ENDÜSTRİYEL BORU MONTAJCISI Seviye 3

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

ULUSAL MESLEK STANDARDI

ENDÜSTRİYEL BORU MONTAJCISI Seviye 3

REFERANS
KODU / 09UMS0015-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 19.09.2009-27354©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
1

Endüstriyel
Boru Montajcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0015-3
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMeslek:

ENDÜSTRİYEL BORU MONTAJCISI

Seviye:

31

Referans Kodu:

09UMS0015-3

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası
(İNTES)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK İnşaat Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

07.08.2009 Tarih ve 2009/32 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

 

Revizyon No:

00

1
Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye (3) olarak
belirlenmiştir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
2

Endüstriyel
Boru Montajcısı (Seviye 3)                                                              09UMS0015-3
/ 07.08.2009 / 00

Ulusal Meslek Standardı                                                                                      Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

AKIM ŞEMASI: Sistemin akış yönünü belirten,
test ve işletmeye yönelik, ölçü ve ölçek belirtilemeyen serbest çizimi,

AKS:
Yatay düzlemdeki ölçüyü,

BORU HATTI: Gaz ve sıvı maddelerin bir
noktadan başka bir noktaya taşınması için boru ve yardımcı ekipmandan
oluşan sistemi,

BORU SİSTEMİ: Boru hatlarının
birleştirilmesiyle oluşturulan sistemi,

BRANŞMAN: Ana hattan çıkan boru hatlarını,

BW: Butt Weld-Alın Kaynağını,

ELEVASYON: Kota göre düşeydeki ölçüyü,

ENDÜSTRİYEL BORU: Sanayide kullanılan boru
sistemlerini,

FIT-UP: Belli ölçülerde, boru ve bağlantı
elemanlarını kaynağa ya da birleştirmeye hazır hale getirmeyi,

FLG: Flange-Flanş’ı,

FW: Field Weld-Saha Kaynağını,

İŞ PARÇASI: İmalat için kullanılan
malzemeleri,

İZOMETRİK RESİM: Boru sisteminin üç boyutlu
teknik resim kurallarıyla gösterildiği, ölçülü fakat ölçeksiz olan, aks elevasyonu içeren, support ve
vana bağlantı noktalarını ölçülü olarak veren, spool
ve kaynak numaralarını belirten ve imalat ve montaj için kullanılan resmi,

KKD (Kişisel Koruyucu
Donanım): Bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak
için kişilerce giyilmek, takılmak veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi
bir cihaz, alet veya malzemeyi; kişiyi aynı anda bir veya daha fazla muhtemel
risklere karşı korumak amacıyla üretici tarafından bir bütün haline
getirilmiş birçok cihaz, alet veya malzemeden oluşmuş bir donanımı; belirli
bir faaliyetin yapılması için korunma amacı olmaksızın, taşınan veya giyilen
donanımla birlikte kullanılan, ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki
koruyucu cihaz, alet veya malzemeyi,

KYŞ:
Kaynak Yöntem Şartnamesini,

LR:
Long Radius-Geniş Dönüşü,

MALZEME ve MONTAJ SEMBOLLERİ: İzometrik resimlerde kullanılan malzeme ve işlemleri
ifade eden şekilleri,

RADIUS:
Dönüşü, (Boru Yarı Çapı)

SCH: Schedule-Boru Et Kalınlığı Endeksini,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
3

Endüstriyel
Boru Montajcısı (Seviye 3)                                                              09UMS0015-3
/ 07.08.2009 / 00

Ulusal Meslek Standardı                                                                                       Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

SPOOL: İzometrik
resme uygun olarak atölyede imalatı yapılan yarı mamul parçaları,

SR: Short
Radius-Kısa Dönüşü,

SUPPORT (MESNET): Boru sistemini istenilen
aks ve elevasyonda tutmaya yarayan yardımcı malzemeleri,

SW: Shop Welding-Atölye
Kaynağını,

TEST DÜZENEĞİ: İmalat ve montaj yapılan boru
hattı sisteminde basınç ve kaçak kontrolü yapmak için kullanılan düzeneği,

TEST MATERYALİ: Basınç ve kaçak testi için
kullanılacak sıvı ya da gaz malzemeyi,

THK: Thickness– Et
Kalınlığını,

THRDT: Threaded-Dişli
Bağlantıyı, ifade eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
4

Endüstriyel
Boru Montajcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0015-3
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

2.
MESLEK TANITIMI………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.1.
Meslek Tanımı…………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

2.2.
Mesleğin
Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri…………………………………………………………………. 7

2.3.
Sağlık, Güvenlik
ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler………………………………………………………………………………… 7

2.4.
Meslek ile
İlgili Diğer Mevzuat……………………………………………………………………………………………………………
7

2.5.
Çalışma Ortamı
ve Koşulları……………………………………………………………………………………………………………… 8

2.6.
Mesleğe İlişkin
Diğer Gereklilikler……………………………………………………………………………………………………….. 8

3.
MESLEK PROFİLİ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

3.1.
Görevler,
İşlemler ve Başarım Ölçütleri……………………………………………………………………………………………… 9

3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman…………………………………………………………………………………………………. 19

3.3.
Bilgi ve Beceriler……………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

3.4.
Tutum ve Davranışlar ……………………………………………………………………………………………………………………..  21

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME…………………………………………………………………………… 22©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
5

Endüstriyel
Boru Montajcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0015-3
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.
GİRİŞ

Endüstriyel Boru Montajcısı (Seviye 3) ulusal meslek standardı
5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca
çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik”
ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın
görevlendirdiği Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES)
tarafından hazırlanmıştır.

Endüstriyel Boru Montajcısı (Seviye 3)
ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri
alınarak değerlendirilmiş, MYK İnşaat Sektör Komitesi tarafından
incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
6

Endüstriyel
Boru Montajcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0015-3
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No2.
MESLEK TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

Endüstriyel Boru Montajcısı
(Seviye 3); endüstriyel tesislerdeki boru sistemlerinin ön hazırlık, montaj
ve test işlemlerini gerekli iş güvenliği ve çevre emniyet tedbirlerini alarak
yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri

ISCO
88                        : 7136

ISCED 97 : 582 NACE Rev.2
: 42.21

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği (Resmi
Gazete Tarihi: 16.06.2004, Resmi Gazete Sayısı: 25494)

İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü (Resmi Gazete
Tarihi: 11.01.1974, Resmi Gazete Sayısı: 14765)

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 11.02.2004, Resmi Gazete
Sayısı: 25370)

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde
Kullanılması Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi:11.02.2004, Resmi
Gazete Sayısı:25370)

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği
(Resmi Gazete Tarihi:23.12. 2003, Resmi Gazete Sayısı:25325)

*Ayrıca; iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile
ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması
ve konu ile ilgili risk analizi yapılması esastır.

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

4857 Sayılı İş Kanunu

*Ayrıca;
meslek ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat, kanun, tüzük ve
yönetmeliklere uyulması esastır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
7

Endüstriyel Boru Montajcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0015-3
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

Endüstriyel Boru Montajcısı,
çalıştığı işletmeye göre açık veya kapalı ortamlarda sıcak, soğuk, ani ısı
değişimi olan, nemli, tozlu, kokulu, gürültülü, hava akımı olan bölümlerde
görev yapabilir. Çalışma alanı üretimin yapıldığı her yerdir. Tam gün
çalışma, gece çalışması, vardiyalı çalışma, hafta sonu çalışması söz
konusudur. Üretim (imalat veya montaj) alanının büyüklüğüne göre dikkat
gerektiren bir çalışma gerçekleştirirler.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Endüstriyel Boru Montajcısının, ağır ve
tehlikeli işlerde çalışabilecek sağlık raporuna sahip olması gerekir.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
8

Endüstriyel
Boru Montajcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0015-3
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.
MESLEK PROFİLİ

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

Zorunlu kişisel koruyucu malzemelerini (baret, koruyucu gözlük, iş
elbisesi, çelik burunlu iş ayakkabısı ve yaka tanıtım kartı) işe başlamadan
önce giyer.

 

 

A.1

Kişisel koruyucu donanımları (KKD) kullanmak ve

A.1.2

Çalışma durumuna göre emniyet kemeri, iş eldiveni, kulaklık ve toz
maskesi kullanır.

 

 

 

kullanılmasını sağlamak

A.1.3

Uygun olmayan KKD’lerin yenileriyle
değiştirilmesini sağlar.

 

 

 

 

A.1.4

İşbaşı yapmadan kendisi ile beraber çalışan yardımcı borucuların da
zorunlu koruyucu emniyet malzemelerini kontrol eder.

 

 

 

 

A.2.1

İşbaşı toplantılarına katılır.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerini Almak (devamı
var)

 

İşiyle ilgili iş sağlığı ve

A.2.2

İşbaşı toplantılarında o an yapılacak iş ile ilgili tehlike ve
riskleri beyan eder.

A

A.2

güvenliği (İSG) risk
değerlendirme toplantılarında yer almak

A.2.3

Risk analizi toplantılarından edineceği teorik bilgilerin sahada uygulanmasını
sağlar.

 

 

 

A.2.4

Çalışılacak alanın tehlikesiz hale gelmesi için saha teknik emniyet
grubu ile koordineli çalışır.

 

 

 

 

A.3.1

İş güvenliğini sağlamak amacıyla gereken malzemelerin temin edilmesini
sağlar.

 

 

A.3

Çalışma alanında alınan iş sağlığı ve güvenliği (İSG) tedbirlerine
uymak

A.3.2

İşe başlamadan çalışılacak alanı kontrol eder, iş sağlığı ve güvenliği
yönünden uygunsuzluk varsa ilgililere/amirlerine bildirir.

 

 

A.3.3

Aynı anda sahada; endüstriyel ekipman
montajcıları, mekanik montajcılar, çelik montajcılar, elektrik, ekipman ve
kablo çekim ekibi, inşaatçılar, işletmeye alma ekipleri ve işletmeciler (tevsiatta) çalışıyor ise iş sağlığı ve güvenliği yönünden
koordineli çalışır ve işleri ona göre ayarlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
9

Endüstriyel
Boru Montajcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0015-3
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.4.1

Atölye çalışması yapılacaksa atölyenin temiz ve düzenli olmasını
sağlar. Atölyeyi, kesim ve kaynak sırasında tehlike oluşturabilecek yanıcı
maddelerden temizler.

 

 

A.4

Çalışma yerinin temizlik ve düzenini sağlamak

A.4.2

Çalışma ortamındaki yabancı malzeme ve atıkların toplanmasını sağlar.

A

İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerini Almak

 

A.4.3

Sahada çalışma yapılacaksa bölgenin çalışma şartlarını düzenler.

 

 

 

A.5.1

Elektrikli ve mekanik aletlerin düzenli kontrollerini yaparak,
periyodik bakımlarının yapılmasını sağlar.

 

 

A.5

Araç gereçlerin düzenli kontrolünü yapmak

A.5.2

Uygun olmayan el aletlerinin yenileriyle değiştirilmesini sağlar.

 

 

 

 

A.5.3

Arızalı araç ve gereçleri form ile bildirir. Onarım sonucunu takip
eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
10

Endüstriyel
Boru Montajcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0015-3
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

B.1.1

Spool resminde
belirtilen çaplarda boruların uzunluk ölçülerinde kesiminin yapılıp
yapılmadığını kontrol eder.

 

 

 

İzometrik ve spool resimlerini incelemek

B.1.2

İzometrik resimde
belirtilen bağlantı şekillerinin uygulanıp uygulanmadığını kontrol eder.

 

 

B.1

B.1.3

Gelen malzemelerdeki ölçüleri metre ile bire bir ölçerek kontrol eder.

 

 

 

B.1.4

Resimle malzeme arasında ölçü farkı varsa malzemeyi resim ölçülerine
getirir veya değiştirir.

 

 

 

 

B.1.5

İmalat veya montaj tamamlandıktan sonra tekrar malzeme ve ölçü teyidi
yapar, eğer hata yoksa resmin alt köşesine yapan ustanın adını, soyadını ve
tarihi yazar.

 

 

B.2

İzometrik’te yer alan

B.2.1

Malzeme listesini mevcut malzemelerle birebir kontrol ederek, temin
edilen malzemelerin doğruluğunu teyit eder.

 

 

malzemeleri temin etmek

B.2.2

Aynı çap ve et kalınlığındaki malzemelerin kimyasal özellikleri farklı
ise, kendisi ile çalışan ekibi imalat veya montaj sırasında uyarır ve kontrol
eder.

B

İmalat ve Montaj İçin Ön

B.3

Araç-gereç ve ekipmanlarını

B.3.1

Yapacağı imalat resminin özelliklerine göre vinç, boru ayar kelepçesi,
kaynak motoru oksijen kesme lambası gibi malzemeleri önceden hazırlar.

Hazırlık Yapmak

 

hazırlamak

B.3.2

Yapılacak montajın yerini önceden kontrol eder, gerekli ise iskeleyi hazırlatır.

 

 

 

 

B.4.1

İş için yayımlanan Kalite Kontrol Planını uygular.

 

 

B.4

Çalışanların iş programını yapmak

B.4.2

İzometrik resim ve spoolda okuduğu ölçülere uygun boruların kesilmesi, bu
borulara kaynak ağzı açılması ve en son birleştirme işlemlerinin listesini
kendisi dahil ekip içerisindeki diğer çalışanlara
dağıtır.

 

 

 

 

B.4.3

Dağıtımı yapılan işleri zaman ve doğruluk açısından kontrol eder; hata
varsa kendi gözetiminde yeniden yapılmasını sağlar.

 

 

 

 

B.5.1

İmalat durumunda; çalışma tezgâhlarının, koruyucu panellerin, o işte
kullanılacak imalat malzemelerinin ve diğer el aletlerinin bulundurulmasını
ekibi ile birlikte sağlar.

 

 

B.5

Çalışma alanını işe hazırlamak

B.5.2

Montaj malzemelerinin (borular, spool, support, fitting malzemeleri)
montaj için sahaya taşınmasını sağlar.

 

 

 

 

B.5.3

Montaj için gerekli kaldırma makinelerinin sahada olmasını temin eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
11

Endüstriyel
Boru Montajcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0015-3
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

C

Spool İmalatı
Yapmak (devamı var)

C.1

Boru ölçümü yapmak

C.1.1

İmalatı yapılacak spool için gerekli boru ve
fittings malzemelerinin sınıf ve çaplarına göre
imalat yerinde olmasını sağlar.

C.1.2

Kesilmesi gereken ölçülerin boru üzerinde markalamasını yapar.

C.1.3

Kesim ve kaynak için ekip içerisindeki elemanlara dağıtım yapar.

C.1.4

Markalanmış ve kesilmiş boru boylarını spool
resimdeki ölçülerle karşılaştırır, hata varsa düzeltir.

C.1.5

Malzemelerde hatalı imalat olabileceğini göz önüne alarak,
ölçülendirme yaparken boru bağlantı elemanlarının boy ölçülerini tekrar
kontrol eder.

C.1.6

Kalibrasyonlu cihazlarla ölçüm yapar.

C.2

İş parçasını (boruyu) markalamak

C.2.1

İzometrik resimde
verilen ölçüyü (mm veya inch olarak) şerit metre
ile bir ucundan 0 mm başlangıcından tutarak istenilen ölçüye gelindiğinde
metal markör kalemle işaretler.

C.2.2

İş parçasını düzgün bir kesim için 360/4=90 derecelik dilimler halinde
4 ayrı yerden markalar.

C.2.3

Markalanan 4 noktayı kesim öncesi birleştirir, oluşan daireyi farklı
noktalardan tekrar ölçerek kontrol eder.

C.3

İş parçasını (boruyu) kesmek veya kesilmesini sağlamak

C.3.1

Malzemenin kimyasal özelliğine göre kesecek alet veya takım seçimini
yapar.

C.3.2

Tekrar ölçüm kontrolü yaparak ölçülen boru boyu ölçüsü net kalacak
şekilde koruyucu malzemelerini kullanarak kesim yapar.

C.4

İş parçasını gönyelemek

C.4.1

El veya otomatik kesim makinesi ile kesilen her boru parçasının
kesilen ağzının düzgünlüğünü kontrol eder.

C.4.2

Gönye kontrolü yapmak için öncelikle çalışma tezgâhının yatayda
terazide olmasını sağlar. Tezgâhın terazide olması durumunda boruyu yatay
uzunlukta teraziye alır.

C.4.3

Kesilen ağzın her konumda boru yatayına 90 derece dik konumda olmasını
sağlar.

C.4.4

Gönyeleme işi
bittikten sonra gönye ve terazi ile yapılan işi kontrol eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
12

Endüstriyel
Boru Montajcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0015-3
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.5.1

Boru/spool üzerine monte edilecek enstrüman (ölçü aletleri) yuvalarının işaretlenen ölçme
yapılacak noktalarda olup olmadığını tespit eder.

 

 

C.5

Branşman ve
Enstrüman (ölçü aletleri) için boruya delik açmak

C.5.2

Delik delinecek kısmın açı ve çapını delme işleminden sonra mevcut branşmanın delikle uyumlu olup olmadığını kontrol eder,
uyumsuzluk varsa düzeltilmesini sağlar. Delinmiş deliği mekanik aletle
(parmak taş ya da freze çakısı ile) çapaklardan arındırır.

 

 

 

 

C.5.3

Dikişli boru kullanıyorsa kaynak dikişliye delik ekseninin
çakışmamasına dikkat eder.

 

 

 

 

C.6.1

Amirlerine dirsek veya redüksiyon imalatının gerekli olduğu zamanları
bildirir.

 

 

C.6

Dirsek, redüksiyon imal etmek

C.6.2

Standart dönüşlerin dışında özel açılı ve radüslü
dönüşler gerektiğinde bu dönüşlere uygun dirsekleri önceden hazırlanmış skeçleri esas alarak düz borudan keserek imalatını yapar.
Acil durumlarda daralma veya genişleme gerektiren ölçülerde redüksiyon
imalatı yapabilir.

C

Spool İmalatı
Yapmak

 

 

C.6.3

Yapılan imalatların doğruluğu ve işlerliği için ekibi ve amirleri ile
iletişim içinde olur.

(devamı var)

 

 

C.7.1

Kaynak Yöntem Şartnamesine göre kaynak ağzı açar.

 

 

C.7

Kaynak ağzı açmak (V,J tipi)

C.7.2

V tipi ve J tipi kaynak ağzı açılarının rakamsal değerlerine göre
kaynak ağzı açar.

 

 

 

 

C.7.3

Kaynak ağzı açma işleminin kontrolünü açılara uygun hazır şablonlara
ya da mastarlara göre yapar.

 

 

C.8

Güçlendirme yakası yapmak

C.8.1

İzometrik resim veya spool resimdeki güçlendirme yakası işaretini okur.

 

 

C.8.2

Güçlendirme yakası yapılan branşman
çıkışının yaka ile standartlar içerisinde olup olmadığını kontrol eder.

 

 

 

Köprü ve mantar malzemesi

C.9.1

Kaynak prosedüründe belirtildiği şekilde
yapacağı kaynak çeşidine göre kullanacağı geçici malzemeyi hazırlar.

 

 

C.9

(geçici birleştirme malzemesi) hazırlamak

C.9.2

Kendisinin veya ekibinin kullandığı mantar ve köprü punta aralıklarını kontrol eder.

 

 

 

C.9.3

Köprü ve mantar malzemelerinin kaynatılabilme şartlarını bilir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
13

Endüstriyel
Boru Montajcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0015-3
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

C

Spool İmalatı
Yapmak

C.10

Ölçü ve kaynak ağzı kontrolü yapmak

C.10.1

Spool resimde
verilen kesim ölçülerinin kesilen parça ile birebir aynı olup olmadığını
ölçerek kontrol eder.

C.10.2

Kaynak ağzının düzgünlüğünü ve tipini kontrol eder.

C.11

İş parçalarını birleştirmek

C.11.1

Çizimlere ve KYŞ’ne uygun biçimde boruları
birleştirir.

C.11.2

Kaynak ağzı boşluklarını ve birleşecek parçaların yönlerini ve
eğimlerini kontrol eder.

C.11.3

Birleştirmede kullanılan bağlantı elamanlarının malzeme ölçüsü ve kimyasal
yapılarının doğruluğunu kontrol eder.

C.12

Geçici birleştirme malzemelerini sökmek

C.12.1

Geçici birleştirme malzemelerini kaynaklar belli bir aşamaya gelince
söker, temizler ve kaynağın durumuna göre kontrol eder.

C.13

Spoolu etiketlemek

C.13.1

İmalatı biten spoolları projeye uygun olarak
işaretler.

C.13.2

İşaretleme yöntemlerine göre spoolu
etiketler.

C.13.3

İmalatı biten spool parçasının doğru
ölçülerde yapıldığı onaylandıktan sonra üzerine yazılan etiket bilgilerinin
resimde belirtilen özelliklerde olduğunu kontrol eder.

C.14

Spoolun stok
sahasına taşınmasını sağlamak

C.14.1

İmalatı biten spoolların kendi sahalarında
kodlandırılan yerlerde olup olmadığını kontrol eder.

C.14.2

Taşıma esnasında hassas yüzeylerin zarar görmemesini sağlar ve
kontrolünü yapar.

C.15

Çalışanların yaptığı işi kontrol etmek

C.15.1

Birlikte çalıştığı kişilerin yaptığı işleri kontrol eder.

C.15.2

Birlikte çalıştığı kişilerin eksiklerini tespit eder ve gereken geri
bildirimlerde bulunur.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
14

Endüstriyel
Boru Montajcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0015-3
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

D.1

Hazır supportları yerleştirmek

D.1.1

Saha şartlarında proje gereksinimlerine uygun olarak formenin
yönlendirmesi ve kontrolü çerçevesinde supportları
yerleştirir.

 

 

 

 

D.1.2

Ölçümlerin yapılmasını sağlar. Gerekli değişiklikleri yapar.

 

 

D.2

Support imalatı
yapmak

D.2.1

Gerektiğinde projeye uygun support imal
eder.

 

 

D.2.2

Support imali için
gereken malzemeleri tanır.

 

 

 

Supportları sistemdeki
yerine yerleştirmek

D.3.1

Supportların yerlerini
çizim üzerinde tespit eder.

 

 

D.3

D.3.2

Supportları yerlerine
yerleştirmek için gereken metotları bilir.

 

Boru-Spool Montajı

D.4

Birleştirme öncesi kontrolü

D.4.1

Spoolları projeye
göre birleştirme pozisyonuna getirir.

D

Yapmak (devamı var)

yapmak

D.4.2

Projeye göre son ölçü ve uygunluk kontrolünü yapar.

 

D.5

Kaynaklı birleştirme yapmak

D.5.1

KYŞ’deki kaynak
yöntemine göre parçaları ağız ağıza getirir.

 

 

D.5.2

Kaynakçı için uygun ölçülerde bölgeyi hazırlar.

 

 

 

 

D.6.1

Flanşlı bağlantılar
için gerekli birleştirmeyi teflon ya da macun gibi uygun sızdırmazlık
malzemesi kullanarak hazırlar.

 

 

 

 

D.6.2

Uygun el aletleri kullanarak flanşları
birleştirir.

 

 

D.6

Flanşlı birleştirme
yapmak

D.6.3

İzometrik malzeme
listesinde belirtilen civata-somun ve contayı
kullanır.

 

 

 

 

D.6.4

Kullanılan cıvataları uygun yağlama maddesi (lubricant)
ile dengeli ve istenilen tork değerinde sıkar.

 

 

 

 

D.6.5

Sızdırmazlık kontrolü yapar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
15

Endüstriyel
Boru Montajcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0015-3
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.7.1

Gerektiğinde diş açma aletini kullanır.

 

 

D.7

Boruya diş açmak

D.7.2

İstenilen ölçüde ve biçimde boruya diş açar.

 

 

 

 

D.7.3

Metal yağlama yağını kullanarak diş açar.

 

 

D.8

Dişli birleştirme yapmak

D.8.1

Dişli birleştirmeyi sızdırmazlığı sağlayacak şekilde gerçekleştirir.

D

Boru-Spool Montajı

D.8.2

Dişleri fittingsler üzerinde birebir sıkarak
kontrol eder.

Yapmak

D.9

Dirsek bükümü yapmak

D.9.1

Uygun mandrel ve kendisine önceden
bildirilmiş kalıp kullanarak bükümü yapar.

 

 

D.9.2

Malzeme özelliğine uygun yükleri belirlenen aralıklarla uygular.
Boruda ovalite oluşmasını engeller.

 

 

D.10

Gün sonu iş raporu

D.10.1

Rapor yazım formatına göre raporu hazırlar.

 

 

hazırlamak

D.10.2

Kontrol planında verilen raporları hazırlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
16

Endüstriyel
Boru Montajcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0015-3
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

E

Boru Sistemini Test İçin Hazırlamak

E.1

Yapılan montajın malzeme ve proje uygunluğunu kontrol etmek

E.1.1

Projeye göre yapılan imalatı kontrol eder.

E.1.2

Malzeme sertifikalarını okur.

E.1.3

Projeye uygun malzemenin yerleştirildiğini teyit eder.

E.2

Eksik malzemeleri tamamlamak

E.2.1

Projeye göre eksik malzemeleri tedarik eder.

E.2.2

Eksik malzemeleri uygun biçimde yerleştirir.

E.3

Test paketinde belirtilen körlemeleri yapmak

E.3.1

Test paketini okur.

E.3.2

Test paketinde belirtilen yerlere uygun körlemeleri
yapar.

E.3.3

Yapılan körlemeleri kontrol eder ve onaylar.

E.4

Test paketinde belirtilen havalıkları koymak

E.4.1

Test paketindeki havalıkları usulüne uygun
yerleştirir.

E.4.2

Yerleştirilen havalıkları kontrol eder.

E.5

Test paketinde belirtilen drenajları koymak

E.5.1

Test paketinde belirtilen drenajları usulüne uygun yerleştirir.

E.5.2

Test paketinde belirtilen drenajları kontrol eder.

E.6

Test düzeneğini hazırlamak

E.6.1

Test paketinde gösterilen test düzeneğini hazırlar.

E.6.2

Çevresel güvenlik önlemlerini alır.

E.7

Test düzeneğini bağlamak

E.7.1

Test düzeneğini resme uygun biçimde sisteme bağlar.

E.7.2

Uygun bağlantı yapılmasını kontrol eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
17

Endüstriyel
Boru Montajcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0015-3
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

F.

Mesleki Gelişime İlişkin Faaliyetleri Yürütmek

F.1

Meslekle ilgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek

F.1.1

Meslekle ilgili yayınları takip eder.

F.1.2

Ürün tanıtım toplantılarına katılır.

F.2

Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, kurs vb. faaliyetlere katılmak

F.2.1

Meslekle ilgili kurslara, sertifika programlarına katılı r.

F.2.2

Meslekle ilgili katıldığı eğitimler sonucunda elde ettiği bilgileri
mesleğinde kullanır. Öğrendiklerini çalıştığı ekiple paylaşır.

F.2.3

Biriminde işe yeni başlayanlara işin detayı hakkında gerekli eğitimi
verir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
18

Endüstriyel Boru Montajcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman1.

Açı ayarlı gönye

2.

Açık ve yıldız anahtar takımları

3.

Bariyer

4.

Boru anahtarları

5.

Büyük, küçük ve parmak taş motorları

6.

Çekiç

7.

El feneri

8.

El matkabı

9.

Elektrikli spiral taş motorları

10.

Emniyet halatı

11.

Emniyet kemeri

12.

Emniyet şeridi

13.

Güvenlik elemanları

14.

İkaz lambası

15.

İkaz şeridi

16.

Kırtasiye Malzemesi

17.

Kişisel Koruyucu Donanımlar (baret, iş
tulumu, eldiven, kulak tıkacı, gaz maskesi, toz maskesi, çelik burunlu
ayakkabı, fosforlu yelek, yanmaz elbise vs.)

18.

Megafon

19.

Metal markör kalem

20.

Metre

21.

Oksijen kesme şaloması

22.

Ölçüm cihazları ( gürültü, aydınlatma, gaz
vs.)

23.

Özel hidrolik sıkma düzenekleri

24.

Seyyar elektrik ara kabloları

25.

Su terazisi

26.

Şakül

27.

Şerit metre

28.

Tam yüz maskesi

29.

Telsiz

30.

Tork anahtarı

31.

Trafik levhaları

32.

Yangın battaniyesi

33.

Yangın söndürme cihazı

09UMS0015-3
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
19

Endüstriyel
Boru Montajcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı3.3.
Bilgi ve Beceriler1.

Acil durum bilgisi

2.

Araç, gereç ve ekipman
bilgisi

3.

El becerisi

4.

Görsel yetenek

5.

İletişim yeteneği

6.

İlk yardım bilgisi

7.

İş sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi

8.

İş yeri çalışma prosedürleri
bilgisi

9.

İşaret bilgisi

10.

Kalite kontrol prensipleri bilgisi

11.

Kayıt tutma yeteneği

12.

Malzeme bilgisi

13.

Malzeme el kitapları bilgisi

14.

Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

15.

Mesleki terim bilgisi

16.

Organizasyon ve ekip içinde çalışma becerisi

17.

Öğrenme yeteneği

18.

Öğretme yeteneği

19.

Problem çözme yeteneği

20.

Standart ölçüler bilgisi

21.

Teknik resim bilgisi

22.

Temel elektrik-elektronik bilgisi

23.

Temel fizik bilgisi

24.

Temel kimya bilgisi

25.

Temel matematik bilgisi

26.

Temel mekanik bilgisi

27.

Ürün bilgisi

28.

Yangına müdahale teknikleri ve yangın
söndürücüleri kullanma bilgisi

29.

Yedek parça bilgisi

09UMS0015-3
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
20

Endüstriyel
Boru Montajcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı3.4.
Tutum ve Davranışlar1.

Çalışkan olmak

2.

Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

3.

Dikkatli olmak

4.

Ekip içinde uyumlu olmak

5.

Gözlemci olmak

6.

İnisiyatif sahibi olmak

7.

İnsan ilişkilerine özen göstermek

8.

İş disiplinine sahip olmak

9.

İşyeri çalışma prensiplerine uymak

10.

İşyerine ait araç, gereç ve malzemelerin
kullanımına özen göstermek

11.

Kaliteye dikkat etmek

12.

Kararlı olmak

13.

Meslek ahlakına sahip olmak

14.

Planlı ve organize olmak

15.

Sabırlı olmak

16.

Soğukkanlı olmak

17.

Sorumluluk sahibi olmak

18.

Temiz olmak

19.

Titiz olmak

20.

Yeniliklere açık olmak

21.

Zamanı iyi kullanmak

09UMS0015-3
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
21

Endüstriyel
Boru Montajcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0015-3
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Endüstriyel Boru Montajcısı (Seviye 3)
meslek standardına göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve
değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu test ve
sertifikasyon merkezlerinde veya çalışma sahalarında, yazılı ve/veya sözlü
teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır.

Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme
ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki
Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
22

Endüstriyel
Boru Montajcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0015-3
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoEk: Meslek
Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar

l.
Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek
Standardı Ekibi:H.Necati ERSOY Dr.
Aytekin AKAGÜN Aslı KARATEKÎN Gülesen KURU Sevil
Buket ATAR Îrem Yendi Süheyla ASLANÎNTES
– Genel Sekreter

ÎNTES
– Yüksek Înşaat Mühendisi

ÎNTES
Îstatistikçi

ÎNTES
– Ekonomist

ÎNTES
Înşaat Teknikeri

ÎNTES-
Ekonomist

ÎNTES
Însan Kaynakları Uzmanı2.
Teknik Çalışma Grubu Üyeleri:Semih ÖNCÜL Mustafa SARAL Numan KOÇER Koray
YURTIŞIKETS-ESER Taahhüt ve Sanayi A.Ş.- Metalürji
Mühendisi Serbest- Teknik Öğretmen

Tem Înşaat-Endüstriyel
Boru Montaj Ustası – Teknik Öğretmen Gama Endüstri Tesisleri Îmalat ve Montaj A.Ş.-Kaynak Mühendisi©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
23

Endüstriyel Boru Montajcısı (Seviye 3)                                                               09UMS0015-3
/ 07.08.2009 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                      Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

3.
Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

3.1.
Kurum/Kuruluş/Firma

ASO (ANKARA SANAYİ ODASI )

ATO (ANKARA TİCARET ODASI )

BAYINDIRLIK VE İSKAN
BAKANLIĞI (YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI (YÜKSEK
FEN KURULU)

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇSGB (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI)

ÇSGB ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇSGB ÇASGEM(ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ)

ÇSGB İSGGM(İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ)

ÇSGB İŞKUR(TÜRKİYE İŞ KURUMU)

ÇSGB SGK(SOSYAL GÜVENLİK KURUMU)

ÇSGB SSK(SOSYAL SİGORTALAR KURUMU) SİGORTA
İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSK (DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU)

DSİ (PROJE VE İNŞAAT DAİRESİ)

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

İNİŞEV-TÜRKİYE İNŞAAT VE TESİSAT İŞÇİLERİ EĞİTİM
VAKFI İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İNTES ÜYE FİRMALARI (125 FİRMA)

İSO (İSTANBUL SANAYİ ODASI )

İTO (İSTANBUL TİCARET ODASI)

MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI MEB (MİLLİ EĞİTİM
BAKANLIĞI)

MEB EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ
BAŞKANLIĞI EARGED MEB-ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
24

Endüstriyel
Boru Montajcısı (Seviye 3)                                                               09UMS0015-3
/ 07.08.2009 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                       Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

MEB-ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MEGEP

MEKSA VAKFI (MESLEKİ EĞİTİM VE KÜÇÜK SANAYİ
DESTEKLEME VAKFI)

MESS

MESS EĞİTİM VAKFI MÜSİAD

TCDD (TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET
DEMİRYOLLARI)

TCK (KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

TESK (TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLARI
KONFEDERASYONU)

TİSK (TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI
KONFEDERASYONU)

TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ)

TSE (TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ)

TÜRK MÜŞAVİR MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİ-
TMMMB TÜRKAK

TÜRK-İŞ (TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI
KONFEDERASYONU)

TÜRKİYE İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ İŞVEREN
SENDİKASI (TİM-SE)

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ-TMB

TÜRKİYE RESMİ SEKTÖR İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ
İŞVEREN SENDİKASI TÜRK- İNŞA-

TÜSİAD

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DHMİ
ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DLH TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI YÜKSEK
ÖĞRETİM
KURULU (YÖK)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
25

Endüstriyel
Boru Montajcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0015-3
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.2.
Üniversiteler

BOĞAZÎÇÎ ÜNÎVERSÎTESÎ – ÎNŞAAT MÜHENDÎSLÎĞÎ
FAKÜLTESÎ

GAZÎ ÜNÎVERSÎTESÎ TEKNÎK EĞÎTÎM FAKÜLTESÎ

ÎTÜ (ÎSTANBUL TEKNÎK ÜNÎVERSÎTESÎ ) ÎNŞAAT
FAKÜLTESÎ

KTÜ (KARADENÎZ TEKNÎK ÜNÎVERSÎTESÎ) –
MÜHENDÎSLÎK FAKÜLTESÎ ÎNŞAAT MÜHENDÎSLÎĞÎ

ODTÜ (ORTA DOĞU TEKNÎK ÜNÎVERSÎTESÎ) –
MÜHENDÎSLÎK FAKÜLTESÎ ÎNŞAAT MÜHENDÎSLÎĞÎ BÖLÜMÜ

YILDIZ
TEKNÎK ÜNÎVERSÎTESÎ – ÎNŞAAT FAKÜLTESÎ

3.3.
Mesleğe Özel Kurum/Kuruluşlar

BOTAŞ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GAZÎ ÜNÎVERSÎTESÎ ENDÜSTRÎYEL SANATLAR
EĞÎTÎM FAKÜLTESÎ ENDÜSTRÎYEL TEKNOLOJÎ EĞÎTÎM BÖLÜMÜ

TOKAR EDN. AŞ.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
26

Endüstriyel
Boru Montajcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0015-3
/ 07.08.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve UzmanlarMustafa
DEMİR,

K.Haluk GÜLHAN,

Kemal AYDOĞAN, Ekrem
DİRİER,

Mehmet
SAĞ,

Yrd.Doç.Dr.Rifat SÖNMEZ, H.Necati ERSOY,

Mustafa
ARSLAN,

Hacı ÜSTÜNDAL,

Muzaffer
YÖNTEM,Başkan
(Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Başkan Vekili (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı)

Üye
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Üye
(Milli Eğitim Bakanlığı)

Üye
(Ulaştırma Bakanlığı)

Üye
(Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı)

Üye
(Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Üye
(Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu) Üye
(Hak-İş Konfederasyonu)

Üye
(Mesleki Yeterlilik Kurumu)Firuzan SİLAHŞÖR, Aylin ÖZAŞIK, Sinan
GERGİN,Daire Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)
Sektör Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu) Temsilci (Özürlüler İdaresi
Başkanlığı)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
27

Endüstriyel
Boru Montajcısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek StandardıReferans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No09UMS0015-3
/ 07.08.2009 / 005.
MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,

Uğur BEKTAŞ,

Hüseyin ACIR,

Prof. Dr. Sabahattin BALCI, Dr. Osman
YILDIZ,

M. Şükrü KOÇOĞLU,Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Temsilcisi) Başkan Vekili (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Üye (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Üye (Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı
Temsilcisi)

Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları
Temsilcisi)

Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu
Temsilcisi)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
28 

Incoming search terms:

  • boru izometrik çizim örnekleri (30)
  • endüstriyel borulama el kitabı (13)
  • boru izometrisi (10)
  • endüstiriyel boru montajı seviye 1 (3)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir