DUVARCI SEVİYE 3

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

ULUSAL MESLEK STANDARDI

DUVARCI SEVİYE 3

REFERANS KODU / 11UMS0157-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 1

Duvarcı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0157-3 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Meslek:

DUVARCI

Seviye:

31

Referans Kodu:

11UMS0157-3

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK İnşaat Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

19.10.2011 Tarih ve 2011/68 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

 

Revizyon No:

00

1 Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8)
seviye matrisinde seviye üç (3) olarak belirlenmiştir. © Mesleki Yeterlilik
Kurumu, 2011

Sayfa 2

Duvarcı (Seviye 3)                      11UMS0157-3 / 19.10.2011 /
00

Ulusal Meslek Standardı                Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

BARBAKAN: İstinat duvarları arkasında toplanan suların
dışarıya atılması için bırakılan delikleri,

BİMS BLOK: Boşluklu sünger görünümlü, silikat esaslı
volkanik bir agregayla değişik boylarda üretilen kagir
duvar elemanını,

ÇİMENTO: Ana maddesi kalker ve kil olan mineral parçaları
bağlayıcı malzemeyi,

DERZ: Duvarı oluşturan elemanların (taş, tuğla, bims, gazbeton vb.) birleşim
yerini,

DUVARCI GÖNYESİ: Dik açıları ölçmeye ve çizmeye yarayan dik
üçgen biçiminde aracı,

GAZBETON: Kuvarsit, çimento ve su ile hazırlanan karışıma
kabartıcı bir madde ilave edilerek çelik kalıplara dökülmesi, kesme hattında
boyutlandırıldıktan sonra kür işlemine tabi tutulması ile son mukavemeti
kazandırılan yapı malzemesi ve elemanını,

GAZBETON RENDESİ: Gazbeton
blokları tesviye esnasında yüzeyde kot farklılığını gidermek amacı ile
kullanılan el aletini,

GENLEŞME (DİLATASYON) DERZİ: Yapılarda uzama veya
oturmalardan meydana gelen hasarları önlemek amacıyla bırakılan aralığı,

HATIL: Yığma yapılarda üzerine gelen yükleri yatay olarak
dağıtmak ve duvarların bir bütün olarak çalışmasını sağlamak amacıyla bütün
duvarların örgüsü içine yerleştirilen betonarme veya ahşap elemanı,

HAZIR DUVAR HARÇLARI: Çeşitli kimyasal katkı maddeleriyle
desteklenmiş ve içerisine çimento katılmak suretiyle fabrika ortamlarında elde
edilmiş harcı,

HELİK: Duvar örülürken büyük taşların arasına yerleştirilen
küçük taşları,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

İSTİNAT DUVARI: Yüksek bir setin kenarına toprağı tutmak
üzere örülen dayanma yapısını,

KAGİR ELEMAN: Taş, tuğla, bims blok, briket, kerpiç, gaz beton vb. malzemeden
yapılmış olan yapı elemanını,

KAMA: Ağzı geniş ve keskin, kısa boylu, ahşaptan yapılmış
duvar sıkıştırma malzemesini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten
kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı
koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun
olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç, ve
cihazları,

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 3

Duvarcı (Seviye 3)                      11UMS0157-3 / 19.10.2011 /
00

Ulusal Meslek Standardı                 Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

KUM: 0.4 mm’den daha küçük olan
agrega malzemeyi,

KÜLÜNK: Taşları ve kayaları parçalamakta kullanılan sivri
kazma,

LENTO: Yapılarda kapı ya da pencere üzerinde oluşan açıklığı
geçmek ve üzerine gelen yükleri yandaki duvarlara aktarmak amacıyla yapılan
yerinde döküm veya hazır donatılı yapı elemanını,

NİŞ: Duvarda bırakılan küçük ölçüde ve düzgün girintiyi,

ÖRGÜ HARCI (DUVAR HARCI): Belirli oranlarda kum ve suyun bir
bağlayıcı ile homojen bir şekilde karıştırılması ile elde edilen, kâgir
birimleri bir birine tutturmak için kullanılan harcı,

ÖRGÜ TUTKALI: Kâgir birimleri birbirine yapıştırmak amaçlı
kullanılan ve su ilavesi ile karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilen yapı
derz malzemesini,

PALET: Kâgir birimlerin paketlenerek taşınması amacı ile
üzerine istiflendiği ahşap malzemeyi,

SANDVİÇ DUVAR: Yapılarda ısı yalıtımı sağlamak amacıyla yapıların
dış yüzeyine yapılan, iki duvar arasına ısı yalıtımı malzemesi konularak örülen
duvar çeşidini,

SU TERAZİSİ: Yatay ve dikey olarak doğru düzlemleri
oluşturabilmek için kullanılan kontrol aletini,

ŞAKÜL: Yapı elemanlarının düşeyliğini
kontrol edebilmek için kullanılan aleti,

ŞAMOT HARCI: Yüksek ısıya dayanıklı tuğla harcını,

TESVİYE: Zeminin (duvar örülecek yerin) düzeltilmesi işini,

TUĞLA: Nemlendirilmiş kilin şekillendirilmesi, kurutulması
ve yüksek sıcaklıkta pişirilmesi ile elde edilen, duvarda harçlı veya harçsız
uygulanan kâgir birimleri,

ifade eder.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 4

Duvarcı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0157-3 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

İÇİNDEKİLER

1.GİRİŞ………………………………………….. 6

2.MESLEK
TANITIMI…………………………………. 7

2.1.  Meslek
Tanımı………………………………… 7

2.2.  Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma
Sistemlerindeki Yeri    7

2.3.  Sağlık,
Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler7

2.4.  Meslek
ile İlgili Diğer Mevzuat………………… 7

2.5.  Çalışma
Ortamı ve Koşulları……………………. 7

2.6.  Mesleğe
İlişkin Diğer Gereklilikler…………….. 7

3.MESLEK
PROFİLİ………………………………….. 8

3.1.  Görevler,
İşlemler ve Başarım Ölçütleri…………. 8

3.2.  Kullanılan
Araç, Gereç ve Ekipman……………… 24

3.3.  Bilgi ve Beceriler…………………………… 25

3.4.  Tutum ve Davranışlar ………………………..  26

4.ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME…………….. 27

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 5

Duvarcı (Seviye 3)                      11UMS0157-3 / 19.10.2011 /
00

Ulusal Meslek Standardı                 Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

1.GİRİŞ

Duvarcı (Seviye 3) ulusal meslek standardı
5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca
çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve
“Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye
İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) tarafından hazırlanmıştır.

Duvarcı (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki
ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK İnşaat
Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca
onaylanmıştır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 6

Duvarcı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

2.MESLEK TANITIMI

2.1.Meslek Tanımı

Duvarcı (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye
ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş
organizasyonu yapan, kagir birimler (tuğla, cam tuğla,
gazbeton, briket, bims
blok, taş vb. malzemeleri) kullanarak binaların iç ve dış cephe bölmelerinin,
bahçe duvarı, istinat duvarı, kemer, şömine, lento, hatıl ve bacaların harçlı
veya harçsız yapılması, onarılması ve sökülmesine ilişkin işlemleri yapan ve
mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

2.2.Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma
Sistemlerindeki Yeri ISCO 08: 7112 (Tuğla örme ustaları ve ilgili işlerde
çalışanlar)

2.3.Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili
Düzenlemeler

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları
Yönetmeliği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması
Hakkında Yönetmelik

*Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili
yürürlükte olan diğer mevzuat, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu
ile ilgili risk analizi yapılması esastır.

2.4.Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

4857 Sayılı İş Kanunu

*Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat,
kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması esastır

2.5.Çalışma Ortamı ve Koşulları

Duvarcı (Seviye 3); açık ve kapalı mekanlarda
çalışır. Çalışma ortamı ıslak, tozlu ve çamurlu olabilir. Duvarcının yüksekte
çalışma yapması ve uzun süre ayakta kalması gerekebilir. İşin gereğine göre
çalışma sürecinde kendi meslektaşları ve iş sahibi ile iletişim içerisinde
çalışır. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini
gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır.

2.6.Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Duvarcının; iş iskelesi ile ilgili şartnamelere uygun
çalışma yapması, yükseklik fobisinin olmaması ve “Ağır ve Tehlikeli İşlerde
Çalışacaklara Ait İşe Giriş veya Periyodik Muayene Formu” raporuna sahip olması
gerekir.

11UMS0157-3 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 7

Duvarcı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0157-3 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

3.MESLEK PROFİLİ

3.1.Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

Çalışacağı alandaki risk faktörleri hakkında bilgi alır.

 

 

 

 

A.1.2

İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri
kullanır.

 

 

 

 

A.1.3

Oluşabilecek aksaklıkları yetkili kişiye bildirir.

 

 

 

 

A.1.4

Kazaya sebebiyet verecek davranışlardan kaçınır, iş
sağlığı ve güvenliği konusunda alınan önlemlere dikkat eder ve uyar.

 

 

A.1

İş sağlığı ve güvenliğine

A.1.5

Çalışma alanında ilgisiz kişilerin bulunmamasına dikkat
eder.

 

 

ilişkin önlemleri almak

A.1.6

İlk yardım çantası ve yangın söndürücü bulundurur.

 

 

 

 

A.1.7

İletişim araçlarını yanına alır.

A

İş organizasyonu yapmak (devamı var)

 

 

A.1.8

Çalışacağı alanın ve iş ekipmanlarının
gereken güvenlik donanım kontrolünü iş güvenliği uzmanının direktiflerine
uygun olarak yapar.

 

 

 

A.1.9

Çalışma alanının temiz ve düzenli tutulmasını sağlar.

 

 

 

 

A.1.10

Çalışma alanına en yakın sağlık kuruluşunun yeri hakkında
bilgi sahibi olur.

 

 

 

 

A.2.1

Yapacağı işe ait projeyi inceler ve okur.

 

 

 

 

A.2.2

Kullanılacak malzemeyi ve malzeme miktarını belirler.
Malzemenin uygulama ortamına temin edilmesini sağlar.

 

 

A.2

İş öncesi hazırlık yapmak

A.2.3

Kullanacağı el aletlerinin gerekliyse temizliğini ve
bakımını yapar.

 

 

 

 

A.2.4

Duvarın yapılacağı yerde kırılması, tıraşlanması,
doldurulması gereken yerleri belirler.

 

 

 

 

A.2.5

Gerekli durumlarda basit iş iskelesi kurar, söker veya
kurulup sökülmesini sağlar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 8

Duvarcı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0157-3 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.3.1

Kendisine verilen iş ile ilgili iş programını belirler.

 

 

A.3

İş programı yapmak

A.3.2

Yanında çalışanlara iş dağılımı yapar.

 

 

 

 

A.3.3

İş başlama ve iş bitiş süresini belirler.

 

 

 

 

A.4.1

Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini
uygular.

A

İş organizasyonu yapmak

A.4

Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri
uygulamak

A.4.2

İşlemler sırasında kalite şartlarının karşılanmasını
sağlar.

 

 

 

A.4.3

Yapı teknik-ortam uygulama şartlarına uyar.

 

 

 

Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

A.5.1

Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli
ayırmayı ve sınıflamayı yapar.

 

 

A.5

A.5.2

Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar
doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak
geçici depolamasını sağlar.

 

 

 

A.5.3

Sınıflaması yapılan geri dönüştürülebilen malzemeleri
çalışma alanı dışında uygun bir yere depolar veya toplar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 9

Duvarcı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0157-3 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

B.1.1

Projeye göre duvar örülecek yerleri işaretler ve gerekli
temizliği yapar.

 

 

 

Duvarın zemine (duvar örülecek yere) aplikasyonunu yapmak

B.1.2

Gerekli durumda ip iskelesini şakülüne
göre kurar.

 

 

B.1

B.1.3

Köşelerin gönye kontrolünü yapar.

 

 

 

B.1.4

İp iskelesini kurmak için duvar ve boşluk ölçülerini proje
üzerinden tespit eder.

 

Duvar ve baca uygulaması öncesi hazırlık yapmak

 

 

B.1.5

Gerekli ise kemer şablonu hazırlar.

B

 

 

B.2.1

Örgü harcının yapılacağı yerin temiz olmasına dikkat eder.

 

 

 

 

B.2.2

Duvar malzemesi ve duvar özelliklerine göre kullanacağı
örgü harcı tipini belirler.

 

 

B.2

Birleştirme malzemelerini (örgü harcı, örgü tutkalı vb.)
hazırlamak

B.2.3

Uygulama yapılacak yere göre uygun oranlarda örgü harcı
malzemelerini (kum, kireç, çimento ve suyu) homojen oluncaya kadar
karıştırır.

 

 

 

B.2.4

Hazır duvar harcı veya örgü tutkalı kullanacaksa üretici
talimatlarına göre karışımı hazırlar.

 

 

 

 

B.2.5

Harç teknesini ve kullanacağı aletleri hazır hale getirir.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 10

Duvarcı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0157-3 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.1.1

Duvar elemanı veya uygulama yapılacak (duvar örülecek)
yeri nemlendirir.

 

 

 

 

C.1.2

Uygulama yapılacak (duvar örülecek) yere hazırladığı örgü
harcını, hazır duvar harcını veya tutkalı serer.

 

 

 

 

C.1.3

İlk sırayı oluşturmak için duvarın her iki köşe başına tam
mastarlık tuğla, bims
blok, gaz beton, briket, vb. kagir elemanı, uygun
birleştirme malzemeleri ile terazisinde yerleştirir.

 

 

 

 

C.1.4

Mastarlıkların ön yüzüne ipi
uygun gerginlikte çeker.

 

 

 

 

C.1.5

Her iki köşe başındaki mastarlık
tuğla, bims blok, briket ve gaz betonların
aralarını ipe uyarak, örgü kurallarına ve derz aralıklarına dikkat ederek,
örgü harcı, hazır duvar harcı veya örgü tutkalı kullanarak yerleştirir.

C

Duvar örme uygulamasını

yapmak

(devamı var)

C.1

Kagir malzemeler (tuğla, briket, bims blok, gazbeton

C.1.6

Yerleştirme işlemine şakül veya
su terazisi ile kontrolünü yaparak başlar ve ilk sırayı tamamlar.

vb.) ile duvar örmek (devamı var)

C.1.7

İkinci sırayı oluşturmak için hazır gelen veya çalışma
ortamında hazırlanan yarım parçaları duvarın her iki köşe başına şakül ve terazisine uygun olarak yerleştirir ve kuralına
göre ip çeker.

 

 

 

 

C.1.8

Her bir duvar elemanını ipe ve örgü kuralına uygun olarak
yerleştirir ve böylece ikinci sıra uygulamasını tamamlar.

 

 

 

 

C.1.9

Yatay derz yerlerinde gazbeton
uygulamalarında ipte bir sapma olduğunda rendeler ve derz yerlerini
terazisine getirir.

 

 

 

 

C.1.10

Projesinde belirtilen örgü çeşidine ve duvar uygulama
tekniklerine uygun olarak diğer sıraları tamamlar.

 

 

 

 

C.1.11

Diğer sıraları yerleştirirken köşeye yerleştirdiği tuğla
vb. malzemenin ilk sıraya göre şakülünde örülmesini
sağlar.

 

 

 

 

C.1.12

Uygulamada düşey derzlerin şaşırtılmasına, yatay ve düşey
derzlerin uygun kalınlıkta ve sürekli olmasına dikkat eder.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 11

Duvarcı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0157-3 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.1.13

Duvar köşelerini ve birleşim noktalarını dişli/birbirine
geçmeli olacak şekilde yapar.

 

 

 

 

C.1.14

Uygulamada, duvarın iç ve dış tarafına taşan fazla
harçları mala yardımıyla temizler.

 

 

 

 

C.1.15

Yatay delikli tuğlalar ile yapılan uygulamalarda
deliklerin dışarı gelmemesine dikkat eder.

 

 

 

Kagir malzemeler (tuğla,

C.1.16

Projeye uygun olarak gerekli yerlerde kapı ve pencere
boşlukları bırakarak duvarı örer.

 

 

C.1

briket, bims
blok, gazbeton vb.) ile duvar örmek

C.1.17

Gerekli durumlarda duvarın kolonlara ve kirişlere
bağlantısının yapılmasını sağlar.

 

Duvar örme uygulamasını

yapmak

(devamı var)

 

 

C.1.18

Yüksek ve uzun duvar uygulamalarında hatıl yapar.

C

 

 

C.1.19

Tuğla ve bims blok
uygulamalarında projesinde varsa, ısı ve ses yalıtım malzemesini duvarın
içine yerleştirir veya yerleştirilmesini sağlar, sandviç duvarlar arası
gerekli bağlantının yapılmasını sağlar.

 

 

 

 

C.1.20

Dış etkenlere karşı gerekli koruma işlemlerini uygular.

 

 

 

 

C.1.21

Projede kemer var ise, yapım kurallarına uygun şekilde
kemeri örer.

 

 

 

 

C.2.1

Sıcak havalarda tuğlaları ıslatarak kullanır.

 

 

C.2

Pres tuğla ile duvar örmek

C.2.2

Tuğlaların konacağı yüzeye ve tuğlanın yanına normal
kıvamlı örgü harcı koyar ve boşluk kalmayacak şekilde yerleştirir.

 

 

(devamı var)

C.2.3

Duvarın her iki köşesine detay tuğlası / mastarlık pres tuğlayı, lastik
tokmak ile vurarak terazisine getirir ve taşan harcı mala ile sıyırarak alır.

 

 

 

 

C.2.4

Mastarlıkların ön yüzüne ip
çeker.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 12

Duvarcı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0157-3 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

C

Duvar örme uygulamasını yapmak

C.2

Pres tuğla ile duvar örmek

C.2.5

Duvarı örgü kurallarına uygun olarak örer.

C.2.6

Duvar örerken farklı paletlerden tuğla kullanır.

C.2.7

Harç yeterince kuruduktan sonra derz boşluklarındaki harcı
şekillendirir.

C.2.8

Tuğla yüzeyinde kalan kurumuş harçları sert bir fırça ile
temizler.

C.2.9

Dış etkilere karşı gerekli koruma işlemlerini uygular.

C.2.10

Projede var ise yapım kurallarına uygun şekilde kemer
örer.

C.3

Lento ve hatıl yapmak ve yerleştirmek

C.3.1

Projeye uygun lento/hatıl kalıbı hazırlar.

C.3.2

Projeye uygun ölçülerde yerinde veya boşlukta hazırlanan
lento/ hatıl kalıbının içerisine, uygun çap ve uzunluktaki donatıları, pas
payına dikkat ederek yerleştirir.

C.3.3

Kum, çimento ve su ile uygun dozajda hazırlanan betonu,
kalıp içerisine dökerek sıkışmasını sağlar.

C.3.4

Beton dayanımını aldıktan sonra lentoları kalıplardan
çıkarır.

C.3.5

Şantiyede hazırlanan lento veya hazır lentoları, duvarın
her iki ucuna harç sererek projede belirtilen ölçülerde bindirme payı ile
yerleştirir.

C.3.6

Hazır lento kullanılması durumunda, lentoyu lastik tokmak
ve su terazisi yardımıyla terazisine getirir.

C.3.7

Gerekli durumlarda ahşap vb. uygun malzemeden hatıl yapar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 13

Duvarcı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0157-3 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.1.1

Gelen malzemenin kullanıma uygunluğunu kontrol eder.

 

 

 

 

D.1.2

Duvar yapılacak alanın uzağında taşları kullanabileceği şekilde
balyoz, külünk vb. ile kırarak boyutlandırır ve taşların yüzeylerini kabaca
düzeltir.

 

 

 

 

D.1.3

Duvar projesindeki ölçülere göre ahşap şablonlar hazırlar
ve gereken yerlere yerleştirir.

 

 

D.1

İşlem öncesi hazırlık yapmak

D.1.4

Duvar temelinin açılmasını sağlar ve alt tesviyesini
yapar.

 

 

 

 

D.1.5

Ahşap şablonlar arasına uygun gerginlikte ip çeker.

 

 

 

 

D.1.6

Harçlı uygulama yapacaksa duvar harcını temiz bir yerde
hazırlar.

 

 

 

 

D.1.7

Taşların temizliğini yapar.

D

Taş duvar örmek (devamı var)

 

 

D.1.8

Harç teknesini temizler ve hazır hale getirir.

 

 

 

D.2.1

Duvar örülecek yeri ıslatır.

 

 

 

 

D.2.2

Duvar yapımına, temele ve köşelere en iri taşları koyarak
başlar.

 

 

 

 

D.2.3

Duvar kalınlığı aynı olacak şekilde taşları yatay sıralar
halinde üst üste yerleştirir.

 

 

D.2

Taş duvar uygulaması yapmak (devamı var)

D.2.4

Bütün taşları geniş yüzeyleri üzerine ve en az üç noktası
ile altındaki taş sırasına oturacak şekilde yerleştirir.

 

 

 

D.2.5

Taşlar arasında en az boşluk kalacak şekilde birbirleriyle
yatay ve düşey doğrultularda bağlantılar yapar.

 

 

 

 

D.2.6

Harçlı uygulamalarda taşları ıslatarak kullanır.

 

 

 

 

D.2.7

Yatayda ve düşeyde derz boşluğu bırakır. Düşeyde sürekli
derz oluşturmadan taşları şaşırtmalı olarak yerleştirir.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 14

Duvarcı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0157-3 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.2.8

Harçlı uygulamalarda harcın taşlar arasına ve derz
boşluklarına iyice dolması için harcı şişler.

 

 

 

 

D.2.9

Kuru uygulamalarda boşlukları helikle doldurur ve taşları
kamalarla destekler.

 

 

 

 

D.2.10

Ortalama 2 metrede bir hatıl atar.

 

 

D.2

Taş duvar uygulaması yapmak

D.2.11

İstinat duvarlarına barbakan oluşturur veya yerleştirir.

 

 

 

 

D.2.12

Zemin ve kesit değişikliği olan noktalarda dilatasyon derzi bırakır.

D

Taş duvar örmek

 

 

D.2.13

Dış etkilere karşı gerekli koruma işlemlerini uygular.

 

 

 

 

D.2.14

Projesinde var ise, yapım kurallarına uygun şekilde kemer
yapar.

 

 

 

 

D.3.1

Duvara doğru kaynamamış, oturmamış taşlar varsa söker ve
işlemi yeniler.

 

 

D.3

Derz uygulaması yapmak

D.3.2

Duvar harcı sertleşmeye başladığında derzin bir kısmını
çıkartır.

 

 

D.3.3

Derzleri çimento harcıyla vb. doldurur ve istenilen şekle
getirir.

 

 

 

 

D.3.4

Derz harcı prizini aldıktan sonra duvarı belli aralıklarla
sular.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 15

Duvarcı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0157-3 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.1.1

Çalışma alanını düzenler ve temizler.

 

 

 

 

E.1.2

Projeye uygun baca malzemelerini, araç ve gerecini temin
eder.

 

 

E.1

İşlem öncesi hazırlık yapmak

E.1.3

Projesine uygun olarak bacanın uygulanacağı alanı, duvarla
birlikte ya da ayrı olarak belirler.

 

 

 

E.1.4

Örgü harcını uygun oranlarda, uygun bir yerde hazırlar.

 

 

 

 

E.1.5

Baca örülecek yerde kırma işi varsa kırar veya kırılmasını
sağlar.

 

 

 

 

E.1.6

Baca örgü malzemesini ve baca örülecek yeri ıslatır.

 

 

 

 

E.2.1

Projesine göre; bacanın birinci sırasını tekniğine uygun
olarak örgü harcı yardımıyla yerine yerleştirir.

E

Baca örmek (devamı var)

 

 

E.2.2

Baca kanalını, dik bir eksen üzerinde şaşma olmadan, aynı
kesitte devam ettirir.

 

 

 

E.2.3

Baca duvarının her köşesinin dik olmasını su terazisi ve şakül ile kontrol ederek sağlar.

 

 

 

Duman (ateş) bacası yapmak (devamı var)

E.2.4

Duvar ile birlikte yapılan bacalarda, baca örgü malzemesi
ile duvar arasına örgü harcı koyarak duvarla birleştirir.

 

 

E.2

E.2.5

Baca kanalının içerisinde harç kalıntıları bırakmadan
derzleri iyice doldurarak sızdırmazlık sağlar.

 

 

 

 

E.2.6

Harç artıklarının baca kanalının içine dökülmemesine
dikkat ederek derzlerdeki fazla harcı çelik mala ile alır ve kolay
temizlenebilir ve düzgün bir yüzey elde eder.

 

 

 

 

E.2.7

Bir baca kanalına, en fazla bir ateş kaynağı girişi
bağlar.

 

 

 

 

E.2.8

Baca kanalını temizlemek için döşemeden en çok 70 cm
yükseklikte temizleme deliği yapar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 16

Duvarcı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0157-3 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.2.9

Bacaların çatıdan yükseklikleri projede belirtilmemişse,
bacayı çatının en yüksek kotundan en az 50 cm yukarıda yapar.

 

 

E.2

Duman (ateş) bacası yapmak

E.2.10

Bacanın yapıldığı noktadan çatı yüzeyi ile baca arasındaki
mesafe tehlike oluşturacak kadar fazla ise bacayı uygun metal malzeme ile
çatıya bağlar.

E

Baca örmek

E.2.11

Zorunlu durumlarda çatıda baca kanalı kaydırılması
gerekiyorsa kaydırmayı açısı 60° ‘lik eğimin altına
düşürmeden yapar.

 

 

 

 

E.2.12

Gerekliyse bacaların en üstüne, dışardan gelecek etkilere
karşı uygun malzeme ile baca şapkası yapar.

 

 

E.3

Havalandırma, çöp, tesisat

E.3.1

Projede belirtilen ölçülere göre, havalandırma, çöp ve
tesisat bacaları ile ışıklıkları seçilen malzemeye göre duvar örme
tekniklerine uygun olarak yapar.

 

 

bacaları ve ışıklıklar yapmak

E.3.2

Havalandırma ve ışıklık yaparken gerekli yerlerde niş ya
da pencere boşluğu bırakır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 17

Duvarcı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0157-3 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.1.1

Ateşe dayanıklı örgü harcını (şamot
harcı) kuru olarak bir kap içinde hazırlar.

 

 

 

 

F.1.2

Kuru olarak hazırlanmış harcı suyun içerisine ilave eder
ve kıvama gelinceye kadar karıştırır.

 

 

F.1

İşlem öncesi hazırlık yapmak

F.1.3

Şömine/barbekü yapılacak yüzeyi temizler ve düzgünlüğünü
sağlar.

 

 

 

 

F.1.4

Şömine/barbekü örgü işinde kullanılacak tuğlaları ıslatır.

 

 

 

 

F.1.5

Şömine/barbekü yapılacak yerde kırma, delme işi varsa
yapar veya yapılmasını sağlar.

 

 

 

 

F.2.1

Şömine/ barbekü yapılacak yüzeyi ıslatır

 

 

 

 

F.2.2

Örgü harcını döşemeye düzgünce serer.

F

Şömine/barbekü yapmak (devamı var)

 

 

F.2.3

Şömine/barbekü ayaklarının yapımı için kullanılacak
malzemeleri zemin (şömine yapılacak yüzey) üzerindeki harca bastırarak
oturtturur.

 

 

 

 

F.2.4

Düşey derzler içindeki boşlukları harç ile doldurur.

 

 

F.2

Şömine yapmak

F.2.5

Şömine/barbekü ayaklarını projesindeki kalınlık ve
yüksekliğine göre örer.

 

 

(devamı var)

F.2.6

Ateşlik kısmının zeminle (şömine yapılacak yüzey) olan
bağlantısını kesmek için ocak tabanı 1000 ° C ye dayanıklı malzemeyi şamot harcı ile örer.

 

 

 

 

F.2.7

Ocak tabanı altında ızgara ve kül kutularını yerleştirmek
için projedeki ölçüsüne uygun boşluklar bırakır.

 

 

 

 

F.2.8

Önce ocak yan duvarlarını daha sonra ocak arka duvarlarını
1000 ° C ye dayanıklı malzeme ile örer.

 

 

 

 

F.2.9

Ocak arka duvarını şömine ağız açıklığının 1/3 ’ ü kadar
düşey, geriye kalan 2/3 yüksekliği ise 10-20 cm arasında değişen ölçüde odaya
doğru eğimli örer.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 18

Duvarcı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0157-3 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.2.10

Açık hazne şöminelerde ateşi ve dumanı kontrol edebilmek
için gerekli olan duman kapağını davlumbazın arkasına köşebentleri ile
tutturur.

 

 

 

 

F.2.11

Ateşlik kısmının üstüne davlumbazın yapılabilmesi için
45°veya 60°lik açıyla ön ve yan duvarları uygun malzemeler ile örer.

F

Şömine/barbekü yapmak

F.2

Şömine yapmak

F.2.12

Projesindeki ölçüsüne göre davlumbazın üst ortasına bacayı
uygun malzeme ile örer.

 

 

 

 

F.2.13

Bacanın çatıdan çıkışını, tepe mahya seviyesinden daha
yüksek kotta olacak şekilde örüp şapkasını yerleştirir.

 

 

 

 

F.2.14

Şömine/ barbekü dış cephesini dekoratif tuğlalarla kaplar
ve vernikler.

 

 

 

 

F.2.15

Çalışma alanını ve kullandığı araç gereçleri temizler.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 19

Duvarcı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0157-3 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

G

Cam tuğla ile duvar örmek (devamı var)

G.1

Uygulama öncesi hazırlık yapmak

G.1.1

Donatı demirleri galvanizli değilse çimento şerbetine
batırır ve kurumasını bekler.

G.1.2

Metal U profilleri projede
belirtilen ölçülerde keser, dört köşesinden metal köşebentler yardımıyla
çeşitli yöntemlerle çerçeve oluşturacak şekilde birleştirir.

G.1.3

Profil tabanlarında ortalama 50 cm aralıklarla delikler
açar.

G.1.4

Metal çerçevenin yatay ve düşey konumunu kontrol ederek
sabitler.

G.1.5

Darbeli matkap yardımıyla duvarda profildeki
deliklerin hizasında uygun malzemeye göre delikler açar.

G.1.6

Dübel ve paslanmaz vida yardımıyla çerçeveyi yapı
elamanlarına sabitler.

G.1.7

Metal çerçeve üzerinde tuğla ve derz mesafeleri yukarıdan
aşağıya doğru çekilecek ip yardımıyla işaretler.

G.1.8

Metal çerçevenin, taban profilinin,
taban ve yanal iç yüzeylerini U biçiminde 2 kat kumlanmamış bitümlü karton
kayma bandıyla kaplar.

G.2

Cam tuğlaları yerleştirmek (devamı var)

G.2.1

Metal çerçevenin taban profili
içine harç döker ve içerisine donatı demiri yerleştirerek yüzeyi düzeltir.

G.2.2

İşaretlediği yerlerden ilk sıra için ip çeker.

G.2.3

Plastik ayar aparatlarıyla derz boşluklarını ayarlayarak
cam tuğlaların ilk sırasını yerleştirir.

G.2.4

Düşey ve yatay derzlere en az 1 cm, beton çerçeveye en az
5 cm, en çok 10 cm genişliği sağlayacak şekilde harç koyar.

G.2.5

İlk cam tuğla sırasının dizilmesinden sonra, lastik
tokmakla tuğlaların üst kenarlarına hafifçe vurarak ipine ve terazisine
getirir.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 20

Duvarcı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0157-3 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.2.6

Düşey derzler arasına düşey donatı demirleri yerleştirerek
duvar örmeye devam eder.

 

 

G.2

Cam tuğlaları yerleştirmek

G.2.7

Donatı demirlerini yatayda ve düşeyde iki veya üç sırada
bir cam tuğlaya temas ettirmeden yerleştirir.

 

 

 

 

G.2.8

Uygulama işlemi bittikten sonra duvarın yanları ile
üstündeki genleşme (dilatasyon) derzlerine 10-20 mm
kalınlığında sert genleşme köpüğü yerleştirir.

G

Cam tuğla ile duvar örmek

 

 

G.3.1

Derz dolgu malzemesini üretici tariflerine göre hazırlar.

 

 

G.3

Derz dolgu yapmak

G.3.2

Harç kuruduktan sonra plastik ayar aparatlarının
kulakçıklarını kırarak derz dolgu malzemesini uygulamaya hazır hale getirir.

 

 

G.3.3

Uygun malzeme (sünger, bez, vb.) yardımıyla derz
fazlalıklarını temizler.

 

 

 

 

G.3.4

Cam tuğla duvarların dış etkilere maruz kalacağı
durumlarda derz dolgu harcı kuruduktan sonra üzerine sugeçirmez malzemeyi
uygular.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 21

Duvarcı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0157-3 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

H.1

Tamamlanmış yüzeyleri

H.1.1

Uygun alet yardımıyla yüzeylerin düzgünlüğünü kontrol
eder.

 

 

kontrol etmek

H.1.2

Yüzeylerdeki kusurları ve eksiklikleri giderir.

H

Uygulama sonrası

 

 

H.2.1

Dökülen harçları mala ile toplar.

işlemleri yapmak

H.2

Çevre temizliği yapmak

H.2.2

Kullanıma uygun olan kireç harçlarını uygun yerde muhafaza
eder.

 

 

H.2.3

Kullanılmayan atıl haldeki malzemelerin atık yönetmeliğine
uygun olarak stoklanmasını sağlar ve yetkiliye teslim eder.

 

 

 

 

H.2.4

Kullanılan araç ve gereçleri toplar, temizler ve bakımını
yapar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 22

Duvarcı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0157-3 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

I

Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak

I.1

Bireysel mesleki gelişim konusunda çalışmalar yapmak

I.1.1

Mesleği ile ilgili eğitimlere katılır ve aldığı belgeleri
muhafaza eder.

I.1.2

Mesleği ile ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri takip
eder.

I.1.3

Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere
aktarır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 23

Duvarcı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

3.2.Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1.Ankraj
malzemeleri

2.Balyoz çeşitleri

3.Çekiç

4.Çivi

5.Darbeli matkap

6.Duvarcı gönyesi

7.Duvarcı malası

8.El fırçası

9.Elmas uçlu pala testere

10.  Gazbeton
rendesi

11.  Gazbeton
taraklı tutkal malası

12.  Gazbeton
testeresi

13.  Harç teknesi

14.  Hortumlu su terazisi

15.İp

16.Kalem

17.Kama

18.  Karıştırma ucu

19.Keser

20.Keski ucu

21.  Kişisel koruyucu donanım
(baret, eldiven, iş elbisesi-iş ayakkabısı, emniyet kemeri, koruyucu gözlük,
toz maskesi vb.)

22.Küskü

23.  Lastik tokmak

24.  Lazerli kot taşıma terazisi

25.Mastar

26.Metre

27.Midiz

28.Mil

29.Mucarta

30.Murç

31.Su terazisi

32.Sünger

33.Şakül

34.Tarak

11UMS0157-3 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 24

Duvarcı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

3.3.Bilgi ve Beceriler

1.

Acil durum bilgisi

2.

Araç, gereç ve ekipman bilgisi

3.

Artık ve atıkların kaynakta doğru ayrılması bilgisi

4.

Basit iş iskelesi kurma ve sökme bilgi ve becerisi

5.

Basit ölçme ve kontrol bilgisi

6.

Çevre koruma yöntemleri bilgisi

7.

Derz dolgu uygulama bilgi ve becerisi

8.

Ekip içinde çalışma yeteneği

9.

El aletlerini kullanma bilgisi

10.

El becerisi

11.

El-göz koordinasyon yeteneği

12.

Harç karışım miktarları bilgisi

13.

İletişim yeteneği

14.

İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

15.

İşaret bilgisi

16.

İşyeri çalışma prosedürleri
bilgisi

17.

Kalite kontrol prensipleri bilgisi

18.

Kot taşıma bilgisi

19.

Kullanım kılavuzu, el kitabı ve bakım kitabı kullanma
bilgisi

20.

Malzeme bilgisi

21.

Markalama bilgisi

22.

Mesafe ve ağırlık tahmin yeteneği

23.

Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

24.

Mesleki terim bilgisi

25.

Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği

26.

Proje okuma bilgisi

27.

Renk bilgisi

28.

Standart ölçüler bilgisi

29.

Şekiller arası ilişkileri görebilme yeteneği

30.

Temel çalışma mevzuatı bilgisi

31.

Temel matematik bilgisi

32.

Yüzey hazırlama teknikleri bilgi ve becerisi

33.

Zamanı iyi kullanma becerisi

11UMS0157-3 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 25

Duvarcı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

3.4.Tutum ve Davranışlar

1.Acil ve stresli durumlarda
soğukkanlı ve sakin olmak

2.Amirlerine doğru ve zamanında
bilgi aktarmak

3.Beraber çalıştığı kişilerle işe
göre hareket koordinasyonu kurmak ve eş zamanlı hareket etmek

4.Çalışma zamanını iş emrine
uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

5.Çevre korumaya karşı duyarlı
olmak

6.Çevre, kalite ve İSG
mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek

7.Değişime karşı açık olmak ve
değişen koşullara uyum sağlamak

8.Ekip içinde uyumlu çalışmak

9.Göreviyle ilgili yenilikleri
izlemek ve uygulamak

10.  İnsan ilişkilerine özen
göstermek

11.  İş disiplinine sahip olmak

12.  İşyeri çalışma prensiplerine
uymak

13.  İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanın kullanımına özen göstermek

14.  Kaliteye dikkat etmek

15.  Kendini geliştirme konusunda
istekli olmak

16.  Kendinin ve diğer kişilerin
güvenliğini gözetmek

17.  Meslek ahlakına sahip olmak

18.  Planlı ve organize olmak

19.  Risk ve tehlike faktörleri
konusunda duyarlı davranmak

20.  Sorumluluklarını bilmek ve
yerine getirmek

21.  Talimat ve kılavuzlara
titizlikle uymak

22.  Tedbirli olmak

23.  Tehlikeli durumlarda kendi
hareket alanında etkin şekilde, hızlı ve doğru tepki verebilmek ve ilgilileri
bilgilendirmek

24.  Temizlik, düzen ve işyeri
tertibine özen göstermek

25.  Yetkisinde olmayan kusurlar
hakkında ilgilileri bilgilendirmek

11UMS0157-3 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 26

Duvarcı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0157-3 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

4.ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Duvarcı (Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal
yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme,
gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı
ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu
meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır.
Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik,
Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 27

Duvarcı (Seviye 3)                      11UMS0157-3 / 19.10.2011 /
00

Ulusal Meslek Standardı                Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Ek: Meslek
Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar 1.    Meslek
Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

H.Necati
ERSOY, İNTES – Genel Sekreter

Dr. Aytekin AKAGÜN, İNTES – İnşaat Yüksek Mühendisi

Aslı KARATEKİN, İNTES – İstatistikçi

Aslı ÜNSAL SAĞLIK, İNTES – İnşaat Yüksek Mühendisi

Sevil Buket ATAR, İNTES – İnşaat Teknikeri

Necati Akbaş, İNTES – Yapı Eğitimcisi

2.Teknik Çalışma Grubu
Üyeleri:

Yrd.Doç.Dr.
Osman ŞİMŞEK, Gazi Üniversitesi – Yapı Eğitimcisi Abdulkadir BAŞKOCA, Türkiye
Gaz Beton Üreticileri Birliği – İnşaat Yüksek Mühendisi Aykut HAŞİMOĞLU,
Türkiye Gaz Beton Üreticileri Birliği – İnşaat Mühendisi Fahri YALÇIN, Türkiye
Gaz Beton Üreticileri Birliği – İnşaat Yüksek Mühendisi Çetin ÇELİK, Tuğla ve
Kiremit Sanayicileri Derneği – İnşaat Yüksek Tek.Öğr.

Murat ALTUĞ, Bims Sanayicileri
Derneği Önder ÇİMEN, MEB – Teknik Öğretmen Emrah ÇÖRDÜK, İNTES- MYM – İnşaat
Mühendisi Eren EROĞLU, İNTES – MYM – Makine Mühendisi

3.Görüş İstenen Kişi,
Kurum ve Kuruluşlar

AKG Gazbeton Ankara Sanayi Odası
Ankara Ticaret Odası

Boğaziçi Üniversitesi, Mühendislik
Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Proje
ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı eğitimi
Bölümü Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
İNTES Üye Firmaları

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
İnşaat Mühendisliği Bölümü Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü

T.C. Başbakanlık, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C. Başbakanlık, Devlet Personel Başkanlığı

T.C. Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve
Güvenliği Genel Müdürlüğü

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 28

Duvarcı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0157-3 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik
Kurumu, İnşaat Emlak Daire Başkanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş
Kurumu, İşgücü Uyum Dairesi Başkanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Araştırma ve Geliştirme
Dairesi Başkanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel
Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Erkek Teknik Öğretim Genel
Müdürlüğü

Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği

Türk Akreditasyon Kurumu

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türk Ytong Sanayi A.Ş.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türkiye
Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Türkiye Gazbeton
Üreticileri Birliği Türkiye İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası Türkiye
İnşaat ve Tesisat İşçileri Eğitim Vakfı Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Türkiye Müteahhitler Birliği Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Resmi Sektör İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası
Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, İnşaat Bakım Onarım
Dairesi Başkanlığı

4.MYK
Sektör Komitesi

Mustafa DEMİR,

Atila ERENLER,

Kemal AYDOĞAN,

Ekrem DİRİER,

Abdülkadir YILMAZ, Henüz belirlenmemiştir,

H.Necati
ERSOY,

Mustafa ARSLAN,

Hacı ÜSTÜNDAL,

Aylin RAMANLI,

Üyeleri ve Uzmanlar

Üye (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Üye (Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı)

Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Üye (Milli Eğitim Bakanlığı)

Üye (Ulaştırma Bakanlığı)

Üye (Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı)

Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Üye (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonu) Üye (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Firuzan SİLAHŞÖR, Sinan GERGİN,

Daire Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör Komitesi Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 29

Duvarcı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0157-3 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

5.MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,

Prof. Dr. Oğuz BORAT,

Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ,

Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, Dr. Osman YILDIZ,

Celal KOLOĞLU,

Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)
Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Üye (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 30

Incoming search terms:

  • şamot harcı nasıl yapılır (69)
  • şamot harcı nasıl hazırlanır (57)
  • şamot harcı nasıl kullanılır (14)
  • duvar harcı nasıl hazırlanır (1)
  • duvar örmede kullanılan araç ve gereçler (1)
  • Duvar üstüne kama gereklimidir (1)
  • duvarcı boşluk anlaşması (1)
  • duvarcı seviye 3 (1)
  • taş duvar alanını projeye göre uygun olarak hazırlamak (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>