FINIŞER (SERICI) OPERATORU SEVİYE 3

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

ULUSAL MESLEK STANDARDI

FINIŞER (SERICI) OPERATORU SEVİYE 3

REFERANS KODU / 11UMS0131-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /
21.03.2011 – 27881 (Mükerrer)

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 1

Finişer (Serici) Operatörü (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0131-3 / 01.03.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Meslek:

FİNİŞER (SERİCİ) OPERATÖRÜ

Seviye:

31

Referans Kodu:

11UMS0131-3

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

Türkiye inşaat Sanayicileri işveren Sendikası (İNTES)

Yardımcı Kuruluş: Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği
(ASMÜD)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK İnşaat Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

01.03.2011 Tarih ve 2011/17 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

21.03.2011 /27881 (Mükerrer)

Revizyon No:

00

1 Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8)
seviye matrisinde seviye üç (3) olarak belirlenmiştir. © Mesleki Yeterlilik
Kurumu, 2011

Sayfa 2

Finişer
(Serici) Operatörü (Seviye 3)   11UMS0131-3
/ 01.03.2011 / 00

Ulusal Meslek Standardı                Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

AGREGA: Belirli tane ve büyüklük oranı ile kaliteye sahip
kayaç parçaları, çakıl, kırmataş, kum ve benzeri
mineral malzeme veya bunların karışımını,

AŞINMA PLAKALARI: Serme tablasının altına bağlanan
sürtünmeye dayanıklı plakaları,

ATAŞMAN: Sericinin makine ve tablası olarak bilinen ana ekipmanı dışında serime yardımcı ekipmanı,

BAĞLAMA CIVATASI: İlave tabla ve ataşmanların
tespiti için kullanılan bağlantı elemanlarını,

BAKIM CETVELİ: Makine üreticisi tarafından verilen,
uygulanması gereken, planlı bakım listesini içeren dokümanı,

BIÇAK: Serilen malzemelerin darbelerle sıkıştırılmasını
sağlayan aşınmaya dayanıklı çelik lamaları,

FİLTRE: Yağ, yakıt, hava sisteminde bulunan ve özellikleri
ile yağ, yakıt ve havanın temizliğini sağlayan elemanı,

FİNİŞER: Asfalt ve beton serme makinesini,

FREN KİLİT KOLU: Park durumunda fren pedallarını kilitleyen
kolu,

HELEZON: Asfaltın serme tablası boyunca yayılmasını sağlayan
ana bileşeni,

HİDROLİK MOTOR: Basınçlı hidrolik yağ ile çalışan, bir
makine parçasını sağa veya sola dönüş hareketi ile ileten, hidrolik enerjiyi
mekanik enerjiye çeviren ekipmanı,

HİDROLİK POMPA: Hidrolik sisteme basınçlı ve istenen debide
yağ göndererek, sistemdeki diğer ekipmanın çalışmasını
sağlayan, mekanik enerjiyi hidrolik enerjiye dönüştüren ekipmanı,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten
kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı
koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan tüm alet, araç, gereç
ve cihazları,

KONVEYÖR: Sericinin arkasına (kova) boşaltılan malzemeyi ön
tarafa aktaran taşıma sistemini,

KOT VE EĞİM DUYARGASI: Serme işleminin önceden belirlenmiş
kot ve eğimde yapılması için kullanılan aparatları,

KOVA: Sericide serilecek malzemenin boşaltıldığı yeri,

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 3

Finişer
(Serici) Operatörü (Seviye 3)   11UMS0131-3
/ 01.03.2011 / 00

Ulusal Meslek Standardı                 Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

KUMANDA KOLU/LEVYESİ: Sericinin hareketlerinin seçilmesini
ve seçilen hareketin kontrol edilmesini sağlayan makine parçasını,

LASTİK HAVA BASINCI: Lastik içinde yükü taşıyacak miktarda
olması gereken havanın basınç ölçüsünü,

MAKİNA EMNİYET KİLİDİ: Makinenin çalışması istenmeyen
durumda tüm çalışma sistemini iptal eden emniyet sistemini,

OFFSET HATTI: Sericinin kot ayarlaması için referans alacağı
gerili çelik tel sistemini,

SEGREGASYON: Serilmiş bir üstyapı tabakasında bir alanda
yoğunlaşan iri agrega miktarına karşı, diğer alanda ince agrega miktarının
artması şeklinde görülen ve karışımın homojen olmamasına neden olan sorunu,

TABLA: Sericinin serme ve sıkıştırma sistemini taşıyan ana
bileşeni,

TURBO ŞARJER: Dizel motorun egzoz gazı hızı ile çalışan ve
motora yanma havası girişini artırıp daha fazla yakıtın yanmasına neden olarak
motor gücünün artmasını sağlayan ekipmanı,

VİBRASYON: Serilen malzemenin sıkıştırılmasını sağlayan
sistemi,

YÜRÜME PALETİ: Paletli sericilerin yürümesini sağlayan ana
bileşeni, ifade eder.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 4

Finişer (Serici) Operatörü (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0131-3 / 01.03.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

İÇİNDEKİLER

1.GİRİŞ………………………………………….. 6

2.MESLEK
TANITIMI…………………………………. 7

2.1.  Meslek
Tanımı………………………………… 7

2.2.  Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma
Sistemlerindeki Yeri   7

2.3.   Sağlık,
Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler7

2.4.  Meslek
ile İlgili Diğer Mevzuat………………… 7

2.5.  Çalışma
Ortamı ve Koşulları……………………. 8

2.6.  Mesleğe
İlişkin Diğer Gereklilikler…………….. 8

3.MESLEK
PROFİLİ………………………………….. 9

3.1.  Görevler,
İşlemler ve Başarım Ölçütleri…………. 9

3.2.  Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman……………… 19

3.3.  Bilgi ve Beceriler…………………………… 19

4.ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME……………… 21

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 5

Finişer (Serici) Operatörü (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0131-3 / 01.03.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

1.GİRİŞ

Finişer (Serici) Operatörü (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544 sayılı
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan
“Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki
Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye İnşaat
Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) tarafından hazırlanmıştır.

Finişer (Serici) Operatörü (Seviye
3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri
alınarak değerlendirilmiş, MYK İnşaat Sektör Komitesi tarafından incelendikten
sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 6

Finişer (Serici) Operatörü (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı

2.MESLEK TANITIMI

2.1.Meslek Tanımı

Finişer (Serici) Operatörü (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye
ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş
organizasyonu yapan, finişer ve ataşmanları
kullanarak, bağlayıcısız ve hidrolik bağlayıcılı granüler malzemeler
ile asfalt ve benzeri karışımları istenilen kalınlık, eğim ve yüzey
düzgünlüğünde seren, finişerin genel kontrollerini
yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

2.2.Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma
Sistemlerindeki Yeri ISCO 08: 8342 (Hafriyat makineleri ve benzer makinelerin
operatörleri)

2.3.Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili
Düzenlemeler

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Çevre Denetim Yönetmeliği (Faaliyet -Tesis Bilgi Formu)

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliği İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları
Yönetmeliği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Katı Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
Hakkında Yönetmelik Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması
Hakkında Yönetmelik Makine Koruyucuları Yönetmeliği Tehlikeli Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği

*Ayrıca; iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili
yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk
analizi yapılması esastır.

2.4.Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu

*Ayrıca; meslek ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat,
kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması esastır.

11UMS0131-3 / 01.03.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 7

Finişer (Serici) Operatörü (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0131-3 / 01.03.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

2.5.Çalışma Ortamı ve Koşulları

Finişer (Serici) Operatörü (Seviye
3); genellikle trafiğe kapalı alanlarda çalışır. Trafiğe açık bir alanda
çalışması halinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerekir. Operatör
serilen malzemeye, trafiğe ve hava şartlarına bağlı olarak gaz ve toz emisyonlarına maruz kalabilir. Çalışma ortamı gürültülü ve
sıcak olabilir. Operatör vardiya usulü, esnek mesai zamanlarında çalışır.
Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza
ve yaralanma riskleri bulunmaktadır.

2.6.Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Finişer (Serici) Operatörünün ağır
ve tehlikeli işlerde çalışabilecek sağlık raporuna ve Trafik Kanunu’nun ilgili
maddelerinde belirtilen operatör belgesine sahip olması gerekmektedir.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 8

Finişer (Serici) Operatörü (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0131-3 / 01.03.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

3.MESLEK PROFİLİ

3.1.Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

Çalışacağı alandaki risk unsurları hakkında bilgi sahibi
olur.

 

 

 

 

A.1.2

sağlığı ve güvenliği için
gerekli KKD’leri kullanır.

 

 

 

 

A.1.3

Arızalara sadece yetkili kişilerin müdahale etmesini
sağlar.

 

 

 

 

A.1.4

Kazaya sebebiyet verecek davranışlardan kaçınır, iş
sağlığı ve güvenliği konusunda alınan önlemlere dikkat eder ve uyar.

 

 

A.1

sağlığı ve güvenliği için
gerekli önlemleri almak

A.1.5

Ilk yardım çantası ve yangın
söndürücü bulundurur.

 

 

 

 

A.1.6

iletişim araçlarını yanına alır.

A

ile ilgili emniyet tedbirleri
almak (devamı var)

 

 

A.1.7

Çalışacağı alanın gereken güvenlik donanım kontrolünü iş
sağlığı ve güvenliği uzmanının direktiflerine uygun olarak yapar.

 

 

 

A.1.8

Çalışma alanının temiz ve düzenli tutulmasını sağlar.

 

 

 

 

A.1.9

Acil durumlarda sericiyi durdurur ve yetkilileri konu
hakkında bilgilendirir.

 

 

 

 

A.2.1

Çalışacağı sahanın gözle kontrolünü yapar.

 

 

 

Çalışma alanının güvenlik açısından kontrolünü yapmak

A.2.2

Çalışacağı çevre hakkında bilgi sahibi olur.

 

 

A.2

A.2.3

Çalışmaya başlamadan önce çalışacağı sahada ilgisiz
kişilerin bulunmamasına dikkat eder.

 

 

 

 

A.2.4

Çalışılan sahada yerüstünden geçen enerji hatları, yüksek
gerilim hatları konusunda yetkiliden bilgi alır. Talimatlara uygun olarak
gereğini yapar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 9

Finişer (Serici) Operatörü (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0131-3 / 01.03.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

Çalışma ortamı ile ilgili oluşabilecek tehlikelere karşı
(zehirli maddeler, emisyon gazları, egsoz gazı vb. gazlar) önlem almak

A.3.1

Kapalı alanda çalışması halinde çalışma ortamının
havalandırılmasını sağlar.

 

 

A.3

A.3.2

Konu ile ilgili yasal talimatlar hakkında bilgi sahibi
olur ve talimatlara uyar.

A

İş ile ilgili emniyet tedbirleri almak

 

A.3.3

Gece çalışmalarında ve yağışlı havalarda gerekli önlemleri
alır.

 

A.4

Trafik güvenliğine ilişkin önlemlerin alınıp alınmadığını
kontrol etmek

A.4.1

Trafik işaret ve işaretçilerine dikkat eder.

 

 

A.4.2

Çalışma öncesi ve çalışma süresince trafik güvenliğinin
sağlandığından emin olur.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 10

Finişer (Serici) Operatörü (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0131-3 / 01.03.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

B.l

Yapılacak iş ile ilgili olarak yetkiliden bilgi almak

B.l.l

İlgili amirinden sözlü ya da yazılı olarak yapacağı işle
ilgili bilgi alır.

 

 

B.2

Projeye göre yapacağı işleri

B.2.1

Projede belirtilen serme tekniğine ilişkin yetkiliden
bilgi alır.

 

 

gözden geçirmek

B.2.2

Sereceği malzeme ve tabaka hakkında yetkiliden bilgi alır.

 

 

 

İşe uygun serici ataşmanlarını
seçmek, bu ataşmanları takmak ve sökmek veya
takılmasına ve sökülmesine yardımcı olmak

B.3.1

Projeye uygun serim genişliği ve kalınlığına göre tabla
seçimini yapar.

 

 

B.3

B.3.2

Yapılacak işe uygun ataşmanları seçer
ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olur

B

İş öncesi hazırlık yapmak

 

B.3.3

Ataşmanları söker ve takar veya
takılıp, sökülürken ilgili kişiye yardımcı olur.

 

 

 

B.4.1

Tabakanın serime uygun olup olmadığı hakkında yetkiliden
bilgi alır.

 

 

B.4

Üzerine serim yapılacak tabakanın kontrolünü yapmak

B.4.2

Tabakayı inceleyerek düzgün bir serime engel teşkil edecek
durumları saptar, varsa yetkiliye bildirir.

 

 

 

 

B.4.3

Serim yapılacak alanın temiz, serbest malzemelerden
arındırılmış olup olmadığını kontrol eder.

 

 

B.5

Aynı sahada çalışacağı diğer iş makinesi operatörleri ile
koordineli çalışmak

B.5.1

İşe başlamadan önce diğer operatörlerle bilgi alışverişi
yapar.

 

 

B.5.2

Gerekli durumlarda iletişim için sesli ve ışıklı ikazları
kullanır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 11

Finişer (Serici) Operatörü (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0131-3 / 01.03.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

C.1

Sericinin periyodik bakımının yapılmasını sağlamak

C.1.1

Bakım-onarım kitapçığını okur ve bakım ve kontrol
kayıtlarını takip ederek makinenin belirlenen çalışma saatlerine göre
periyodik bakımlarının yapılmasını sağlar.

 

 

 

 

C.2.1

Sıvı sızıntılarını (yağ, mazot ve antifriz kaçaklarını)
kontrol eder.

 

 

 

 

C.2.2

Hava filtrelerini kontrol eder, gereği halinde
değiştirilmesini sağlar.

 

 

 

 

C.2.3

Aküyü ve kayışları kontrol eder.

 

 

 

 

C.2.4

Lastiklilerde lastik hava basıncını, paletlilerde yürüyüş
takımlarını kontrol eder.

 

 

 

 

C.2.5

Helezon yataklarını ve gresörlüklerini
yağlar.

 

Sericinin genel kontrolünü yapmak

 

 

C.2.6

Emniyet ekipmanlarını kontrol
eder.

C

 

Sericinin günlük bakım ve

C.2.7

Kumanda kol ve pedallarını kontrol eder.

 

(devamı var)

C.2

kontrollerini yapmak veya
yapılmasını sağlamak

C.2.8

Soğutma sistemlerini, hidrolik motor ve bağlantılarını
kontrol eder.

 

 

 

(devamı var)

C.2.9

Tabla ve hazneyi temizler, tabla kumanda sistemi
elektronik olan finişerlerde elektronik sistemi
kullanarak ekrandan sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol eder.

 

 

 

 

C.2.10

Tabla ısıtıcılarının çalışıp çalışmadığını ve temiz olup
olmadıklarını kontrol eder.

 

 

 

 

C.2.11

Vibrasyon ve tamper bıçaklarının
çekici paletlerin çalışıp çalışmadığını kontrol eder.

 

 

 

 

C.2.12

Motor, kulak takozları, bağlama cıvatalarını kontrol eder.
Gerekli hallerde sıkılmasını sağlar.

 

 

 

 

C.2.13

Sericiyi çalıştırmadan önce ve çalıştırdıktan sonra tüm
göstergelerin kontrolünü yapar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 12

Finişer (Serici) Operatörü (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0131-3 / 01.03.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

Sericinin günlük bakım ve

C.2.14

Lastiklilerde lastik bijon
cıvatalarını, paletlilerde yürüyüş takımlarını konveyör paletlerini ve palet
gerginliğini kontrol eder.

 

 

C.2

kontrollerini yapmak veya
yapılmasını sağlamak

C.2.15

Sericiyi çalışma sıcaklığına gelene kadar ısıtır ve gazı
arttırarak hareketli akşamların çalışıp çalışmadığını kontrol eder.

C

Sencinin genel kontrolünü yapmak

 

 

C.2.16

Sericinin dikiz aynalarını kontrol eder.

 

C.3

Basit arıza ve eksiklikleri gidermek

C.3.1

Operatör el kitabında tanımlanan basit arıza ve
eksiklikleri giderir, büyük arıza ve eksiklikleri yetkiliye bildirir.

 

 

C.4

Bakım ve kontrol kayıtlarını tutmak

C.4.1

Bakım ve kontrol kayıtlarını düzenli olarak tutar ve bakım
kartını sürekli kabinde bulundurur.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 13

Finişer (Serici) Operatörü (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0131-3 / 01.03.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

Çalışma sahasının yakın

D.1.1

Sericinin nakil işlemlerini, trafik kanunlarını ve teknik katalogda
belirtilen gerekleri dikkate alarak karayolunda yürüterek yapar.

 

 

D.l

olması halinde sericiyi yürüterek
götürmek

D.1.2

Gideceği yöne uygun şekilde tablayı kilitler.

 

 

 

 

D.1.3

Sericiyi sabit hızda, oldukça yavaş ve fazla sarsmadan
çalışma noktasına götürür.

 

 

 

 

D.2.1

Sericiyi nakledecek birime sericinin ağırlığını ve
ölçülerini bildirir.

 

 

 

 

D.2.2

Sericinin nakil esnasında taşıyıcı araca rahat inip
binebilmesi için uygun düzeneği hazırlar.

 

 

 

 

D.2.3

Sericinin özelliklerine uygun tırmanabileceği rampayı
seçer.

D

Serim işlemlerini gerçekleştirmek (devamı var)

 

Çalışma sahasının uzak olması

D.2.4

Rampanın emniyetli bir şekilde tespitlendiğinden
ve temiz olduğundan, kaygan olmadığından emin olur.

D.2

halinde sericiyi başka araç yardımı
ile nakletmek

D.2.5

Sericinin indirilip bindirilmesi esnasında yön gösterici
kişi ile birlikte çalışarak gerekli emniyet tedbirlerini alır.

 

 

 

 

D.2.6

Park frenini uygular ve ahşap takoz koyarak bağlama
işleminin yapılmasını sağlar. Finişer tablasını
tablaya uygun takoza indirir. Serici paletleri (lastikleri) ön ve arkadan
takozlar.

 

 

 

 

D.2.7

Eksoz borusu çıkış ağzını turbo şarjerin rüzgârla harekete geçmemesi ve rutubet almaması
için kapatır.

 

 

 

 

D.2.8

Sericiyi yüklemeden önce römorkun veya TIR’ın
tekerleklerinin takozlarını ve park frenini kontrol eder.

 

 

D.3

Serim öncesi hazırlık ve kontrolleri yapmak (devamı var)

D.3.1

Projede varsa serim yapacağı yüzeyin yapıştırıcı veya
astar tabakasıyla kaplı olup olmadığını kontrol eder.

 

 

D.3.2

Serim yapılacak kesimin platform genişliğine göre tabla
genişliğini ayarlar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 14

Finişer (Serici) Operatörü (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0131-3 / 01.03.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.3.3

Serim öncesinde proje kotlarına göre offset
hattının hazırlanmış olmasına dikkat eder, hat hazırlanmadan serimi
başlatmaz.

 

 

 

 

D.3.4

Bitümlü sıcak karışım seriminde
ek yerlerinin hazırlanmasını sağlar.

 

 

D.3

Serim öncesi hazırlık ve kontrolleri yapmak

D.3.5

Bitümlü sıcak karışım malzemesinin serilmesi halinde
gerekli ise tablayı belirtilen sıcaklığa kadar ısıtır.

 

 

 

 

D.3.6

Kamyonla taşınan malzemenin branda ile örtülü olmasına
dikkat eder, brandasız gelen kamyonu amirlerine
bildirir.

 

 

 

 

D.3.7

Birlikte çalışacağı diğer araçlar sahaya geldiğinde serim
işlemini başlatır.

 

 

 

 

D.4.1

Malzemeyi taşıyan araçtan sericiye düzgün ve homojen
malzeme akışının yapılmasını sağlar.

 

Serim işlemlerini gerçekleştirmek

 

 

D.4.2

Malzemeyi taşıyan aracın sericiye uygun şekilde
yanaşmasını ve hazneye boşaltılmasını sağlar.

D

 

 

D.4.3

Bitümlü sıcak karışım malzemesinin serilmesi halinde
serici haznesine dökülen malzemenin sıcaklığını kontrol eder.

 

 

 

 

D.4.4

Serimi şartname tolerans limitleri içinde istenilen kot,
kalınlık ve eğimlerde yapılmasını sağlayacak şekilde yapar.

 

 

D.4

Serim işlemini yapmak

D.4.5

Serilecek malzemenin üretim kapasitesine, taşınma hızına
bağlı olarak serici hızını ayarlar. Sericinin vibrasyonunu ve tamper bıçak hızlarını serilen tabaka türü ve kalınlığına
göre ayarlar.

 

 

 

 

D.4.6

Serilen malzemeyi sürekli gözler. Uygun özellikte olmayan
karışımların olması halinde (aşırı sıcak, soğuk, segregeli
vb.) serme yapmadan yetkiliye bilgi verir.

 

 

 

 

D.4.7

Sericinin duruş ve kalkışlarında aşırı malzeme
yığılmamasına dikkat eder. Malzeme eksikliklerine neden olmayacak şekilde
serim yapar.

 

 

 

 

D.4.8

Serim sırasında malzemenin segrege
olmaması için gerekli tedbirleri alır.

 

 

 

 

D.4.9

Sericinin çalışmasını sürekli kontrol ederek normal
olmayan gürültü ve titreşimleri tespit eder. Basit arızalan giderir, büyük
arızalan yetkiliye bildirir.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 15

Finişer (Serici) Operatörü (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMSG131-3 I 01.03.2011 I 00

Referans Kodu I Onay Tarihi I Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.1.1

Sericide kırık, çatlak, yağ, su ve yakıt sızıntılarının
olup olmadığını kontrol eder.

 

 

 

 

E.1.2

Sericinin yürüyen aksamlarını kontrol ederek gevşeyen
cıvataları sıkar.

 

 

 

 

E.1.3

Dinlendirilmiş yakıttan akaryakıt ikmali yapar, aldığı
yakıt miktarını kaydeder ve yetkiliye bildirir.

 

 

 

Çalışma sonunda sericiyi park

E.1.4

Sericiyi kendisi için ayrılmış park alanında düz bir
zemine emniyetli bir şekilde park eder.

 

 

E.1

etmek

E.1.5

Vitesi park konumuna alır, frenleri kilitler ve park freni
uygular. Lastikleri takozlar.

 

Serim sonrası işlemleri

yürütmek

(devamı var)

 

 

E.1.6

Makinenin komple temizliğini yapar, temizlik esnasında
atık yağları ve çıkan atık malzemeleri bir yere toparlar ve atık yönetim
sistemi kapsamında değerlendirir.

E

 

 

E.1.7

Her makinede bulunması gereken bakım-onarım bilgi kartı
üzerine gerekli bilgileri işler ve takibini yapar.

 

 

 

E.1.8

Çalışma esnasında karşılaştığı arızalan iş bitiminde
ilgililere bildirir. Yetkisi dahilinde olan arızalan
onarır.

 

 

 

 

E.2.1

Sericiyi askıya alır, paletlilerde paletleri,
lastiklilerde lastikleri yerden kesecek şekilde şase altına takoz konulmasını
sağlar.

 

 

 

Uzun süreli beklemelerde

E.2.2

Makinenin komple temizliğini yapar, temizlik esnasında
atık yağları ve çıkan atık malzemeleri bir yere toparlar ve atık yönetim
sistemi kapsamında değerlendirir

 

 

E.2

sericiyi park etmek (devamı var)

E.2.3

Akünün sökülmesini sağlar.

 

 

 

E.2.4

Varsa sulu motorlarda elektrolit seviyesini kontrol eder
eksikse tamamlar.

 

 

 

 

E.2.5

Rutubet ve tozdan etkilenmemesi gereken aksamların üzerini uygun bir şekilde kapatır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 16

Finişer (Serici) Operatörü (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMSG131-3 I 01.03.2011 I 00

Referans Kodu I Onay Tarihi I Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.2.6

Makine kabinini kilitler, anahtarları ilgiliye teslim
eder.

E

Serim sonrası işlemleri

E.2

Uzun süreli beklemelerde

E.2.7

Sericinin aşınmış kısımlarının tamir programına alınmasını
sağlar.

yürütmek

sericiyi park etmek

E.2.8

Sericinin ihtiyacı olan yedek parça varsa, onun siparişinin
verilmesi için gerekli olan bilgileri amirlerine verir.

 

 

 

 

E.2.9

Genel durum hakkında yetkiliye rapor verir.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 17

Finişer (Serici) Operatörü (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0131-3 / 01.03.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

F

Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek

F.1

Meslekle ilgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek

F.1.1

Meslekle ilgili yayınları takip eder.

F.1.2

Ürün tanıtım toplantılarına katılır.

F.2

Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, kurs vb. faaliyetlere
katılmak

F.2.1

Meslekle ilgili kurslara, sertifika programlarına katılır.

F.2.2

Meslekle ilgili katıldığı eğitimler sonucunda elde ettiği
bilgileri mesleğinde kullanır. Öğrendiklerini çalıştığı ekiple paylaşır.

F.2.3

Biriminde işe yeni başlayanlara işin detayı hakkında
kazandığı tecrübeleri aktarır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 18

Finişer (Serici) Operatörü (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı

3.2.Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1.

Çeşitli anahtar takımları

2.

El arabası

3.

El feneri

4.

Emniyet ekipmanı (tabla emniyet
kilidi, park freni, geri vites kornası, tepe lambası)

5.

Filtre sökme takma aparatı

6.

Filtreler

7.

Huni

8.

İlk yardım çantası

9.

İletişim araçları (telsiz, telefon, vb)

10.

Kişisel koruyucu donanım (baret, eldiven, kulaklık,
koruyucu ayakkabı, fosforlu yelek, toz gözlüğü, toz maskesi, iş elbisesi vb.)

11.

Kürek

12.

Madeni yağlar

13.

Pürmüz

14.

Serici ataşmanları

15.

Serici ile ilgili takım ve avadanlıklar

16.

Süpürge

17.

Takoz

18.

Temizlik bezi

19.

Tırmık

20.

Trafik ikaz lambası

21.

Yağ/gres pompası

22.

Yangın söndürücü

3.3.Bilgi ve Beceriler

1.

Acil durum bilgisi

2.

Araç, gereç ve ekipman bilgisi

3.

Artık ve atıkların kaynakta doğru ayrılması bilgisi

4.

Çevre koruma standartları bilgisi

5.

Depolama bilgisi

6.

Ekip içinde çalışma yeteneği

7.

El becerisi

8.

El-ayak-göz koordinasyon yeteneği

9.

İletişim yeteneği

10.

İSG bilgisi

11.

İşaret bilgisi

12.

İşyeri çalışma prosedürleri
bilgisi

13.

Kullanım kılavuzu, el kitabı ve bakım kitabı kullanma
bilgisi

14.

Mesafe ve ağırlık tahmin yeteneği

15.

Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

16.

Mesleki terim bilgisi

11UMS0131-3 / 01.03.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 19

Finişer (Serici) Operatörü (Seviye
S)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0131-3 / 01.03.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

17.   Öğrenme ve öğrendiğini
aktarabilme yeteneği

18.   Serici donanımlarının limit
ve kapasiteleri bilgisi

19.   Serici ve ataşmanları bilgisi

20.   Sericinin çalışma ayarlarını
yapabilme bilgi ve becerisi

21.   Standart ölçüler bilgisi

22.   Temel bilgisayar programları
kullanma bilgisi

23.   Temel çalışma mevzuatı
bilgisi

24.   Temel elektrik-elektronik
bilgisi

25.   Temel hidrolik bilgisi

26.   Temel mekanik bilgisi

27.   Yangına müdahale teknikleri
ve yangın söndürücüleri kullanma bilgisi

3.4.Tutum ve Davranışlar

1.Acil ve stresli durumlarda
soğukkanlı ve sakin olmak

2.Amirlerine doğru ve zamanında
bilgi aktarmak

3.Beraber çalıştığı kişilerle işe
göre hareket koordinasyonu kurmak ve eş zamanlı hareket etmek

4.Çalışma zamanını iş emrine
uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

5.Çevre korumaya karşı duyarlı
olmak

6.Çevre, kalite ve İSG
mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek

7.Değişime karşı açık olmak ve
değişen koşullara uyum sağlamak

8.Ekip içinde uyumlu çalışmak

9.Göreviyle ilgili yenilikleri
izlemek ve uygulamak

10.  İnsan ilişkilerine özen
göstermek

11.  İş disiplinine sahip olmak

12.  işyeri çalışma prensiplerine
uymak

13.  işyerine ait araç, gereç ve ekipmanın kullanımına özen göstermek

14.  Kaliteye dikkat etmek

15.  Kendini geliştirme konusunda
istekli olmak

16.  Kendinin ve diğer kişilerin
güvenliğini gözetmek

17.  Meslek ahlakına sahip olmak

18.  Planlı ve organize olmak

19.  Risk ve tehlike faktörleri
konusunda duyarlı davranmak

20.  Sorumluluklarını bilmek ve
yerine getirmek

21.  Talimat ve kılavuzlara
titizlikle uymak

22.  Tedbirli olmak

23.  Tehlikeli durumlarda kendi
hareket alanında etkin şekilde, hızlı ve doğru tepki verebilmek ve ilgilileri
bilgilendirmek

24.  Temizlik, düzen ve işyeri
tertibine özen göstermek

25.  Vardiya değişimlerinde
etkili, açık ve doğru şekilde bilgi paylaşabilmek

26.  Yetkisinde olmayan kusurlar
hakkında ilgilileri bilgilendirmek

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 20

Finişer (Serici) Operatörü (Seviye
S)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0131-3 / 01.03.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

4.ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Serici (Finişer) Operatörü (Seviye
3) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme
amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme
ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak
gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu
meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır.
Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik,
Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 21

Finişer (Serici) Operatörü (Seviye
S)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0131-3 / 01.03.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Ek: Meslek
Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar 1.    Meslek
Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

H. Necati ERSOY, İNTES – Genel Sekreter

Dr. Aytekin AKAGÜN, İNTES – İnşaat Yüksek Mühendisi

Aslı KARATEKİN, İNTES – İstatistikçi

Gülesen BAL, İNTES – İşletme

Sevil Buket ATAR, İNTES – İnşaat Teknikeri

Pelin ERGUN, İNTES – Uzman

Emrah ÇÖRDÜK, İNTES-MYM-İnşaat Mühendisi

Eren EROĞLU, İNTES-MYM-Makine Mühendisi

Necati AKBAŞ, İNTES-MYM-Yapı Eğitimcisi

2.Teknik Çalışma Grubu
Üyeleri

Zeliha TEMREN, ASMÜD – Teknik Müdür

Ahmet DİDİM, Simge Şirketler Grubu – Makine Mühendisi

Baki ŞERPİTCİ, Tekfalt Makine A.Ş.
– Makine Mühendisi

Berna SARIOĞLU, Teknomak Servis Mak. A.Ş. – Ekonomist

Can GEÇİT, Tekfalt Makine A.Ş. –
Makine Mühendisi

Fuat ÇELİK, Eksen Proje A.Ş – Silindir Operatörü

Hüseyin KAYA, KGM M.M.O Temsilcisi
– Makine Mühendisi

İbrahim SÖNMEZ, İsfalt A.Ş. –
İnşaat Mühendisi

Musa BİÇER, Eksen Proje A.Ş – Asfalt Plenti
Operatörü

Sercan TÜRKÖZ, Tekfalt Makine A.Ş.
– İnşaat Teknikeri

Serkan ERDEN, Eksen Proje A.Ş. – Operatör / Formen

Turgay YILMAZ, Teknomak Servis Mak. A.Ş. – Makine Mühendisi

3.Görüş İstenen Kişi,
Kurum ve Kuruluşlar

Ankara Sanayi Odası Ankara Ticaret Odası Asfalt
Müteahhitleri Derneği

Boğaziçi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Proje ve İnşaat Dairesi
Başkanlığı Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği
Bölümü Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi İNTES Üye Firmaları

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü İş Makineleri Mühendisleri Birliği

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
Makine Mühendisliği Bölümü Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü T.C. Başbakanlık, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 22

Finişer (Serici) Operatörü (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0131-3 / 01.03.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

T.C. Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve
Güvenliği Genel Müdürlüğü T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal
Güvenlik Kurumu, İnşaat Emlak Daire Başkanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş
Kurumu, İşgücü Uyum Dairesi Başkanlığı

T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü

T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü, Makine İkmal Dairesi
Başkanlığı

T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü, Otoyollar Dairesi Başkanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Araştırma ve Geliştirme
Dairesi Başkanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel
Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Erkek Teknik Öğretim Genel
Müdürlüğü

T.C. Ulaştırma Bakanlığı, DHMİ Genel Müdürlüğü

TMMOB Makine Mühendisleri Odası

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Türk Akreditasyon Kurumu

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası

Türkiye İş Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları
Birliği

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Müteahhitler Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Resmi Sektör İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası
Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, İnşaat Bakım Onarım
Dairesi Başkanlığı

4.MYK
Sektör Komitesi

Mustafa DEMİR,

Hüseyin ÇELİK,

Kemal AYDOĞAN,

Ekrem DİRİER,

Mehmet SAĞ,

Doç.Dr.Rifat
SÖNMEZ, H.Necati ERSOY,

Mustafa ARSLAN,

Hacı ÜSTÜNDAL, Muzaffer YÖNTEM,

Üyeleri ve Uzmanlar

Başkan (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Üye
(Bayındırlık ve İskan Bakanlığı)

Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Üye (Milli Eğitim Bakanlığı)

Üye (Ulaştırma Bakanlığı)

Üye (Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı)

Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Üye (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonu) Üye (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 23

Finişer (Serici) Operatörü (Seviye
S)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0131-3 / 01.03.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Firuzan SİLAHŞÖR,  Daire Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Aylin RAMANLI,     Sektör Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik
Kurumu)

Sinan GERGİN,      Sektör Komitesi Temsilcisi (Özürlüler
idaresi Başkanlığı)

5.MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,

Prof. Dr. Oğuz BORAT,

Yrd. Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ,

Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK,

Dr. Osman YILDIZ,

Celal KOLOĞLU,

Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)
Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Üye (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 24

Incoming search terms:

 • hangi firma fini?er ekibi aran?yor yeni (80)
 • finişer ekibi arayan firmalar (42)
 • asfalt ekibi arayan firmalar (28)
 • asfalt serim ekibi arayan firmalar (26)
 • asfalt ekibi arayan şirketler (17)
 • finişer operatörü arayanlar (14)
 • asfalt formeni ve ekibi arayan firmalar (2)
 • finişer operatörü maaşları (2)
 • finiser ayar (1)
 • finişer duyarga (1)

FINIŞER (SERICI) OPERATORU SEVİYE 3 için 0 cevap

 1. ahmet turan toymuş diyorki:

  slm ben finişer ekib formeniyim is arıyorum 05456355858

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir