BETONCU SEVİYE 3

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

ULUSAL MESLEK STANDARDI

BETONCU SEVİYE 3

REFERANS KODU /12UMS0186-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

Sayfa 1

Betoncu (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

12UMS0186-3 / 18.01.2012 /00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Meslek:

BETONCU

Seviye:

31

Referans Kodu:

12UMS0186-3

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK İnşaat Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

18.01.2012 Tarih ve 2012/08 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

 

Revizyon No:

00

1 Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8)
seviye matrisinde seviye üç (3) olarak belirlenmiştir. © Mesleki Yeterlilik
Kurumu, 2012

Sayfa 2

Betoncu (Seviye 3)                      12UMS0186-3 / 18.01.2012
/00

Ulusal Meslek Standardı                Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

TERİMLER,
SİMGELER VE KISALTMALAR

AYRIŞMA: Betonu oluşturan iri tanelerin ince tanelerden
ayrışmasını,

BETON BASINÇ DAYANIM SINIFI: Sertleşmiş betonun 28 günlük basınç
dayanımına göre sınıfını,

BETON KIVAM SINIFI: Taze betonun sahip olduğu akıcılığın
belirtildiği sınıfı,

BETON PRİZ ALMA SÜRESİ: Betonun katılaşmaya başlama
süresini,

DONATI: Projeye uygun olarak hazırlanmış ve döşenmiş
betonarme çeliği,

DÖŞEME: Yapılarda kat yüzeylerini oluşturan, yük aktaran
yapı elemanını,

FREKANS: Vibratör dalgasının birim zamandaki titreşim
sayısını,

HOMOJEN: Betonu oluşturan malzemelerdeki dağılımın, her
noktada aynı veya birbirine yakın değerler/nitelikler içermesini,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İRSALİYE: Satıcı tarafından, tüketiciye gönderilen malzeme
listesini ve miktarını belirten belgeyi,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KIVAM: Betonun her durumda işlenebilmesini, donatının
etrafını kaplamasını ve beton yapışmadan akmasını temin edecek uygun akıcılığı,

KİRİŞ: Yükleri düşey taşıyıcılara aktaran yapı elemanını,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten
kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı
koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun
olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KOLON: Düşey taşıyıcı betonarme elemanı,

KÜR: Betonun yeterli mukavemetin sağlanması için döküldükten
sonra betonun olgunlaşması, süre ve nem şartlarının sağlanmasını,

MASTARLAMA: Taze beton yüzeyini düzeltmeyi,

PERDE DUVAR: Betonarme düşey taşıyıcı duvarı,

SOĞUK DERZ: Beton dökümü sırasında uygulamadaki gecikme
sebebiyle iki tabaka arasında meydana gelen derz veya süreksizliği,

ŞİŞE ÇAPI: Vibratörde titreşmenin gerçekleştiği uç bölümün
çapını,

TAZE BETON: Katılaşmamış (prizini almamış) betonu,

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

Sayfa 3

Betoncu (Seviye 3)                      12UMS0186-3 / 18.01.2012
/00

Ulusal Meslek Standardı                 Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

TEMEL: Duvar, perde ve kolon gibi elemanlardan gelen yükleri
güvenle zemine aktaran taşıyıcı yapı elemanını,

VİBRATÖR: Yerine dökülmüş taze betonu sıkıştırarak daha az
boşluklu ve dayanımı daha yüksek beton elde etmek için kullanılan elektrikli makineyi

ifade eder.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

Sayfa 4

Betoncu (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

12UMS0186-3 / 18.01.2012 /00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

İÇİNDEKİLER

1.GİRİŞ………………………………………….. 6

2.MESLEK
TANITIMI…………………………………. 7

2.1.  Meslek
Tanımı………………………………… 7

2.2.  Mesleğin
Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri    7

2.3.  Sağlık,
Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler7

2.4.  Meslek
ile İlgili Diğer Mevzuat………………… 7

2.5.  Çalışma
Ortamı ve Koşulları……………………. 7

2.6.  Mesleğe
İlişkin Diğer Gereklilikler…………….. 7

3.MESLEK
PROFİLİ………………………………….. 8

3.1.  Görevler,
İşlemler ve Başarım Ölçütleri…………. 8

3.2.  Kullanılan
Araç, Gereç ve Ekipman……………… 15

3.3.  Bilgi
ve Beceriler…………………………… 15

3.4.  Tutum
ve Davranışlar…………………………. 16

4.ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME…………….. 17

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

Sayfa 5

Betoncu (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

12UMS0186-3 / 18.01.2012 /00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

1.GİRİŞ

Betoncu (Seviye 3) ulusal meslek standardı
5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca
çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve
“Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye
İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) tarafından hazırlanmıştır.

Betoncu (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki
ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK İnşaat
Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca
onaylanmıştır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

Sayfa 6

Betoncu (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

2.MESLEK TANITIMI

2.1.Meslek Tanımı

Betoncu (Seviye 3); iş sağlığı ve
güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde,
mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, beton döküm öncesi hazırlıkları
yapan, taze betonu yerleştiren, beton yüzey düzeltmesini yaparak hava
şartlarına uygun beton kürü ve beton döküm ve sıkıştırma işlemlerini yapan,
kullanılan araç-gereçlerin bakımlarını yapan ve mesleki gelişim için gerekli
faaliyetlere katılan nitelikli kişidir.

2.2.Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 7114 (Beton dökme, beton perdahlama ve ilgili
işlerde çalışanlar)

2.3.Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili
Düzenlemeler

4857 sayılı İş Kanunu

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları
Yönetmeliği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması
Hakkında Yönetmelik

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili
yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması ve konu ile
ilgili risk analizi yapılması esastır.

2.4.Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Meslek ile ilgili diğer mevzuat bulunmamaktadır.

2.5.Çalışma Ortamı ve Koşulları

Betoncu (Seviye 3)’nun çalışma
ortamı açık, kapalı, nemli ve tozlu mekânlar olabilir. Yüksekte çalışma yapması
ve uzun süre ayakta kalması gerekebilir. İşin gereğine göre çalışma sürecinde
kendi meslektaşları ve ilgili yetkililer ile iletişim içerisinde çalışır.
Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza
ve yaralanma riskleri bulunmaktadır.

2.6.Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Betoncu (Seviye 3)’nun, iş
iskelesi ve kalıp iskelesi ile ilgili şartnamelere uygun çalışma yapması,
yükseklik fobisinin olmaması ve “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait
İşe Giriş veya Periyodik Muayene Formu” raporuna sahip olması gerekir.

12UMS0186-3 / 18.01.2012 /00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

Sayfa 7

Betoncu (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

12UMS0186-3 / 18.01.2012 /00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

3.MESLEK PROFİLİ

3.1.Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

Çalışacağı alandaki risk faktörleri hakkında bilgi sahibi
olur.

 

 

 

 

A.1.2

İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri
kullanır.

 

 

 

 

A.1.3

Sorun yaratacak aksaklıkları yetkili kişiye bildirir.

 

 

 

 

A.1.4

Kazaya sebebiyet verecek davranışlardan kaçınır, iş
sağlığı ve güvenliği konusunda alınan önlemlere dikkat eder ve uyar.

 

 

A.1

İş sağlığı ve güvenliğine

A.1.5

Çalışma alanı ve çevresindeki ilgisiz kişileri uyarır,
yetkililere bildirerek çalışma alanının dışına çıkarılmasını sağlar.

 

İş organizasyonu yapmak (devamı var)

ilişkin önlemleri almak

A.1.6

İlk yardım çantası ve yangın söndürücü bulundurur.

A

 

 

A.1.7

İletişim araçlarını (telsiz, telefon vb.) yanına alır.

 

 

 

 

A.1.8

Çalışacağı alanın gereken güvenlik donanım kontrolünü iş
güvenliği uzmanının direktiflerine uygun olarak yapar.

 

 

 

 

A.1.9

Çalışma alanının temiz ve düzenli tutulmasını sağlar.

 

 

 

 

A.1.10

Pompa uç hortumunu tutarken bom altında kimsenin
durmamasına dikkat eder.

 

 

 

 

A.2.1

Kendisine verilen iş ile ilgili iş programını belirler.

 

 

A.2

İş programı yapmak

A.2.2

Yanında çalışanlara iş dağılımı yapar.

 

 

 

 

A.2.3

İş başlama ve iş bitiş süresini belirler.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

Sayfa 8

Betoncu (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

12UMS0186-3 / 18.01.2012 /00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

A.3

Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

A.3.1

Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli
ayırmayı ve sınıflamayı yapar.

A

İş organizasyonu yapmak

A.3.2

Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar
doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak
geçici depolamasını sağlar.

 

 

A.4

Kalite sağlamadaki teknik

A.4.1

Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini
uygular.

 

 

prosedürleri uygulamak

A.4.2

İşlemler sırasında kalite şartlarının karşılanmasını
sağlar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

Sayfa 9

Betoncu (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

12UMS0186-3 / 18.01.2012 /00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

B.1.1

Döküm ekipmanını (kova, dağıtıcı
vb.) kontrol eder ve kullanıma hazır duruma getirir.

 

 

 

 

B.1.2

Vibratörün adedini, cinsini ve işe uygunluğunu kontrol
eder.

 

 

 

Araç, gereç ve ekipmanın işe

B.1.3

Yüzey düzeltme ekipmanının
adedini, cinsini ve işe uygunluğunu kontrol eder.

 

 

B.1

uygunluğunu kontrol etmek ve temizliğini
yapmak

B.1.4

Hava şartlarına göre kür işleminde kullanacağı malzemeyi
kullanıma hazır hale getirir.

 

 

 

 

B.1.5

Kullanacağı el aletlerinin gerekliyse temizliğini ve
bakımını yapar.

B

Beton döküm öncesi hazırlık yapmak

 

 

B.1.6

Kullanılacak araç, gereç ve malzemelerin uygulama ortamına
temin edilmesini sağlar.

 

 

 

 

B.2.1

Döküm öncesi yapının tipi ve konumunu dikkate alarak
sahanın genel kontrolünü yapar. Aksaklık durumunda yetkili kişiye bildirir.

 

 

 

 

B.2.2

Çalışacağı ekibin sayısını kontrol eder ve yetkiliye
bildirir.

 

 

B.2

Saha kontrolü yapmak

B.2.3

Donatıların şeklini ve konumunu gözle kontrol eder.

 

 

 

 

B.2.4

Kalıpların şeklini, temizliğini, uygunluğunu ve
sağlamlığını kontrol eder.

 

 

 

 

B.2.5

Kullanacağı betonun hava koşullarından olumsuz etkilenmemesine
dikkat eder.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

Sayfa 10

Betoncu (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

12UMS0186-3 / 18.01.2012 /00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.1.1

Beton basınç dayanım sınıfını şantiyeye gelen irsaliyeden
kontrol eder.

 

 

C.1

İrsaliye kontrolü yapmak

C.1.2

Beton kıvam sınıfını şantiyeye gelen irsaliyeden kontrol
eder.

 

 

 

 

C.1.3

İrsaliye ile ilgili uygun olmayan durumları yetkiliye
bildirir.

 

 

 

 

C.2.1

Betonda ayrışma olup olmadığını kontrol eder.

 

 

C.2

Taze betonun gözle kontrolünü yapmak

C.2.2

Beton kıvam uygunluğunu kontrol eder.

 

 

 

 

C.2.3

Beton içinde yabancı madde (odun, çamur, iri taş vb.)
olmamasına dikkat eder.

 

Taze betonu yerleştirmek (devamı var)

 

 

C.3.1

Betonun yerleştirilmesi gereken yere veya yerleştirilmesi
gereken yerin mümkün olduğunca yakın bölgesine betonu döker veya dökülmesini
sağlar.

C

 

 

C.3.2

Betonu standardına uygun tabakalar halinde homojen olarak
kalıba yerleştirir.

 

 

 

 

C.3.3

Yerleştirme esnasında büyük yığınların ve eğimli
tabakaların oluşmamasına dikkat eder.

 

 

C.3

Taze betonu kalıbına dökmek

C.3.4

Betonun ayrışmaması için uygun yükseklikten betonu kalıba
döker veya dökülmesini sağlar.

 

 

 

 

C.3.5

Betonun yerleştirme ve sıkıştırma hızlarının uyum içinde
olmasını sağlar.

 

 

 

 

C.3.6

Soğuk derzler oluşmaması için gecikme ve duraklama
yapmadan betonun yerleştirilmesini sağlar.

 

 

 

 

C.3.7

Betonu kalıba ve donatıya zarar vermeden döker.

 

 

 

 

C.3.8

Yüksek kolon ve perdelerdeki beton dökümünü ilave boru
veya hortum ile aşağıdan yukarıya doğru yapar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

Sayfa 11

Betoncu (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

12UMS0186-3 / 18.01.2012 /00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.4.1

Beton dökülecek yapı elemanına göre şişe çapı ve frekansı
uygun vibratör kullanır.

 

 

 

 

C.4.2

Vibratörü yüzeye dik tutar ve betonun içinde uygun süre
tutulmasını takip eder.

 

 

 

 

C.4.3

Vibrasyon işleminde vibratör şişesinin donatı ve kalıba
temas etmemesine dikkat eder.

 

 

C.4

Taze betonu kalıbına

C.4.4

Vibratörün ucu ile betonun yatay yönde taşınmamasını
sağlar.

 

 

yerleştirmek

C.4.5

Taze betonu yerine yerleştirme işlemini uygun kalınlıklarda
yatay tabakalar halinde yapar.

C

Taze betonu yerleştirmek

 

 

C.4.6

Üst tabakanın vibrasyonu yapılırken vibratörün alt
tabakaya en az 10 cm girerek soğuk derz oluşmasını engeller.

 

 

 

 

C.4.7

Vibrasyon uygulanacak noktaların etki alanının birbiriyle
kesişmemesine dikkat eder.

 

 

 

 

C.4.8

Eğimli yüzeylerde beton yerleştirmesini en alçak seviyeden
başlayarak yapar.

 

 

 

 

C.5.1

Betonu yerleştirme işlemi bittikten sonra ilk mastarlama işlemini yapar.

 

 

C.5

Yüzey düzeltme işlemi yapmak

C.5.2

Mastarlama işlemini yaparken
projede belirtilen döşeme kalınlığının korunmasını sağlar.

 

 

 

 

C.5.3

Birinci mastarlamadan sonra
beton kıvamı uygun hale gelince ikinci mastarlama
işlemini gerçekleştirir.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

Sayfa 12

Betoncu (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

12UMS0186-3 / 18.01.2012 /00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.1.1

Mastarlaması yapılan betonun
türünü ve hava koşullarını dikkate alarak kürleme
işlemine başlar.

 

 

D.1

Sertleşen betonun kürünü

D.1.2

Yapı elemanının tipine göre uygun kür metodunu (sulama,
örtü, kimyasal, sis, buhar vb.) kullanır.

D

Betonun kürünü

yapmak

D.1.3

Yüksek sıcaklıklarda betonun, priz alma süresi
tamamlanıncaya kadar sürekli ıslak kalmasını sağlar.

gerçekleştirmek

 

 

D.1.4

Kür işlemi gerçekleştirilirken yüzeyin bozulmamasına
dikkat eder.

 

 

D.2

Sertleşmiş betonun kürünü

D.2.1

Betonun türünü ve hava koşullarını dikkate alarak
sertleşmiş betonun kürünü uygun sürede yapar.

 

 

yapmak

D.2.2

Hava şartlarına göre kürün devamı için gerekli önlemleri
alır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

Sayfa 13

Betoncu (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

12UMS0186-3 / 18.01.2012 /00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

E

Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak

E.1

Bireysel mesleki gelişim konusunda çalışmalar yapmak

E.1.1

Mesleği ile ilgili eğitimlere katılır ve aldığı belgeleri
muhafaza eder.

E.1.2

Mesleği ile ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri takip
eder.

E.1.3

Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere
aktarır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

Sayfa 14

Betoncu (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

3.2.Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1.

Dona karşı koruyucular

2.

El arabası

3.

Fırça

4.

Güvenlik şerit bandı

5.

Hortumlu su terazisi

6.

Islak çuval

7.

İletişim araçları (telsiz, telefon vb.)

8.

İlk yardım çantası

9.

İp

10.

Kişisel koruyucu donanım (iş elbisesi, iş ayakkabısı,
eldiven, baret, gaz maskesi, toz maskesi, koruyucu gözlük, emniyet kemeri,
halat vb.)

11.

Kür malzemeleri (tüp, ocak, ısıtıcılar vb.)

12.

Kürek

13.

Mala çeşitleri

14.

Mastar çeşitleri

15.

Metre

16.

Naylon

17.

Su hortumu

18.

Su kovası

19.

Su terazisi

20.

Tarak

21.

Vibratör

22.

Vinç kovası

23.

Yalıtım malzemeleri

3.3.Bilgi ve Beceriler

1.   Acil
durum bilgisi

2.   Araç,
gereç ve ekipman bilgisi

3.   Basit
ilkyardım bilgisi

4.   Beton
kıvamı bilgisi

5.   Beton
kontrol bilgi ve becerisi

6.   Betonu
kalıba yerleştirme bilgi ve becerisi

7.   Çevre
koruma yöntemleri bilgisi

8.   Ekip
içinde çalışma becerisi

9.   El
aletlerini kullanma bilgisi

10.  El
becerisi

11.  El-göz
koordinasyon becerisi

12.  İletişim
becerisi

13.  İrsaliye
kontrol bilgisi

14.  İş
sağlığı ve güvenliği bilgisi

15.  İşaret
bilgisi

16.  İşyeri
çalışma prosedürleri bilgisi

12UMS0186-3 / 18.01.2012 /00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

Sayfa 15

Betoncu (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

12UMS0186-3 / 18.01.2012 /00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

17.

Kür yapma bilgi ve becerisi

18.

Malzeme bilgisi

19.

Mesafe ve ağırlık tahmin etme becerisi

20.

Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler ve standartlar bilgisi

21.

Mesleki terim bilgisi

22.

Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme becerisi

23.

Ölçme ve kontrol bilgisi

24.

Standart ölçüler bilgisi

25.

Temel çalışma mevzuatı bilgisi

26.

Temel düzeyde kalıp bilgisi

27.

Temel matematik bilgisi

28.

Yangına müdahale teknikleri ve yangın söndürücüleri
kullanma bilgisi

29.

Yüzey hazırlama teknikleri bilgi ve becerisi

30.

Zamanı iyi kullanma becerisi

. Tutum ve Davranışlar

1.

Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olmak

2.

Amirlerine doğru ve zamanında bilgi aktarmak

3.

Beraber çalıştığı kişilerle işe göre hareket koordinasyonu
ve senkronu kurmak

4.

Çalışma zamanını iş emrine uygun şekilde etkili ve verimli
kullanmak

5.

Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

6.

Çevre, kalite ve İSG kurallarını benimsemek

7.

Değişime karşı açık olmak ve değişen koşullara uyum
sağlamak

8.

Ekip içinde uyumlu çalışmak

9.

Göreviyle ilgili yenilikleri izlemek ve uygulamak

10.

İnsan ilişkilerine özen göstermek

11.

İş disiplinine sahip olmak

12.

İşyeri çalışma prosedürlerine
uymak

13.

İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanın
kullanımına özen göstermek

14.

Kendini geliştirme konusunda istekli olmak

15.

Kendinin ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

16.

Meslek ahlakına sahip olmak

17.

Planlı ve organize olmak

18.

Risk ve tehlike faktörleri konusunda duyarlı davranmak

19.

Sağlığına özen göstermek

20.

Sorumluluklarını bilmek ve yerine getirmek

21.

Talimat ve kılavuzlara titizlikle uymak

22.

Tedbirli olmak

23.

Tehlikeli durumlarda kendi hareket alanında etkin şekilde,
hızlı ve doğru tepki verebilmek ve ilgilileri bilgilendirmek

24.

Temizlik, düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

25.

Vardiya değişimlerinde etkili, açık ve doğru şekilde bilgi
paylaşmak

26.

Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri
bilgilendirmek

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

Sayfa 16

Betoncu (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

12UMS0186-3 / 18.01.2012 /00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

4.ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Betoncu (Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal
yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme,
gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı
ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu
meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır.
Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik,
Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

Sayfa 17

Betoncu (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

12UMS0186-3 / 18.01.2012 /00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Ek: Meslek
Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar 1.    Meslek
Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

H.Necati
ERSOY, İNTES – Genel Sekreter

Dr. Aytekin AKAGÜN, İNTES – İnşaat Yüksek Mühendisi

Aslı KARATEKİN, İNTES – İstatistikçi

Gülesen BAL, İNTES – İşletme

Sevil Buket ATAR, İNTES – İnşaat Teknikeri

2.Teknik Çalışma Grubu
Üyeleri:

Ender Derin, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. – İnşaat
Mühendisi Mehmet Mutlu, Nuh Beton – İnşaat Yüksek Mühendisi Mert Akşit, Türkiye
Hazır Beton Birliği (THBB) – İnşaat Mühendisi Necati Akbaş, İNTES MYM – Yapı
Eğitimcisi

3.Görüş İstenen Kişi,
Kurum ve Kuruluşlar:

Ankara Sanayi Odası Ankara Ticaret Odası

Boğaziçi Üniversitesi, Mühendislik
Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Proje
ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı eğitimi
Bölümü Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu İnşaat Mühendisleri Odası Ankara
Şubesi İNTES Üye Firmaları

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
İnşaat Mühendisliği Bölümü Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü

T.C. Başbakanlık, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Personel
Başkanlığı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı İşleri Genel
Müdürlüğü

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve
Güvenliği Genel Müdürlüğü T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal
Güvenlik Kurumu, İnşaat Emlak Daire Başkanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş
Kurumu, İşgücü Uyum Dairesi Başkanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel
Müdürlüğü T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Türk
Akreditasyon Kurumu

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

Sayfa 18

Betoncu (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

12UMS0186-3 / 18.01.2012 /00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Türkiye Devrimci İşçi
Sendikaları Konfederasyonu Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Türkiye
İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası Türkiye İnşaat ve Tesisat İşçileri
Eğitim Vakfı Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türkiye İşveren
Sendikaları Konfederasyonu Türkiye Müteahhitler Birliği Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği

Türkiye Resmi Sektör İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası
Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, İnşaat Bakım Onarım
Dairesi Başkanlığı

4.MYK
Sektör Komitesi

Mustafa DEMİR,

Ekrem DİRİER,

Ahmet Emin YİĞİT,

Kemal AYDOĞAN, Abdülkadir YILMAZ, Henüz belirlenmemiştir,

H.Necati
ERSOY,

Mustafa ARSLAN,

Hacı ÜSTÜNDAL,

Aylin RAMANLI,

Üyeleri ve Uzmanlar

Başkan (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Başkan
Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)

Üye (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)

Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Üye (Ulaştırma Bakanlığı)

Üye (Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı)

Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Üye (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonu) Üye (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Firuzan SİLAHŞÖR,      Daire Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sinan GERGİN,          Sektör Komitesi Temsilcisi (Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri

Genel Müdürlüğü)

5.MYK
Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,          Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Oğuz BORAT,  Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı
Temsilcisi)

Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ,Üye (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Temsilcisi)

Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, Üye (Meslek Kuruluşları
Temsilcisi)

Dr. Osman YILDIZ,      Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları
Temsilcisi)

Celal KOLOĞLU,         Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu
Temsilcisi)

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2012

Sayfa 19

Incoming search terms:

  • betoncu (1)
  • betoncu çalışırken nelere dikkat eder (1)
  • betoncu işleri (1)
  • betoncu kerbeten ne işe yarar (1)
  • betoncu meslek standardı seviye 3 (1)
  • betoncu seviye 3 (1)
  • inşaat betoncusu sınav soruları (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir