ASFALT ÜRETİM TESİSİ OPERATORU SEVİYE 4

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

ULUSAL MESLEK STANDARDI

ASFALT ÜRETİM TESİSİ OPERATORU SEVİYE 4

REFERANS KODU / 11UMS0159-4 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 1

Asfalt Üretim Tesisi Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0159-4 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Meslek:

ASFALT ÜRETİM TESİSİ OPERATÖRÜ

Seviye:

41

Referans Kodu:

11UMS0159-4

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

Türkiye inşaat Sanayicileri işveren Sendikası (İNTES)

Yardımcı Kuruluş: Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği
-ASMÜD

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK İnşaat Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

19.10.2011 Tarih ve 2011/68 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

 

Revizyon No:

00

1 Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8)
seviye matrisinde seviye dört (4) olarak belirlenmiştir. © Mesleki Yeterlilik
Kurumu, 2011

Sayfa 2

Asfalt Üretim Tesisi Operatörü
(Seviye 4)11UMS0159-4 / 19.10.2011 / 00

Ulusal Meslek Standardı                Referans Kodu / Onay Tarihi /
Rev. No

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

AGREGA: Belirli tane ve büyüklük oranı ile kaliteye sahip
kayaç parçaları, çakıl, kırmataş, kum ve benzeri mineral malzeme veya bunların
karışımını,

AGREGA KANTARI: Sıcak silo gözlerinden boşaltılan her cins
agreganın boşalma esnasında tartıldığı ve depolandığı ekipmanı,

BİTÜM: Ham petrolün rafinerilerde uygun metotlarla
damıtılması sonucu elde edilen bağlayıcı malzemeyi,

BİTÜM DOZAJLAMA SİSTEMİ (KANTAR): Üretim reçetesindeki
miktarlara göre bitümlü bağlayıcının tartıldığı ve depolandığı ekipmanı,

BİTÜM SPREYLEME POMPASI: Bitümlü bağlayıcı kantarında
tartılmış olarak stoklanmış, bitümlü bağlayıcı mikser içerisindeki sprey
barlara basınçla gönderen ekipmanı,

BİTÜM SPREYLEME SİSTEMİ: Bitümlü bağlayıcı mikser boyunca
her noktaya püskürterek boşaltan sistemi,

BRULÖR: Yakıtı yakan sistemi,

DİK ELAVATÖR: Kurutucudan gelen sıcak agregaları veya
üretilen asfaltı tesisin en üstünde bulunan eleğe/sıcak siloya taşıyan kovalı
taşıyıcıyı,

DÖNER TAMBUR KURUTUCU: Asfalt üretiminde kullanılacak
agregaları kurutan, istenen sıcaklığa kadar kontrollü olarak ısıtan ve dik
elevatöre de naklini yapan döner fırını,

DRUM-MİKS ÜRETİM TESİSİ: Agreganın belirtilen oranlarda
karıştırılması, kurutulması ve bitümlü bağlayıcı ile kaplanması işleminin aynı
tamburda yapıldığı asfalt karışım üretim tesisini (bu üretim tesislerinin,
agrega gruplarının karıştırılması ve bitümlü bağlayıcı kaplanması işlemlerinin
birbirinden ayrı ünitelerde yapıldığı değişik tipleri de mevcuttur),

ELEVATÖR: Agreganın belli bir seviyeden yukarıya taşınması
için kullanılan donanımı,

ELEME ÜNİTESİ (ELEK): Batch tipi üretim tesislerinde karışık
halde ısıtılmış agregaların üretim reçetesinde belirlenmiş boyutlarına göre
ayıran sistemleri,

FİLLER: En az %70’i 0.075 mm (No. 200) eleği geçen ince
mineral malzemeyi,

DOZAJLAMA SİSTEMİ (KANTAR): Üretim reçetesindeki miktarlara
göre filler malzemenin tartıldığı ve depolandığı ekipmanı,

HARMAN (BATCH) TİPİ ÜRETİM TESİSİ: Agregaların ayrı bir
tamburda kurutulduğu ve elenip tartılarak, belirtilen miktardaki bitümlü
bağlayıcı bir harman teşkil edecek şekilde ayrı bir ünitede karıştırılmasına
imkan sağlayan üretim tesisi tipini,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 3

Asfalt Üretim Tesisi Operatörü
(Seviye 4)11UMS0159-4 / 19.10.2011 / 00

Ulusal Meslek Standardı                 Referans Kodu / Onay Tarihi /
Rev. No

KATKI ÜNİTELERİ: Üretim reçetesinde belirlenmiş bitümlü
bağlayıcı dışındaki katkıların depolandığı ve zamanı geldiğinde ölçülerek
miksere boşaltan sistemleri,

KIZGIN YAĞ KAZANI: Asfalt üretim tesisinde ısıtılması
gereken yerler ve maddelerin kızgın yağ marifetiyle ısıtılması için gereken
enerjinin sağlandığı kazanı,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMI (KKD): Çalışanı, yürütülen işten
kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı
koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun
olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KONVEYÖR: Üzerinde veya içinde bulunan malzemeyi belirli bir
yere taşıyan ekipmanı,

MİKSER (KARIŞTIRICI): Agrega, bitümlü bağlayıcı ve diğer
katkıları uygun şekilde karıştıran üniteyi,

MEKANİK KARIŞIM: Farklı tane boyutuna sahip agrega
fraksiyonlarının uygun oranlarda suyla karıştırılmasıyla elde edilen ve
üstyapıda temel/alt temel tabakalarında kullanılan karışımı,

MEKANİK KARIŞIM TESİSİ: İki veya daha fazla farklı tane
boyutuna sahip agregaların belirli oranlarda birbiriyle ve su ile
karıştırılması işleminin yapıldığı ve belirli özelliklere sahip mekanik
karışımın hazırlandığı üretim tesisi,

TOPLAYICI BANTLAR: Soğuk silolardan boşaltılan agregaların
üzerinde toplandığı ve kurutucu besleme bandına naklinin yapıldığı bantlı
taşıyıcıları,

UZUN SÜRE: Makine veya ekipmanın kullanım talimatında
belirtilen kullanılmayan süreyi,

YAKIT KUMANDA GRUBU: Asfalt üretim tesisinde kullanılan
yakıtların otomasyon sistemi aracıyla kontrollü yakarak agrega sıcaklığını
kontrol altında tutan sistemi,

ifade eder.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 4

Asfalt Üretim Tesisi Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0159-4 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

İÇİNDEKİLER

1.GİRİŞ………………………………………….. 6

2.MESLEK
TANITIMI…………………………………. 7

2.1.  Meslek
Tanımı………………………………… 7

2.2.  Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma
Sistemlerindeki Yeri    7

2.3.  Sağlık,
Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler7

2.4.  Meslek
ile İlgili Diğer Mevzuat………………… 7

2.5.  Çalışma
Ortamı ve Koşulları……………………. 7

2.6.  Mesleğe
İlişkin Diğer Gereklilikler…………….. 8

3.MESLEK
PROFİLİ………………………………….. 9

3.1.  Görevler,
İşlemler ve Başarım Ölçütleri…………. 9

3.2.  Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman……………… 21

3.3.  Bilgi ve Beceriler…………………………… 22

3.4.  Tutum
ve Davranışlar ………………………..  23

4.ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME……………… 24

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 5

Asfalt Üretim Tesisi Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0159-4 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

1.GİRİŞ

Asfalt Üretim Tesisi Operatörü (Seviye 4) ulusal meslek
standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun
uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında
Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev,
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın
görevlendirdiği Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES)
tarafından hazırlanmıştır.

Asfalt Üretim Tesisi Operatörü (Seviye 4) ulusal meslek
standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak
değerlendirilmiş, MYK İnşaat Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK
Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 6

Asfalt Üretim Tesisi Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

2.MESLEK TANITIMI

2.1.Meslek Tanımı

Asfalt Üretim Tesisi Operatörü (Seviye 4); iş sağlığı ve
güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde,
mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, asfalt üretim tesisindeki sistemleri
kullanarak, daha önce tespit edilmiş olan karışım tasarımına uygun asfalt
üreten, üretim sürecini kontrol eden, üretim tesisinin genel kontrollerini
yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

2.2.Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma
Sistemlerindeki Yeri ISCO 08: 8342 (Hafriyat makineleri ve benzer makinelerin
operatörleri)

2.3.Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili
Düzenlemeler

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Çevre Denetim Yönetmeliği (Faaliyet -Tesis Bilgi Formu)

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliği Gürültü Yönetmeliği

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliği İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları
Yönetmeliği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Katı Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik
Önlemleri Hakkında Yönetmelik Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde
Kullanılması Hakkında Yönetmelik Makine Koruyucuları Yönetmeliği Tehlikeli
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

*Ayrıca; iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili
yürürlükte olan kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk
analizi yapılması esastır.

2.4.Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu

*Ayrıca; meslek ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat,
kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması esastır.

2.5.Çalışma Ortamı ve Koşulları

Asfalt Üretim Tesisi Operatörü çalışmalarını operatör kabini
içerisinde ve tesis sahasında yürütür. Tesisin operatör kabini operatöre
iklimlendirilmiş uygun çalışma ortamı sağlar. Çalışma ortamı gaz ve toz
emisyonlarına maruz kalınabilen, gürültülü ve sıcak bir ortamdır.

11UMS0159-4 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 7

Asfalt Üretim Tesisi Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0159-4 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Operatör vardiya usulü, esnek mesai zamanlarında çalışır.
Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza
ve yaralanma riskleri bulunmaktadır.

2.6.Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Asfalt Üretim Tesisi Operatörünün “Ağır ve Tehlikeli İşlerde
Çalışacaklara Ait İşe Giriş veya Periyodik Muayene Formu” raporuna sahip olması
gerekmektedir.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 8

Asfalt Üretim Tesisi Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

3.MESLEK PROFİLİ

3.1.   Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

Çalışacağı alandaki risk faktörleri hakkında bilgi alır.

 

 

 

 

A.1.2

İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanır.

 

 

 

 

A.1.3

Arızalara sadece yetkili kişilerin müdahale etmesini
sağlar.

 

 

 

 

A.1.4

Kazaya sebebiyet verecek davranışlardan kaçınır, iş
sağlığı ve güvenliği konusunda alınan önlemlere dikkat eder ve uyar.

 

 

A.1

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemleri almak

A.1.5

İlk yardım çantası ve yangın söndürücü bulundurur.

 

 

 

A.1.6

İletişim araçlarını yanına alır.

A

İş ile ilgili emniyet tedbirleri almak

 

 

A.1.7

Çalışacağı alanın ve iş ekipmanlarının gereken güvenlik donanım
kontrolünü iş güvenliği uzmanının direktiflerine uygun olarak yapar.

 

(devamı var)

 

 

A.1.8

Çalışma alanının temiz ve düzenli tutulmasını sağlar.

 

 

 

 

A.1.9

Acil durumlarda tesisi durdurur ve yetkilileri konu
hakkında bilgilendirir.

 

 

 

 

A.2.1

Çalışacağı sahanın gözle kontrolünü yapar.

 

 

 

 

A.2.2

Çalışacağı çevre hakkında bilgi sahibi olur.

 

 

A.2

Çalışma alanının güvenlik açısından kontrolünü yapmak

A.2.3

Çalışmaya başlamadan önce çalışacağı sahada ilgisiz
kişilerin bulunmamasına dikkat eder.

 

 

 

A.2.4

Tesisin çalışma alanını kontrol ederek çalışmayı
engelleyebilecek ve tehlikelere neden olabilecek durumları tespit eder ve
gerekli önlemleri alır.

 

 

 

 

A.2.5

Karanlık ortamda çalışması halinde yeterli aydınlatmanın
sağlanıp sağlanmadığını kontrol eder.

11UMS0159-4 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 9

Asfalt Üretim Tesisi Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0159-4 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.3.1

Üretim tesisinin ünitelerini gözden geçirir, ünitelerin
çalışmasını engelleyecek ve tehlike yaratabilecek bir durum olup olmadığını
kontrol eder ve gerekli tedbirleri alır.

 

 

 

 

A.3.2

Üretim tesisinin sıcaklık ve basınç göstergelerini sürekli
kontrol ederek tehlikeli durumların oluşmaması için gerekli tedbirleri alır.

 

 

A.3

Üretim tesisinin güvenlik açısından kontrolünü yapmak

A.3.3

Sıcak asfalt karışımının çalışanlara zarar vermeyecek bir
şekilde emniyetli olarak mikserden boşaltılması ve taşınması için gerekli
tedbirleri alır.

 

 

 

A.3.4

Üretim tesisinin yangın söndürme sistemini kontrol eder ve
her zaman kullanılabilecek şekilde hazır durumda bulundurur.

A

İş ile ilgili emniyet tedbirleri almak

 

 

A.3.5

Üretim tesisinde çevre ve insan sağlığını tehdit edecek ve
yönetmelikle belirtilen sınırların üzerinde emisyonların oluşmaması için
filtre sistemlerinin sürekli kontrolünü yapar.

 

 

 

 

A.3.6

Üretim tesisinin el kitabına uygun olarak emniyet
sistemlerini kontrol eder.

 

 

 

Çalışma ortamı ile ilgili oluşabilecek tehlikelere karşı
önlemler almak

A.4.1

Konu ile ilgili yasalara, yönetmeliklere ve talimatlara
uyar ve belirtilen tedbirleri alır. Gerekli hallerde yetkilileri konu hakkında
bilgilendirir.

 

 

A.4

A.4.2

Çalışma sahasından kalkan ve havada asılı duran toz
partiküllerinin çökelmesi için gerekli tedbirleri alır.

 

 

 

A.4.3

Üretim tesisinin işletilmesi ve bakımı sırasında ortaya
çıkan atıkların türlerine göre toplanmasını ve uygun şekilde imha edilmesini
sağlar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 10

Asfalt Üretim Tesisi Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0159-4 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

B.1

Yapılacak iş ile ilgili olarak yetkiliden bilgi almak

B.1.1

Amirinden sözlü ya da yazılı olarak yapacağı işle ilgili
bilgi alır.

 

 

 

 

B.2.1

İş programını yaparken hava şartlarını dikkate alır.

 

 

 

 

B.2.2

Günlük planlanan üretime göre iş programını yapar.

 

 

B.2

İş programı yapmak

B.2.3

Üretim miktarına, taşıma mesafesine ve hava şartlarına
göre uygun sayıda ve tonajda taşıtların hazır bulunmasını sağlar.

 

 

 

 

B.2.4

Üretim hacmini serme ve sıkıştırma ekibine bildirir.

 

 

 

 

B.3.1

Günlük yapacağı üretim için stokta yeterli agrega olup
olmadığını kontrol eder.

 

İş öncesi hazırlık yapmak (devamı var)

B.3

Agrega stoklarını kontrol etmek

B.3.2

Raporlara göre teorik ve fiili tüketim arasındaki farkı
kontrol eder. Olağan üstü değerler varsa yetkilileri bilgilendirir.

B

 

 

B.3.3

Günlük gelen agregaları gözle kontrol eder. Agrega
kalitesinde ve gradasyonunda uygunsuzluk olması halinde yetkililere bildirir.

 

 

 

Bitümlü bağlayıcı ikmalini yapmak ve tanklardaki bitümlü bağlayıcıyı
kontrol

B.4.1

Raporlara göre teorik ve fiili tüketim arasındaki farkı
kontrol eder. Olağanüstü değerler varsa yetkilileri bilgilendirir.

 

 

B.5

B.4.2

Bitümlü bağlayıcı tanklarda ihtiyaca uygun miktarda ve
özelliklerde bitüm bulunmasını sağlar.

 

 

 

etmek

B.4.3

Farklı özellikteki bitümlü bağlayıcıların farklı depolarda
depolanmasını sağlar.

 

 

 

 

B.4.4

Bitümlü bağlayıcıların kalite kontrolünün yapılması için
ilgililere bilgi verir.

 

 

B.5

Karışımda ilave filler ve/veya katkı kullanılması halinde bu
malzemelerin ikmalini ve depolanmasını sağlamak

B.5.1

Gerekli miktarlarda filler ve/veya katkı malzemelerinin
usulüne uygun olarak depolamasını sağlar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 11

Asfalt Üretim Tesisi Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0159-4 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

B.6

Yakıt ikmalinin yapılmasını sağlamak

B.6.1

Üretim için gerekli miktarlardaki yakıtların ikmalinin yapılmasını
sağlar.

 

 

B.7

Hazırlanacak asfalt karışımının tasarımına göre üretim
tesisini ayarlamak

B.7.1

Hazırlanması istenen asfalt karışımın tasarım raporunu
yetkililerden temin eder ve tesiste gerekli ayarlamaları yapar.

 

 

B.7.2

Üretilecek karışım tasarımına göre elek seçimini yapar.

 

 

 

 

B.8.1

Bileşen malzemeleri ve yakıt temini ile ilgili personel
ile koordineli çalışır.

 

 

 

Yapacağı işi organize ederken

B.8.2

Tesise beslenen malzemelerin ve hazırlanan karışımın
kalite kontrolünü yapan laboratuar elemanlarıyla koordineli çalışır.

 

 

B.8

diğer operatörler ve ilgili personel ile koordineli

B.8.3

Tesisten çıkan karışımın nakliyesi ile ilgili çalışanlarla
koordineli çalışır.

B

İş öncesi hazırlık yapmak

 

çalışmak

B.8.4

Hazırlanan asfalt karışımını seren ve sıkıştıran ekiple
koordineli çalışır.

 

 

 

 

B.8.5

Şantiyede işin yapılmasından ve yürütülmesinden sorumlu
formen, teknisyen ve mühendis ve şefleriyle koordineli çalışır.

 

 

 

 

B.9.1

İrsaliyede yazılı olan isim, imza ve şantiye adresini
kontrol eder.

 

 

B.9

İrsaliye işlemlerini kontrol etmek

B.9.2

İrsaliyedeki fatura bilgilerini kontrol eder.

 

 

 

 

B.9.3

İrsaliyede yazılı olan asfalt karışımı ile ilgili
bilgileri kontrol eder.

 

 

B.10

Sarf malzemesi ve yedek parça talep etmek

B.10.1

Bakım kayıtlarına ve arıza durumuna göre sarf malzemesi
ve/veya yedek parça temin edilmesini sağlar.

 

 

 

B.10.2

Sarf malzemelerinden ve acil durumlar için yedek
parçalardan yeterli miktarda bulundurulmasını sağlar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 12

Asfalt Üretim Tesisi Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0159-4 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.1.1

Tesisin gözle kontrolünü yapar.

 

 

 

 

C.1.2

Tüm sistemlerin temizlenmesini, hava ile çalışan
pistonların millerinin ve tüm gresörlüklerin uygun şekilde yağlanmasını
sağlar.

 

 

 

 

C.1.3

Fan ve baca altındaki su alma vanalarının kapatılmasını
sağlar.

 

 

 

 

C.1.4

Üretim tesislerinde uzun süreli beklemeden sonra bazı canlıların
(arı, kuş, fare vb) yuva yapma ihtimalini dikkate alarak, tesiste
oluşabilecek zararlara karşı vakum, hava tesisatları ve elektrik kablolarını
kontrol eder.

 

 

 

 

C.1.5

Elektrik kaçağı ve güvenliği için gerekli tedbirleri
alarak elektrik motorlarının, sensörlerin, valilerin ve tüm tesisatların
kontrolünü yapar. Özellikle yağış etkisinde kalan bölgeleri kontrol eder.

C

Üretim tesisinin genel kontrolünü yapmak (devamı var)

C.1

Uzun süre kullanılmamış olan üretim tesisinin işe

C.1.6

Tüm pnömatik tesisatı ve kompresörü kontrol eder.
Tesisatın sızdırmazlığını ve varsa kaçakların giderilmesini sağlar.

başlamadan önce kontrolünü yapmak

C.1.7

Yakıt, kızgın yağ, bitümlü bağlayıcı tank ve tesisatlarını
kontrol eder. Sızdırmazlık ve kaçak kontrolü yapar.

 

 

 

 

C.1.8

Elektrik sistemini ve voltajları kontrol eder.
Standartlara göre ana panoya enerji verir.

 

 

 

 

C.1.9

Kantarların herhangi bir yere temas edip etmediğini
kontrol eder.

 

 

 

 

C.1.10

Tüm sistem ünitelerini elle çalıştırarak tek tek kontrol
eder, tüm motorları, sensörleri ve hareketli aksamları kontrol eder.

 

 

 

 

C.1.11

Tesiste bulunan tartı, katkı dağıtıcıları, akış ölçerler,
harmanlama veya oranlama sistemleri ile ısı göstergelerinin tümünün
kalibrasyonunu kontrol eder, gerekli ise kalibrasyon işleminin yaptırılmasını
sağlar.

 

 

 

 

C.1.12

Tüm aksamların çalışmalarını denetlendikten sonra
laboratuarcıların kontrolünde karışım tasarımına göre gerekli ayarlamaları
yapar ve deneme üretimini yapar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 13

Asfalt Üretim Tesisi Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0159-4 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

C.2

Üretim tesisinin periyodik bakımının yapılmasını sağlamak

C.2.1

Bakım-onarım kitapçığını okur ve bakım ve kontrol
kayıtlarını takip ederek, tesisisin belirlenen çalışma saatlerine göre
periyodik bakımlarının yapılmasını sağlar.

 

 

 

 

C.3.1

Her türlü yağın kontrolünü yapar. Pnömatik sistemde biriken
suyu tahliye eder. Şartlandırıcıda eksik yağ varsa tamamlar. Kaçak ve
sızıntıları kontrol eder.

 

 

 

 

C.3.2

Besleme enerjisinin voltajını kontrol eder. Eğer varsa
bilgisayarın kesintisiz güç kaynağını kontrol eder.

 

 

 

 

C.3.3

Kumanda anahtarları ve panoların kontrolünü yapar.

 

 

 

 

C.3.4

Emniyet sistemlerinin çalışıp çalışmadığını kontrol eder.

C

Üretim tesisinin genel kontrolünü yapmak

 

Üretim tesisinin günlük bakım ve kontrollerini yapmak veya
yapılmasını sağlamak

C.3.5

Elektrik motorlarını, redüktörleri, fanları ve pompaları
kontrol eder. Hidrolik motor ve pompa bağlantılarını kontrol eder.

 

(devamı var)

C.3

C.3.6

Cıvataları kontrol eder. Gevşekse sıkılmasını sağlar. Tüm
kayışların gerginlik kontrolünü yapar.

 

 

 

(devamı var)

C.3.7

Grasörlüklerin kontrolünü yapar. Bakım katalogunda
belirtilen miktarlarda gresle yağlanmasını ve bozuk gresörlüklerin
değiştirilmesini sağlar.

 

 

 

 

C.3.8

Soğutma sistemlerini kontrol eder.

 

 

 

 

C.3.9

Mikserin kontrolünü gözle yapar. Mikser kol papuç ve bağlama
cıvatalarını kontrol eder.

 

 

 

 

C.3.10

Kurutucunun kontrolünü yapar. Kurutucu tahrik çemberleri
ve makaralarının aşınma ve ayarlarını kontrol eder.

 

 

 

 

C.3.11

Toz tutucu filtrelerin kasetlerini ve sızdırmazlıklarını
kontrol eder. Gereği halinde değiştirilmesini sağlar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 14

Asfalt Üretim Tesisi Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0159-4 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.3.12

Yakıt, kızgın yağ, bitümlü bağlayıcı sistemlerini, brulör
ayarlarını ve havalandırmalarını kontrol eder.

C

Üretim tesisinin genel

C.3

Üretim tesisinin günlük bakım ve kontrollerini yapmak veya
yapılmasını sağlamak

C.3.13

Parametre, kalibrasyon ve reçete ayarlarını kontrol eder.
Tesiste bulunan tartı, katkı dağıtıcıları, akış ölçerler, harmanlama veya
oranlama sistemleri ile ısı göstergelerinin tümünün kalibrasyonunun periyodik
olarak yapılmasını sağlar. Gereğinde kalibrasyon işleminin tekrarlanmasını
sağlar.

kontrolünü yapmak

 

 

C.3.14

Eleklerin kontrolünü yapar, dozaj, besleme ve toplama
bandını kontrol eder.

 

 

C.4

Bakım ve arıza kayıtlarını

C.4.1

Operatör el kitabında tanımlanan basit arıza ve
eksiklikleri giderir, büyük arıza ve eksiklikleri yetkiliye bildirir.

 

 

tutmak

C.4.1

Bakım ve kontrol kayıtlarını düzenli olarak tutar ve bakım
kartını sürekli kabinde bulundurur.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 15

Asfalt Üretim Tesisi Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0159-4 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.1.1

Üretilecek bitümlü sıcak karışım tipine göre amirinin
talimatları doğrultusunda gerekli ön hazırlıkları yapar.

 

 

 

 

D.1.2

Soğuk siloları uygun agrega ile doldurur ve sürekli agrega
ile besleyecek şekilde hazırlar.

 

 

 

 

D.1.3

Kızgın yağın sıcaklığını ve bitümlü bağlayıcı sıcaklığını
istenilen seviyeye ayarlar. Üretim miktarına ve üretimin sürekliliğine göre
yeterli miktarda bitümlü bağlayıcının sıcak olmasını sağlar.

 

 

 

 

D.1.4

Fuel oil yakma sisteminde yakıtı yanma sıcaklığına kadar
ısıtır.

 

Asfalt üretimi işlemlerini

 

Üretim öncesi hazırlık ve kontrolleri yapmak

D.1.5

Karışım tasarımına göre karışım formülünü bilgisayar
programına yükler.

D

yürütmek (devamı var)

D.1

D.1.6

Bilgisayar üzerinden kantar ayarlarını kontrol eder.
Kantarların üzerinde malzeme olmamasına ve yere değmemesine dikkat eder.

 

 

 

 

D.1.7

Üretim tesisinin kapasitesine göre soğuk silo altındaki
besleme bantlarının hızlarını ayarlar.

 

 

 

 

D.1.8

Nakliye kamyonu kasasına asfalt karışımın yapışmaması için
uygun bir madde ile kaplanmasını sağlar ve kamyon üzerini örtecek brandanın
bulunup bulunmadığını kontrol eder.

 

 

 

 

D.1.9

Modifiye bitümlü bağlayıcı kullanılması durumunda modifiye
bitümlü bağlayıcının gerektirdiği şartlarda depolanması ve tesise
beslenmesini sağlar.

 

 

 

 

D.1.10

Üretim tesisini boşta çalıştırarak sistemin düzgün çalışıp
çalışmadığını kontrol eder.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 16

Asfalt Üretim Tesisi Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0159-4 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.2.1

Asfalt üretim tesisinin kullanma talimatlarına uyarak,
tesisi çalıştırır ve üretimi gerçekleştirir.

 

 

 

 

D.2.2

Makineyi çalıştırmadan önce ve iş bitiminde sireni çalar.
Karışım depolanmayacaksa nakliye kamyonları bekler konumda tesisi çalıştırır.

 

 

 

 

D.2.3

Sevk irsaliye bilgilerini bilgisayara kaydeder.

 

 

 

 

D.2.4

Malzemelerin akış sistemini monitörden takip eder.

 

 

 

 

D.2.5

Karışımın gradasyonu, homojenliği ve bitümlü bağlayıcı ile
kaplanmayan agrega olup olmadığını gözle her kamyonda kontrol eder.

D

Asfalt üretimi işlemlerini yürütmek

D.2

Asfalt üretimini yapmak

D.2.6

Karışımın sıcaklığını kontrol eder.

 

 

 

D.2.7

Karışımın kalite kontrolü için belirli aralıklarla numune
alınarak laboratuarda deneyler yapılmasını sağlar.

 

 

 

 

D.2.8

Toz ve gaz emisyonlarını sürekli gözleyerek, normal dışı
durumları ilgililere bildirir.

 

 

 

 

D.2.9

Üretim esnasında, kantar tartımları ile teorik olarak
alması gereken miktarlar arasındaki farkların kontrolünü yapar.

 

 

 

 

D.2.10

Otomasyon sistemine girilen karıştırma süresinin homojen
karışım elde edilmesine uygun olup olmadığını kontrol eder ve gerekli
ayarlamaları yapar.

 

 

 

 

D.2.11

Otomasyon sisteminin gösterdiği arızanın nedenini yerinde
tespit eder. Arızaya müdahale bilgisi ve yetkisi varsa müdahale eder yoksa yetkili
kişiye bilgi verir.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 17

Asfalt Üretim Tesisi Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0159-4 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.1.1

Üretim tesisinin transfer ve ateşleme sistemini durdurur.
Sıcak silodaki malzemeye göre harmanlamayı durdurur.

 

 

 

 

E.1.2

Tesisin durma süresi sonuna kadar sıcak siloların içindeki
malzemelerin boşaltmasını bekler.

 

 

 

 

E.1.3

Filtrenin boşta çalışma süresi boyunca temizlenmesini
bekler.

 

 

 

 

E.1.4

Sıcak silo gözlerini, kantarları ve mikseri boşaltır. Bu
işlemleri yaparken sıcak silodan en son iri agregayı boşaltır ve mikserin bu
malzeme ile temizlenmesini sağlar.

 

 

 

 

E.1.5

Varsa hazır asfalt silo ve/veya silo arabasının ve
raylarının temizlenmesini sağlar.

E

Üretim sonrası işlemleri yürütmek

E.1

İş bitiminde üretim tesisini durdurmak

E.1.6

Silo arabasının halatlarını kontrol eder ve gerekirse
değiştirilmesini sağlar.

 

(devamı var)

 

 

E.1.7

Otomasyon panosunun enerjisini keser.

 

 

 

 

E.1.8

Elek muhafazalarını ve sızdırmazlarını kontrol eder.

 

 

 

 

E.1.9

Asfalt üretim tesisinin tüm ünitelerine hava tutarak
tozlarını temizler.

 

 

 

 

E.1.10

Kantarların üzerinde ağırlık kalmamasını sağlar.

 

 

 

 

E.1.11

Yakıt, bitümlü bağlayıcı, kızgın yağ ve hava tesisatında
kaçak ve sızıntı kontrolü yapar ve varsa giderilmesini sağlar.

 

 

 

 

E.1.12

Kızgın yağ ve kurutucu brülör memelerini, valfleri ve ön
yanma odasını kontrol eder ve temizlenmesini sağlar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 18

Asfalt Üretim Tesisi Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0159-4 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.2.1

Tüm ünitelerdeki malzemeleri boşaltır ve üniteleri
temizler.

 

 

 

 

E.2.2

Sıcak silo ara bölmelerinin sağlamlık kontrolünü yapar.

 

 

 

 

E.2.3

Tesisin genel yağlamasını yapar.

 

 

 

 

E.2.4

Elektrik motorların soğutma pervanelerinin kontrolünü,
temizliğini ve gerekirse değişmesini sağlar.

 

 

 

 

E.2.5

Bütün cıvataların sıkılık kontrolünü yapar veya yaptırır.

 

Üretim sonrası işlemleri yürütmek

 

Uzun süre kullanılmayacak üretim tesisini kapatmak

E.2.6

Hava sisteminin suyunun alınmasını, hava depolarındaki ve
sistemdeki tüm havaların boşaltılmasını sağlar.

E

E.2

E.2.7

Tüm aç- kapa çalışan hava pistonlarını yüksüz durumda
ayarlar.

 

 

 

 

E.2.8

Tüm kızgın yağ, bitümlü bağlayıcı ve yakıt tesisatlarının
vanalarının kapatılmasını sağlar.

 

 

 

 

E.2.9

Kullanılmayan hatlardaki vanaların kapatılmasını sağlar.

 

 

 

 

E.2.10

Elektrik motorlarının üzerlerinin kar ve yağmura karşı
kapatılmasını sağlar.

 

 

 

 

E.2.11

Değişecek üniteleri ve yedek parçaları tespit eder,
listesini yetkiliye verir.

 

 

 

 

E.2.12

Tamir bakım planını yapar ve yetkiliye onaylatır.

 

 

 

 

E.2.13

Tesisin ana enerjisini keser. Kilitleyerek anahtarları
sorumlu kişiye verir.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 19

Asfalt Üretim Tesisi Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0159-4 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

F.1

Bireysel mesleki gelişimi konusunda çalışmalar yapmak

F.1.1

Asfalt üretim tesisi ve donanımları ile ilgili eğitimlere
katılır ve aldığı belgeleri muhafaza eder.

F

Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak

 

F.1.2

Asfalt üretim tesisi ile ilgili yeni teknolojileri ve
gelişmeleri takip eder.

 

 

Astlarına ve diğer çalışanlara mesleki eğitimler vermek

F.2.1

Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere
aktarır.

 

 

F.2

F.2.2

Asfalt üretim tesisi ile ilgili sınırlı seviyede
bilgilendirme ve eğitimleri uygular.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 20

Asfalt Üretim Tesisi Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0159-4 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

3.2.Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1.  Çeşitli
anahtar takımları

2.  El
arabası

3.  El
feneri

4.  Emniyet
ekipmanı (tabla emniyet kilidi, park freni, geri vites kornası, tepe lambası)

5.  Filtre
sökme takma aparatı

6.  Filtreler

7.  Huni

8.  İletişim
araçları (telsiz, telefon, vb.)

9.   İlk
yardım çantası

10.  Kişisel koruyucu donanım
(baret, eldiven, kulaklık, koruyucu ayakkabı, reflektörlü yelek, toz gözlüğü,
toz maskesi, iş elbisesi vb.)

11.Kürek

12.Madeni
yağlar

13.Pürmüz
14.Süpürge

15.Takoz

16.Temizlik bezi

17.Tırmık

18.Trafik ikaz lambası

19.Üretim
tesisi ile ilgili takım ve avadanlıklar

20.Yağ
gres pompası

21.Yangın
söndürücü

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 21

Asfalt Üretim Tesisi Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

3.3.Bilgi ve Beceriler

1.  Acil
durum bilgisi

2.   Araç,
gereç ve ekipman bilgisi

3.   Artık
ve atıkların kaynakta doğru ayrılması bilgisi

4.   Çevre
koruma standartları bilgisi

5.  Depolama
bilgisi

6.  Ekip
içinde çalışma yeteneği

7.  El
becerisi

8.  El-ayak-göz
koordinasyon yeteneği

9.   İletişim
yeteneği

10.İSG
bilgisi

11.İşaret
bilgisi

12.İşyeri
çalışma prosedürleri bilgisi

13.Kullanım
kılavuzu, el kitabı ve bakım kitabı kullanma bilgisi

14.Malzeme
bilgisi

15.Mesafe
ve ağırlık tahmin yeteneği

16.Mesleğe
ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

17.Mesleki
terim bilgisi

18.Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği

19.Üretim
tesisi ve donanımları bilgisi

20.  Üretim
tesisinin çalışma ayarlarını yapabilme bilgi ve becerisi

21.  Standart ölçüler bilgisi

22.  Temel bilgisayar programları kullanma bilgisi

23.  Temel çalışma mevzuatı bilgisi

24.  Temel elektrik-elektronik bilgisi

25.  Temel hidrolik bilgisi

26.  Temel mekanik bilgisi

27.  Yangına
müdahale teknikleri ve yangın söndürücüleri kullanma bilgisi

28.  Zamanı
iyi kullanma becerisi

29.  Zemin
bilgisi

11UMS0159-4 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 22

Asfalt Üretim Tesisi Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

3.4.Tutum ve Davranışlar

1.Acil ve stresli durumlarda
soğukkanlı ve sakin olmak

2.Amirlerine doğru ve zamanında
bilgi aktarmak

3.Beraber çalıştığı kişilerle işe
göre hareket koordinasyonu kurmak ve eş zamanlı hareket etmek

4.Çalışma zamanını iş emrine
uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

5.Çevre korumaya karşı duyarlı
olmak

6.Çevre, kalite ve İSG
mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek

7.Değişime karşı açık olmak ve
değişen koşullara uyum sağlamak

8.Ekip içinde uyumlu çalışmak

9.Göreviyle ilgili yenilikleri
izlemek ve uygulamak

10.  İnsan ilişkilerine özen
göstermek

11.  İş disiplinine sahip olmak

12.  İşyeri çalışma prensiplerine
uymak

13.  İşyerine ait araç, gereç ve
ekipmanın kullanımına özen göstermek

14.  Kaliteye dikkat etmek

15.  Kendini geliştirme konusunda
istekli olmak

16.  Kendinin ve diğer kişilerin
güvenliğini gözetmek

17.  Meslek ahlakına sahip olmak

18.  Planlı ve organize olmak

19.  Risk ve tehlike faktörleri
konusunda duyarlı davranmak

20.  Sorumluluklarını bilmek ve
yerine getirmek

21.  Talimat ve kılavuzlara
titizlikle uymak

22.  Tedbirli olmak

23.  Tehlikeli durumlarda kendi
hareket alanında etkin şekilde, hızlı ve doğru tepki verebilmek ve ilgilileri
bilgilendirmek

24.  Temizlik, düzen ve işyeri
tertibine özen göstermek

25.  Vardiya değişimlerinde
etkili, açık ve doğru şekilde bilgi paylaşabilmek

26.  Yetkisinde olmayan kusurlar
hakkında ilgilileri bilgilendirmek

11UMS0159-4 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 23

Asfalt Üretim Tesisi Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0159-4 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

4.ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Asfalt Üretim Tesisi Operatörü (Seviye 4) meslek standardını
esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve
değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme
merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak
gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu
meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır.
Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik,
Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 24

Asfalt Üretim Tesisi Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0159-4 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Ek: Meslek
Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar 1.    Meslek
Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi:

H.Necati ERSOY, İNTES – Genel
Sekreter

Dr. Aytekin AKAGÜN, İNTES – İnşaat Yüksek Mühendisi

Aslı KARATEKİN, İNTES – İstatistikçi

Gülesen BAL, İNTES – İşletme

Sevil Buket ATAR, İNTES – İnşaat Teknikeri

Pelin ERGUN, İNTES – Uzman

Emrah ÇÖRDÜK, İNTES-MYM-İnşaat Mühendisi

Eren EROĞLU, İNTES-MYM-Makine Mühendisi

Necati AKBAŞ, İNTES-MYM-Yapı Eğitimcisi

2.Teknik Çalışma Grubu
Üyeleri:

Zeliha TEMREN, ASMÜD – Teknik Müdür

Ahmet DİDİM, Simge Şirketler Grubu – Makine Mühendisi

Baki ŞERPİTCİ, Tekfalt Makine A.Ş. – Makine Mühendisi

Berna SARIOĞLU, Teknomak Servis Mak. A.Ş. – Ekonomist

Can GEÇİT, Tekfalt Makine A.Ş. – Makine Mühendisi

Fuat ÇELİK, Eksen Proje A.Ş – Silindir Operatörü

Hüseyin KAYA, KGM M.M.O Temsilcisi – Makine Mühendisi

İbrahim SÖNMEZ, İsfalt A.Ş. – İnşaat Mühendisi

Mehmet Ertekin, Eksen Proje A.Ş -İnşaat mühendisi

Musa BİÇER, Eksen Proje A.Ş – Asfalt Üretim Tesisi Operatörü

Sercan TÜRKÖZ, Tekfalt Makine A.Ş. – İnşaat Teknikeri

Serkan ERDEN, Eksen Proje A.Ş. – Operatör / Formen

Turgay YILMAZ, Teknomak Servis Mak. A.Ş. – Makine Mühendisi

3.Görüş İstenen Kişi,
Kurum ve Kuruluşlar:

Ankara Sanayi Odası Ankara Ticaret Odası Asfalt
Müteahhitleri Derneği

Boğaziçi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Proje ve İnşaat Dairesi
Başkanlığı Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği
Bölümü Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi İNTES Üye Firmaları

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü İş Makineleri Mühendisleri Birliği

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
Makina Mühendisliği Bölümü Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 25

Asfalt Üretim Tesisi Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0159-4 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü

T.C. Başbakanlık, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı İşleri Genel
Müdürlüğü

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve
Güvenliği Genel Müdürlüğü T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal
Güvenlik Kurumu, İnşaat Emlak Daire Başkanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş
Kurumu, İşgücü Uyum Dairesi Başkanlığı

T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü

T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü, Makine İkmal Dairesi
Başkanlığı

T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü, Otoyollar Dairesi
Başkanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Araştırma ve Geliştirme
Dairesi Başkanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel
Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Erkek Teknik Öğretim Genel
Müdürlüğü

T.C. Ulaştırma Bakanlığı, DHMİ Genel Müdürlüğü

TMMOB Makine Mühendisleri Odası

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Türk Akreditasyon Kurumu

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası

Türkiye İş Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Müteahhitler Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Resmi Sektör İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası
Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, İnşaat Bakım Onarım
Dairesi Başkanlığı

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 26

Asfalt Üretim Tesisi Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0159-4 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

4.MYK
Sektör Komitesi

Mustafa DEMİR,

Atila ERENLER,

Kemal AYDOĞAN,

Ekrem DİRİER,

Abdülkadir YILMAZ, Henüz belirlenmemiştir,

H.Necati ERSOY,

Mustafa ARSLAN,

Hacı ÜSTÜNDAL,

Aylin RAMANLI,

Üyeleri ve Uzmanlar

Üye (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Üye (Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı)

Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Üye (Milli Eğitim Bakanlığı)

Üye (Ulaştırma Bakanlığı)

Üye (Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı)

Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Üye (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu) Üye (Hak
İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Firuzan SİLAHŞÖR, Sinan GERGİN,

Daire Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör Komitesi Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)

5.MYK
Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,          Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Oğuz BORAT,  Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı
Temsilcisi)

Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ,Üye (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Temsilcisi)

Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, Üye (Meslek Kuruluşları
Temsilcisi)

Dr. Osman YILDIZ,      Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları
Temsilcisi)

Celal KOLOĞLU,         Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu
Temsilcisi)

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 27

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>