BETON POMPA OPERATÖRÜ SEVİYE 3

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

 

ULUSAL MESLEK STANDARDI

BETON POMPA OPERATÖRÜ SEVİYE 3

REFERANS
KODU / 09UMS0025-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 11.12.2009-27429©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
1

Beton
Pompa Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0025-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMeslek:

BETON
POMPA OPERATÖRÜ

Seviye:

31

Referans
Kodu:

09UMS0025-3

Standardı
Hazırlayan Kuruluş(lar):

Türkiye inşaat Sanayicileri işveren Sendikası
(İNTES)

Yardımcı
Kuruluş: Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB)

Standardı
Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK
İnşaat Sektör Komitesi

MYK
Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

10.11.2009
Tarih ve 2009/60 Sayılı Karar

Resmi
Gazete Tarih/Sayı:

11.12.2009-27429

Revizyon
No:

00

1Mesleğin
yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3) olarak
belirlenmiştir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
2

Beton
Pompa Operatörü (Seviye 3)                                                                       09UMS0025-3
/ 10.11.2009 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                      Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ACİL STOP BUTONU: Makinenin üzerinde en az
iki tane olan ve acil durumlarda makinenin çalışmasını durdurmaya yarayan
düğmeyi,

AYAK YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ: Destek ayakları
üzerindeki plakalarda yazan destek ayağının taşıyacağı yükü,

BETON
BASINCI: Sevk hattındaki beton üzerindeki basıncı,

BETON KAZANI: Mikserin betonu boşalttığı,
içinde beton valfı ve karıştırıcı mil bulunan
kazanı,

BETON SİLİNDİRİ: İçine aldığı betonu sevk
hattına ileten silindiri,

BETON TAKOZU: Betonu, beton silindiri içinde
iten lastik takozu,

BETON VALFİ: Kazandaki betonu sevk hattına
veren sistemi,

BOBİN: Manyetik alanla makinenin mekanik
hareketlerini kontrol eden elemanı,

ELEKTRİK PANOSU: Makinenin tüm elektrik sisteminin
kontrol edildiği panoyu,

HİDROLİK BASINÇ: Hidrolik sistemdeki yağ
basıncını,

HİDROLİK MOTOR: Hidrolik sistemde dönme
hareketini sağlayan elemanı,

HİDROLİK PİSTON: Hidrolik silindir içinde,
yağ basıncı ile doğrusal hareket sağlayan elemanı,

HİDROLİK POMPA (Basan pompa): Hidrolik
sistemde depodaki yağı sisteme aktaran pompayı,

HİDROLİK
SİLİNDİR: Hidrolik sistemde, pistonun içinde hareket ettiği silindiri,

HİDROLİK
VALF: Yağın akış yönünü ve miktarını değiştiren elemanı,

IŞIK YAYAN DİYOT (Light
Emitting Diode-LED): Tüm
bobin soketlerin üzerinde bulunan sinyal kontrol ışığını,

ISCED:
Uluslararası Standart Eğitim Sınıflamasını,

ISCO-08:
Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

KABLOLU KUMANDA: Operatörün, komutları bir
kablo üzerinden makineye ilettiği kumandayı,

KARIŞTIRICI
MİL: Kazan içinde, üzerindeki paletler vasıtasıyla betonu karıştırarak
homojen olmasını sağlayan mili,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
3

Beton
Pompa Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0025-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoKKD (Kişisel Koruyucu Donanım): Bir veya birden fazla sağlık ve
güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce giyilmek, takılmak veya
taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzemeyi; kişiyi
aynı anda bir veya daha fazla muhtemel risklere karşı korumak amacıyla
üretici tarafından bir bütün haline getirilmiş birçok cihaz, alet veya
malzemeden oluşmuş bir donanımı; belirli bir faaliyetin yapılması için korunma
amacı olmaksızın, taşınan veya giyilen donanımla birlikte kullanılan,
ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya malzemeyi,

NACE:
Avrupa Topluluğu’nda Ekonomik Faaliyetlerin Îstatistiki
Sınıflamasını,

RÖLE:
Kumanda panosu içinde bulunan ve elektro manyetik olarak çalışan, aç/kapa
fonksiyonlu devre elemanını,

UZAKTAN
KUMANDA: Operatörün, komutları radyo dalgaları ile makineye (alıcı) ilettiği
kumandayı (verici),

ifade eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
4

Beton
Pompa Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0025-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

2.
MESLEK TANITIMI………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.1.
Meslek Tanımı…………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

2.2.
Mesleğin
Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri…………………………………………………………………. 7

2.3.
Sağlık, Güvenlik
ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler……………………………………………………………………………….. 7

2.4.
Meslek ile
İlgili Diğer Mevzuat……………………………………………………………………………………………………………. 7

2.5.
Çalışma Ortamı
ve Koşulları……………………………………………………………………………………………………………… 7

2.6.
Mesleğe İlişkin
Diğer Gereklilikler……………………………………………………………………………………………………….. 7

3.
MESLEK PROFİLİ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri……………………………………………………………………………………………… 8

3.2.
Kullanılan Araç,
Gereç ve Ekipman…………………………………………………………………………………………………. 14

3.3.
Bilgi ve Beceriler……………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

3.4.
Tutum ve
Davranışlar………………………………………………………………………………………………………………………. 16

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME…………………………………………………………………………… 17©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
5

Beton Pompa Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0025-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.
GİRİŞ

Beton Pompa Operatörü (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544
sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca
çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik”
ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği
Türkiye Înşaat Sanayicileri Îşveren
Sendikası (ÎNTES) tarafından hazırlanmıştır.

Beton
Pompa Operatörü (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum
ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Înşaat
Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca
onaylanmıştır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
6

Beton Pompa Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı2.
MESLEK TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

Beton
Pompa Operatörü (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri
alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu
yapan, mobil ve yer (sabit) beton pompa makinelerini beton dökümüne
hazırlayan, beton dökme ve döküm sonrası işlemlerini gerçekleştiren,
makinenin periyodik bakımını yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri
yürüten nitelikli kişidir.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri ISCO 08                  : 8114

ISCED 97 : 840 NACE
Rev.2 : 23.61

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler

5510
Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ağır ve Tehlikeli
İşler Yönetmeliği İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde
Kullanılması Hakkında Yönetmelik Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

*Ayrıca;
iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat,
kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi
yapılması esastır.

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

4857
Sayılı İş Kanunu

*Ayrıca; meslek ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat,
kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması esastır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

Beton
Pompa Operatörü, açık havada çalışma zorunluluğu olan, iş kazası riskinin
fazla olduğu, güç çalışma şartlarına sahip bir meslek olma özelliği
göstermektedir.

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Beton
Pompa Operatörünün, ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilecek sağlık raporuna
sahip olması gerekir.09UMS0025-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
7

Beton
Pompa Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0025-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.
MESLEK PROFİLİ

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım
ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

Çalışacağı
şantiyedeki risk unsurları hakkında bilgi alır.

 

 

 

 

A.1.2

Îş sağlığı ve
güvenliği için gerekli KKD’leri kullanır.

 

 

 

 

A.1.3

Arızalan
yetkili kişiye bildirir.

 

 

 

Îş sağlığı ve
güvenliği için gerekli önlemleri almak

A.1.4

Kazaya
sebebiyet verecek davranışlardan kaçınır ve iş sağlığı ve güvenliği konusunda
alınan önlemlere uyar.

 

 

A.1

A.1.5

Îlk yardım
çantası ve yangın söndürücü bulundurur.

 

 

 

A.1.6

Îletişim araçlarını
yanına alır.

 

 

 

 

A.1.7

Çalışacağı
sahanın gereken güvenlik donanım kontrolünü iş sağlığı ve güvenliği uzmanının
direktiflerine uygun olarak yapar.

 

 

 

 

A.1.8

Çalışma
sahasında ilgisiz kişilerin bulunmamasını sağlar.

 

 

 

 

A.1.9

Çalışma
alanının temiz ve düzenli tutulmasını sağlar.

A

İş
Organizasyonu Yapmak

A.2

Günlük iş
planı hakkında bilgi almak (tesiste ve/veya şantiyede)

A.2.1

Sevk
amirinden günlük iş programını alır.

 

 

A.3

Makinenin
günlük bakım ve kontrolünü yapmak (tesiste ve

A.3.1

Kontrol
listesine uygun olarak, makinenin iş öncesi ve iş bitimi günlük kontrolünü
(temizleme suyu, malzeme ve avadanlık kontrolü) yapar.

 

 

 

şantiyede)

A.3.2

Pistonların
hazne suyunu doldurur.

 

 

A.4

Îlave donanımı
almak

A.4.1

Îşe/operasyona
uygun ilave donanımı alır.

 

 

A.5

Makinenin
trafik ve çalışma düzeni ile ilgili belgelerin olup olmadığını kontrol etmek

A.5.1

SRC,
ehliyet, ruhsat, psikoteknik, operatör sertifikası
ve yol izin belgesini alır ve araçta bulundurur.

 

 

A.6

Makinenin
bakım kayıtlarını

A.6.1

Makinenin
eksik / tamirat gereken bakım kayıtlarını tutar.

 

 

tutmak

A.6.2

Günlük
makine kontrol kartları ile yakıt, çalışma saati ve kamyon km kayıtlarını
tutar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
8

Beton
Pompa Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0025-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

B

Makineyi
Tesisten Şantiyeye Götürmek2

B.1

Yol
güzergâhına uymak

B.1.1

İş
talimatında belirlenen yoldan gider.

B.1.2

Trafik
kurallarına ve belirli hız limitlerine uyarak sürüş yapar.

B.1.3

Yolda seyir
halindeyken yolun en sağ şeridini takip eder.

B.2

Gecikmeleri
tesise bildirmek

B.2.1

Gecikme
nedenini ve tahmini gecikme süresini tesise hemen bildirir.

2Bu
görev, sadece makinenin tesisten şantiyeye götürülmesi gereken durumlarda
yerine getirilir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
9

Beton
Pompa Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0025-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

C

Beton
Pompasını Şantiye Sahasına

Konumlandırmak

C.1

Beton
pompasını kurmak

C.1.1

Pompayı
kurmadan önce, çevrede risk faktörlerinin (örneğin yüksek gerilim hattı) olup
olmadığını kontrol eder.

C.1.2

Pompayı,
yüksek gerilim hattına minimum 6 – 7,5 metre mesafede kurar. Yağışlı
havalarda bu mesafeyi iki katına çıkarır.

C.2

Şantiye
yetkilisinden zemin hakkında bilgi almak

C.2.1

Zeminin
riskli olup olmadığı (zeminde dolgu, doğalgaz, kanalizasyon, elektrik,
telefon gibi hatların olup olmadığı) konusunda bilgi alır.

C.3

Pompanın
kurulum yerini tespit etmek

C.3.1

Pompanın
kurulması için mikserin en az manevrayla boşaltım
yapacağı yeri tespit eder.

C.3.2

Pompayı
mutlaka düz bir zemine kurar.

C.4

Trafiği ve
çevreyi etkilemeyecek şekilde güvenliği sağlamak

C.4.1

Pompayı
trafiği engellemeyecek şekilde yerleştirir.

C.4.2

Pompa
ayaklarının emniyetli ve tam olarak açılmasını sağlar.

C.4.3

Takozları
yerleştirir.

C.4.4

Pompa bomunu
emniyetli şekilde açar.

C.4.5

Tehlikeli
çalışma bölgesinde emniyet ikaz levhalarını diker veya kırmızı şerit çeker.

C.5

Döküm öncesi
kontrolleri yapmak

C.5.1

Makinenin
hidrolik aksamlarını kontrol eder.

C.5.2

Makinenin
elektrik ve elektronik aksamlarını kontrol eder.

C.5.3

Makinenin
mekanik sistemlerini kontrol eder.

C.5.4

Bom
aksamlarını kontrol eder.

C.5.5

Makinenin
emniyet sistemlerini kontrol eder.

C.5.6

Yedek
malzemeyi kontrol eder.

C.5.7

Destek ayak
takozlarını kontrol eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
10

Beton
Pompa Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0025-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.1.1

Sevk
hattının durumuna göre şerbeti hazırlar.

 

 

D.1

Şerbeti
hazırlamak

D.1.2

Hazırladığı
şerbet ile hattı yağlar.

 

 

 

 

D.1.3

Şerbet uç
hortum ucundan çıkınca esas betonu sevk hattına verir.

 

 

 

 

D.2.1

Betonun
homojen bir şekilde karıştırılmasını sağlar.

 

 

D.2

Mikserdeki
betonu kontrol

D.2.2

İlk parti
betonda birkaç m3 betonu yavaş pompaladıktan sonra kapasiteyi giderek
arttırır.

D

Betonu
Dökmek

etmek

D.2.3

Beton
kazanın maksimum 2/3 ’ünü dolu durumda bulundurur.

 

 

 

 

D.2.4

Mikser
oluğunu izleyip yabancı maddeleri ayıklar.

 

 

D.3

Sevk
hattında tıkanma olması halinde nedenini tespit etmek

D.3.1

Tıkanma
halinde tıkanmanın nedenini araştırır, betondan kaynaklanması halinde tesise
bildirir.

 

 

D.4

Pompalama
esnasında gerekli kontrolleri yapmak

D.4.1

Ayaklar, bom
ve göstergeleri kontrol eder.

 

 

D.5

Betonu
dökmek

D.5.1

Betonu ilave
su katılmadan döker.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
11

Beton
Pompa Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0025-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

E

Beton
Döküm Sonrası

İşlemleri

Gerçekleştirmek

E.1

Sevk
hattının ve beton kazanının temizliğini yapmak

E.1.1

Kazanı
temizlerken pompanın çalışır halde olmamasına dikkat eder.

E.1.2

Temizlik
işleminden sonra artık malzemelerin geri dönüşümü için gerekli tedbirleri
alır.

E.2

Makineyi
toplamak

E.2.1

Makinenin
bom ve destek ayaklarını emniyetli bir şekilde toplar.

E.2.2

Uç hortumunu
yuvasına yerleştirir.

E.3

Makinenin
temizliğini yapmak

E.3.1

Şantiye yetkilisinin
gösterdiği yerde temizlik yapar.

E.3.2

Elektrikli
aksamlarını (gösterge ve aletleri) su ile temas ettirmeden makineyi temizler.

E.3.3

Pompanın
temizliğini top dolaştırma sistemi ile yapar.

E.4

Îş bitiminde
makinenin bakımını yapmak

E.4.1

Varsa
makinede hasar tespiti yapar.

E.4.2

Hasar var
ise belirli rapor formatına göre rapor tutar.

E.4.3

Hasarları
yetkiliye bildirir.

E.4.4

Çalışma
vardiyalı ise iş bitiminde diğer operatöre mutlaka bilgi verir.

E.4.5

Îş bitimini
amirine bildirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
12

Beton
Pompa Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0025-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

F

Mesleki
Gelişime İlişkin Faaliyetleri Yürütmek

F.1

Meslekle
ilgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek

F.1.1

Meslekle
ilgili yayınları takip eder.

F.1.2

Ürün tanıtım
toplantılarına katılır.

F.2

Meslekle
ilgili hizmet içi eğitim, kurs vb. faaliyetlere katılmak

F.2.1

Meslekle
ilgili kurslara, sertifika programlarına katılır.

F.2.2

Meslekle
ilgili katıldığı eğitimler sonucunda elde ettiği bilgileri mesleğinde
kullanır. Öğrendiklerini çalıştığı ekiple paylaşır.

F.2.3

Biriminde
işe yeni başlayanlara işin detayı hakkında gerekli eğitimi verir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
13

Beton Pompa Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1.
Aşınma plakası

2.
Bant lastiği

3.
Boru kelepçesi

4.
Çelik halat

5.
Çift flanşlı hortum

6.
El avadanlıkları (anahtar takımı, karga burun, keski,
pense, somun, cıvata, vida, conta, tornavida takımı, çekiç, murç)

7.
Gres yağı

8.
Hava hortumları

9.
Hava piston keçesi

10.  Hidrolik
hortum

11.  Hidrolik
yağı

12.   İletişim
araçları (telsiz, telefon)

13.  Kaplin

14.  Karıştırıcı
paleti

15.  Karıştırıcı
yağı

16.  Kişisel
Koruyucu Donanım (baret, eldiven, çelik burunlu ayakkabı, toz maskesi,
kulaklık, fosforlu yelek, emniyet kemeri, iş elbisesi)

17.  Kumanda
panosu

18.  Makine
yağı

19.   Oto
fırçası

20.   Projektör

21.   Regülatör

22.   Rondela

23.   Rulman
24.Sensör

25.    Sıcak
sulu yıkama makinesi

26.    Su
hortumu

27.    Su
pompası

28.    Su
tankı

29.    Su
temizleme topu

30.    Süzgeç
filtreleri

31.   Üstübü

32.   Yağmurluk

33.   İşin
türüne göre gerekli olan diğer alet ve avadanlıklar09UMS0025-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
14

Beton
Pompa Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı3.3.
Bilgi ve Beceriler1.

Acil
durum bilgisi

2.

Araç,
gereç ve ekipman bilgisi

3.

Çevre
koruma standartları bilgisi

4.

El
becerisi

5.

Görsel
yetenek

6.

Hidrolik
bilgisi

7.

Îletişim yeteneği

8.

Îlk yardım bilgisi

9.

Înşaat ve yapı bilgisi

10.

Îş sağlığı ve güvenliği
önlemleri bilgisi

11.

Îşaret bilgisi

12.

Îşyeri çalışma prosedürleri bilgisi

13.

Kalite
güvence sistemleri bilgisi

14.

Malzeme
bilgisi

15.

Malzeme
katalogları/el kitapları bilgisi

16.

Mesafe
ve ağırlık tahmin yeteneği

17.

Mesleğe
ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

18.

Mesleki
elektrik bilgisi

19.

Mesleki
fizik bilgisi

20.

Mesleki
matematik bilgisi

21.

Mesleki
mekanik bilgisi

22.

Mesleki
teknik terim bilgisi

23.

Organizasyon
ve ekip içinde çalışma becerisi

24.

Öğrendiğini
aktarabilme yeteneği

25.

Öğrenme
ve geliştirme yeteneği

26.

Standart
ölçüler bilgisi

27.

Temel
beton bilgisi

28.

Yangına
müdahale teknikleri ve yangın söndürücüleri kullanma bilgisi

29.

Yedek
parça bilgisi

09UMS0025-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
15

Beton
Pompa Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0025-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.4.
Tutum ve Davranışlar

1.
Araç, gereç ve malzemelerin kullanımına özen
göstermek

2.
Araştırıcı olmak

3.
Çalışkan olmak

4.
Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

5.
Çevre, kalite ve İSG kurallarını benimsemek

6.
Dikkatli olmak

7.
Dürüst olmak

8.
Ekip içinde uyumlu olmak

9.
Gözlemci olmak

10.   İnisiyatif
sahibi olmak

11.   İnsan
ilişkilerine özen göstermek

12.   İş
disiplinine sahip olmak

13.   İşyeri
çalışma prensiplerine uymak

14.  Kararlı
olmak

15.  Meslek
ahlakına sahip olmak

16.  Planlı
ve organize olmak

17.  Risk
faktörlerini göz önünde bulundurmak

18.   Sabırlı
olmak

19.   Soğukkanlı
olmak

20.    Sorumluluklarını
bilmek ve yerine getirmek

21.    Süreç
kalitesine özen göstermek

22.    Temizlik,
düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

23.   Yeniliklere
açık olmak

24.   Zamanı
iyi kullanmak©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
16

Beton
Pompa Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0025-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Beton
Pompa Operatörü (Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere
göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli
şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya
sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme
ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve
Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
17

Beton
Pompa Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0025-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoEk: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev
Alanlar l.Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun
Meslek Standardı Ekibi:H.Necati ERSOY Dr. Aytekin AKAGÜN Aslı KARATEKÎN Gülesen KURU Sevil Buket ATAR Îrem
YENDÎ Süheyla ASLANÎNTES
– Genel Sekreter

ÎNTES
Înşaat Yüksek Mühendisi

ÎNTES
Îstatistikçi

ÎNTES
– Ekonomist

ÎNTES
Înşaat Teknikeri

ÎNTES
– Ekonomist

ÎNTES
Însan Kaynakları Uzmanı2.Teknik Çalışma Grubu Üyeleri:Yasin
Engin

Înşaat Mühendisi/
Teknik Ofis Mühendisi

Türkiye
Hazır Beton Birliği

Timuçin
Özsöylev

Makine
Mühendisi/

Ürün
Grup Satış Müdürü

Putzmeıster Makine San.
Ve Tic. A.Ş.

Ramazan
Küsmüş

Pompa
Operatörü/ Formen

Akcansa Çim. San. Ve
Tic. A.Ş.

Mustafa
Baş

Pompa
Operatörü

Betonsa

Reyhan
Aydın

Pompa
Operatörü / Makine Sorumlusu

Nuh
Beton

Bülent
Köse

Formen

Nuh
Beton

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
18

Beton
Pompa Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0025-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.
Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

3.1.
Kurum/Kuruluş/Firma

ASO (ANKARA SANAYİ ODASI )

ATO (ANKARA TİCARET ODASI )

BAYINDIRLIK
VE İSKAN BAKANLIĞI (YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI (YÜKSEK FEN KURULU)

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇSGB (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI)

ÇSGB ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇSGB
ÇASGEM(ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ)

ÇSGB İSGGM(İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ)

ÇSGB İŞKUR(TÜRKİYE İŞ KURUMU)

ÇSGB SGK(SOSYAL GÜVENLİK KURUMU)

ÇSGB
SSK(SOSYAL SİGORTALAR KURUMU) SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSK (DEVRİMCİ
İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU)

DSİ (PROJE VE İNŞAAT DAİRESİ)

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

İNİŞEV-TÜRKİYE
İNŞAAT VE TESİSAT İŞÇİLERİ EĞİTİM VAKFI İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İNTES ÜYE
FİRMALARI (125 FİRMA)

İSO (İSTANBUL SANAYİ ODASI )

İTO (İSTANBUL TİCARET ODASI)

MAKİNE
MÜHENDİSLERİ ODASI MEB (MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI)

MEB
EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI EARGED MEB-ÇIRAKLIK VE
YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEB-ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGEP

MEKSA VAKFI (MESLEKİ EĞİTİM VE KÜÇÜK SANAYİ
DESTEKLEME VAKFI)

MESS

MESS
EĞİTİM VAKFI MÜSİAD©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
19

Beton
Pompa Operatörü (Seviye 3)                                                                      09UMS0025-3
/ 10.11.2009 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                      Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTCDD
(TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI)

TCK
(KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

TESK
(TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLARI KONFEDERASYONU)

TİSK
(TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU)

TOBB
(TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ)

TSE
(TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ)

TÜRK
MÜŞAVİR MÜHENDİSLER VE MİMARLAR BİRLİĞİ- TMMMB TÜRKAK

TÜRK-İŞ
(TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU)

TÜRKİYE
İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ İŞVEREN SENDİKASI (TİM-SE)

TÜRKİYE
MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ-TMB

TÜRKİYE
RESMİ SEKTÖR İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ İŞVEREN SENDİKASI (TÜRK- İNŞA)

TÜSİAD

ULAŞTIRMA
BAKANLIĞI ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DHMİ ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DLH YOL-İŞ

YÜKSEK ÖĞRETİM
KURULU (YÖK)

3.2.
Üniversiteler

BOĞAZİÇİ
ÜNİVERSİTESİ – İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ FAKÜLTESİ

GAZİ
ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ

İTÜ
(İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ) İNŞAAT FAKÜLTESİ

KTÜ
(KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ) – MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT

MÜHENDİSLİĞİ

ODTÜ
(ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ) – MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ

3.3.
Mesleğe Özel Kurum/Kuruluşlar

İŞ MAKİNALARI MÜHENDİSLERİ BİRLİĞİ (İMMB)

TÜRKİYE
HAZIR BETON BİRLİĞİ (THBB)©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
20

Beton
Pompa Operatörü (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0025-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Mustafa
DEMÎR, Türkiye Îşveren Sendikaları Konfederasyonu K.Haluk GÜLHAN, Bayındırlık ve Îskan
Bakanlığı Kemal AYDOĞAN, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ekrem DÎRÎER,
Milli Eğitim Bakanlığı Mehmet SAĞ, Ulaştırma Bakanlığı

Doç.Dr.Rifat SÖNMEZ, Yüksek
Öğretim Kurulu Başkanlığı H.Necati ERSOY, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği Mustafa ARSLAN, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonu Hacı ÜSTÜNDAL, Hak Îşçi Sendikaları
Konfederasyonu Muzaffer YÖNTEM, Mesleki Yeterlilik KurumuBaşkan

Başkan
Vekili

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

ÜyeFiruzan
SÎLAHŞÖR, Mesleki Yeterlilik Kurumu Aylin RAMANLI, Mesleki Yeterlilik Kurumu
Sinan GERGİN, Özürlüler Îdaresi BaşkanlığıDaire
Başkanı

Sektör
Sorumlusu

Sektör
Komitesi Temsilcisi5.
MYK Yönetim Kurulu

Bayram
AKBAŞ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi                                                   Başkan

Prof. Dr. Oğuz BORAT, Milli Eğitim Bakanlığı
Temsilcisi                                                                       Başkan
Vekili Yrd. Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi
Üye

Prof.
Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, Meslek Kuruluşları Temsilcisi                                                             Üye

Dr.
Osman YILDIZ, Îşçi Sendikaları Konfederasyonları
Temsilcisi                                                     Üye

Celal
KOLOĞLU, Îşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi                                                      Üye©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
21 

Incoming search terms:

  • beton pompa operatörü maaşları (121)
  • pompacılık mesleği (27)
  • beton pompası operatörü maaşları (18)
  • beton pompası nasıl çalışır (15)
  • beton pompası kazaları (11)
  • beton pompa operatörü maaşı (3)
  • türkiye hazır beton pompası operatörü belgesi nasıl alınır (2)
  • beton pompası operatörü maaşı (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir