ALÇI SIVA UYGULAYICISI SEVİYE 3

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

ULUSAL MESLEK STANDARDI

ALÇI SIVA UYGULAYICISI SEVİYE 3

REFERANS KODU / 11UMS0156-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /
03.11.2011-28104 (Mükerrer)

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 1

Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0156-3 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Meslek:

ALÇI SIVA UYGULAYICISI

Seviye:

31

Referans Kodu:

11UMS0156-3

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK İnşaat Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

19.10.2011 Tarih ve 2011/68 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

03.11.2011 Tarih ve 28104 (Mükerrer) Sayılı

Revizyon No:

00

1 Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8)
seviye matrisinde seviye üç (3) olarak belirlenmiştir. © Mesleki Yeterlilik
Kurumu, 2011

Sayfa 2

Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3)       11UMS0156-3 / 19.10.2011 / 00

Ulusal Meslek Standardı                Referans Kodu / Onay Tarihi /
Rev. No

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ANO: Yüzey düzgünlüğünü sağlamak için gerekli olan
alüminyumdan mamul çıtaları veya bunların yerini tutacak alçı ayaklarını,

BIÇAK MASTAR: Anoların aralarına alçı çekmekte kullanılan
bir ucu keskin, bir ucu küt el aletini,

ÇENTİK: Parlak yüzeylerde çekiç veya benzeri el aletleriyle
açılan oyukları,

ÇIRPI İPİ: Teraziye alınan yüzeyleri işaretleyen boyalı ipi,

ISCO-08: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten
kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı
koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun
olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KÖŞE PROFİLİ: Dış köşelerin darbe dayanımını artırmak ve
yüzey dikliğini sağlamak amaçlı köşe bitişlerinde kullanılan koruyucu
profilleri,

MAKİNE ALÇISI: Perlitli ve iri taneli, yüzey kapatma
özelliğine sahip, kolay işlenebilir, en az 7mm en fazla 25mm kalınlıklarda
uygulanabilir (tek kat uygulama kalınlığından daha kalın uygulanacaksa maksimum
uygulama kalınlığı donduktan sonra ikinci veya gerekliyse üçüncü katlar
uygulanır), insan sağlığına zararlı hiçbir madde içermeyen, makine ile
uygulanan alçı çeşidini,

LAZERLİ KOT TAŞIMA TERAZİSİ: Bir kotun üzerine monte
edilmiş, dönerek lazer ışını gönderen ve bir mekanı yatay da ve düşeyde
teraziye almak için kullanılan lazerli aleti,

METRAJ: Proje kapsamında yapılacak her iş kaleminin
miktarını gösteren listeyi,

PERDAH ALÇI: İnce sıva, alçı sıva veya alçı levha üzerine
uygulanan boya öncesi son kat alçı çeşidini,

SIVA ALÇISI: Perlitli ve iri taneli, yüzey kapatma
özelliğine sahip, kolay işlenebilir içinde tek seferde uygulama kalınlığının en
az 5mm—en fazla 25mm olacak şekilde (tek kat uygulama kalınlığından daha kalın
uygulanacaksa maksimum uygulama kalınlığı donduktan sonra ikinci ve ya
gerekliyse üçüncü katlar uygulanır), insan sağlığına zararlı hiçbir madde
içermeyen, elle uygulanan alçı çeşidini,

SİSTİRE: Alçı yüzeylerindeki pürüzleri almak ve dolgu yapmak
için kullanılan yapı gerecini,

ŞAKÜL: Elemanların düşeyliğini kontrol etmekte kullanılan
aracı,

TİRFİL: Duvarda pürüzsüz yüzey elde etmek için kullanılan
bir tür malayı,

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 3

Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0156-3 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

YÜZEY BAĞLAYICI ASTAR: Pürüzsüz yüzeylerde alçının
tutunmasını sağlamak için kullanılan alçı sıva astarını,

ifade eder.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 4

Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0156-3 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

İÇİNDEKİLER

1.GİRİŞ………………………………………….. 6

2.MESLEK
TANITIMI…………………………………. 7

2.1.  Meslek
Tanımı………………………………… 7

2.2.  Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma
Sistemlerindeki Yeri    7

2.3.  Sağlık,
Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler7

2.4.  Meslek
ile İlgili Diğer Mevzuat………………… 7

2.5.  Çalışma
Ortamı ve Koşulları……………………. 7

2.6.  Mesleğe
İlişkin Diğer Gereklilikler…………….. 7

3.MESLEK
PROFİLİ………………………………….. 8

3.1.  Görevler,
İşlemler ve Başarım Ölçütleri…………. 8

3.2.  Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman……………… 16

3.3.  Bilgi ve Beceriler…………………………… 17

3.4.  Tutum
ve Davranışlar…………………………. 18

4.ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME……………… 19

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 5

Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0156-3 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

1.GİRİŞ

Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3) ulusal meslek standardı
5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca
çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve
“Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye
İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) tarafından hazırlanmıştır.

Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3) ulusal meslek standardı,
sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş,
MYK İnşaat Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca
onaylanmıştır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 6

Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

2.MESLEK TANITIMI

2.1.Meslek Tanımı

Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği
ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile
ilgili iş organizasyonu yapan, alçı sıva öncesi hazırlık işlemlerini yürüten,
makine ile püskürtme veya elle alçı uygulaması, perdah alçısı yapan, iş sonu
kontrolleri ile temizlik işlemlerini gerçekleştiren ve mesleki gelişime ilişkin
faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

2.2.Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma
Sistemlerindeki Yeri ISCO 08: 7123 (Sıvacılar)

2.3.Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili
Düzenlemeler

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları
Yönetmeliği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması
Hakkında Yönetmelik

*Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili
yürürlükte olan diğer mevzuat, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu
ile ilgili risk analizi yapılması esastır.

2.4.Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

4857 Sayılı İş Kanunu

*Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat,
kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması esastır.

2.5.Çalışma Ortamı ve Koşulları

Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3) açık ve kapalı mekanlarda
çalışır. Çalışma ortamı tozlu olabilir. Alçı Sıva Uygulayıcısının yüksekte
çalışma yapması ve uzun süre ayakta kalması gerekebilir. İşin gereğine göre
çalışma sürecinde kendi meslektaşları ve iş sahibi ile iletişim içerisinde
çalışır. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini
gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır.

2.6.Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Alçı Sıva Uygulayıcısının; iş iskelesi ile ilgili
şartnamelere uygun çalışma yapması, yükseklik fobisinin olmaması ve “Ağır ve
Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş veya Periyodik Muayene Formu”
raporuna sahip olması gerekir.

11UMS0156-3 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 7

Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0156-3 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

3.MESLEK PROFİLİ

3.1.   Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

Çalışacağı alandaki risk faktörleri hakkında bilgi alır.

 

 

 

 

A.1.2

İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanır.

 

 

 

 

A.1.3

Oluşabilecek aksaklıkları yetkili kişiye bildirir.

 

 

 

 

A.1.4

Kazaya sebebiyet verecek davranışlardan kaçınır, iş
sağlığı ve güvenliği konusunda alınan önlemlere dikkat eder ve uyar.

 

 

A.1

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemleri almak

A.1.5

Çalışma alanında ilgisiz kişilerin bulunmamasına dikkat
eder.

 

 

 

A.1.6

İlk yardım çantası ve yangın söndürücü bulundurur.

 

İş organizasyonu yapmak (devamı var)

 

 

A.1.7

İletişim araçlarını yanına alır.

A

 

 

A.1.8

Çalışacağı alanın ve iş ekipmanlarının gereken güvenlik
donanım kontrolünü iş güvenliği uzmanının direktiflerine uygun olarak yapar.

 

 

 

 

A.1.9

Çalışma alanının temiz ve düzenli tutulmasını sağlar.

 

 

 

 

A.1.10

Çalışma alanına en yakın sağlık kuruluşunun yeri hakkında
bilgi sahibi olur.

 

 

 

 

A.2.1

Kullanacağı araç gereçlerin teminini yapar.

 

 

 

 

A.2.2

Kullanacağı el aletlerinin gerekliyse temizliğini ve bakımını
yapar.

 

 

A.2

İş öncesi hazırlık yapmak (devamı var)

A.2.3

Uygulama yapılacak yüzeyi el ve gözle kontrol eder.

 

 

 

A.2.4

Yüzey üzerindeki yağ, kir, pas, toz, küf ve lekeleri
temizler, gevşek ve dökülen kısımları onarır.

 

 

 

 

A.2.5

Yüzeyin nemini kontrol eder.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 8

Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0156-3 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

A

İş organizasyonu yapmak

A.2

İş öncesi hazırlık yapmak

A.2.6

Uygulamayı etkileyecek hava akımı varsa, ortamdaki
açıklıkları uygun malzeme ile kapatır.

A.2.7

Kalıpları elle ve gözle kontrol eder, gerekliyse
temizliğini yapar.

A.2.8

Projeye göre metraj çıkarır.

A.2.9

Gerekli durumlarda basit iş iskelesi kurar, söker veya
kurulup sökülmesini sağlar.

A.3

İş programı yapmak

A.3.1

Yanında çalışanlara iş dağılımı yapar.

A.3.2

Kullanılacak malzemelerin çalışma alanına getirilmesini
sağlar.

A.3.3

İş başlama ve iş bitiş süresini belirler.

A.4

Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak

A.4.1

Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini
uygular.

A.4.2

İşlemler sırasında kalite şartlarının karşılanmasını
sağlar.

A.4.3

Yapı teknik-ortam uygulama şartlarına uyar.

A.5

Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

A.5.1

Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli
ayırmayı ve sınıflamayı yapar.

A.5.2

Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar
doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak
geçici depolamasını sağlar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 9

Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0156-3 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

B.1.1

Çok parlak yüzeylerde uygun astar kullanır veya çentikleme
yapar.

 

 

 

Yüzeyi hazırlamak

B.1.2

Yüzey çok kuru ise nemlendirir.

 

 

B.1

B.1.3

Duvar yüzeyindeki çatlak ve delik bölgelere ön dolgu
yapar.

 

 

 

 

B.1.4

Farklı malzemelerin birleşim yerlerinde sıva filesini,
birleşim yerini ortalayacak şekilde, alçı harcı ile yapıştırır.

B

Alçı sıva öncesi hazırlık

 

 

B.2.1

Temizlediği yüzeye kullanacağı mastara uygun ölçülerde
alçı ile alimünyum anoları yapıştırır.

işlemlerini yürütmek

B.2

Anoları hazırlamak

B.2.2

Alimünyum ano kullanmıyorsa alçıdan ano hazırlar.

 

 

 

 

B.2.3

Ano aralıklarını kullanacağı mastar aralığında duvar
yüzeyine yerleştirir.

 

 

 

 

B.2.4

Bütün anoların terazisinde ve gönyesinde olup olmadığını
kontrol eder.

 

 

 

 

B.3.1

Köşe profilini duvar yüksekliği kadar keser.

 

 

B.3

Gerekli yerlere köşe profilini yerleştirmek

B.3.2

Hazırladığı alçıyla gerekli yerlere köşe profillerini
yapıştırır.

 

 

 

 

B.3.3

Artan alçıyı köşe profilleri üzerinden mala ile sıyırır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 10

Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0156-3 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.1.1

Makine haznesine alçıyı boşaltır.

 

 

C.1

Makine alçısını hazırlamak

C.1.2

Makine üzerindeki su seviyesi ayar düğmesini kullanarak
üretici talimatına uygun su ve alçı oranını ayarlar.

 

 

 

 

C.1.3

Sıva makinesinden gelen harcın akma ve yığılma yapmayacak
bir kıvama gelmesini bekler.

 

 

 

 

C.2.1

Alçı harcını ano çıtalarının arasına yatay bir hat
izleyecek şekilde makine ile püskürterek doldurur.

 

 

 

 

C.2.2

Harcı yüzeye üretici firmanın talimatına uygun kalınlıkta
uygular.

 

 

C.2

Alçı harcını yüzeye uygulamak

C.2.3

Bıçak mastar ile aşağıdan yukarıya doğru ano çıtalarına
bastırıp mastarlayarak, yüzeydeki alçı harcının fazlalıklarını alır.

 

 

 

C.2.4

Mastarlaması biten yüzeydeki alçı sıvanın kontrollerini
yapar.

 

 

 

 

C.2.5

Yüzeydeki pürüzlenmeleri giderir.

C

Makine ile alçı sıva yapmak

 

 

C.2.6

Uygulama yapılan yüzeyin niteliğine göre ilk mastardan
sonra üretici firma talimatı ve ortam sıcaklığına uygun olarak ikinci mastarı
yapar.

 

 

C.3

Anoların yerini doldurmak

C.3.1

Ano çıtalarını alçıyı kırmadan çıkarmaya dikkat eder.

 

 

C.3.2

Çıkan ano çıtalarının boşluklarını kullanmış olduğu
alçıyla doldurur.

 

 

 

 

C.4.1

Üretici firmanın talimatına ve ortamın sıcaklığına göre
sıva yüzeyindeki sertleşmeyi kontrol eder.

 

 

 

 

C.4.2

Yüzeyi ıslatarak, alçı içerisindeki ince malzemenin yüzeye
çıkmasını sağlar ve yüzeyi tirfiller.

 

 

C.4

Çelik mala ile rötuş yapmak

C.4.3

Tirfilleme işleminden sonra çelik mala ile yüzeyi
parlatır.

 

 

C.4.4

İç köşeleri iç köşe malası ile düzeltir.

 

 

 

 

C.4.5

İç köşelerde ve duvarın diğer bölümlerinde gerekli ise
alçı rendesi ile düzeltme yapar.

 

 

 

 

C.4.6

Yüzeye su atarak, parlak, sert ve sırlı yüzey elde
edinceye kadar spatula ile perdah yapar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 11

Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0156-3 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.1.1

Üretici firma talimatına uygun olarak su ve alçı oranını
ayarlar.

 

 

D.1

Elle yapılan alçıyı hazırlamak

D.1.2

Alçıyı su yüzeyini örtecek şekilde leğendeki suya sepeler
ve alçının ıslanarak suyu emmesi için bekler.

 

 

 

 

D.1.3

Düşük devirli mekanik karıştırıcı ile veya elle homojen
olana kadar alçıyı karıştırır.

 

 

 

 

D.2.1

Alçıyı ano aralarına duvarda ve tavanda üretici firma
talimatına uygun kalınlıkta uygular.

 

 

 

 

D.2.2

Bıçak mastar ile aşağıdan yukarıya doğru ano çıtalarına
bastırıp mastarlayarak, yüzeydeki alçı harcının fazlalıklarını alır.

D

Elle alçı sıva yapmak

D.2

Ano aralarını alçıyla

D.2.3

Mastarlaması biten yüzeydeki alçı sıvanın kontrollerini
yapar.

 

 

doldurmak

D.2.4

Yüzeydeki pürüzlenmeleri giderir.

 

 

 

 

D.2.5

Uygulama yapılan yüzeyin niteliğine göre ilk mastardan
sonra üretici firma talimatı ve ortam sıcaklığına uygun olarak ikinci mastarı
yapar.

 

 

 

 

D.2.6

Gerekliyse çelik mala ve tirfil kullanarak yüzey
düzeltmesine katkı sağlar.

 

 

 

 

D.3.1

Ano çıtalarını alçıyı kırmadan çıkarmaya dikkat eder.

 

 

D.3

Anolann yerini doldurmak

D.3.2

Çıkan ano çıtalarının boşluklarını kullanmış olduğu
alçıyla doldurur.

 

 

 

 

D.3.3

Üretici firma talimatına ve ortam sıcaklığına göre sıva
yüzeyinin sertleşmesini kontrol eder.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 12

Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0156-3 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

E.1

Yüzeyi hazırlamak

E.1.1

Alçı sıva veya alçı levha yüzeyinde yapışmayı engelleyecek
yağ, kir, pas, toz, küf ve leke varsa temizler, gevşek ve dökülen kısımları
onarır.

 

 

E.1.2

Duvar yüzeyindeki pürüzleri uygun alet yardımı ile
giderir.

 

 

 

 

E.2.1

Üretici firma talimatına göre su ve alçı oranını ayarlar.

 

 

E.2

Perdah alçısını hazırlamak

E.2.2

Alçıyı su yüzeyini örtecek şekilde kaptaki suya sepeler ve
alçının ıslanarak suyu emmesi için bekler.

E

Perdah alçısı yapmak

E.2.3

Düşük devirli mekanik karıştırıcı ile veya elle homojen
olana kadar alçıyı karıştırır.

 

 

 

 

E.2.4

Hazır gelen macunu tarifine uygun olarak karıştırarak
homojen hale getirir.

 

 

 

 

E.3.1

Çelik mala üzerine alınan perdah alçı harcını, aşağıdan
yukarıya veya sağdan sola doğru sıyırma şeklinde çift yönlü olarak uygular.

 

 

E.3

Perdah alçısını yüzeye uygulamak

E.3.2

Sonlamada, çelik malanın iz bırakmamasına dikkat ederek
yüzeyleri boyaya hazır hale getirir.

 

 

 

 

E.3.3

Hazır macunu yüzeye uygular.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 13

Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0156-3 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.1.1

Elle ve gözle yüzey kontrolü yapar.

 

 

F.1

İş sonu kontrolleri yapmak

F.1.2

Gerektiğinde spot ve ışık yardımı ile yüzey düzgünlüğünün
kontrolünü yapar.

F

İş sonu kontrol ve temizlik

F.1.3

Mastar ile yüzey düzgünlüğünün kontrolünü yapar.

işlemlerini yürütmek

 

 

F.1.4

Dolgu gerektiren bölgelere dolgu yapar ve zımpara
yardımıyla son düzeltme işlemini yapar.

 

 

F.2

Çevre temizliği yapmak

F.2.1

Kullanılan araç ve gereçleri toplar, temizler ve bakımını
yapar.

 

 

F.2.2

Çevre temizliği yapar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 14

Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0156-3 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

G

Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak

G.1

Bireysel mesleki gelişim konusunda çalışmalar yapmak

G.1.1

Mesleği ile ilgili eğitimlere katılır ve aldığı belgeleri
muhafaza eder.

G.1.2

Mesleği ile ilgili yeni teknolojileri ve gelişmeleri takip
eder.

G.1.3

Bilgi ve deneyimlerini birlikte çalıştığı kişilere
aktarır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 15

Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

3.2.Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipmanlar

1.

Alçı çeşitleri

2.

Alçı sıva makinesi

3.

Ano çıtası

4.

Çekiç

5.

Çırpı ipi

6.

Fırça

7.

Gönye

8.

Harç teknesi

9.

İletişim araçları (telsiz, telefon vb.)

10.

Kalem

11.

Karıştırıcı mikser

12.

Keski

13.

Kişisel koruyucu donanım (iş elbisesi, iş ayakkabısı,
eldiven, baret, gaz maskesi, toz maskesi vb.)

14.

Lazerli kot taşıma terazisi

15.

Maket bıçağı

16.

Mala çeşitleri

17.

Mastar

18.

Maşrapa

19.

Merdiven

20.

Metal kesme makası

21.

Metre

22.

Murç

23.

Rende

24.

Sıvacı küreği

25.

Sistire

26.

Spatula

27.

Sünger

28.

Şakül

29.

Terazi

30.

Testere

31.

Tirfil

32.

Zımpara

11UMS0156-3 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 16

Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

3.3.Bilgi ve Beceriler

1.

Acil durum bilgisi

2.

Alçı hazırlama bilgisi

3.

Alçı uygulama bilgi ve becerisi

4.

Araç, gereç ve ekipman bilgisi

5.

Artık ve atıkların kaynakta doğru ayrılması bilgisi

6.

Basit iş iskelesi kurma ve sökme bilgi ve becerisi

7.

Basit ölçme ve kontrol bilgisi

8.

Çevre koruma standartları bilgisi

9.

Depolama bilgisi

10.

Ekip içinde çalışma yeteneği

11.

El aletlerini kullanma bilgisi

12.

El becerisi

13.

El-göz koordinasyon yeteneği

14.

Harç karışım miktarları bilgisi

15.

İletişim yeteneği

16.

İSG bilgisi

17.

İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi

18.

Kalite kontrol prensipleri bilgisi

19.

Kullanım kılavuzu, el kitabı ve bakım kitabı kullanma
bilgisi

20.

Macun uygulama teknikleri bilgisi

21.

Malzeme bilgisi

22.

Mesafe ve ağırlık tahmin yeteneği

23.

Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

24.

Mesleki terim bilgisi

25.

Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği

26.

Proje okuma bilgisi

27.

Standart ölçüler bilgisi

28.

Temel çalışma mevzuatı bilgisi

29.

Yangına müdahale teknikleri ve yangın söndürücüleri
kullanma bilgisi

30.

Yüzey hazırlama teknikleri bilgi ve becerisi

31.

Zamanı iyi kullanma becerisi

32.

Zımparalama teknikleri bilgisi

11UMS0156-3 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 17

Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

3.4.Tutum ve Davranışlar

1.Acil ve stresli durumlarda
soğukkanlı ve sakin olmak

2.Amirlerine doğru ve zamanında
bilgi aktarmak

3.Beraber çalıştığı kişilerle işe
göre hareket koordinasyonu kurmak ve eş zamanlı hareket etmek

4.Çalışma zamanını iş emrine
uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

5.Çevre korumaya karşı duyarlı
olmak

6.Çevre, kalite ve İSG
mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek

7.Değişime karşı açık olmak ve
değişen koşullara uyum sağlamak

8.Ekip içinde uyumlu çalışmak

9.Göreviyle ilgili yenilikleri
izlemek ve uygulamak

10.  İnsan ilişkilerine özen
göstermek

11.  İş disiplinine sahip olmak

12.  İşyeri çalışma prensiplerine
uymak

13.  İşyerine ait araç, gereç ve
ekipmanın kullanımına özen göstermek

14.  Kaliteye dikkat etmek

15.  Kendini geliştirme konusunda
istekli olmak

16.  Kendinin ve diğer kişilerin
güvenliğini gözetmek

17.  Meslek ahlakına sahip olmak

18.  Planlı ve organize olmak

19.  Risk ve tehlike faktörleri
konusunda duyarlı davranmak

20.  Sorumluluklarını bilmek ve
yerine getirmek

21.  Talimat ve kılavuzlara
titizlikle uymak

22.  Tedbirli olmak

23.  Tehlikeli durumlarda kendi
hareket alanında etkin şekilde, hızlı ve doğru tepki verebilmek ve ilgilileri
bilgilendirmek

24.  Temizlik, düzen ve işyeri
tertibine özen göstermek

25.  Yetkisinde olmayan kusurlar
hakkında ilgilileri bilgilendirmek

11UMS0156-3 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 18

Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0156-3 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

4.ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3) meslek standardını esas
alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve
değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme
merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak
gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu
meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır.
Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik,
Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 19

Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0156-3 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Ek: Meslek
Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar 1.    Meslek
Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi:

H.Necati ERSOY, İNTES – Genel
Sekreter

Dr. Aytekin AKAGÜN, İNTES – İnşaat Yüksek Mühendisi

Aslı KARATEKİN, İNTES – İstatistikçi

Gülesen BAL, İNTES – İşletme

Sevil Buket ATAR, İNTES – İnşaat Teknikeri

2.Teknik Çalışma Grubu
Üyeleri:

Fatih ULUTAŞ, Türkiye Alçı Üreticiler Derneği – İnşaat
Mühendisi Arif ERGİN, Türkiye Alçı Üreticiler Derneği – İç Mimar Mehmet Fuat
KÖPRÜLÜ, KARGIN ALÇI – Üretim Müdürü Gülden ERCAN, KARGIN ALÇI – Kalite Kontrol
Şefi Muharrem KARA, ÖZ YILDIZ ALÇI – Teknisyen Aydın OKKALI, ÖZ YILDIZ ALÇI –
Montaj Ustası Muhammet TAŞKIRAN, ÖZ YILDIZ ALÇI – Çırak Emrah ÇÖRDÜK, İNTES-
MYM – İnşaat Mühendisi Eren EROĞLU, İNTES MYM – Makine Mühendisi Necati AKBAŞ,
İNTES MYM – Yapı Eğitimcisi

3.Görüş İstenen Kişi,
Kurum ve Kuruluşlar:

Ankara Sanayi Odası Ankara Ticaret Odası

Boğaziçi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü Boya Sanayicileri Derneği

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Proje ve İnşaat Dairesi
Başkanlığı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü

Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

İNTES Üye Firmaları

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü KNAUF AŞ.

Kargın Alçı, Madencilik, İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.

Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü Özyıldız Alçı Proje İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret
Ltd.Şti.

T.C. Başbakanlık, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı İşleri Genel
Müdürlüğü

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve
Güvenliği Genel Müdürlüğü

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 20

Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0156-3 / 19.10.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik
Kurumu, İnşaat Emlak Daire Başkanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş
Kurumu, İşgücü Uyum Dairesi Başkanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Araştırma ve Geliştirme
Dairesi Başkanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel
Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Erkek Teknik Öğretim Genel
Müdürlüğü

Türk Akreditasyon Kurumu

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Müteahhitler Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Resmi Sektör İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası
Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, İnşaat Bakım Onarım
Dairesi Başkanlığı

4.MYK
Sektör Komitesi

Mustafa DEMİR,

Atila ERENLER,

Kemal AYDOĞAN,

Ekrem DİRİER,

Abdülkadir YILMAZ, Henüz belirlenmemiştir,

H.Necati ERSOY,

Mustafa ARSLAN,

Hacı ÜSTÜNDAL,

Aylin RAMANLI,

Üyeleri ve Uzmanlar

Üye (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Üye (Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı)

Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Üye (Milli Eğitim Bakanlığı)

Üye (Ulaştırma Bakanlığı)

Üye (Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı)

Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Üye (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu) Üye (Hak İşçi
Sendikaları Konfederasyonu)

Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Firuzan SİLAHŞÖR, Sinan GERGİN,

Daire Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör Komitesi Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)

5.MYK
Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,          Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı Temsilcisi)

Prof. Dr. Oğuz BORAT,  Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı
Temsilcisi)

Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ,Üye (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Temsilcisi)

Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, Üye (Meslek Kuruluşları
Temsilcisi)

Dr. Osman YILDIZ,      Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları
Temsilcisi)

Celal KOLOĞLU,         Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu
Temsilcisi)

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 21

Incoming search terms:

  • alçı sıva uygulayıcısı meslek standardı seviye 3 (1)
  • alçı sıva uygulayıcısı seviye 3 meslek standardı (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>