BETONARME DEMİRCİSİ SEVİYE 3

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL MESLEK STANDARDI

BETONARME DEMİRCİSİ SEVİYE 3

REFERANS KODU / 10UMS0082-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /
16.07.2010-27643

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 1

Betonarme Demircisi (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0082-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Meslek:

BETONARME DEMİRCİSİ

Seviye:

31

Referans Kodu:

10UMS0082-3

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

Türkiye inşaat Sanayicileri işveren Sendikası (İNTES)

Yardımcı Kuruluş: Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK İnşaat Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

29.06.2010 Tarih ve 2010/37 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

16.07.2010-27643

Revizyon No:

00

1Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye
üç (3) olarak belirlenmiştir. © Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 2

Betonarme Demircisi (Seviye 3)          10UMS0082-3 / 29.06.2010 / 00

Ulusal Meslek Standardı                Referans Kodu / Onay Tarihi /
Rev. No

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

AKS: Betonarme kalıp planında yer alan kolon ve duvarların
eksenini gösteren doğrultuyu,

BAĞ KİRİŞİ: Düşey yüklere karşı çalışmayıp çekmeye çalışan
ve yapı elemanlarını birbirine bağlayan betonarme elemanı,

ÇİROZ: Kolon, kiriş ve perde donatılarında düşey ve yatay
demirler arasındaki mesafeyi eşit tutmaya yarayan uçları kancalı, S şeklindeki
demir parçaları,

DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNESİ: Montaj aşamasından önce
hazırlanacak demiri kesip bükmeye yarayan sabit elektrikli makinelerini,

DONATI: Projeye uygun olarak hazırlanmış ve döşenmiş
betonarme çeliğini,

DÖŞEME: Betonarme plak şeklindeki yatay taşıyıcıyı,

ETİKET (PLAKA): İmalat gruplarının tür, nitelik ve adedini
belirtmek için üzerlerine takılan bilgi levhasını,

ETRİYE: Kolon, kiriş, perde gibi betonarme yapı
elemanlarında boyuna donatılar üzerine belirli aralıklarla yerleştirilen enine
donatı elemanlarını,

FİLİZ: Kolon, perde duvar, kiriş vb. yapı elemanlarının
boyuna donatılarının bir üst veya yan elemanların boyuna donatılarıyla
bütünleşerek çalışması için bırakılan donatı uzantılarını,

FRET: Dairesel kolonlara helezon şeklinde sarılan etriyeyi,

GÖNYE: Birbirine dik birleşen iki elemanın 90 derece
durumunu kontrol etmeye yarayan ölçü aletini,

HASIR ÇELİK: İnşaatlarda düz yüzeylere atılacak betonun
içine konulan, fabrikada birleşme noktaları kaynaklanarak hazırlanmış
malzemeyi,

HATIL: Yığma yapılarda duvar seviyelerini eşitlemek ve
duvarların birlikte çalışmasını sağlamak için yapılan betonarme elemanları,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

KANCA: Fazla yük altında etriyelerin açılmaması için etriye
donatısının uç kısımlarındaki kıvrımları,

KİRİŞ: Yatay veya yataya yakın taşıyıcı betonarme elemanını,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten
kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı
koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan tüm alet, araç, gereç
ve cihazları,

KOLON: Düşey taşıyıcı betonarme elemanını,

KUMPAS: Malzemenin kalınlığını ölçmeye yarayan aleti,

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 3

Betonarme Demircisi (Seviye 3)          10UMS0082-3 / 29.06.2010 / 00

Ulusal Meslek Standardı                 Referans Kodu / Onay Tarihi /
Rev. No

MANŞON: Donatı elemanlarını uç uca eklemekte kullanılan içi
kılavuzlu metal elemanları,

MÜNFERİT TEMEL (TEKİL TEMEL): Tek bir kolondan gelen yükleri
zemine aktaran temel çeşidini,

MÜTEMADİ (SÜREKLİ TEMEL) : Betonarme duvar veya kolonlar
altına yapılan ve aks boyunca devam eden temel türünü,

NERVÜRLÜ ÇELİK: Tutunmayı arttıran, üzerinde çıkıntılar
bulunan dişli demir çubuğu,

OTURAK MAKASI: Sahadaki küçük çaptaki demir kesimlerinde
kullanılan hareketli ve mekanik demir kesme aletini,

PAS PAYI ELEMANI: Donatının korozyona uğramaması için beton
örtü kalınlığını ayarlamaya yarayan plastik veya beton malzemeyi,

PAS PAYI: Donatının fiziki ve kimyasal etkilerden zarar
görmemesi için beton yüzeyi ile donatı arasında bırakılan beton örtü
kalınlığını,

PİLYE: Betonarme kiriş ve döşemelere yerleştirilen, özel
şekilde bükülmüş donatı elemanını,

PLAK (RADYE) TEMEL: Betonarme yapılarda yapı tabanının bütün
alanının temel alanı olarak ön görülüp yapılmasıyla oluşan bir betonarme temel
türünü,

SEHPA: Döşeme, temel demirlerinde alt demir ile üst demir
arasındaki mesafeyi sabit tutmak için kullanılan takviye demirini,

SU TERAZİSİ: İmalatların yatay ve düşeyliğini kontrol
etmekte kullanılan aleti,

ŞAKÜL: Elemanların düşeyliğini kontrol etmekte kullanılan
aracı,

ŞAPO (İLAVA DONATI): Betonarme kiriş ve döşemelerde aşırı
çekme gerilmelerini karşılamak üzere mesnetlerde ek olarak en üste konan özel
şekilli demiri,

ifade eder.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 4

Betonarme Demircisi (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0082-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

İÇİNDEKİLER

1.GİRİŞ………………………………………….. 6

2.MESLEK
TANITIMI…………………………………. 7

2.1.  Meslek
Tanımı………………………………… 7

2.2.  Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri    7

2.3.  Sağlık,
Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler7

2.4.  Meslek
ile İlgili Diğer Mevzuat………………… 7

2.5.  Çalışma
Ortamı ve Koşulları……………………. 7

2.6.  Mesleğe
İlişkin Diğer Gereklilikler…………….. 7

3.MESLEK
PROFİLİ………………………………….. 8

3.1.  Görevler,
İşlemler ve Başarım Ölçütleri…………. 8

3.2.  Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman……………… 16

3.3.  Bilgi ve Beceriler…………………………… 17

3.4.  Tutum
ve Davranışlar…………………………. 18

4.ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME……………… 19

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 5

Betonarme Demircisi (Seviye 3)          10UMS0082-3 / 29.06.2010 / 00

Ulusal Meslek Standardı                 Referans Kodu / Onay Tarihi /
Rev. No

1.GİRİŞ

Betonarme Demircisi (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544
sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca
çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve
“Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye
İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) tarafından hazırlanmıştır.

Betonarme Demircisi (Seviye 3) ulusal meslek standardı,
sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş,
MYK İnşaat Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca
onaylanmıştır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 6

Betonarme Demircisi (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

2.MESLEK TANITIMI

2.1.Meslek Tanımı

Betonarme Demircisi (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ile
çevreye ilişkin önlemleri alarak, iş organizasyonu yapan, projesine göre;
betonarme elemanların donatılarını hazırlayan, donatı ön üretimi ve montajını
yapan, hazırladığı donatıları kontrol eden, beton dökümüne nezaret eden ve
mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

2.2.Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma
Sistemlerindeki Yeri ISCO 08: 7221 (Demirciler, dövme ve hadde işlerinde
çalışanlar)

2.3.Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili
Düzenlemeler

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları
Yönetmeliği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması
Hakkında Yönetmelik

*Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili
yürürlükte olan diğer mevzuat, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu
ile ilgili risk analizi yapılması esastır.

2.4.Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

4857 Sayılı İş Kanunu

*Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat,
kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması esastır.

2.5.Çalışma Ortamı ve Koşulları

Betonarme Demircisi (Seviye 3) inşaatlarda, açık havada,
yeraltında (tünel vb kapalı alanlarda) ve yüksek yerlerde çalışır. Çalışma
ortamı mevsim şartlarına göre aşırı soğuk veya sıcak, tozlu ve kirli olabilir.
Çalışma sürecinde kendi meslektaşları ile bir ekip halinde ve farklı meslek
elemanları ile işbirliği içerisinde çalışır.

2.6.Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Betonarme Demircisinin; yükseklik fobisinin olmaması ve ağır
ve tehlikeli işlerde çalışabilecek sağlık raporuna sahip olması gerekir.

10UMS0082-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 7

Betonarme Demircisi (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

3.MESLEK PROFİLİ

3.1.   Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

Çalışacağı alandaki risk unsurları hakkında bilgi alır.

 

 

 

 

A.1.2

İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanır.

 

 

 

 

A.1.3

Elektrikli aletlerle ilgili arızalan yetkili kişiye
bildirir.

 

 

A.1

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemleri almak

A.1.4

Kazaya sebebiyet verecek davranışlardan kaçınır, iş
sağlığı ve güvenliği konusunda alınan önlemlere dikkat eder ve uyar.

A

İş organizasyonu yapmak

 

 

A.1.5

Çalışma alanında ilgisiz kişilerin bulunmamasına dikkat
eder.

 

 

A.1.6

İletişim araçlarını yanına alır.

 

 

 

 

A.1.7

Çalışacağı alanın gereken güvenlik donanım kontrolünü iş
sağlığı ve güvenliği uzmanının direktiflerine uygun olarak yapar.

 

 

 

 

A.2.1

İşin gerektirdiği çalışma alanını belirler.

 

 

A.2

Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak

A.2.2

Çalışma alanının işe uygunluğunu kontrol eder.

 

 

 

 

A.2.3

Çalışma alanında bulunan atıkların uzaklaştırılmasını
sağlar.

10UMS0082-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 8

Betonarme Demircisi (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0082-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

B.1.1

Donatıyı hazırlamaya başlamadan önce yetkilisinden proje
bilgilerini alır.

 

 

B.1

Projeyi incelemek

B.1.2

Hazırlanacak donatı elemanlarının tür ve miktarlarını
projeye göre belirler.

 

 

 

 

B.1.3

Projede belirlenen donatı elemanlarının listesini
hazırlar.

 

 

 

 

B.2.1

Donatı projesinde öngörülen yapım şartlarına göre ihtiyaç
duyulan ekipman listesini hazırlar.

 

Donatı imalatı için hazırlık yapmak

B.2

Donatı ekipmanını kullanıma

B.2.2

İhtiyaç duyulan ekipmanın temin edilmesini sağlar.

B

hazır hale getirmek

B.2.3

Ekipmanların kullanım alanlarına sevkini sağlar.

 

 

 

 

B.2.4

Ekipmanları kullanıma hazır hale getirir.

 

 

 

 

B.3.1

Verilen listeye göre malzeme teminini sağlar.

 

 

B.3

Donatı malzemelerini

B.3.2

Temin edilen malzemelerin donatı hazırlama alanına
taşınmasını sağlar.

 

 

kullanıma hazır hale getirmek

B.3.3

Donatı hazırlama sahasına taşınan malzemelerin türlerine
ve kullanım şartlarına göre istiflenmesini sağlar.

 

 

 

 

B.3.4

Paslı ve kirli malzemeyi temizler ve kullanıma hazır hale
getirir.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 9

Betonarme Demircisi (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0082-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

C.1

Donatı elemanlarını kesmek

C.1.1

Donatı elemanlarını projede öngörülen ölçülerde markalar.

 

 

C.1.2

Donatı elemanlarını marka edilen yerlerden keser.

 

 

C.2

Donatı elemanı eki yapmak

C.2.1

Donatı elemanına telle bağlayarak ek yapar, manşonla veya
kaynakla ek yapılmasını sağlar11.

 

 

C.3

Donatı elemanlarına şekil

C.3.1

Kesilen ve türlerine göre ayrılan elemanların bükme
noktalarını markalar.

 

 

vermek

C.3.2

Markalanan elemanları bükme şekline göre tezgaha
yerleştirir ve büker.

 

 

 

 

C.4.1

Monte edilecek donatının şekil ve boyutlarını projeden
belirler.

C

Donatı elemanlarını hazırlamak

C.4

Donatı elemanlarının kontrolünü yapmak

C.4.2.

Monte edilecek donatının boyutlarını ölçer.

 

 

 

 

C.4.3

Monte edilecek donatıya verilen şeklin projeye uygunluğunu
kontrol eder.

 

 

 

 

C.5.1

Kontrolü yapılan donatı elemanlarını montaj yerlerine ve
türlerine göre gruplandırır.

 

 

 

 

C.5.2

Donatı elemanlarının, montaj yerlerine göre, istifleme
alanını belirler.

 

 

C.5

Donatı elemanlarını türlerine göre gruplandırmak

C.5.3

Donatı elemanlarını türlerine göre belirlenen alanda
istifler.

 

 

 

 

C.5.4

İstiflenen donatı gruplarını projesine göre etiketler.

 

 

 

 

C.5.5

İstiflenen donatı gruplarının hava şartlarından
etkilenmeyecek şekilde muhafaza edilmesini sağlar.

11Projede ön görülen şartlar dikkate alınarak bu
eklerden bir tanesi ile donatı elemanı eklenebilir.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 10

Betonarme Demircisi (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0082-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.1.1

Kolon boyuna donatılarını çalışma tezgahına yerleştirir.

 

 

 

 

D.1.2

Etriyeleri boyuna donatılara dizer.

 

 

D.1

Kolon donatısı hazırlamak

D.1.3

Projede öngörülen aralıklara göre etriyeleri düzenler.

 

 

 

 

D.1.4

Etriyeleri boyuna donatılara projedeki etriye
sıklaştırmalarına uygun olarak bağlar.

D

Donatı ön üretimi yapmak (kolon, kiriş, sürekli temel ve
hatıllar için)

 

 

D.1.5.

Fretli kolonlarda boyuna donatılara fret sarar.

 

 

D.2.1

Kiriş düz donatı ve pilyelerini (boyuna donatılarını)
çalışma tezgâhına yerleştirir111.

 

 

 

 

D.2.2

Etriyeleri düz donatı ve pilyelere dizer.

 

 

D.2

Kiriş, sürekli temel ve hatıl donatısı hazırlamak

D.2.3

Projede öngörülen aralıklara göre etriye düzenlemesi ve sıklaştırmalarını
yapar.

 

 

 

 

D.2.4

Düz donatı ve pilyeleri projede ön görülen aralıklara göre
düzenler.

 

 

 

 

D.2.5

Etriyeleri düz donatı ve pilyelere bağlar.

111   Pilyeler genelde kirişlerde olmakla birlikte
hatıllarda olmayabilir. © Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 11

Betonarme Demircisi (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0082-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

E

Donatı montajı yapmak (devamı var)

E.1

Plak (radye) ve tekil temel donatı montajı yapmak

E.1.1

Donatının yerleştirileceği kalıp yüzeyinin temizliğini
kontrol eder.

E.1.2

Düz donatı (enine, boyuna) elemanlarını kalıp içerisine
serer.

E.1.3

Pilye (enine, boyuna) donatılarını kalıp içerisine serer.

E.1.4

Pas payı elemanlarını donatı elemanlarına yerleştirir.

E.1.5

Donatı elemanlarını projede öngörülen ölçülere göre
düzenler.

E.1.6

Donatı elemanlarını birbirine bağlar.

E.1.7

Kolon/perde duvarı filizlerini yerleştirir.

E.1.8

Kolon/perde duvarı filizlerinin akslarını kontrol eder.

E.1.9

Kolon/perde duvarı filizlerini temel donatı elemanlarına
bağlayarak sabitler.

E.2

Kolon, kiriş, sürekli temel ve hatıl donatılarının
montajını yapmak

E.2.1

Donatının yerleştirileceği kalıp yüzeyinin temizliğini
kontrol eder.

E.2.2

Ön üretimi yapılan kolon, kiriş, sürekli temel ve hatıl
donatılarını kalıplarına yerleştirir.

E.2.3

Boyuna donatı elemanlarına pas payı elemanlarını
yerleştirir.

E.2.4

Boyuna donatılarını filizlere eşleştirerek bağlar.

E.2.4

Kiriş, sürekli temel ve hatıl birleşim noktalarında,
boyuna donatıları birbirine bağlar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 12

Betonarme Demircisi (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0082-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.3.1

Donatının yerleştirileceği kalıp yüzeyinin temizliğini
kontrol eder.

 

 

 

 

E.3.2

Donatı elemanlarını (enine, boyuna) döşeme kalıbı üzerine
serer.

 

 

 

 

E.3.3

Pas payı elemanlarını donatı elemanlarına yerleştirir.

 

 

E.3

Döşeme donatısı montajı yapmak

E.3.4

Projesinde öngörülen aralıklara göre donatı elemanlarını
(enine, boyuna) düzenler.

 

 

 

E.3.5

Donatı elemanlarını birbirine eşleştirerek bağlar.

 

 

 

 

E.3.6

Projede ön görülen şekil ve boyutlarına göre döşeme
pilyelerini büker.

E

Donatı montajı yapmak

 

 

E.3.7

Döşemelerde üst donatıların alt donatılara yaklaşmasını
önlemek için üst donatı altına demir ayak (sehpa)yerleştirir.

 

 

 

 

E.3.8

İlave donatıların montajını yapar.

 

 

 

 

E.4.1

Donatının yerleştirileceği kalıp yüzeyinin temizliğini
kontrol eder.

 

 

 

 

E.4.2

Projesine göre yatay ve düşey donatı elemanlarının
montajını yapar.

 

 

E.4

Perde duvar donatısı montajı yapmak

E.4.3

Pas payı elemanlarını yatay donatı elemanlarına
yerleştirir.

 

 

 

 

E.4.4

Düşey donatı elemanlarını eşleştirerek filizlere bağlar.

 

 

 

 

E.4.5

Çiroz demirlerini yerleştirerek bağlar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 13

Betonarme Demircisi (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0082-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.1.1

Donatı elemanlarının projesinde öngörülen çapa uygun olup olmadığını
kontrol eder.

 

 

 

 

F.1.2

Donatı elemanlarının projesinde öngörülen yerine monte
edilip edilmediğini kontrol eder.

 

 

 

 

F.1.3

Donatı elemanlarının projesinde öngörülen şekilde olup
olmadığını kontrol eder.

 

 

F.1

Donatının projesine

F.1.4

Donatı elemanlarının projesinde öngörülen şekilde eklenip
eklenmediği kontrol eder.

 

 

uygunluğunu kontrol etmek

F.1.5

Donatı elemanlarının bağlantılarının projesinde öngörülen
şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol eder.

 

 

 

 

F.1.6

Pas payı elemanlarının projesinde ön görülen şekilde
yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol eder.

 

 

 

 

F.1.7

Beton dökümü öncesi donatılarının yetkililerce kontrol
edilmesini sağlar.

F

Donatı son kontrollerini yapmak ve beton dökümüne nezaret
etmek

 

 

F.1.8

Elektrik tesisatı döşenmesi sırasında donatı yerleşiminin
aynı kalmasına dikkat eder.

 

 

Donatı montajı sonrası çalışma alanının temizlenmesini
sağlamak

F.2.1

Ekipmanların bakım ve temizliğini yapar ve montaj
sahasından uzaklaştırılmasını sağlar.

 

 

F.2

F.2.2

Artık malzemelerin montaj sahasından uzaklaştırılmasını
sağlar.

 

 

 

F.2.3

Kalıp içerisine dökülen tel ve diğer metal parçacıkların
mıknatısla temizlenmesini sağlar.

 

 

 

 

F.3.1

Beton dökümü sırasında donatıların eğilmesi ve yer
değiştirmesi gibi olumsuzlukların önlenmesini sağlar.

 

 

 

 

F.3.2

Beton döküm işlemleri sırasında eğilen donatıları
düzeltir.

 

 

F.3

Beton dökümüne nezaret etmek

F.3.3

Beton döküm işlemleri sırasında yer değiştiren donatıları
yerine çeker.

 

 

 

 

F.3.4

Beton döküm işlemlerinden dolayı çözülen bağlantıları
yeniden bağlar.

 

 

 

 

F.3.5

Beton dökümü sırasında kolaylıkla giderilemeyen
olumsuzlukların oluşması durumunda yetkililere haber verir.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 14

Betonarme Demircisi (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0082-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

G

Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek

G.1

Meslekle ilgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek

G.1.1

Meslekle ilgili yayınları takip eder.

G.1.2

Ürün tanıtım toplantılarına katılır.

G.2

Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, kurs vb. faaliyetlere
katılmak

G.2.1

Meslekle ilgili kurslara, sertifika programlarına katılır.

G.2.2

Meslekle ilgili katıldığı eğitimler sonucunda elde ettiği
bilgileri mesleğinde kullanır. Öğrendiklerini çalıştığı ekiple paylaşır.

G.2.3

Biriminde işe yeni başlayanlara işin detayı hakkında
kazandığı tecrübeleri aktarır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 15

Betonarme Demircisi (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

3.2.Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1.

Açıölçer

2.

Anahtar takımları

3.

Bağ teli

4.

Çekiçler

5.

Demir bükme makinesi

6.

Demir kesme makinesi

7.

Donatı pas payı elemanları

8.

El makasları

9.

Etiket (plaka)

10.

Gönyeler

11.

İnşaat demiri

12.

İş tezgâhları

13.

Kerpeten

14.

Kişisel Koruyucu Donanım (baret, eldiven, emniyet kemeri,
iş ayakkabısı, iş elbisesi, gözlük vb.)

15.

Kollu makas

16.

Levye

17.

Manşon

18.

Manşona uygun diş açmak için pafta aparatı

19.

Markalama kalemi

20.

Metre

21.

Mıknatıs

22.

Oturak makası

23.

Pafta takımı

24.

Penseler

25.

Sehpa

26.

Seyyar kablo

27.

Spiral kesme aleti

28.

Su terazisi

29.

Şakül

30.

Şekillendirme aparatları

31.

Şekillendirme tezgahı

32.

Şerit metre

33.

Tebeşir

34.

Tel fırça

10UMS0082-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 16

10UMS0082-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

3.3.Bilgi ve Beceriler

1.

Acil durum bilgisi

2.

Araç, gereç ve ekipman bilgisi

3.

Basit ölçme ve kontrol bilgisi

4.

Donatı elemanları ve malzemeleri bilgisi

5.

Donatı elemanlarını birleştirme yöntemleri bilgisi

6.

Donatı montaj yöntemleri bilgisi

7.

Ekip içinde çalışma yeteneği

8.

El becerisi

9.

El-göz koordinasyon yeteneği

10.

İletişim yeteneği

11.

İlk yardım bilgi ve becerisi

12.

İş sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi

13.

Markalama bilgisi

14.

İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi

15.

Kullanım kılavuzu/el kitabı kullanma bilgisi

16.

Malzeme bilgisi

17.

Mesafe ve ağırlık tahmin yeteneği

18.

Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

19.

Mesleki terim bilgisi

20.

Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği

21.

Proje okuma bilgisi

22.

Standart ölçüler bilgisi

23.

Şekiller arası ilişkileri görebilme yeteneği

Betonarme Demircisi (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 17

Betonarme Demircisi (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0082-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

3.4.Tutum ve Davranışlar

1.Acil ve stresli durumlarda
soğukkanlı ve sakin olabilmek

2.Amirlerine doğru ve zamanında
bilgi aktarmak

3.Beraber
çalıştığı kişilerle işe göre hareket koordinasyonu ve senkronu kurabilmek

4.Çalışma zamanını iş emrine
uygun şekilde etkili ve verimli kullanabilmek

5.Çevre korumaya karşı duyarlı
olmak

6.Çevre, kalite ve İSG
kurallarını benimsemek

7.Değişime karşı açık olmak ve
değişen koşullara uyum sağlamak

8.Ekip içinde uyumlu çalışmak

9.Göreviyle ilgili yenilikleri
izlemek ve uygulamak

10.  İnsan ilişkilerine özen
göstermek

11.  İş disiplinine sahip olmak

12.  İşyeri çalışma prensiplerine
uymak

13.  İşyerine ait araç, gereç ve
malzemelerin kullanımına özen göstermek

14.  Kaliteye dikkat etmek

15.  Kendini geliştirme konusunda
istekli olmak

16.  Kendinin ve diğer kişilerin
güvenliğini gözetmek

17.  Meslek ahlakına sahip olmak

18.  Planlı ve organize olmak

19.  Risk ve tehlike faktörleri
konusunda duyarlı davranmak

20.  Sağlığına özen göstermek

21.  Sorumluluklarını bilmek ve
yerine getirmek

22.  Talimat ve kılavuzlara
titizlikle uymak

23.  Tedbirli olmak

24.  Tehlikeli durumlarda kendi
hareket alanında etkin şekilde, hızlı ve doğru tepki verebilmek ve ilgilileri
bilgilendirmek

25.  Temizlik, düzen ve işyeri
tertibine özen göstermek

26.  Vardiya değişimlerinde
etkili, açık ve doğru şekilde bilgi paylaşabilmek

27.  Yetkisinde olmayan kusurlar
hakkında ilgilileri bilgilendirmek

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 18

Betonarme Demircisi (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0082-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

4.ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Betonarme Demircisi (Seviye 3) meslek standardını esas alan
ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve
değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme
merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak
gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu
meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır.
Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik,
Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 19

Betonarme Demircisi (Seviye 3)          10UMS0082-3 / 29.06.2010 / 00

Ulusal Meslek Standardı                 Referans Kodu / Onay Tarihi /
Rev. No

Ek: Meslek
Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar 1.Meslek   Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi:

H.Necati ERSOY, İNTES – Genel Sekreter

Dr. Aytekin AKAGÜN, İNTES – İnşaat Yüksek Mühendisi

Aslı KARATEKİN, İNTES – İstatistikçi

Gülesen BAL, İNTES – İşletme

Sevil Buket ATAR, İNTES – İnşaat Teknikeri

Pelin Ergun, İNTES – Uzman

Emrah Çördük, İNTES- MYM – İnşaat Mühendisi

Eren Eroğlu, İNTES – MYM – Makine Mühendisi

Necati Akbaş, İNTES – MYM – Yapı Eğitimcisi

2.TeknikÇalışma Grubu
Üyeleri:

Prof. Dr. Metin Arslan, Gazi Üniv. Teknoloji Fakültesi, Yapı
Bölümü Bşk. – Akademisyen Araş. Görv. Dr. Ömer Can, Gazi Üniv. Teknoloji
Fakültesi, Yapı Bölümü – Akademisyen Önder Çimen, MEB – Teknik Öğretmen Yakup
Canpolat, MEB – Teknik Öğretmen

Mustafa Yayla, Ender Mühendislik İnşaat ve Ticaret A.Ş. –
Formen Salih Vural, Ender Mühendislik İnşaat ve Ticaret A.Ş. – İnşaat Mühendisi
Abdulbaki Karaçalı, Ender Mühendislik İnşaat ve Ticaret A.Ş. – İnşaat Mühendisi
Cemal Gülgedar, Kare Yapı – İnşaat Mühendisi

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 20

Betonarme Demircisi (Seviye 3)          10UMS0082-3 / 29.06.2010 / 00

Ulusal Meslek Standardı                Referans Kodu / Onay Tarihi /
Rev. No

3.Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

Adana İsmet İnönü Anadolu Teknik, Teknik Lise ve Endüstri
Meslek Lisesi Ankara Keçiören Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Ankara Mimar Sinan İnşaat Meslek, İnşaat Teknik ve İnşaat
Anadolu Teknik Lisesi

Ankara Sanayi Odası

Ankara Ticaret Odası

Beton Katkı Üreticileri Birliği,

Boğaziçi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Proje ve İnşaat Dairesi
Başkanlığı Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği
Bölümü Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi İNTES Üye Firmaları

İstanbul Sanayi Odası Vakfı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü

İzmir Çınarlı Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü Konya Fatih Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Mesleki Eğitim
ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı Muğla Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü

T.C. Başbakanlık, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı İşleri Genel
Müdürlüğü

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve
Güvenliği Genel Müdürlüğü

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik
Kurumu, İnşaat Emlak Daire Başkanlığı

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 21

Betonarme Demircisi (Seviye 3)          10UMS0082-3 / 29.06.2010 / 00

Ulusal Meslek Standardı                Referans Kodu / Onay Tarihi /
Rev. No

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş
Kurumu, İşgücü Uyum Dairesi Başkanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Araştırma ve Geliştirme
Dairesi Başkanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel
Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Erkek Teknik Öğretim Genel
Müdürlüğü

Türk Akreditasyon Kurumu

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye Hazır Beton Birliği,

Türkiye İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası Türkiye İşçi
Sendikaları Konfederasyonu Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Türkiye
Müteahhitler Birliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Resmi Sektör İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası
Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası Yapı Ürünleri Üreticileri
Federasyonu

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, İnşaat Bakım Onarım Dairesi
Başkanlığı

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 22

Betonarme Demircisi (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0082-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

4.MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Mustafa DEMİR, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
K.Haluk GÜLHAN, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Kemal AYDOĞAN, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı Ekrem DİRİER, Milli Eğitim Bakanlığı Mehmet SAĞ, Ulaştırma
Bakanlığı

Doç.Dr.Rifat SÖNMEZ, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı
H.Necati ERSOY, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mustafa ARSLAN, Türkiye
Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Hacı ÜSTÜNDAL, Hak İşçi Sendikaları
Konfederasyonu Muzaffer YÖNTEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu

Başkan

Başkan Vekili

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Firuzan SİLAHŞÖR, Mesleki Yeterlilik Kurumu Aylin RAMANLI,
Mesleki Yeterlilik Kurumu Sinan GERGİN, Özürlüler İdaresi Başkanlığı

Daire Başkanı

Sektör Sorumlusu

Sektör Komitesi Temsilcisi

5.MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi     Başkan

Prof. Dr. Oğuz BORAT, Milli
Eğitim Bakanlığı TemsilcisiBaşkan Vekili
Yrd. Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi Üye

Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK,
Meslek Kuruluşları Temsilcisi    Üye

Dr. Osman YILDIZ, İşçi Sendikaları
Konfederasyonları Temsilcisi   Üye

Celal KOLOĞLU, İşveren
Sendikaları Konfederasyonu TemsilcisiÜye

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 23

Incoming search terms:

  • beton arme demirci ısparta (1)
  • betonarme demircisi seviye 3 (1)
  • myk betonarme demirci sınavı ne zaman (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>