BETON SANTRAL OPERATÖRÜ SEVİYE 3

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

BETON SANTRAL OPERATÖRÜ SEVİYE 3

REFERANS
KODU / 09UMS0026-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 11.12.2009-27429©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
1

Beton
Santral Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0026-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMeslek:

BETON
SANTRAL OPERATÖRÜ

Seviye:

31

Referans
Kodu:

09UMS0026-3

Standardı
Hazırlayan Kuruluş(lar):

Türkiye inşaat Sanayicileri işveren Sendikası (İNTES)

Yardımcı
Kuruluş: Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB)

Standardı
Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK
İnşaat Sektör Komitesi

MYK
Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

10.11.2009
Tarih ve 2009/60 Sayılı Karar

Resmi
Gazete Tarih/Sayı:

11.12.2009-27429

Revizyon
No:

00

1
Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3)
olarak belirlenmiştir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
2

Beton
Santral Operatörü (Seviye 3)                                                                      09UMS0026-3
/ 10.11.2009 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                      Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR AGREGA: Hammaddeyi (kum,
çakıl, mıcır),

AMPERMETRE:
Karışım esnasındaki zorlanmayı gösteren voltaj ölçeri,

BESLEME
BANDI SİSTEMİ: Pan miksere
veya bekleme bunkerine malzeme taşınmasını sağlayan
sistemi,

BETON
REÇETESİ: Üretimi yapılacak olan beton sınıfının formülüne göre olan
içeriğini, BETON ÜRETİM RAPORU: Günlük beton üretim raporunu gösteren
belgeyi,

BUNKER:
Üretimdeki agreganın (hammaddenin) stoklandığı yeri,

ÇİMENTO
SİLOSU: Çimentonun stoklandığı yeri,

EMNİYET
İPLİ ŞALTER: Üretim sırasında dışarıdan birinin müdahale etmesini engelleyen
ve üretim sistemini devre dışı bırakan emniyet şalterini,

GERİ
DÖNÜŞÜM HAVUZU: Çevre temizliği için suyun tekrar değerlendirildiği yeri,

GERİ
DÖNÜŞÜM TANKI: Artan betonları geri dönüşüm ünitesinde ayrıştırarak tekrar
üretime kazandıran tankı,

ISCED:
Uluslararası Standart Eğitim Sınıflamasını,

ISCO-08:
Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

KATKI
TANKI: Kimyasal maddenin stoklandığı yeri,

KATKI
TARTI BUNKERİ: Üretim esnasında kimyasal katkının tartılıp beklediği yeri,

KKD (Kişisel Koruyucu Donanım): Bir veya birden fazla sağlık ve
güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce giyilmek, takılmak veya
taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzemeyi; kişiyi
aynı anda bir veya daha fazla muhtemel risklere karşı korumak amacıyla
üretici tarafından bir bütün haline getirilmiş birçok cihaz, alet veya
malzemeden oluşmuş bir donanımı; belirli bir faaliyetin yapılması için
korunma amacı olmaksızın, taşınan veya giyilen donanımla birlikte kullanılan,
ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya malzemeyi,

KONTROL
LİSTESİ: Günlük, haftalık ve aylık periyodik bakımların yapılmasını öngören
listeyi,

MAKARA:
Kovanın halatını sarmaya yarayan ve halatlı sistemde kullanılan mekanizmayı,
MEKANİK AKSAM: Beton santralinin tüm parçalarını,

NACE:
Avrupa Topluluğu’nda Ekonomik Faaliyetlerin Îstatistiki
Sınıflamasını,

NEMÖLÇER:
Agreganın nemini ölçen aleti,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
3

Beton
Santral Operatörü (Seviye 3)                                                                      09UMS0026-3
/ 10.11.2009 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                       Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

PAN MİKSER: Bütün hammaddenin harmanlandığı
yeri,

PNÖMATİK SİSTEM: Havadan iletim sistemini,

REDÜKTÖR: Motordan aldığı hareket gücünü
hareketli parçaya aktaran ve hareketli parçanın çalışmasını sağlayan aleti,

RULO: Bant sisteminin doğru çalıştırılmasını
sağlayan mekanizmayı,

STOK SAHASI: Agreganın stoklandığı yeri,

ŞARTLANDIRICI: Basınçlı havayı çalışma
şartlarına hazır hale getirmek için kullanılan pnömatik
elemanları,

TAMBUR: Bandın iç kısmında, başta ve sonda
olan ve bandın dönmesini sağlayan parçayı,

TARTI SİSTEMİ: Betonun mukavemetinin doğru alınması
için hammaddenin doğru tartılmasını sağlayan sistemi,

VALF:
Hammaddenin boşaltım kapağının açılmasını sağlayan kolu, ifade eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
4

Beton
Santral Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0026-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

2.
MESLEK TANITIMI………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.1.
Meslek Tanımı…………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma
Sistemlerindeki Yeri…………………………………………………………………. 7

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili
Düzenlemeler……………………………………………………………………………….. 7

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat……………………………………………………………………………………………………………
7

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları……………………………………………………………………………………………………………… 7

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler……………………………………………………………………………………………………….. 7

3.
MESLEK PROFİLİ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri……………………………………………………………………………………………… 8

3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman…………………………………………………………………………………………………. 15

3.3.
Bilgi ve Beceriler……………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

3.4.
Tutum ve Davranışlar………………………………………………………………………………………………………………………. 18

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME…………………………………………………………………………… 19©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
5

Beton
Santral Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0026-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.
GİRİŞ

Beton Santral Operatörü (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544
sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca
çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik”
ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın
görevlendirdiği Türkiye Înşaat Sanayicileri Îşveren Sendikası (ÎNTES) tarafından hazırlanmıştır.

Beton
Santral Operatörü (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum
ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Înşaat
Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca
onaylanmıştır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
6

Beton Santral Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı2.
MESLEK TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

Beton
Santral Operatörü (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri
alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu
yapan, beton santralindeki sistemleri kullanarak üretim programı yardımıyla
daha önce tespit edilmiş beton reçetesine göre beton üreten, üretim sürecini
kontrol eden, santralin periyodik bakımını yapan veya yapılmasını sağlayan,
gerekli hallerde beton sevkiyatını idare edebilen ve mesleki gelişime ilişkin
faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri ISCO 08                  : 8114

ISCED 97 : 840 NACE
Rev.2 : 23.61

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

5510
Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ağır ve Tehlikeli
İşler Yönetmeliği İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde
Kullanılması Hakkında Yönetmelik Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

*Ayrıca;
iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat,
kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi
yapılması esastır.

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

4857
Sayılı İş Kanunu

*Ayrıca; meslek ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat,
kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması esastır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

Beton
Santral Operatörü, açık havada çalışma zorunluluğu olan, iş kazası riskinin
fazla olduğu, güç çalışma şartlarına sahip bir meslek olma özelliği
göstermektedir.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Beton Santral Operatörünün, ağır ve tehlikeli işlerde
çalışabilecek sağlık raporuna sahip olması gerekir.09UMS0026-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
7

Beton
Santral Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0026-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.
MESLEK PROFİLİ

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım
ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

A

İş
Organizasyonu Yapmak (devamı var)

A.1

Îş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili önlemleri almak ve alınmasını sağlamak

A.1.1

Çalışacağı
şantiyedeki risk unsurları hakkında bilgi alır.

A.1.2

Îş sağlığı ve güvenliği
için gerekli KKD’leri kullanır.

A.1.3

Arızalan
yetkili kişiye bildirir.

A.1.4

Kazaya
sebebiyet verecek davranışlardan kaçınır ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda
alınan önlemlere uyar.

A.1.5

Îlk yardım
çantası ve yangın söndürücü bulundurur.

A.1.6

Îletişim araçlarını
yanına alır.

A.1.7

Çalışacağı
sahanın gereken güvenlik donanım kontrolünü iş sağlığı ve güvenliği uzmanının
direktiflerine uygun olarak yapar.

A.1.8

Çalışma
sahasında ilgisiz kişilerin bulunmamasını sağlar.

A.1.9

Çalışma
alanının temiz ve düzenli tutulmasını sağlar.

A.1.10

Çalışanları
iş güvenliği açısından vardiya değişimleri konusunda bilgilendirir.

A.1.11

Elektrik
pano kapaklarının gözle kontrolünü yapar, arıza varsa amirine bildirir.

A.2

Santralin
periyodik bakımlarını yapmak

A.2.1

Beton
santralinin periyodik bakımlarını kontrol listesine göre günlük, haftalık ve
aylık olarak yapar.

A.3

Bakım ve
arıza kayıtlarını tutmak

A.3.1

Her türlü
arıza ile ilgili gece raporlarını tutar ve rapor sonucunu amirine bildirir.

A.3.2

Geceden
kalan arıza varsa sabah takibini yapar.

A.3.3

Bakım
kontrol listesinin sonuçlarını merkeze gönderir.

A.3.4

Tüm bakım
kayıtlarını tesis şefine onaylatır.

A.3.5

Arıza
bildirim raporlarının (servis raporlarının) bir kopyasını ilgili amire
iletir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
8

Beton
Santral Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0026-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

A.4

Günlük
sevkiyat üretim çizelgesini doldurmak ve sevkiyat yapmak

A.4.1

Günlük
üretim durumuna göre siparişler doğrultusunda programı belirler.

 

 

A.4.2

Sevkiyat
yapacağı alanın uygunluk durumuna göre sevkiyat yapar.

 

 

A.5

İş programı
yapmak

A.5.1

İşin
yoğunluğuna, müşterinin uzaklığına ve ulaşım yolunun trafik durumuna göre iş
programını yapar.

 

 

 

 

A.5.2

İş
yoğunluğuna göre araç ve ekipman sayısını belirler.

 

 

 

Hammadde
stok kontrolü

A.6.1

Günlük
üretim için yeterli hammadde olup olmadığını kontrol eder.

 

 

A.6

yapmak

A.6.2

Raporlara
göre günlük, haftalık, aylık teorik tüketim ve fiili tüketim arasındaki farkı
kontrol eder.

 

 

A.7

Agregaların
kalite kontrollerinin yapılmasını sağlamak

A.7.1

Günlük gelen
agregaları gözle kontrol eder.

A

İş
Organizasyonu Yapmak

A.7.2

Tespit
ettiği sorunları laboratuar analistine bildirir.

 

 

 

A.8.1

Yanlış beton
dökümünü önlemek ve faturanın doğru çıkmasını sağlamak için irsaliyede yazılı
olan isim, imza ve şantiye adresini kontrol eder.

 

 

 

İrsaliye
işlemlerini kontrol etmek

A.8.2

İrsaliyedeki
fatura bilgilerini kontrol eder.

 

 

A.8

A.8.3

İrsaliyede
yazılı olan beton sınıfı ve çimento oranını kontrol eder.

 

 

 

 

A.8.4

İrsaliyedeki
çıkış saatine göre varış ve boşaltma saatini kontrol eder.

 

 

 

 

A.8.5

İrsaliye
referans numarasını kontrol eder.

 

 

 

 

A.9.1

Bakım
kayıtlarına göre yedek parça sipariş eder veya edilmesini sağlar.

 

 

A.9

Yedek parça
talep etmek

A.9.2

Sarf
malzemesini sayar ve acil durumlar için yedek parçadan elinde yeterli
miktarda bulunmasını sağlamak için sipariş verir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
9

Beton
Santral Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0026-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

B.1

Otomasyon
sistemini kontrol

B.1.1

Sistemin
gözle kontrolünü yapar ve müdahale gerektiren durumlarda yetkili birime haber
verir.

 

 

 

etmek

B.1.2

Gözden kaçan
herhangi bir sorun varsa görebilmek için santrali boşta çalıştırır.

 

 

B.2

Mekanik
aksamları yağlamak veya yağlanmasını sağlamak

B.2.1

Yağ seviye
göstergesini gözle kontrol eder ve günlük ve haftalık yağlama yapar veya
yapılmasını sağlar.

 

 

B.3

Hidrolik
sistemi kontrol etmek

B.3.1

Boşaltma
kapağının çalışıp çalışmadığını ve hidrolik yağ seviyesini kontrol eder.

 

 

 

 

B.4.1

Santrali
çalıştırmadan önce kompresörü çalıştırır ve pnömatik
sistemi kontrol eder.

 

Beton
Santralini Üretime

 

 

B.4.2

Hava
kaçağının kontrolünü yapar ve hava kaçağı olması durumunda müdahale eder.

B

Hazırlamak
(devamı var)

B.4

Pnömatik sistemi
kontrol

B.4.3

Şartlandırıcı
seviyesini kontrol eder ve su tutucudaki suyun boşaltılmasını sağlar.

 

 

etmek

B.4.4

Kompresörün
günlük su tahliyesini yapar.

 

 

 

 

B.4.5

Kompresörün
yağ seviyesi ve basıncını kontrol eder.

 

 

 

 

B.4.6

Valfların çalışıp
çalışmadığını kontrol eder.

 

 

 

 

B.5.1

Su deposu ve
geri dönüşüm havuzu içerisinde su olup olmadığını kontrol eder.

 

 

B.5

Su sistemini
kontrol etmek

B.5.2

Su
vanalarında ve su hatlarında kaçak olup olmadığını kontrol eder.

 

 

 

 

B.5.3

Hidrofor ve
su pompalarının kontrolünü yapar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
10

Beton
Santral Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0026-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

B

Beton
Santralini Üretime Hazırlamak

B.6

Tartı
sistemini kontrol etmek

B.6.1

Tartı kantarlarının
ağırlığının sıfır olup olmadığını kontrol eder.

B.6.2

Tartı
kantarlarının bir yere temas edip etmediğini kontrol eder.

B.7

Mekanik
sistemi kontrol etmek

B.7.1

Mekanik aksamların gözle ve elle kontrolünü yapar.

B.7.2

Arızayı tespit
eder ve yetkiliye bildirir.

B.7.3

Makine
çalışmaz haldeyken mekanik aksamın el ile kontrolünü yapar.

B.8

Bant
sistemini kontrol etmek

B.8.1

Emniyet ipli
şalterin çalışıp çalışmadığını kontrol eder.

B.8.2

Bandı boşta
çalıştırıp bir sorun olup olmadığını kontrol eder.

B.8.3

Tamburların
çalışıp çalışmadığını kontrol eder.

B.8.4

Bandın
gerginliğini kontrol eder.

B.8.5

Makara ve
ruloların gözle kontrolünü yapar.

B.8.6

Bandın
üstünde hasar olup olmadığını kontrol eder.

B.8.7

Redüktörün ses çıkarıp
çıkarmadığını kontrol eder.

B.9

Katkı
tankını kontrol etmek

B.9.1

Katkı
tankının sirkülâsyonunun çalışıp çalışmadığını kontrol eder.

B.9.2

Katkı tankı bunkerinin temizliğini kontrol eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
11

Beton
Santral Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0026-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

C.1

Makineyi
boşta çalıştırmak

C.1.1

Makineyi
çalıştırmaya başlamadan önce gerekli emniyet tedbirlerini alır ve sistemin
çalışıp çalışmadığını kontrol eder.

 

 

C.1.2

Makineyi
çalıştırmadan önce sireni çalar.

 

 

C.2

Transmikserin dolum
pozisyonunda çalıştırılmasını sağlamak

C.2.1

Doluma
girmeden önce transmikseri boşaltma yönüne çevirir
ve içinin boş olup olmadığını kontrol eder.

 

 

C.3

Müşteri
siparişi açmak

C.3.1

Sevk
irsaliye bilgilerini bilgisayara kaydeder.

 

 

C.3.2

Siparişe
göre doğru beton sınıfı ve şantiyeyi seçer.

 

 

C.4

Parametreleri
kontrol etmek

C.4.1

Malzemenin
santrale giriş sıralarını takip eder.

C

Beton
Üretimini Sağlamak

 

C.4.2

Monitörden
üretimi takip eder.

 

 

 

C.5.1

Betonun
kıvamını görmek için panmikser ampermetresini
kontrol eder.

 

 

C.5

Üretim sırasında
betonun kalitesini kontrol etmek

C.5.2

Yetersiz
geldiği yerlerde betona bakar ve beton sesinden betonun kıvamını takip eder.

 

 

 

C.5.3

Üretim
esnasında, kantar tartımlan ile teorik olarak
alması gereken miktarlar arasındaki farkların kontrolünü yapar.

 

 

C.6

Betonun mikserdeki kalma süresini takip etmek

C.6.1

Otomasyon
sistemine girilen karıştırma süresinin, reçete ile belirlenen süreyle aynı
olmasını sağlar.

 

 

C.7

Arızayı
tespit etmek

C.7.1

Otomasyon
sisteminin gösterdiği anzanın asıl nedenini yerinde
tespit eder.

 

 

C.7.2

Arızaya
müdahale bilgisi ve yetkisi varsa müdahale eder yoksa yetkili kişiye bilgi
verir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
12

Beton
Santral Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0026-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

D

Üretim
Sonrası Beton Santralini Temizlemek

D.1

Pan mikserin iç kısmını temizlemek

D.1.1

Pan mikseri temizlemeden önce makinenin çalışmaması için
gerekli emniyet tedbirlerini alır.

D.1.2

Pan mikserin içinde beton artığının kalmamasını sağlar.

D.1.3

Pan mikserin içindeki tüm aksamları temizler veya
temizlenmesini sağlar.

D.1.4

Temizlik
esnasında iç aksamların kontrolünü yapar.

D.1.5

İç aksamlara zarar vermeden temizlik işlemini tamamlar veya
tamamlanmasını sağlar.

D.2

Beton
santralin dış kısmını ve platformunu temizlemek

D.2.1

Kazaya neden
olabilecek herhangi bir madde varsa (kum, çakıl, demir parçası vb.) su ile
temizliğini yapar veya yapılmasını sağlar.

D.3

Asansörün ve
bantların alt kısmını temizlemek veya temizlenmesini sağlamak

D.3.1

Bant ve
siloların üzerine yapışan maddelerin temizliğini yapar veya yapılmasını
sağlar.

D.4

Beton
santral sahasını temizlemek veya temizlenmesini sağlamak

D.4.1

Sahada
çamur, kum ve/veya çakıl varsa toplar veya toplanmasını sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
13

Beton
Santral Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0026-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

E

Mesleki
Gelişime İlişkin Faaliyetleri Yürütmek

E.1

Meslekle
ilgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek

E.1.1

Meslekle
ilgili yayınları takip eder.

E.1.2

Ürün tanıtım
toplantılarına katılır.

E.2

Meslekle
ilgili hizmet içi eğitim, kurs vb. faaliyetlere katılmak

E.2.1

Meslekle
ilgili kurslara, sertifika programlarına katılır.

E.2.2

Meslekle
ilgili katıldığı eğitimler sonucunda elde ettiği bilgileri mesleğinde
kullanır. Öğrendiklerini çalıştığı ekiple paylaşır.

E.2.3

Biriminde
işe yeni başlayanlara işin detayı hakkında gerekli eğitimi verir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
14

Beton Santral Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1.
Asit

2.
Aşınma plakası

3.
Bant lastiği

4.
Buhar hortumu

5.
Çektirme aleti

6.
Çelik halat

7.
Disk

8.
Düğme

9.
El avadanlıkları (anahtar takımı, ayarlı pense, boru anahtarı,
cıvata, conta, çekiç, keski, karga burun, matkap, murç, tornavida takımı,
kontrol kalemi, mengene, yan keski, piston, somun)

10.   Emniyet
ipli şalter

11.   Gresörlük

12.   Gres
yağı

13.   Halat
makaraları

14.   Hava
filtreleri

15.   Hava
hortumları

16.   Hava
pedleri

17.   Helezon

18.   Hidrofor

19.   Hidrolik
hortum

20.    Hidrolik
yağı

21.    Îletişim araçları (telsiz, telefon)

22.    Kalibrasyon
ağırlıkları

23.    Kalibrasyon
halatı

24.    Karıştırıcı
paleti

25.    Karıştırıcı
yağı

26.    Kayış

27.    Kaynak
takımı

28.    Kesintisiz
güç kaynağı

29.    Kişisel
Koruyucu Donanım (baret, iş elbisesi, eldiven, emniyet kemeri, çelik burunlu
ayakkabı, toz maskesi, kulaklık, fosforlu yelek)

30.   Kompresör

31.   Kompresör
yağı

32.   Kontaktörler

33.   Küresel
vana

34.   Lastik

35.   Makine
yağı

36.   Manyetik
fren

37.   Manyetik
yağı

38.   Numaratör

39.   Numune
kabı09UMS0026-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
15

Beton
Santral Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0026-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No40.    Ofis
malzemeleri (bilgisayar, yazıcı)

41.    Oksijen
takımı

42.    Oto
fırçası

43.    Ölçme
aletleri (ampermetre, avometre, çimento seviye
ölçme aleti, slamp ölçü aleti)

44.    Redüktör

45.    Regülatör

46.    Rondela

47.    Rulman

48.    Santral
ekipmanı

49.    Sensör

50.    Siren

51.    Spiral
taş

52.    Su
hortumu

53.    Su
pompası

54.    Süzgeç
filtreleri

55.    Şamandra

56.    Şanzuman ve şaft

57.    Şartlandırıcı

58.   Toz
filtresi

59.    Transformatör

60.   Üstübü

61.    Valf

62.    Yağmurluk

63.   Zaman
rölesi

64.   Zincir©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
16

Beton
Santral Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı3.3.
Bilgi ve Beceriler1.

Acil
durum bilgisi

2.

Araç,
gereç ve ekipman bilgisi

3.

Beton
santral otomasyon programı bilgisi

4.

Çevre
koruma standartları bilgisi

5.

El
becerisi

6.

Görsel
yetenek

7.

Hidrolik
bilgisi

8.

İletişim
yeteneği

9.

İlk
yardım bilgisi

10.

İnşaat
ve yapı bilgisi

11.

İş
sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi

12.

İşaret
bilgisi

13.

İşyeri
çalışma prosedürleri bilgisi

14.

Kalite
güvence sistemleri bilgisi

15.

Malzeme
bilgisi

16.

Malzeme
katalogları/el kitapları bilgisi

17.

Mesafe
ve ağırlık tahmin yeteneği

18.

Mesleğe
ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

19.

Mesleki
elektrik bilgisi

20.

Mesleki
fizik bilgisi

21.

Mesleki
matematik bilgisi

22.

Mesleki
mekanik bilgisi

23.

Mesleki
teknik terim bilgisi

24.

Organizasyon
ve ekip içinde çalışma becerisi

25.

Öğrendiğini
aktarabilme yeteneği

26.

Öğrenme
ve geliştirme yeteneği

27.

Raporlama
bilgisi

28.

Standart
ölçüler bilgisi

29.

Temel
beton bilgisi

30.

Yangına
müdahale teknikleri ve yangın söndürücüleri kullanma bilgisi

31.

Yedek
parça bilgisi

09UMS0026-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
17

Beton
Santral Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0026-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.4.
Tutum ve Davranışlar

1.
Araç, gereç ve malzemelerin kullanımına özen
göstermek

2.
Araştırıcı olmak

3.
Çalışkan olmak

4.
Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

5.
Çevre, kalite ve ÎSG kurallarını benimsemek

6.
Dikkatli olmak

7.
Dürüst olmak

8.
Ekip içinde uyumlu olmak

9.
Gözlemci olmak

10.   Înisiyatif sahibi olmak

11.   Însan ilişkilerine özen göstermek

12.   Îş disiplinine sahip olmak

13.   Îşyeri çalışma prensiplerine uymak

14.  Kararlı
olmak

15.  Meslek
ahlakına sahip olmak

16.  Planlı
ve organize olmak

17.  Risk
faktörlerini göz önünde bulundurmak

18.   Sabırlı
olmak

19.   Soğukkanlı
olmak

20.    Sorumluluklarını
bilmek ve yerine getirmek

21.    Süreç
kalitesine özen göstermek

22.    Temizlik,
düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

23.   Yeniliklere
açık olmak

24.   Zamanı
iyi kullanmak©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
18

Beton
Santral Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0026-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Beton
Santral Operatörü (Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal
yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme,
gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı
ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme
ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve
Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
19

Beton
Santral Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0026-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoEk: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev
Alanlar

l.
Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı
Ekibi:H.Necati ERSOY Dr. Aytekin AKAGÜN Aslı KARATEKİN Gülesen KURU Sevil Buket ATAR İrem YENDİ Süheyla ASLANİNTES
– Genel Sekreter

İNTES
– İnşaat Yüksek Mühendisi

İNTES
– İstatistikçi

İNTES
– Ekonomist

İNTES
– İnşaat Teknikeri

İNTES
– Ekonomist

İNTES
– İnsan Kaynakları Uzmanı2.
Teknik Çalışma Grubu Üyeleri:Yasin
ENGİN

İnşaat
Mühendisi/ Teknik Ofis Mühendisi

Türkiye
Hazır Beton Birliği

Murat
GÖKÇEK

İnşaat
Müh.

Hazır
Beton Birliği

Hasan
ENGİN

Beton
Santral Operatörü

Set
Beton

Oğuzhan
AKTURK

Beton
Santral Operatörü

Cimpor Yibitaş

Ömür
KALA

Beton
Santral Operatörü

Nuh
Beton

Şahin
SAKTAN

Beton
Santral Operatörü

Oyak Beton

Mahmut
ÖZGÖL

Beton
Santral Operatörü

Nuh
Beton

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
20

Beton
Santral Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0026-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.
Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

3.1.
Kurum/Kuruluş/Firma

ASO (ANKARA SANAYÎ ODASI )

ATO (ANKARA TÎCARET ODASI )

BAYINDIRLIK
VE ÎSKAN BAKANLIĞI (YAPI ÎŞLERÎ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) BAYINDIRLIK VE ÎSKAN
BAKANLIĞI (YÜKSEK FEN KURULU)

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇSGB (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLÎK BAKANLIĞI)

ÇSGB ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇSGB
ÇASGEM(ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLÎK EĞÎTÎM VE ARAŞTIRMA MERKEZÎ)

ÇSGB ÎSGGM(ÎŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLÎĞÎ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ)

ÇSGB ÎŞKUR(TÜRKÎYE ÎŞ KURUMU)

ÇSGB SGK(SOSYAL GÜVENLÎK KURUMU)

ÇSGB
SSK(SOSYAL SÎGORTALAR KURUMU) SÎGORTA ÎŞLERÎ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÎSK (DEVRİMCÎ
ÎŞÇÎ SENDÎKALARI KONFEDERASYONU)

DSÎ (PROJE VE ÎNŞAAT DAÎRESÎ)

HAK-ÎŞ KONFEDERASYONU

ÎNÎŞEV-TÜRKÎYE
ÎNŞAAT VE TESÎSAT ÎŞÇÎLERÎ EĞÎTÎM VAKFI ÎNŞAAT MÜHENDÎSLERÎ ODASI ÎNTES ÜYE
FÎRMALARI (125 FÎRMA)

ÎSO (ÎSTANBUL SANAYÎ ODASI )

ÎTO (ÎSTANBUL TÎCARET ODASI)

MAKÎNE
MÜHENDÎSLERÎ ODASI MEB (MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANLIĞI)

MEB
EĞÎTÎMÎ ARAŞTIRMA VE GELÎŞTÎRME DAÎRESÎ BAŞKANLIĞI EARGED MEB-ÇIRAKLIK VE
YAYGIN EĞÎTÎM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEB-ERKEK TEKNÎK ÖĞRETÎM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGEP

MEKSA VAKFI (MESLEKÎ EĞÎTÎM VE KÜÇÜK SANAYÎ
DESTEKLEME VAKFI)

MESS

MESS
EĞÎTÎM VAKFI MÜSÎAD©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
21

Beton
Santral Operatörü (Seviye 3)                                                                     09UMS0026-3
/ 10.11.2009 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                      Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTCDD
(TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI)

TCK
(KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

TESK
(TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLARI KONFEDERASYONU)

TİSK
(TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU)

TOBB
(TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ)

TSE
(TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ)

TÜRK
MÜŞAVİR MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİ- TMMMB TÜRKAK

TÜRK-İŞ
(TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU)

TÜRKİYE
İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ İŞVEREN SENDİKASI (TİM-SE)

TÜRKİYE
MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ-TMB

TÜRKİYE
RESMİ SEKTÖR İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ İŞVEREN SENDİKASI (TÜRK- İNŞA)

TÜSİAD

ULAŞTIRMA
BAKANLIĞI ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DHMİ ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DLH YOL-İŞ

YÜKSEK ÖĞRETİM
KURULU (YÖK)

3.2.
Üniversiteler

BOĞAZİÇİ
ÜNİVERSİTESİ – İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ FAKÜLTESİ

GAZİ
ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ

İTÜ
(İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ) İNŞAAT FAKÜLTESİ

KTÜ
(KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ) – MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT

MÜHENDİSLİĞİ

ODTÜ
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ) – MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ

3.3.
Mesleğe Özel Kurum/Kuruluşlar

İŞ MAKİNALARI MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ (İMMB)

TÜRKİYE
HAZIR BETON BİRLİĞİ (THBB)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
22

Beton
Santral Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0026-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Mustafa
DEMİR, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu K.Haluk
GÜLHAN, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Kemal
AYDOĞAN, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ekrem DİRİER, Milli Eğitim
Bakanlığı Mehmet SAĞ, Ulaştırma Bakanlığı

Doç.Dr.Rifat SÖNMEZ, Yüksek
Öğretim Kurulu Başkanlığı H.Necati ERSOY, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği Mustafa ARSLAN, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonu Hacı ÜSTUNDAL, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Muzaffer
YÖNTEM, Mesleki Yeterlilik KurumuBaşkan

Başkan
Vekili

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

ÜyeFiruzan
SİLAHŞÖR, Mesleki Yeterlilik Kurumu Aylin RAMANLI, Mesleki Yeterlilik Kurumu
Sinan GERGİN, Özürlüler İdaresi BaşkanlığıDaire
Başkanı

Sektör
Sorumlusu

Sektör
Komitesi Temsilcisi5.
MYK Yönetim Kurulu

Bayram
AKBAŞ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi                                                   Başkan

Prof. Dr. Oğuz BORAT, Milli Eğitim
Bakanlığı Temsilcisi                                                                      Başkan
Vekili Yrd. Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi
Üye

Prof.
Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, Meslek Kuruluşları Temsilcisi                                                             Üye

Dr.
Osman YILDIZ, İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi                                                     Üye

Celal
KOLOĞLU, İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi                                                      Üye©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
23 

Incoming search terms:

  • santral operatörü ne iş yapar (115)
  • beton santral operatörü ne iş yapar (97)
  • beton santral operatörü (94)
  • santral operatörü nedir (89)
  • beton santral operatörü maaşları (46)
  • beton santral operatörü belgesi (34)
  • beton santral operatörü nedir (33)
  • beton santrali operatörü maaşları (32)
  • santral operatörü maaşları (23)
  • telefon santral operatörü maaşları (23)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir