DOZER OPERATÖRÜ SEVİYE 3

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL MESLEK STANDARDI

DOZER OPERATÖRÜ SEVİYE 3

REFERANS KODU / 10UMS0077-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /
16.07.2010-27643

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 1

Dozer Operatörü (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0077-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Meslek:

DOZER OPERATÖRÜ

Seviye:

31

Referans Kodu:

10UMS0077-3

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

Türkiye inşaat Sanayicileri işveren Sendikası (İNTES)

Yardımcı Kuruluş: İş Makinaları Mühendisleri Birliği
(İMMB)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK İnşaat Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

29.06.2010 Tarih ve 2010/37 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

16.07.2010-27643

Revizyon No:

00

1 Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8)
seviye matrisinde seviye üç (3) olarak belirlenmiştir. © Mesleki Yeterlilik
Kurumu, 2010

Sayfa 2

Dozer Operatörü (Seviye 3)              10UMS0077-3 / 29.06.2010 / 00

Ulusal Meslek Standardı                Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ATAŞMAN: Dozerin üzerinde bulunan ana ekipmanı
dışında farklı iş yapmaya yarayan, takılan ve sökülebilen ekipmanı,

BAKIM KARTI (KÜNYE): Dozerin özelliklerinin, yapılan
periyodik bakımların, arızaların, arızanın kim tarafından nasıl giderildiğinin
vb. kayıtların yapıldığı formlardan oluşan kart ya da kartları,

BIÇAK: Malzemeyi kazıyan, iten ve seren, bıçak gövdesi ve uç
bıçaklardan oluşan makine ekipmanını,

CER DİŞLİSİ: Güç aktarma gurubunun son elamanı olan,
hareketi yürüyüş zincirine aktaran son parçayı,

FİLTRE: Yağ, yakıt, hava sisteminde bulunan ve özellikleri
ile yağ, yakıt ve havanın temizliğini sağlayan elemanı,

FREN KİLİT KOLU: Park durumunda fren pedallarını kilitleyen
kolu,

HAMUD: Bıçak grubunu dozerin ana gövdesine bağlayan, döner
bağlantı parçalarını ve kollarını üzerinde bulunduran grubu,

HİDROLİK MOTOR: Basınçlı hidrolik yağ ile çalışan, bir
makine parçasını sağa veya sola dönüş hareketi ile ileten, hidrolik enerjiyi
mekanik enerjiye çeviren ekipmanı,

HİDROLİK POMPA: Hidrolik sisteme basınçlı ve istenen debide
yağ göndererek, sistemdeki diğer ekipmanın çalışmasını
sağlayan, mekanik enerjiyi hidrolik enerjiye dönüştüren ekipmanı,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSTİKAMET TEKERİ: Yürüyüş zincirine yataklık yaparak zincir
ve palet grubunun doğru yönlenmesini sağlayan yürüyüş sistemi elemanını,

KARTER HAVALANDIRMASI: Motor yağının ısınmasından dolayı
oluşan sıkışmış gazların karterden atılmasını
sağlayan, üzerinde basınç havalandırma filtresi ve valfi bulunduran dizel veya
benzinli motor elamanını,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten
kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı
koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan tüm alet, araç, gereç
ve cihazları,

PALET: Bazı inşaat iş makinelerinin her türlü arazide yol
almasını sağlayan, iki yanındaki tekerleklerini içine alan, çelik yürüyüş
takımını,

RIPER: Zemini derin kazmaya ve sert zeminleri kazarak
gevşetmeye yarayan kazıcı ekipmanı,

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 3

Dozer Operatörü (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

10UMS0077-3 / 29.06.2010 / 00

TURBO ŞARJER: Dizel motorun egzoz gazı hızı ile çalışan ve
motora yanma havası girişini artırıp daha fazla yakıtın yanmasına neden olarak
motor gücünün artmasını sağlayan ekipmanı,

UÇ BIÇAKLARI: Bıçak gövdesini aşınmaya karşı koruyan, kazma
esnasında kazılan yüzeyle temasta olan, değiştirilebilen, aşınmaya dayanıklı,
çelik döküm veya çelik levhalardan üretilen plakaları,

YÜRÜYÜŞ MAKARASI: Yürüyüş şasesi ile yürüyüş zinciri
arasında çalışarak, yürüyüş zincirine yataklık yapan ve zincire gelen yükü
üzerine alan özel profilli makarayı,

ifade eder.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 4

Dozer Operatörü (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0077-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

İÇİNDEKİLER

1.GİRİŞ………………………………………….. 6

2.MESLEK
TANITIMI…………………………………. 7

2.1.  Meslek
Tanımı………………………………… 7

2.2.  Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma
Sistemlerindeki Yeri    7

2.3.  Sağlık,
Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler7

2.4.  Meslek
ile İlgili Diğer Mevzuat………………..
7

2.5.  Çalışma
Ortamı ve Koşulları……………………. 7

2.6.  Mesleğe
İlişkin Diğer Gereklilikler…………….. 7

3.MESLEK
PROFİLİ………………………………….. 8

3.1.  Görevler,
İşlemler ve Başarım Ölçütleri…………. 8

3.2.  Kullanılan
Araç, Gereç ve Ekipman……………… 19

3.3.  Bilgi ve Beceriler…………………………… 20

3.4.  Tutum
ve Davranışlar ………………………..  21

4.ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME……………… 22

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 5

Dozer Operatörü (Seviye 3)              10UMS0077-3 / 29.06.2010 / 00

Ulusal Meslek Standardı                 Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

1.GİRİŞ

Dozer Operatörü (Seviye 3) ulusal meslek
standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun
uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında
Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev,
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın
görevlendirdiği Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES)
tarafından hazırlanmıştır.

Dozer Operatörü (Seviye 3) ulusal meslek standardı,
sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş,
MYK İnşaat Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca
onaylanmıştır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 6

Dozer Operatörü (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

2.MESLEK TANITIMI

2.1.Meslek Tanımı

Dozer Operatörü (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği
ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile
ilgili iş organizasyonu yapan, paletli ve lastik tekerlekli dozerleri ve ataşmanları kullanarak, çeşitli zeminleri ve malzemeleri
verilen projeye uygun olarak tesviye eden, çekme, kazma, itme, riperleme gibi işlemleri emniyetli bir şekilde
gerçekleştiren, dozerin genel kontrolünü yapan ve mesleki gelişime ilişkin
faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

2.2.Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma
Sistemlerindeki Yeri ISCO 08: 8342 (Hafriyat makineleri ve benzer makinelerin
operatörleri)

2.3.Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili
Düzenlemeler

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları
Yönetmeliği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması
Hakkında Yönetmelik

*Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili
yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk
analizi yapılması esastır.

2.4.Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu

*Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat,
kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması esastır.

2.5.Çalışma Ortamı ve Koşulları

Dozer Operatörü (Seviye 3) çalışmalarını kabin içerisinde
veya dışarısında yürütür. Zaman zaman tünel, maden ocakları gibi kapalı
alanlarda da çalışabilir. Çalışma ortamı tozlu ve gürültülü olabilir. İş öncesi
ve iş bitiminde yöneticiler, diğer çalışanlar/operatörler ve makine bakımcıları
ile iletişim halindedir. Operatör vardiya usulü, esnek mesai zamanlarında
çalışır.

2.6.Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Dozer Operatörünün ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilecek
sağlık raporuna ve Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen operatör
belgesine sahip olması gerekmektedir.

10UMS0077-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 7

Dozer Operatörü (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0077-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

3.MESLEK PROFİLİ

3.1.   Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

Çalışacağı alandaki risk unsurları hakkında bilgi sahibi
olur.

 

 

 

 

A.1.2

İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri
kullanır.

 

 

 

 

A.1.3

Arızalara sadece yetkili kişilerin müdahale etmesini
sağlar.

 

 

 

İş sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemleri almak

A.1.4

Kazaya sebebiyet verecek davranışlardan kaçınır, iş
sağlığı ve güvenliği konusunda alınan önlemlere dikkat eder ve uyar.

 

 

A.1

A.1.5

İlk yardım çantası ve yangın söndürücü bulundurur.

 

İş ile ilgili emniyet

 

 

A.1.6

İletişim araçlarını (telsiz, telefon vb.) yanına alır.

A

tedbirleri almak (devamı var)

 

 

A.1.7

Çalışacağı alanın gereken güvenlik donanım kontrolünü iş
sağlığı ve güvenliği uzmanının direktiflerine uygun olarak yapar.

 

 

 

 

A.1.8

Çalışma alanının temiz ve düzenli tutulmasını sağlar.

 

 

 

 

A.1.9

Acil durumlarda dozeri durdurur ve yetkilileri konu
hakkında bilgilendirir.

 

 

 

 

A.2.1

Çalışacağı sahanın gözle kontrolünü yapar.

 

 

A.2

Çalışma alanının güvenlik açısından kontrolünü yapmak

A.2.2

Çalışacağı çevre hakkında bilgi sahibi olur.

 

 

 

A.2.3

Çalışmaya başlamadan önce çalışacağı sahada ilgisiz
kişilerin bulunmamasına dikkat eder.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 8

Dozer Operatörü (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0077-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.3.1

Kapalı alanda çalışması halinde çalışma ortamının
havalandırılmasını sağlar.

 

 

 

Çalışma ortamı ile ilgili oluşabilecek tehlikelere karşı

A.3.2

Konu ile ilgili yasal talimatlar hakkında bilgi sahibi
olur ve talimatlara uyar.

 

 

A.3

(zehirli maddeler, emisyon
gazları, egzoz gazı vb. gazlar)

A.3.3

Gece çalışmalarında ve yağışlı havalarda gerekli önlemleri
alır.

A

İş ile ilgili emniyet tedbirleri almak

 

önlem almak

A.3.4

Makineye zarar vermemek için makinenin kapasitesinin
üstünde çalışma yapmamaya dikkat eder.

 

A.4

Çalışma zeminini kontrol etmek ve zemin eğimleri hakkında
kendisine verilen talimatlara uymak

A.4.1

Zemin hakkında bilgi sahibi olur ve zemindeki engelleri
kaldırır veya kaldırılmasını sağlar.

 

 

A.4.2

Çalışılan sahada yer altı ve yerüstünden geçen enerji
hatları, yüksek gelirim hatları (doğalgaz elektrik ve su hattı vb.) konusunda
yetkiliden bilgi alır.

 

 

A.5

Yapacağı işin niteliğine göre uygun koruyucu ekipmanı seçmek

A.5.1

Derinlik ve eğimlere uygun koruyucu ekipmanı
seçer.

 

 

A.5.2

İş emniyeti ile ilgili koruyucu ekipmanın
olup olmadığını kontrol eder.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 9

Dozer Operatörü (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0077-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

B.1

Yapılacak iş ile ilgili olarak yetkiliden bilgi almak

B.1.1

İlgili amirinden sözlü ya da yazılı olarak yapacağı işle
ilgili bilgi alır.

 

 

B.2

İşe uygun dozer ataşmanlarını
seçmek, bu ataşmanları sökmek ve takmak veya
sökülmesine ve takılmasına yardımcı olmak

B.2.1

Bıçağın konumunu yapılacak işe göre seçer ve fonksiyonları
hakkında bilgi sahibi olur.

 

 

B.2.2

Ataşmanları söker ve takar veya
sökülüp takılırken ilgili kişiye yardımcı olur.

 

 

B.3

Aynı sahada çalışacak diğer iş makinesi operatörleri ile
koordineli çalışmak

B.3.1

İşe başlamadan önce diğer operatörlerle bilgi alışverişi
yapar.

 

İşe hazırlık yapmak (devamı var)

B.3.2

Gerekli durumlarda sesli ve ışıklı ikazları kullanır.

B

B.4

Vardiya değişimlerinde bir önceki operatörün çalışmasıyla
ilgili bilgi almak

B.4.1

Bir önceki operatörden çalışmasıyla ilgili sözlü bilgi
alır.

 

 

B.4.2

Varsa bir önceki operatörün çalışmasıyla ilgili kayıtları
inceler.

 

 

B.5

Çalışacağı zemine göre hava basıncı / palet ayarı yapmak

B.5.1

Katalogda belirtilen değerlere göre lastik tekerleklilerde
lastik hava basıncını, paletlilerde palet gergi ayarını kontrol eder.

 

 

B.6

Dozerin genel temizliğinin

B.6.1

İşe başlamadan önce dozerin genel temizliğini kontrol
eder.

 

 

yapılmasını sağlamak

B.6.2

Gereği durumunda dozeri yıkar ve daima işe hazır vaziyette
olmasını sağlar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 10

Dozer Operatörü (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0077-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

B.7

Zemini çalışmaya hazır hale

B.7.1

Zemin tesviye için hazır değilse gevşetilmesini sağlar.

B

İşe hazırlık yapmak

getirmek

B.7.2

Her türlü zeminin tesviyesini yapar ve depolanmasını
sağlar.

 

 

B.8

İşe başlamadan yakıtın suyunu

B.8.1

Yakıt filtresinde oluşan suyu alır.

 

 

almak

B.8.2

Yakıt tankının altında bulunan tapa veya musluktan suyu
alır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 11

Dozer Operatörü (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0077-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.1.1

Tüm sistemlerin ve ekipmanın yağ,
su, yakıt seviye kontrolünü yapar.

 

 

 

 

C.1.2

Hava filtrelerini kontrol eder, gereği halinde
değiştirilmesini sağlar.

 

 

 

 

C.1.3

Aküyü kontrol eder.

 

 

 

 

C.1.4

Kayışları kontrol eder.

 

 

 

 

C.1.5

Paletli dozerlerde yürüyüş takımlarını, lastik tekerlekli
dozerlerde lastikleri kontrol eder.

 

 

 

 

C.1.6

Sıvı sızıntılarını kontrol eder.

 

 

 

 

C.1.7

Bıçakların ve riperlerin
kontrolünü yapar.

C

Dozerin genel kontrolünü

C.1

Dozerin günlük bakım ve kontrollerini yapmak (devamı var)

C.1.8

Dozerin çalıştırılmadan önce ve çalıştırıldıktan sonra tüm
göstergelerinin kontrolünü yapar.

yapmak (devamı var)

C.1.9

Dozeri çalışma sıcaklığına gelene kadar ısıtır ve gazı
arttırarak hareketli aksamların çalışıp
çalışmadığını kontrol eder.

 

 

 

 

C.1.10

Emniyet ekipmanını (servis ve
park freni, geri vites kornası, tepe lambası) kontrol eder.

 

 

 

 

C.1.11

Palet makara ve şase cıvatalarını kontrol eder, gevşekse
sıkılmasını sağlar.

 

 

 

 

C.1.12

Kumanda kol ve pedallarını kontrol eder.

 

 

 

 

C.1.13

Hidrolik sistem devre elemanlarını kontrol eder.

 

 

 

 

C.1.14

Soğutma sistemlerini kontrol eder.

 

 

 

 

C.1.15

Hidrolik ve yakıt sistemleri ile karter
havalandırmalarını kontrol eder.

 

 

 

 

C.1.16

Uç bıçak aşınma plakalarını kontrol eder.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 12

Dozer Operatörü (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0077-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

C.1

Dozerin günlük bakım ve

C.1.17

Dozerin aynalarını kontrol eder.

 

 

kontrollerini yapmak

C.1.18

Makara ve istikamet tekeri bağlama cıvatalarını, rim dişlisini, motor, kulak takozlarını kontrol eder,
gereği halinde sıkılmasını sağlar.

C

Dozerin genel kontrolünü yapmak

C.2

Basit arıza ve eksiklikleri gidermek

C.2.1

Operatör el kitabında tanımlanan basit arıza ve
eksiklikleri giderir, büyük arıza ve eksiklikleri yetkiliye bildirir.

 

 

C.3

Dozerin periyodik bakımının yapılmasını sağlamak

C.3.1

Bakım-onarım kitapçığını okur ve bakım ve kontrol
kayıtlarını takip ederek dozerin belirlenen çalışma saatlerine göre periyodik
bakımlarının yapılmasını sağlar.

 

 

C.4

Bakım ve kontrol kayıtlarını tutmak

C.4.1

Bakım ve kontrol kayıtlarını düzenli olarak tutar ve bakım
kartını sürekli kabinde bulundurur.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 13

Dozer Operatörü (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0077-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.1.1

Yüklenmeden önce dozerin bıçak ve hamud
kollarının sökülmesini sağlar ve dozeri ve ataşmanları
nakil için uygun bir pozisyona getirir.

 

 

 

 

D.1.2

Sökülen bıçak ve hamud
kollarının aynı araca veya farklı araca yüklenmesini sağlar.

 

 

 

 

D.1.3

Dozeri taşıyacak aracın şoförüne dozerin ağırlığını ve
ölçülerini bildirir.

 

 

 

 

D.1.4

Dozerin özelliklerine uygun tırmanabileceği rampayı seçer.

 

 

D.1

Çalışma sahasının uzak olması halinde dozeri başka araç
yardımı ile nakletmek

D.1.5

Rampanın emniyetli bir şekilde tespitlendiğinden,
temiz olduğundan ve kaygan olmadığından emin olur.

 

 

D.1.6

Rampaya çıkmadan önce uygun hizalamayı sağlar.

 

Kazma, sökme, serme, tesviye ve yığma işlemlerini yapmak
(devamı var)

 

 

D.1.7

Dozeri yüklemeden önce römorkun veya TIR’ ın tekerleklerinin takozlarını ve park frenini kontrol
eder ve bağlama işleminin yapılmasını sağlar.

D

 

 

D.1.8

Egzoz borusu çıkış ağzını, turbo şarjerin rüzgârla harekete
geçmemesi ve rutubet almaması için kapatır.

 

 

 

 

D.1.9

Dozer indirilip bindirilirken yön gösterici kişi ile
birlikte çalışarak emniyet tedbirlerini alır.

 

 

 

 

D.1.10

Riperi zemine indirir ve
takozlar.

 

 

D.2

Bıçağın açı ve kazma derinlik ayarını yapmak

D.2.1

Mekanik sistemlerde elle, hidrolik sistemlerde ilgili
levye veya buton ile bıçağın açı ve kazma derinlik ayarını yapar.

 

 

 

 

D.3.1

Sert zeminler için gerekirse riper
kullanarak zemini gevşetir ya da zeminin diğer imkanlarla
gevşetilmesini ilgililerden ister.

 

 

D.3

Zemini riperle gevşetmek

D.3.2

Zemine uygun riper ucu seçer, riperi zemine batırır ve riperin
zemine işleme derinliğini ileri hareket edecek şekilde ayarlayarak ileri
yönde hareket eder.

 

 

 

 

D.3.3

Zemin hafriyatı ve malzemelerin kazılması işlemlerini
yapar ve kazılan malzemeyi kürüyerek kenara yığar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 14

Dozer Operatörü (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0077-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

D.4

Zeminin kaba tesviyesini yapmak

D.4.1

Bıçağı zemine bir temas açısıyla yanaştırır ve ileri yönde
hareket ederek tesviye yapar.

 

 

D.5

Malzemeleri sermek

D.5.1

Serme kalınlığına uygun olarak bıçağı ayarlar ve ileri
yönde hareket ederek serme işlemini yapar.

 

 

D.6

Şev kesmek ve yarma kazısı yapmak

D.6.1

Bıçağın açısını şevin eğimine göre ayarlar ve ileri yönde
hareket eder.

 

Kazma, sökme, serme, tesviye ve yığma işlemlerini yapmak

D.7

Dere yataklarını temizlemek

D.7.1

Bıçağı dere yatağına bir temas açısıyla yanaştırır ve
ileri yönde hareket ederek dere yataklarını temizler.

D

D.8

Kar küremek

D.8.1

Karın sertliğine göre bıçağın açısını ayarlar.

 

D.8.2

Zemine en az 5 cm kalana kadar bıçağı yaklaştırır ve ileri
yönde hareket eder.

 

 

 

 

D.9.1

Dozeri skreyperle beraber
kullanırken itme işlemini yapar.

 

 

D.9

İş makinelerini itmek/çekmek

D.9.2

Çekilecek makinenin ağırlığına uygun emniyet bağlantı
elemanını kullanır ve gerekli güvenlik önlemlerini alarak iş makinesini çeker
veya iter.

 

 

D.10

Büyük taşları yerinden sökmek

D.10.1

Taşları riperle veya bıçakla
uygun şekilde yerlerinden söker.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 15

Dozer Operatörü (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0077-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

E

Dozeri park etmek veya

depolamak

(devamı var)

E.1

Çalışma periyodu sonunda dozeri park etmek

E.1.1

Dozerde kırık, çatlak, yağ, su ve yakıt sızıntılarının
olup olmadığını kontrol eder.

E.1.2

Dozerin yürüyen aksamlarını kontrol ederek gevşeyen
cıvataları sıkar.

E.1.3

Dinlendirilmiş yakıttan akaryakıt ikmali yapar, aldığı
yakıt miktarını kaydeder ve amirine bildirir.

E.1.4

Dozeri, ayrılmış park alanında düz bir zemine emniyetli
bir şekilde park eder.

E.1.5

Vitesi park konumuna alır, frenleri kilitler ve park freni
uygular.

E.1.6

Dozerin bıçak ve riperlerini
indirilmiş durumda bırakır.

E.1.7

Dozerin koruyucu kılıfının takılmasını sağlar

E.2

Uzun süreli beklemelerde dozeri depolamak (devamı var)

E.2.1

Basınçlı yıkama makinesi ile dozerin temizlenmesini
sağlar.

E.2.2

Dozeri askıya alır, paletlilerde paletleri, lastik
tekerleklilerde lastikleri yerden kesecek şekilde şase altına takoz
konulmasını sağlar.

E.2.3

Akünün sökülmesini sağlar.

E.2.4

Lastik tekerleklilerde, lastik havalarını normal çalışma
basıncına göre yaklaşık %20 oranında düşürür.

E.2.5

Açıkta kalan hidrolik silindir rotların yağlanmasını
sağlar.

E.2.6

Yakıt deposunun doldurulmasını sağlar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 16

Dozer Operatörü (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0077-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.2.7

Dozerin gres ile yağlanmasını sağlar.

 

Dozeri park etmek veya depolamak

E.2

Uzun süreli beklemelerde

E.2.8

Dozer kabinini ve akü devre kesiciyi kilitler.

E

dozeri depolamak

E.2.9

Genel durum hakkında yetkiliye rapor verir.

 

 

 

 

E.2.10

Dozer 6 (altı) aydan az bekleyecekse ayda bir çalıştırıp
tüm hareketleri uygular. Uzun süre bekleyecekse, katalogunda
belirtilen uzun süreli bekleme durumunda yapılacakları uygular.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 17

Dozer Operatörü (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0077-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

F

Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek

F.1

Meslekle ilgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek

F.1.1

Meslekle ilgili yayınları takip eder.

F.1.2

Ürün tanıtım toplantılarına katılır.

F.2

Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, kurs vb. faaliyetlere
katılmak

F.2.1

Meslekle ilgili kurslara, sertifika programlarına katılır.

F.2.2

Meslekle ilgili katıldığı eğitimler sonucunda elde ettiği
bilgileri mesleğinde kullanır. Öğrendiklerini çalıştığı ekiple paylaşır.

F.2.3

Biriminde işe yeni başlayanlara işin detayı hakkında
gerekli eğitimi verir.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 18

Dozer Operatörü (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

3.2.Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1.Anahtar takımları

2.Ataşmanlar

3.Balyoz

4.Çeki halatı

5.Çekiç

6.Dozer bıçakları

7.Dozer çeşitleri

8.El feneri

9.Filtre sökme takma aparatı

10.   Filtreler

11.   Gres pompası

12.   Hava basınç saati

13.   Hidrolik kriko

14.Huni

15.   İlk yardım çantası

16.Kazma

17.   Kişisel Koruyucu Donanım
(baret, eldiven, kulaklık, çelik burunlu ayakkabı, fosforlu yelek, toz gözlüğü,
toz maskesi, iş elbisesi vb.)

18.Kürek

19.Levye

20.   Lokma takımı

21.   Madeni yağlar

22.Mazot

23.   Mazot pompası

24.   Pürmüz

25.   Reflektör

26.   Riper
uçları, kazmaları, pimleri

27.   Seyyar lamba

28.   Su ve temizlik bezi

29.   Takoz

30.   Telsiz-telefon

31.   Tornavidalar

32.   Trafik ikaz lambası

33.   Yağdanlık

34.   Yangın söndürücü

10UMS0077-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 19

Dozer Operatörü (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

3.3.Bilgi ve Beceriler

1.

Acil durum bilgisi

2.

Ağırlık ve denge bilgisi

3.

Araç, gereç ve ekipman bilgisi

4.

Dozer ve ataşmanları bilgisi

5.

Dozer donanımlarının limit ve kapasiteleri bilgisi

6.

Ekip içinde çalışma yeteneği

7.

El becerisi

8.

El-ayak-göz koordinasyon yeteneği

9.

İletişim yeteneği

10.

İlk yardım bilgi ve becerisi

11.

İş sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi

12.

İşaret bilgisi

13.

İşyeri çalışma prosedürleri
bilgisi

14.

Kullanım kılavuzu, el kitabı ve bakım kitabı kullanma
bilgisi

15.

Dozerin çalışma ayarlarını yapabilme bilgi ve becerisi

16.

Mesafe ve ağırlık tahmin yeteneği

17.

Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

18.

Mesleki terim bilgisi

19.

Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği

20.

Standart ölçüler bilgisi

21.

Temel elektrik-elektronik bilgisi

22.

Temel hidrolik bilgisi

23.

Temel mekanik bilgisi

24.

Yangına müdahale teknikleri ve yangın söndürücüleri
kullanma bilgisi

25.

Zemin bilgisi

10UMS0077-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 20

Dozer Operatörü (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0077-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

3.4.Tutum ve Davranışlar

1.

Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olabilmek

2.

Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3.

Beraber çalıştığı kişilerle işe göre hareket koordinasyonu
ve senkronu kurabilmek

4.

Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli
kullanabilmek

5.

Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

6.

Çevre, kalite ve İSG kurallarını benimsemek

7.

Değişime karşı açık olmak ve değişen koşullara uyum
sağlamak

8.

Ekip içinde uyumlu olmak

9.

İnsan ilişkilerine özen göstermek

10.

İş disiplinine sahip olmak

11.

İşyeri çalışma prensiplerine uymak

12.

İşyerine ait araç, gereç ve malzemelerin kullanımına özen
göstermek

13.

Kaliteye dikkat etmek

14.

Kendini geliştirme konusunda istekli olmak

15.

Kendinin ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

16.

Meslek ahlakına sahip olmak

17.

Planlı ve organize olmak

18.

Risk ve tehlike faktörleri konusunda duyarlı davranmak

19.

Sağlığına özen göstermek

20.

Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

21.

Talimat ve kılavuzlara titizlikle uymak

22.

Tehlikeli durumlarda kendi hareket alanında etkin şekilde,
hızlı ve doğru tepki

 

verebilmek

23.

Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

24.

Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde bilgi
paylaşabilmek

25.

Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri
bilgilendirmek

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 21

Dozer Operatörü (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0077-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

4.ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Dozer Operatörü (Seviye 3) meslek standardını esas alan
ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve
değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme
merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak
gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu
meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır.
Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik,
Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 22

Dozer Operatörü (Seviye 3)              10UMS0077-3 / 29.06.2010 / 00

Ulusal Meslek Standardı                 Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Ek: Meslek
Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar 1.Meslek   Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi:

H.Necati
ERSOY, İNTES – Genel Sekreter

Dr. Aytekin AKAGÜN, İNTES – İnşaat Yüksek Mühendisi

Aslı KARATEKİN, İNTES – İstatistikçi

Gülesen BAL, İNTES – İşletme

Sevil Buket ATAR, İNTES – İnşaat Teknikeri

İrem YENDİ, İNTES – Ekonomist

2.TeknikÇalışma Grubu
Üyeleri:

Sabri ERGÜN, Attila Doğan İnş. ve Tes. A.Ş.

Hakan ÇELİKER, Düzen Makine-LIBHERR-İMMB Üyesi – Servis
Müdürü

Murat COŞGUN, GÜRİŞ İnş. ve Müh.
A.Ş. – İMMB Üyesi – Makine İşletme Şefi

Metin ŞİMŞEK, Hidromek – Eğitim ve
Dokümantasyon Müdürü

Kemal GİŞAN, Hidromek SSH – Eğitim
Sorumlusu

Hüseyin ELGUŞ, Hidromek SSH –
Eğitim Sorumlusu

Gülderen ÖÇMEN, İMMB – Genel
Sekreter

İbrahim ANLAŞ, İMMB – Teknik Öğretmen

Eşref YILDIZ , LIEBHERR – Operatör

Levent ÇAKAR, LIEBHERR-İMMB Üyesi – Hafriyat Bölümü Ankara
Bölge Satış Yöneticisi Üzeyir AKSOY, Mesa Mesken San. A.Ş.

Ömer GÜVEN, Palet İnş.

Muammer Kıstı, Pi Makina Mürsel YILDIZ, Pi Makina

Ali KARŞIGİL, Pi Makine-İMMB Üyesi – Servis Başmühendisi R.Basri BALOĞLU, Türkiye Yol-İş Sendikası – İnşaat
Mühendisi

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 23

Dozer Operatörü (Seviye 3)              10UMS0077-3 / 29.06.2010 / 00

Ulusal Meslek Standardı                Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

3.Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

Ankara Sanayi Odası Ankara Ticaret Odası

Boğaziçi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Proje ve İnşaat Dairesi
Başkanlığı

Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara ve İstanbul Şubesi

İNTES Üye Firmaları

İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü İstanbul Ticaret Odası İş Makinaları Mühendisleri Birliği

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü

Karayolları Genel Müdürlüğü, Etüt ve Proje Dairesi
Başkanlığı

Makine Mühendisleri Odası Ankara ve İstanbul Şubesi

Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı

MESS Eğitim Vakfı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü T.C. Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı,
Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel
Müdürlüğü

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve
Güvenliği Genel Müdürlüğü

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 24

Dozer Operatörü (Seviye 3)              10UMS0077-3 / 29.06.2010 / 00

Ulusal Meslek Standardı                Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik
Kurumu, Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik
Kurumu, İnşaat Emlak Daire Başkanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
Türkiye İş Kurumu T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi
Başkanlığı T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Araştırma ve Geliştirme Dairesi
Başkanlığı T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel
Müdürlüğü T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü

T.C. Ulaştırma Bakanlığı, Demiryollar,
Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü

Türk Akreditasyon Kurumu

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği

Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği

Türk Standartları Enstitüsü, Standart Hazırlama Merkezi
Başkanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Eğitim ve Öğretim
Dairesi Başkanlığı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası

Türkiye İnşaat ve Tesisat İşçileri Eğitim Vakfı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası

Türkiye Müteahhitler Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Resmi Sektör İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası
Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 25

Dozer Operatörü (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0077-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

4.MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Mustafa DEMİR, K.Haluk GÜLHAN,
Kemal AYDOĞAN, Ekrem DİRİER,

Mehmet SAĞ,

Doç. Dr. Rifat SÖNMEZ,

H.Necati
ERSOY, Mustafa ARSLAN,

Hacı ÜSTÜNDAL, Muzaffer YÖNTEM,

Başkan (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Başkan
Vekili (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı)

Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Üye (Milli Eğitim Bakanlığı)

Üye (Ulaştırma Bakanlığı)

Üye (Yükseköğretim Kurulu)

Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Üye (Türkiye Esnaf ve Sanâtkarları
Konfederasyonu) Üye (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Firuzan SİLAHŞÖR, Aylin RAMANLI, Sinan GERGİN,

Daire Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör Komitesi Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)

5.MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,

ProfDr. Oğuz BORAT,

ProfDr. Yücel ALTUNBAŞAK, Yrd.Doç.Dr. Ömer AÇIKGÖZ, Dr. Osman
YILDIZ,

Celal KOLOĞLU,

Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)
Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Üye (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 26

Incoming search terms:

  • dozer operatörü maaşları (56)
  • dozer operatörü nasıl olunur (44)
  • dozer operatörü ne iş yapar (15)
  • dozer çalışması (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>