PANEL KALIPÇI SEVİYE 3

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

ULUSAL MESLEK STANDARDI

PANEL KALIPÇI SEVİYE 3

REFERANS KODU / 11UMS0176-3 RESMİ GAZETE
TARİH-SAYI/©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
1

Panel
Kalıpçı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0176-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMeslek:

PANEL KALIPÇI

Seviye:

31

Referans Kodu:

11UMS0176-3

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren
Sendikası (İNTES)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK İnşaat Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

14.12.2011 Tarih ve 2011/80 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

 

Revizyon No:

00

1
Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3)
olarak belirlenmiştir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
2

Panel Kalıpçı (Seviye 3)                                                                                         11UMS0176-3
/ 14.12.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                       Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

AKS: Betonarme kalıp planında yer
alan kolon ve duvarların eksenini gösteren doğrultuyu,

AKS KODU: Kalıp planlarında rakam
ve harflerle gösterilen ve ip iskelesi üzerinde işaretlenen doğrultu
adlarını,

ANA TAŞIYICI (MAHYA): Dikmelerin
üzerine yerleştirilen ve sistemin yüklerini taşıyan esas taşıyıcıları,

APLİKASYON: Projenin yerine
uygulanması işlemlerini,

BİTİŞİK NİZAM: Aralarında mesafe
bırakılmaksızın binaların yan yana konumlandırılmasını,

BULON: Kalıp yüzeylerini
birbirine bağlamakta kullanılan çelik saplamalı cıvatalı elemanları,

DİKME: Düşey taşıyıcı kalıp iskele
elemanı,

DONATI: Beton içerisine
yerleştirilen demirleri,

DÖŞEME: Betonarme plak şeklindeki
yatay taşıyıcıyı,

DÜŞEY TAŞIYICI: Betonarme yapılar
için kolon ve perde duvarları, yığma yapılar için ise taşıyıcı duvarları,

GÖNYE: Birbirine dik birleşen iki
elemanın 90 derece durumunu kontrol etmeye yarayan ölçü aletini,

ISCO: Uluslararası Standart
Meslek Sınıflamasını,

IZGARA (TALİ) TAŞIYICI: Ana
taşıyıcılar üzerine yerleştirilen ve üzerine kalıp kaplama panelleri monte
edilen taşıyıcıları,

İP İSKELESİ (TELORE): Planın
zemine uygulanması (aplikasyon) işlemleri sırasında ahşap kazık ve latalar
(5/10) kullanılarak oluşturulan ve üzerine akslar işaretlenerek karşılıklı
aks ipleri çekilen geçici sistemi,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KALIP: Betonarme yapı elemanlarının
yapımı için projesine uygun olarak üretilerek içerisine demir donatı döşenen,
beton dökülen ve genellikle sökülen malzemeyi,

KALIP İSKELESİ: Betonarme
kalıplarında düşey taşıyıcılarının oluşturduğu sistemi,

KALIP YAĞI: Beton ile temas eden
kalıp yüzeylerinin betona yapışmadan kolayca ayrılmasını sağlayan donatı ile
ilişkisi olmayan özel yağı,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
3

Panel
Kalıpçı (Seviye 3)                                                                                         11UMS0176-3
/ 14.12.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                      Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoKALIPTA EĞİLME: Beton dökümü
sırasında beton ağırlığı ve döküm işlemlerinden gelen yükler nedeni ile
kalıpta meydana gelebilecek düzlemden sapmayı (yatayda ve düşeyde olan sehimi),

KALIPTA GEVŞEME: Kalıp
elemanlarının bağlantılarında meydana gelebilecek açılmaları,

KALIPTA ŞİŞME: Genelde kolon ve
perde duvar kalıplarında beton dökümü sırasında meydana gelebilecek
genişlemeleri,

KANAT: Kolon, kiriş, perde duvar
ve döşeme kalıplarının bir yüzeyini oluşturmak için hazırlanan elemanları,

KİRİŞ: Yatay veya yataya yakın
taşıyıcı betonarme elemanını,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı,
yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden
fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan,
bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KOLON: Düşey taşıyıcı betonarme
elemanı,

KUŞAK: Kolon, kiriş ve perde
duvar kalıplarında kalıp yüzeylerini karşılıklı olarak desteklemekte
kullanılan elemanları,

PAYANDA: Eğik destek
elemanlarını,

PERDE DUVAR: Betonarme düşey
taşıyıcı duvarı,

RIHT: Merdiven basamakları
arasındaki yüksekliği,

RIHT ALIN PANELİ: Merdiven kalıbı
yapımında rıht alnını oluşturmak için monte edilen
paneli,

ŞAKÜL: Elemanların düşeyliğini kontrol etmekte kullanılan aracı,

TERAZİ: Elemanların yatay
düzleminde doğruluğunu kontrol etmekte kullanılan aracı,

YATAY TAŞIYICI: Döşeme kirişi,
yapı elemanı ifade eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
4

Panel
Kalıpçı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0176-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

2.
MESLEK TANITIMI………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

2.1.
Meslek Tanımı…………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri…………………………………………………………… 7

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili
Düzenlemeler………………………………………………………………………….. 7

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat………………………………………………………………………………………………………… 7

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları…………………………………………………………………………………………………………… 7

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler…………………………………………………………………………………………………. 7

3.
MESLEK PROFİLİ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri………………………………………………………………………………………… 8

3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman……………………………………………………………………………………………… 19

3.3.
Bilgi ve Beceriler……………………………………………………………………………………………………………………………. 20

3.4.
Tutum ve Davranışlar ……………………………………………………………………………………………………………………  21

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME………………………………………………………………………. 22©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
5

Panel
Kalıpçı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0176-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.
GİRİŞ

Panel Kalıpçı (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544 sayılı
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan
“Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki
Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği
Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) tarafından
hazırlanmıştır.

Panel
Kalıpçı (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve
kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK İnşaat Sektör Komitesi
tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
6

Panel Kalıpçı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı2.
MESLEK TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

Panel
Kalıpçı (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak,
kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan,
panel ve diğer kalıp yüzey malzemelerini kullanarak kalıp ve kalıp iskelesi
kuran, söken, temizlik ve bakımını yapan ve mesleki gelişime ilişkin
faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri ISCO 08:
7114 (Beton ustaları ve diğer ilgili çalışanlar)

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ağır ve Tehlikeli
İşler Yönetmeliği Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

İş
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

Kişisel
Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

*Ayrıca,
iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat,
kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk
değerlendirmesi yapılması esastır.

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

4857
sayılı İş Kanunu

*Ayrıca,
meslek ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat, kanun, tüzük ve
yönetmeliklere uyulması esastır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

Panel
Kalıpçı (Seviye 3), inşaatlarda, açık havada, yeraltında (tünel vb.), kapalı
alanlarda ve yüksek yerlerde çalışır. Çalışma ortamı mevsim şartlarına göre
soğuk veya sıcak olabilir. Çalışma sürecinde meslektaşları ve betonarme
demircisi, betoncu ve vinç operatörü gibi farklı meslek elemanları ile
işbirliği içerisinde çalışır. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve
güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Panel
Kalıpçının; yükseklik fobisinin olmaması ve “Ağır ve Tehlikeli İşlerde
Çalışacaklara Ait İşe Giriş veya Periyodik Muayene Formu” raporuna sahip
olması gerekir.11UMS0176-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
7

Panel
Kalıpçı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0176-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.       MESLEK
PROFİLİ

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

Çalışacağı
alandaki risk faktörleri hakkında bilgi sahibi olur.

 

 

 

 

A.1.2

İş sağlığı
ve güvenliği için gereken KKD’leri kullanır.

 

 

 

 

A.1.3

Oluşabilecek
aksaklıkları yetkili kişiye bildirir.

 

 

A.1

İş sağlığı
ve güvenliğine ilişkin önlemleri almak

A.1.4

Kazaya
sebebiyet verecek davranışlardan kaçınır, iş sağlığı ve güvenliği konusunda
alınan önlemlere dikkat eder ve uyar.

 

 

 

A.1.5

Çalışma
alanında ilgisiz kişilerin bulunmamasına dikkat eder.

 

 

 

 

A.1.6

İletişim
araçlarını yanına alır.

 

 

 

 

A.1.7

Çalışacağı
alanın gerekli güvenlik donanım kontrolünü işveren veya iş güvenliği
uzmanının direktiflerine uygun olarak yapar.

A

İş
organizasyonu yapmak

 

 

A.2.1

Çalışma
alanının işe uygunluğunu kontrol eder.

(devamı var)

 

Çalışma
alanının temizlik ve düzenini sağlamak

A.2.2

İşin
gerektirdiği çalışma alanını belirler ve montaj platformunu hazırlar.

 

 

A.2

A.2.3

Çalışma
alanında bulunan atıkların uzaklaştırılmasını sağlar.

 

 

 

 

A.2.4

Çalışma
alanında kullanılacak panel kalıp ve yardımcı malzemelerin vinç yardımıyla
düzenli istiflenmesini sağlar.

 

 

 

 

A.3.1

Kalıp montaj
ve imalat planlarını inceler.

 

 

 

Araç, ekipman ve malzemeleri kullanıma hazırlamak

A.3.2

Panel kalıp
elemanları ve yardımcı malzemelerin listesindeki miktarlarını kontrol eder.

 

 

A.3

A.3.3

Temin edilen
araç, ekipman ve malzemelerin kullanım alanında
hazır bulunmasını sağlar.

 

 

 

 

A.3.4

Araç, ekipman ve malzemelerin kullanabilirliğini
kontrol eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
8

Panel
Kalıpçı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0176-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

A.4

Çevresel
risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

A.4.1

Dönüştürülebilen
malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırmayı ve sınıflamayı yapar.

A

İş
organizasyonu yapmak

A.4.2

Tehlikeli ve
zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda diğer malzemelerden
ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını yapar.

 

 

A.5.1

Yapılacak
işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.

 

 

A.5

Kalite
sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak

A.5.2

İşlemler
sırasında kalite şartlarının karşılanmasını sağlar.

 

 

 

 

A.5.3

Yapı
teknik-ortam uygulama şartlarına uyar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
9

Panel
Kalıpçı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0176-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

B.1.1

İnşaat
oturum alanı köşe kazıklarına göre ip iskelesi kazıklarının doğrultusunu
belirler.

 

 

B.1

İp iskelesi
dikmelerini çakmak

B.1.2

İp iskelesi
köşe kazıklarını çakarak doğrultu ipi çeker.

 

 

B.1.3

İp iskelesi
kazık aralıklarını belirler.

 

 

 

 

B.1.4

Doğrultu
ipine göre kazıkları çakar.

B

Planın
zemine uygulanması için ip iskelesi yapmak

 

 

B.2.1

Çakılacak
yatay elemanların (5/10) düzgünlüğünü kontrol eder.

 

 

İp iskelesi
yatay elemanları (5/10) dikmelere çakmak

B.2.2

Yatay
elemanları kazıklara yatay pozisyonda çakar.

 

 

B.2

B.2.3

Eğimli
zeminlerde ip iskelesini kademelendirir.

 

 

 

 

B.2.4

Bitişik
nizamda, yatay elemanları komşu bina duvarına tespit eder.

 

 

 

 

B.2.5

Yatay
elemanların yataylığını (terazisini) kontrol eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
10

Panel
Kalıpçı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0176-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

C

Kalıp kurma
öncesi hazırlık yapmak

C.1

Aksları
belirlemek

C.1.1

Kalıp planı
üzerinde aksları inceler.

C.1.2

Kalıp planı
akslarını ip iskelesi yatay elemanlarına kalem ile işaretler.

C.1.3

Yatay
elemanda kalem ile yapılan aks işaret noktalarına testere ile çentik açar.

C.1.4

Aks işaret
noktalarına ayrıca çivi çakar.

C.1.5

Aks işaret
noktalarına aks numaralarım yazar.

C.1.6

Aks
doğrultularım belirlemek için karşılıklı ip çeker.

C.1.7

İp iskelesi
üzerinde işaretlenen aksların doğruluğunu yetkililere kontrol ettirir.

C.2

Kazıkları
hazırlamak

C.2.1

Kalıp
planlarına göre kazık tür, boyut ve sayılarını belirleyerek liste hazırlar.

C.2.2

Kazık
boylarını keser.

C.2.3

Hazırlanan
kazıkların uçlarını sivriltir ve yerine taşınmasını sağlar.

C.3

Temel,
kolon, perde duvar, kiriş ve döşeme kalıp panellerinin montajını yapmak

C.3.1

Montaj
platformuna projesine göre konstrüksiyon
elemanlarını yerleştirir.

C.3.2

Panellerin
kesim listesini hazırlar.

C.3.3

Panellerin
kesimini yaparak montaja hazır hale getirir.

C.3.4

Panelleri konstrüksiyona yardımcı elemanlarla sabitler.

C.3.5

Tij deliklerini
projesine uygun aplike eder.

C.3.6

Tij deliklerini
deler.

C.3.7

Malzemenin
dış etkenlerden korunması için gerekli önlemleri alır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
11

Panel
Kalıpçı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0176-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.1.1

Kalıp planı
ve aks doğrultularına göre temel kalıbın oturma yerini yetkili kişinin
gözetiminde belirler.

 

 

D.1

Temel kalıbı
yapmak

D.1.2

Belirlenen
kalıp oturma yeri ve boyutlarına göre temel kalıbın yan panellerini
yerleştirir ve kalıbı sabitler.

 

 

 

 

D.1.3

Panellerin
projeye uygun aplikasyonunu yapar.

 

 

 

 

D.2.1

Kalıp planı
ve aks doğrultularına göre kalıbın oturma yerini yetkili kişi nezaretinde
belirler.

 

 

D.2

Betonarme
düşey elemanların kalıbını yapmak

D.2.2

Betonarme demircisi
ile koordineli olarak kalıp panelini şakülüne ve
gönyesine alarak uygular.

D

Panel kalıp
yapmak

 

D.2.3

Tij çubuklarını
yerleştirir ve sabitler.

(devamı var)

 

 

D.2.4

Yerleştirilen
panelleri düşey destek elemanlarıyla (payandalarla) destekler.

 

 

 

 

D.3.1

Dikmeleri
kullanıma hazırlar.

 

 

 

 

D.3.2

Dikme
yerlerini belirler.

 

 

D.3

Kalıp
iskelesi kurmak

D.3.3

Dikmeleri
yerlerine yerleştirir.

 

 

D.3.4

Dikmelerin
yatay desteklerini çakar.

 

 

 

 

D.3.5

Dikmeleri
düşey pozisyona getirir.

 

 

 

 

D.3.6

Dikme
boylarını ayarlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
12

Panel
Kalıpçı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0176-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.4.1

Kalıp
planından gerekli ölçü ve kotları alır.

 

 

 

 

D.4.2

Projesine
göre kalıp panellerini hazırlar.

 

 

 

 

D.4.3

İskelenin
üzerine panel kalıp sisteminin parçaları olan hazır ana (mahya) ve tali
(ızgara) taşıyıcıları aplike eder.

 

 

 

 

D.4.4

Ana
taşıyıcıların üzerine tali (ızgaraları) yerleştirir.

 

 

D.4

Betonarme
yatay elemanların kalıbını yapmak

D.4.5

Kalıp
iskelesi dikmelerinin düşeyliğini ayarlayarak yatay
ve eğik kuşaklarla destekler veya desteklenmesini sağlar.

 

 

 

 

D.4.6

Sırasıyla
taban panellerini ve yan panellerini monte eder.

 

 

 

 

D.4.7

Yan
panellerinin doğrultu ve düşeyliğini ayarlayarak
desteklerini monte eder.

 

 

 

 

D.4.8

Kalıp
yüzeylerinin yağlanmasını ve kalıp tabanının temizlenmesini sağlar.

D

Panel kalıp
yapmak

 

 

D.4.9

Betonarme
demircisinin donatıyı yerleştirmesini takiben kalıp gergi ve desteklerini
tamamlar.

 

 

 

 

D.5.1

Merdiven
kalıp planından merdivene ilişkin teknik bilgi ve ölçüleri alır.

 

 

 

 

D.5.2

Merdiven
döşemesi ve kirişlerini kalıp planında ön görülen ölçü ve özelliklerde yapar.

 

 

 

 

D.5.3

Merdiven
kalıbı yan kanat panellerini monte eder.

 

 

 

 

D.5.4

Rıht ve
basamakları yan kanatlarına ve/ veya duvara çizer.

 

 

D.5

Merdiven
kalıbı yapmak

D.5.5

Merdiven rıht panellerini hazırlar.

 

 

 

 

D.5.6

Merdiven kalıbı
yüzeylerinin temizlenmesini ve yağlanmasını sağlar.

 

 

 

 

D.5.7

Merdiven
donatısının betonarme demircileri tarafından yerleştirilmesini sağlar.

 

 

 

 

D.5.8

Rıht alın
panellerini projeye uygun olarak yan kanat panellerine monte eder.

 

 

 

 

D.5.9

Kalıp sisteminin
destek ve takviyelerini yapar ve yetkililerce kontrol edilmesini sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
13

Panel
Kalıpçı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0176-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.1.1

Kalıp
sistemini kontrol ederek varsa eksiklikleri giderir.

 

 

E.1

Beton dökümü
öncesi kalıp kontrolü yapmak

E.1.2

Kalıp
sisteminin yetkililerce kontrol edilmesini sağlar.

 

 

 

E.1.3

Döşeme
kalıplarına mastar ayağı yapar.

 

 

 

 

E.1.4

Kalıp içi
ve/veya yüzeylerinde istenmeyen atık ve artıkların temizlenmesini sağlar.

 

 

 

 

E.2.1

İskele
elemanlarının gevşeyip gevşemediğini kontrol eder.

 

 

 

 

E.2.2

Kalıp ana
(mahya) ve tali (ızgara) elemanlarında eğilme ve gevşeme gibi durumların olup
olmadığını kontrol eder.

E

Kalıp
kontrolü yapmak

 

 

E.2.3

Düşey
elemanların kuşak ve desteklerinde gevşeme, deformasyon, çözülme gibi
durumların olup olmadığını kontrol eder.

 

 

 

Beton döküm
sürecinde kalıbı

E.2.4

Düşey eleman
kalıplarında şişme olup olmadığını kontrol eder.

 

 

E.2

kontrol etmek

E.2.5

Kalıp
yüzeylerinden beton sızması olup olmadığını kontrol eder.

 

 

 

 

E.2.6

Yatay
elemanların kanat panellerinde açılma ve deformasyon olup olmadığını kontrol
eder.

 

 

 

 

E.2.7

Düşey eleman
kalıplarının şakül kontrollerini yaparak hataları
düzeltir.

 

 

 

 

E.2.8

Beton döküm
sürecinde kalıpta görülen önemli ve kısa sürede giderilemeyen sorunları
yetkiliye bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
14

Panel
Kalıpçı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0176-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.1.1

Kalıp söküm
işlemlerine başlamak için yetkiliden onay alır.

 

 

 

 

F.1.2

Kalıp söküm
işlemleri etki alanını kontrol ederek yabancı unsurları uzaklaştırır.

 

 

F.1

Kalıp sökme
işlemleri öncesi güvenlik önlemlerini almak

F.1.3

Kalıp söküm
işlemleri alanından görevli olmayan kişilerin uzaklaştırılmasını /
çıkarılmasını sağlar.

 

 

 

 

F.1.4

Sökülen
çivili parçaları çalışma alanından uzaklaştırır.

 

 

 

 

F.1.5

Yüksek
irtifada kalıpları sökerken gerekli güvenlik önlemlerini alır.

 

 

 

 

F.2.1

Yan kanat
panellerini söker.

 

 

F.2

Temel
kalıplarını sökmek

F.2.2

Destek
elemanlarında bulunan kamaları söker.

 

 

F.2.3

Yatay ve
eğik destek elemanlarını söker.

F

Kalıp sökmek

 

 

F.2.4

Dikme ve
kazıkları söker.

(devamı var)

 

Betonarme
düşey elemanların kalıplarını sökmek

F.3.1

Eğik ve
yatay destek elemanlarını (payandaları) zeminden ayırır.

 

 

F.3

F.3.2

Bulon ve gergi
elemanlarını söker.

 

 

 

F.3.3

Panellerin
vinç yardımıyla kaldırılmasını sağlar.

 

 

 

 

F.4.1

Yan panel
desteklerini söker.

 

 

 

 

F.4.2

Yan
panelleri söker.

 

 

 

Betonarme
yatay elemanların kalıplarını sökmek

F.4.3

İskeleleri
gevşeterek kiriş ana (mahya) ve tali (ızgara) elemanları söker.

 

 

F.4

F.4.4

İskele
elemanlarını gevşetir.

 

 

 

F.4.5

Ana(mahya)
ve tali (ızgara) elemanlarını söker.

 

 

 

 

F.4.6

Taban
panellerini söker.

 

 

 

 

F.4.7

Yatay eleman
yüzey kaplama panellerini ve iç yan panellerini söker.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
15

Panel
Kalıpçı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0176-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.5.1

Rıht alın
panellerini söker.

 

 

 

 

F.5.2

Merdiven
kalıbı yan kanat panellerini söker.

F

Kalıp sökmek

F.5

Merdiven
kalıplarını sökmek

F.5.3

Dikme destek
elemanlarını söker.

F.5.4

İskeleleri
gevşeterek merdiven döşemesi ana (mahya) elemanlarını söker.

 

 

 

 

F.5.5

Tali
(ızgara) elemanlarını söker.

 

 

 

 

F.5.6

Merdiven
döşemesi yüzey kaplama panellerini söker.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
16

Panel
Kalıpçı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0176-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.1.1

Sökülen
kalıp elemanlarının çalışma alanından alınarak temizlik ve bakım yapılacak
alana taşınmasını sağlar.

 

 

G.1

Kalıp
elemanlarım temizlemek

G.1.2

Kalıp
elemanlarında çivi, bulon gibi uygulama
elemanlarını söker.

G

Kalıbı bir
sonraki işe

 

 

G.1.3

Beton
artıklarını kazıyarak veya fırçalayarak kalıp yüzeylerinden temizler.

hazırlamak

 

 

G.2.1

Kalıp
elemanları arasından kullanılacak olanları yağlar, kullanılamayacak olanları
ayırır, yerlerine yenilerinin montajını yapar.

 

 

G.2

Kalıp
elemanlarının bakımını yapmak

G.2.2

Bakımı
yapılan ve tekrar kullanılabilecek kalıp elemanlarının iş bitiminde depolama
alanına taşınmasını sağlar.

 

 

 

 

G.2.3

Kalıp
panellerinin depolama alanında türlerine göre istiflenmesini sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
17

Panel
Kalıpçı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0176-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

H

Mesleki
gelişim faaliyetlerine katılmak

H.1

Bireysel
mesleki gelişim konusunda çalışmalar yapmak

H.1.1

Mesleği ile
ilgili eğitimlere katılır ve aldığı belgeleri muhafaza eder.

H.1.2

Mesleği ile
ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri takip eder.

H.1.3

Bilgi ve
deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere aktarır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
18

Panel Kalıpçı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı3.2.    Kullanılan
Araç, Gereç ve Ekipmanlar

1.
Açıölçer

2.
Balyoz

3.
Bulon

4.
Çekiç

5.
Çelik mala

6.
Çivi

7.
Çivi önlüğü

8.
El testeresi (pala)

9.
Elektrikli matkap

10.
Elektrikli testere

11.
Elektronik ölçüm aletleri

12.
Gönye

13.
Hortum terazisi

14.
İp

15.
İskele elemanları

16.
Kalem

17.
Kazma

18.
Kelebek somun

19.
Kereste

20.
Keser

21.
Kişisel koruyucu donanım (baret, eldiven, çelik
burunlu ayakkabı, iş elbisesi, iş ayakkabısı, emniyet kemeri, beton gözlüğü,
koruyucu gözlük, lastik çizme, toz maskesi, kulaklık, fosforlu yelek)

22.
Kürek

23.
Manila (manivela)

24.
Metre

25.
Panel kalıp elemanları

26.
Seyyar kablo

27.
Spatula

28.
Su terazisi

29.
Şakül

30.
Tel fırça

31.
Tij

32.
Yağlama fırçası11UMS0176-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
19

11UMS0176-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.3.
Bilgi ve Beceriler1.

Acil
durum bilgisi

2.

Ağırlık
ve denge bilgisi

3.

Araç,
gereç ve ekipman bilgisi

4.

Basit
ölçme ve kontrol bilgisi

5.

Basit
ilkyardım bilgisi

6.

Ekip
içinde çalışma becerisi

7.

El
becerisi

8.

El-göz
koordinasyon becerisi

9.

İş
sağlığı ve güvenliği bilgisi

10.

İşaret
bilgisi

11.

İşyeri
çalışma prosedürleri bilgisi

12.

Kalıp
elemanlarını gruplama ve istifleme bilgisi

13.

Kalıp
elemanlarını hazırlama bilgisi

14.

Kalıp
iskelesi kurma ve sökme bilgi ve becerisi

15.

Kalıp
planı ve projelerini okuma bilgisi

16.

Kalıp
sökme önlemleri bilgisi

17.

Kalıp
yüzey bilgisi

18.

Kot
(yükseklik) bilgisi

19.

Malzeme
bilgisi

20.

Markalama
bilgisi

21.

Mesafe
ve ağırlık tahmin yeteneği

22.

Mesleğe
ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

23.

Mesleki
terim bilgisi

24.

Öğrenme
ve öğrendiğini aktarabilme becerisi

25.

Standart
ölçüler bilgisi

26.

Sözlü
ve yazılı iletişim becerisi

27.

Şekiller
arası ilişkileri görebilme becerisi

28.

Temel
çalışma mevzuatı bilgisi

29.

Temel
matematik ve geometri bilgisi

Panel
Kalıpçı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
20

Panel Kalıpçı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı3.4.
Tutum ve Davranışlar

1.
Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olmak

2.
Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3.
Beraber çalıştığı kişilerle işe göre hareket
koordinasyonu kurmak ve eş zamanlı hareket etmek

4.
Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve
verimli kullanmak

5.
Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

6.
Çevre, kalite ve İSG kurallarını benimsemek

7.
Değişime karşı açık olmak ve değişen koşullara uyum
sağlamak

8.
Ekip içinde uyumlu çalışmak

9.
Göreviyle ilgili yenilikleri izlemek ve uygulamak

10.   İnsan
ilişkilerine özen göstermek

11.   İş
disiplinine sahip olmak

12.   İşyeri
çalışma prensiplerine uymak

13.   İşyerine
ait araç, gereç ve ekipmanın kullanımına özen
göstermek

14.  Kalıp
malzemelerinin tasarruflu kullanılmasına özen göstermek

15.  Kalıp
sökme öncesi gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına dikkat etmek

16.  Kaliteye
dikkat etmek

17.  Kendini
geliştirme konusunda istekli olmak

18.  Kendinin
ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

19.  Meslek
ahlakına sahip olmak

20.   Planlı
ve organize olmak

21.   Risk
ve tehlike faktörleri konusunda duyarlı davranmak

22.   Sağlığına
özen göstermek

23.   Sorumluluklarını
bilmek ve yerine getirmek

24.   Talimat
ve kılavuzlara titizlikle uymak

25.   Tedbirli
olmak

26.   Tehlikeli
durumlarda kendi hareket alanında etkin şekilde, hızlı ve doğru tepki
verebilmek ve ilgilileri bilgilendirmek

27.   Temizlik,
düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

28.   Vardiya
değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde bilgi paylaşabilmek

29.   Yetkisinde
olmayan kusurlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek11UMS0176-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
21

Panel
Kalıpçı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0176-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Panel
Kalıpçı (Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre
belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların
sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik
ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme
ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve
Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
22

Panel
Kalıpçı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0176-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoEk: Meslek Standardı Hazırlama
Sürecinde Görev Alanlar 1.          Meslek
Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

H.Necati ERSOY, İNTES – Genel Sekreter

Dr.
Aytekin AKAGÜN, İNTES – İnşaat Yüksek Mühendisi

Aslı
KARATEKİN, İNTES – Uzman

Gülesen BAL, İNTES
– Uzman

2.
Teknik Çalışma Grubu Üyeleri:

Doğu Çetin, Peri Kalıp, Ankara Bölge Müdürü,
İnşaat Mühendisi Özgür Önsel, Sanmak İnş.Ltd,
Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi Aslı Sağlık Ünsal, İNTES- MYM – İnşaat Yüksek
Mühendisi Fatih Güven, İNTES – MYM – Makine Mühendisi Necati Akbaş, İNTES –
MYM – Yapı Eğitimcisi

3.
Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

Adana
İsmet İnönü Anadolu Teknik, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Ankara
Keçiören Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Ankara
Mimar Sinan İnşaat Meslek, İnşaat Teknik ve İnşaat Anadolu Teknik Lisesi
Ankara Sanayi Odası Ankara Ticaret Odası

Boğaziçi
Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Devlet
Su İşleri Genel Müdürlüğü, Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Dokuz
Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Gazi
Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Gazi
Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümü

Gazi
Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, İnşaat Teknikerliği Bölümü

İnşaat
Mühendisleri Odası, Ankara Şubesi

Mimarlar
Odası

İNTES
Üye Firmaları

İstanbul
Sanayi Odası Vakfı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

İstanbul
Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

İzmir
Çınarlı Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Karadeniz
Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya
Fatih Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi
Destekleme Vakfı Muğla Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi

Orta
Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

T.C.
Başbakanlık, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı İşleri Genel
Müdürlüğü

T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve
Araştırma Merkezi

T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
23

Panel Kalıpçı (Seviye
3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0176-3
/ 14.12.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoT.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İnşaat Emlak
Daire Başkanlığı

T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu, İşgücü Uyum Dairesi
Başkanlığı

T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

Türk
Akreditasyon Kurumu

Türkiye
Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye
İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası

Türkiye
İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye
İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye
Müteahhitler Birliği

Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye
Resmi Sektör İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası Türkiye Yol, Yapı, İnşaat
İşçileri Sendikası

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mühendislik
Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, İnşaat
Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı

4.
MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Mustafa
DEMİR,                              Başkan
(Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu)

Ekrem
DİRİER,                                 Başkan
Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)

Ahmet
Emin YİĞİT,                         Üye
(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)

Kemal
AYDOĞAN,                           Üye
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Abdülkadir
YILMAZ,                      Üye
(Ulaştırma Bakanlığı)

Henüz
belirlenmemiştir,                   Üye
(Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı)

H.Necati ERSOY,                              Üye
(Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Mustafa
ARSLAN,                           Üye
(Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu)

Hacı
ÜSTUNDAL,                            Üye
(Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Aylin
RAMANLI,                              Üye
(Mesleki Yeterlilik Kurumu)Firuzan
SİLAHŞÖR,                          Daire
Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sinan
GERGİN,                                  Sektör
Komitesi Temsilcisi (Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri
Genel

Müdürlüğü)5.
MYK Yönetim Kurulu

Bayram
AKBAŞ,                                              Başkan
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)

Prof.
Dr. Oğuz BORAT,                                   Başkan
Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Doç.
Dr. Ömer AÇIKGÖZ,                              Üye
(Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Prof.
Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Dr.
Osman YILDIZ,                                         Üye
(İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Celal
KOLOĞLU,                                             Üye
(İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
24 

Incoming search terms:

  • panel kalıpçı (1)
  • PANEL KALIPÇI MESLEK STANDARDI (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir