EKSKAVATÖR OPERATÖRÜ SEVİYE 3

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL MESLEK STANDARDI

EKSKAVATÖR OPERATÖRÜ SEVİYE 3

REFERANS KODU / 10UMS0078-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /
16.07.2010-27643

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 1

Ekskavatör Operatörü (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0078-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Meslek:

EKSKAVATÖR OPERATÖRÜ

Seviye:

31

Referans Kodu:

10UMS0078-3

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

Türkiye inşaat Sanayicileri işveren Sendikası (İNTES)

Yardımcı Kuruluş: İş Makinaları Mühendisleri Birliği
(İMMB)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK İnşaat Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

29.06.2010 Tarih ve 2010/37 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

16.07.2010-27643

Revizyon No:

00

1 Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8)
seviye matrisinde seviye üç (3) olarak belirlenmiştir. © Mesleki Yeterlilik
Kurumu, 2010

Sayfa 2

Ekskavatör Operatörü (Seviye 3)         10UMS0078-3 / 29.06.2010 / 00

Ulusal Meslek Standardı                Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ATAŞMAN: Ekskavatörün üzerinde bulunan ana ekipmanı dışında farklı iş yapmaya yarayan, takılan ve
sökülebilen ekipmanı,

AYNA: Kazı yapılan dik yüzeyi (alın),

BAKIM KARTI (KÜNYE): Ekskavatörün özelliklerinin, yapılan
periyodik bakımların, arızaların, arızanın kim tarafından nasıl giderildiğinin
vb. kayıtlarının yapıldığı formlardan oluşan kart ya da kartları,

FİLTRE: Yağ, yakıt, hava sisteminde bulunan ve özellikleri
ile yağ, yakıt ve havanın temizliğini sağlayan elemanı,

FREN KİLİT KOLU: Park durumunda fren pedallarını kilitleyen
kolu,

HİDROLİK MOTOR: Basınçlı hidrolik yağ ile çalışan, bir
makine parçasını sağa veya sola dönüş hareketi ile ileten, hidrolik enerjiyi
mekanik enerjiye çeviren ekipmanı,

HİDROLİK POMPA: Hidrolik sisteme basınçlı ve istenen debide
yağ göndererek, sistemdeki diğer ekipmanın çalışmasını
sağlayan, mekanik enerjiyi hidrolik enerjiye dönüştüren ekipmanı,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSTİKAMET TEKERİ: Yürüyüş zincirine yataklık yaparak zincir
ve palet grubunun doğru yönlenmesini sağlayan yürüyüş sistemi elemanını,

KARTER HAVALANDIRMASI: Motor yağının ısınmasından dolayı
oluşan sıkışmış gazların karterden atılmasını
sağlayan, üzerinde basınç havalandırma filtresi ve valfi bulunduran dizel veya
benzinli motor elamanını,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten
kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı
koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan tüm alet, araç, gereç
ve cihazları,

KOVA: Ekskavatörün kazı ve yükleme yapan elamanını,

KOVA AŞINMA TIRNAKLARI: Kovanın çalışma yüzeylerini koruyan,
aşınmaya dayanıklı, kazma ve yüklemeyi kolaylaştıran, değiştirilebilen çelik
parçaları,

KULE: Ekskavatörün alt şasesi üzerinde bulunan, ana iş yapma
mekanizmalarını ve ekipmanları (bom, kova ve dönüş
sistemi) kapsayan bölümü,

KULE FRENİ: Kule dönüş hareketini durduran fren sistemini,

KUMANDA KOLU/LEVYESİ: Ekskavatörün hareketlerinin
seçilmesini ve seçilen hareketin kontrol edilmesini sağlayan makine parçasını,

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 3

Ekskavatör Operatörü (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0078-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

TURBO ŞARJER: Dizel motorun egzoz gazı hızı ile çalışan ve
motora yanma havası girişini artırıp daha fazla yakıtın yanmasına neden olarak
motor gücünün artmasını sağlayan ekipmanı,

YÜRÜYÜŞ MAKARASI: Yürüyüş şasesi ile yürüyüş zinciri
arasında çalışarak, yürüyüş zincirine yataklık yapan ve zincire gelen yükü
üzerine alan özel profilli makarayı

ifade eder.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 4

Ekskavatör Operatörü (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0078-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

İÇİNDEKİLER

1.GİRİŞ………………………………………….. 6

2.MESLEK
TANITIMI…………………………………. 7

2.1.  Meslek
Tanımı………………………………… 7

2.2.  Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma
Sistemlerindeki Yeri    7

2.3.  Sağlık,
Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler7

2.4.  Meslek
ile İlgili Diğer Mevzuat………………… 7

2.5.  Çalışma
Ortamı ve Koşulları……………………. 7

2.6.  Mesleğe
İlişkin Diğer Gereklilikler…………….. 8

3.MESLEK
PROFİLİ………………………………….. 9

3.1.  Görevler,
İşlemler ve Başarım Ölçütleri…………. 9

3.2.  Kullanılan
Araç, Gereç ve Ekipman……………… 20

3.3.  Bilgi ve Beceriler…………………………… 21

3.4.  Tutum ve Davranışlar ………………………..  22

4.ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME……………… 23

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 5

Ekskavatör Operatörü (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0078-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

1.GİRİŞ

Ekskavatör Operatörü (Seviye 3) ulusal
meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan
Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında
Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev,
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın
görevlendirdiği Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES)
tarafından hazırlanmıştır.

Ekskavatör Operatörü (Seviye 3) ulusal meslek standardı,
sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş,
MYK İnşaat Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca
onaylanmıştır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 6

Ekskavatör Operatörü (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

2.MESLEK TANITIMI

2.1.Meslek Tanımı

Ekskavatör Operatörü (Seviye 3); iş
sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri
çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, ekskavatörü ve ataşmanları kullanarak, her türlü arazide çeşitli ölçülerde
kanal açan, dolmuş kanalları temizleyen, kaya, toprak, kil, cevher, kum, çakıl,
moloz ve benzeri malzemelerin kazılması, yığılması, doldurulması, boşaltılması,
gerektiğinde araçlara yüklenmesi ile değişik ataşmanlar
kullanarak yıkma, sökme, kırma, istifleme ve benzeri işlemleri emniyetli bir
şekilde gerçekleştiren, ekskavatörün genel kontrolünü yapan ve mesleki gelişime
ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

2.2.Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma
Sistemlerindeki Yeri ISCO 08: 8342 (Hafriyat makineleri ve benzer makinelerin
operatörleri)

2.3.Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili
Düzenlemeler

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları
Yönetmeliği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması
Hakkında Yönetmelik

*Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili
yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk
analizi yapılması esastır.

2.4.Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu

*Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat,
kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması esastır.

2.5.Çalışma Ortamı ve Koşulları

Ekskavatör Operatörü (Seviye 3) çalışmalarını kabin içerisinde
veya dışarısında yürütür. Zaman zaman tünel, maden ocakları gibi kapalı
alanlarda da çalışabilir. Çalışma ortamı tozlu ve gürültülü olabilir. İş öncesi
ve iş bitiminde yöneticiler, diğer çalışanlar/operatörler ve makine bakımcıları
ile iletişim halindedir. Operatör vardiya usulü, esnek mesai zamanlarında
çalışır.

10UMS0078-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 7

Ekskavatör Operatörü (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0078-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

2.6.Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Ekskavatör Operatörünün ağır ve tehlikeli işlerde
çalışabilecek sağlık raporuna ve Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde
belirtilen operatör belgesine sahip olması gerekmektedir.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 8

Ekskavatör Operatörü (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0078-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

3.MESLEK PROFİLİ

3.1.   Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

Çalışacağı alandaki risk unsurları hakkında bilgi sahibi
olur.

 

 

 

 

A.1.2

İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri
kullanır.

 

 

 

 

A.1.3

Arızalara sadece yetkili kişilerin müdahale etmesini sağlar

 

 

 

İş sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemleri almak

A.1.4

Kazaya sebebiyet verecek davranışlardan kaçınır, iş
sağlığı ve güvenliği konusunda alınan önlemlere dikkat eder ve uyar.

 

 

A.1

A.1.5

İlk yardım çantası ve yangın söndürücü bulundurur.

 

İş ile ilgili emniyet

 

 

A.1.6

İletişim araçlarını (telsiz, telefon vb.) yanına alır.

A

tedbirleri almak (devamı var)

 

 

A.1.7

Çalışacağı alanın gereken güvenlik donanım kontrolünü iş
sağlığı ve güvenliği uzmanının direktiflerine uygun olarak yapar.

 

 

 

 

A.1.8

Çalışma alanının temiz ve düzenli tutulmasını sağlar.

 

 

 

 

A.1.9

Acil durumlarda ekskavatörü durdurur ve yetkilileri konu
hakkında bilgilendirir.

 

 

 

 

A.2.1

Çalışacağı sahanın gözle kontrolünü yapar.

 

 

A.2

Çalışma alanının güvenlik açısından kontrolünü yapmak

A.2.2

Çalışacağı çevre hakkında bilgi sahibi olur.

 

 

 

A.2.3

Çalışmaya başlamadan önce çalışacağı sahada ilgisiz
kişilerin bulunmamasına dikkat eder.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 9

Ekskavatör Operatörü (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0078-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

Çalışma ortamı ile ilgili oluşabilecek tehlikelere karşı
(zehirli maddeler, emisyon gazları, egzoz gazı vb.
gazlar) önlem almak

A.3.1

Kapalı alanda çalışması halinde çalışma ortamının
havalandırılmasını sağlar.

 

 

A.3

A.3.2

Konu ile ilgili yasal talimatlar hakkında bilgi sahibi
olur ve talimatlara uyar.

 

 

 

A.3.3

Gece çalışmalarında ve yağışlı havalarda gerekli önlemleri
alır.

 

 

A.4

Çalışma zeminini kontrol etmek ve zemin eğimleri

A.4.1

Zemin hakkında bilgi sahibi olur ve zemindeki engelleri
kaldırır veya kaldırılmasını sağlar.

A

İş ile ilgili emniyet tedbirleri almak

hakkında kendisine verilen
talimatlara uymak

A.4.2

Çalışılan sahada yer altı ve yerüstünden geçen enerji
hatları, yüksek gelirim hatları (doğalgaz elektrik ve su hattı vb.) konusunda
yetkiliden bilgi alır.

 

 

A.5

Yapacağı işin niteliğine göre uygun koruyucu ekipmanı seçmek

A.5.1

Derinlik ve eğimlere uygun koruyucu ekipmanı
seçer.

 

 

A.5.2

İş emniyeti ile ilgili koruyucu ekipmanın
olup olmadığını kontrol eder.

 

 

A.6

Trafik güvenliğine ilişkin önlemlerin alınıp alınmadığını
kontrol etmek

A.6.1

Trafik işaret ve işaretçilerine dikkat eder.

 

 

A.6.2

Çalışmaya başlamadan önce güvenliğin sağlanıp
sağlanmadığını kontrol eder.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 10

Ekskavatör Operatörü (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0078-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

B.1

Yapılacak iş ile ilgili olarak yetkiliden bilgi almak

B.1.1

İlgili amirinden sözlü ya da yazılı olarak yapacağı işle
ilgili bilgi alır.

 

 

B.2

İşe uygun ekskavatör ataşmanlarını
seçmek, bu

B.2.1

Yapılacak işe uygun ataşmanları
seçer ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olur.

 

 

ataşmanları sökmek ve takmak
veya sökülmesine ve takılmasına yardımcı olmak

B.2.2

Ataşmanları söker ve takar veya
sökülüp takılırken ilgili kişiye yardımcı olur.

 

 

B.3

Aynı sahada çalışacak diğer iş makinesi operatörleri ile
koordineli çalışmak

B.3.1

İşe başlamadan önce diğer operatörlerle bilgi alışverişi
yapar.

B

İşe hazırlık yapmak

B.3.2

Gerekli durumlarda sesli ve ışıklı ikazları kullanır.

(devamı var)

B.4

Vardiya değişimlerinde bir önceki operatörün çalışmasıyla
ilgili bilgi almak

B.4.1

Bir önceki operatörden çalışmasıyla ilgili sözlü bilgi
alır.

 

 

B.4.2

Varsa bir önceki operatörün çalışmasıyla ilgili kayıtları
inceler.

 

 

B.5

Çalışacağı zemine göre hava basıncı / palet ayarı yapmak

B.5.1

Katalogda belirtilen değerlere göre lastik tekerleklilerde
lastik hava basıncını, paletlilerde palet gergi ayarını kontrol eder.

 

 

B.6

Ekskavatörün genel temizliğinin yapılmasını sağlamak

B.6.1

İşe başlamadan önce ekskavatörün genel temizliğini kontrol
eder.

 

 

B.6.2

Gereği durumunda ekskavatörü yıkar ve daima işe hazır
vaziyette olmasını sağlar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 11

Ekskavatör Operatörü (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0078-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

B

İşe hazırlık yapmak

B.7

Zemini çalışmaya hazır hale getirmek

B.7.1

Zemin tesviye için hazır değilse gevşetilmesini sağlar.

B.7.2

Her türlü zeminin tesviyesini yapar ve depolanmasını
sağlar.

B.8

İşe başlamadan yakıtın suyunu almak

B.8.1

Yakıt filtresinde oluşan suyu alır.

B.8.2

Yakıt tankının altında bulunan tapa veya musluktan suyu
alır.

B.8.3

Varsa hava tüplerinde biriken suyu alır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 12

Ekskavatör Operatörü (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0078-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.1.1

Tüm sistemlerin ve ekipmanın yağ,
su, yakıt seviye kontrolünü yapar.

 

 

 

 

C.1.2

Hava filtrelerini kontrol eder, gereği halinde
değiştirilmesini sağlar.

 

 

 

 

C.1.3

Aküyü kontrol eder.

 

 

 

 

C.1.4

Kayışları kontrol eder.

 

 

 

 

C.1.5

Lastik tekerleklilerde lastik hava basıncını, paletlilerde
yürüyüş takımlarını kontrol eder.

 

 

 

 

C.1.6

Sıvı sızıntılarını kontrol eder.

 

 

 

 

C.1.7

Ekskavatör kovasının ve kova tırnaklarının kontrolünü
yapar.

 

Ekskavatörün genel kontrolünü yapmak (devamı var)

 

Ekskavatörün günlük bakım

C.1.8

Ekskavatörün çalıştırılmadan önce ve çalıştırıldıktan
sonra tüm göstergelerinin kontrolünü yapar.

C

C.1

ve kontrollerini yapmak (devamı
var)

C.1.9

Ekskavatörü çalışma sıcaklığına gelene kadar ısıtır ve
gazı arttırarak hareketli aksamların çalışıp
çalışmadığını kontrol eder.

 

 

 

 

C.1.10

Emniyet ekipmanını (kule freni,
emniyet kolu, servis ve park freni, geri vites kornası, tepe lambası) kontrol
eder.

 

 

 

 

C.1.11

Lastik tekerleklilerde bijonları,
paletlilerde makara ve şase cıvatalarını kontrol eder, gevşekse sıkılmasını
sağlar.

 

 

 

 

C.1.12

Kumanda kol ve pedallarını kontrol eder.

 

 

 

 

C.1.13

Hidrolik sistem devre elemanlarını kontrol eder.

 

 

 

 

C.1.14

Soğutma sistemlerini kontrol eder.

 

 

 

 

C.1.15

Hidrolik ve yakıt sistemleri ile karter
havalandırmalarını kontrol eder.

 

 

 

 

C.1.16

Kova, bıçak tırnakları ve aşınma plakalarını kontrol eder.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 13

Ekskavatör Operatörü (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0078-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

C.1

Ekskavatörün günlük bakım

C.1.17

Ekskavatörün aynalarını kontrol eder.

 

 

ve kontrollerini yapmak

C.1.18

Makara ve istikamet tekeri bağlama cıvatalarını, rim dişlisini, motor, kulak takozlarını kontrol eder,
gereği halinde sıkılmasını sağlar.

C

Ekskavatörün genel kontrolünü yapmak

C.2

Basit arıza ve eksiklikleri gidermek

C.2.1

Operatör el kitabında tanımlanan basit arıza ve
eksiklikleri giderir, büyük arıza ve eksiklikleri yetkiliye bildirir.

 

 

C.3

Ekskavatörün periyodik bakımının yapılmasını sağlamak

C.3.1

Bakım-onarım kitapçığını okur ve bakım ve kontrol
kayıtlarını takip ederek ekskavatörün belirlenen çalışma saatlerine göre
periyodik bakımlarının yapılmasını sağlar.

 

 

C.4

Bakım ve kontrol kayıtlarını tutmak

C.4.1

Bakım ve kontrol kayıtlarını düzenli olarak tutar ve bakım
kartını sürekli kabinde bulundurur.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 14

Ekskavatör Operatörü (Seviye S)

Ulusal Meslek Standardı

1GUMSGG1S-S I
29.G6.2G1G I GG

Referans Kodu I Onay Tarihi I Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.1.1

Ekskavatörü taşıyacak aracın şoförüne ekskavatörün
ağırlığını ve ölçülerini bildirir.

 

 

 

 

D.1.1

Ekskavatörün özelliklerine uygun tırmanabileceği rampayı
seçer.

 

 

 

 

D.1.3

Rampanın emniyetli bir şekilde tespitlendiğinden,
temiz olduğundan ve kaygan olmadığından emin olur.

 

 

 

 

D.1.4

Rampaya çıkmadan önce uygun hizalamayı sağlar.

 

 

 

 

D.1.5

Ekskavatörü yüklemeden önce römorkun veya TIR’ ın tekerleklerinin takozlarını ve park frenini kontrol
eder.

 

Zeminleri kazma, malzemeyi kırma, yığma,

D.1

Çalışma sahasının uzak olması halinde ekskavatörü başka
araç yardımı ile nakletmek

D.1.6

Yükleme yapılabilmesi için varsa üst şaseyi alt şaseye
bağlayan kilit pimini yerinden çıkarır.

D

yükleme, istifleme vb. işlemleri
yapmak (devamı var)

 

D.1.7

Ekskavatörün indirilip bindirilirken yön gösterici kişi
ile birlikte çalışarak emniyet tedbirlerini alır.

 

 

 

D.1.S

Nakliye pozisyonunda olan ekskavatörü yükledikten sonra
kule piminin takılmasını sağlar, üst şaseyi sabitler ve ataşmanları
nakil konumuna getirir.

 

 

 

 

D.1.9

Park frenini uygular ve ahşap takoz koyarak bağlama
işleminin yapılmasını sağlar.

 

 

 

 

D.1.1G

Egzoz borusu çıkış ağzını turbo şaıjerin rüzgârla harekete
geçmemesi ve rutubet almaması için kapatır.

 

 

 

 

D.1.11

Nakil esnasında ataşman kısmını
en az yükseklik sağlayacak duruma getirir.

 

 

D.İ

Çalışma sahasının yakın olması halinde ekskavatörü
yürüterek götürmek

D.İ.1

Lastik tekerlekli ekskavatörlerin nakil işlemlerini,
trafik kanunları ve teknik katalogda belirtilen gerekleri dikkate alarak
karayolunda yürüterek yapar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2G1G

Sayfa 15

Ekskavatör Operatörü (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0078-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.3.1

Arazi koşullarına uygun olarak ekskavatörü çalışma
pozisyonuna alır.

 

 

 

 

D.3.2

Yapılacak işe uygun ataşmanları
takar.

 

 

 

 

D.3.3

Çalışma tekniğine uygun olarak ekskavatörü yanaştırır.

 

 

 

 

D.3.4

Ekskavatörün dönüş sistemlerini, yürüyüş sistemlerini,
fren sistemlerini ve kaldırma ve çekme-sürüme sistemlerini kontrol eder.

 

 

D.3

Kazı işlemini yapmak

D.3.5

Kovayı kaldırır ve ekskavatörü aynaya yanaştırır.

 

 

D.3.6

Aynada şapka oluşumu, yar oluşumu ve göçük olma
ihtimalinin olup olmadığını kontrol eder ve aynayı tarar.

 

Zeminleri kazma, malzemeyi kırma, yığma, yükleme,
istifleme vb. işlemleri yapmak

 

 

D.3.7

Zemin hafriyatı ve malzemelerin kazılması işlemlerini
yapar ve kazılan malzemeyi kenara yığar veya yükler.

D

 

 

D.3.8

Kazıma işini emniyetli bir şekilde, çalışma el kitabında
verilen tekniklere uygun bir şekilde gerçekleştirir.

 

(devamı var)

 

 

D.3.9

Ocaklardan kum ve çakıl çıkarır.

 

 

 

 

D.4.1

Yükleme yapacağı araçların kova mesafesine yaklaşmasını
sağlar.

 

 

D.4

Yükleme işlemini yapmak

D.4.2

Kovayı malzemeyle doldurur, malzemeyi araçlara yükler ve
araçtaki havaleli malzemeyi düzeltir.

 

 

 

 

D.4.3

Ekskavatörün çalışma konumunu değiştirir.

 

 

 

Kanal, temel açma işlemini yapmak

D.5.1

Topograftan yapılacak işe ilişkin gerekli bilgiyi alır.

 

 

D.5

D.5.2

Kanal/temel ölçüsüne uygun kova ve ataşmanı
seçer.

 

 

 

(devamı var)

D.5.3

Çalışılacak alandan elektrik, gaz, su, telefon vb.
hatların geçip geçmediği kontrol eder.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 16

Ekskavatör Operatörü (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0078-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

D

Zeminleri kazma, malzemeyi kırma, yığma, yükleme,
istifleme vb. işlemleri yapmak

D.5

Kanal, temel açma işlemini yapmak

D.5.4

Zeminin sert olması durumunda zemini yumuşatır veya
yumuşatılmasını sağlar.

D.5.5

Projeye uygun ölçülerde kanal, temel vb. açma işlemini
gerçekleştirir.

D.6

Kaya sökme ve kırma işlemini yapmak

D.6.1

Kepçe yerine ekskavatöre uygun ağırlıkta hidrolik kırıcı
takar ve ekskavatörü kırıcı zemine dik konumda çalıştırarak kaya sökme ve
kırma işlemini yapar.

D.7

Yıkım işlerini yapmak

D.7.1

İşveren tarafından tüm emniyet tedbirlerinin alınıp
alınmadığını kontrol eder.

D.7.2

Yıkıma uygun yerden başlayarak, konumunu buna göre
ayarlar, emniyetli bir şekilde yıkımı gerçekleştirir.

D.8

Kazılan malzemeleri depolamak

D.8.1

Kazılan malzemeleri gösterilen uygun alana depolar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 17

Ekskavatör Operatörü (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0078-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.1.1

Ekskavatörde kırık, çatlak, yağ, su ve yakıt
sızıntılarının olup olmadığını kontrol eder.

 

 

 

 

E.1.2

Ekskavatörün yürüyen aksamlarını kontrol ederek gevşeyen
cıvataları sıkar.

 

 

E.1

Çalışma periyodu sonunda ekskavatörü park etmek

E.1.3

Dinlendirilmiş yakıttan akaryakıt ikmali yapar, aldığı
yakıt miktarını kaydeder ve amirine bildirir.

 

 

 

E.1.4

Ekskavatörü, ayrılmış park alanında düz bir zemine
emniyetli bir şekilde park eder.

 

 

 

 

E.1.5

Vitesi park konumuna alır, frenleri kilitler ve park freni
uygular.

 

 

 

 

E.1.6

Lastik tekerlekli ekskavatörde kovayı, ayaklarını ve bıçağını
(mevcutsa) indirilmiş durumda bırakır, lifleri kapalı konuma getirir.

 

 

 

 

E.2.1

Basınçlı yıkama makinesi ile ekskavatörün temizlenmesini
sağlar.

E

Ekskavatörü park etmek veya depolamak

 

 

E.2.2

Ekskavatörü askıya alır, paletlilerde paletleri, lastik
tekerleklilerde lastikleri yerden kesecek şekilde şase altına takoz
konulmasını sağlar.

 

 

 

E.2.3

Akünün sökülmesini sağlar.

 

 

 

 

E.2.4

Lastik tekerleklilerde, lastik havalarını normal çalışma
basıncına göre yaklaşık %20 oranında duşurur.

 

 

E.2

Uzun süreli beklemelerde

E.2.5

Açıkta kalan hidrolik silindir rotların yağlanmasını
sağlar.

 

 

ekskavatörü depolamak

E.2.6

Yakıt deposunun doldurulmasını sağlar.

 

 

 

 

E.2.7

Ekskavatörün gres ile yağlanmasını sağlar.

 

 

 

 

E.2.8

Ekskavatör kabinini ve akü devre kesiciyi kilitler.

 

 

 

 

E.2.9

Genel durum hakkında yetkiliye rapor verir.

 

 

 

 

E.2.10

Ekskavatör 6 (altı) aydan az bekleyecekse ayda bir
çalıştırıp tüm hareketleri uygular. Uzun süre bekleyecekse, katalogunda belirtilen uzun süreli bekleme durumunda yapılacakları
uygular.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 18

Ekskavatör Operatörü (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0078-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

F

Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek

F.1

Meslekle ilgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek

F.1.1

Meslekle ilgili yayınları takip eder.

F.1.2

Ürün tanıtım toplantılarına katılır.

F.2

Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, kurs vb. faaliyetlere
katılmak

F.2.1

Meslekle ilgili kurslara, sertifika programlarına katılır.

F.2.2

Meslekle ilgili katıldığı eğitimler sonucunda elde ettiği
bilgileri mesleğinde kullanır. Öğrendiklerini çalıştığı ekiple paylaşır.

F.2.3

Biriminde işe yeni başlayanlara işin detayı hakkında
gerekli eğitimi verir.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 19

Ekskavatör Operatörü (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

3.2.Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1.Anahtar takımları

2.Ataşmanlar

3.Çeki halatı

4.Çekiç

5.Ekskavatör çeşitleri

6.El feneri

7.Emniyet kemeri

8.Filtre sökme takma aparatı

9.Filtreler

10.   Gres pompası

11.   Hidrolik kriko

12.   İlk yardım çantası

13.Kazma

14.   Kişisel Koruyucu Donanım
(baret, eldiven, kulaklık, çelik burunlu ayakkabı, fosforlu yelek, toz gözlüğü,
toz maskesi, iş elbisesi vb.)

15.Kürek

16.Levye

17.   Madeni yağlar

18.Mazot

19.   Mazot pompası

20.   Pürmüz

21.   Reflektör

22.   Riper
uçları, kazmaları, pimleri

23.   Seyyar lamba

24.   Su ve temizlik bezi

25.   Takoz

26.   Telsiz-telefon

27.   Tornavidalar

28.   Trafik ikaz lambası

29.   Yağdanlık

30.   Yangın söndürücü

10UMS0078-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 20

Ekskavatör Operatörü (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

3.3.Bilgi ve Beceriler

1.

Acil durum bilgisi

2.

Ağırlık ve denge bilgisi

3.

Araç, gereç ve ekipman bilgisi

4.

Ekskavatör ve ataşmanları
bilgisi

5.

Ekskavatör donanımlarının limit ve kapasiteleri bilgisi

6.

Ekip içinde çalışma yeteneği

7.

El becerisi

8.

El-ayak-göz koordinasyon yeteneği

9.

İletişim yeteneği

10.

İlk yardım bilgi ve becerisi

11.

İş sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi

12.

İşaret bilgisi

13.

İşyeri çalışma prosedürleri
bilgisi

14.

Kullanım kılavuzu, el kitabı ve bakım kitabı kullanma
bilgisi

15.

Ekskavatörün çalışma ayarlarını yapabilme bilgi ve
becerisi

16.

Mesafe ve ağırlık tahmin yeteneği

17.

Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

18.

Mesleki terim bilgisi

19.

Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği

20.

Standart ölçüler bilgisi

21.

Temel elektrik-elektronik bilgisi

22.

Temel hidrolik bilgisi

23.

Temel mekanik bilgisi

24.

Yangına müdahale teknikleri ve yangın söndürücüleri
kullanma bilgisi

25.

Zemin bilgisi

10UMS0078-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 21

Ekskavatör Operatörü (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0078-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

3.4.Tutum ve Davranışlar

1.

Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olabilmek

2.

Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3.

Beraber çalıştığı kişilerle işe göre hareket koordinasyonu
ve senkronu kurabilmek

4.

Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli
kullanabilmek

5.

Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

6.

Çevre, kalite ve İSG kurallarını benimsemek

7.

Değişime karşı açık olmak ve değişen koşullara uyum
sağlamak

8.

Ekip içinde uyumlu olmak

9.

İnsan ilişkilerine özen göstermek

10.

İş disiplinine sahip olmak

11.

İşyeri çalışma prensiplerine uymak

12.

İşyerine ait araç, gereç ve malzemelerin kullanımına özen
göstermek

13.

Kaliteye dikkat etmek

14.

Kendini geliştirme konusunda istekli olmak

15.

Kendinin ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

16.

Meslek ahlakına sahip olmak

17.

Planlı ve organize olmak

18.

Risk ve tehlike faktörleri konusunda duyarlı davranmak

19.

Sağlığına özen göstermek

20.

Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

21.

Talimat ve kılavuzlara titizlikle uymak

22.

Tehlikeli durumlarda kendi hareket alanında etkin şekilde,
hızlı ve doğru tepki

 

verebilmek

23.

Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

24.

Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde bilgi
paylaşabilmek

25.

Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 22

Ekskavatör Operatörü (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0078-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

4.ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Ekskavatör Operatörü (Seviye 3) meslek standardını esas alan
ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve
değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme
merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak
gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu
meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır.
Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik,
Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 23

Ekskavatör Operatörü (Seviye 3)         10UMS0078-3 / 29.06.2010 / 00

Ulusal Meslek Standardı                 Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Ek: Meslek
Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar 1.Meslek   Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi:

H.Necati
ERSOY, İNTES – Genel Sekreter

Dr. Aytekin AKAGÜN, İNTES – İnşaat Yüksek Mühendisi

Aslı KARATEKİN, İNTES – İstatistikçi

Gülesen BAL, İNTES – İşletme

Sevil Buket ATAR, İNTES – İnşaat Teknikeri

İrem YENDİ, İNTES – Ekonomist

2.TeknikÇalışma Grubu
Üyeleri:

Sabri ERGÜN, Attila Doğan İnş. ve Tes. A.Ş.

Hakan ÇELİKER, Düzen Makine-LIBHERR-İMMB Üyesi – Servis
Müdürü

Murat COŞGUN, GÜRİŞ İnş. ve Müh.
A.Ş. – İMMB Üyesi – Makine İşletme Şefi

Metin ŞİMŞEK, Hidromek – Eğitim ve
Dokümantasyon Müdürü

Kemal GİŞAN, Hidromek SSH – Eğitim
Sorumlusu

Hüseyin ELGUŞ, Hidromek SSH –
Eğitim Sorumlusu

Gülderen ÖÇMEN, İMMB – Genel
Sekreter

İbrahim ANLAŞ, İMMB – Teknik Öğretmen

Eşref YILDIZ , LIEBHERR – Operatör

Levent ÇAKAR, LIEBHERR-İMMB Üyesi – Hafriyat Bölümü Ankara
Bölge Satış Yöneticisi Üzeyir AKSOY, Mesa Mesken San. A.Ş.

Ömer GÜVEN, Palet İnş.

Muammer Kıstı, Pi Makina Mürsel YILDIZ, Pi Makina

Ali KARŞIGİL, Pi Makine-İMMB Üyesi – Servis Başmühendisi R.Basri BALOĞLU, Türkiye Yol-İş Sendikası – İnşaat
Mühendisi

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 24

Ekskavatör Operatörü (Seviye 3)         10UMS0078-3 / 29.06.2010 / 00

Ulusal Meslek Standardı                Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

3.Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

Ankara Sanayi Odası Ankara Ticaret Odası

Boğaziçi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Proje ve İnşaat Dairesi
Başkanlığı

Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara ve İstanbul Şubesi

İNTES Üye Firmaları

İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü İstanbul Ticaret Odası İş Makinaları Mühendisleri Birliği

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü

Karayolları Genel Müdürlüğü, Etüt ve Proje Dairesi
Başkanlığı

Makine Mühendisleri Odası Ankara ve İstanbul Şubesi

Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı

MESS Eğitim Vakfı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü T.C. Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı,
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel
Müdürlüğü

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve
Güvenliği Genel Müdürlüğü

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 25

Ekskavatör Operatörü (Seviye 3)         10UMS0078-3 / 29.06.2010 / 00

Ulusal Meslek Standardı                Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik
Kurumu, Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik
Kurumu, İnşaat Emlak Daire Başkanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
Türkiye İş Kurumu T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi
Başkanlığı T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi
Başkanlığı T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel
Müdürlüğü T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. Ulaştırma Bakanlığı, Demiryollar,
Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü

Türk Akreditasyon Kurumu

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği

Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği

Türk Standartları Enstitüsü, Standart Hazırlama Merkezi
Başkanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Eğitim ve Öğretim
Dairesi Başkanlığı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası

Türkiye İnşaat ve Tesisat İşçileri Eğitim Vakfı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası

Türkiye Müteahhitler Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Resmi Sektör İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası
Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 26

Ekskavatör Operatörü (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0078-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

4.MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Mustafa DEMİR, K.Haluk GÜLHAN,
Kemal AYDOĞAN, Ekrem DİRİER,

Mehmet SAĞ,

Doç. Dr. Rifat SÖNMEZ,

H.Necati
ERSOY, Mustafa ARSLAN,

Hacı ÜSTÜNDAL, Muzaffer YÖNTEM,

Başkan (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Başkan
Vekili (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı)

Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Üye (Milli Eğitim Bakanlığı)

Üye (Ulaştırma Bakanlığı)

Üye (Yükseköğretim Kurulu)

Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Üye (Türkiye Esnaf ve Sanâtkarları
Konfederasyonu) Üye (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Firuzan SİLAHŞÖR, Aylin RAMANLI, Sinan GERGİN,

Daire Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör Komitesi Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)

5.MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,

ProfDr. Oğuz BORAT,

ProfDr. Yücel ALTUNBAŞAK, Yrd.Doç.Dr. Ömer AÇIKGÖZ, Dr.
Osman YILDIZ,

Celal KOLOĞLU,

Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)
Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Üye (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 27

Incoming search terms:

  • ekskavatör maaşları (66)
  • iş makinası operatörü nasıl olunur (42)
  • ekskavatör operatörü maasları ne kadar (32)
  • ekskavatör operatörü ne kadar maaş alır (26)
  • ekskavatör öperatörü maaşı (24)
  • ekskavatör operatör maası (15)
  • ekskavatör tanımı (15)
  • ekskavatörün günlük bakımları (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir