terim bilgisi

23.
Metraj çıkarma bilgisi

24.
Organizasyon ve planlama becerisi

25.
Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme becerisi

26.
Ölçme ve kontrol aletlerini kullanma becerisi

27.
Renk bilgisi

28.
Sorun çözme becerisi

29.
Sözlü ve yazılı iletişim becerisi

30.
Standart ölçüler bilgisi

31.
Temel çalışma mevzuatı bilgisi

32.
Temel elektrik bilgisi

33.
Temel matematik bilgisi

34.
Temel sıhhi tesisat bilgisi

35.
Temel su yalıtımı bilgisi

36.   Yangına
müdahale teknikleri ve yangın söndürücüleri kullanma bilgisi

3.4.
Tutum ve Davranışlar

1.
Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olmak

2.
Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve
verimli kullanmak

3.
Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

4.
Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan
düzenlemeleri benimsemek

5.
Değişime karşı açık olmak ve değişen koşullara uyum
sağlamak

6.
Ekip içinde uyumlu çalışmak

7.
Görevi ile ilgili yenilikleri izlemek ve uygulamak

8.
İnsan ilişkilerine özen göstermek

9.
İş disiplinine sahip olmak

10.
İşverene doğru ve zamanında bilgi aktarmak

11.
İşyeri çalışma prensiplerine uymak

12.
İşyerine ait araç, gereç ve malzemelerin kullanımına
özen göstermek

13.  Kaliteye
dikkat etmek

14.  Kararlı
olmak

15.  Kendini
geliştirme konusunda istekli olmak

16.  Kendinin
ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

17.  Meslek
ahlakına sahip olmak

18.  Planlı
ve organize olmak

19.  Randevulu
çalışmak ve randevu saatlerine riayet etmek

20.
Risk ve tehlike faktörleri konusunda duyarlı
davranmak

21.
Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

22.
Talimat ve kılavuzlara titizlikle uymak

23.
Tehlikeli durumlarda kendi hareket alanında etkin
şekilde, hızlı ve doğru tepki verebilmek ve ilgilileri bilgilendirmek

24.
Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

25.
Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri
bilgilendirmek11UMS0177-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
29

Seramik
Karo Kaplamacısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0177-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Seramik
Karo Kaplamacısı (Seviye 3) meslek standardını esas
alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve
değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme
merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak
gerçekleştirilecektir.

Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme
ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve
Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
30

Seramik
Karo Kaplamacısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0177-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoEk: Meslek Standardı Hazırlama
Sürecinde Görev Alanlar 1.                Meslek
Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

H.Necati ERSOY                               İNTES
– Genel Sekreter

Aslı
KARATEKİN                             İNTES
– Proje Müdürü

Necati
AKBAŞ                                   İNTES
– MYM – Yapı Eğitimcisi

Aslı
ÜNSAL SAĞLIK                       İNTES
– İnşaat Yüksek Mühendisi

2.
Teknik Çalışma Grubu Üyeleri:

Prof.
Dr. Metin Aslan, Gazi Üniv. Teknoloji Fakültesi,
İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkan Vekili – Akademisyen

Murat
SEVİNÇ, Dr. (h.c) İbrahim Bodur Kaleseramik
Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı – İnşaat Teknik Öğretmeni

Cengiz
ÖKSÜZ, Dr. (h.c) İbrahim Bodur Kaleseramik
Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı – İnşaat Teknik Öğretmeni

Sabit
ŞAHİN, Eczacıbaşı Koramic Yapı Kimyasalları A.Ş.

Hikmet
Can ALTIOK, Eczacıbaşı Koramic Yapı Kimyasalları
A.Ş.

Sinan
ULUSOY, Serbest Usta

Emrah
ÇÖRDÜK, İNTES-MYM – İnşaat Mühendisi

Dr. Salih Yazıcıoğlu, Gazi Üniv. Teknoloji Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü. –
Akademisyen

3.
Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

Ankara
Sanayi Odası Ankara Ticaret Odası

Boğaziçi
Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Boya
Sanayicileri Derneği

Devlet
Su İşleri Genel Müdürlüğü, Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Dokuz Eylül
Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Eczacıbaşı
Holding Garanitaş

Gazi
Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazi
Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi,
Meslek Yüksek Okulu, İnşaat Teknikerliği Bölümü İnşaat Mühendisleri Odası,
Ankara Şubesi İNTES Üye Firmaları

İstanbul
Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

İZODER

Kale
Grubu

Kalekim Kimyevi Maddeler A.Ş.

Karadeniz
Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Kargın
Alçı KNAUF A.Ş.

Kütahya
Seramik A.Ş.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
31

Seramik
Karo Kaplamacısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0177-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMesleki
Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı

Orta
Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

T.C.
Başbakanlık, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve
Araştırma Merkezi

T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İnşaat
Emlak Daire Başkanlığı

T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu, İşgücü Uyum Dairesi
Başkanlığı

T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

Türk
Akreditasyon Kurumu

Türkiye
Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye
İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası

Türkiye
İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye
İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye
Mermer Doğaltaş Makineleri Üreticileri Birliği

Türkiye
Müteahhitler Birliği

Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye
Resmi Sektör İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası Türkiye Seramik
Federasyonu Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası Uşak Seramik A.Ş.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mühendislik
Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, İnşaat
Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı

4.
MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Mustafa
DEMİR,                              Başkan
(Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu)

Ekrem
DİRİER,                                 Başkan
Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)

Ahmet
Emin YİĞİT,                         Üye
(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)

Kemal
AYDOĞAN,                           Üye
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Abdülkadir
YILMAZ,                      Üye
(Ulaştırma Bakanlığı)

Henüz
belirlenmemiştir,                   Üye
(Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı)

H.Necati ERSOY,                              Üye
(Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Mustafa
ARSLAN,                           Üye
(Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu)

Hacı
ÜSTÜNDAL,                            Üye
(Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Aylin
RAMANLI,                              Üye
(Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Firuzan
SİLAHŞÖR,                          Daire
Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sinan
GERGİN,                                  Sektör
Komitesi Temsilcisi (Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri
Genel

Müdürlüğü)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
32

Seramik
Karo Kaplamacısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0177-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No5.
MYK Yönetim Kurulu

Bayram
AKBAŞ,

Prof.
Dr. Oğuz BORAT,

Doç.
Dr. Ömer AÇIKGÖZ,

Prof.
Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, Dr. Osman YILDIZ,

Celal
KOLOĞLU,Başkan
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi) Başkan Vekili (Milli Eğitim
Bakanlığı Temsilcisi)

Üye
(Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Üye
(Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Üye
(İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Üye
(İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
33 

Incoming search terms:

  • megep seramik karo kaplamacısı (1)
  • seramik karo (1)
  • seramik karo kaplamacılığı (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir