ISI YALITIMCISI SEVİYE 3

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

ISI YALITIMCISI SEVİYE 3

REFERANS
KODU / 11UMS0132-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI / 21.03.2011 – 27881 (Mükerrer)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
1

Isı
Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0132-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMeslek:

ISI YALITIMCISI

Seviye:

31

Referans Kodu:

11UMS0132-3

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

Türkiye inşaat Sanayicileri
işveren Sendikası (İNTES)

Yardımcı Kuruluş: Isı, Su, Ses ve Yangın
Yalıtımcıları Derneği (İZODER)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK İnşaat Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

01.03.2011 Tarih ve 2011/17 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

21.03.2011 /27881 (Mükerrer)

Revizyon No:

00

1
Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3)
olarak belirlenmiştir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
2

Isı Yalıtması (Seviye 3)                                                                                         11UMS0132-3
/ 01.03.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                       Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

TERİMLER, SİMGELER VE
KISALTMALAR

AYIRICI TABAKA: Su yalıtım
örtülerinden farklı ısıl boy uzama katsayısına sahip malzemelerin, su yalıtım
katmanlarına zarar vermesini önlemek için araya konulan ve örtülere
yapıştırılmayan katmanı,

BUHAR KESİCİ: Buhar geçişini
sınırlandıran veya engelleyen, su buharı geçişine yüksek direnç gösteren
polietilen folyo, alüminyum folyo veya kraft kâğıt
gibi malzemeleri,

ÇAKIL: 0 (16-32) mm arası
yıkanmış ve elenmiş dere çakılını,

DAMLALIKLI KÖŞE PROFİLİ (T- Profil): Balkon,
çıkma vb. bina bölümlerinden yağmur ve benzeri su akıntılarının yapı yüzeyine
zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlayacak, plastik, polistirol
veya alüminyumdan yapılmış, sıva filesi takviyeli veya takviyesiz damlalık profili,

DERZ BANDI: Alçı levhaların
birleşim yerlerinde sıva çatlamalarını önlemek için kullanılan bantları,

DÜBEL: Yalıtım levhalarını
uygulama yüzeyine mekanik olarak tespit etmek için kullanılan, geri dönüşüme
uğramamış plastikten mamul veya polyamit esaslı,
geniş başlıklı, plastik veya çelik çivili mekanik tespit elemanını,

EĞİMLİ ÇATI: Eğimi %5 veya daha
fazla olan çatıyı,

FİLTRE KATMANI: Üstteki
katmanlardan gelecek olan tozun ve istenmeyen yabancı maddelerin geçişini
engelleyen katmanı,

GEOTEKSTİL KEÇE: Yalıtım
malzemelerini beton ve benzeri malzemeden ayırmak için serilen tekstil
ürününü,

ISCO: Uluslararası Standart
Meslek Sınıflaması’nı,

ISI YALITIM MALZEMELERİ: Isı
kayıp ve kazançlarının azaltılmasında kullanılan düşük kalınlıklarda yüksek
ısıl dirence sahip, camyünü, taşyünü (mineral
yünler), poliüretan, ahşap yünü, fenolik köpük, cam
köpüğünden mamul özel malzemeleri,

ISI YALITIM SIVASI: Isı yalıtım
levhaları yüzeyine uygulanan ve ilk kat uygulamadan sonra içine sıva filesi
yerleştirilerek tekrar bir kat sıva ile sıvanarak tamamlanan organik polimer
katkılı sıva malzemesini,

ISI YALITIM YAPIŞTIRICISI: Isı
yalıtım levhalarının düşey veya yatay yüzeylere yapıştırılması amacı ile
kullanılan organik polimer katkılı, mala ile tatbik edilen, uygulama yüzeyine
göre çimento (mineral), akrilik esaslı veya çimento-akrilik esaslı ısı
yalıtım levhası yapıştırma harcını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
3

Isı
Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0132-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoKİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı,
yürütülen işten kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden
fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan
tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KOMPOZİT PANEL: Bir veya her iki
yüzeyi bir başka malzeme ile fabrika ortamında emprenye
edilmiş bileşik levha biçimindeki malzemeyi,

KOŞE PROFİLİ (L-Profîl):
Bina iç/dış köşeleri ve pencere kenarlarındaki köşeleri mekanik
etkilerden korumak ve düzgün köşeler elde etmek için plastik, polistirol veya alüminyumdan imal edilmiş, cam elyafı
sıva filesi takviyeli veya takviyesiz, alkali ortama dayanıklı iç veya dış
köşe profili,

PUR: Poliüretan Köpüğü,

SANDVİÇ PANEL: Her iki yüzeyi
metal levha veya iç yüzeyi metal, dış yüzeyi su yalıtım örtüsünden oluşan ve
yüzeyler arasında yalıtım çekirdeği bulunan kompozit
paneli,

SIVA FİLESİ (DONATI FİLESİ): Yalıtım
levhalarının üzerine kaplanan sıvada oluşacak çekme gerilmelerini karşılamak
ve çatlamasını önlemek amacıyla kullanılan, muhtelif örgü gözü olan, alkali
ortama dayanıklı, cam elyafı tekstil malzemeyi,

SON KAT DEKORATİF KAPLAMA: İkinci
kat yalıtım sıvasının üzerine dekoratif ve dış etkenlere karşı sistemi koruma
amaçlı uygulanan çimento, akrilik veya silikon esaslı cephe kaplama
malzemelerini,

SU BASMAN PROFİLİ: Isı yalıtım
levhalarının başladığı seviyede sistemi mekanik ve dış etkilerden (yağmur,
rüzgâr vs.) korumak, sıva uygulamasında mastar görevi görmek amacıyla
kullanılan ve başlangıç seviyesinde mekanik olarak tespit edilen alüminyumdan
yapılmış referans profili,

TAŞ YÜNÜ: Bazalt hammaddesinden
üretilen ısı yalıtım malzemesini,

TERAS ÇATI: Eğimi %5 veya daha az
olan çatıyı,

TİJ: Beton kalıplarının uygulama
esnasında eşit mesafelerde durabilmesi amacıyla demirden üretilen yardımcı
elemanları,

YÜZER DOŞEME: Üzerinde yürünen
şap katmanının; düşey duvar elemanları ile temas etmeyecek şekilde döşeme
betonundan bir yalıtım malzemesi ile ayrıldığı zemin detayını,

ifade eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
4

Isı
Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0132-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

2.
MESLEK TANITIMI………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

2.1.
Meslek Tanımı…………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri…………………………………………………………… 7

2.3.
Sağlık, Güvenlik
ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler………………………………………………………………………….. 7

2.4.
Meslek ile
İlgili Diğer Mevzuat………………………………………………………………………………………………………… 7

2.5.
Çalışma Ortamı
ve Koşulları…………………………………………………………………………………………………………… 7

2.6.
Mesleğe İlişkin
Diğer Gereklilikler…………………………………………………………………………………………………. 7

3.
MESLEK PROFİLİ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

3.1.
Görevler,
İşlemler ve Başarım Ölçütleri………………………………………………………………………………………… 8

3.2.
Kullanılan Araç,
Gereç ve Ekipman……………………………………………………………………………………………… 18

3.3.
Bilgi ve
Beceriler……………………………………………………………………………………………………………………………. 18

3.4.
Tutum ve
Davranışlar…………………………………………………………………………………………………………………….. 19

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME………………………………………………………………………. 21©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
5

Isı
Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0132-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.
GİRİŞ

Isı Yalıtımcısı (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544 sayılı
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan
“Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki
Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği
Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) tarafından
hazırlanmıştır.

Isı
Yalıtımcısı (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve
kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK İnşaat Sektör Komitesi
tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
6

Isı Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı2.
MESLEK TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

Isı
Yalıtımcısı (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri
alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu
yapan, her türlü yapıda ısı yalıtımı uygulamalarına ilişkin işlemleri yapan
ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri ISCO 08:
7124 (Yalıtım işlerinde çalışanlar)

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

5510
Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ağır ve Tehlikeli
İşler Yönetmeliği Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

İş
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

Kişisel
Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Kimyasal
Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Yapı
İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği

*Ayrıca,
iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat,
kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi
yapılması esastır.

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

4857
Sayılı İş Kanunu

*Ayrıca,
meslek ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat, kanun, tüzük ve
yönetmeliklere uyulması esastır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

Isı
Yalıtımcısı (Seviye 3); her türlü bina, endüstriyel tesis ve gerekli olan
yerlerde ısı yalıtımı yapar. Zaman zaman toz ve kokunun yoğun olduğu, açık ya
da kapalı ortamlarda çalışır. Isı yalıtımcısı işin gereğine göre mimar,
mühendis, yalıtım teknikeri ve meslektaşları ile işbirliği içerisinde
çalışır. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini
gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Isı
Yalıtımcısının; iş iskelesi ile ilgili şartnamelere uygun çalışma yapması,
yükseklik fobisinin olmaması ve ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilecek
sağlık raporuna sahip olması gerekir.11UMS0132-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
7

Isı
Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0132-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.
MESLEK PROFİLİ3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

Projeyi
detaylı biçimde okur.

 

 

A.1

Projeyi
incelemek

A.1.2

İş
kalemlerini tespit eder.

 

 

 

 

A.1.3

İş
sıralamasını yapar.

 

 

 

 

A.2.1

Yalıtımı
yapılacak yüzeylerin hazır olup olmadığını kontrol eder.

 

 

A.2

Yalıtım
öncesi kontrolleri

A.2.2

Saha
kontrolü yapar.

 

 

yapmak

A.2.3

Yalıtımı
yapılacak yüzeylerin metrajını çıkartır.

 

İş
organizasyonu yapmak (devamı var)

 

 

A.2.4

İşlerin
yapılması esnasında hava koşullarını önceden kontrol eder.

A

A.3

Teknik
şartnameyi incelemek

A.3.1

Şartnamedeki
iş kalemlerini kontrol eder.

 

 

A.3.2

Şartnamedeki
malzemelerin teyidini yapar.

 

 

A.4

Araç gereç
ve malzeme seçimi

A.4.1

Kullanılacak
ekipmanı belirler ve hazırlar.

 

 

yapmak

A.4.2

Sarf
malzemelerinin miktarını ve çeşidini işin yapısına göre belirler.

 

 

 

 

A.5.1

Depolama ve istiflemeyi
kurallara uygun olarak yapar veya yapılmasını sağlar.

 

 

 

Lojistik ile
ilgili işlemleri yapmak

A.5.2

Depolanan
alandan kullanılan alana malzeme taşır veya taşınmasını sağlar.

 

 

A.5

A.5.3

Atık
malzemeleri uygun yerlerde depolar.

 

 

 

 

A.5.4

İşverenle
görüşerek, uygun yerlerde depolanan atıkların sevkiyatının yapılmasını
sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
8

Isı
Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0132-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

A.6

Yardımcı
elemanlara iş dağılımı yapmak ve iş programını uygulamak

A.6.1

İşe göre
eleman seçimi yapar.

 

 

 

A.6.2

Yardımcı
elemanlar arasındaki koordinasyonu sağlar.

 

 

 

 

A.7.1

Çalışacağı
alandaki risk unsurları hakkında bilgi sahibi olur.

 

 

 

 

A.7.2

İş sağlığı
ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanır.

 

 

 

 

A.7.3

Arızalan
yetkili kişiye bildirir.

A

İş
organizasyonu yapmak

 

 

A.7.4

Kazaya
sebebiyet verecek davranışlardan kaçınır, iş sağlığı ve güvenliği konusunda
alınan önlemlere dikkat eder ve uyar.

 

İş sağlığı
ve güvenliği için

A.7.5

İlk yardım
çantası ve yangın söndürücü bulundurur.

 

 

A.!

gerekli önlemleri
almak ve alınmasını sağlamak

A.7.6

İletişim araçlarını
yanına alır.

 

 

 

 

A.!.!

Çalışacağı
alanın gereken güvenlik donanım kontrolünü iş sağlığı ve güvenliği uzmanının
direktiflerine uygun olarak yapar.

 

 

 

 

A.7.8

Çalışma
alanında ilgisiz kişilerin bulunmamasına dikkat eder.

 

 

 

 

A.!.9

Çalışma alanının
temiz ve düzenli tutulmasını sağlar.

 

 

 

 

A.!.10

Yardımcı
elemanların iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışmalarını sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
9

Isı
Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0132-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

Toprakla
temas eden döşemelerde ısı yalıtımı yapmak

B.1.1

Toprakla
temas eden döşemelerde proje şartnamesine uygun olarak su yalıtımı yapılıp
yapılmadığını kontrol eder, yapılmadıysa yetkiliye bildirir.

 

 

B.1

B.1.2

Toprakla
temas eden döşemelerde ısı yalıtım malzemelerini tekniğe uygun şekilde
yerleştirir.

 

 

 

B.1.3

Isı yalıtımı
üzerine gereği halinde su geçirmeyen malzemeyi serer ve şap atılmasına uygun
zemin hazırlar.

 

 

 

 

B.2.1

Yüzeyi yağ,
toz, harç artığı, demir filizleri gibi atıklardan temizler.

 

 

 

 

B.2.2

Eğer yüzey
bozuk ise tamir eder.

 

Temellerde,
döşemelerde ve tavanlarda ısı yalıtımı

 

 

B.2.3

Yapıştırma
yöntemini yüzeyin düzgünlüğüne göre seçerek yapıştırma işlemini yapar.

B

 

 

B.2.4

Boşluk
kalmayacak şekilde ısı yalıtım levhalarını yüzeye yapıştırır ve dübeller.

yapmak (devamı
var)

 

Isıtılmayan
iç hacme birleşik döşemelerde ısı yalıtımı yapmak

B.2.5

Yapıştırmalı
sistemde, dübelleme işleminden sonra, sıva filesi
ile iki kat ısı yalıtım sıvası çeker ve yüzeyi son kat kaplamaya hazır hale
getirir.

 

 

B.2

B.2.6

Isı yalıtım
malzemesinin uygulanacağı asma tavana; taşıyıcı sistemin uygulanacağı eksende
detaylara uygun aralıklarda dübel atar ve sabitleme elemanlarını dübellere
vidalar.

 

 

 

 

B.2.7

Asma tavanlı
sistemde (profilli sistemde) ısı yalıtım malzemeleri
arasında boşluk bırakmayacak şekilde döşeme yapar.

 

 

 

 

B.2.S

İç yüzey
kaplamasını taşıyıcı sisteme mekanik olarak tespit eder ve uygulamayı
bitirir.

 

 

 

 

B.2.9

Yapıştırmalı
sistemde ve asma tavanlı sistemde ısı köprüleri oluşmaması için kolon ve
kirişlerde mevzuatta belirtilen ölçülerde ısı yalıtım malzemesi ile döşemeyi
devam ettirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
10

Isı
Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0132-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

B.3.1

Toprakla
temas eden temellerde proje şartnamesine uygun olarak su yalıtımı yapılıp
yapılmadığım kontrol eder, yapılmadıysa yetkiliye bildirir.

 

 

B.3

Toprakla
temas eden temellerde ısı yalıtımı yapmak

B.3.2

Isı yalıtım
levhalarının yüzeye yapışacak kısmına tekniğe uygun yapıştırılma işlemini su
yalıtımına zarar vermeden yapar.

 

 

 

 

B.3.3

Levha
birleşmelerinde boşluk kalmayacak şekilde tekniğine uygun olarak yapıştırma
yapar.

B

Temellerde,
döşemelerde

 

 

B.4.1

Yüzeyi yağ,
toz, harç artığı, demir filizleri gibi atıklardan temizler.

ve tavanlarda
ısı yalıtımı yapmak

 

 

B.4.2

Isı yalıtım
levhalarını ek yerlerinde boşluk bırakılmadan serbestçe döşer.

 

 

B.4

Kat arası
(yüzer döşemelerde) ısı yalıtımı yapmak

B.4.3

Şap tabakalı
kaplamalarda ısı yalıtımını şap kalınlığı boyunca yukarı döndürür.

 

 

 

 

B.4.4

Tamamlanan
ısı yalıtım uygulamasına su geçirmeyen malzeme serer ve şap atılmasına uygun
zemin hazırlar.

 

 

 

 

B.4.5

Duvara
döndürülen ısı yalıtımını duvar kaplaması ve süpürgelik ile kapatır.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
11

Isı
Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0132-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.1.1

Gerekli
durumlarda basit iş iskelesini kurar veya iş iskelesinin kurulmasını sağlar.

 

 

 

 

C.1.2

Cepheye ip
çekip, cephedeki düzgünlüğü kontrol eder. Bozuk ve gevşek yüzeylerin
tamiratını yapar.

 

 

 

 

C.1.3

Yapıya ait
denizlik ve damlalığın boyutlarını kontrol eder, gerekirse değiştirilmesini
sağlar.

 

 

 

 

C.1.4

Su basman profilini uygun bir şekilde monte eder.

 

 

 

 

C.1.5

Isı yalıtım
yapıştırıcısını üreticisinin tavsiyeleri doğrultusunda hazırlar.

 

 

 

 

C.1.6

Yüzeyin
düzgünlüğüne göre uygun yapıştırma tekniği ile ısı yalıtım levhalarını
yapıştırır.

 

 

 

 

C.1.7

Isı yalıtım
levhalarını yatay doğrultuda ve şaşırtmalı olarak yerleştirir.

 

 

 

 

C.1.8

Bina iç ve
dış köşelerinde kilitleme sistemi ile ısı yalıtım levhalarını yerleştirir.

C

Duvarlarda
ısı yalıtımı yapmak

C.1

Dış duvarda
ısı yalıtımı yapmak

C.1.9

Pencere/kapı
kenarlarında ısı yalıtım malzemeleri arasında derz oluşmasını engellemek için
ısı yalıtım levhalarını tek parçada, L şeklini alacak şekilde yerleştirir.

 

(devamı var)

 

C.1.10

Isı yalıtım
yapıştırıcısının kuruması için yeterli süre bekledikten sonra uygulama
projesine uygun dübelle dübelleme işlemini yapar.

 

 

 

 

C.1.11

Isı yalıtım
sıvasını üreticisinin tavsiyeleri doğrultusunda hazırlar.

 

 

 

 

C.1.12

Köşe ve
damlalık profilleri ısı yalıtım sıvası kullanarak
gerekli yerlere uygular.

 

 

 

 

C.1.13

Isı yalıtım
levhalarının üzerine ısı yalıtım sıvası uygular. Isı yalıtım sıvası yaşken
sıva filesini (donatı filesini) yüzeye yerleştirir. Düşeyde ve yataydaki
ekler tekniğine uygun olarak yapılır. Pencere ve kapı köşelerine takviye file
uygular.

 

 

 

 

C.1.14

Birinci kat
ısı yalıtım sıvası kuruduktan ikinci kat ısı yalıtım sıvasını tekniğine uygun
şekilde uygular. Gereğinde alternatif olarak birinci kat sıvası kurumadan
ıslak üstüne ikinci kat sıva uygulaması yapar.

 

 

 

 

C.1.15

Son kat
kaplama uygulamalarını şartnameye ve tekniğine uygun olarak yapar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
12

Isı
Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0132-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.2.1

Profilli
sistemde; profilleri yalıtım malzemesinin boyutuna
göre tavan ve tabana monte eder.

 

 

 

 

C.2.2

Tavandaki ve
tabandaki sistem arasına uygun aralıklarla dikey olarak taşıyıcı profilleri döşer.

 

 

 

 

C.2.3

Isı yalıtım
levhalarını taşıyıcı profiller arasına, boşluk
kalmayacak şekilde yerleştirir. Gerekli durumlarda buhar kesici katman koyar.

 

 

 

 

C.2.4

Taşıyıcı profillere, taban ve tavanda, yalıtım bandını ısı köprüsü
oluşmaması için yapıştırır.

 

 

 

 

C.2.5

Alçı
levhaları taşıyıcı profillere monte eder.

 

 

 

 

C.2.6

Birleşim
yerlerine derz dolgu malzemesi çeker.

 

Duvarlarda
ısı yalıtımı

yapmak

(devamı var)

 

 

C.2.7

Derz bandını
levha birleşim yerine yapıştırır ve derz alçısı çeker.

C

C.2

İç duvarda
ısı yalıtımı yapmak (devamı var)

C.2.8

Isı
köprüleri oluşmaması için kolon ve kirişlerde mevzuatta belirtilen ölçülerde
ısı yalıtım malzemesi ile döşemeyi devam ettirir.

 

 

 

 

C.2.9

Sıvalı ısı
yalıtım uygulamalarında, ısı yalıtım yapıştırıcısını üreticinin tavsiyeleri
doğrultusunda hazırlar.

 

 

 

 

C.2.10

Yüzeyin
düzgünlüğüne göre uygun yapıştırma tekniği ile ısı yalıtım levhalarını
yapıştırır.

 

 

 

 

C.2.11

Isı yalıtım levhalarını
yatay doğrultuda ve şaşırtmalı olarak yerleştirir.

 

 

 

 

C.2.12

Bina iç ve
dış köşelerinde kilitleme sistemi ile ısı yalıtım levhalarını yerleştirir.

 

 

 

 

C.2.13

Pencere/kapı
kenarlarında ısı yalıtım malzemeleri arasında derz oluşmasını engellemek için
ısı yalıtım levhalarını tek parçada, L şeklini alacak şekilde yerleştirir.

 

 

 

 

C.2.14

Isı yalıtım
yapıştırıcısının kuruması için yeterli süre bekledikten sonra uygulama
yapılan yüzeye projesine göre dübelleme yapar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
13

Isı
Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0132-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.2.15

Isı yalıtım sıvasını
veya alçı sıvasını üreticinin tavsiyeleri doğrultusunda hazırlar.

 

 

 

 

C.2.16

Köşe profilleri ısı yalıtım sıvası kullanarak gerekli yerlere
uygular.

 

 

 

 

C.2.17

Isı yalıtım
sıvasını veya alçı yalıtım sıvasını ısı yalıtım levhalarına uygular. Sıva yaşken;
sıva filesini (donatı filesi) yüzeye yerleştirir. Aynı süreç içinde pencere
ve kapı köşelerine takviye file uygular.

 

 

 

 

C.2.1S

Birinci kat
sıva kuruduktan sonra ikinci kat sıvayı uygular.

 

 

C.2

İç duvarda
ısı yalıtımı yapmak

C.2.19

Son kat kaplama
uygulamalarını şartnameye ve tekniğine uygun olarak yapar.

C

Duvarlarda
ısı yalıtımı yapmak

 

 

C.2.2G

Kompozit levhalarla
yapılan ısı yalıtım uygulamalarında yapıştırma işlemini, levhanın arka
yüzeyine çerçeve ve öbekleme tekniği ile yapar.

 

 

 

 

C.2.21

Kompozit levhaları
yapıştırdıktan sonra birleşim yerlerine derz bandı ve derz alçısı çekerek
boyaya hazır yüzey elde eder.

 

 

 

 

C.2.22

İçten
yapılan tüm uygulamalarda ısı köprüleri oluşmaması için tavan ve tabanda
mevzuatta belirtilen ölçülerde ısı yalıtım malzemesi ile döşemeye devam eder.

 

 

 

 

C.3.1

Proje
şartnamesine uygun olarak su yalıtımı yapılıp yapılmadığını kontrol eder.

 

 

C.3

Toprakla
temas eden perde duvarlarda ısı yalıtımı yapmak

C.3.2

Isı yalıtım
levhalarının yüzeye yapışacak kısmına tekniğe uygun yapıştırılma işlemini su
yalıtımına zarar vermeden yapar.

 

 

 

 

C.3.3

Levha
birleşmelerinde boşluk kalmayacak şekilde yapıştırma yapar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
14

Isı
Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0132-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

D.1

Çatı arası
kullanılmayan eğimli çatılarda ısı yalıtımı yapmak

D.1.1

Isı yalıtım
malzemesini, arasında boşluk bırakmayacak şekilde, çatı döşemesine serbest
bir şekilde uygular.

 

 

D.1.2

Yanıcı
yalıtım malzemesi ile yapılan uygulamalarda ilave olarak ısı yalıtım
malzemesi üzerine şap atılmasını sağlar.

 

 

 

 

D.2.1

Isı yalıtım
malzemesini arada boşluk bırakmayacak şekilde, merteklerin arasına, buhar
kesici katman içe bakacak şekilde, yerleştirir.

 

 

D.2

Çatı arası
kullanılan eğilimli çatılarda ısı yalıtımı yapmak

D.2.2

Isı yalıtım
malzemesini arada boşluk bırakmayacak şekilde, merteklerin üzerine, detayına
uygun olarak oluk hizasından mahyaya doğru yerleştirir.

 

Çatılarda
ısı yalıtımı yapmak (devamı var)

 

D.2.3

Isı yalıtım
levhaları üzerine nefes alan su yalıtım örtüsünü serer, tespit çıtaları ile
monte eder veya ettirir.

D

 

 

D.2.4

Çatı ve ısı
yalıtımı arasında havalandırma sağlar.

 

 

 

D.3.1

Ters teras
çatılarda ısı yalıtım levhalarını aralarında boşluk kalmayacak şekilde
serbest olarak su yalıtım malzemesinin üzerine tatbik eder.

 

 

 

 

D.3.2

Isı yalıtım
levhalarının üzerine ayırıcı keçe serer.

 

 

D.3

Teras
çatılarda ısı yalıtımı

yapmak

(devamı var)

D.3.3

Üzerinde
gezilemeyen çatılarda ayırıcı keçenin üzerine çakıl serer.

 

 

D.3.4

Üzerinde
gezilen çatılarda çakıl katmanın üzerine eğim şapı attırarak döşeme
kaplamasına (seramik vb.) hazır bir yüzey oluşturur.

 

 

 

 

D.3.5

Geleneksel
teras çatılarda taşyünü ile yapılan ısı yalıtımı
uygulamalarında; eğim betonu atılmış çatı döşemesi veya metal çatı kaplaması
üzerine önce buhar kesici serer ve taşyünü ısı
yalıtım levhalarını aralarında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
15

Isı
Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0132-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.3.6

Taşyünü ısı yalıtım
levhalarının üzerine su yalıtım örtülerini tekniğine uygun olarak
uygulanmasını sağlar.

 

 

D.3

Teras
çatılarda ısı yalıtımı yapmak

D.3.7

Geleneksel
teras çatılarda yapılan ısı yalıtımı uygulamalarında; çatı döşemesi üzerine
ısı yalıtım levhalarını aralarında boşluk kalmayacak şekilde yerleştirir.

 

 

 

D.3.8

Isı yalıtım
levhalarına ayırıcı keçe serer. Eğim betonunu ayırıcı keçe üzerine atar veya
attırır. Eğim betonunun üzerine su yalıtım örtülerini tekniğine uygun olarak
uygulanmasını sağlar.

D

Çatılarda
ısı yalıtımı yapmak

 

 

D.4.1

Isı yalıtım
malzemeleri ihtiva eden sandviç panellerin montajını yaparken ek yerlerini
tam olarak birleştirir.

 

D.4

Sanayi
çatılarında ısı yalıtımı

D.4.2

Yerinde
uygulamalı kompozit panellerde birinci kat sacı
döşedikten sonra buhar kesici serer.

 

 

yapmak

D.4.3

Mineral
elyaf ısı yalıtım malzemesine göre (Z) profilleri
döşedikten sonra, mineral elyaf ısı yalıtım malzemesini (Z) profillerin
arasına boşluk kalmayacak şekilde yerleştirir.

 

 

 

 

D.4.4

İkinci kat
sac malzemesini yapılan ısı yalıtımının üzerine uygular.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
16

Isı
Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı11UMS0132-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

E

Mesleki
gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek

E.1

Meslekle
ilgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek

E.1.1

Meslekle
ilgili yayınları takip eder.

E.1.2

Ürün tanıtım
toplantılarına katılır.

E.2

Meslekle
ilgili hizmet içi eğitim, kurs vb. faaliyetlere katılmak

E.2.1

Meslekle
ilgili kurslara, sertifika programlarına katılır.

E.2.2

Meslekle
ilgili katıldığı eğitimler sonucunda elde ettiği bilgileri mesleğinde
kullanır. Öğrendiklerini çalıştığı ekiple paylaşır.

E.2.3

Biriminde
işe yeni başlayanlara işin detayı hakkında gerekli eğitimi verir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
17

Isı
Yalıtımcısı (Seviye 3)                                                                                       11UMS0132-3
/ 01.03.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                       Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman1.

Branda
çeşitleri

2.

Cetvel

3.

Çelik
mala

4.

Çırpı
ipi

5.

Çivi
çeşitleri

6.

Darbeli
delici uç

7.

Darbeli
kırıcı uç

8.

Derz
dolgu malzemeleri

9.

Derz
filesi

10.

Desen
malası

11.

Dübel

12.

El
matkabı

13.

Elektronik
lazer ışınlı hortum terazi

14.

Emniyet
ekipmanı

15.

Harç
hazırlama malzemeleri

16.

Isı
yalıtım malzemeleri

17.

İkaz
şeritleri

18.

İp

19.

İş asansörü

20.

İş
merdiveni

21.

Karıştırma
aparatı

22.

Kişisel
koruyucu donanım (kulak koruyucusu, iş gözlüğü, iş eldivenleri, iş elbisesi,
baret vb.)

23.

Kova

24.

Köşe
profili

25.

Lazerli
mesafe ölçer

26.

Malzeme
katalogu

27.

Markalama
kalemi

28.

Misina
ipi

29.

Spiral
metal kesme taşı

30.

Vida
çeşitleri

31.

Zımpara

3.3.
Bilgi ve Beceriler

1.
Acil durum bilgisi

2.
Araç, gereç ve ekipman
bilgisi

3.
Artık ve atıkların kaynakta doğru ayrılması bilgisi

4.
Basit iş iskelesi kurma bilgi ve becerisi

5.
Çevre koruma standartları bilgisi

6.
Depolama bilgisi

7.
Ekip içinde çalışma yeteneği©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
18

Isı Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı8.
El becerisi

9.
Görsel yetenek

10.  Harç
hazırlama bilgisi

11.  Harç
karışım miktarları bilgisi

12.  Isı
yalıtım teknikleri bilgisi

13.  Isı
yalıtım malzemeleri bilgisi

14.  İletişim
yeteneği

15.  İSG
bilgisi

16.  İşyeri
çalışma prosedürleri bilgisi

17.  Kalite
kontrol prensipleri bilgisi

18.  Mesleğe
ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

19.  Mesleki
terim bilgisi

20.  Öğrenme
ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği

21.  Ölçme
ve kontrol bilgisi

22.  Proje
okuma bilgisi

23.  Temel
çalışma mevzuatı bilgisi

24.  Temel
matematik bilgisi

25.  Yapı
ve yapı malzemeleri bilgisi

26.  Yüzey
hazırlama teknikleri bilgi ve becerisi

27.  Zamanı
iyi kullanma becerisi

3.4.
Tutum ve Davranışlar

1.
Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olmak

2.
Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3.
Beraber çalıştığı kişilerle işe göre hareket
koordinasyonu kurmak ve eş zamanlı hareket etmek

4.
Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli
kullanmak

5.
Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

6.
Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan
düzenlemeleri benimsemek

7.
Değişime karşı açık olmak ve değişen koşullara uyum
sağlamak

8.
Ekip içinde uyumlu çalışmak

9.
Göreviyle ilgili yenilikleri izlemek ve uygulamak

10.  İnsan
ilişkilerine özen göstermek

11.  İş
disiplinine sahip olmak

12.  İşyeri
çalışma prensiplerine uymak

13.  İşyerine
ait araç, gereç ve ekipmanın kullanımına özen
göstermek

14.  Kaliteye
dikkat etmek

15.  Kendini
geliştirme konusunda istekli olmak

16.  Kendinin
ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

17.  Meslek
ahlakına sahip olmak

18.  Planlı
ve organize olmak

19.  Risk
ve tehlike faktörleri konusunda duyarlı davranmak

20.  Sorumluluklarını
bilmek ve yerine getirmek11UMS0132-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
19

Isı
Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0132-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No21.
Talimat ve kılavuzlara titizlikle uymak

22.
Tedbirli olmak

23.
Tehlikeli durumlarda kendi hareket alanında etkin
şekilde, hızlı ve doğru tepki verebilmek ve ilgilileri bilgilendirmek

24.
Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

25.
Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri
bilgilendirmek©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
20

Isı
Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0132-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Isı
Yalıtımcısı (Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere
göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli
şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya
sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme
ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve
Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
21

Isı
Yalıtımcısı (Seviye 3)                                                                                       11UMS0132-3
/ 01.03.2011 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                       Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoEk:
Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar 1.          Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı
Ekibi

H.
Necati ERSOY, İNTES – Genel Sekreter

Dr.
Aytekin AKAGÜN, İNTES – İnşaat Yüksek Mühendisi

Aslı
KARATEKİN, İNTES – İstatistikçi

Gülesen BAL, İNTES – İşletme

Sevil
Buket ATAR, İNTES – İnşaat Teknikeri

Süheyla ASLAN, İNTES – İnsan Kaynakları
Uzmanı

2.
Teknik Çalışma Grubu Üyeleri

Ali
TAKUÇİN – Koster

Burhan
KÖMÜRCÜ – İZOCAM AŞ.

Cemal
Taluk SAİT – Coobaın Weber A.Ş.

Güneş
YÜZÜGÜR – İZODER Hakan YILMAZ – Marshall Boya Hüseyin HELVACI – İstanbul
Teknik İnş.

Kenan
ÖZDEMİRCİ – İZOCAM A.Ş.

Muammer
AKTURK – Marshall Boya

Musa
ATEŞ – Denge Yapı

Müjdat
KENAR – Knauf Aş.-Sabar Müh.

Nevruz SÖĞÜT – Levent İzolasyon Timur DİZ –
İZODER Uğur YILDIRIM – Denge Yapı Yusuf GÜRBÜZ – Knauf Aş.-Sabar
Müh.

3.
Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

Ankara
Sanayi Odası Ankara Ticaret Odası

Boğaziçi
Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Devlet
Su İşleri Genel Müdürlüğü, Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı

Devlet
Su İşleri Genel Müdürlüğü, Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Devrimci
İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Gazi
Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi

Hak-İş
Konfederasyonu

Isı,
Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği

İnşaat
Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

İnşaat
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

İNTES
Üye Firmaları

İstanbul
Sanayi Odası

İstanbul
Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
İstanbul Ticaret Odası İZOCAM A.Ş.

Karadeniz
Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
22

Isı
Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0132-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoKarayolları
Genel Müdürlüğü, Etüd ve Proje Dairesi Başkanlığı
Karayolları Genel Müdürlüğü, Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Makine
Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
MARSHALL Boya ve Vernik San. AŞ.

Mesleki
Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı MESS Eğitim Vakfı

Müstakil
Sanayici ve İşadamları Derneği

Orta
Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

T.C.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı İşleri Genel
Müdürlüğü

T.C.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yüksek Fen Kurulu
Başkanlığı

T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü

T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve
Araştırma

Merkezi

T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İnşaat Emlak
Daire Başkanlığı

T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sigorta İşleri
Genel Müdürlüğü

T.C.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu

T.C.
Çevre ve Orman Bakanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü

T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C.
Ulaştırma Bakanlığı, DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü

Türk
Akreditasyon Kurumu

Türk
Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği

Türk
Sanayicileri ve İşadamları Derneği

Türk
Standartları Enstitüsü, Standart Hazırlama Merkezi Başkanlığı

Türkiye
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanlığı

Türkiye
Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye
İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası

Türkiye
İnşaat ve Tesisat İşçileri Eğitim Vakfı

Türkiye
İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye
İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye
Metal Sanayicileri Sendikası

Türkiye
Müteahhitler Birliği

Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye
Resmi Sektör İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası Türkiye Yol, Yapı, İnşaat
İşçileri Sendikası

Yıldız
Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, İnşaat Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
23

Isı
Yalıtımcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı11UMS0132-3
/ 01.03.2011 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
MYK Sektör Komitesi

Mustafa DEMİR,

Hüseyin ÇELİK,

Kemal AYDOĞAN,

Ekrem DİRİER,

Mehmet SAĞ,

Doç. Dr. Rifat
SÖNMEZ,

H. Necati ERSOY,

Mustafa ARSLAN,

Hacı ÜSTÜNDAL, Muzaffer YÖNTEM,Üyeleri ve Uzmanlar

Başkan
(Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Üye (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı)

Üye
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Üye
(Milli Eğitim Bakanlığı)

Üye
(Ulaştırma Bakanlığı)

Üye
(Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı)

Üye
(Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Üye
(Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu) Üye
(Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Üye
(Mesleki Yeterlilik Kurumu)Firuzan
SİLAHŞÖR, Aylin RAMANLI, Sinan GERGİN,Daire
Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör
Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör
Komitesi Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)5.
MYK Yönetim KuruluBayram
AKBAŞ,

Prof.
Dr. Oğuz BORAT,

Yrd.
Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ, Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, Dr. Osman YILDIZ,

Celal
KOLOĞLU,Başkan
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi) Başkan Vekili (Milli Eğitim
Bakanlığı Temsilcisi)

Üye
(Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Üye
(Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Üye
(İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Üye
(İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011Sayfa
24 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir