AHŞAP KALIPÇI SEVİYE 3

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL MESLEK STANDARDI

AHŞAP KALIPÇI SEVİYE 3

REFERANS KODU / 10UMS0081-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /
16.07.2010-27643

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 1

Ahşap Kalıpçı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0081-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Meslek:

AHŞAP KALIPÇI

Seviye:

31

Referans Kodu:

10UMS0081-3

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

Türkiye inşaat Sanayicileri işveren Sendikası (İNTES)

Yardımcı Kuruluş: Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK İnşaat Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

29.06.2010 Tarih ve 2010/37 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

16.07.2010-27643

Revizyon No:

00

1 Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8)
seviye matrisinde seviye üç (3) olarak belirlenmiştir. © Mesleki Yeterlilik
Kurumu, 2010

Sayfa 2

Ahşap Kalıpçı (Seviye 3)                10UMS0081-3 / 29.06.2010 / 00

Ulusal Meslek Standardı                Referans Kodu / Onay Tarihi /
Rev. No

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

AKS: Betonarme kalıp planında yer alan kolon ve duvarların
eksenini gösteren doğrultuyu,

AKS KODU: Kalıp planlarında 1, 2, 3… gibi rakam ve
A,B,C… gibi harflerle gösterilen ve ip iskelesi üzerinde işaretlenen doğrultu
adlarını,

ANA KİRİŞ: Dikmelerin üzerine yerleştirilen ve sistemin
yüklerini taşıyan esas kirişleri, APLİKASYON: Projenin zemine uygulanması
işlemlerini,

BETON KÜRÜ: Taze betonun mukavemetini kazanması sürecinde
uygulanan koruma işlemlerini,

BETON SIZMASI: Kalıp yüzey aralıklarından beton harcının
sızarak dökülmesini,

BİTİŞİK NİZAM: Binaların aralarında mesafe bırakılmaksızın
yan yana konumlandırılmasını,

BULON: Kalıp yüzeylerini birbirine bağlamakta kullanılan
çelik saplamalı cıvatalı elemanları,

DİKME: Düşey taşıyıcı elemanı,

DONATI: Beton içerisine yerleştirilen demirleri,

DÖŞEME: Betonarme plak şeklindeki yatay taşıyıcıyı,

DÜŞEY TAŞIYICI: Betonarme yapılar için kolon ve perde
duvarları, yığma yapılar için ise taşıyıcı duvarları,

GÖNYE: Birbirine dik birleşen iki elemanın 90 derece
durumunu kontrol etmeye yarayan ölçü aletini,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflamasını,

IZGARA KİRİŞİ: Ana kirişler üzerine yerleştirilen ve üzerine
kalıp kaplaması tahtaları çakılan kirişleri,

İP İSKELESİ (TELORE): Planın zemine uygulanması (aplikasyon)
işlemleri sırasında ahşap kazık ve latalar (5/10) kullanılarak oluşturulan ve
üzerine akslar işaretlenerek karşılıklı aks ipleri çekilen geçici sistemi,

KALIP İSKELESİ: Betonarme kalıplarında düşey taşıyıcılarının
oluşturduğu sistemi,

KALIP YAĞI: Beton ile temas eden kalıp yüzeylerinin betona
yapışmadan kolayca ayrılmasını sağlayan özel yağı,

KALIP: Betonarme yapı elemanlarının yapımı için projesine
uygun olarak üretilerek içerisine demir donatı döşenen, beton dökülen ve
genellikle sökülen malzemeyi,

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 3

Ahşap Kalıpçı (Seviye 3)                10UMS0081-3 / 29.06.2010 / 00

Ulusal Meslek Standardı                 Referans Kodu / Onay Tarihi /
Rev. No

KALIPTA EĞİLME: Beton dökümü sırasında beton ağırlığı ve
döküm işlemlerinden gelen yükler nedeni ile kalıpta meydana gelebilecek
düzlemden sapmayı,

KALIPTA GEVŞEME: Kalıp elemanlarının bağlantılarında meydana
gelebilecek açılmaları,

KALIPTA ŞİŞME: Genelde kolon ve perde duvar kalıplarında
beton dökümü sırasında meydana gelebilecek genişlemeleri,

KAMA: Dikmeleri ayarlamak ve sıkıştırmak için dikme
altlarına yerleştirilen özel hazırlanmış ahşap parçaları,

KANAT: Kolon, kiriş, perde duvar ve döşeme kalıplarının bir
yüzeyini oluşturmak için hazırlanan elemanları,

KİRİŞ: Yatay veya yataya yakın taşıyıcı betonarme elemanını,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Çalışanı, yürütülen işten
kaynaklanan, sağlık ve güvenliği etkileyen bir veya birden fazla riske karşı
koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan tüm alet, araç, gereç
ve cihazları,

KLEPA: Kanat tahtalarını birbirine birleştirmekte kullanılan
ahşap elemanları,

KOL GENİŞLİĞİ: Merdiven basamaklarının üzerine dizili olduğu
eğik döşemenin genişliğini,

KOLON: Düşey taşıyıcı betonarme elemanını,

KUŞAK: Kolon, kiriş ve perde duvar kalıplarında kalıp
yüzeylerini karşılıklı olarak desteklemekte kullanılan elemanları,

MASTAR AYAĞI: Beton dökümü sırasında döşeme kalınlığını ve
yüzey düzgünlüğünü ayarlamak için yapılan ve üzerinden mastar çekilen donanımı,

MASTAR: Döşeme kalıplarına dökülen betonu mastar ayağı
düzlem kotuna göre tesviye etmekte kullanılan aracı,

PAYANDA: Eğik destek elemanlarını,

PERDE DUVAR: Betonarme düşey taşıyıcı duvarı,

RIHT ALIN TAHTASI: Merdiven kalıbı yapımında rıht alnını
oluşturmak için çakılan tahtayı,

RIHT: Merdiven basamakları arasındaki yüksekliği,

ŞAKÜL: Elemanların düşeyliğini kontrol etmekte kullanılan
aracı,

T BAŞLIKLI DİKME: Genelde kiriş kalıplarının altına
yerleştirilen tek veya iki dikme üzerinde yatay bir başlıkla ve onların çaprazlanması
ile oluşturulan T şeklindeki dikmeyi,

TERAZİ: Elemanların yatay düzleminde doğruluğunu kontrol
etmekte kullanılan aracı,

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 4

Ahşap Kalıpçı (Seviye 3)                10UMS0081-3 / 29.06.2010 / 00

Ulusal Meslek Standardı                 Referans Kodu / Onay Tarihi /
Rev. No

YASTIK: Dikmeler altına geniş yüzü üzerine yerleştirilen
elemanları, ifade eder.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 5

Ahşap Kalıpçı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0081-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

İÇİNDEKİLER

1.GİRİŞ………………………………………….. 7

2.MESLEK
TANITIMI…………………………………. 8

2.1.  Meslek
Tanımı………………………………… 8

2.2.  Mesleğin
Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri    8

2.3.  Sağlık,
Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler8

2.4.  Meslek
ile İlgili Diğer Mevzuat………………… 8

2.5.  Çalışma
Ortamı ve Koşulları……………………. 8

2.6.  Mesleğe
İlişkin Diğer Gereklilikler…………….. 8

3.MESLEK
PROFİLİ………………………………….. 9

3.1.  Görevler,
İşlemler ve Başarım Ölçütleri…………. 9

3.2.  Kullanılan
Araç, Gereç ve Ekipman……………… 22

3.3.  Bilgi
ve Beceriler…………………………… 23

3.4.  Tutum
ve Davranışlar ………………………..  24

4.ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME……………… 25

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 6

Ahşap Kalıpçı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0081-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

1.GİRİŞ

Ahşap Kalıpçı (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544 sayılı
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan
“Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki
Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye İnşaat
Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) tarafından hazırlanmıştır.

Ahşap Kalıpçı (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki
ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK İnşaat
Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca
onaylanmıştır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 7

Ahşap Kalıpçı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

2.MESLEK TANITIMI

2.1.Meslek Tanımı

Ahşap Kalıpçı (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ile
çevreye ilişkin önlemleri alarak, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan,
ahşap ve diğer kalıp yüzey malzemelerini kullanarak kalıp ve kalıp iskelesi
kuran, söken ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli
kişidir.

2.2.Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri ISCO 08:
7114 (Beton ustaları ve diğer ilgili çalışanlar)

2.3.Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili
Düzenlemeler

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları
Yönetmeliği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması
Hakkında Yönetmelik

*Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili
yürürlükte olan diğer mevzuat, kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve konu
ile ilgili risk analizi yapılması esastır.

2.4.Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

4857 Sayılı İş Kanunu

*Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan diğer mevzuat,
kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulması esastır.

2.5.Çalışma Ortamı ve Koşulları

Ahşap Kalıpçı (Seviye 3) inşaatlarda, açık havada,
yeraltında (tünel vb kapalı alanlarda) ve yüksek yerlerde çalışır. Çalışma
ortamı mevsim şartlarına göre aşırı soğuk veya sıcak olabilir. Çalışma
sürecinde kendi meslektaşları ile bir ekip halinde ve demirci ve betoncu gibi
farklı meslek elemanları ile işbirliği içerisinde çalışır.

2.6.Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Ahşap Kalıpçının; yükseklik fobisinin olmaması ve ağır ve
tehlikeli işlerde çalışabilecek sağlık raporuna sahip olması gerekir.

10UMS0081-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 8

Ahşap Kalıpçı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0081-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

3.MESLEK PROFİLİ

3.1.   Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

Çalışacağı alandaki risk unsurları hakkında bilgi sahibi
olur.

 

 

 

 

A.1.2

İş sağlığı ve güvenliği için gerekli KKD’leri kullanır.

 

 

 

 

A.1.3

Kullandığı elektrikli aletlerle ilgili arızalan yetkili
kişiye bildirir.

 

 

A.1

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemleri almak

A.1.4

Kazaya sebebiyet verecek davranışlardan kaçınır, iş
sağlığı ve güvenliği konusunda alınan önlemlere dikkat eder ve uyar.

 

 

 

A.1.5

Çalışma alanında ilgisiz kişilerin bulunmamasına dikkat
eder.

 

 

 

 

A.1.6

İletişim araçlarını yanına alır.

 

 

 

 

A.1.7

Çalışacağı alanın gereken güvenlik donanım kontrolünü iş
sağlığı ve güvenliği uzmanının direktiflerine uygun olarak yapar.

A

İş organizasyonu yapmak

 

 

A.2.1

İşin gerektirdiği çalışma alanını belirler.

 

 

 

Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak

A.2.2

Çalışma alanının işe uygunluğunu kontrol eder.

 

 

A.2

A.2.3

Çalışma alanında bulunan atıkların uzaklaştırılmasını
sağlar.

 

 

 

 

A.2.3

Çalışma alanında kullanılacak araç, ekipman ve
malzemelerin düzenli yerleştirilmesini sağlar.

 

 

 

 

A.3.1

Kalıp planlarını inceler.

 

 

 

 

A.3.2

İş için gerekli araç, ekipman ve malzemelerin listesini
hazırlar.

 

 

A.3

Araç, ekipman ve malzemeleri kullanıma hazırlamak

A.3.3

İş için gerekli araç, ekipman ve malzemelerin teminini
sağlar.

 

 

 

A.3.4

Temin edilen araç, ekipman ve malzemelerin kullanım
alanında hazır bulunmasını sağlar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 9

Ahşap Kalıpçı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0081-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

B

Planın zemine uygulanması için ip iskelesi yapmak

B.1

İp iskelesi dikmelerini çakmak

B.1.1

İnşaat oturum alanı köşe kazıklarına göre ip iskelesi
kazıklarının doğrultusunu belirler.

B.1.2

İp iskelesi köşe kazıklarını çakarak doğrultu ipi çeker.

B.1.3

İp iskelesi kazık aralıklarını belirler ve doğrultu ipine
göre kazıkları çakar.

B.2

İp iskelesi yatay elemanları (5/10) dikmelere çakmak

B.2.1

Çakılacak yatay elemanların (5/10) düzgünlüğünü kontrol eder
ve kazıklara yatay pozisyonda çakar.

B.2.2

Eğimli zeminlerde ip iskelesini kademelendirir.

B.2.3

Bitişik nizamda, yatay elemanları komşu bina duvarına
tespit eder.

B.2.4

Yatay elemanların yataylığını (terazisini) kontrol eder.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 10

Ahşap Kalıpçı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0081-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.1.1.

Kalıp planı üzerinde aksları inceler.

 

 

 

 

C.1.2

Kalıp planı akslarını ip iskelesi yatay elemanlarına kalem
ile işaretler.

 

 

 

 

C.1.3.

Yatay elemanda kalem ile yapılan aks işaret noktalarına
testere ile çentik açar.

 

 

C.1

Aksları belirlemek

C.1.4.

Aks işaret noktalarına ayrıca çivi çakar.

 

 

 

 

C.1.5

Aks işaret noktalarına aks numaralarını yazar.

 

Kalıp kurma öncesi

 

 

C.1.6

Aks doğrultularını belirlemek için karşılıklı ip çeker.

C

hazırlık yapmak (devamı var)

 

 

C.1.7

İp iskelesi üzerinde işaretlenen aksların doğruluğunu yetkililere
kontrol ettirir.

 

 

C.2

Kazıkları hazırlamak

C.2.1

Kalıp planlarına göre kazık tür, boyut ve sayılarını
belirleyerek liste hazırlar.

 

 

C.2.2

Kazık boylarını keser, uçlarını sivriltir ve yerine
taşınmasını sağlar.

 

 

 

 

C.3.1

Kalıp planına göre dikme tür, boyut ve sayılarını
belirleyerek liste hazırlar.

 

 

C.3

Dikmeleri hazırlamak

C.3.2

Tür ve sayılarına göre dikme boylarını keser.

 

 

 

 

C.3.3

T başlıklı dikmelerin başlık ve yanlamalarını
(çaprazlarını) hazırlar, çakar ve kullanım yerlerine taşınmasını sağlar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 11

Ahşap Kalıpçı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0081-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.4.1

Kalıp planlarına göre yan kanat tür, boyut ve sayılarını
belirleyerek liste hazırlar.

 

 

 

Temel, kolon ve kiriş kalıpları için kanatlar hazırlamak

C.4.2

Kanat boyutlarına göre tahta ve klepa boyutlarını ayarlar.

C

Kalıp kurma öncesi hazırlık yapmak

C.4

C.4.3

Klepaları belirli aralıklarla çalışma platformuna dizer.

 

 

 

 

C.4.4

Klepalar üzerine hazırlanan tahta veya levhaları
yerleştirerek çakar.

 

 

 

 

C.4.5

Kanat boyutlarını kalıp planına göre kontrol eder.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 12

Ahşap Kalıpçı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0081-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

D

Ahşap kalıp yapmak (devamı var)

D.1

Temel kalıbı yapmak

D.1.1

Kalıp planı ve aks doğrultularına göre temel kalıbın
oturma yerini yetkili kişi nezaretinde belirler.

D.1.2

Belirlenen kalıp oturma yeri ve boyutlarına göre temel
kalıbın yan kanatlarını yerleştirir ve kalıbı sabitler.

D.1.3

Kanatlara düşey, yatay ve eğik doğrultularda destekler
çakar.

D.2

Kolon kalıbı yapmak

D.2.1

Kalıp planı ve aks doğrultularına göre kolon kalıbının
oturma yerini yetkili kişi nezaretinde belirler.

D.2.2

Kolon kalıbı tabanlarını köşeleri gönyeye alarak çakar.

D.2.3

Kolon yan kanatlarından üçünü tabanlar içerisine
yerleştirir.

D.2.4

Yerleştirilen üç kanadı yanlamalarla (payandalarla)
destekler.

D.2.5

Kolon tabanlarının temizlenmesini ve yağlanmasını sağlar.

D.2.6

Betonarme demircisinin donatıyı yerleştirmesini takiben
dördüncü yan kanadı kapatır.

D.2.7

Kalıp kuşaklarını bağlar ve sıkar.

D.2.8

Kalıp düşey yatay ve eğik desteklerini çakar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 13

Ahşap Kalıpçı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0081-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.3.1

Kalıp planı ve aks doğrultularına göre perde duvar
kalıbının oturma yerini yetkili kişi nezaretinde belirler.

 

 

 

 

D.3.2

Taban desteklerini çakar.

 

 

 

 

D.3.3

Belirli aralıklarla ızgara dikmelerini dikerek geçici
olarak destekler.

 

 

 

 

D.3.4

Izgara dikmelerinin düşeyliğini (şakülünü) kontrol eder.

 

 

 

 

D.3.5

Izgara dikmelerine kuşaklar bağlar.

 

 

D.3

Perde duvar kalıbı yapmak

D.3.6

Kuşakları yatay ve eğik elemanla destekleyerek kalıp
yüzeyinin sabitliğini sağlar.

 

 

D.3.7

Izgara dikmelerinin iç yüzeyine kalıp yüzey tahta veya
levhaları çakar.

 

Ahşap kalıp yapmak (devamı var)

 

 

D.3.8

Perde tabanının temizlenmesini ve yağlanmasını sağlar.

D

 

 

D.3.9

Betonarme demircisinin donatıyı yerleştirmesini takiben
karşı kalıp yüzeyini yapar.

 

 

 

 

D.3.10

Kalıp yüzeylerinin karşılıklı desteklenmesine yönelik
bulonlama işlemlerini yapar.

 

 

 

 

D.3.11

Kalıp başı kanatlarını çakar.

 

 

 

 

D.3.12

Destek ve kuşaklama işlemlerini tamamlar.

 

 

 

 

D.4.1

Kalıp planından kirişin yerden yüksekliği/kat yüksekliği
ve kiriş en kesit ölçülerini alır.

 

 

D.4

Kiriş kalıbı yapmak

D.4.2

Kiriş tabanlarını hazırlar.

 

 

 

(devamı var)

D.4.3

Kiriş tabanlarını ilgili kolon yan kanatlarına tutturur.

 

 

 

 

D.4.4

Dikme altı yastıklarına başlıklı dikmeleri yerleştirir.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 14

Ahşap Kalıpçı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0081-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.4.5

Ahşap dikmelerin altına kamalar yerleştirerek, metal
ayarlı dikmelerin mekanizmalarını sıkarak tabanın yataylığını (terazisini)
ayarlar.

 

 

 

 

D.4.6

Dikmelerin düşeyliğini ayarlayarak yatay ve eğik
kuşaklarla destekler.

 

 

D.4

Kiriş kalıbı yapmak

D.4.7

Kiriş yan kanatlarını çakar.

 

 

 

D.4.8

Kiriş yan kanatlarının doğrultu ve düşeyliğini ayarlayarak
desteklerini çakar.

 

 

 

 

D.4.9

Kiriş tabanının temizlenmesini ve yağlanmasını sağlar.

 

 

 

 

D.4.10

Betonarme demircisinin donatıyı yerleştirmesini takiben
kalıp gergi ve desteklerini tamamlar.

 

 

 

 

D.5.1

Kalıp planından kat yüksekliği ve döşeme ölçülerini alır.

 

 

 

 

D.5.2

Döşeme kalıbı dikmelerini yerleştirir.

D

Ahşap kalıp yapmak (devamı var)

 

 

D.5.3

Dikmeleri yatay ve eğik destek elemanları ile birbirine
bağlar.

 

 

 

D.5.4

Dikmelerin üzerine kalıp kirişlerini çakar.

 

 

 

 

D.5.5

Ahşap dikmelerin altına kamalar yerleştirerek, metal
ayarlı dikmelerin mekanizmalarını sıkarak kalıp kirişlerinin eğimini ayarlar.

 

 

D.5

Döşeme kalıbı yapmak

D.5.6

Kalıp kirişleri üzerine ızgara kirişlerini yerleştirerek
çakar.

 

 

 

 

D.5.7

Izgara kirişlerinin kiriş kalıbı iç kanat ve destekleri
ile uyumunu sağlar.

 

 

 

 

D.5.8

Izgara kirişler üzerine kalıp yüzey elemanlarını kotunu
kontrol ederek çakar.

 

 

 

 

D.5.9

Döşeme kalıbı alın kanadını (kiriş yan kanadını) bağlar.

 

 

 

 

D.5.10

Döşeme tabanının temizlenmesini ve yağlanmasını sağlar.

 

 

 

 

D.5.11

Betonarme demircisinin donatıyı yerleştirmesini takiben
kalıp gergi ve desteklerini tamamlar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 15

Ahşap Kalıpçı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0081-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.6.1

Merdiven kalıp planından merdivene ilişkin (merdiven türü,
kol genişliği, merdivenkovası, basamak genişliği, rıht yüksekliği gibi)
teknik bilgi ve ölçüleri alır.

 

 

 

 

D.6.2

Merdiven döşemesi ve kirişlerini kalıp planında ön görülen
ölçü ve özelliklerde yapar.

 

 

 

 

D.6.3

Merdiven kalıbı yan kanatlarını çakar.

D

Ahşap kalıp yapmak

D.6

Merdiven kalıbı yapmak

D.6.4

Rıht ve basamakları yan kanatlarına ve/ veya duvara çizer.

 

D.6.5

Merdiven rıht tahtalarını hazırlar.

 

 

 

 

D.6.6

Merdiven kalıbının temizlenmesini ve yağlanmasını sağlar.

 

 

 

 

D.6.7

Merdiven donatısının betonarme demircileri tarafından
yerleştirilmesini sağlar.

 

 

 

 

D.6.8

Rıht alın tahtalarını çizime uygun olarak yan kanatlara tutturur.

 

 

 

 

D.6.9

Kalıp sisteminin destek ve takviyelerini yapar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 16

Ahşap Kalıpçı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0081-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.1.1

Kalıp sistemini kontrol ederek eksiklikleri giderir.

 

 

E.1

Beton dökümü öncesi kalıp

E.1.2

Kalıp sisteminin yetkililerce kontrol edilmesini sağlar.

 

 

kontrolü yapmak

E.1.3

Döşeme kalıplarına mastar ayağı yapar.

 

 

 

 

E.1.4

Kalıp içi ve/veya yüzeylerinde istenmeyen atık ve
artıkların temizlenmesini sağlar.

 

 

 

 

E.2.1

Dikmelerin gevşeyip gevşemediğini kontrol eder.

 

 

 

 

E.2.2

Dikme başlıkları, yastık, kama ve kuşakların durumunu
kontrol eder.

E

Kalıp kontrolü yapmak

 

 

E.2.3

Kalıp kirişi ve ızgara kirişlerinde eğilme ve gevşeme gibi
durumların olup olmadığını kontrol eder.

 

 

 

Beton döküm sürecinde kalıbı

E.2.4

Kolon kuşak ve desteklerinde gevşeme, deformasyon, çözülme
gibi durumların olup olmadığını kontrol eder.

 

 

E.2

kontrol etmek

E.2.5

Kolon ve perde duvarlarında şişme olup olmadığını kontrol
eder.

 

 

 

 

E.2.6

Kalıp yüzeylerinden beton sızması olup olmadığını kontrol
eder.

 

 

 

 

E.2.7

Kiriş yan kanat/döşeme alın kanatlarında açılma ve
deformasyon olup olmadığını kontrol eder.

 

 

 

 

E.2.8

Beton döküm sürecinde kalıpta görülen olumsuzlukları
düzeltir.

 

 

 

 

E.2.9

Beton döküm sürecinde kalıpta görülen önemli ve kısa
sürede giderilemeyen sorunları yetkiliye bildirir.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 17

Ahşap Kalıpçı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0081-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.1.1

Kalıp söküm işlemlerine başlamak için yetkiliden onay
alır.

 

 

 

 

F.1.2

Kalıp söküm işlemleri etki alanını kontrol ederek yabancı
unsurları uzaklaştırır.

 

 

F.1

Kalıp sökme işlemleri öncesi güvenlik önlemlerini almak

F.1.3

Kalıp söküm işlemleri alanından görevli olmayan kişilerin
çıkarılmasını sağlar.

 

 

 

 

F.1.4

Sökülen çivili parçalarını çalışma alanından uzaklaştırır.

 

 

 

 

F.1.5

Yüksek irtifada kalıpları sökerken gerekli güvenlik
önlemlerini alır.

 

 

 

 

F.2.1

Destek elemanlarında bulunan kamaları söker.

 

 

F.2

Temel kalıplarını sökmek

F.2.2

Yatay ve eğik destek elemanlarını söker.

 

Kalıp sökmek (devamı var)

F.2.3

Dikme ve kazıkları söker.

F

 

 

E.2.4

Yan kanatları söker.

 

 

 

 

F.3.1

Kolon ve perde duvar kalıplarının eğik ve yatay destek
elemanlarını söker.

 

 

 

 

F.3.2

Bulon ve gergi elemanlarını söker.

 

 

F.3

Kolon ve perde duvar

F.3.3

Taban ve kuşakları söker.

 

 

kalıplarını sökmek

F.3.4

Kolon kanatlarını ve perde duvar kalıp başı kanatlarını
söker.

 

 

 

 

F.3.5

Izgara dikmelerini söker.

 

 

 

 

F.3.6

Izgara dikmelerinden kalıp yüzey elemanlarını söker.

 

 

 

Kiriş ve döşeme kalıplarını

F.4.1

Kiriş dış yan kanat desteklerini söker.

 

 

F.4

sökmek

F.4.2

Kiriş dış yan kanatlarını söker.

 

 

 

(devamı var)

F.4.3

T başlıklı kiriş dikmelerini ve döşeme dikmelerini söker.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 18

Ahşap Kalıpçı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0081-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.4.4

Dikme altı yastıklarını tabandan söker.

 

 

 

 

F.4.5

Kiriş tabanlarını söker.

 

 

F.4

Kiriş ve döşeme kalıplarını sökmek

F.4.6

Döşeme kalıbı kalıp kirişlerini söker.

 

 

 

 

F.4.7

Döşeme kalıbı ızgara kirişlerini söker.

 

 

 

 

F.4.8

Döşeme yüzey kaplamasını ve kiriş iç yan kanatlarını
söker.

F

Kalıp sökmek

 

 

F.5.1

Rıht alın tahtalarını söker.

 

 

F.5.2

Merdiven kalıbı yan kanatlarını söker.

 

 

 

 

F.5.3

Dikme destek elemanlarını söker.

 

 

F.5

Merdiven kalıplarını sökmek

F.5.4

Dikmeleri söker.

 

 

 

 

F.5.5

Merdiven döşemesi kalıp kirişlerini söker.

 

 

 

 

F.5.6

Merdiven döşemesi ızgara kirişlerini söker.

 

 

 

 

F.5.7

Merdiven döşemesi yüzey kaplamasını söker.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 19

Ahşap Kalıpçı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0081-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.1.1

Sökülen kalıp elemanlarının çalışma alanından alınarak
temizlik ve bakım yapılacak alana taşınmasını sağlar.

 

 

G.1

Kalıp elemanlarını temizlemek

G.1.2

Kalıp elemanlarının çivilerini söker.

 

 

 

 

G.1.3

Beton artıklarını kazıyarak/fırçalayarak kalıp
yüzeylerinden temizler.

 

Kalıbı bir sonraki işe hazırlamak

 

 

G.2.1

Kalıp elemanları arasından tekrar kullanılabilecek
olanları ayırır.

G

 

 

G.2.2

Kullanılabilecek kalıp elemanlarını türlerine göre
gruplandırır.

 

 

G.2

Kalıp elemanlarının bakımını

G.2.3

Kalıp elemanlarının çok hasarlı kısımlarını keserek
ayırır.

 

 

yapmak

G.2.4

Kırık ve çatlak elemanların ekleme ve birleştirme
işlemlerini yapar.

 

 

 

 

G.2.5

Bakımı yapılan ve tekrar kullanılabilecek kalıp
elemanlarının iş bitiminde depolama alanına taşınmasını sağlar.

 

 

 

 

G.2.6

Kalıp elemanlarının depolama alanında türlerine göre
istiflenmesini sağlar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 20

Ahşap Kalıpçı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0081-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

H

Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek

H.1

Meslekle ilgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek

H.1.1

Meslekle ilgili yayınları takip eder.

H.1.2

Ürün tanıtım toplantılarına katılır.

H.2

Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, kurs vb. faaliyetlere
katılmak

H.2.1

Meslekle ilgili kurslara, sertifika programlarına katılır.

H.2.2

Meslekle ilgili katıldığı eğitimler sonucunda elde ettiği
bilgileri mesleğinde kullanır. Öğrendiklerini çalıştığı ekiple paylaşır.

H.2.3

Biriminde işe yeni başlayanlara işin detayı hakkında
kazandığı tecrübeleri aktarır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 21

Ahşap Kalıpçı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

3.2.Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipmanlar

1.Ahşaptan veya plastikten
üretilen hazır levhalar

2.Açıölçer

3.Balyoz

4.Bulon

5.Çekiç

6.Çelik mala

7.Çivi

8.Çivi önlüğü

9.El testeresi (pala)

10.   Elektrikli matkap

11.   Elektrikli testere

12.   Elektronik ölçüm aletleri

13.   Gönye

14.   Hortum terazisi

15.   İp

16.   İskele elemanları

17.   Kalem

18.   Kazma

19.   Kereste

20.   Keser

21.   Kilit (çiroz)

22.   Kilit (çiroz) sıkma makinesi

23.   Kişisel Koruyucu Donanım
(baret, eldiven, çelik burunlu ayakkabı, iş elbisesi, iş ayakkabısı, emniyet
kemeri, beton gözlüğü, koruyucu gözlük, lastik çizme, toz maskesi, kulaklık,
fosforlu yelek)

24.   Kürek

25.   Manila (manivela)

26.   Metre

27.   Spatula

28.   Seyyar kablo

29.   Su terazisi

30.   Şakül

31.   Tel

10UMS0081-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 22

10UMS0081-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

3.3.Bilgi ve Beceriler

1.    Acil
durum bilgisi

2.    Ağırlık
ve denge bilgisi

3.    Araç,
gereç ve ekipman bilgisi

4.    Basit
ölçme ve kontrol bilgisi

5.    Ekip
içinde çalışma yeteneği

6.    El
becerisi

7.    El-göz
koordinasyon yeteneği

8.    İletişim
yeteneği

9.    İlk
yardım bilgi ve becerisi

10.   İş
sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi

11.   Markalama
bilgisi

12.   İşyeri
çalışma prosedürleri bilgisi

13.  Kalıp
elemanlarını gruplama ve istifleme bilgisi

14.   Kalıp
elemanlarını hazırlama bilgisi

15.   Kalıp
iskelesi kurma ve sökme bilgisi

16.   Kalıp
planı ve projelerini okuma bilgisi

17.   Kalıp
sökme önlemleri bilgisi

18.   Kalıp
yüzey bilgisi

19.   Kot
(yükseklik) bilgisi

20.  Kullanım
kılavuzu/el kitabı kullanma bilgisi

21.   Malzeme
bilgisi

22.   Mesafe
ve ağırlık tahmin yeteneği

23.   Mesleğe
ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi

24.   Mesleki
terim bilgisi

25.  Öğrenme ve öğrendiğini aktarabilme yeteneği

26.   Standart ölçüler bilgisi

27.   Şekiller arası ilişkileri görebilme yeteneği

28.   Temel matematik ve geometri bilgisi

Ahşap Kalıpçı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 23

Ahşap Kalıpçı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0081-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

3.4.Tutum ve Davranışlar

1.Acil ve stresli durumlarda
soğukkanlı ve sakin olabilmek

2.Amirlerine doğru ve zamanında
bilgi aktarmak

3.Beraber
çalıştığı kişilerle işe göre hareket koordinasyonu ve senkronu kurabilmek

4.Çalışma zamanını iş emrine
uygun şekilde etkili ve verimli kullanabilmek

5.Çevre korumaya karşı duyarlı
olmak

6.Çevre, kalite ve İSG kurallarını
benimsemek

7.Değişime karşı açık olmak ve
değişen koşullara uyum sağlamak

8.Ekip içinde uyumlu çalışmak

9.Göreviyle ilgili yenilikleri
izlemek ve uygulamak

10.  İnsan ilişkilerine özen
göstermek

11.  İş disiplinine sahip olmak

12.  İşyeri çalışma prensiplerine
uymak

13.  İşyerine ait araç, gereç ve
ekipmanın kullanımına özen göstermek

14.  Kalıp sökme öncesi gerekli
güvenlik önlemlerinin alınmasına dikkat etmek

15.  Kalıp malzemelerinin
tasarruflu kullanılmasına özen göstermek

16.  Kaliteye dikkat etmek

17.  Kendini geliştirme konusunda
istekli olmak

18.  Kendinin ve diğer kişilerin
güvenliğini gözetmek

19.  Meslek ahlakına sahip olmak

20.  Planlı ve organize olmak

21.  Risk ve tehlike faktörleri
konusunda duyarlı davranmak

22.  Sağlığına özen göstermek

23.  Sorumluluklarını bilmek ve
yerine getirmek

24.  Talimat ve kılavuzlara
titizlikle uymak

25.  Tedbirli olmak

26.  Tehlikeli durumlarda kendi
hareket alanında etkin şekilde, hızlı ve doğru tepki verebilmek ve ilgilileri
bilgilendirmek

27.  Temizlik, düzen ve işyeri
tertibine özen göstermek

28.  Vardiya değişimlerinde
etkili, açık ve doğru şekilde bilgi paylaşabilmek

29.  Yetkisinde olmayan kusurlar
hakkında ilgilileri bilgilendirmek

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 24

Ahşap Kalıpçı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0081-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

4.ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Ahşap Kalıpçı (Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal
yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme,
gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı
ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu
meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır.
Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik,
Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 25

Ahşap Kalıpçı (Seviye 3)                10UMS0081-3 / 29.06.2010 / 00

Ulusal Meslek Standardı                 Referans Kodu / Onay Tarihi /
Rev. No

Ek: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde
Görev Alanlar 1.Meslek   Standardı
Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi:

H.Necati ERSOY, İNTES – Genel
Sekreter

Dr. Aytekin AKAGÜN, İNTES – İnşaat Yüksek Mühendisi

Aslı KARATEKİN, İNTES – İstatistikçi

Gülesen BAL, İNTES – İşletme

Sevil Buket ATAR, İNTES – İnşaat Teknikeri

Pelin Ergun, İNTES – Uzman

Emrah Çördük, İNTES- MYM – İnşaat Mühendisi

Eren Eroğlu, İNTES – MYM – Makine Mühendisi

Necati Akbaş, İNTES – MYM – Yapı Eğitimcisi

2.TeknikÇalışma Grubu Üyeleri:

Prof. Dr. Metin Aslan, Gazi Üniv. Teknoloji Fakültesi, Yapı
Bölümü Bşk. – Akademisyen

Cemal Gülgedar, Kare Yapı – İnşaat Mühendisi

Muharrem Kaymak, Kare Yapı – Kalıpçı

Durmuş Aslan, Kare Yapı – Kalıpçı

Adem Çam, Kare Yapı – Kalıpçı

Yunus Tolga Diker, Ender İnş. A.Ş.

Mustafa Yayla, Ender İnş. A.Ş. – Kalfa

Abdulbaki Karaçalı, Ender İnş. A.Ş. – İnşaat Mühendisi

Alper Çelen, Ender İnş. A.Ş.

Metin Alan, Mesa Mesken A.Ş. – Kalıpçı Alican Aslan, Mesa Mesken
A.Ş. – Formen

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 26

Ahşap Kalıpçı (Seviye 3)                10UMS0081-3 / 29.06.2010 / 00

Ulusal Meslek Standardı                Referans Kodu / Onay Tarihi /
Rev. No

3.Görüş İstenen
Kişi, Kurum ve Kuruluşlar:

Adana İsmet İnönü Anadolu Teknik, Teknik Lise ve Endüstri
Meslek Lisesi Ankara Keçiören Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Ankara Mimar Sinan İnşaat Meslek, İnşaat Teknik ve İnşaat
Anadolu Teknik Lisesi Ankara Sanayi Odası Ankara Ticaret Odası

Boğaziçi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Proje ve İnşaat Dairesi
Başkanlığı Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği
Bölümü Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü
İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi İNTES Üye Firmaları

İstanbul Sanayi Odası Vakfı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü

İzmir Çınarlı Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü Konya Fatih Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Mesleki Eğitim
ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı Muğla Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü

T.C. Başbakanlık, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Yapı İşleri Genel
Müdürlüğü

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve
Güvenliği Genel Müdürlüğü

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik
Kurumu, İnşaat Emlak Daire Başkanlığı

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 27

Ahşap Kalıpçı (Seviye 3)                10UMS0081-3 / 29.06.2010 / 00

Ulusal Meslek Standardı                Referans Kodu / Onay Tarihi /
Rev. No

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş
Kurumu, İşgücü Uyum Dairesi Başkanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Araştırma ve Geliştirme
Dairesi Başkanlığı

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel
Müdürlüğü

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Erkek Teknik Öğretim Genel
Müdürlüğü

Türk Akreditasyon Kurumu

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu

Türkiye İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Türkiye Müteahhitler Birliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türkiye Resmi Sektör İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası
Türkiye Yol, Yapı, İnşaat İşçileri Sendikası

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, İnşaat Bakım Onarım
Dairesi Başkanlığı

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 28

Ahşap Kalıpçı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

10UMS0081-3 / 29.06.2010 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

4.MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Mustafa DEMİR, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu
K.Haluk GÜLHAN, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Kemal AYDOĞAN, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı Ekrem DİRİER, Milli Eğitim Bakanlığı Mehmet SAĞ, Ulaştırma
Bakanlığı

Doç.Dr.Rifat SÖNMEZ, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı

H.Necati ERSOY, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği Mustafa ARSLAN, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Hacı ÜSTÜNDAL, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu Muzaffer YÖNTEM, Mesleki
Yeterlilik Kurumu

Başkan

Başkan Vekili

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Firuzan SİLAHŞÖR, Mesleki Yeterlilik Kurumu Aylin RAMANLI,
Mesleki Yeterlilik Kurumu Sinan GERGİN, Özürlüler İdaresi Başkanlığı

Daire Başkanı

Sektör Sorumlusu

Sektör Komitesi Temsilcisi

5.MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi     Başkan

Prof. Dr. Oğuz BORAT, Milli Eğitim
Bakanlığı TemsilcisiBaşkan Vekili Yrd.
Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi Üye

Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK, Meslek
Kuruluşları Temsilcisi    Üye

Dr. Osman YILDIZ, İşçi Sendikaları
Konfederasyonları Temsilcisi   Üye

Celal KOLOĞLU, İşveren Sendikaları
Konfederasyonu TemsilcisiÜye

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2010

Sayfa 29

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>