PANEL SİSTEM DEMİRYOLU USTASI Seviye 4

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

ULUSAL MESLEK STANDARDI

PANEL SİSTEM DEMİRYOLU USTASI Seviye 4

REFERANS
KODU / 09UMS0016-4 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 19.09.2009-27354©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
1

Panel
Sistem Demiryolu Ustası (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0016-4
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMeslek:

PANEL
SİSTEM DEMİRYOLU USTASI

Seviye:

41

Referans
Kodu:

09UMS0016-4

Standardı
Hazırlayan Kuruluş(lar):

Türkiye
inşaat Sanayicileri işveren Sendikası (İNTES)

Yardımcı
Kuruluş: YAPI MERKEZİ

Standardı
Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK
İnşaat Sektör Komitesi

MYK
Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

07.08.2009
Tarih ve 2009/32 Sayılı Karar

Resmi
Gazete Tarih/Sayı:

 

Revizyon
No:

00

1
Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye (4) olarak
belirlenmiştir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
2

Panel
Sistem Demiryolu Ustası (Seviye 4)                                                           09UMS0016-4
/ 07.08.2009 / 00

Ulusal Meslek Standardı                                                                                      Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

TERİMLER, SİMGELER VE
KISALTMALAR

ALİYMAN
(DÜZ YOL): Bir yol ekseninin planda düz giden (doğru) kısımlarını,

APLİKASYON:
Yol güzergâhının veya bu güzergâhta yapılan düzeltme ve değişikliklerin
araziye uygulanmasını,

BAĞLANTI
ELEMANLARI: Demiryolu üst yapısında rayları traverslere ve rayları raylara
bağlamaya yarayan elemanları,

BALAST:
Demiryolu üstyapısından gelen yükleri üniform bir şekilde altyapıya aktarmaya
yarayan ve çapları genellikle 30 – 60 mm arasında olan taş daneleri, (Balast
tabakasının kalınlığı, travers altından en az 30 cm’dir.)

BASİT
MAKAS: Sadece bir hattan diğer bir hatta geçişe imkân tanıyan özel hat
tesisini,

BOJİ:
Demiryolu arabalarındaki dingil gruplarını, (Bojiler iki ya da üç dingilden
oluşur, düşey eksenleri etrafında birbirlerinden bağımsız olarak hareket
ederler ve demiryolu arabalarının kurplu kesimlerinden geçişini
kolaylaştırırlar.)

BUDEN:
Tekerleklerin yuvarlanma yüzeyinin son bulduğu çıkıntıyı, (Buden, tekerleğin
iç tarafındadır ve tekerleklerin ray dizisi üzerinden kayarak düşmelerini
önlemekle birlikte, arabaların belirli bir yolu izlemelerini sağlar,
kılavuzlama yapar.)

BURAJ:
Demiryolu hattının özel makinelerle aksa ve kotuna getirilme işlemini,

BOYKESİT:
Yol ekseninin boyuna doğrultudaki kesitinin açılımını, (Bu açılımın düşey
düzlemdeki izdüşümüyle arazinin tabii durumu ve arazi üzerindeki yolun son
durumu görülür.)

BOYUNA EĞİMLER:


Ortalama eğim: Kotları farklı iki nokta arasındaki
rampanın eğimini,


En büyük eğim: Çekim koşullarının izin verdiği eğimi,


İstasyon eğimi: İstasyondaki bir katarın fren
uygulamaksızın durabilmesine izin veren eğimi,


Uygulama eğimi (sabit direnimli hat ilkesi): Rampa
tırmanırken hattın her kesimindeki direnimler toplamı sabit olarak tasarlanan
hatlarda kullanılan eğimi,


Negatif eğim: İki noktanın kotlarına göre belirlenen
eğime ters yönündeki eğimi,


Zararlı, zararsız ve fren eğimi: Sadece rampa iniş
yönünde geçerli olan eğimi, (Direnimler toplamı negatif olan kesimler için
önemlidir.)


Ekonomik eğim: Yatırım ve işletme maliyetleri
toplamının en küçük olduğu eğimi,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
3

Panel
Sistem Demiryolu Ustası (Seviye 4)                                                          09UMS0016-4
/ 07.08.2009 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                      Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoCARİ
HAT: İki istasyon arasında uzanan ve istasyonlar içerisinden doğrudan geçen
demiryolu hattını (ana hattı),

CEBİRE:
Güzergâha monte edilmiş rayların birbirlerine bağlanmasını sağlayan ve rayın
her iki yanına konulan çelikten mamul levhaları, (Hızlı tren hatlarında
kullanılan raylar üzerinde cebire delikleri bulunmadığı için her iki levha
birbirine mengeneler ile bağlanır.)

CONTA:
Rayların birbirlerine bağlandıkları ek yerleri, (Bu bağlantı, kaynak veya
cebire ile sağlanır.)

ÇAPRAZ
TAKIM: Paralel iki hattan birbirine geçişe imkân sağlayan 4 basit makas ve 1
kruvazmandan oluşan özel hat tesisini,

ÇEKEN
ARABALAR (LOKOMOTİF): Üzerinde çekici gücün üretildiği ve arkalarına takılan
diğer arabaları çeken üniteleri,

ÇEKİLEN
ARABALAR (VAGON): Lokomotifler tarafından çekilen arabaları, (İşlevlerine
göre yük ve yolcu vagonları olarak sınıflandırılırlar.)

DEMİRYOLU:
Adına tren denilen, çeken ve çekilen araçlardan meydana gelen taşıt dizisinin
üzerinde hareket ettiği, bir çift ray dizisi ile bu diziyi meydana getiren
tesislerin tümünü,

DEMİRYOLU
ARABASI: Sandık, şasi ve dingil takımı olmak üzere üç (3) kısımdan oluşan
aracı,

DEMİRYOLU
ÜST YAPISI: Balast tabakası, traversler, bir çift çelik ray ve bağlantı
elemanlarından oluşan yapıyı,

DEVER:
Demiryolu arabasını kurp (karayolunda viraj olarak
tabir edilir) dışına doğru savuran merkezkaç kuvvetinin zararlarını yok etmek
için, geçkinin doğru kesimlerinde yatay olan yuvarlanma yüzeyinin, kurplu
kesimlerde dış ray dizisine doğru yükselen bir eğik yüzeye dönüştürülmesi
sonucunda dış ray dizisi, iç raya göre daha yüksek bir kota
yerleştirildiğinden bu iki ray dizisi arasında oluşan yükseklik farkını,

DEVER
RAMPASI: Deversiz yol kısmı (doğruyol) ile deverli yol kısmı (kurp) arasında
geçişi sağlayan eğimli özel bölgeyi,

DIŞ
RAY: Kurplu yolda kurp merkezine uzak ray dizisini,

DİNGİL
TAKIMI: Sandık ve şasiden gelen ağırlığı taşıyan, raylar üzerinde
yuvarlanarak taşıtların hareketini sağlayan kısmı, (Her bir dingil takımı iki
tekerlek ve bir dingil milinden oluşur.)

DİNGİL TÜRLERİ:


Yürütücü (Motris) Dingiller: Motor ya da başkaca bir
mekanik düzenle döndürülen ve taşıtın hareketini sağlayan dingilleri,
(lokomotif ve otomotris dingilleri)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
4

Panel
Sistem Demiryolu Ustası (Seviye 4)                                                          09UMS0016-4
/ 07.08.2009 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                      Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No
Taşıyıcı Dingiller: Yalnızca demiryolu arabasından
gelen yükleri taşıyan ve yürütücü dingiller sayesinde hareket edebilen
(dönebilen) dingilleri, (yolcu ve yük vagonu dingilleri)

DİRENİM:
Bir katarın birim ağırlığı başına düşen direnim kuvvetini,

1.
Seyir (yuvarlanma) direnimi

2.
Hat direnimleri

a.
Kurp direnimi

b.
Tünel direnimi

c.
Eğim direnimi

DURDURUCU
TAMPON (HÖRTUVAR): Demiryolu vasıtasının yol sonunda durdurulması için
giderek yavaşlatılmasını sağlamak üzere özel olarak imal edilerek raya monte
edilmiş tertibatı,

DÜŞEY
KURP: Yol boykesiti üzerinde birbirini kesen farklı eğimdeki doğrular
arasındaki geçişi sağlayan eğri kısımları, (Düşey kurplar, dairesel ve
parabolik olarak tasarlanır.)

EKARTMAN
(YOL AÇIKLIĞI): Bir yolun paralel iki ray dizisi arasındaki sabit mesafeyi,
(Her iki ray mantarı iç yanaklarının birbirlerine olan mesafesi ölçülerek
tespit edilir, standart hatlarda bu mesafe 1435 mm’dir.)

ENKESİT:
Yol ekseninin herhangi bir noktasından, eksene dik olarak belirli bir doğru
boyunca alınan kesiti,

GABARİ:
Araçların yüklü veya yüksüz olarak demiryolunda güvenli seyirlerini temin
amacı ile uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçüleri,

GEÇKİ
(GÜZERGÂH): Bir yolun arazi üzerinde takip ettiği doğrultuyu,

GEÇİŞ
(BİRLEŞTİRME) EĞRİSİ, RAKORDMAN: Bir yol eksenindeki yatay kurpların
başlangıç ve bitişine, konforu sağlamak amacıyla yerleştirilen özel eğrileri
(klotoid),

GELENEKSEL
YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLLARI: 200 km/saatin üzerinde seyredilebilen
demiryollarını,

HAT:
Birden fazla gidiş geliş yollarından oluşan güzergâhı,

HEMZEMİN
GEÇİT: Bir demiryolu ile karayolunun aynı düzlemde kesişmesini, (Genelde
ahşap, beton, asfalt veya kauçuk malzemeler ile kaplama yapılarak karayolu
araçlarının konforlu geçişi sağlanır.)

İÇ
RAY: Kurplu yolda kurp merkezine yakın ray dizisini,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
5

Panel
Sistem Demiryolu Ustası (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0016-4
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoKATAR:
En az bir çeken ve çekilen araçtan oluşan dizileri, (Yolcu ve yük katarları
amaca bağlı olarak çeşitli düzenlerde oluşturulurlar: l-Lokomotif(ler) +
Vagonlar, 2-Otomotris Dizileri, 3-Otomotris(ler) + Vagonlar.)

KAYNAK:
Demiryolu güzergâhına monte edilmiş rayları birleştirmek için yapılan işlemi,
(Alüminotermit ve alın kaynağı olarak ikiye ayrılır.)

KILAVUZLANMIŞ
YOL (İZLİ SİSTEMLER): Yanal hareketlerin sınırlandırıldığı yolları,

KIRMIZI
KOT: Boykesitteki bir noktaya ait yolun bitmiş durumundaki kotu,

KIRMIZIÇİZGİ:
Toprak işi sonunda yol ekseninin boykesitteki halini gösteren doğru ve eğri
kısımlardan meydana gelen hattı,

KKD (Kişisel Koruyucu Donanım): Bir veya birden fazla sağlık ve
güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce giyilmek, takılmak veya
taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzemeyi; kişiyi
aynı anda bir veya daha fazla muhtemel risklere karşı korumak amacıyla
üretici tarafından bir bütün haline getirilmiş birçok cihaz, alet veya
malzemeden oluşmuş bir donanımı; belirli bir faaliyetin yapılması için
korunma amacı olmaksızın, taşınan veya giyilen donanımla birlikte kullanılan,
ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya malzemeyi,

KONTR-RAY:
Güzergâh üzerindeki sanat yapılarında (köprü, viyadük
vs.), istasyonlarda ve dar yarıçaplı kurplarda aracın draymanı (yoldan
çıkması) halinde, tekerleklerin raydan ayrılmasını önlemek için yol içerisine
asıl raya belirli aralıkta paralel döşenen koruyucu rayı,

KOT
(YÜKSELTİ): Dikkate alınan bir noktanın deniz yüzeyine veya bir kıyas
düzlemine olan dik uzaklığını,

KRUVAZMAN:
Kesişen iki hatta karşılıklı geçişi sağlayan özel hat tesisini,

KURP:
Aliymanları birleştiren yolun eğri kısımlarını,

MAKAS:
Demiryolu araçlarının, bir yoldan diğer bir yola geçmesini sağlayan yol
tesisini,

MAKAS
KUMANDA TERTİBATI: Makas dillerini hareket ettiren ekipmanları,

MONTAJ
ŞABLONU: Hat panellerinin ön montajının yapılabilmesi amacıyla montaj sahasında
hazırlanan, panel uzunluğuna ve traversler arası mesafelere bağlı olarak
teşkil edilen şablonu, (Genellikle önceden hazırlanmış bir hat panelinin
üzerine traverslerin oturacağı köşebentler kaynatılarak hazırlanır.)

OTOMOTRİS/OTORAYLAR:
Hem çekici gücün üzerinde üretildiği hem de içinde yolcu taşıyabilen
arabaları, (Bu tür arabalar, elektrikli çekim söz konusu ise otomotris,
dizelli çekimde ise otoray olarak adlandırılır.)

PLAN:
Tesviye eğrili bir haritada yolun bir yatay düzlem üzerindeki izdüşümünü,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
6

Panel
Sistem Demiryolu Ustası (Seviye 4)                                                          09UMS0016-4
/ 07.08.2009 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                      Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoPOTA:
Alüminotermit ray kaynağı işleminde, kaynak malzemesinin (şarjının) içerisine
konulduğu, kimyasal reaksiyonun içerisinde gerçekleştiği, kaynağın kalıp
içerisine dökülmesini sağlayan mekanizmayı,

RAY
EĞİMİ: Ray tekerlek uyumu için raylara yol içerisine doğru verilen eğimi,

RAY
TAŞLANMASI: Ray üzerindeki ondülasyonları ve diğer ray kusurlarını
temizleyerek optimal tekerlek-ray teması için ray
profilinin yeniden sağlanması amacıyla koruyucu olarak yapılan işlemi, (Ray
taşlaması, kaynak işleminden sonra ve hat montajı tamamlandığında koruyucu
amaçla tüm ray aksamına yapılır.)

RAY:
Araç tekerleklerine kesintisiz ve düzgün yuvarlanma yüzeyi sağlayan,
tekerleklerden gelen yükleri mesnet elemanlarına ileten özel profilli elemanı, (İçinde dayanım arttırıcı çeşitli metal
katkılar bulunan yüksek dayanımlı çeliğe, haddeleme yöntemi ile belirli bir
enkesit tipi verilerek elde edilen raylar, 1 m uzunluğundaki ray ağırlığı ve
çekme dayanımları ile adlandırılır.)

RİPAJ:
Balastlı yolun yatay doğrultuda çekilerek eksenine getirilmesini,

RONDELA:
Cebirenin bağlantısında elastikiyeti sağlayan özel elemanı,

RÖLEVAJ:
Balastlı yolun düşey doğrultuda kaldırılarak kotuna getirilmesini,

SANDIK
(KAROSER): Lokomotifte sürücü kabininin ve motorun, vagonlarda yolcu ve yükün
bulunduğu kapalı veya açık kısmı,

SİYAH
ÇİZGİ: Bir yol boy kesitindeki tabii zeminin durumunu kırıklı çizgi şeklinde
gösteren hattı,

SİYAH
KOT: Yol boy kesitindeki bir noktaya ait tabii zeminin kotunu,

ŞASİ:
Üzerine sandığın oturduğu, koşum ve fren takımları, aydınlatma ve ısıtma
tesisatı, vagon çekim kancaları ve çubuğu ile tamponların bulunduğu kısmı,
(Aralarındaki sürtünmeyi azaltmak amacıyla tamponlardan birinin yüzeyi
eğriseldir.)

ŞEV:
Demiryolunun geçebilmesi için arazide yapılan dolgu ve yarma işleri sonucunda
altyapının kenarlarında meydana gelen eğimleri,

TALİ
HAT: Cari (ana) hatlara yardımcı olarak inşa edilmiş olan istasyonlardaki
diğer yollar ile depo ve bakım atölyesi yollarını,

TESPİT
ELEMANI: Doğrudan tespitli yollarda rayların betona, balastlı yollarda ise
traverse tespitini sağlayan özel elemanı,

TESVİYE
EĞRİSİ: Düşey düzlemdeki kotları aynı olan yatay düzlemdeki noktaların
üzerinden geçtiği kabul edilen sürekli eğrileri,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
7

Panel
Sistem Demiryolu Ustası (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0016-4
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTOPRAK
İŞİ (TESVİYE): Bir ulaştırma projesinin uygulanması sırasında tabii arazi
yüzeyinin belirlenen şekillerde değiştirilip, yol gövdesi ortaya çıkarılırken
zemin üzerinde yapılan kazma (yarma), doldurma (dolgu), taşıma (taşın) ve
sıkıştırma ile ilgili işlemlerin bütününü,

TRAVERS:
Raylara mesnet görevi yapan, yol eksenine dik yönde ve belirli aralıklarla
balast tabakası içine gömülü olarak döşenen enine kirişleri, (Travers aralıkları
projede belirtilen değerler doğrultusunda hattın sınıfına göre belli aralık
ve toleranslar ile tespit edilir.)

TREN:
Zaman ve yol bilgileri belirli olan katarları,

YATAY
KURP: Bir yol ekseninin planda daire yaylarından oluşan kısımlarını,

YOL
ÇERÇEVESİ (HAT PANELİ): Raylarla traverslerin bağlantı elemanlarıyla
birleştirilmesi sonucu oluşan paneli,

YOL
EKSENİ: Planda yolun ortasından geçtiği kabul edilen hattı,

YOL
SONU BARİYERİ: Demiryolu vasıtasının yol sonunda durdurulması için
tasarlanmış ve raya tespit edilmiş tertibatı,

ifade eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
8

Panel
Sistem Demiryolu Ustası (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0016-4
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

2.
MESLEK TANITIMI………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

2.1.
Meslek Tanımı…………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma
Sistemlerindeki Yeri……………………………………………………………….. 11

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili
Düzenlemeler……………………………………………………………………………… 11

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat…………………………………………………………………………………………………………. 12

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları……………………………………………………………………………………………………………. 12

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler…………………………………………………………………………………………………….. 12

3.
MESLEK PROFİLİ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım
Ölçütleri……………………………………………………………………………………………. 13

3.2.
Kullanılan Araç,
Gereç ve Ekipman…………………………………………………………………………………………………. 29

3.3.
Bilgi ve
Beceriler ………………………………………………………………………………………………………………………………  30

3.4.
Tutum ve Davranışlar ……………………………………………………………………………………………………………………..  31

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME…………………………………………………………………………… 32©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
9

Panel
Sistem Demiryolu Ustası (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0016-4
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.
GİRİŞ

Panel Sistem Demiryolu Ustası (Seviye 4) ulusal meslek standardı
5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca
çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik”
ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın
görevlendirdiği Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES)
tarafından hazırlanmıştır.

Panel
Sistem Demiryolu Ustası (Seviye 4) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili
kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK İnşaat Sektör
Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
10

Panel
Sistem Demiryolu Ustası (Seviye 4)

Ulusal
Meslek StandardıReferans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No09UMS0016-4
/ 07.08.2009 / 002.
MESLEK TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

Panel
Sistem Demiryolu Ustası (Seviye 4); işiyle ilgili iş organizasyonu yapan,
demiryolu malzemelerinin stoklanması, panellerin ön montajının yapılması,
panellerin sahaya nakledilmesi ve güzergahında
montajının yapılması, makas montajı, balast dökülmesi, buraj yapılması ve
kaynak yaptırılması işleri ile demiryolu hattının bakım ve onarımını yapan
nitelikli kişidir.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Ağır
ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2004, Resmi Gazete
Sayısı: 25494)

İş
Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü (Resmi Gazete Tarihi: 11.01.1974, Resmi Gazete
Sayısı: 14765)

İş
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (Resmi
Gazete Tarihi: 11.02.2004, Resmi Gazete Sayısı: 25370)

Kişisel
Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik (Resmi
Gazete Tarihi:11.02.2004, Resmi Gazete Sayısı:25370)

Güvenlik
ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi:23.12. 2003, Resmi
Gazete Sayısı:25325)

*Ayrıca;
iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat,
kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi
yapılması esastır.ISCO
88 ISCED 97 NACE Rev.29321

840

42.122.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
11

Panel
Sistem Demiryolu Ustası (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

4857
Sayılı İş Kanunu

*Ayrıca; meslek ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat,
kanun, tüzük ve yönetmeliklere

uyulması esastır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

Panel
Sistem Demiryolu Ustası; panel sistem demiryolu inşaatında, hat işleri
imalatlarında

çalışmaktadır. Çalışma ortamı genelde açık havadır, fakat bunun yanında tünel
gibi kapalı

ortamlarda da çalışabilir.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Panel
Sistem Demiryolu ustasının ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilecek sağlık
raporuna sahip olması gerekir.09UMS0016-4
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
12

Panel
Sistem Demiryolu Ustası (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0016-4
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.
MESLEK PROFİLİ

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

A

İş
Organizasyonu Yapmak (devamı var)

A.1

Günlük iş
planı yapmak

A.1.1

Saha
mühendisi ve formeni ile görüşerek işlerin önem sırası ve planlanan üretim
miktarına göre makine ve işçi sayısının belirlenmesine yardım eder.

A.1.2

Saha
mühendisi ve formeni ile görüşerek imalatın yapılacağı bölge ve km.lerin
belirlenmesine yardımcı olur.

A.1.3

Saha
mühendisi ve formeni tarafından incelenen projenin imalat detaylarının
belirlemesine yardımcı olur.

A.1.4

Yapılacak
işle ilgili sorumluluğundaki işçileri yönlendirir.

A.2

İş sağlığı
ve güvenliği önlemlerini almak

A.2.1

Sorumluluğundaki
sahanın kontrolünü iş sağlığı ve güvenliği uzmanının direktiflerine uygun
olarak yapar.

A.2.2

Çalışacak
makinelerin güvenlik tertibatlarının çalışır durumda olduğunu kontrol eder.

A.2.3

Kaldırma
aparatlarının ve halatların sağlamlığını ve çalışırlığını kontrol eder.

A.2.4

Formeni ile
beraber işçilerin, iş güvenliği açısından kendilerine tahsis edilmiş kişisel
koruyucu donanımlarını (iş kıyafeti, baret, iş ayakkabısı, yelek vs.)
kullanmalarını sağlar.

A.2.5

Hat üstyapı
malzemelerinin (hat panelleri, makaslar, vs.) sahada montaj yapılacağı
bölgeye transfer edilebilmesi hususunda trafikten sorumlu ilgiliye bilgi
verir.

A.3

Çalışılacak
sahanın kontrolünü yapmak

A.3.1

Çalışılacak
saha şartlarının uygun olup olmadığını kontrol eder.

A.3.2

Çalışmaya
engel bir durum olup olmadığını kontrol eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
13

Panel Sistem Demiryolu Ustası
(Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0016-4
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

işlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.4.1

Yapılan
işlerle ilgili bilgileri, günlük imalat raporlarının hazırlanması için
formenine verir.

 

 

A.4

Raporlama
yapmak ve/veya yapılmasına yardımcı olmak

A.4.2

İşçi
puantajlarının tutulması amacıyla düzenlenen günlük iş gücü raporlarına esas
olacak bilgileri formenine verir.

 

 

 

 

A.4.3

Formen tarafından
ilgili imalat formlarının günlük olarak tutulmasına yardımcı olur.

A


Organizasyonu Yapmak

 

Mevcut
sorunları tespit etmek ve/veya sorunların tespit edilmesine yardımcı olmak

A.5.1

Formeni
(veya gerekirse saha mühendisi) ile görüşerek, stok yapılacak bölgede veya
istiflerde herhangi bir düzensizlik varsa aksaklıkların giderilmesini sağlar.

 

 

A.5

A.5.2

Formeni
(veya gerekirse saha mühendisi) ile görüşerek üretim yapılacak bölgede veya
istiflerde herhangi bir düzensizlik varsa aksaklıkların giderilmesini sağlar.

 

 

 

A.5.3

Üretim
esnasında, işlerle ilgili herhangi bir düzensizlik veya aksaklık varsa
formeni (veya gerekirse saha mühendisi) ile görüşerek aksaklıkların giderilmesine
yardımcı olur.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
14

Panel
Sistem Demiryolu Ustası (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0016-4
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

B.1

Malzemelerin
miktarını belirlemek

B.1.1

Yapılacak
üretimin miktarına ve cinsine göre saha mühendisi ve formeni ile birlikte
stoklama yapılacak malzemeyi ve miktarını belirler.

 

 

B.2

Stoklama
yapılacak bölgeyi belirlemek

B.2.1

Stoklamanın
yapılacağı bölgenin belirlenmesine yardımcı olur.

B

Demiryolu

Malzemelerinin

 

 

B.3.1

Malzeme
istiflemede kullanılacak yardımcı elemanların (ahşap takoz vs.) uygun olup
olmadığını kontrol eder. Herhangi bir uygunsuzluk tespit etmesi durumunda
konuyu formenine bildirir.

 

Stoklanmasını
Sağlamak

B.3

Malzemelerin
istiflenmesini sağlamak

B.3.2

Malzemelerin
sözleşme, teknik şartname, imalatçı talimatlarında ve yapım yöntemlerinde
belirtilen şartlara uygun olarak istiflenmesini sağlar.

 

 

 

B.3.3

Malzemeler
stoklandıktan sonra istiflerin uygun olup olmadığını gözle kontrol eder ve
herhangi bir düzensizlik varsa tekrar elleçlenmesini sağlar.

 

 

 

 

B.3.4

Hatalı
malzemeler varsa bu malzemelerin istiften ayrılmasını sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
15

Panel Sistem Demiryolu Ustası
(Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı09UMS0016-4
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

C.1

Birinci
tabaka balast serilmeden önce ön kontrol yapmak

C.1.1

Birinci
tabaka balastın serileceği hat güzergâhının, bu işleme hazır olup olmadığını
(altyapı çalışmalarının tamamlanmış, varsa alt balastın serilmiş olduğunu)
kontrol eder.

 

Birinci Tabaka
Balast

C.2

Birinci
tabaka balastın hat güzergâhına naklini sağlamak

C.2.1

Formeni
ve/veya ilgili saha mühendisi ile görüşerek birinci tabaka olarak serilecek
balast malzemesinin kamyonlar ile stok alanından hat güzergâhına getirilmesi
organizasyonuna yardımcı olur.

C

Serilmesi
İşlemlerini Yürütmek

C.3

Birinci
tabaka balastın finişer

C.3.1

Kamyonlar
vasıtası ile uygulama sahasına getirilen balast malzemesinin, denetimli
olarak, balast serilmesi işlemi için uygun teçhizata sahip finişere boşaltılmasını
sağlar.

 

 

ile serilmesini
sağlamak

C.3.2

Formeni
ve/veya ilgili saha mühendisinin talimatları doğrultusunda birinci tabaka
balastın projede belirtilen kalınlıkta, en -kesit ve profile
uygun olarak, aliymanda yatay bir tabaka şeklinde ve kurplarda ise dever
açısına uygun şekilde serilmesini sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
16

Panel
Sistem Demiryolu Ustası (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0016-4
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

D

Hat
Paneli Ön Montajını Yapmak

D.1

Panel ön
montajı için montaj şablonunu oluşturmak

D.1.1

İlgili
sözleşme ve teknik şartnamede belirlenen uzunluktaki bir hat panelinin ön montajının,
panel sahasında yapılması amacıyla uygun montaj şablonun hazırlanmasını
sağlar.

D.2

Üretilecek
panel sayısını belirlemek

D.2.1

Gerek panel
stok sahasındaki stok durumunu gerekse montaj için sahay a nakledilecek panel
sayısını formeni ile beraber kontrol ederek, üretilecek panel sayısının
belirlenmesine yardımcı olur.

D.3

Hat
panellerinin ön montajı için hazırlık yapmak

D.3.1

Planlanan
üretim sayısına uygun olarak yeterli sayıda (travers -ray arası) bağlantı
malzemesinin, montaj şablonundaki ilgili bölüme sevk edilmesini sağlar.

D.3.2

Planlanan
üretim sayısına göre uygun sayıda traversin montaj alanına istiflenmesini
sağlar.

D.4

Traverslerin
montaj şablonuna dizilmesini sağlamak

D.4.1

Traverslerin
teknik şartnamelere uygun şekilde şablona dizilmesini sağlar.

D.5

Rayların
traverslerin üzerine koyulmasını sağlamak

D.5.1

İlgili idare
tarafından onaylanmış rayların gözle kontrolünü yaptıktan sonra traverslerin
üzerine teknik şartnamelere uygun olarak koyulmasını sağlar.

D.5.2

Hasarlı ray
var ise üretime alınmadan üretim alanından ayrılmasını sağlar.

D.6

Rayların
traverslerle bağlantısını yapmak

D.6.1

Raylar ve
traverslerin, bağlantı malzemeleri aracılığıyla birbirine bağlanmasını
sağlar. Bu işlem sırasında tirfonların teknik şartnamede belirlenen tork
değerinde sıkılıp sıkılmadığını kontrol eder.

D.6.2

Montaj
tamamlandıktan sonra travers ve ray aralıklarının, ilgili teknik
şartnamelerde belirtilen değerlere uygun olup olmadığını ko ntrol eder.

D.7

Ön montajı tamamlanan
panelleri stoklamak

D.7.1

Ön montajı
tamamlanan panellerin stok sahasına taşınmasını ve teknik şartnamede
belirtilen düzende stoklanmasını sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
17

Panel Sistem Demiryolu Ustası
(Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı09UMS0016-4
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.1.1

Panellerin
vagona yüklenmesinde görevli işçileri yönlendirir.

E

Panellerin
Sahaya Nakil İşlemlerini Sağlamak

E.1

Ön montajı
yapılarak stoklanmış panellerin imalat yerine sevkini sağlamak

E.1.2

Panel
montajından sorumlu formenle irtibat sağlayarak iş programına uygun sayıda
panelin vagonlara yüklenmesi sağlar.

 

 

 

 

E.1.3

Panellerin
sahada montaj yapılacağı bölgeye transfer edilebilmesi için trafikten sorumlu
kişiye bilgi verir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
18

Panel Sistem Demiryolu Ustası
(Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı09UMS0016-4
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

F

Panel
Montaj İşlemlerini Yürütmek

F.1

Birinci
kademe balast kotlarının uygun olup olmadığını teyit etmek

F.1.1

Birinci
kademe balast kotlarının projeye uygun olduğuna dair ölçme ekibinden teyit
alır.

F.2

Demiryolu
panellerini balast üzerine sermek

F.2.1

Vagonlar ile
sahaya nakledilen hat panellerinin, ölçme ekibinin vermiş olduğu eksen
değerlerine uygun olarak, panel montaj makineleri ile birinci tabaka balast
üzerine serilmesini sağlar.

F.3

Panelleri
birbirine bağlamak

F.3.1

Sahaya monte
edilen hat panellerinin (paneli oluşturan rayların) birbirine teknik
şartnamelere uygun geçici cebireler ile bağlanmasını sağlar.

F.4

Travers ve
ray aralıklarını kontrol etmek

F.4.1

Travers
aralıklarının (eker) ve ray aralıklarının (ekartman), teknik şartnamelere
uygun olup olmadığını kontrol eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
19

Panel Sistem Demiryolu Ustası
(Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı09UMS0016-4
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

G

Makas
Montaj İşlemlerini Yürütmek

G.1

Makas parçalarının
vagonlara yüklenmesini ve sahaya nakledilmesini sağlamak

G.1.1

Formeni ile
birlikte, sahaya nakledilecek makasları oluşturan parçaları (ilgili makasın
projesinden) kontrol eder ve teknik şartnamelere uygun şekilde vagonlara
yüklenmesini sağlar.

G.1.2

Gerekli
trafik izni alındıktan sonra vagonların güvenli bir şekilde sahaya
nakledilmesini sağlar.

G.2

Makasın
montajını yapmak

G.2.1

Formeni ile
birlikte, üretici firmadan temin edilen makas montaj talimatlarına uygun
olarak makasın sahada monte edilmesini sağlar.

G.3

Makasın
kontrolünü yapmak

G.3.1

Teknik
şartnamelere ve makas montaj talimatlarına uygun olarak monte edilen makasın
tüm ekartman ve travers açıklıklarını kontrol eder. İlgili formların
düzenlenmesi için bu bilgileri formenine iletir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
20

Panel Sistem Demiryolu Ustası
(Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı09UMS0016-4
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

H.1

İkinci
tabaka balast serilmeden önce ön kontrol yapmak

H.1.1

İkinci
tabaka balastın serileceği hat güzergâhının, bu işleme hazır olup olmadığını
(hat panellerinin uygun şekilde serilmiş ve bağlantılarının yapılmış olduğunu)
kontrol eder.

H

İkinci
Tabaka Balast

H.2

İkinci
tabaka balastın vagonlara yüklenmesini sağlamak

H.2.1

Sahaya
nakledilecek ikinci tabaka balastın, balast vagonlarının kapasitesine uygun
olarak stok sahasından vagonlara yüklenmesini sağlar.

Serilmesi
İşini Yürütmek

H.3

İkinci
tabaka balastın sevkiyatını yapmak

H.3.1

Trafik
sorumlusu ile görüşerek balast yüklü vagonlardan oluşan dizinin ikinci tabaka
balastın serileceği bölgeye sevkiyatını sağlar.

 

 

H.4

İkinci
tabaka balastın hatta serilmesini sağlamak

H.4.1

İlgili
teknik şartname ve projelere uygun olarak, hattı buraj işlemine hazır hale
getirecek şekilde, ikinci tabaka balastın daha önceden döşenmiş olan hat
panellerinin üzerine serilmesini sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
21

Panel Sistem Demiryolu Ustası
(Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı09UMS0016-4
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

I.1.1

Buraj yapılacak
bölgenin, bu işlem için hazır (ikinci tabaka balastın uygun şekilde serilmiş)
olup olmadığını kontrol eder.

I

Buraj
İşlemi Öncesi

I.1

Çalışılacak
sahanın kontrolünü

I.1.2

Çalışmaya
engel herhangi bir durum olup olmadığını kontrol eder.

Hazırlık
Yapmak

yapmak

I.1.3

Herhangi bir
aksaklıkla karşılaştığında durumu ilgili formene ve/veya saha mühendisine
bildirir.

 

 

 

 

I.1.4

Gerekli
kontrollerin ardından sahayı buraj ekibine teslim eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
22

Panel Sistem Demiryolu Ustası
(Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı09UMS0016-4
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

J.1

Contaları
numaralandırmak

J.1.1

Formeni
(veya kaynak mühendisi) ile birlikte, kaynak yapılacak contaların şartnameye
uygun olarak numaralandırılmasını sağlar.

 

 

J.2

Bağlantı
malzemelerinin sökülmesini ve bağlantı

J.2.1

Gerilim alma
işlemi sırasında rayların rahat hareket edebilmeleri için r ay-travers
bağlantı malzemelerinin tirfonözler ile sökülmesini sağlar.

 

 

yerlerinin
temizlenmesini sağlamak

J.2.2

Bağlantı
malzemelerinin söküldüğü kısımların kompresör ile hava tutularak toz ve küçük
parçacıklardan arındırılmasını sağlar.

 

Alın
Kaynak İşlemlerini

Yürütmek

(devamı
var)

 

 

J.3.1

Kaynak
yapılacak contanın her iki tarafındaki 2’şer traversin arasında kalan balast
malzemesinin, bulundukları yerden kaldırılmasını sağlar.

J

J.3

Contaların
alın kaynak işlemine hazır hale getirilmesini sağlamak

J.3.2

Alın kaynak
makinesi elektrotlarının ray üzerine değecekleri kısımlardaki pasın, el
taşlama motorları (spiral motorları) ile temizlenmesini sağlar.

 

 

 

J.3.3

Gerekmesi
durumunda (ray uçlarının toleranslar dışında ezilmiş olması vs.) ray
uçlarının düzgün yüzeye kadar kesilmesini sağlar.

 

 

J.4

Alın kaynak
makinesi ile ray kaynağının yapılmasını sağlamak

J.4.1

Kaynak
işlemi için hazırlanmış olan contayı, alın kaynak makinesi operatörlerine
teslim ederek kaynak işleminin gerçekleştirilmesine yardımcı olur.

 

 

J.5

İlk (kaba)
taşlama yapılmasını sağlamak

J.5.1

Alın kaynak
işleminin tamamlanmasının hemen ardından ilk (kaba) taşlama işleminin,
taşlama işi ile görevli personele yaptırılmasını sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
23

Panel Sistem Demiryolu Ustası
(Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı09UMS0016-4
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

J.6.1

Önceden
belirlenmiş sayıda contanın alın kaynak işlemi ile birleştirilmesinin
ardından, gerilim alma süpervizöründen aldığı
talimatlarla, işlemin gerçekleştirileceği boş contada gereken hazırlıkların
yapılmasını sağlar.

 

 

J.6

Gerilim alma
işlemi için

J.6.2

Rayların
ısıtılarak uzatılması yöntemi ile geriliminin alınması konusunda, gerilim
alma süpervizöründen aldığı talimatlar ile ısıtma
arabasını kullanan personeli yönlendirir.

J

Alın
Kaynak İşlemlerini Yürütmek

süpervizöre yardımcı
olmak

J.6.3

Gerilim alma
işleminin tamamlanmasının ardından, ray-travers bağlantılarının hidrolik tork
kontrollü tirfonözler ile teknik şartnamelerde bel irtilen tork değerinde
sıkılmasını sağlar.

 

 

 

 

J.6.4

Gerilim alma
işlemi için boş bırakılan contayı, alın kaynak makinesi operatörlerine teslim
ederek kaynak işleminin gerçekleştirilmesine yardımcı olur.

 

 

J.7

Son (ince)
taşlama yapılmasını sağlamak

J.7.1

Alın kaynak
ve gerilim alma işlemlerinin tamamlanmasının ardından son (ince) taşlama
işleminin, taşlama işi ile görevli personele yaptırılmasını sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
24

Panel Sistem Demiryolu Ustası
(Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı09UMS0016-4
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

K.1.1

Gerekli
olduğu takdirde cebire demirlerinin kaldırılmasını sağlar.

 

 

 

Contayı
kaynak işlemi için hazırlamak

K.1.2

Contanın her
iki tarafındaki 3 adet traversin bağlantı malzemelerinin sökülmesini sağlar.

 

 

K.1

K.1.3

Paslanmanın
tüm izlerini yok etmek amacıyla ray uçlarının, el taşlama motoru kullanılarak
temizlenmesini sağlar.

 

 

 

 

K.1.4

Kaynak
yapılacak ray uçlarının kalitesini kontrol eder.

 

 

 

 

K.1.5

Raylarda
herhangi bir çatlak olup olmadığını kontrol eder.

 

Alüminotermit
Kaynak

 

 

K.2.1

Alüminotermit
ray kaynağı malzemelerini üreten firmanın ilgili prosedürlerine
uygun olarak iki ray arasındaki boşluğun ayarlanmasını sağlar.

K

İşlemlerini
Yürütmek (devamı var)

K.2

Contayı kaynak
işlemi için ayarlamak

K.2.2

Kaynaktan
sonra raylarda düşüklük oluşmaması için ray uçlarının kaynak işlemi öncesi
bir miktar kaldırılarak 1 m.lik uygun bir mastar ile düşey ayarlama
yapılmasını sağlar.

 

 

 

K.2.3

Her iki
rayın iç tarafından (hattın iç tarafından) 1 m.lik uygun bir mastar ile ölçüm
yaparak, yatay doğrultuda rayların ayarlanmasını sağlar.

 

 

 

 

K.2.4

Her iki
rayın eğimlerinin dikkatlice kontrol edilmesini ve raylarda dönüklük
olmamasını sağlar.

 

 

K.3

Kaynak
işlemi için kalıbı

K.3.1

Kalıbın
doğru yerleştirilmesini önleyebileceği için kesitteki çapakların taşlama
metoduyla yok edilmesini sağlar.

 

 

hazırlamak

K.3.2

Kalıpların,
kaynak birleşim yerinin ekseninde ortalanarak monte edilmesini sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
25

Panel Sistem Demiryolu Ustası
(Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı09UMS0016-4
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

K.4

Kaynak
kalıbının macun ile sıvanmasını sağlamak

K.4.1

Kaynak
kalıbının sağlamlaştırılması için gereken macunun, alüminotermit ray kaynağı
malzemelerini üreten firmanın ilgili prosedürlerine
uygun olarak hazırlanmasını sağlar.

 

 

 

K.4.2

Hazırlanan
macunun, kaynak kalıbının çevresi boyunca eşit miktarda ve herhangi bir
boşluk bırakmaksızın sıvanmasını sağlar.

 

 

K.5

Ön ısıtma
yapmak

K.5.1

Gerek
rayların kaynak işlemi için belirli bir sıcaklığa getirilmesi gerekse
sistemin tamamının nemden arındırılması amacıyla, alüminoter mit kaynak
malzemesinin üreticisi tarafından verilen prosedürlere
uygun olarak rayların ön ısıtma işlemine tabi tutulmasını sağlar.

 

 

K.6

Kaynak
potasının hazırlanmasını ve monte edilmesini sağlamak

K.6.1

Kaynak
potasının ön ısıtma ile nemden arındırılmasını sağlar.

 

Alüminotermit
Kaynak İşlemlerini Yürütmek

K.6.2

Alüminotermit
kaynak malzemeleri üreticisi tarafından verilen prosedüre
uygun olarak kaynak potasının monte edilmesini sağlar.

K

 

 

K.7.1

Alüminotermit
kaynak malzemesinin (kaynak şarjının) kaynak potası içerisine konulmasını
sağlar.

 

 

K.7

Kaynağın
dökülmesini

K.7.2

Maytap,
kibrit veya çakmak ile kaynak şarjının tutuşturulmasını sağlar.

 

 

sağlamak

K.7.3

Eriyen
kaynak malzemesinin kaynak kalıbı içerisine dökülmesini sağlar.

 

 

 

 

K.7.4

İşlem için
kullanılan tüm ekipmanla birlikte kaynak potasının
kaldırılmasını sağlar.

 

 

K.8

Kaynak
fazlalığının sıyrılmasını sağlamak

K.8.1

Dökülen
kaynağın fazlalığının ray kaynak sıyırma makinesi ile sıyrılmasını sağlar.

 

 

K.9

İlk (kaba)
taşlama yapılmasını sağlamak

K.9.1

Alüminotermit
kaynak işleminin tamamlanmasının hemen ardından ilk (kaba) taşlama işleminin,
taşlama işi ile görevli personele yaptırılmasını sağlar.

 

 

K.10

Son (ince)
taşlama yapılmasını sağlamak

K.10.1

Alüminotermit
kaynak işleminin tamamlanmasının ardından son (ince) taşlama işleminin,
taşlama işi ile görevli personele yaptırılmasını sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
26

Panel Sistem Demiryolu Ustası
(Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı09UMS0016-4
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

L

Demiryolu
Hattının Bakım Ve Onarım İşlemlerini Yürütmek

L.1

Demiryolu
üstyapısı bakım ve onarım işlerini yapmak

L.1.1

Ray,
travers, bağlantı malzemesi, balast gibi yol malzemelerinin yıpranması,
çatlaması, kırılması, bağlantıların gevşemesi, balastın toz haline gelmesi
gibi durumlarda gereken bakım ve onarım çalışmalarının yapılmasını sağlar.

L.1.2

Demiryolunun
normal olarak bulunması gereken yatay ve düşey eksenlerinden kaçması veya
sapması durumlarında gerekli bakım ve onarım çalışmalarının yapılmasını
sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
27

Panel Sistem Demiryolu Ustası
(Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı09UMS0016-4
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Kod

Adı

Kod

M

Mesleki
Gelişime İlişkin Faaliyetleri Yürütmek

M.1

Meslekle
ilgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek

M.1.1

Meslekle
ilgili yayınları takip eder.

M.1.2

Ürün tanıtım
toplantılarına katılır.

M.2

Meslekle
ilgili hizmet içi eğitim, kurs vb. faaliyetlere katılmak

M.2.1

Meslekle
ilgili kurslara, sertifika programlarına katılır.

M.2.2

Meslekle
ilgili katıldığı eğitimler sonucunda elde ettiği bilgileri mesleğinde
kullanır.

M.3

Yanında
çalışanlara işbaşı eğitimi vermek

M.3.1

İşe ilişkin
bilgi ve tecrübelerini çalışanlarıyla paylaşır.

M.3.2

Biriminde
işe yeni başlayanlara işin detayı hakkında gerekli eğitimi verir.

M.3.3

Çalışanlara
öğrettiği bilgilerin uygulanıp uygulanmadığını kontrol eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
28

Panel Sistem Demiryolu Ustası (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1-
Anahtar takımı

2-
Balyoz

3-
Bulon sıkma makinesi

4-
Caraskal

5-
Cebire demiri

6-
Cebire bulonları

7-
Cebire kelepçesi (c-clamp)

8-
Çekiç

9-
Çeşitli krikolar

10-
Diğren (balastı toplamak, dağıtmak, elemek için)

11-
Ekartman ölçüm aleti

12-
Elektrikli taşlama makinesi

13-
Fikstür

14-
Gönye

15-
Gözlük

16-
Hidrolik tork kontrollü bulon sıkma makinesi

17-
İki kafalı bulon sıkma makinesi

18-
Jeneratör

19-
Kazma (Buraj çapası)

20-
Kişisel Koruyucu Donanım (baret, iş tulumu, eldiven,
fosforlu yelek, çelik burunlu ayakkabı, toz maskesi vs.)

21-
Küçük kaynak makinesi

22-
Kürek

23-
Manivelalar (ray çevirme, düzeltme)

24-
Maske

25-
Mastar

26-
Metre

27-
Montaj Eldiveni

28-
Plastik başlı balyoz

29-
Ray delme makinesi

30-
Ray presi

31-
Ray ısıtma makinesi

32-
Ray kesme motoru

33-
Ray taşlama makinesi

34-
Ray tokmaklama makinesi

35-
Sentil

36-
T anahtarı

37-
Telsiz-telefon

38-
Tirfonöz

39-
Uyarı ekipmanları (kornalar,
lambalar, vs.)09UMS0016-4
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
29

Panel
Sistem Demiryolu Ustası (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0016-4
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.3.
Bilgi ve Beceriler

1.
Acil durum bilgisi

2.
Araç, gereç ve ekipman
bilgisi

3.
Çalışan makinelerin operatörleriyle uluslararası
işaretleme dili ile haberleşme bilgisi

4.
El becerisi

5.
Görsel yetenek

6.
İletişim yeteneği

7.
İlk yardım bilgisi

8.
İş sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi

9.
İş yeri çalışma prosedürleri
bilgisi

10.   İşaret
bilgisi

11.  Kayıt
tutma yeteneği

12.  Kaynak
bilgisi

13.  Mesleğe
ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

14.  Mesleki
terim bilgisi

15.   Organizasyon
ve ekip içinde çalışma becerisi

16.   Öğrenme
yeteneği

17.   Öğretme
yeteneği

18.  Proje
okuma bilgisi

19.   Standart
ölçüler bilgisi

20.   Temel
mekanik bilgisi

21.   Yangına
müdahale teknikleri ve yangın söndürücüleri kullanma bilgisi©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
30

Panel
Sistem Demiryolu Ustası (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0016-4
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.4.

Tutum
ve Davranışlar

1.

Çalışkan
olmak

2.

Çevre
korumaya karşı duyarlı olmak

3.

Dikkatli
olmak

4.

Ekip
içinde uyumlu olmak

5.

Gözlemci
olmak

6.

İnisiyatif
sahibi olmak

7.

İnsan
ilişkilerine özen göstermek

8.

İş
disiplinine sahip olmak

9.

İşyeri
çalışma prensiplerine uymak

10.

İşyerine
ait araç, gereç ve malzemelerin kullanımına özen göstermek

11.

Kaliteye
dikkat etmek

12.

Kararlı
olmak

13.

Meslek
ahlakına sahip olmak

14.

Planlı
ve organize olmak

15.

Sabırlı
olmak

16.

Soğukkanlı
olmak

17.

Sorumluluk
sahibi olmak

18.

Temiz
olmak

19.

Titiz
olmak

20.

Yeniliklere
açık olmak

21.

Zamanı
iyi kullanmak

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
31

Panel
Sistem Demiryolu Ustası (Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0016-4
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Panel
Sistem Demiryolu Ustası (Seviye 4) meslek standardına göre belgelendirme
amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının
oluşturulduğu test ve sertifikasyon merkezlerinde veya çalışma sahalarında,
yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır.

Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme
ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki
Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
32

Panel Sistem Demiryolu Ustası
(Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı09UMS0016-4
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoEk: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev
Alanlar

l.
Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek
Standardı Ekibi:H.Necati
ERSOY Dr. Aytekin AKAGÜN Aslı KARATEKİN Gülesen KURU Sevil Buket ATAR İrem
Yendi Süheyla ASLANİNTES
– Genel Sekreter

İNTES
– Yüksek İnşaat Mühendisi

İNTES
– İstatistikçi

İNTES
– Ekonomist

İNTES
– İnşaat Teknikeri

İNTES
– Ekonomist

İNTES
– İnsan Kaynakları Uzmanı2.
Teknik Çalışma Grubu Üyeleri:S.
Hakan YILDIRIM

İnşaat
Mühendisi Proje Müdürü

Ankara-Konya
Hızlı Tren Projesi Yapıray Konya Şantiyesi

Baki
KARAYALÇIN

Formen

Ankara-Konya
Hızlı Tren Projesi Yapıray Polatlı Şantiyesi

Burak
YILDIRIM

İnşaat
Mühendisi Şantiye Şefi

E.Şehir-İnönü
Hızlı Tren Projesi Yapıray Eskişehir Şantiyesi

Cemal
KERVAN

Demiryolu
İşçisi

Ankara-Konya
Hızlı Tren Projesi Yapıray Polatlı Şantiyesi

Cemil
MIZRAK

Demiryolu
İşçisi

Ankara-Konya
Hızlı Tren Projesi Yapıray Polatlı Şantiyesi

Gökhan
ÇINAR

İnşaat
Mühendisi Hat İşleri Kısım Şefi

Ankara-Konya
Hızlı Tren Projesi Yapıray Polatlı Şantiyesi

Halil
LİMON

Demiryolu
İşçisi

Ankara-Konya
Hızlı Tren Projesi Yapıray Polatlı Şantiyesi

Levent
GÜNVER

İnşaat
Mühendisi

Yapıray

Mehmet
ALKAN

Demiryolu
Formeni

Ankara-Konya
Hızlı Tren Projesi Yapıray Polatlı Şantiyesi

Özlem
BAŞARAN

Endüstri
Mühendisi

Yapı
Merkezi

Üzeyir
ETLİ

Demiryolu
İşçisi

Ankara-Konya
Hızlı Tren Projesi Yapıray Polatlı Şantiyesi

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
33

Panel
Sistem Demiryolu Ustası (Seviye 4)                                                          09UMS0016-4
/ 07.08.2009 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                      Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

3.
Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

3.1.
Kurum/Kuruluş/Firma

ASO (ANKARA SANAYİ ODASI )

ATO (ANKARA TİCARET ODASI )

BAYINDIRLIK
VE İSKAN BAKANLIĞI (YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) BAYINDIRLIK
VE İSKAN BAKANLIĞI (YÜKSEK FEN KURULU)

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇSGB (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI)

ÇSGB ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇSGB ÇASGEM(ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ)

ÇSGB İSGGM(İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ)

ÇSGB İŞKUR(TÜRKİYE İŞ KURUMU)

ÇSGB SGK(SOSYAL GÜVENLİK KURUMU)

ÇSGB SSK(SOSYAL SİGORTALAR KURUMU) SİGORTA
İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİSK (DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI
KONFEDERASYONU)

DSİ (PROJE VE İNŞAAT DAİRESİ)

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

İNİŞEV-TÜRKİYE İNŞAAT VE TESİSAT İŞÇİLERİ
EĞİTİM VAKFI

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

İNTES ÜYE FİRMALARI

İSO (İSTANBUL SANAYİ ODASI )

İTO (İSTANBUL TİCARET ODASI)

MAKİNE
MÜHENDİSLERİ ODASI MEB (MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI)

MEB
EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI EARGED MEB-ÇIRAKLIK VE
YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
34

Panel
Sistem Demiryolu Ustası (Seviye 4)                                                           09UMS0016-4
/ 07.08.2009 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                       Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

MEB-ERKEK
TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGEP

MEKSA
VAKFI (MESLEKİ EĞİTİM VE KÜÇÜK SANAYİ DESTEKLEME VAKFI)

MESS

MESS
EĞİTİM VAKFI MÜSİAD

TCDD
(TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI)

TCK
(KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

TESK
(TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLARI KONFEDERASYONU)

TİSK
(TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU)

TOBB
(TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ)

TSE
(TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ)

TÜRK
MÜŞAVİR MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİ- TMMMB TÜRKAK

TÜRK-İŞ
(TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU)

TÜRKİYE
İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ İŞVEREN SENDİKASI (TİM-SE)

TÜRKİYE
MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ-TMB

TÜRKİYE RESMİ SEKTÖR İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ
İŞVEREN SENDİKASI TÜRK- İNŞA-

TÜSİAD

ULAŞTIRMA
BAKANLIĞI ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DHMİ ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DLH YOL-İŞ

YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU (YÖK)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
35

Panel Sistem Demiryolu Ustası
(Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0016-4
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.2.    Üniversiteler

BOĞAZİÇİ
ÜNİVERSİTESİ – İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ FAKÜLTESİ

GAZİ
ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ

İTÜ
(İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ) İNŞAAT FAKÜLTESİ

KTÜ (KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ) –
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

ODTÜ (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ) –
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ

3.3.    Mesleğe
Özel Kurum/Kuruluşlar

ANKARA
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KARABÜK
DEMİR ÇELİK KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TCDD
AFYON TRAVERS FABRİKASI

TÜDEMSAŞ
(TÜRKİYE DEMİRYOLLARI MAKİNALARI SANAYİİ A Ş.)

TÜLOMSAŞ
(TÜRKİYE LOKOMOTİJ VE MOTOR SANAYİİ A Ş.)

TÜVASAŞ
(TÜRKİYE VAGON SANAYİİ )

YAPI
RAY©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
36

Panel Sistem Demiryolu Ustası
(Seviye 4)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0016-4
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve UzmanlarMustafa
DEMİR,

K.Haluk
GÜLHAN,

Kemal AYDOĞAN, Ekrem DİRİER,

Mehmet
SAĞ,

Yrd.Doç.Dr.Rifat SÖNMEZ, H.Necati ERSOY,

Mustafa
ARSLAN,

Hacı ÜSTÜNDAL,

Muzaffer
YÖNTEM,Başkan
(Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Başkan Vekili (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı)

Üye
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Üye
(Milli Eğitim Bakanlığı)

Üye
(Ulaştırma Bakanlığı)

Üye
(Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı)

Üye
(Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Üye
(Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu) Üye
(Hak-İş Konfederasyonu)

Üye
(Mesleki Yeterlilik Kurumu)Firuzan SİLAHŞÖR, Aylin ÖZAŞIK, Sinan
GERGİN,Daire
Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu) Sektör Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik
Kurumu) Temsilci (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
37

Panel Sistem Demiryolu Ustası
(Seviye 4)

Ulusal Meslek StandardıReferans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No09UMS0016-4
/ 07.08.2009 / 005.
MYK Yönetim Kurulu

Bayram
AKBAŞ,

Uğur
BEKTAŞ,

Hüseyin
ACIR,

Prof.
Dr. Sabahattin BALCI, Dr. Osman YILDIZ,

M.
Şükrü KOÇOĞLU,Başkan
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi) Başkan Vekili (Meslek
Kuruluşları Temsilcisi)

Üye
(Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Üye
(Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Üye
(İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Üye
(İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
38 

Incoming search terms:

  • demiryolu taşlama işi (1)

One Response to PANEL SİSTEM DEMİRYOLU USTASI Seviye 4

  1. mahmut demirkollllu diyorki:

    BUDEN;Demiryolu araçlarındaki tekerleğin;yuvarlanma yüzeyindeki çıkıntılı kısımdır..rayın iç tarafındaki faturalı kısmıdır.Buden,seyir halinde iken yanal sarsıntılar(gezinmelerde) da tekerlek gövdesinin raydan çıkmasına engel olur.Zamanla budende sürtünme ve dönme sebebiyle aşınır.Tornalamada nominal ölçü ve profile getirilen buden,yükseklik ve genişlik ölçülerinden anormal ölçüye geldiğinde servisten alınır.Yükseklğin genişlikteki izdüşüm ölçüsü işletmede esas alınan ölçüdür.Bozuk yolda,kuruplu yolda ve rapit frenlemede buden aşınır.Budenin mekanik ve kimyasal yapısı ray’ınkine yakın olup uzun süre aşınmaz.Aşındıkca kalınlık ölçüsü azalır yüksklik ölçüsü artat.Dizilerin trafikteki güvenliğini sağlayan en önemli kısın budenlerdir..Bu sebeple budenlerin durumların her sefer sonunda kontrol edilir.Kontrolü yapan uzman teknik elemanlar işin önem ve özelliğini bilerek yaptıklarından trenler güvenli konforlu ve hızlı yolcu taşırlar.Trenlere yolcuların teveccühünü sağlayan bu teknisyenleri tebrik ederim.(mahmut demirkolllu)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>