ARK KAYNAKÇISI SEVİYE 3

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

 

ULUSAL MESLEK STANDARDI

ARK KAYNAKÇISI SEVİYE 3

REFERANS
KODU / 09UMS0027-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 11.12.2009-27429©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
1

Ark
Kaynakçısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0027-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoMeslek:

ARK
KAYNAKÇISI

Seviye:

31

Referans
Kodu:

09UMS0027-3

Standardı
Hazırlayan Kuruluş(lar):

Türkiye
İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES)

Standardı
Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK
İnşaat Sektör Komitesi

MYK
Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

10.11.2009
Tarih ve 2009/60 Sayılı Karar

Resmi
Gazete Tarih/Sayı:

11.12.2009-27429

Revizyon
No:

00

1
Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3)
olarak belirlenmiştir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
2

Ark Kaynakçısı (Seviye 3)                                                                                      09UMS0027-3
/ 10.11.2009 / 00

Ulusal Meslek Standardı                                                                                       Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR AKTM
SOKETLERİ: Elektrik fiş ve prizlerini,

AMPER:
Elektrik akımı şiddet birimini,

DEBİ:
Akım, sıvı veya gazın belli bir kesitte saniyede geçen miktarını,

DEBİ
ÖLÇER (Flow meter): Sıvı
veya gaz debisini ölçen aleti,

ELEKTROD:
Kaynakta kullanılan sarf malzemeyi,

GAZ
ALTT ARK KAYNAK YÖNTEMİ: CO2, Ar veya He gazı altında yapılan ark kaynak
yöntemini,

GAZ
DEBİSİ: Gazın belli bir kesitte saniyede geçen miktarını,

TSTL İŞLEM: Tavlamayı,

ISCED:
Uluslararası Standart Eğitim Sınıflamasını,

ISCO-08:
Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

İSG:
İş sağlığı ve güvenliğini,

İŞ
PARÇAST: Kaynak işleminin uygulanacağı metal alaşımları,

KAYNAK
AĞZT AÇTKLTĞT: İki kaynak ağzı arasındaki açıklığı,

KAYNAK
AĞZT AÇTST: Birleştirilecek parçaların ek yerlerine gelen kısımlara belli bir
açıda ısıl veya talaş kaldırma yöntemleriyle verilen eğimi,

KAYNAK
ALTN YÜKSEKLİĞİ (KAYNAK KÖK YÜKSEKLİĞİ): Bazı kaynak şekillerinde (V, X, U, Y
kaynak şekillerinde) keskin köşe olmaması için 1^4 mm arasında düz bırakılan
kısmın boyunu,

KAYNAK
ALTLTĞT: Genellikle düz veya dairesel alın kaynaklarında kullanılan, kaynak
banyosunu çevrenin etkisinden korumak amacıyla bakır, seramik gibi malzemeden
imal edilen malzemeleri,

KAYNAK
SARF MALZEMESİ: Elektrot veya kaynak telini,

KKD (Kişisel Koruyucu Donanım): Bir veya birden fazla sağlık ve
güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce giyilmek, takılmak veya
taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzemeyi; kişiyi
aynı anda bir veya daha fazla muhtemel risklere karşı korumak amacıyla
üretici tarafından bir bütün haline getirilmiş birçok cihaz, alet veya
malzemeden oluşmuş bir donanımı; belirli bir faaliyetin yapılması için
korunma amacı olmaksızın, taşınan veya giyilen donanımla birlikte kullanılan,
ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya malzemeyi,©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
3

Ark
Kaynakçısı (Seviye 3)                                                                                      09UMS0027-3
/ 10.11.2009 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                       Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

KÖK PASOSU: Kaynak birleştirmelerde 1. pasoda
atılan kaynağı,

KPT: Kaynak Plan Tablosunu,

KUTUP: Elektrik akımını oluşturan gerilim
ayrılığının en yüksek dereceyi bulduğu iki noktadan her birini,

KYŞ: Kaynak Yöntem Şartnamesini,

MESNET: Boru sistemini istenilen aks ve elevasyonda tutmaya yarayan yardımcı malzemeleri,

NACE: Avrupa Topluluğu’nda Ekonomik
Faaliyetlerin Îstatistiki Sınıflamasını,

ÖN BİRLEŞTİRME (FIT-UP): Belli ölçülerde,
boru ve bağlantı elemanlarını kaynağa ya da birleştirmeye hazır hale
getirmeyi,

ÖN SEHİM (ÖN EĞME): Kaynaktan kaynaklanan
çarpılmaları (distorsiyonları) önlemek amacıyla
yapılan yöntemlerden birini,

KONUMLANDIRICI (YERLEŞTİRİCİ): Bir şeyin
yerini belirleyen aksamı,

TEL SÜRME
MAKARASI: Gaz altı veya toz altı kaynak makinelerinde tel sürme tertibatında
bulunan ve kaynak telinin düzgün şekilde ilerlemesini sağlayan mekanizmayı,

TORÇ:
Kaynak üflecini,

TUFAL:
Oksitlenmiş tabakayı,

VOLTAJ:
Elektrikte gerilimi,

ifade eder.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
4

Ark
Kaynakçısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0027-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoİÇİNDEKİLER

1.
GİRİŞ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

2.
MESLEK TANITIMI………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

2.1.
Meslek Tanımı…………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma
Sistemlerindeki Yeri…………………………………………………………………. 7

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili
Düzenlemeler……………………………………………………………………………….. 7

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat……………………………………………………………………………………………………………. 7

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları……………………………………………………………………………………………………………… 7

2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler……………………………………………………………………………………………………….. 8

3.
MESLEK PROFİLİ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım
Ölçütleri……………………………………………………………………………………………… 9

3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman…………………………………………………………………………………………………. 16

3.3.
Bilgi ve Beceriler……………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

3.4.
Tutum ve Davranışlar………………………………………………………………………………………………………………………. 18

4.
ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME…………………………………………………………………………… 19©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
5

Ark
Kaynakçısı (Seviye 3)                                                                                     09UMS0027-3
/ 10.11.2009 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                      Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No1.
GİRİŞ

Ark Kaynakçısı (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544 sayılı
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan
“Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki
Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği
Türkiye Înşaat Sanayicileri Îşveren
Sendikası (ÎNTES) tarafından hazırlanmıştır.

Ark
Kaynakçısı (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve
kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Înşaat
Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca
onaylanmıştır.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
6

Ark Kaynakçısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı2.
MESLEK TANITIMI

2.1.
Meslek Tanımı

Ark
Kaynakçısı (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak,
kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan,
inşaat ve endüstriyel imalat veya montaj alanlarında kullanılan metal
alaşımları, ilave kaynak dolgu malzemesi kullanarak veya kullanmadan, ark
yardımı ile ergitilmesi yoluyla manuel olarak birleştiren ve mesleki gelişime
ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

2.2.
Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri

ISCO
08                        : 7212

ISCED 97 : 521 NACE
Rev.2 : 25.62

2.3.
Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

5510
Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ağır ve Tehlikeli
İşler Yönetmeliği İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Güvenlik Şartları Yönetmeliği Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde
Kullanılması Hakkında Yönetmelik Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği

*Ayrıca;
iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat,
kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu ile ilgili risk analizi
yapılması esastır.

2.4.
Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

4857
Sayılı İş Kanunu

Sağlık
Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat
veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

*Ayrıca; meslek ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat,
kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması esastır.

2.5.
Çalışma Ortamı ve Koşulları

Ark
Kaynakçısı, çalıştığı işletmeye göre açık veya kapalı ortamlarda sıcak,
soğuk, ani ısı değişimi olan, nemli, tozlu, kokulu, gürültülü, hava akımı
olan bölümlerde görev yapabilir. Çalışma alanı üretimin yapıldığı her yerdir.
Üretim (imalat veya montaj) alanının büyüklüğüne göre dikkat gerektiren bir
çalışma gerçekleştirir.09UMS0027-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
7

Ark Kaynakçısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0027-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No2.6.
Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Ark
Kaynakçısının el becerisinin gelişmiş olması ve ağır ve tehlikeli işlerde
çalışabilecek sağlık raporuna sahip olması gerekir.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
8

Ark
Kaynakçısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0027-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.
MESLEK PROFİLİ

3.1.
Görevler, İşlemler ve Başarım ÖlçütleriGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

A.1

Kişisel
koruyucu donanımını giymek

A.1.1

Zorunlu
kişisel koruyucu donanımını işe başlamadan önce giyer.

 

 

A.1.2

Uygun
olmayan KKD’lerin yenileriyle değiştirilmesini
sağlar.

 

 

A.2

Birlikte
çalıştığı kişilerin kişisel koruyucu donanımı giymesini sağlamak

A.2.1

İşbaşı
yapmadan önce kendisi ile beraber çalışan kaynakçıların zorunlu koruyucu
emniyet malzemelerini kontrol eder.

 

 

A.2.2

Gerekli
durumlarda kullanılması gereken koruyucu malzemelerin, sorumlu olduğu ekip
tarafından kullanılmasını sağlar.

 

 

 

 

A.3.1

İşbaşı
toplantılarına katılır.

 

 

 

İşiyle
ilgili risk analizi çalışmalarında yer almak

A.3.2

İşbaşı
toplantılarında yapılacak iş ile ilgili riskleri beyan eder.

A

İş
Organizasyonu

A.3

A.3.3

Risk analizi
çalışmalarından edineceği teorik bilgilerin sahada uygulanmasını sağlar.

Yapmak (devamı
var)

 

 

A.3.4

Çalışılacak
alanın tehlikesiz hale gelmesi için Saha Teknik Emniyet grubu ile koordineli
çalışır.

 

 

 

 

A.4.1

İş
güvenliğini sağlamak amacıyla gereken malzemelerin temin edilmesini sağlar.

 

 

 

 

A.4.2

İşe
başlamadan önce çalışılacak alanı kontrol eder, sahada başka çalışanlar varsa
hem onların güvenliği hem de kendi ekibinin güvenliğini düşünerek gerekli
önlemleri alır.

 

 

A.4

Çalışma
alanının iş güvenliğini sağlamak

A.4.3

Aynı anda
sahada başka kişiler çalışıyor ise, grupların ustaları ile koordinasyon grubu
oluşturarak iş ve can güvenliği konularında önlemler alır, alınan önlemlerin
uygulanmasını sağlar.

 

 

 

 

A.4.4

Atölye
çalışması yapılacaksa atölyenin temiz ve düzenli olmasını sağlar. Kaynak
işlemi nedeniyle oluşacak ışık ve gazların, atölye içinde çalışan diğer
personele zarar vermemesi için gerekli araç ve gereçleri uygun yerlere
yerleştirir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
9

Ark
Kaynakçısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0027-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.5.1

Çalışma
ortamındaki yabancı malzeme ve atıkların toplanmasını sağlar.

 

 

 

Çalışma
yerinin temizlik ve düzenini sağlamak

A.5.2

Açık sahada
çalışma yapılacaksa bölgenin çalışma şartlarını düzenler. Kaynak yönteminin
gerektirdiği, kaynak alanını çevresel etkilerden koruyacak yapıların
yerleştirilmesini sağlar.

 

 

A.5

A.5.3

Makinenin ve
kabloların bulunduğu yerin, araçların ve insanların geçiş bölgelerinde
olmamasını ve diğer çalışanlar için risk oluşturmayacak bir bölgede
tutulmasını sağlar.

 

 

 

 

A.5.4

Çalışma
alanında tehlike yaratabilecek malzemelerin ortalığa konulmamasına dikkat
eder.

A

İş
Organizasyonu Yapmak

 

 

A.6.1

Elektrikli
ve mekanik aletlerin haftalık ve aylık bakım ve kontrollerini yapar; kontrolü
yapılan cihaz veya takımın üzerine “kontrol edilmiştir” ibaresini yazar.

 

 

 

 

A.6.2

Kaynak akım
üretecinin soğutma fanını, soğutma sıvı seviyesi ve akışını kontrol eder.

 

 

A.6

Araç
gereçlerin periyodik bakımını yapmak

A.6.3

Tel sürme
makaralarını ve akım temas memesini kontrol eder.

 

 

A.6.4

Gaz altı
kaynak uygulamalarında kullanılan tüplerin çıkış, boru bağlantı ve valf
sistemlerini kontrol eder.

 

 

 

 

A.6.5

Şebeke
bağlantı elemanlarını kontrol eder.

 

 

 

 

A.6.6

Uygun
olmayan el aletlerinin yenileriyle değiştirilmesini sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
10

Ark
Kaynakçısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0027-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

B

Kaynak
İçin Ön Hazırlık Yapmak

B.1

Teknik
resim, Kaynak Plan Tablosu (KPT) ve Kaynak Yöntem Şartnamesi (KYŞ)’ni incelemek

B.1.1

Amiri
tarafından kaynaklanması istenen birleştirme için KPT’de
veya teknik resimde belirtilen KYŞ’yi bulur.

B.1.2

KYŞ’yi
inceleyerek, şartnamede gösterilen parametreleri ayarlar.

B.1.3

KYŞ’yi yorumlar,
sıra dışı bir durum tespit ettiğinde amirini bilgilendirir.

B.2

KYŞ’de belirtilen
kaynak dolgu, koruyucu ve yardımcı malzemeleri temin etmek

B.2.1

Kullanımdan
önce veya kullanım sırasında ısıl işleme tabi tutulması beklenen dolgu ve
koruyucu malzemeleri, kullanım şartlarına uygun olarak kullanır.

B.3

Araç, gereç
ve ekipmanı hazırlamak

B.3.1

Kaynaklı
birleştirmenin detaylarına göre uygun malzemeleri önceden hazırlar.

B.3.2

Saha
uygulamalarında kaynak yapılacak yeri önceden kontrol eder, gerekli ise
iskele ya da yardımcı yapıların hazırlanmasını sağlar.

B.4

Çalışma
alanını işe hazırlamak

B.4.1

Koruyucu
panellerin ve kaynak işleminde kullanılacak yardımcı el aletlerinin
bulundurulmasını sağlar.

B.4.2

Kaynaklanacak
iş parçasının kaynak sırasında döndürülmesi ya da yer değiştirilmesi gereken
durumlarda kaldırma makinelerinin sahada olmasını sağlar.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
11

Ark
Kaynakçısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0027-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

C.1

Kaynak ağzı
detaylarını

C.1.1

Kaynak ağzı
açısı, kaynak ağız açıklığı ve kaynak alın yüksekliğinin KYŞ’ye
uygunluğunu kontrol eder.

 

 

 

kontrol etmek

C.1.2

Uygunsuzluk tespit
ettiğinde formenine bildirir.

 

 

C.2

Ön
birleştirme ve iş parçası

C.2.1

Kaynaklanacak
iş parçalarının imalat veya montaj sonrası birbirlerine göre konumlarının KYŞ’de belirtilen toleranslar dahilinde
olup olmadığını kontrol eder.

 

 

 

pozisyon kontrolünü
yapmak

C.2.2

Uygunsuzluk
tespit ettiğinde yetkiliye bildirir.

 

 

C.3

Kaynak
ağzının temizliğini kontrol etmek

C.3.1

Kaynak
ağzında veya kaynağın kalitesini etkileyecek kaynağa yakın çevrede tufal, nem, yağ, boya veya herhangi bir kaplama olup olmadığını
kontrol eder.

C

Kaynak
İşlemini Uygulamak

 

C.3.2

Kaynak
ağzının uygun temizleme malzemeleri ile temizlenmesini sağlar.

 

(devamı
var)

 

 

C.4.1

Gereği
halinde iş parçasını bir kalıp veya konumlandırıcıya
bağlar.

 

 

C.4

Îş parçasını konumlandırmak
ve sabitlemek

C.4.2

Gereği
halinde iş parçasına ön sehim verir.

 

 

 

C.4.3

Tam nüfuziyetli kaynak birleştirmelerinde gerekiyorsa kaynak
altlıklarını uygun şekilde yerleştirir.

 

 

 

 

C.5.1

Bir fire
malzeme üzerinde kaynak parametrelerinin ayarlarının yapılmasını sağlar.

 

 

C.5

Kaynak
parametre ön ayarı yapmak

C.5.2

Kaynak
makinesinin panelinden izlenen amper ve voltaj değerlerinin doğruluğunu bir
elektrik teknisyeninin yardımıyla kontrol eder.

 

 

 

 

C.5.3

Gaz altı
kaynak yöntemlerinde torç ağzı gaz debisini kontrol
eder.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
12

Ark
Kaynakçısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0027-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.6.1

Kaynak ağzı
ve yakın çevresini KYŞ’nin ön gördüğü ön ısıtma
sıcaklığına, onaylanan yöntemlerle getirir.

 

 

 

 

C.6.2

Kaynak elektrodu ve/veya telinin kaynak pense veya torcuna bağlantısını yapar.

 

 

 

 

C.6.3

İş parçasının
şase bağlantılarını yapar. Kaynak akım yönünü (kutuplamayı)
kaynak yöntemi ve KYŞ’de belirtilen şekilde yapar.

 

 

 

 

C.6.4

Tam nüfuziyetli kaynak birleştirmelerinde kök pasosu için
gerekiyorsa kaynak altlığı, kök koruma gazı veya tozunu uygular.

 

 

 

 

C.6.5

Kaynak elektrodu veya torcunu uygun
açı, ark mesafesi ve uygun el hareketleri ile uygular.

 

Kaynak
İşlemini Uygulamak (devamı var)

 

 

C.6.6

Kaynak ark
kararlılığım ve iş parçaları üzerinde kaynak banyosunun homojen olarak
dağılmasını kaynak boyunca takip eder.

C

C.6

Kaynak ön
ısıtma sıcaklığını sağlayarak kaynağa başlamak

C.6.7

Elektrot
değişimlerinde veya tel sürmesinde oluşan problemlerle kaynak işlemi
kesintiye uğradığında KYŞ’nin veya amirin
direktifleri doğrultusunda ara işlemleri gerçekleştirir.

 

 

 

 

C.6.8

Kaynak kök
ve sıcak pasolarının ara verilmeden ve KYŞ ’de belirtilen parametreler dahilinde tamamlanmasını sağlar. Kaynak sırasında punto,
mantar gibi geçici sabitleyicileri temizler.

 

 

 

 

C.6.9

Kaynak
pasoları arasında kaynak yönteminin gerektirdiği temizlik işlemlerini uygun
yöntemler ile yapar. Gerektiğinde pasolar arasında sıcaklık kontrolü yapar.

 

 

 

 

C.6.10

Kaynak
pasoları arasında hata muayeneleri uygulandığı durumlarda, kalite kontrol
ve/veya kaynak kontrol yetkilisinin tespit ettiği hataları amirinin
yönlendirmesi doğrultusunda giderir ve kaynakla tamir eder.

 

 

 

 

C.6.11

Kaynak
işlemi süresince gerekli gördüğü takdirde kaynak parametrelerini yeniden
ayarlar.

 

 

 

 

C.6.12

Kaynak
işleminin hatalı olması halinde hatasını giderir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
13

Ark
Kaynakçısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0027-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.7.1

Kaynak bitiş
ve başlangıç noktalarında gereken temizlik ve taşlama işlemlerini yapar.

 

 

 

 

C.7.2

Kapak
pasosunun tamamlanmasının ardından, kapak ve kaynak yakın çevresini uygun
araçlarla temizler.

 

 

 

 

C.7.3

Gerekiyorsa
kaynağın kontrollü soğumasını sağlar.

 

 

C.7

Kaynak
işlemini tamamlamak

C.7.4

Kaynak ön
görsel kontrolleri yapar ve fark ettiği kaynak hatalarını amirine bildirir.

C

Kaynak
İşlemini Uygulamak

 

 

C.7.5

Amirinin
yönlendirmesi doğrultusunda gerekiyorsa uygun tamirleri yapar. Kapsamlı
kaynak tamiri gereken durumlarda iş prosedürleri
çerçevesinde tamir uygular.

 

 

 

 

C.7.6

Kaynak
dolgu, koruma ve destek sarf malzemelerinin arta kalanlarını ambara veya
ilgili kişiye teslim eder.

 

 

 

 

C.7.7

Kaynak araç,
gereç ve avadanlıklarını toplar. Kaynak alanının genel temizliğini yapar.

 

 

C.8

Markalama ve
raporlama

C.8.1

Bitmiş
kaynaklı birleştirmenin şartname veya standartta belirtildiği şekilde
kaynakçı numarasını markalar.

 

 

yapmak

C.8.2

Gün sonu iş
raporu hazırlar veya amirine sözlü rapor verir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
14

Ark
Kaynakçısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0027-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoGörevler

İşlemler

Başarım
Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

D

Mesleki
Gelişime İlişkin Faaliyetleri Yürütmek

D.1

Meslekle
ilgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek

D.1.1

Meslekle
ilgili yayınları takip eder.

D.1.2

Ürün tanıtım
toplantılarına katılır.

D.2

Meslekle
ilgili hizmet içi eğitim, kurs vb. faaliyetlere katılmak

D.2.1

Meslekle
ilgili kurslara, sertifika programlarına katılır.

D.2.2

Meslekle
ilgili katıldığı eğitimler sonucunda elde ettiği bilgileri mesleğinde
kullanır. Öğrendiklerini çalıştığı ekiple paylaşır.

D.2.3

Biriminde
işe yeni başlayanlara işin detayı hakkında gerekli eğitimi verir.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
15

Ark
Kaynakçısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0027-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.2.
Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1.
Büyük-küçük, spiral ve parmak taş motorları

2.
Çeşitli temizlik malzemeleri (tel fırça, taş,
kumlama, solüsyon)

3.
El avadanlıkları (çekiç, metre, mengene, pens,
perçin)

4.
Elektrot termosu

5.
Fener

6.
Gaz tüpü

7.
Gönye

8.
Güvenlik ekipmanı (emniyet
halatı, emniyet şeridi)

9.
Hidrolik yağı

10.  Kalıplar

11.  Kaynak
akım üreteci

12.  Kaynak
altlığı

13.  Kaynak
birleştirme mastarı

14.  Kaynak
elektrotları

15.  Kaynak
kablosu

16.  Kaynak
kumpası

17.  Kaynak
tabancası

18.  Kaynak
üfleci

19.  Kelepçe

20.   Kişisel
Koruyucu Donanım (baret, emniyet kemeri, kaynakçı eldiveni, koruyucu gözlük,
kaynakçı maskesi, ağız-burun maskesi, kaynakçı önlüğü, kulaklık, çelik
burunlu iş ayakkabısı)

21.   Konumlandırıcı

22.   Mesnet

23.   Metal
markör kalem

24.   Ölçüm
cihazları (gaz debi ölçüm cihazı, gaz seviye ölçüm cihazı)

25.    Seyyar
elektrik ara kabloları

26.    Şaloma

27.   Yangın
söndürme ekipmanı (yangın battaniyesi, yangın
söndürme cihazı)

28.   İşin
türüne göre gerekli olan diğer alet ve avadanlıklar©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
16

Ark
Kaynakçısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı3.3.
Bilgi ve Beceriler1.

Acil
durum bilgisi

2.

Araç,
gereç ve ekipman bilgisi

3.

Çevre
koruma standartları bilgisi

4.

Çevre
sağlığı bilgisi

5.

El
becerisi

6.

Görsel
yetenek

7.

İletişim
yeteneği

8.

İlkyardım
bilgisi

9.

İş
sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi

10.

İşaret
bilgisi

11.

İşyeri
çalışma prosedürleri bilgisi

12.

Kalite
güvence sistemleri bilgisi

13.

Karar
verme yeteneği

14.

Kaynak
akım üreteçleri ve torç hortum paketleri için
gereken yedek ve sarf parça kullanma ve montaj bilgisi

15.

Kaynak
dolgu ve koruyucu bilgisi

16.

Kaynak
teknikleri bilgisi

17.

Malzeme
bilgisi

18.

Malzeme
katalogları/el kitapları bilgisi

19.

Mesafe
ve ağırlık tahmin yeteneği

20.

Mesleğe
ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

21.

Mesleki
elektrik bilgisi

22.

Mesleki
fizik bilgisi

23.

Mesleki
kimya bilgisi

24.

Mesleki
matematik bilgisi

25.

Mesleki
mekanik bilgisi

26.

Mesleki
teknik terim bilgisi

27.

Organizasyon
ve ekip içinde çalışma becerisi

28.

Öğrendiğini
aktarabilme yeteneği

29.

Öğrenme
ve geliştirme yeteneği

30.

Proje
okuma ve uygulama bilgisi

31.

Raporlama
yeteneği

32.

Standart
ölçüler bilgisi

33.

Temel
düzeyde teknik resim bilgisi

34.

Temel
kaynak parametreleri bilgisi

35.

Yangına
müdahale teknikleri ve yangın söndürücüleri kullanma bilgisi

09UMS0027-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
17

Ark
Kaynakçısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0027-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.4.
Tutum ve Davranışlar

1.
Araç, gereç ve malzemelerin kullanımına özen
göstermek

2.
Araştırıcı olmak

3.
Çalışkan olmak

4.
Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

5.
Çevre, kalite ve ÎSG kurallarını benimsemek

6.
Detaylara özen göstermek

7.
Dikkatli olmak

8.
Dürüst olmak

9.
Ekip içinde uyumlu olmak

10.   Gözlemci
olmak

11.   Înisiyatif sahibi olmak

12.   Însan ilişkilerine özen göstermek

13.   Îş disiplinine sahip olmak

14.   Îşyeri çalışma prensiplerine uymak

15.  Kararlı
olmak

16.  Meslek
ahlakına sahip olmak

17.  Planlı
ve organize olmak

18.  Risk
faktörlerini göz önünde bulundurmak

19.   Sabırlı
olmak

20.    Soğukkanlı
olmak

21.    Sorumluluklarını
bilmek ve yerine getirmek

22.    Süreç
kalitesine özen göstermek

23.    Temizlik,
düzen ve işyeri tertibine özen göstermek

24.   Yeniliklere
açık olmak

25.   Zamanı
iyi kullanmak©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
18

Ark
Kaynakçısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0027-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No4.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Ark
Kaynakçısı (Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre
belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların
sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik
ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme
ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre
hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme
ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve
Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
19

Ark
Kaynakçısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0027-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoEk: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev
Alanlar

1.
Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek
Standardı Ekibi:H.Necati ERSOY Dr. Aytekin AKAGÜN Aslı KARATEKİN Gülesen KURU Sevil Buket ATAR İrem YENDİ Süheyla ASLANİNTES
– Genel Sekreter

İNTES
– İnşaat Yüksek Mühendisi

İNTES
– İstatistikçi

İNTES
– Ekonomist

İNTES
– İnşaat Teknikeri

İNTES
– Ekonomist

İNTES
– İnsan Kaynakları Uzmanı2.
Teknik Çalışma Grubu Üyeleri:Koray
YURTIŞIK

Kaynak
Mühendisi, Kaynak Grup Şefi

GAMA
Endüstri Tesisleri İmalat ve Montaj Sanayi A.Ş.

Okan
ÜNYAZICI

Kaynak Mühendisi, Kalite Güvence Md.

Gülermak Ağır Sanayi
İnşaat ve Taahhüt AŞ.

Süha
TİRKEŞ

Kaynak
Mühendisi, Araştırmacı,

Orta
Doğu Teknik Üniversitesi – Tahribatsız Muayene ve Kaynak Teknolojisi
Araştırma/Eğitim Merkezi

Hamdi
KAYA

Fabrika
Kaynak Formeni

GAMA
Endüstri Tesisleri İmalat ve Montaj Sanayi A.Ş.

©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
20

Ark
Kaynakçısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0027-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.
Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

3.1.
Kurum/Kuruluş/Firma

ASO (ANKARA SANAYİ ODASI )

ATO (ANKARA TİCARET ODASI )

BAYINDIRLIK
VE İSKAN BAKANLIĞI (YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI (YÜKSEK FEN KURULU)

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇSGB (ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI)

ÇSGB ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇSGB
ÇASGEM(ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ)

ÇSGB İSGGM(İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ)

ÇSGB İŞKUR(TÜRKİYE İŞ KURUMU)

ÇSGB SGK(SOSYAL GÜVENLİK KURUMU)

ÇSGB
SSK(SOSYAL SİGORTALAR KURUMU) SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSK (DEVRİMCİ
İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU)

DSİ (PROJE VE İNŞAAT DAİRESİ)

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

İNİŞEV-TÜRKİYE
İNŞAAT VE TESİSAT İŞÇİLERİ EĞİTİM VAKFI İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İNTES ÜYE
FİRMALARI (125 FİRMA)

İSO (İSTANBUL SANAYİ ODASI )

İTO (İSTANBUL TİCARET ODASI)

MAKİNE
MÜHENDİSLERİ ODASI MEB (MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI)

MEB
EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI EARGED MEB-ÇIRAKLIK VE
YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEB-ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEGEP

MEKSA VAKFI (MESLEKİ EĞİTİM VE KÜÇÜK SANAYİ
DESTEKLEME VAKFI)

MESS

MESS
EĞİTİM VAKFI MÜSİAD©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
21

Ark
Kaynakçısı (Seviye 3)                                                                                     09UMS0027-3
/ 10.11.2009 / 00

Ulusal
Meslek Standardı                                                                                      Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. NoTCDD
(TÜRKÎYE CUMHURÎYETÎ DEVLET DEMÎRYOLLARI)

TCK
(KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)

TESK
(TÜRKÎYE ESNAF VE SANATKÂRLARI KONFEDERASYONU)

TÎSK
(TÜRKÎYE ÎŞVEREN SENDÎKALARI KONFEDERASYONU)

TOBB
(TÜRKÎYE ODALAR VE BORSALAR BÎRLÎĞÎ)

TSE
(TÜRK STANDARTLARI ENSTÎTÜSÜ)

TÜRK
MÜŞAVÎR MÜHENDÎSLER VE MÎMARLAR BÎRLÎĞÎ- TMMMB TÜRKAK

TÜRK-ÎŞ
(TÜRKÎYE ÎŞÇÎ SENDÎKALARI KONFEDERASYONU)

TÜRKÎYE
ÎNŞAAT MÜTEAHHÎTLERÎ ÎŞVEREN SENDÎKASI (TÎM-SE)

TÜRKÎYE
MÜTEAHHÎTLER BÎRLÎĞÎ-TMB

TÜRKÎYE
RESMÎ SEKTÖR ÎNŞAAT MÜTEAHHÎTLERÎ ÎŞVEREN SENDÎKASI (TÜRK- ÎNŞA)

TÜSÎAD

ULAŞTIRMA
BAKANLIĞI ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DHMÎ ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DLH YOL-ÎŞ

YÜKSEK ÖĞRETÎM KURULU (YÖK)

3.2.    Üniversiteler

BOĞAZÎÇÎ
ÜNÎVERSÎTESÎ – ÎNŞAAT MÜHENDÎSLÎĞÎ FAKÜLTESÎ

GAZÎ
ÜNÎVERSÎTESÎ TEKNÎK EĞÎTÎM FAKÜLTESÎ

ÎTÜ
(ÎSTANBUL TEKNÎK ÜNÎVERSÎTESÎ ) ÎNŞAAT FAKÜLTESÎ

KTÜ
(KARADENÎZ TEKNÎK ÜNÎVERSÎTESÎ) – MÜHENDÎSLÎK FAKÜLTESÎ ÎNŞAAT

MÜHENDÎSLÎĞÎ

ODTÜ
(ORTA DOĞU TEKNÎK ÜNÎVERSÎTESÎ) – MÜHENDÎSLÎK FAKÜLTESÎ ÎNŞAAT MÜHENDÎSLÎĞÎ
BÖLÜMÜ

YILDIZ
TEKNÎK ÜNÎVERSÎTESÎ ÎNŞAAT FAKÜLTESÎ©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
22

Ark
Kaynakçısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0027-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No3.3.    Mesleğe
Özel Kurum/Kuruluşlar

ANKARA
BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYSERİ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TUBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA
MERKEZİ

GAZİ
Ü. ENDÜSTRİYEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ

EĞİTİMİ
BÖLÜMÜ

METALÜRJİ
MÜHENDİSLERİ ODASI

ODTÜ
TAHRİBATSIZ MUAYENE VE KAYNAK TEKNOLOJİSİ EĞİTİM ARAŞTIRMA MERKEZİ

TOKAR
END. A.Ş. ALTUNİZADE – İSTANBUL (ENDÜSTRİYEL BORU MONTAJ FİRMASI)4.MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Mustafa
DEMİR, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Başkan

K.Haluk GÜLHAN,
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

Başkan
Vekili

Kemal
AYDOĞAN, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Üye

Ekrem
DİRİER, Milli Eğitim Bakanlığı

Üye

Mehmet
SAĞ, Ulaştırma Bakanlığı

Üye

Doç.Dr.Rifat SÖNMEZ, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı

Üye

H.Necati ERSOY, Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği

Üye

Mustafa
ARSLAN, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

Üye

Hacı
ÜSTÜNDAL, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Üye

Muzaffer
YÖNTEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu

Üye

Firuzan SİLAHŞÖR, Mesleki Yeterlilik Kurumu                                                        Daire
Başkanı

Aylin RAMANLI, Mesleki Yeterlilik Kurumu                                                              Sektör
Sorumlusu

Sinan GERGİN, Özürlüler İdaresi Başkanlığı                                                             Sektör
Komitesi Temsilcisi©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
23

Ark
Kaynakçısı (Seviye 3)

Ulusal
Meslek Standardı09UMS0027-3
/ 10.11.2009 / 00

Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No5.
MYK Yönetim Kurulu

Bayram
AKBAŞ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi                                                   Başkan

Prof. Dr. Oğuz BORAT, Milli Eğitim Bakanlığı
Temsilcisi                                                                       Başkan
Vekili Yrd. Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi
Üye

Prof.
Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, Meslek Kuruluşları Temsilcisi                                                             Üye

Dr.
Osman YILDIZ, İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi                                                     Üye

Celal
KOLOĞLU, İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi                                                      Üye©
Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009Sayfa
24 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>