ALÇI LEVHA UYGULAYICISI SEVİYE 3

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

ULUSAL MESLEK STANDARDI

ALÇI LEVHA UYGULAYICISI SEVİYE 3

REFERANS KODU / 11UMS0130-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /
21.03.2011 – 27881 (Mükerrer)

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 1

Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0130-3 / 01.03.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Meslek:

ALÇI LEVHA UYGULAYICISI

Seviye:

31

Referans Kodu:

11UMS0130-3

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK İnşaat Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

01.03.2011 Tarih ve 2011/17 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

21.03.2011 /27881 (Mükerrer)

Revizyon No:

00

1 Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8)
seviye matrisinde seviye üç (3) olarak belirlenmiştir. © Mesleki Yeterlilik
Kurumu, 2011

Sayfa 2

Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3)      11UMS0130-3 / 01.03.2011 / 00

Ulusal Meslek Standardı                Referans Kodu / Onay Tarihi /
Rev. No

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

AGRAF: Ana taşıyıcı tavan profillerini sabitlemek için
kullanılan aksesuarları,

AKSESUARLAR: Alçı levha ile yapılan asma tavan, bölme duvar
ve giydirme duvar imalatlarında kullanılan çeşitli ürünleri (agraf, klips, askı
maşası, askı çubuğu, ekleme parçası vb.),

ALÇI LEVHA: İki yüzü karton kaplı, ortası alçı, standart ve
özel boyutlarda üretilen farklı özelliklere sahip düzgün yüzeyli iç mekan yapı
malzemesini,

BORAZAN VİDA: Alçı levha uygulamalarında, alçı levhaları
galvanizli çelik sac profillere sabitlemede kullanılan vidaları,

ÇELİK DÜBEL: Asma tavan imalatlarında, mevcut döşemeye
sabitlenen, askı çubuğu ve asma tavan sistemini taşıyan dübeli,

ÇIRPI İPİ: Teraziye alınan yüzeyleri işaretleyen boyalı ipi,

DERZ BANDI: Alçı levhaların birleşim yerlerinde sıva
çatlamalarını önlemek için kullanılan bantları,

DERZ DOLGU ALÇISI: Alçı levhaların ek yerlerinde, yüzeyin
yekpare görünmesini sağlamak ve vida başlarının kapatılması amacı ile
kullanılan alçıyı,

DÜBEL-VİDA: Galvanizli profilleri döşeme, tavan ve duvara
sabitlemede kullanılan, dübel ve pul başlı vidayı,

GALVANİZ PROFİLLER: Alçı levha ile yapılan asma tavan, bölme
duvar ve giydirme duvar imalatlarında taşıyıcı sistemin oluşturulmasında
kullanılan, üzerine galvaniz kaplı, çeşitli taban genişlikleri ve et
kalınlıklarında olan profilleri,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması’nı,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten
kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı
koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan tüm alet, araç, gereç
ve cihazları,

KOT ALMAK: İmalatı yapılacak yüzeylerin terazisinde olması
için yapılan işlemi,

KÖŞE PROFİLİ: Dış köşelerin darbe dayanımını artırmak ve
yüzey dikliğini sağlamak amaçlı köşe bitişlerinde kullanılan koruyucu
profilleri,

MASTAR: Ahşap veya hafif metal malzemeden yapılan, çeşitli
uzunlukta imal edilen, yüzey düzgünlüğünü kontrol etme ve yüzey düzeltme gibi
işlerin yapımında kullanılan aracı,

MATKAP UÇLU VİDA: Alçı levha uygulamalarında, 1,7 mm den
kalın profillere sabitlemede kullanılan vidaları,

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 3

Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3)      11UMS0130-3 / 01.03.2011 / 00

Ulusal Meslek Standardı                 Referans Kodu / Onay Tarihi /
Rev. No

MERCİMEK BAŞLI VİDA: Alçı levha uygulamalarında, gereken
noktalarda metale sabitlemeyi sağlayan vidayı,

PAH: Yüzey köşelerine belirli açı veya yuvarlak şekil verilmesi
işlemini,

PERÇİN MAKİNESİ: Profilleri birbirine kenetlemeye yarayan el
aletini,

PERDAH ALÇISI: İnce sıva, alçı sıva veya alçı levha üzerine
uygulanan boya öncesi son kat alçı çeşidini,

SES YALITIM BANDI: Alçı levha uygulamalarında iki bölme arasında
ses ve ısı köprülerini önlemek amacı ile profillerin altlarına yapıştırılan
kendinden yapışkanlı süngeri,

ŞAKÜL: Elemanların düşeyliğini kontrol etmekte kullanılan
aracı,

VİDALAMA MAKİNESİ (ELEKTRİKLİ TORNAVİDA/SIKMA): Alçı levhayı
profillere sabitlemeye yarayan elektrikli tornavidayı,

YALITIM MALZEMESİ: Asma tavan, bölme duvar veya giydirme
duvar imalatlarında sistemin ısı, ses ve yangın açısından performansını
artırmak için kullanılan, farklı yoğunluklarda ve farklı kalınlıklardaki
malzemeyi,

ifade eder.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 4

Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0130-3 / 01.03.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

İÇİNDEKİLER

1.GİRİŞ………………………………………….. 6

2.MESLEK
TANITIMI…………………………………. 7

2.1.  Meslek
Tanımı………………………………… 7

2.2.  Mesleğin
Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri    7

2.3.  Sağlık,
Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler7

2.4.  Meslek
ile İlgili Diğer Mevzuat………………… 7

2.5.  Çalışma
Ortamı ve Koşulları……………………. 7

2.6.  Mesleğe
İlişkin Diğer Gereklilikler…………….. 7

3.MESLEK
PROFİLİ………………………………….. 8

3.1.  Görevler,
İşlemler ve Başarım Ölçütleri…………. 8

3.2.  Kullanılan
Araç, Gereç ve Ekipman……………… 21

3.3.  Bilgi
ve Beceriler…………………………… 22

3.4.  Tutum
ve Davranışlar…………………………. 23

4.ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME……………… 24

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 5

Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0130-3 / 01.03.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

1.GİRİŞ

Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3) ulusal meslek standardı
5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca
çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve
“Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye
İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) tarafından hazırlanmıştır.

Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3) ulusal meslek standardı,
sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş,
MYK İnşaat Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca
onaylanmıştır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 6

Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

2.MESLEK TANITIMI

2.1.Meslek Tanımı

Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği
ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği
ile ilgili iş organizasyonu yapan, alçı levha uygulama öncesi hazırlık
işlemlerini yürüten, alçı levha ile asma tavan, bölme duvar, duvar giydirme ve
bu imalatlarda gerekli alçı işlemlerini yapan, iş sonu kontrolleri ile temizlik
işlemlerini ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

2.2.Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma
Sistemlerindeki Yeri ISCO 08: 7123 (Sıvacılar)

2.3.Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili
Düzenlemeler

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları
Yönetmeliği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması
Hakkında Yönetmelik

*Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili
yürürlükte olan diğer mevzuat, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu
ile ilgili risk analizi yapılması esastır.

2.4.Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

4857 Sayılı İş Kanunu

*Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat,
kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması esastır.

2.5.Çalışma Ortamı ve Koşulları

Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3)’nın çalışma ortamı açık,
kapalı ve tozlu olabilir. Alçı Levha Uygulayıcısının yüksekte çalışma yapması
ve uzun süre ayakta kalması gerekebilir. İşin gereğine göre çalışma sürecinde
kendi meslektaşları ve iş sahibi ile iletişim içerisinde çalışır. Mesleğin
icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza ve
yaralanma riskleri bulunmaktadır.

2.6.Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Alçı Levha Uygulayıcısının; iş iskelesi ile ilgili
şartnamelere uygun çalışma yapması, yükseklik fobisinin olmaması ve ağır ve
tehlikeli işlerde çalışabilecek sağlık raporuna sahip olması gerekir.

11UMS0130-3 / 01.03.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 7

Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

3.MESLEK PROFİLİ

3.1.   Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

Çalışacağı alandaki risk unsurları hakkında bilgi sahibi
olur.

 

 

 

 

A.1.2

İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanır.

 

 

 

 

A.1.3

Oluşabilecek aksaklıkları yetkili kişiye bildirir.

 

 

A.1

İş sağlığı ve güvenliğine

A.1.4

Kazaya sebebiyet verecek davranışlardan kaçınır, iş
sağlığı ve güvenliği konusunda alınan önlemlere dikkat eder ve uyar.

 

 

ilişkin önlemleri almak

A.1.5

Çalışma alanı ve çevresindeki ilgisiz kişileri uyarır,
yetkililere bildirerek çalışma alanının dışına çıkarılmasını sağlar.

 

İş organizasyonu yapmak (devamı var)

 

 

A.1.6

İletişim araçlarını yanına alır.

A

 

 

A.1.7

Çalışacağı alanın ve iş ekipmanının gereken güvenlik donanım
kontrolünü yapar, gerekli tedbirlerin alınması için iş güvenliği uzmanına
bildirir.

 

 

 

 

A.1.8

Çalışma alanının temiz ve düzenli tutulmasını sağlar.

 

 

 

 

A.2.1

Kullanacağı araç gereçleri temin eder.

 

 

 

 

A.2.2

Kullanacağı el aletlerinin gerekliyse temizliğini ve
bakımını yapar.

 

 

A.2

İş öncesi hazırlık yapmak

A.2.3

Uygulama yapılacak yüzeyi el ve gözle kontrol eder.

 

 

 

 

A.2.4

Yüzey üzerindeki yağ, kir, pas, toz, küf ve lekeleri
temizler, gevşek ve dökülen kısımları onarır.

 

 

 

 

A.2.5

Gerekli durumlarda basit iş iskelesi kurar veya iş
iskelesinin kurulmasını sağlar.

11UMS0130-3 / 01.03.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 8

Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0130-3 / 01.03.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.3.1

Yanında çalışanlara iş dağılımı yapar.

 

 

A.3

İş programı yapmak

A.3.2

Kullanılacak malzemelerin çalışma alanına getirilmesini
sağlar.

 

 

 

 

A.3.3

İş başlama ve iş bitiş süresini belirler.

 

 

 

 

A.4.1

Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini
uygular.

A

İş organizasyonu yapmak

A.4

Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak

A.4.2

İşlemler sırasında kalite şartlarının karşılanmasını
sağlar.

 

 

 

 

A.4.3

Yapı teknik-ortam uygulama şartlarına uyar.

 

 

A.5

Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

A.5.1

Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli
ayırmayı ve sınıflamayı yapar.

 

 

A.5.2

Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar
doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak
geçici depolamasını sağlar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 9

Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0130-3 / 01.03.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

B.1.1

Verilen proje ile uygulama yapılacak yerin uygunluğunu
kontrol eder.

 

 

B.1

Alçı levha uygulaması için

B.1.2

Giydirme duvar ve asma tavan uygulamalarında uygulama
yapacağı yüzeylerin terazi ve mastar kontrolünü yapar.

 

 

hazırlık yapmak

B.1.3

Asma tavan uygulamalarında askı çubuğu veya agrafı monte
edeceği alt yüzey için gerekli olacak malzemelerin seçimini yapar.

 

 

 

 

B.1.4

Projedeki elektrik ve mekanik tesisatın yapılacak imalata
uygun olup olmadığını kontrol eder. Bir aksaklık olması halinde yetkiliye
bildirir.

 

 

 

 

B.2.1

Yüzeyi kontrol eder ve yüzeyin özelliğine göre yapılacak işlemlere
karar verir.

 

Alçı levha uygulama öncesi hazırlık işlemlerini yürütmek

B.2

Yüzey kontrolü yapmak ve gerekli önlemleri almak

B.2.2

Uygulama yapacağı alanlarda nem ve ıslaklık kontrolü
yapar.

B

 

 

B.2.3

Kontrol sonuçları ile ilgili olarak yetkiliyi
bilgilendirir.

 

 

 

B.3.1

Ürün uygulama malzemelerini ve gerekli ekipmanı kullanıma
hazır hale getirir.

 

 

B.3

Malzeme ve ekipmanı

B.3.2

Ekipman için gerekli olan elektrik enerjisinin uygulama
yapılacak ortama güvenli bir şekilde getirilmesini sağlar.

 

 

kullanıma hazır hale getirmek

B.3.3

Gerekli malzemenin siparişini verir veya verilmesini
sağlar.

 

 

 

 

B.3.4

Gelen malzemenin uygunluğunun kontrolünü yapar.

 

 

B.4

Kot Almak

B.4.1

Asma tavan ve bölme duvar bitiş kotunu belirler, uygun
araçlar kullanarak kot alma işlemini yapar.

 

 

B.4.2

Tavan U veya Duvar U ve Tavan C veya Duvar C profillerinin
sabitleneceği hattı taban-tavan ve duvar yüzeylerine işaretler.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 10

Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0130-3 / 01.03.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.1.1

Projesine uygun olarak, ana taşıyıcı profillerin
eksenlerinin sabitleneceği hattı tavan yüzeyine işaretler.

 

 

 

 

C.1.2

Projeye uygun olarak tavan U ve tavan C profilleri
yapılacak asma tavan ölçüsüne göre hazırlar ve keser.

 

 

 

 

C.1.3

Tavan U profilleri yan duvarlara dübel vida kullanarak en
fazla 60 cm aralıklarla sabitler.

 

 

 

 

C.1.4

İlk ana taşıyıcı tavan C profil eksenini duvardan 10 cm
uzak olacak şekilde konumlandırır. Daha sonra gelen ana taşıyıcı aks
aralıklarını projesine göre konumlandırır.

 

 

 

 

C.1.5

Projeye uygun askı çubuğunu veya agrafı seçer. Mevcut
döşemeye çelik dübelleri monte eder ve askı çubuklarını çelik dübellere
geçirir. Çelik dübeller ile agrafları tavana sabitler.

C

Alçı levha ile asma tavan yapmak

C.1

Galvaniz kaplı profillerle asma tavan taşıyıcı sistemini

C.1.6

Askı maşalarını, askı çubuklarına yay üzerinde bulunan
deliklerden geçirilerek takar.

 

(devamı var)

 

yapmak

C.1.7

Askı maşalarını, tavan C profillerine dik takarak,
teraziye alır. Agraflı uygulamalarda agrafları tavan C profillerine uygun
vida ile tutturur.

 

 

 

 

C.1.8

Tavan C profillerinin ek yerlerinde ekleme parçası
kullanarak ek yerlerini şaşırtır.

 

 

 

 

C.1.9

Projesine göre alçı levha uzun kenarının tali taşıyıcı
tavan C profillerine dik doğrultuda sabitlenmesi durumunda, 2,5 m
uzunluğundaki boylarda alçı levhalar için tali taşıyıcı tavan C profilleri aks
aralıkları 50 cm, paralel doğrultuda sabitlenmesi durumunda tali taşıyıcı
tavan C profilleri aksa aralıkları en fazla 40 cm olacak şekilde, tavan C
profillerinin her iki yanından iki adet klips kullanarak sabitler.

 

 

 

 

C.1.10

Alçı levha kaplamasına geçilmeden önce asma tavan
boşluğunda yer alacak tesisat işlerinin bitirilmesini sağlar.

 

 

 

 

C.1.11

Askı çubukları ve ana profillerin tesisatlarla çakışması
durumunda gereken yerlerde ek askı çubuğu veya ek agraf kullanır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 11

Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0130-3 / 01.03.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

C.2

Asma tavanda yalıtım malzemesinin yerleştirilmesini
sağlamak

C.2.1

Projesinde varsa mevcut taşıyıcı sistem üzerine boşluk
kalmayacak şekilde yalıtım malzemesinin yerleştirilmesini sağlar.

 

 

 

 

C.3.1

Vidalamaya başlamadan önce asma tavan profil sisteminin
terazisinin son kez kontrolünü yapar.

 

 

 

 

C.3.2

Gerektiğinde alçı levhaları maket bıçağı ile keser.

C

Alçı levha ile asma tavan yapmak

 

 

C.3.3

Alçı levhaların kısa kenarları ile kesilmiş kenarlarına
suni pah açar.

 

C.3

Alçı levhayı galvaniz kaplı profillere vidalamak

C.3.4

Alçı levhayı tavanın uygun köşesinden duvara yanaştırarak
kaplamaya başlar.

 

 

 

 

C.3.5

Alçı levhaların tavan C profillerinin tabanını
ortalamasını sağlar.

 

 

 

 

C.3.6

Alçı levhaları uygun boyutlu borazan vidalar ile en fazla
25cm aralıklarla ve şaşırtmalı olarak tavan C profillerine sabitler.

 

 

 

 

C.3.7

Vida başlarının kartonu yırtmadan yüzeyin biraz altında
olmasını sağlar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 12

Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0130-3 / 01.03.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.1.1

Projeye uygun olarak duvar U ve duvar C profilleri
yapılacak bölme duvar ölçüsüne göre hazırlar ve duvar C profillerini tavan
yüksekliğinden 1cm daha kısa olacak şekilde keser.

 

 

 

 

D.1.2

Sabitleme öncesi, duvar U profillerinin ve yan duvarlara
tutturulacak duvar C profillerinin altlarına, projede tanımlı olan
kullanılacak profil genişliğine göre kendinden yapışkanlı ses yalıtım bandı yapıştırır.

 

 

D.1

Galvaniz kaplı profillerle bölme duvar taşıyıcı sistemini
yapmak

D.1.3

Duvar U profillerini, taban ve tavana duvar C profillerini
yan duvarlara dübel vida kullanarak en fazla 60 cm aralıklarla sabitler.

 

 

 

D.1.4

Duvar C profillerini, duvar U profillerinin arasına
geçirir. Projeye uygun olarak ardışık DC profil aralıklarının mesafesini
ayarlar ve konumlandırır.

 

 

 

 

D.1.5

Kat yüksekliğinin kullanılacak profil boyundan uzun olduğu
durumlarda eklemeyi, iki profilin ek yerlerinde en az 30 cm lik bir profili
perçinleyerek yapar.

D

Alçı levha ile bölme duvar yapmak

 

 

D.1.6

Duvar C profillerinde ek var ise ek yerlerini şaşırtmalı
olarak uygular.

 

(devamı var)

 

 

D.2.1

Vidalamaya başlamadan önce duvar profillerinin aks
aralıklarını ve terazisini son kez kontrol eder.

 

 

 

 

D.2.2

Alçı levhaları duvar yüksekliğinden 1 cm daha kısa olacak
şeklide kesilerek alçı levhanın üst kenarı tavana oturtulacak şekilde
uygular.

 

 

 

Alçı levhayı galvaniz kaplı

D.2.3

Alçı levhaların kısa kenarları ile kesilmiş kenarlarına
suni pah açar.

 

 

D.2

profillere ilk yüzünden vidalamak

D.2.4

Alçı levhaların üst kenarı ve alt kenarında uygun ölçüde
uygulama boşluğu bırakarak kaplamaya bir yüzden bir tam alçı levha ile
başlar.

 

 

 

D.2.5

Alçı levhaların duvar C profillerinin yanlarını
ortalamasını sağlar.

 

 

 

 

D.2.6

İlk yüzdeki alçı levhalar uygun boyutlu borazan vidalar
ile en fazla 30 cm aralıklarla ve şaşırtmalı olarak duvar C profillerine
sabitler.

 

 

 

 

D.2.7

Alçı levhaların ek yerleri aynı doğrultuda olmayacak
şekilde şaşırtılarak ilk yüzün kaplamasını bitirir.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 13

Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0130-3 / 01.03.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

D.3

Bölme duvara yalıtım

D.3.1

Diğer yüzde alçı levha kaplamasına geçilmeden önce bölme
boşluğunda yer alacak tesisat işlerinin (elektrik, su, ses, iklimlendirme,
havalandırma, yangın önleme vb) bitirilmesini sağlar.

D

Alçı levha ile bölme duvar

malzemesi yerleştirmek

D.3.2

Projesinde varsa, diğer yüzün kaplamasına geçilmeden önce
duvar boşluğunda yer alacak yalıtım malzemesini yerleştirir.

yapmak

D.4

Alçı levhayı diğer yüzden galvaniz kaplı profillere
vidalamak

D.4.1

Alçı levhaların ek yerleri aynı doğrultuda olmayacak
şekilde şaşırtılarak diğer yüzün kaplamasını bitirir.

 

 

D.5

Köşe profili yerleştirmek

D.5.1

Köşelerin darbe dayanımını ve dikliğini sağlamak amacı ile
delikli köşe profili köşe uzunluğunda keser ve derz dolgu alçısı ile köşelere
uygular.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 14

Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0130-3 / 01.03.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.1.1

Agraflı uygulama yapılacak ise projesine uygun olarak,
seçilen agrafların sabitleneceği hattı, mevcut duvar yüzeyine düşeyde uygun
aralıklara göre işaretler.

 

 

 

 

E.1.2

Projeye uygun olarak tavan U veya duvar U ve tavan C veya
duvar C profilleri yapılacak giydirme duvar ölçüsüne göre hazırlar. C
profilleri tavan yüksekliğinden 1 cm daha kısa olacak şekilde keser.

 

 

 

Galvaniz kaplı profillerle

E.1.3

Sabitleme öncesi, U profillerinin altlarına, ses yalıtım
bandı yapıştırır.

 

 

E.1

giydirme duvar taşıyıcı sistemini yapmak

E.1.4

Agrafları, belirlenen hat üzerine düşeyde uygun
aralıklarla dübel vida kullanarak sabitler.

 

 

 

 

E.1.5

U profillerini taban ve tavana, dübel vida kullanarak en
fazla 60 cm aralıklarla sabitler.

 

Alçı levha ile galvaniz

 

 

E.1.6

Agraflı uygulamalarda tavan C profilleri, duvar yüzeyine
sabitlenen agrafların iki kanadı arasına yerleştirilerek tavan U
profillerinin aralarına geçirilir.

E

kaplı profiller kullanarak giydirme duvar yapmak (devamı
var)

 

 

E.1.7

Agraflar tavan C profillerine her iki kanadından uygun
vida kullanılarak sabitlenir. Agraf kanatları giydirme duvar konumuna göre
kıvrılarak ayarlanır.

 

E.2

Giydirme duvarda yalıtım malzemesin yerleştirilmesini
sağlamak

E.2.1

Alçı levha kaplamasına geçilmeden önce giydirme duvar
boşluğunda yer alacak tesisat işlerinin bitirilmesini sağlar.

 

 

E.2.2

Projesinde varsa, alçı levha kaplamasına geçilmeden önce
duvar boşluğunda yer alacak yalıtım malzemesi yerleştirilir.

 

 

 

 

E.3.1

Vidalamaya başlamadan önce giydirme duvar profil
sisteminin terazisi ve C profili aralıklarını son kez kontrol eder.

 

 

E.3

Alçı levhayı galvaniz kaplı profillere vidalamak (devamı
var)

E.3.2

Alçı levhaları duvar yüksekliğinden 1 cm daha kısa olacak şeklide
uygular.

 

 

E.3.3

Alçı levhaların kısa kenarları ile kesilmiş kenarlarına
suni pah açar.

 

 

 

 

E.3.4

Alçı levhaların üst kenarı tavana olabildiğince
yaklaştırır, alt kenarı ile taban arasında 1 cm boşluk bırakılarak kaplamaya
başlar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 15

Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0130-3 / 01.03.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.3.5

Alçı levhaların tavan C profillerinin yanlarını
ortalamasını sağlar.

E

Alçı levha ile galvaniz kaplı profiller kullanarak
giydirme duvar yapmak

E.3

Alçı levhayı galvaniz kaplı profillerine vidalamak

E.3.6

Alçı levhalar uygun boyutlu borazan vidalar ile en fazla
30 cm aralıklarla ve şaşırtmalı olarak U ve C profillerine sabitler.

 

 

 

E.3.7

Alçı levhaların ek yerleri aynı doğrultuda olmayacak
şekilde şaşırtılarak duvar yüzeyinin kaplamasını tamamlar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 16

Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0130-3 / 01.03.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.1.1

Uygulama yapılacak duvar yüzeyinin terazisinde 3 cm den
fazla bozukluk var ise bu kısımlara ön takozlama yapar.

 

 

F.1

Yüzey hazırlığı yapmak

F.1.2

Yüzeydeki toz ve tutunmayı önleyici maddeleri fırça ile
temizler.

 

 

 

F.1.3

Kuru ve sıcak yüzeyleri uygulama öncesi ıslatır.

 

 

 

 

F.1.4

Tutunmayı artırmak üzere pürüzsüz yüzeylere taşçı tarağı
ile çentik atar.

 

Alçı levha ile yapıştırma alçısı kullanarak giydirme duvar
yapmak

 

 

F.2.1

Üretici kullanım talimatına uygun olarak yapıştırma alçı
harcını hazırlar.

F

 

 

F.2.2

Hazırlanan alçı harcını spatula ile alçı levhaların
arkasına üretici talimatları doğrultusunda öbekler halinde uygular.

 

 

F.2

Mevcut duvar yüzeyine alçı levhaların yapıştırılmasını
sağlamak

F.2.3

Duvar yüzeyine yapıştırılacak alçı levhanın alt kenarı ile
döşeme arasında 1 cm boşluk bırakır. Bunun için levha altlarına alçı levhadan
takozlar yerleştirir.

 

 

F.2.4

Duvara veya arkasına yapıştırma alçısı ile öbekleme
yapılmış alçı levhayı takozlar üzerine oturtur ve duvara doğru iterek
yapıştırır.

 

 

 

 

F.2.5

Alçı levhaları mastar yardımı ile duvara bastırır.

 

 

 

 

F.2.6

Yüzeyin yatay ve düşey terazisini kontrol eder ve bu
işlemi uygun sürelerde tekrarlar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 17

Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0130-3 / 01.03.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.1.1

Derz dolgusu yapılacak alan pahlı alçı levha ise doğrudan
derz bandı yapıştırır. Pah alanı yoksa suni pah açıldıktan sonra kendinden
yapışkanlı ve gözenekli derz bandı yapıştırır.

 

 

 

 

G.1.2

Alçı levha derz dolgu malzemesini tarifine göre hazırlar.

 

 

G.1

Derz dolgusu yapmak

G.1.3

Derz bandı üzerine ilk katı 10 cm ikinci katı 20 cm ve
üçüncü katı 30 cm olacak şekilde ilk kat kuruduktan sonra ikinci katı; ikinci
kat kuruduktan sonra üçüncü katı çekilme koşuluyla derz dolgusu yapar.

G

Uygulama sonrası yüzey

 

 

G.1.4

Yüzeyde vida varsa vida başlarını derz dolgu alçısıyla
kapatır.

işlemlerini yapmak

 

 

G.1.5

Bütün kuruma işleminden sonra derz dolgusunu zımparalar.

 

 

 

 

G.2.1

Yüzeyin tozdan ve kirden arındığını kontrol eder.

 

 

G.2

Alçı levha yüzeyine perdah

G.2.2

Yüzeye uygun ve yetecek kadar perdah alçısını kullanım
tarifine göre hazırlar.

 

 

alçısı yapmak

G.2.3

Yüzeyde boşluk bırakmayacak şekilde ve bir film tabakası şeklinde
perdah alçısını çeker.

 

 

 

 

G.2.4

Yüzey zımpara işlemini yapar ve yüzeyi boya işlemine hazır
hale getirir.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 18

Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0130-3 / 01.03.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

H.1.1

Yüzeyi terazi ile kontrol eder.

 

 

 

 

H.1.2

Alçı levha derzlerini ve derz dolgusunu kontrol eder.

 

İş sonu kontrol ve temizlik işlemlerini yürütmek

H.1

İş sonu kontrolleri yapmak

H.1.3

Alçı levhanın perdah alçı uygulamasını kontrol eder.

H

 

 

H.1.4

Gerektiği durumlarda spot yardımı ile yüzey kontrolü
yapar.

 

 

H.2

Çevre temizliğini yapmak

H.2.1

Kullanılan araç ve gereçleri toplar ve temizler.

 

 

H.2.2

Çevre temizliğini yapar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 19

Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0130-3 / 01.03.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

I.1

Meslekle ilgili yayınları,

I.1.1

Meslekle ilgili yayınları takip eder.

 

 

teknolojik gelişmeleri izlemek

I.1.2

Ürün tanıtım toplantılarına katılır.

I

Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek

 

 

I.2.1

Meslekle ilgili kurslara, sertifika programlarına katılır.

 

I.2

Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, kurs vb. faaliyetlere
katılmak

I.2.2

Meslekle ilgili katıldığı eğitimler sonucunda elde ettiği
bilgileri mesleğinde kullanır. Öğrendiklerini çalıştığı ekiple paylaşır.

 

 

 

 

I.2.3

Biriminde işe yeni başlayanlara işin detayı hakkında
kazandığı tecrübeleri aktarır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 20

Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

3.2.Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipmanlar

1.

Alçı levha çeşitleri

2.

Alçı levha rendesi

3.

Çekiç

4.

Çırpı ipi

5.

Derz dolgu malzemeleri

6.

Dübel

7.

Elektronik lazer ışınlı hortum terazi

8.

Fırça

9.

Gönye

10.

İletişim araçları (telsiz, telefon vb.)

11.

İş asansörü

12.

İş merdiveni

13.

Kalem

14.

Kenar düzeltme rendesi

15.

Kişisel koruyucu donanım (iş elbisesi, iş ayakkabısı,
eldiven, baret, gaz maskesi, toz maskesi)

16.

Leğen

17.

Maket bıçağı

18.

Mala

19.

Mastar

20.

Matkap

21.

Metal kesme makası

22.

Metre

23.

Pah rendesi

24.

Profil perçin makinesi

25.

Spatula

26.

Su terazi

27.

Sünger

28.

Şakül

29.

Şarjlı matkap

30.

Şeffaf hortum

31.

Taşçı tarağı

32.

Testere

33.

Tornavida çeşitleri

34.

Vida çeşitleri

35.

Vidalama makinesi (elektrikli tornavida/sıkma)

36.

Zımpara

11UMS0130-3 / 01.03.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 21

Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

3.3.Bilgi ve Beceriler

1.

Acil durum bilgisi

2.

Alçı levha uygulama bilgi ve becerisi

3.

Araç, gereç ve ekipman bilgisi

4.

Artık ve atıkların kaynakta doğru ayrılması bilgisi

5.

Basit iş iskelesi kurma bilgi ve becerisi

6.

Çevre koruma standartları bilgisi

7.

Depolama bilgisi

8.

Derz dolgu uygulama bilgi ve becerisi

9.

Ekip içinde çalışma yeteneği

10.

El aletlerini kullanma bilgisi

11.

El becerisi

12.

El-göz koordinasyon yeteneği

13.

Harç karışım miktarları bilgisi

14.

İletişim yeteneği

15.

İSG bilgisi

16.

İşaret bilgisi

17.

İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi

18.

Kalite kontrol prensipleri bilgisi

19.

Kullanım kılavuzu, el kitabı ve bakım kitabı kullanma
bilgisi

20.

Macun uygulama teknikleri bilgisi

21.

Malzeme bilgisi

22.

Mesafe ve ağırlık tahmin yeteneği

23.

Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

24.

Mesleki terim bilgisi

25.

Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği

26.

Proje okuma bilgisi

27.

Standart ölçüler bilgisi

28.

Temel çalışma mevzuatı bilgisi

29.

Yüzey hazırlama teknikleri bilgi ve becerisi

30.

Zamanı iyi kullanma becerisi

31.

Zımparalama teknikleri bilgisi

11UMS0130-3 / 01.03.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 22

Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

3.4.Tutum ve Davranışlar

1.Acil ve stresli durumlarda
soğukkanlı ve sakin olmak

2.Amirlerine doğru ve zamanında
bilgi aktarmak

3.Beraber çalıştığı kişilerle işe
göre hareket koordinasyonu kurmak ve eş zamanlı hareket etmek

4.Çalışma zamanını iş emrine
uygun şekilde etkili ve verimli kullanmak

5.Çevre korumaya karşı duyarlı
olmak

6.Çevre, kalite ve İSG
mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek

7.Değişime karşı açık olmak ve
değişen koşullara uyum sağlamak

8.Ekip içinde uyumlu çalışmak

9.Göreviyle ilgili yenilikleri
izlemek ve uygulamak

10.  İnsan ilişkilerine özen
göstermek

11.  İş disiplinine sahip olmak

12.  İşyeri çalışma prensiplerine
uymak

13.  İşyerine ait araç, gereç ve
ekipmanın kullanımına özen göstermek

14.  Kaliteye dikkat etmek

15.  Kendini geliştirme konusunda
istekli olmak

16.  Kendinin ve diğer kişilerin
güvenliğini gözetmek

17.  Meslek ahlakına sahip olmak

18.  Planlı ve organize olmak

19.  Risk ve tehlike faktörleri
konusunda duyarlı davranmak

20.  Sorumluluklarını bilmek ve
yerine getirmek

21.  Talimat ve kılavuzlara
titizlikle uymak

22.  Tedbirli olmak

23.  Tehlikeli durumlarda kendi
hareket alanında etkin şekilde, hızlı ve doğru tepki verebilmek ve ilgilileri
bilgilendirmek

24.  Temizlik, düzen ve işyeri
tertibine özen göstermek

25.  Yetkisinde olmayan kusurlar
hakkında ilgilileri bilgilendirmek

11UMS0130-3 / 01.03.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 23

Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0130-3 / 01.03.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

4.ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3) meslek standardını esas
alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve
değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme
merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak
gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu
meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır.
Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik,
Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 24

Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0130-3 / 01.03.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Ek: Meslek
Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar 1.    Meslek
Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

H.   Necati
ERSOY, İNTES – Genel Sekreter

Dr. Aytekin AKAGÜN, İNTES – İnşaat Yüksek Mühendisi

Aslı KARATEKİN, İNTES – İstatistikçi

Gülesen BAL, İNTES – İşletme

Sevil Buket ATAR, İNTES – İnşaat Teknikeri

2.Teknik Çalışma Grubu
Üyeleri

Fatih ULUTAŞ, Türkiye Alçı Üreticiler Derneği – İnşaat
Mühendisi Arif ERGİN, Türkiye Alçı Üreticiler Derneği – İç Mimar Mehmet Fuat
KÖPRÜLÜ, KARGIN ALÇI – Üretim Müdürü Gülden ERCAN, KARGIN ALÇI – Kalite Kontrol
Şefi Muharrem KARA, ÖZ YILDIZ ALÇI – Teknisyen Aydın OKKALI, ÖZ YILDIZ ALÇI –
Montaj Ustası Muhammet TAŞKIRAN, ÖZ YILDIZ ALÇI – Çırak Emrah ÇÖRDÜK, İNTES-
MYM – İnşaat Mühendisi Eren EROĞLU, İNTES MYM – Makine Mühendisi Necati AKBAŞ,
İNTES MYM – Yapı Eğitimcisi

3.Görüş İstenen Kişi,
Kurum ve Kuruluşlar

Ankara Sanayi Odası Ankara Ticaret Odası

Boğaziçi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü Boya Sanayicileri Derneği

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Proje ve İnşaat Dairesi
Başkanlığı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü

Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği

İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

İNTES Üye Firmaları

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü KNAUF A Ş.

Kargın Alçı, Madencilik, İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü Özyıldız Alçı Proje İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd.
Şti.

T.C. Başbakanlık, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı İşleri Genel
Müdürlüğü

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve
Güvenliği Genel Müdürlüğü

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 25

Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

11UMS0130-3 / 01.03.2011 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik
Kurumu, İnşaat Emlak Daire Başkanlığı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş
Kurumu, İşgücü Uyum Dairesi Başkanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Araştırma ve Geliştirme
Dairesi Başkanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel
Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Erkek Teknik Öğretim Genel
Müdürlüğü

Türk Akreditasyon Kurumu

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Müteahhitler Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Resmi Sektör İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası
Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, İnşaat Bakım Onarım
Dairesi Başkanlığı

4.MYK
Sektör Komitesi

Mustafa DEMİR,

Hüseyin ÇELİK,

Kemal AYDOĞAN,

Ekrem DİRİER,

Mehmet SAĞ,

Doç. Dr. Rifat SÖNMEZ,

H.   Necati
ERSOY,

Mustafa ARSLAN,

Hacı ÜSTÜNDAL, Muzaffer YÖNTEM,

Üyeleri ve Uzmanlar

Başkan (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Üye
(Bayındırlık ve İskan Bakanlığı)

Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Üye (Milli Eğitim Bakanlığı)

Üye (Ulaştırma Bakanlığı)

Üye (Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı)

Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Üye (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu) Üye (Hak
İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Firuzan SİLAHŞÖR, Aylin RAMANLI, Sinan GERGİN,

Daire Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör Komitesi Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)

5.MYK
Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,

Prof. Dr. Oğuz BORAT,

Yrd. Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ, Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, Dr.
Osman YILDIZ,

Celal KOLOĞLU,

Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)
Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Üye (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Üye (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2011

Sayfa 26

Incoming search terms:

  • alçı levha uygulayıcısı seviye 3 meslek standardı (2)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>