İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (İNŞAAT) SEVİYE 4

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest
ULUSAL MESLEK STANDARDIİŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (İNŞAAT)

SEVİYE 4

REFERANS KODU / 09UMS0029-4 RESMİ GAZETE
TARİH-SAYI/ 11.12.2009-27429

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

 

Sayfa
1

 

 

İş
Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) (Seviye 4)Ulusal
Meslek Standardı

 

09UMS0029-4
/ 10.11.2009 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Meslek: İŞ
SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (İNŞAAT)
Seviye: 41
Referans
Kodu:
09UMS0029-4
Standardı
Hazırlayan Kuruluş(lar):
Türkiye
İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES)
Standardı
Doğrulayan Sektör Komitesi:
MYK
İnşaat Sektör Komitesi
MYK
Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:
10.11.2009
Tarih ve 2009/60 Sayılı Karar
Resmi
Gazete Tarih/Sayı:
11.12.2009-27429
Revizyon
No:

00

1Mesleğin
yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye dört (4) olarak
belirlenmiştir.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

 

Sayfa
2

 

 

İş
Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) (Seviye 4)Ulusal
Meslek Standardı

 

09UMS0029-4
/ 10.11.2009 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALARACİL
ÇIKIŞ: Herhangi bir doğal afet vb durumlarda
binanın yangın merdivenine veya güvenli çıkışına açılan kapısını,

ACİL DURUM: Afet olarak değerlendirilen olaylar ile dikkatsizlik,
tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli sebeplerle meydana getirilen olayların
yol açtığı hâlleri; çalışanları, toplumu veya çevreyi tehdit eden, işletme
operasyonlarını engelleyen veya durduran, fiziksel veya çevresel hasara yol
açan, işletmenin finansal durumunu veya kurumsal imajını zedeleyen doğal ya
da insan eliyle meydana gelen planlanmamış olayları,

ACİL
DURUM EKİBİ: Yangın, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanların
tahliyesini sağlayan, olaya ilk müdahaleyi yapan, arama-kurtarma ve söndürme
işlerine katılan ve gerektiğinde ilk yardım uygulayan ekibi,

ACİL
DURUM PLANLARI: Acil durumlarda yapılacak müdahale, koruma, arama- kurtarma
ve ilk yardım iş ve işlemlerinin nasıl ve kimler tarafından yapılacağını
gösteren ve acil durum öncesinde hazırlanması gereken planları,

ASMA
İSKELE: Bir yapı veya bina üzerine özel amaçlar için geçici olarak kurulan,
kullanımdan önce iş sahasına monte edilen asma donanımından ve bir çalışma
plâtformdan oluşan iş ekipmanını,

ATIK:
Üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan sağlığı ve çevreye
zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi
sakıncalı olan her türlü maddeyi,

AYDINLATMA:
İşçilerin çalışma ortamında çabuk, doğru, rahat ve güvenli görmesini,
performans ve verimliliklerinin maksimum düzeyde olmasını sağlamak için
ışığın rengi, yayılması, yönü ve miktarının ayarlanmasını,

AYDINLATMA
SİSTEMİ: Makinede ve/veya içinde ışıklandırma ve/veya iş yeri bina ve
eklentilerini ışıklandırma sağlamak amacıyla makinenin ve işyeri bina ve
eklentilerinin kalıcı bir parçası olarak tasarlanmış, mekanik ve elektrikli
kumanda sistemleri ile lamba(lar), armatür(ler)den oluşan sistemi,

BASINÇLI
EKİPMAN: Yakma amacı dışında kullanılan ve iç basıncı 0,5 bar’dan
daha yüksek olan ancak azami çalışma basıncı 30 bar’ı
geçmeyen, içine hava veya azot gazı konulmak üzere seri olarak üretilen ve
ateşe maruz kalmayan, kaynaklı basit basınçlı kapları,

CEPHE
ASANSÖRÜ: Bir yapı veya bina cephesine, personel ve/veya malzeme taşımak
üzere, binanın veya yapının boyuna hareketi sağlayan bir mekanizma ve
kabinden oluşan iş ekipmanını,

DURDURMA
DÜZENİ: Konveyör kayışlarının yanlarında bulunan güvenlik halatları, koruyucu
kilitleri, imdat düğme ve frenleri, asansör paraşütleri gibi güvenli olmayan
durumlarda sistemi durdurmayı sağlayan düzenekleri,

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

 

Sayfa
3

 

 

İş
Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) (Seviye 4)Ulusal
Meslek Standardı

 

09UMS0029-4
/ 10.11.2009 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

DÜZELTİCİ
FAALİYET: Saptanan uygunsuzluk veya diğer istenmeyen durumların nedenlerini
ortadan kaldırma faaliyetini,ELLE TAŞIMA: Olumsuz ergonomik koşullar ve nitelikleri bakımından
işçilerin bel ve sırt incinmelerine neden olabilecek yüklerin, bir veya daha
fazla işçi tarafından elle veya beden gücü kullanılarak kaldırılması,
indirilmesi, itilmesi, çekilmesi, başka bir yere götürülmesi veya hareket
ettirilmesi gibi işlerin yapılması veya bu işlerin yapılması için fiziki
olarak destek olunmasını,

HAREKETLİ
PARÇALAR: Makine ve tezgâhlarda güç aktarmayan ancak hareket eden (örneğin
planyaların kalem tespit başlıkları, besleme merdaneleri, vargel tablaları
gibi) elemanları,

ISCED:
Uluslararası Standart Eğitim Sınıflamasını,

ISCO-08:
Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İKAZ
BANDI: Uyarı amaçlı, rulo halinde sarılı olup kullanım yerinde açılarak,
ahşap, demir çubuk gibi dolanarak metrelerce alanı çevirecek şekilde kırmızı,
beyaz sarı siyah veya diğer çarpıcı renklerde plastik ten yapılan şeridi,

İKSA:
Yapı kazılarında, zeminlerin kendini tutamayıp kayma yapmasına karşı, kazı
yüzlerini desteklemek amacıyla uygulanan sistemi,

İLK
YARDIM: Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık
görevlilerinin tıbbı yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da
durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç
ve gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamaları,

İSKELE:
Yapı elemanları inşa edilirken işçilerin boyunun yetişemeyeceği kısımlara
gelindiğinde işçilerin güvenle çalışabilmesi için ve kalıp altlarında da
taşıyıcı sistem olarak oluşturulabilen platformları,

İŞBAŞI
EĞİTİM: Çalışanların işe başlamalarında ve yeni şartlara kolaylıkla uyum
sağlamaları için yeni bilgiler vermek üzere düzenlenen programları,

İŞ
İZNİ: Tehlikeli işlerin yapılması öncesi işin kimler tarafından hangi saatler
içinde ve hangi ekipmanla yapılacağını belirten
çalışma yerine asılması şart olan sorumlularca gerekli ölçümler yapıldıktan
sonra onaylanarak imzalanan işin yapılmasına şartlı olarak izin veren sistem
ve /veya belgeyi,

İŞ KAZASI: Kişinin iş yerinde bulunduğu sırada, işveren
tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, kişi kendi
adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma
konusu nedeniyle, işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle, asıl
işini yapmaksızın geçen zamanlarda, emziren kadın çalışanın, çocuğuna süt
vermek için ayrılan zamanlarda, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı
yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve kişiyi hemen veya sonradan
bedenen ya da ruhen özre uğratan olayı,

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

 

Sayfa
4

 

 

İş
Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) (Seviye 4)Ulusal
Meslek Standardı

 

09UMS0029-4
/ 10.11.2009 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

İŞ
MAKİNESİ: Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli
savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına
göre üzerine çeşitli ekipman monte edilmiş;
karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçları,İŞ
SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (İSG): İş yerinde bulunan herkesin fiziksel, zihinsel ve
sosyal refahının en yüksek seviyede olmasını amaç edinen çok disiplinli bir
bilim dalını,

İŞ
SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ: Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili İSG
riskleri yönetimini kolaylaştıran, tüm yönetim sisteminin bir parçasını;

İŞARETÇİ:
İşareti veren kişiyi,

İŞÇİ:
Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiyi,

İŞVEREN:
İşçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum
ve kuruluşları,

İŞVEREN
VEKİLİ: İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin
yönetiminde görev alan kişiyi,

İŞYERİ: İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî
olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birimi, (işverenin
işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve
aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yerler) ile dinlenme,
çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve meslekî
eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da işyerinden sayılır)

KAÇIŞ
AYDINLATMASI: Normal aydınlatma devrelerinin kesintiye uğraması hâlinde,
armatürün kendi gücüyle veya ikinci bir enerji kaynağından beslenerek
sağlanan aydınlatmayı,

KAÇIŞ
YOLU: Oda ve diğer müstakil hacimlerden çıkışlar, katlardaki koridor ve
benzeri geçişler, kat çıkışları, zemin kata ulaşan merdivenler ve bina son
çıkışına giden yollar dâhil olmak üzere binanın herhangi bir noktasından yer
seviyesindeki cadde veya sokağa kadar olan ve hiçbir şekilde engellenmemiş
olan yolun tamamını,

KALDIRMA DONATISI (KALDIRMA AKSESUARLARI) : Kaldırma
makinesine

monte edilmemiş olup, yükün tutulmasına imkân sağlayan,
makine ile yük arasına veya yükün kendi üzerine yerleştirilen veya yükün
ayrılmaz bir parçası olması amaçlanan aksam veya teçhizat ile sapanlar ve
bunların aksamlarını,

KILAVUZ
HALATI: Tehlikeli olabilecek yüklerin kaldırılması esnasında yükün hareketi
ile zarar vermesini önlemek amacı ile yüke bağlanan, diğer ucu işçilerin
kontrolünde olan, işçiyi yük altına sokmadan yüke müdahale imkânı tanıyan
halatı,

KİLİT:
Halatları birbirine tutturmak amaçlı cıvata ve somundan oluşan ekipmanı,

KİMLİK:
Kişinin kim olduğunu, görevini tanıtan belgeyi,

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

 

Sayfa
5

 

 

İş
Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) (Seviye 4)Ulusal
Meslek Standardı

 

09UMS0029-4
/ 10.11.2009 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

KİTLE
ETİKETLEME SİSTEMİ: Bir tesis veya şantiyede özellikle işletmeye alma
çalışmaları sırasında herhangi bir yanlış ve yetkisiz kullanım sonucu diğer ekipman ve insanların zarar görmesini engellemek amaçlı
vana, elektrik düğmesi, şalter gibi donanımları kilitleyen aparatlar ve bu
kilitler üzerine konacak uyarıcı bilgiyi içeren etiketleme sistemini,KKD (Kişisel Koruyucu Donanım): Bir veya birden fazla sağlık ve
güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce giyilmek, takılmak veya
taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzemeyi; kişiyi
aynı anda bir veya daha fazla muhtemel risklere karşı korumak amacıyla
üretici tarafından bir bütün haline getirilmiş birçok cihaz, alet veya
malzemeden oluşmuş bir donanımı; belirli bir faaliyetin yapılması için
korunma amacı olmaksızın, taşınan veya giyilen donanımla birlikte kullanılan,
ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya malzemeyi,

KORKULUK:
Çalışanların bir alt düzleme düşmesini engelleyen bariyeri; merdiven boşluğu
tarafına düşmemek/emniyet için merdiven malzemesiyle de uyumlu olan ahşap,
metal çubuk, arme cam, mermer gibi gereçlerle
yapılan sistemi,

MAKİNE
KORUYUCUSU: Makinelerin transmisyon düzenlerinde, hareketli parçalarında ve
operasyon noktalarında kullanılan koruma düzeni ile güvenli olmayan
durumlarda kullanılacak durdurma sisteminin tümünü,

MENHOL:
Alt yapı tesislerine yetkililerin müdahalesi amacı ile insanların
girebileceği yeraltı odacıklarını,

MERDİVEN:
Bir yere çıkmaya veya bir yerden inmeye yarayan sabit veya seyyar basamaklı
aracı,

MESLEK
HASTALIĞI: İşçinin çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir
sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli
hastalık, sakatlık veya ruhi arıza hallerini,

NACE:
Avrupa Topluluğu’nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflamasını,

OPERASYON
NOKTALARI: Makine ve tezgâhta talaş kaldıran, şekillendiren, delen, ezen,
kesen veya başka şekilde işlem yapan kısım ile iş alıp verirken tehlikeli
olan bölgeleri,

OPERATÖR:
İş ekipmanını kullanma görevi verilen işçi veya
işçileri,

ÖNLEYİCİ
FAALİYET: Potansiyel bir uygunsuzluğun sebebini ortadan kaldırma faaliyetini,

TRANSMİSYON
DÜZENİ: Güç aktaran milleri, volanları, kasnakları, kayışları, kaplinleri, muyluları, bilyeleri, krankları, kavramaları,
dişli düzenlerini, zincir ve dişlisi gibi elemanları,

PARLAYICI
MADDE (ALEVLENİR MADDE) : Çok düşük parlama ve kaynama noktası olan sıvı
maddeler ile preparatları ve ortam sıcaklığı ve basıncında hava ile temas
durumunda alev alıcı gaz formdaki maddeler ve preparatlarını,

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

 

Sayfa
6

 

 

İş
Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) (Seviye 4)Ulusal
Meslek Standardı

 

09UMS0029-4
/ 10.11.2009 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

PATLAYICI
MADDE: Atmosferik oksijen olmadan da ani gaz yayılımı ile ekzotermik
reaksiyon verebilen ve/veya kısmen kapatıldığında ısınma ile kendiliğinden
patlayan veya belirlenmiş test koşullarında patlayan, çabucak parlayan katı,
sıvı, macunumsu, jelatinimsi haldeki maddeleri,RAMAK
KALA KAZA: Hastalığa, ölüme, yaralanmaya, zarara veya diğer kayıplara sebep
olmadan gerçekleşen olayları,

RAMPA:
Bir arazinin, bir kara yolunun, bir demir yolu hattının yatay doğrultuya göre
yokuş veya iniş olan bölümünü,

RİSK:
Tehlikelerden kaynaklanan bir olayın, meydana gelme ihtimali (Risk Şiddeti)
ile kaza oluş sıklığı (Riskin ortaya çıkma sıklığı) nın
bileşkesini,

RİSK
DEĞERLENDİRMESİ: Tehlike/lerden, kaynaklanan risk(lerin), herhangi bir mevcut kontrollerin
yeterliliklerinin hesaba alınması ve risklerin kabul edilebilir olup
olmamasının değerlendirilmesi sürecini;

SAHA:
Yapı işlerinin yürütüldüğü alanı,

SAPAN:
Bir vinç veya diğer bir kaldırma makinesinin kancasına yüklerin asılmasında
kullanılan, bağlantı elemanlı veya bağlantı elemansız olabilen, dikişli bir
kalın dokuma bileşeninden oluşan veya tel halattan yapılmış bağlama gözleri
olan veya zincir bileşenlerinden oluşan ekipmanı,

SOSYAL
TESİS: İşyeri tanımı içerisinde yer alan yemekhane, spor sahası, dinlenme
yerleri ve lokal gibi tesisleri,

TAHDİTLİ ALAN: Girilmesi veya çıkılması izne tabi veya
yasak olan belirlenmiş bölgeyi; yapılacak işin niteliğine bağlı olarak
sınırlama/çevreleme gerektiren alanı,

TALİMAT:
Görevin gerektirdiği türlü hizmetlerin başarıyla yürütülmesi için amir
tarafından verilen, o hizmetle ilgili sorumluluk, düzen ve ilkeleri içine
alan yazılı veya sözlü buyrukları; işyerinde, üst tarafından asta verilen,
çalışma sırasında uyulması gerekli noktaları bildiren resmi yazı, yönerge,
direktifi,

TEHLİKE:
Çalışma ortamında ve şartlarında var olan veya dışarıdan gelebilecek, kapsamı
belirlenmemiş, maruz kalan kimselere, işyerine, makine ekipmanına
ve çevreye zarar ya da hasar verme potansiyelini; insanların yaralanması,
hastalanması, malın veya malzemenin hasar görmesi, işyeri ortamının zarar
görmesi veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak veya
durumu,

UYARI
LEVHASI: Bir tehlikeye neden olabilecek veya zarar verecek durum hakkında
uyarıda bulunan işareti; kaçınılmaması durumunda ölüm veya ciddi
yaralanmalarla sonuçlanabilecek muhtemel tehlikeli bir durumu bildirmek için
kullanılan uyarıların yer aldığı tabelayı,

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

 

Sayfa
7

 

 

İş
Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) (Seviye 4)Ulusal
Meslek Standardı

 

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

09UMS0029-4
/ 10.11.2009 / 00

 

UYGUNSUZLUK:
Bir gerekliliğin yerine getirilmemesi; doğrudan ya da dolaylı olarak
yaralanma, hastalık, malın hasar görmesi, işyerinin zarar görmesi veya
bunların birlikte gerçekleşmesine neden olabilecek yönetim sistemi
performansından, kanunlardan, prosedürlerden,
uygulamalardan ve çalışma standartlarından veya benzerlerinden herhangi bir
sapmayı,YAKIN
ve ANİ TEHLİKE: Her an ortaya çıkması muhtemel tehlikeyi,

YANMA:
Yanıcı madde, ısı ve oksijenin uygun şartlarda meydana gelmesiyle oluşan
kimyasal olayı,

YANGIN:
Yararlı ateş yakılan yerler dışında yanmanın kontrolden çıkmış halini,

 

ifade eder.

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

 

Sayfa
8

 

 

İş
Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) (Seviye 4)Ulusal
Meslek Standardı

 

09UMS0029-4
/ 10.11.2009 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

İÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10

2.
MESLEK TANITIMI………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

2.1.
Meslek Tanımı…………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma
Sistemlerindeki Yeri……………………………………………………………….. 11

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili
Düzenlemeler……………………………………………………………………………… 11

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat…………………………………………………………………………………………………………. 11

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları……………………………………………………………………………………………………………. 11

2.6.
Mesleğe İlişkin
Diğer Gereklilikler…………………………………………………………………………………………………….. 12

3.
MESLEK PROFİLİ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım
Ölçütleri……………………………………………………………………………………………. 13

3.2.
Kullanılan Araç,
Gereç ve Ekipman…………………………………………………………………………………………………. 30

3.3.
Bilgi ve Beceriler ………………………………………………………………………………………………………………………………  31

3.4.
Tutum ve
Davranışlar ……………………………………………………………………………………………………………………..  32

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME…………………………………………………………………………… 33

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

 

Sayfa
9

 

 

İş
Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) (Seviye 4)Ulusal
Meslek Standardı

 

09UMS0029-4
/ 10.11.2009 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

1.
GİRİŞİş Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) (Seviye 4) ulusal meslek
standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun
uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında
Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş,
Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın
görevlendirdiği Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES)
tarafından hazırlanmıştır.

İş
Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) (Seviye 4) ulusal meslek standardı,
sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş,
MYK İnşaat Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim
Kurulunca onaylanmıştır.

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

 

Sayfa
10

 

 

İş
Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) (Seviye 4)Ulusal
Meslek Standardı

 

09UMS0029-4
/ 10.11.2009 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

2.
MESLEK TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

İş
Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) (Seviye 4); inşaatlarda iş kazaları ve
meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
genel saha kontrolünü yapan, risk değerlendirme faaliyetlerini yürüten, iş
araç ve gereçlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından kontrol edilmesi, acil
durum uygulama, yangın önleme, kayıt ve raporlama işlemleri ile mesleki
gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri

ISCO
08                        : 3257

ISCED 97 : 862 NACE
Rev.2 : 43.99

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

5510
Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ağır ve Tehlikeli
İşler Yönetmeliği İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde
Kullanılması Hakkında Yönetmelik Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

*Ayrıca;
iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat,
kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi
yapılması esastır.

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

4857
Sayılı İş Kanunu

*Ayrıca; meslek ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat,
kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması esastır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

İş
Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat), çalıştığı işletmeye göre açık veya
kapalı ortamlarda sıcak, soğuk, ani ısı değişimi olan, nemli, tozlu, kokulu,
gürültülü, hava akımı olan bölümlerde çalışabilir. Çalışma alanı üretimin
yapıldığı her yerdir. Tam gün çalışma, gece çalışması, vardiyalı çalışma,
hafta sonu çalışması söz konusudur. Üretim alanının büyüklüğüne göre dikkat
gerektiren bir çalışma gerçekleştirirler.

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

 

Sayfa
11

 

 

İş
Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) (Seviye 4)                                           09UMS0029-4 / 10.11.2009
/ 00Ulusal Meslek Standardı                                                                                      Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

İş
Sağlığı ve Güvenliği Elemanının (İnşaat) ağır ve tehlikeli işlerde
çalışabilecek sağlık raporuna sahip olması gerekir.

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

 

Sayfa
12

 

 

İş
Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) (Seviye 4)Ulusal
Meslek Standardı

 

09UMS0029-4
/ 10.11.2009 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

3.
MESLEK PROFİLİ

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım
Ölçütleri

 

Görevler İşlemler Başarım
Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
A.1 Çalışma
sahasındaki
A.1.1 Yapılan iş
ve işlemler ile bu iş ve işlemler sırasında oluşabilecek tehlike kaynakları
hakkında bilgi sahibi olur ve tehlike kaynaklarını belirler.
tehlikeleri tespit etmek A.1.2 Tüm çalışma
alanını amiri ile inceleyerek “Kontrol Listesi” hazırlanmasına yardımcı olur.
Tehlikeli ortam ve davranışları saptar.
Risk
değerlendirme ekibinin oluşumuna ve çalışmalarına katkı sağlamak
A.2.1 Ekipte yer
alması gereken kişiler ile bu ekibin görevleri ile ilgili öneride bulunur.
A.2 A.2.2 Sahadaki
tehlikeleri ekibe yazılı olarak çözüm yolları ile birlikte iletir.
A.2.3 Ekibin
çalışmalarını, ürettikleri çözümleri sahaya iletir ve takip eder.
İSG
önlemleri hakkında görüş bildirmek
A.3.1 Tespit
edilen tehlike kaynaklarından ortaya çıkabilecek risklerle ilgili görüş
bildirir.
A Risk
Değerlendirme Faaliyetlerini Yürütmek
A.3 A.3.2 Tehlike
kaynaklarının nasıl kontrol altına alınabileceği konusunda görüş bildirir.
A.3.3 Tehlike
kaynaklarının kontrol altına alınması, risklerle mücadele yöntemleri hakkında
görüş bildirir.
A.4 İSG
önlemlerinin
A.4.1 İSG
önlemlerinin etkin olarak uygulanıp uygulanmadığının takibini yapar.
uygulanmasına katkı
sağlamak
A.4.2 İSG önlemlerinin
uygulanmasında yer alır.
İSG
önlemlerinin
A.5.1 Uygulamadan
sorumlu kişilerle düzenli aralıklarla görüşme yapar.
A.5 uygulamalarında geri A.5.2 Uygulama ile
ilgili tespit ettiği/edilen aksaklıkları kayıt altına alır.
bildirimde bulunmak A.5.3 Geri
bildirimlerle ilgili gerekli işlemlerin başlatılmasını sağlar.
A.6 Risk analizi
yapılmasına
A.6.1 Öncelikli
riskler konusunda öneride bulunur.
katkıda bulunmak A.6.2 Sahadaki
çalışmalar hakkında öneri getirir.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

 

Sayfa
13

 

 

İş
Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) (Seviye 4)Ulusal
Meslek Standardı

 

09UMS0029-4
/ 10.11.2009 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler İşlemler Başarım
Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
B.1.1 Çalışma
alanında yapılması gereken ölçümler hakkındaki görüşlerini amirine bildirir.
İş güvenliği
ile ilgili
B.1.2 Çalışma
alanında yapılan ölçüm sonuçlarına göre, çalışanların koruyucu ekipmanını kullanıp kullanmadığını kontrol eder.
B.1 ölçümleme
işlemlerinin yapılmasını sağlamak
B.1.3 Ölçümü
yapılan toz, gaz, gürültü, titreşim ve bunun gibi etkenlerin zararları
hakkında çalışanları bilgilendirir.
B.1.4 İSG ile
ilgili ölçüm sonuçlarını kayıt altına alır.
B.1.5 Yapılacak
ölçümlerin periyotlarını takip eder.
B.2.1 Yapı
iskelelerinin tasarımı, kurulması, değiştirilmesi ve sökülmesi işlemlerinin
uzman kişilerce yapılmasını sağlar.
B İş
Sağlığı ve Güvenliği Genel Saha Kontrolü
B.2.2 İskele
çalışmalarında düşmeye karşı koruyucu ekipmanı da
içeren bir güvenli çalışma sistemi planlaması için öneri getirir ve mevcut
planların uygulanmasını kontrol eder.
İşlemlerini
Yürütmek (devamı var)
B.2.3 Bağımsız
yapı iskeleleri dâhil olmak üzere bütün iskelelerin güvenli bir şekilde
bağlandığını veya desteklendiğini kontrol eder.
B.2 İskelelerin
ve merdivenlerin
B.2.4 İskelelerin,
taşıyabilecekleri kapasitenin üzerinde yüklenmesini önleyici tedbirleri alır.
Bu konuda gerekli bilgilendirmeyi yapar.
kontrolünü yapmak
(devamı var)
B.2.5 İskele
üzerindeki yüklerin uygun şekilde istiflenip istiflenmediğini kontrol eder.
B.2.6 Yapı
iskelesinde, malzemelerin düşmesini engelleyecek tedbirlerin alınıp
alınmadığını kontrol eder.
B.2.7 Yapı
iskelesinin kurulması ve sökülmesi sırasında, insanların zarar görmemesi için
iskelenin etrafına uygun engel ve işaretlerin konulmasını sağlar.
B.2.8 Merdivenlerin
kırılmış, çatlamış, yıpranmış veya eksik basamaklı olup olmadığını kontrol
eder.
B.2.9 Merdivenlerin
üst kısımlarından bağlanarak güvenli hale getirilip getirilmediğini kontrol
eder.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

 

Sayfa
14

 

 

İş
Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) (Seviye 4)Ulusal
Meslek Standardı

 

09UMS0029-4
/ 10.11.2009 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler İşlemler Başarım
Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
B İş
Sağlığı ve Güvenliği Genel Saha Kontrolü İşlemlerini Yürütmek (devamı var)
B.2 İskelelerin
ve merdivenlerin kontrolünü yapmak
B.2.10 Merdivenlerde
ağır ve tehlikeli maddelerin taşınmaması için gerekli önlemleri alır.
B.2.11 Merdiven ve
iskelelerde çalışacakların sağlık durumlarının uygunluğunu işyeri hekiminin
görüşlerine başvurarak kontrol eder.
B.2.12 Merdiven ve iskelelerde
çalışacak kişilerin bu tür çalışmalarla ilgili yeterince eğitimli/bilgili
olup olmadıklarını kontrol eder.
B.2.13 Merdiven ve
iskelelerin tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen şart ve periyotlara
göre kontrolünü yapar2.
B.3 Kişisel koruyucuların
kontrolünü yapmak
B.3.1 Risk
değerlendirmesi sonuçlarına göre temin edilen, uygun nitelikteki KKD’lerin ilgili kişilere dağıtımını sağlar.
B.3.2 KKD’lerin uygun
şekilde kullanımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleriyapar.
B.3.3 KKD’lerin kurallara
uygun muhafaza edilmesini sağlar.
B.3.4 Hasarlı
ve/veya kullanım süresi dolmuş KKD’lerin tespitini
ve imhasını sağlar.
B.3.5 Kullanılan
tüm ekipman ve KKD’lerin
CE işaretli olup olmadığını kontrol eder ve amirine rapor eder.
B.3.6 Alanda
gerekli KKD’leri kullanmayan çalışanları tespit
eder.
B.3.7 KKD
kullanımında yanlış varsa düzeltir.
B.3.8 Periyoda
bağlı olan KKD’lerin periyodik temizlik ve bakım
kontrolünü yapar.
B.3.9 KKD ile
kişiden kişiye mikrop bulaşmaması için hijyen
kurallarına dikkat edilmesini sağlar.
2Örneğin büyük fırtınalardan hemen sonra;
ayrıca işi veren idarenin, yüklenicinin veya alt yüklenicinin yasal
mevzuattakinden daha sık kontrol talimatı var ise (ISO
9001;0SHAS 18001’e göre) buna uyulur.

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

 

Sayfa
15

 

 

İş
Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) (Seviye 4)Ulusal
Meslek Standardı

 

09UMS0029-4
/ 10.11.2009 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler İşlemler Başarım Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
B.4.1 Yüksekte
çalışma yapılmadan önce risk değerlendirmesi yapılıp yapılmadığını kontrol
eder.
B.4.2 Risk
değerlendirmesi sonucuna göre yapılan planlamalara göre çalışılıp
çalışılmadığını kontrol eder.
B.4 Yüksekte
çalışma sisteminin kontrolünü yapmak
B.4.3 Yükseğe
çıkışların ve inişlerin güvenli bir şekilde yapılması için gerekli önlemlerin
alınıp alınmadığını kontrol eder.
B.4.4 Boşluklar,
açıklıklar ve kırılgan çatılar için gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını
kontrol eder.
B.4.5 Yüksekte
çalışmalarda hava durumunu kontrol ederek gerekli uyarıları yapar.
B.4.6 Yüksekte
çalışma sisteminin gerekli bakım ve kontrollerinin yapılıp yapılmadığını
kontrol eder.
İş
Sağlığı ve Güvenliği
B.5.1 Asma
iskelelerin ilgili mevzuat veya standartlara uygun olup olmadığının
kontrolünü yapar.
B Genel
Saha Kontrolü İşlemlerini Yürütmek (devamı var)
B.5.2 Asma iskele
askısı için kullanılacak çelik veya kendir halatların yahut benzeri
malzemenin her gün işe başlamadan önce muayene edilmesini sağlar.
B.5.3 Herhangi bir
ezik, kopuk veya çürük durumunda gerekli kayıtları tutar ve söz konusu
iskelede çalışma yapılmasını önler.
Asma iskele
ve bina cephe asansörlerinin kontrolünü yapmak (devamı var)
B.5.4 Asma
iskelelerin, iniş ve çıkış yollarında herhangi bir engel bulunup
bulunmadığını kontrol eder.
B.5 B.5.5 Asma
iskelelerin kullanmaya elverişli oldukları ile ilgili uzman kişilerce verilen
belgeleri kayıt altına alır.
B.5.6 Asma iskelelerde
kullanılacak güvenlik tertibatlarının kontrolünü yapar veya yapılmasını
sağlar.
B.5.7 Asma
iskelelerin taşıyacağı yükten fazlasının yüklenmemesi için gerekli uyarıları
yapar.
B.5.8 Asma
iskelelerde merdiven kullanılmaması için gerekli uyarıları yapar.
B.5.9 Asansörlerin
periyodik kontrol ve bakımlarının yapılmasını sağlar, kayıtları tutar.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

 

Sayfa
16

 

 

İş
Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) (Seviye 4)Ulusal
Meslek Standardı

 

09UMS0029-4
/ 10.11.2009 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler İşlemler Başarım
Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
B İş
Sağlığı ve Güvenliği Genel Saha Kontrolü İşlemlerini Yürütmek (devamı var)
B.5 Asma iskele
ve bina cephe asansörlerinin kontrolünü yapmak
B.5.10 Asansörlerin
amacı dışında kullanılmaması için gerekli önlemleri alır.
B.5.11 Asansörlerin
taşıma kapasitelerinin üstünde yük taşımaması için gerekli uyarıları ve
kontrolleri yapar.
B.6 Bakım-onarım-devreye
alma işlemleri sırasında gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol etmek
B.6.1 Bakım-onarım
ve devreye alma işlemlerinin sadece ehliyetli kişilerce yapılıp yapılmadığını
kontrol eder.
B.6.2 Bakım-onarım
ve devreye alma işlemleri sırasında diğer kişilerin zarar görmemesi için
gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
B.6.3 Bakım-onarım
ve devreye alma işlemlerini yapan veya zarar görmesi muhtemel kişilere
gerekli KKD’leri sağlar.
B.6.4 “Kitle
etiketleme sisteminin” devrede olup olmadığını kontrol eder.
B.7 Saha ve
sosyal tesislerin temizlik, tertip ve düzeninin kontrolünü yapmak
B.7.1 Barınma
yerlerinin yeterli ve uygun şartlarda olup olmadığını kontrol eder.
B.7.2 Çalışma
sahasında ve sosyal tesislerde yeterli miktarda lavabo ve temizlik malzemesi
bulunup bulunmadığını kontrol eder.
B.7.3 Rutubetli,
kirli ve benzeri işlerde veya tehlikeli maddelerle çalışılan yerlerde, iş
elbiseleri ile işçilerin şahsi elbise ve eşyalarının ayrı yerlerde muhafaza
edilmesini sağlayacak tedbirlerin alınıp alınmadığını kontrol eder.
B.7.4 Tuvaletlerin
yeterli sayıda ve kullanılabilir durumda olup olmadığını kontrol eder.
B.7.5 Yapılan işin
gereğine göre veya sağlık nedenleriyle işçiler için uygun ve yeterli sayıda
duş olup olmadığını kontrol eder.
B.7.6 Duş gereken
işlerde, duşlarda sıcak ve soğuk akarsu bulunup bulunmadığını kontrol eder.
B.7.7 Çalışma
sahasının günlük temizlik ve düzenini kontrol eder.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

 

Sayfa
17

 

 

İş
Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) (Seviye 4)Ulusal
Meslek Standardı

 

09UMS0029-4
/ 10.11.2009 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler

 

İşlemler

 

Başarım Ölçütleri

 

Kod
Adı

 

Kod
Adı

 

Kod

 

Açıklama

 

B

 

İş
Sağlığı ve Güvenliği Genel Saha Kontrolü İşlemlerini Yürütmek (devamı var)

 

B.8

 

Sahadaki
korkuluk, geçiş ve rampaların kontrolünü yapmak

 

B.8.1

 

B.8.2

 

B.8.3

 

B.8.4

 

B.8.5

 

B.8.6

 

B.8.7

 

B.8.8

 

B.8.9

 

B.8.10

 

B.8.11

 

B.8.12

 

B.8.13

 

B.8.14

 

Yükleme
yerleri ve rampaların taşınacak yükün boyutlarına uygun olup olmadığını
kontrol eder.

 

Yükleme
rampalarında çalışanların düşmesini önlemek için gerekli tedbirlerin alınıp
alınmadığını kontrol eder.

 

Rampalarda birden fazla araç bulundurulmaması için gerekli
uyarılan yapar.

 

Yüksekte
çalışmalar için gerekli yerlerde korkuluk ve bunun gibi toplu koruma
araçlarının bulunmasını sağlar.

 

Sabit
inşaat merdivenlerinde, çıkılacak platformlara korkuluk ve uygun eteklik
bulunup bulunmadığını kontrol eder.

 

Gerektiği
yerlerde rampa ve geçitlerin iki tarafında korkuluk olup olmadığını kontrol
eder.

 

Gerektiğinde
tavan veya döşemelerdeki boşluk ve deliklerin korkulukla kapatılmasını
sağlar.

 

Yıkılacak
kısmın etrafında, yeterli güvenlik alanının bırakıldığını ve bu alanın
korkulukla çevrilip çevrilmediğini kontrol eder.

 

İşçilerin
kullandığı yol güzergâhı içinde kullanılan merdivenin etrafının korkulukla
çevrilmesini ve görünür yerlere uyarı levhalarının yerleştirilmesini sağlar.

 

Çatılarda
veya eğik yüzeylerde yapılan işlerde kullanılan yapı iskelelerinin uygun
korkuluklarla donatılıp donatılmadığını kontrol eder.

 

Korkulukların
düşmelere engel olabilecek sağlamlıkta olup olmadığını kontrol eder.

 

Geçiş yollarındaki aydınlatma sistemlerinin,
çalışanlar için kaza riski oluşturmayacak türde ve uygun şekilde
yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol eder.

 

İskelelerde
köprü görevi görecek geçitlerde korkuluk olup olmadığını kontrol eder.

 

Merdivenler,
sabitlenmiş geçici merdivenler, yükleme yerleri ve rampalar da dâhil olmak
üzere trafik yollarının kolay ve güvenli geçişi sağlayacak şekilde tasarlanıp
tasarlanmadığını kontrol eder.

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

 

Sayfa
18

 

 

İş
Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) (Seviye 4)Ulusal
Meslek Standardı

 

09UMS0029-4
/ 10.11.2009 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler İşlemler Başarım
Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
B.9.1 Toprak
kaymasına engel olmak için kazıda iksa yapılan
kısımları kontrol eder.
B.9 İksaların kontrolünü
yapmak
B.9.2 İksanın yeterliliğini
iş süresince kontrol eder veya kontrol edilmesini sağlar.
B.9.3 Kontrol
sonuçlarını kayıt altına alarak ilgili kişilere bildirir.
B.10.1 Stok sahası
veya depolarda malzemenin uygun şekilde istiflenip istiflenmediğini kontrol
eder.
B.10 Stok sahası
ve depoların kontrolünü yapmak
B.10.2 Yanıcı ve
parlayıcı malzemelerin uygun yerlerde, sızıntı ve akıntı olmayacak şekilde
depolanıp depolanmadığını kontrol eder.
B.10.3 Gerekli
alanlarda yangın söndürücülerin erişilebilir yerde olup olmadığını kontrol
eder.
İş
Sağlığı ve Güvenliği Genel Saha Kontrolü İşlemlerini Yürütmek
B.10.4 Depolama
alanlarına izinsiz girişleri önler.
B B.11.1 Malzeme
düşme ve devrilmelerine karşı toplu koruma önlemlerinin alınıp alınmadığını
kontrol eder.
(devamı
var)
B.11 Malzeme
düşme ve devrilmelerine karşı kontroller yapmak
B.11.2 Malzeme ve ekipmanın yıkılma ve devrilmeyi önleyecek şekilde
istiflenip istiflenmediğini kontrol eder.
B.11.3 Tehlikeli
bölgelere girişleri önlemek için gerekli uyarıları yapar.
B.11.4 Çalışma
platformları, geçitler ve iskele platformların, kişileri düşmekten ve düşen
cisimlerden koruyacak şekilde olup olmadığını kontrol eder.
B.12 İSG kimlik
kartlarının
B.12.1 İSG
sorumlularının kimlik kartlarını düzenli taşıyıp taşımadıklarını kontrol
eder.
kontrolünü yapmak B.12.2 Kimlik
kartını taşımayanlara gerekli uyarılarda bulunur.
B.13 Atıkların
uygun şekilde
B.13.1 Çalışma
sırasında oluşan atıkların özelliklerine göre depolanmasına ve
uzaklaştırılmasına yönelik kontrolleri yapar.
depolanıp
depolanmadığını kontrol etmek
B.13.2 Tehlikeli
malzemelerin kullanılma ve uzaklaştırılma koşullarını düzenleyici prosedürlerin uygulanıp uygulanmadığını kontrol eder.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

 

Sayfa
19

 

 

İş
Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) (Seviye 4)Ulusal
Meslek Standardı

 

09UMS0029-4
I 10.11.2009 I 00Referans
Kodu I Onay Tarihi I Rev. No

 

Görevler İşlemler Başarım
Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
B.14.1 Ağır malzemelerin
elle kaldırılması ve taşınmasını önleyici tedbirler konusunda öneride
bulunur.
B.14 Elle
kaldırma ve taşıma işlemlerinin uygunluğunu
B.14.2 Ağır
malzemelerin elle kaldırılması ve taşınmasının zorunlu olduğu durumlarda
çalışanın fiziki yapısının bu işe uygun olup olmadığını kontrol eder.
kontrol etmek B.14.3 Çalışanları
güvenli taşıma ve kaldırma konusunda bilgilendirir veya bilgilendirilmesini
sağlar.
B.14.4 Güvenli
taşıma ve kaldırma konusunda gerekli talimatları hazırlar veya hazırlanmasına
katkıda bulunur.
B.15.1 Tüm araçlar
için güvenli bir trafik planlamasının yapılıp yapılmadığını kontrol eder.
İş
Sağlığı ve Güvenliği Genel Saha Kontrolü İşlemlerini Yürütmek (devamı var)
B.15.2 Sürücülerin
kullandıkları araç tipine uygun ehliyete/yetkinliğe sahip olup olmadığını
kontrol eder.
B B.15.3 Araçların
insanlara zarar vermemesi için ikaz – uyarı sistemlerinin olup olmadığını
kontrol eder.
Trafik
düzenini kontrol etmek
B.15.4 Ziyaretçi
sürücülerin alana girmeden önce yönetime bilgi verilip verilmediğini kontrol
eder.
B.15 B.15.5 Araçların ve
yayaların mümkün olduğunca ayrı güzergâhları kullanmalarını sağlayıcı
tedbirler alır.
B.15.6 Araç trafik
güzergâhlarının araç çeşitlerine ve sayısına uygunluğunu kontrol eder.
B.15.7 Hız
tümsekleri gibi fiziksel hız sınırlayıcılarının gerekli olduğu yerleri
belirleyerek, bu noktalara hız rampaları ve uyarı işaretleri
yerleştirilmesini sağlar.
B.15.8 Yön, hız
limiti ve öncelik belirten işaretlerin uygun yerlerde bulunup bulunmadığını
kontrol eder.
B.15.9 Tüm
araçların bakım-onarım ve kontrollerinin yapılıp yapılmadığını kontrol eder.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

 

Sayfa
20

 

 

İş
Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) (Seviye 4)Ulusal
Meslek Standardı

 

09UMS0029-4
/ 10.11.2009 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler İşlemler Başarım
Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
B.16 Çalışanların
davranışlarını kontrol etmek ve bilgilendirmek
B.16.1 Çalışanların
talimatlara uygun çalışıp çalışmadığını kontrol eder.
B.16.2 Herhangi bir
kusurlu davranış gördüğünde bunun düzeltilmesi için gerekli bilgilendirme ve
uyarıları yapar.
Tehlikeli
yerlerin açıklık ve
B.17.1 Tehlikeli
açıklık ve boşluklarda düşme tehlikesine karşı gerekli önlemlerin alınıp
alınmadığını kontrol eder.
B.17 boşluklarının kontrolünü
yapmak
B.17.2 Tehlikeli
açıklık ve boşlukların uygun şekilde işaretlenip işaretlenmediğini kontrol
eder.
B.17.3 Tehlikeli
açıklık ve boşluklara yakın çalışanları bilgilendirir.
İş
Sağlığı ve Güvenliği Genel Saha Kontrolü
Sigara içme
alanlarının
B.18.1 Sigara içme
alanlarının yakınında yanıcı, parlayıcı malzeme ve atıkların bulunmaması için
gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığını kontrol eder.
B B.18 kontrolünü yapmak B.18.2 Sigara içme
alanlarının uygun aralıklarla temizliğini sağlar.
İşlemlerini
Yürütmek
B.18.3 Çalışma
alanlarında sigara içilmesini önlemek için gerekli kontrolleri yapar.
B.19 Tahditli alanların kontrolünü
yapmak
B.19.1 Tahditli alanların
belirlenmesi için gerekli işaretlemenin yapılıp yapılmadığını kontrol eder.
B.19.2 Tahditli alanlarda
sadece uzman kişilerin kontrolü atında çalışılıp çalışılmadığını kontrol
eder.
Aydınlatma
kontrolünü yapmak
B.20.1 Aydınlatmanın
yeterli olup olmadığı konusunda (kendisi ölçerek veya ölçülmesini sağlayarak)
kontrol yapar.
B.20 B.20.2 Gün ışığının
yeterli olmadığı (ilave aydınlatmanın gerektiği) yerleri amirine bildirir.
B.20.3 Hangi tür
işlerde, ne kadar aydınlatma gerektiği konusunda bilgi sahibi olur.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

 

Sayfa
21

 

 

İş
Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) (Seviye 4)Ulusal
Meslek Standardı

 

09UMS0029-4
/ 10.11.2009 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler İşlemler Başarım
Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
C İş Araç
ve Gereçlerinin İSG Kontrol İşlemlerini Yürütmek (devamı var)
C.1 Kaldırma
makinelerinin ve donatılarının kontrolünü yapmak
C.1.1 Kaldırma
makineleri ile ilgili kullanım talimatlarının ilgili kişilere verilmesini
veya uygun yerde bulunmasını sağlar.
C.1.2 Kaldırma
makinelerinin talimatlara uygun çalıştırılıp çalıştırılmadığını kontrol eder.
C.1.3 Kaldırma
makinelerinin periyodik bakım ve onarımlarının yapılıp yapılmadığını kontrol
eder.
C.1.4 Kaldırma
makinelerinin periyodik bakım ve onarımları ile ilgili kayıtları tutar.
C.1.5 Kaldırma
makinelerinin ehliyetli kişilerce kullanılıp kullanılmadığını kontrol eder.
C.1.6 Araçların
aşırı yüklenmesini önleyici tedbirlerin alınıp alınmadığını kontrol eder.
C.2 İş
makinelerinin kontrolünü yapmak
C.2.1 Mevcut iş
makinelerinin listesini yapar.
C.2.2 İş
makineleri ile ilgili kullanım talimatlarının ilgili kişilere verilmesini
veya uygun yerde bulunmasını sağlar.
C.2.3 İş
makinelerinin talimatlara uygun çalıştırılıp çalıştırılmadığını kontrol eder.
C.2.4 Periyodik
bakım ve onarımlarının yapılıp yapılmadığını kontrol eder.
C.2.5 Periyodik
bakım ve onarımlarla ilgili kayıtları tutar.
C.2.6 İş
makinelerinin ehliyetli kişilerce kullanılıp kullanılmadığını kontrol eder.
C.2.7 İş
makineleriyle kazı yapılan sahalarda, hareket alanı içinde işçi
çalıştırılmaması için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
C.3 Binek araçlarının
kontrolünü yapmak
C.3.1 Binek
araçlarına tahsisli yolların ayrılıp ayrılmadığını kontrol eder.
C.3.2 Araç
sürücülerinin sadece tahsisli yolları kullanması için gerekli kontrolleri
yapar.
C.3.3 Gerekli
yerlere uyarı işaretlerinin konulup konulmadığını kontrol eder.
C.3.4 Binek
araçlarının çalışma sahasına izinli giriş çıkışını sağlar.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

 

Sayfa
22

 

 

İş
Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) (Seviye 4)Ulusal
Meslek Standardı

 

09UMS0029-4
/ 10.11.2009 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler İşlemler Başarım
Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
C İş Araç
ve Gereçlerinin İSG Kontrol İşlemlerini Yürütmek (devamı var)
C.4 Basınçlı ekipmanın kontrolünü yapmak C.4.1 Basınçlı ekipmanın kullanımının eğitimli kişilerce yapılıp
yapılmadığını kontrol eder.
C.4.2 Basınçlı ekipmanın uygun yere yerleştirilip yerleştirilmediğini
kontrol eder.
C.4.3 Hareketli
parçaların koruyucularını kontrol eder.
C.4.4 Periyodik
bakım ve onarımlarının yapılıp yapılmadığını kontrol eder.
C.4.5 Periyodik
bakım ve onarımlarla ilgili kayıtları tutar.
C.5 Elektrikli
el aletlerinin kontrolünü yapmak
C.5.1 Elektrikli
el aletlerinin sadece eğitimli kişilerce kullanılmasını sağlar.
C.5.2 Elektrik
kaçağı koruma tertibatlarının kontrolünü yapar.
C.5.3 Elektrikli
el aletlerinin düzenli bakım onarımlarının uzman kişilerce yapılmasını
sağlar.
C.5.4 Hasarlı el
aletlerinin kullanılmaması konusunda gerekli bilgilendirmeyi yapar.
C.5.5 Prizlerin izolasyonunun yapılıp yapılmadığını kontrol eder.
C.6 Elektrik
tesisatının kontrolünü yapmak
C.6.1 Sahadaki
mevcut elektrik tesisatı hakkında bilgi sahibi olur.
C.6.2 Elektrik
tesisatının uzman kişilerce kontrolünün ve bakım-onarımının yapılmasını
sağlar.
C.6.3 Özellikle
dış etkilere maruz kalan elektrik tesisatının kontrolünü yapar / yapılmasını
sağlar.
C.6.4 Elektrik
hatlarının bulunduğu kısımlarda gerekli uyarı işaretlerinin bulunmasını
sağlar.
C.6.5 Enerji nakil
hatlarının yanında gerekli güvenlik mesafeleri bırakılarak çalışılıp
çalışılmadığını kontrol eder, bunu önlemek için gerekli bilgilendirmeleri
yapar.
C.6.6 Araçlar hava
hatlarının altından geçerken gerekli kontrol ve yönlendirmeleri yapar.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

 

Sayfa
23

 

 

İş
Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) (Seviye 4)Ulusal
Meslek Standardı

 

09UMS0029-4
/ 10.11.2009 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler İşlemler Başarım
Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
C.7.1 Basınçlı
tüplerin uygun yerde depolanmasının sağlanıp sağlanmadığını kontrol eder.
C.7.2 Tüplerin dik
konumda bulundurulmasını veya yatık durumda ise sabitlenmesini sağlar.
C.7 Basınçlı
tüplerin kontrolünü yapmak
C.7.3 Tüpler
kullanılmadığında valflarının tamamen kapalı
durumda olması için gerekli uyarıları yapar.
C.7.4 Tüplerin
hortum ve donanımının bakımlarının yapılmasını sağlar.
C.7.5 Yangın
söndürücülerin kolayca erişilebilir yerlerde olmasını sağlar.
İş Araç
ve Gereçlerinin İSG Kontrol İşlemlerini
C.8.1 Parlayıcı ve
patlayıcı ortamlarda kullanılacak teçhizatla ilgili mevzuat konusunda bilgi
sahibi olur.
C C.8.2 İlgili
mevzuata göre teçhizatın uygunluğunun kontrolünü sağlar.
Yürütmek
(devamı var)
C.8 Parlayıcı ve
patlayıcı ortamlarda kullanılan
C.8.3 Bu teçhizatı
kullanacak kişilerin yetkin olup olmadıklarının kontrolünü yapar.
teçhizatın kontrolünü
yapmak
C.8.4 Statik
elektrik gibi tutuşturucu kaynakların kullanılması durumunda gerekli
tedbirlerin alınıp alınmadığını kontrol eder.
C.8.5 Kullanılan
maddelerin, proseslerin birbiri ile olabilecek
muhtemel etkileşimlerine ilişkin gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını
kontrol eder.
C.9.1 İşyerinde
kullanılan güvenlik ve sağlık işaretleri hakkında çalışanları bilgilendirir.
C.9 Uyarı ve
ikaz işaretlerinin kontrolünü yapmak
C.9.2 İşaretlerin
anlamları ve bu işaretlerin gerektirdiği davranış biçimleri ile ilgili
talimatlara uyulup uyulmadığını kontrol eder.
C.9.3 İşaretlerin
uygun yerlerde olup olmadığını kontrol eder.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

 

Sayfa
24

 

 

İş
Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) (Seviye 4)Ulusal
Meslek Standardı

 

09UMS0029-4
/ 10.11.2009 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler İşlemler Başarım
Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
C İş Araç
ve Gereçlerinin İSG Kontrol İşlemlerini Yürütmek
C.10 Mekanik el
aletlerinin kontrolünü yapmak
C.10.1 Sivri ve
keskin aletlerin kılıfsız olarak taşınmaması için gerekli uyarılarda bulunur.
C.10.2 Hasar görmüş
el aletlerinin kullanılmasını önleyici tedbirler alır.
C.10.3 El
aletlerinin doğru şekilde kullanılması için talimatların uygun yerlerde olup
olmadığını kontrol eder.
C.10.4 Çalışanların
el aletlerini talimatlara uygun olarak kullanıp kullanmadıkların kontrol
eder.
C.10.5 Çalışma
bittikten sonra el aletlerinin uygun şekilde muhafaza edilip edilmediğini
kontrol eder.
C.11 Makine ve
tezgâhların kontrolünü yapmak
C.11.1 Makine ve
tezgâhların hareketli parçalarının koruyucusu olup olmadığını kontrol eder.
C.11.2 Makine ve
tezgâhların bakımı ve kontrollerinin yapılmasını sağlar.
C.11.3 Makine ve
tezgâhların sadece eğitimli/ehil kişilerce kullanılıp kullanılmadığını
kontrol eder.
C.11.4 Makine ve
tezgâhların kuruluşu, test edilmesi ve sökümü işlemlerinin sadece yetkili
kişilerce yapılmasını sağlar.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

 

Sayfa
25

 

 

İş
Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) (Seviye 4)Ulusal
Meslek Standardı

 

09UMS0029-4
/ 10.11.2009 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler İşlemler Başarım
Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
Acil
aydınlatma ve ikaz
D.1.1 Acil
aydınlatma ve ikaz sistemlerinin çalışıp çalışmadığını belirli aralıklarla
kontrol eder.
D.1 sistemlerinin kontrolünü
yapmak
D.1.2 Bu sistemler
hakkında çalışanları bilgilendirir.
D.1.3 Elektrik
kesilmesi halinde devreye girecek alternatif sistemlerin kontrolünü yapar.
Acil durum
talimatlarının uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek
D.2.1 Hazırlanmasına
katkı sağladığı talimatların uygulanıp uygulanmadığının kontrolünü yapar.
D.2 D.2.2 Bu
talimatlarla ilgili olarak çalışanların bilgilerinin yeterli olup olmadığını
kontrol eder.
D.2.3 Acil çıkış
yolları ve kapılarının, uygun şekilde işaretlenmiş olup olmadığını kontrol
eder.
Acil durum ekipmanının kontrolünü yapmak D.3.1 Acil durum ekipmanının ulaşılabilir yerde olup olmadığını kontrol
eder.
D Acil
Durum Uygulama
D.3 D.3.2 Acil durum ekipmanının kullanılabilir durumda olup olmadığını kontrol
eder.
İşlemlerini
Yürütmek
D.3.3 Yeterli
miktarda acil durum ekipmanının bulunup
bulunmadığını kontrol eder.
D.4.1 Acil çıkış
yolları ve kapılarının uygun şekilde işaretlenmesini sağlar.
D.4 Acil çıkış
yol ve kapılarının kontrolünü yapmak
D.4.2 Acil çıkış
yolları ve kapılarının sayısı, dağılımı ve boyutlarının çalışma sahasında
bulunan ekipman ve kişi sayısı için yeterli olup
olmadığını kontrol eder.
D.4.3 Acil çıkış
yolları ve kapılarının önünde çıkışı zorlaştıracak engel bulunup
bulunmadığını kontrol eder.
D.5.1 İlk yardım
hizmetlerinin yeterli olup olmadığını kontrol eder.
İlk yardım
yapmak veya yapılmasına yardım etmek
D.5.2 İlk yardım ekipmanının kullanılabilir durumda olup olmadığını kontrol
eder.
D.5 D.5.3 İlk yardım
ekipleri ile iletişim halinde olur.
D.5.4 Çalışma
koşullarının gerektirdiği her yerde ilkyardım ekipmanı
bulundurulmasını ve bu ekipmanın kolayca erişilebilir yerlerde olmasını
sağlar.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

 

Sayfa
26

 

 

İş
Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) (Seviye 4)Ulusal
Meslek Standardı

 

09UMS0029-4
/ 10.11.2009 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler İşlemler Başarım
Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
E.1.1 Yangın
söndürme ekipmanının çalışanların kolayca
erişebilecekleri şekilde yerleşimini sağlar.
Yangın
söndürme ekipmanının
E.1.2 Cihazların
yanında kullanım talimatlarının bulunup bulunmadığını kontrol eder.
E.1 yerinde olup
olmadığını
E.1.3 Yangınla
mücadele araç ve gereçlerinin düzenli olarak kontrol ve bakımını sağlar.
kontrol etmek E.1.4 Kullanıma
uygun olmayan cihazlarla ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar.
E.1.5 Yangınla
mücadele araç ve gereçleri, yangın detektörleri ve alarm sistemlerinin
düzenli olarak kontrol ve bakımını sağlar.
Yanıcı,
parlayıcı madde depolarının kontrolünü yapmak
E.2.1 Yanıcı ve
parlayıcı madde depolarında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınıp
alınmadığını kontrol eder.
E.2 E.2.2 Yanıcı ve
parlayıcı maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre uygun şekilde
depolanıp depolanmadığını kontrol eder.
Yangın
Önleme ve
E.2.3 Bu tür
maddelerin ihtiyaçtan fazlasının çalışma alanında bulundurulmaması için
gerekli önlemleri alır. Alınmış önlemlere uyulup uyulmadığını kontrol eder.
E Uygulama
İşlemlerini Yürütmek
E.3.1 Yangın
oluşumunu önlemek için alınan güvenlik önlemleri ile ilgili gerekli
kontrolleri yapar.
Yangın
oluşumuna neden olabilecek durumlarda çalışma ortamının güvenliğini sağlamak
E.3.2 Yangın
söndürme cihazlarının kullanıma hazır olup olmadığını kontrol eder.
E.3 E.3.3 Tüm
çalışanların yangın söndürme cihazlarının kullanımı hakkında bilgi sahibi
olup olmadığını kontrol eder.
E.3.4 Acil
çıkışların işaretlerle belirlenmiş ve açık olmasını sağlar.
E.3.5 Herhangi bir
yangın durumunda itfaiye girişi için düzenlemelerin yeterli olup olmadığını
kontrol eder.
E.3.6 Yeterli sayıda
yangın söndürme ekipmanının bulunup bulunmadığını
kontrol eder.
E.4 Yangın
söndürme ihbar ve alarm sistemlerinin kontrolünü yapmak
E.4.1 İhbar ve
alarm sistemlerinin çalışıp çalışmadığını belli aralıklarla test eder.
E.4.2 İhbar ve
alarm sistemleri hakkında çalışanları bilgilendirir.
E.5 Yangına
müdahale çalışmalarına destek vermek
E.5.1 Yangınla
mücadele tatbikatlarına aktif olarak katılır.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

 

Sayfa
27

 

 

İş
Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) (Seviye 4)Ulusal
Meslek Standardı

 

09UMS0029-4
/ 10.11.2009 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler İşlemler Başarım
Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
F Kayıt ve
Raporlama İşlemlerini Yürütmek
F.1 Kontrol
listelerini doldurmak
F.1.1 Kontrol
listelerinin oluşturulmasına katkı sağlar.
F.1.2 Kontrol
listelerini eksiksiz ve doğru şekilde doldurur.
F.2 İSG’ye uygun
olmayan hususları kaydetmek ve raporlanmasını sağlamak
F.2.1 Uygunsuzlukları
kayıt altına alarak ilgililere raporlar.
F.2.2 Uygunsuzluklarla
ilgili alınan önlemleri ve sonuçlarını izler.
F.3 Denetim ve
disiplin uygulamalarını takip etmek.
F.3.1 İş sağlığı
ve güvenliği, yangın ve acil durum uygulamalarında belirlenmiş kurallara
uymayan, KKD’leri amaca uygun kullanmayan tüm
çalışanlara sözlü veya yazılı uyarı yapar, gerekiyorsa disiplin kuruluna
sevkini önerir.
F.3.2 Uyarı ve
disiplin kurulu evrakını arşivler ve takibini yapar.
F.3.3 Sözlü ve
yazılı uyarı alan, disiplin cezası alan çalışanları amirlerine bildirir.
F.3.4 Sözlü ve
yazılı uyarı, disiplin cezası alan çalışanları daha yakından takip eder,
eğitim ve denetimini sağlar.
F.4 Çalışanların
İSG hakkındaki görüş ve önerilerini kaydetmek ve bildirmek
F.4.1 Çalışanlardan
geri bildirim almak için uygulanan metotların etkinliğini kontrol eder.
F.4.2 Geri
bildirimleri kaydedip sonuçları ile ilgili değerlendirmelere katılır.
F.5 Anket ve
benzeri uygulamaları takip etmek ve bildirmek
F.5.1 Anket ve
benzeri uygulamalarla ilgili çalışmalara aktif olarak katılır.
F.5.2 Bu tür
uygulamalarla ilgili değerlendirme çalışmalarına katkı verir.
F.5.3 Elde edilen
sonuçlar doğrultusunda yapılan faaliyetleri izler.
F.6 Ramak kala
kazaların kaydını tutmak ve bildirmek
F.6.1 Ramak kala
kazaların sonuçları hakkındaki değerlendirmelere katkıda bulunur.
F.7 Kaza
hastalık ve olay araştırma raporlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak
F.7.1 Kaza
hastalık ve olaylarla ilgili kayıtları tutar.
F.7.2 Kaza hastalık
ve olayların sıklıklarına göre değerlendirme yapar, görüş bildirir.
F.8 Ödül ve
benzeri uygulamaların yürutümünde görüş bildirmek
F.8.1 Bu tür
uygulamaların çalışanlar üzerindeki etkisini objektif olarak değerlendirir.
F.8.2 Sonuçları hakkında
ilgili kişilere bilgi verir.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

 

Sayfa
28

 

 

İş
Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) (Seviye 4)Ulusal
Meslek Standardı

 

09UMS0029-4
/ 10.11.2009 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Görevler İşlemler Başarım
Ölçütleri
Kod Adı Kod Adı Kod Açıklama
G.1 Meslekle
ilgili hizmet içi eğitim, işbaşı eğitimi vb. faaliyetlere katılmak
G.1.1 Meslekle
ilgili eğitimlerde aktif olarak yer alır.
G.2.1 Mesleği ile
ilgili yenilik ve teknolojik gelişmeler konusunda eğitim talebinde bulunur.
G.2 Mesleki
yenilik ve teknolojileri izlemek
G.2.2 Edindiği
yeni bilgileri uygular.
G Mesleki
Gelişime İlişkin Faaliyetleri Yürütmek
G.2.3 Edindiği
yeni bilgileri çalışanlarla paylaşır.
G.3.1 Eğitim
ihtiyaçlarının belirlenmesi için bir yöntem (anket, yüz yüze görüşme, izleme v.s) uygular.
G.3 Çalışanların
eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine katkıda bulunmak
G.3.2 Çalışanlara
verilen eğitimin etkinliğini kontrol eder.
G.3.3 Çalışanların
verilen eğitimlere uygun olarak, güvenli bir şekilde işlerini yapıp
yapmadıklarını kontrol eder.
G.3.4 Eğitimle
ilgili kayıtları tutar veya tutulmasına katkı sağlar.
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

 

Sayfa
29

 

 

İş Sağlığı
ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) (Seviye 4)Ulusal
Meslek Standardı

 

09UMS0029-4
/ 10.11.2009 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1.
Aydınlatma jeneratörü

2.
Bariyer

3.
Dürbün

4.
El avadanlıkları (anahtar takımı, bağ teli, çekiç,
çivi, kontrol kalemi, metre)

5.
El dedektörü

6.
El feneri

7.
Fotoğraf makinesi

8.
Güvenlik ekipmanı (emniyet
halatı, emniyet şeridi)

9.
Hortum

10.   İkaz
ekipmanı (ikaz lambası, ikaz şeridi, trafik
levhaları, düdük)

11.   İletişim
araçları (telsiz, telefon, megafon)

12.  Kişisel
Koruyucu Donanım (baret, ağız-burun maskesi, emniyet kemeri, eldiven, iş
ayakkabısı, iş elbisesi, kulaklık, kulak tıkacı, lastik çizme, koruyucu
maske, tam yüz maskesi, toz maskesi vb.)

13.   Ofis
malzemeleri (bilgisayar, kırtasiye malzemeleri vb.)

14.   Ölçüm
cihazları (gaz, gürültü vs)

15.   Yangın
söndürme ekipmanı (yangın battaniyesi, yanmaz
elbise, yangın söndürme cihazı)

16.   İşin
türüne göre gerekli olan diğer alet ve avadanlıklar

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

 

Sayfa
30

 

 

İş
Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) (Seviye 4)Ulusal
Meslek Standardı

 

09UMS0029-4
/ 10.11.2009 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

3.3.
Bilgi ve Beceriler

 

1. Acil
durum bilgisi
2. Analiz
yeteneği
3. Araç,
gereç ve ekipman bilgisi
4. Bilgisayar
bilgisi
5. Çevre
düzenlemeleri bilgisi
6. Çevre
koruma standartları bilgisi
7. El
becerisi
8. Ekip
içinde çalışma yeteneği
9. Görsel
yetenek
10. Hijyen
bilgisi
11. İhbar
ve alarm sistemleri ile ilgili planlama bilgisi
12. İkna
yeteneği
13. İletişim
araçlarını kullanabilme becerisi
14. İletişim
yeteneği
15. İlkyardım
bilgisi
16. İnsan
psikolojisi bilgisi
17. İnşaat
ve yapı bilgisi
18. İş
sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi
19. İş
sağlığı ve güvenliği kontrol işlemlerini yürütme bilgisi
20. İşaret
bilgisi
21. İşyeri
çalışma prosedürleri bilgisi
22. Kalite
güvence sistemleri bilgisi
23. Karar
verme yeteneği
24. Kayıt
tutma yeteneği
25. Malzeme
bilgisi
26. Malzeme
katalogları/el kitapları bilgisi
27. Mesafe
ve ağırlık tahmin yeteneği
28. Mesleğe
ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi
29. Mesleki
elektrik bilgisi
30. Mesleki
elektronik bilgisi
31. Mesleki
mekanik bilgisi
32. Mesleki
teknik terim bilgisi
33. Organizasyon
ve ekip içinde çalışma becerisi
34. Öğrendiğini
aktarabilme yeteneği
35. Öğrenme
ve geliştirme yeteneği
36. Problem
çözme yeteneği
37. Raporlama
yeteneği
38. Risk
değerlendirme bilgisi
39. Standart
ölçüler bilgisi
40. Yangına
müdahale teknikleri ve yangın söndürücüleri kullanma bilgisi
41. Yanıcı
ve parlayıcı madde mevzuat bilgisi
42. Yedek
parça bilgisi
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

 

Sayfa
31

 

 

İş
Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) (Seviye 4)Ulusal
Meslek Standardı

 

09UMS0029-4
/ 10.11.2009 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

3.4.
Tutum ve Davranışlar

1.
Araç, gereç ve malzemelerin kullanımına özen
göstermek

2.
Araştırıcı olmak

3.
Çalışkan olmak

4.
Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

5.
Çevre, kalite ve İSG kurallarını benimsemek

6.
Detaylara özen göstermek

7.
Dikkatli olmak

8.
Dürüst olmak

9.
Ekip çalışmasına yatkın olmak

10.  Etkili
ve güzel konuşmak

11.   Gözlemci
olmak

12.   Güler
yüzlü olmak

13.   İnisiyatif
sahibi olmak

14.   İnsan
ilişkilerine özen göstermek

15.   İş
disiplinine sahip olmak

16.   İş
güvenliğine dikkat etmek

17.   İşyeri
çalışma prensiplerine uymak

18.  Kararlı
olmak

19.  Meslek
ahlakına sahip olmak

20.   Planlı
ve organize olmak

21.   Risk
faktörlerini göz önünde bulundurmak

22.    Sabırlı
olmak

23.    Saygılı
olmak

24.    Soğukkanlı
olmak

25.    Sorumluluklarını
bilmek ve yerine getirmek

26.    Süreç
kalitesine özen göstermek

27.    Temizlik,
düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

28.   Uyumlu
olmak

29.   Yeniliklere
açık olmak

30.   Yüksekte
çalışabilmek

31.   Zamanı
iyi kullanmak

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

 

Sayfa
32

 

 

İş
Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) (Seviye 4)Ulusal
Meslek Standardı

 

09UMS0029-4
/ 10.11.2009 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRMEİş
Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) (Seviye 4) meslek standardını esas alan
ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve
değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme
merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak
gerçekleştirilecektir.

Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme
ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve
Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

 

Sayfa
33

 

 

İş
Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) (Seviye 4)Ulusal
Meslek Standardı

 

09UMS0029-4
/ 10.11.2009 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

Ek: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev
Alanlarl.
Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek
Standardı Ekibi:

 

H.Necati ERSOY Dr. Aytekin AKAGÜN Aslı KARATEKİN Gülesen KURU Sevil Buket ATAR İrem YENDİ Süheyla ASLAN

 

İNTES
– Genel SekreterİNTES
– İnşaat Yüksek Mühendisi

İNTES
– İstatistikçi

İNTES
– Ekonomist

İNTES
– İnşaat Teknikeri

İNTES
– Ekonomist

İNTES
– İnsan Kaynakları Uzmanı

 

2.
Teknik Çalışma Grubu Üyeleri:

 

Ali
TURAN
Makine
Müh.A
Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
Serbest
Uzman
Bahadır
ERTUĞRUL
İnşaat
Mühendisi / İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
Aktürk
Yapı Endüstrisi Ve Ticaret A.Ş.
Müjdat
AYDIN
A
Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
KMO
Ankara Şubesi
Özkan
ÖZGÜR
İsg Uzmanı DETAM
Danışmanlık
Ruhi
ÖKTEM
Sağlık, Güvenlik Ve Çevre Md. – İş Sağlığı Ve Güvenliği
MühendisiA Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
Attila
Doğan İnş. Tes. A.Ş.
Şule
ALKAN
İsg Koordinatörü Hattat
İnşaat
Ümit
TARHAN
Daire
Başkanı
Çalışma
Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İSGGM
©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

 

Sayfa
34

 

 

İş
Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) (Seviye 4)Ulusal
Meslek Standardı

 

09UMS0029-4
/ 10.11.2009 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

3.
Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:3.1.
Kurum/Kuruluş/Firma

ASO (ANKARA SANAYİ ODASI )

ATO (ANKARA TİCARET ODASI )

BAYINDIRLIK
VE İSKAN BAKANLIĞI (YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI (YÜKSEK FEN KURULU)

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇSGB (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI)

ÇSGB ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇSGB
ÇASGEM(ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ)

ÇSGB İSGGM(İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ)

ÇSGB İŞKUR(TÜRKİYE İŞ KURUMU)

ÇSGB SGK(SOSYAL GÜVENLİK KURUMU)

ÇSGB
SSK(SOSYAL SİGORTALAR KURUMU) SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSK (DEVRİMCİ
İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU)

DSİ (PROJE VE İNŞAAT DAİRESİ)

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

İNİŞEV-TÜRKİYE
İNŞAAT VE TESİSAT İŞÇİLERİ EĞİTİM VAKFI İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İNTES ÜYE
FİRMALARI (125 FİRMA)

İSO (İSTANBUL SANAYİ ODASI )

İTO (İSTANBUL TİCARET ODASI)

MAKİNE
MÜHENDİSLERİ ODASI MEB (MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI)

MEB
EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI EARGED MEB-ÇIRAKLIK VE
YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEB-ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGEP

MEKSA VAKFI (MESLEKİ EĞİTİM VE KÜÇÜK SANAYİ
DESTEKLEME VAKFI)

MESS

MESS
EĞİTİM VAKFI MÜSİAD

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

 

Sayfa
35

 

 

İş
Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) (Seviye 4)                                         09UMS0029-4 / 10.11.2009 /
00Ulusal
Meslek Standardı                                                                                      Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

TCDD
(TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI)TCK
(KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

TESK
(TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLARI KONFEDERASYONU)

TİSK
(TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU)

TOBB
(TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ)

TSE
(TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ)

TÜRK
MÜŞAVİR MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİ- TMMMB TÜRKAK

TÜRK-İŞ
(TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU)

TÜRKİYE
İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ İŞVEREN SENDİKASI (TİM-SE)

TÜRKİYE
MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ-TMB

TÜRKİYE
RESMİ SEKTÖR İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ İŞVEREN SENDİKASI (TÜRK- İNŞA)

TÜSİAD

ULAŞTIRMA
BAKANLIĞI ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DHMİ ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DLH YOL-İŞ

YÜKSEK ÖĞRETİM
KURULU (YÖK)

3.2.
Üniversiteler

BOĞAZİÇİ
ÜNİVERSİTESİ – İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ FAKÜLTESİ

GAZİ
ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ

İTÜ
(İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ) İNŞAAT FAKÜLTESİ

KTÜ
(KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ) – MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT

MÜHENDİSLİĞİ

ODTÜ
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ) – MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

YILDIZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

 

Sayfa
36

 

 

İş
Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) (Seviye 4)Ulusal
Meslek Standardı

 

09UMS0029-4
/ 10.11.2009 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

3.3.
Mesleğe Özel Kurum/KuruluşlarANKARA
BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYSERİ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ÇSGB-İSGGM
(ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI – İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ)

YEDİTEPE
ÜNİVERSİTESİ – İSG YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (PROF.HİLMİ SABUNCU)

YILDIZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ DETAM ŞİRKETLER GRUBU KAYA
YAPI A.Ş. İSTANBUL

ARTI
– SAĞLIK, ÇEVRE, KALİTE DANIŞMANLIK EĞİTİM ORGANİZASYON

 

4.MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve UzmanlarMustafa
DEMİR, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
Başkan
K.Haluk GÜLHAN,
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Başkan
Vekili
Kemal
AYDOĞAN, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Üye
Ekrem
DİRİER, Milli Eğitim Bakanlığı
Üye
Mehmet
SAĞ, Ulaştırma Bakanlığı
Üye
Doç.Dr.Rifat SÖNMEZ, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Üye
H.Necati ERSOY, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği
Üye
Mustafa
ARSLAN, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Üye
Hacı
ÜSTÜNDAL, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Üye
Muzaffer
YÖNTEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu
Üye
Firuzan SİLAHŞÖR, Mesleki Yeterlilik Kurumu                                                        Daire
BaşkanıAylin RAMANLI, Mesleki Yeterlilik Kurumu                                                              Sektör
Sorumlusu

Sinan GERGİN, Özürlüler İdaresi Başkanlığı                                                             Sektör
Komitesi Temsilcisi

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

 

Sayfa
37

 

 

İş
Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat) (Seviye 4)Ulusal
Meslek Standardı

 

09UMS0029-4
/ 10.11.2009 / 00Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

 

5.
MYK Yönetim KuruluBayram
AKBAŞ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi                                                   Başkan

Prof. Dr. Oğuz BORAT, Milli Eğitim Bakanlığı
Temsilcisi                                                                      Başkan
Vekili Yrd. Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi
Üye

Prof.
Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, Meslek Kuruluşları Temsilcisi                                                             Üye

Dr.
Osman YILDIZ, İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi                                                     Üye

Celal
KOLOĞLU, İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi                                                      Üye

 

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

 

Sayfa
38


Incoming search terms:

  • intes iş sağlığı ve güvenliği elemanı uygulamalara katılmak (1)
  • iş yerinde amir elemana bağırabilirmiçalışma bakanlığı (1)
  • myk iş sağlığı ve güvenliği meslek seviyeleri (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir