TOPOĞRAF-SEVİYE 4

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL MESLEK STANDARDI

TOPOĞRAF SEVİYE 4

REFERANS KODU / 09UMS0008-4

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 25/08/2009-27330(Mükerrer)

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 1

Topoğraf (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0008-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Meslek:

TOPOĞRAF

Seviye:

41

Referans Kodu:

09UMS0008-4

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR)

YARDIMCI KURULUŞ: UGETAM (İstanbul
Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik San. ve Tic. A.Ş)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK Enerji Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

24.06.2009 Tarih ve 2009/29 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

25/08/2009-27330(Mükerrer)

Revizyon No:

00

1 Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8)
seviye matrisinde seviye dört (4) olarak belirlenmiştir. © Mesleki Yeterlilik
Kurumu, 2009

Sayfa 2

Topoğraf (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0008-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

APLİKASYON: Harita, plan ve ölçü belgelerinde bulunan
bilgilerin araziye geçirilmesi ya da kot ve koordinatı belli olan hat ile
noktanın arazide yerinin bulunmasını,

AS-BUİLT: Doğal gaz şebekesinin durumu ve bu şebekenin
geçtiği güzergah ile doğal gaz hattının kesiştiği
diğer altyapıların konumlarını gösteren haritayı,

BÖHHBÜY: “Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim
Yönetmeliği” ni,

CBS: Coğrafi Bilgi Sistemini,

ÇIKIŞ NOKTASI (TUTGA NOKTASI): Türkiye Ulusal Temel GPS
ağına ait noktayı,

DAĞITIM HATTI (ANA HAT): Bir dağıtım şirketinin belirlenmiş
bölgesinde doğal gazı; şehir giriş istasyonundan servis hatlarına kadar taşıyan
boru hattı ile bu hat üzerinde bulunan tüm ekipmanın
oluşturduğu sistemi,

DÜZEÇ: Bir yüzeyin yatay ve düşey eksende eğiklik derecesini
anlamaya yarayan göstergeyi,

EN: Avrupa standartlarını,

EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

GPS (Global Positioning System): Global Konum Belirleme
Sistemini,

HARİTA: Belirlenmiş bir kullanım amacı için gerçek doğa ile
ilişkili seçilmiş bilgilerin aktarımını yapan; bütüncül yapıda görsel, dokunsal
ya da sayısal kartografik ürünü,

ISCED: Uluslararası eğitim sınıflandırma standardını,

ISCO: Uluslararası meslek sınıflandırma standardını,

İSTİKŞAF: Bir arazinin belirli bir amaç doğrultusunda
araştırılması için yapılan ilk çalışmaları,

KALİBRASYON: Belirlenmiş koşullar altında bir ölçüm
cihazının gösterdiği değerlerle, ilgili bir referans standardın ortaya koyduğu değerler
arasındaki ilişkinin kurulduğu operasyonlar dizisini,

KANAVA: Yer kontrol noktalarının ölçekli olarak kağıt üzerine aktarılarak işaretlendiği ve bu noktaların
birbirine göre konumlarını gösteren haritayı,

KARTOGRAFYA: Haritalar yardımıyla mekansal
olguları ve aralarındaki ilişkileri analiz etme, yorumlama ve iletme bilim,
sanat ve teknolojisini,

KROKİ: Herhangi bir cisim, eşya, yapı, tesis, tesisat gibi
varlıkların işlevsel özelliklerini belirtecek şekilde kabaca yapılan resim veya
harita taslağını,

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 3

Topoğraf (Seviye 4)                     09UMS0008-4 / 24.06.2009 /
00

Ulusal Meslek Standardı                 Referans Kodu / Onay Tarihi /
Rev. No

NACE: Avrupa Topluluğu’nda ekonomik faaliyetlerin
istatistikî sınıflamasını,

NİRENGİ NOKTASI: Arazide tesis edilen; koordinatları ve/veya
yüksekliği jeodezik yöntemlerle usulüne uygun olarak belirlenmiş sabit noktayı,

NUMARATAJ: Yerleşim yerlerinde, yapı kullanım izin belgesi
olan binaların üzerine monte edilen kapı numaralarını,

ÖLÇEK: Haritadaki iki nokta arasındaki bir uzunluğun (s’),
aynı yolu izleyen bu iki nokta arasındaki doğadaki gerçek uzunluğa (S) oranını
(s’/S),

PİLYE: Haritası yapılacak arazideki yer kontrol noktası için
tasarlanan betonarme tesisi,

PLAKA: Haritası çizilen tesislere ait özel önem arz eden
noktaların, kolayca belirlenebilmesi amacı ile arazide üzerine monte edilen;
meta, plastik gibi malzemeden imal edilmiş işaretlemeleri,

POLİGON: Haritası veya planı yapılacak arazi parçası
üzerinde belirlenen noktalar ve bu noktaları birleştiren doğru parçalarının
teşkil ettiği noktalar arasındaki mesafeler ile doğru parçaları arasında
bulunan iç veya dış açıları ölçülebilen çok kenarlı açık veya kapalı şekli,

RÖPER: Harita üzerine konumlandırılacak tesis veya tesisler
için; en az üç sabit nokta esas alınarak yapılan ölçümü,

TS: Türk Standartlarını,

TSE: Türk Standartları Enstitüsünü,

VERİ: Genel, özel amaçlı işlem ve sistemlerde veya raporlama
amaçlı olarak kullanılmak üzere toplanan her türlü bilgi ve girdiyi,

ifade eder.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 4

Topoğraf (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0008-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

İÇİNDEKİLER

1.GİRİŞ………………………………………….. 6

2.MESLEK
TANITIMI…………………………………. 7

2.1.  Meslek
Tanımı………………………………… 7

2.2.  Mesleğin
Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri    7

2.3.  Sağlık,
Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler7

2.4.  Meslek
ile İlgili Diğer Mevzuat………………… 7

2.5.  Çalışma
Ortamı ve Koşulları……………………. 8

2.6.  Mesleğe
İlişkin Diğer Gereklilikler…………….. 8

3.MESLEK
PROFİLİ………………………………….. 9

3.1.  Görevler,
İşlemler ve Başarım Ölçütleri…………. 9

3.2.  Kullanılan
Araç, Gereç ve Ekipman……………… 20

3.3.  Bilgi
ve Beceriler…………………………… 21

3.4.  Tutum
ve Davranışlar ………………………..  22

4.ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME……………… 23

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 5

Topoğraf (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0008-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

1.GİRİŞ

Topoğraf (Seviye 4) ulusal meslek
standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun
uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında
Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev,
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın
görevlendirdiği Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR)
tarafından hazırlanmıştır.

Topoğraf (Seviye 4) ulusal meslek standardı, sektördeki
ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Enerji
Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca
onaylanmıştır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 6

Topoğraf (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0008-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

2.MESLEK TANITIMI

2.1.  Meslek
Tanımı

Topoğraf (Seviye 4); iş sağlığı güvenliği
ve çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde istikşaf
organizasyonunda, nirengi ve poligon tesisinde, ölçüm işlemlerinde ve
aplikasyon çalışmalarında görev alan, ölçme aletini ve ölçü krokisini
hazırlayan, gerekli kontrolleri yaparak kroki ve verileri ekip amirine teslim
eden ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

2.2.   Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma
Sistemlerindeki Yeri
ISCO 88      : 2148

ISCED 97        : 581

NACE Rev.2      : 71.12

2.3.  Sağlık,
Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Gürültü Yönetmeliği

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Kişisel
Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Patlayıcı
Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Yangın
Yönetmeliği

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği TS 18001 İş
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

2.4.  Meslek ile İlgili Diğer
Mevzuat

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği

EPDK Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği

EPDK Doğal Gaz Sertifika Yönetmeliği

EPDK Temel Teknik Kriterler

Yangın Yönetmeliği

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 7

Topoğraf (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0008-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

2.5.    Çalışma Ortamı ve Koşulları

Topoğraf planlama işlerini büroda, uygulama işlemlerini
sahada yapar. Çalışma saatleri düzenli değildir. Gece veya tatil günlerinde
çalışmaları gerekebilir. Çalışma koşulları içinde araç çarpması, kesici cisim
yaralanması, cisim düşmesine, çarpmasına, hayvan saldırısına maruz kalma gibi
iş kazası riskleri taşımaktadırlar.

2.6.    Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Topograf; şekil ve uzay ilişkilerini görebilme, sayılarla
işlemler ve çizim yapabilme yeteneklerine sahip, dikkatli ve sorumluluk sahibi
olma özelliğine sahip kimse olmalıdır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 8

Topoğraf (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0008-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

3.MESLEK PROFİLİ

3.1.     Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

Iş sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması
için, işyerinin düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki kurumların
eğitimlerine katılır.

 

 

A.1

Iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve

A.1.2

Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu
donanımları kullanır.

 

 

işyerine ait kuralları uygulamak

A.1.3

Iş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını
uygun ve çalışır şekild e bulundurur.

 

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak

 

 

A.1.4

Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını
talimatlar doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş
alanının ve personelinin güvenliğini sağlar.

A

A.2

Risk etmenlerini

A.2.1

Risklerin belirlenmesi çalışmalarına katkıda bulunur.

 

azaltmak

A.2.2

Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalara
katılır.

 

 

 

Tehlike durumunda acil

A.3.1

Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek
üzere önlem alma çalışmalarına katkıda bulunur.

 

 

A.3

durum prosedürlerini uygulamak

A.3.2

Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını amirlerine
ve yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili kurumlara
bildirir.

 

 

 

Acil çıkış prosedürlerini
uygulamak

A.4.1

Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini
uygular.

 

 

A.4

A.4.2

Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle
ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalara ve
tatbikatlara katılır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 9

Topoğraf (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0008-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak

B.1.1

Yaptığı işle ilgili olarak TS EN ISO 14001 kapsamında;
Çevre Boy ut-Etki değerlendirmesini yaparak gerçekleştirilen işlemler ile ilgili
çevresel etkilerin doğru bir şekilde saptanması çalışmalarına katılır.

 

 

B.İ

B.1.2

Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik
periyodik eğitimlere katılır.

 

 

 

B.1.3

İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini
gözler ve zararlı sonuçların önlenmesi çalışmalarına katılır.

 

 

 

 

B.2.1

Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli
ayırmayı ve sınıflamayı yapar.

B

Çevre koruma önlemlerini almak

 

Çevresel risklerin

B.2.2

Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar doğrultusunda
diğer malzemeler den ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici
depolamasını yapar.

 

 

B.2

azaltılmasına katkıda bulunmak

B.2.3

Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde
tutulmasını sağlar.

 

 

 

 

B.2.4

İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu
donanım ve malzemeleri kullanır veya diğerlerine kullandırır.

 

 

 

 

B.2.5

Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım,
malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur.

 

 

B.3

Doğal kaynakların tüketiminde tasarruflu hareket etmek

B.3.1

Doğal kaynakları tasarruflu ve verimli bir şekilde
kullanır.

 

 

B.3.2

Doğal kaynakların daha az ve verimli kullanımı için
gerekli tespit ve planlama çalışmalarına katılır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 10

Topoğraf (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0008-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

C

Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

C.l

İşe ait kalite

gerekliliklerini

uygulamak

C.l.l

İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre
kalite gerekliliklerini uygular.

C.l.l

Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite
gerekliliklerini uygular.

C.l.3

Makine, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine
uygun çalışır.

C.l.4

Büyük ölçekli haritaların yapım yönetmeliğini uygular.

C.İ

Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri
uygulamak

C.l.l

Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini
uygu lar.

C.l.l

İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak, özel kalite şartlarının
karşılanmasını sağlar.

C.3

Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak

C.3.l

Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetleme
çalışmalarına katılır.

C.3.1

Makine, alet, donanım ya da sistem üzerinde yapılan
ayarların kullanım kılavuzlarına uygunluğunu denetler.

C.3.3

Bakımı veya onarımı gerçekleştirilen makine ya da sistemin
teknik özelliklere uygunluğunu denetler.

C.4

Proseslerde saptanan hata ve arızalan engelleme
çalışmalarına katılmak

C.4.l

Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları yetkili
kişilere sürekli bildirir.

C.4.1

Hata ve arızaları oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve
ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur.

C.4.3

Hata ve arıza gidermeyle ilgili temel uygulama ve
yöntemleri uygu lar.

C.4.4

Yetkisi dâhilinde olmayan veya gideremediği hata ve
arızaları amirlerine bildirir.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 11

Topoğraf (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0008-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

D

İş organizasyonu yapmak

D.1

Çalışma alanının özelliklerini belirlemek

D.1.1

Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi
için, iş alanını inceler.

D.1.2

Iş alanının olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine
katkıda bulunur.

D.1.3

Çalışmanın türü ve kullanılan iş yöntemine göre düzeni
sağlar.

D.1.4

Çalışma alanının genişliğini ve ilgili çalışma
noktalarının kapsamını belirler.

D.2

Gerekli makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak

D.2.1

Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili
işlem formu ve yöntemlerine uygun olarak seçer ve hazırlar.

D.2.2

Belirlenen işleme göre, kontrol ve muayene araçlarını ve
cihazlarını kullanır.

D.2.3

Çalışma için gerekli aparat, makine ve donanımları
çalışmaya hazır hale getirir.

D.2.4

Çalışma süresince kullanılacak malzeme, araç ve gereçlerin
iş sağlığı ve güvenliği kapsamında uygunluğunu denetler.

D.3

Iş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

D.3.1

Çalışma alanını düzgün ve temiz tutar.

D.3.2

Temizlik yaparken iş güvenliği şartlarını gözetir.

D.3.3

Kullanılan makine ve ekipmanları
iş bitiminde kaldırır ve temizler.

D.3.4

Iş güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı
sırasında gereken özeni gösterir ve belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde
depolar.

D.3.5

Çalışma alanını daha sonra gerçekleştirilecek işlemlere
uygun bırakır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 12

Topoğraf (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0008-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.1.1

Nirengi ve poligon istikşafı tekniğine uygun çalışır.

 

 

E.1

İstikşaf planlama işlemini gerçekleştirmek

E.1.2

1:25 000 ve daha büyük ölçekli
haritaları okur ve yorumlar.

 

 

 

 

E.1.3

Sağlıklı ölçüm şartlarını sağlayacak nokta, açı ve
mesafeleri tespit eder.

E

İstikşaf

organizasyonunda yer almak

E.2

Çıkış noktalarını tespit

E.2.1

Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim
Yönetmeliği (BÖHHBÜY)’ne göre tesis edilmiş, usulüne uygun olarak
koordinatları ve/veya yükseklikleri belirlenmiş ve çıkış alınabilecek
noktaları tespit eder.

 

 

etmek

E.2.2

Arazide çıkış noktalarının yerlerini tespit eder ve
noktaları bulur.

 

 

 

 

E.2.3

Bulunan noktaların uygunluğunu ve doğruluğunu tespit eder;
ölçüm ekibiyle çıkış alınıp alınamayacağına karar verir.

 

 

E.3

Nirengi ve poligon

E.3.1

Çıkış noktalarına göre yeni ölçme noktalarının yerlerini
tespit eder.

 

 

kanavasını oluşturmak

E.3.2

Tesisi yapılacak yeni ölçme noktalarının kanavasını
oluşturur.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 13

Topoğraf (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0008-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

F

Nirengi ve poligon tesisinde görev almak

F.l

Ölçme noktalarının inşası ve tesisini yapmak

F.l.l

Zemine uygun tesisi yapar.

F.l.l

Toprak zeminlere çukur açarak pilyeyi tesis eder.

F.l.3

Asfalt ve beton zeminlerde çivi, boru ve demir çakarak
tesis yapar.

F.l

Ölçme noktalarının röperlerini yapmak

F.l.l

Röper noktalarına karar verir ve ölçünün alınmasını sağlar.

F.l.l

Röper krokilerini çizer ve röper cildini oluşturulmasına
yardımcı olur.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 14

Topoğraf (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0008-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

G

Ölçme aletini ve ölçü krokisini hazırlamak

G.1

Arazi çalışması öncesi hazırlık yapmak

G.1.1

Genel ölçüm ekipmanlarını
hazırlar.

G.2

Ölçüm aletini kurmak

G.2.1

Ölçüm aletinin kurulacağı yeri ve nasıl kurulacağını
belirler.

G.2.2

Ölçüm aletinin emniyetini sağlar.

G.3

Ölçüm aletinin kontrollerini yapmak

G.3.1

Ölçüm aletinin kalibrasyonunun
yapılıp yapılmadığını kontrol eder.

G.3.2

Batarya ve düzeçleri (yatay ve düşey) kontrol eder.

G.4

Ölçü krokisini hazırlamak

G.4.1

Ölçü krokisine gerekli bilgi ve notları yazar.

G.4.2

Ölçümü yapılacak sahanın detaylarını çizer.

G.4.3

Boru tipi bağlantı elemanları ile alt yapılar çizer.

G.4.4

Müteahhit, mahalle, cadde, sokak, boru tipi, bağlantı
elemanı tipi, tarih gibi gerekli standart bilgilerini işler.

G.5

Kurumlara ait önem arz eden noktaların röper krokisini
hazırlamak

G.5.1

Özel detay noktalarının mesafelerini ölçer ve çizer.

G.5.2

Gerekli tanım ve tarifleri yazar.

G.5.3

Özel numaraları ve sektör bilgilerini krokiye işler.

G.5.4

Plakaları tesis eder.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 15

Topoğraf (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0008-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

H.1.1

Başlangıç bitiş değişim noktaları kot farkları ve zemin
kotlarını ölçer.

 

 

H.1

As-Built ölçümünü yapmak

H.1.2

Bina bağlantı hatlarını, bağlantı kutu ve hat güzergâhını
ölçer.

 

 

 

H.1.3

Ana hat ölçüm kriterlerini
kontrol eder.

H

Ölçüm işinde görev

H.2

Altyapı detay noktalarını

H.2.1

İmalatın yapıldığı bölgede sabit tesisleri ölçer.

almak

ölçmek

H.2.2

Kontrol okumalarını yapar.

 

 

H.3

Bağlantı elemanlarını

H.3.1

Ana hat ve bina bağlantı hattında kullanılan bağlantı
elemanlarını ölçer.

 

 

ölçmek

H.3.2

Bağlantı malzemelerinin kot farklarını ölçer.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 16

Topoğraf (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0008-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

I.1

Ham verileri aktarmak

I.1.1

Ölçüm aletine kaydedilen verileri bilgisayara aktarır.

 

 

I.l.l

Aktarılan veriler ile ilgili krokileri eşleştirerek
arşivler.

 

 

 

 

I.l.l

Ham verileri nokta dosyası şekline dönüştürür.

I

Gerekli kontrolleri yaparak kroki ve verileri ekip amirine
teslim etmek

I.l

Ölçüm verilerini arşivlemek

I.l.l

Yapılan imalatın imar sınırlarına uygunluğunu kontrol
eder.

 

 

 

I.l.3

Nokta dosyalarını ve krokileri ekip amirine teslim eder.

 

 

I.3

Ölçü krokilerini

I.3.1

Ölçü krokilerini tarih, müteahhit
ve ölçüm sınıfına göre sıralar.

 

 

dosyalamak

I.3.l

Ölçü krokilerini ilgili klasörlerde arşivler.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 17

Topoğraf (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0008-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

J.1

Imar sınırlarının aplike

J.1.1

Imalat yapılacak cadde ve sokak sınırları belli değilse
aplikasyonunu yapar.

 

 

edilmesinde görev almak

J.1.2

Hatalı imalatların imar sınırına çekilmesini sağlar.

 

Aplikasyon çalışmalarında görev almak

 

Acil eylem planında gerekli aplikasyonları yapmak

J.2.1

Arazide yeri bulunamayan altyapı tesislerinin
aplikasyonunu yapar.

J

J.2

J.2.2

Altyapı hatlarının geçtiği yerleri tespit eder.

 

 

 

J.2.3

Yol kaplaması altında kalan öğeleri tespit eder ve
yükseltilmesini sağlar.

 

 

J.3

Numarataj bilgilerini

J.3.1

Beyanla veya haritadan tespit edilemeyen kullanım alanı
tespitini yapar.

 

 

toplamak

J.3.2

Kullanım alanı beyanı kontrolünü yapar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 18

Topoğraf (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0008-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

K.1

Yanında çalışanlara

K.1.1

İş bilgisi ve tecrübelerini çalışanlarıyla paylaşır.

 

 

eğitim vermek

K.1.2

Çalışanlara verdiği bilgilerin uygulanıp uygulanmadığını
kontrol eder.

 

 

 

Meslek ile ilgili toplantı, seminer, sempozyum
gibi faaliyetlere katılmak

K.2.1

Ürün ve sistem tanıtım toplantılarına katılır.

K

Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek

K.2

K.2.2

Bağlı bulunduğu meslek kuruluşunun faaliyetlerini izler ve
katılır.

 

K.2.3

Seminer, sempozyum gibi
faaliyetleri takip eder ve katılır.

 

 

 

Meslek ile ilgili yayınları ve teknolojik gelişmeleri
takip etmek

K.3.1

Sektör yayınlarını takip eder.

 

 

K.3

K.3.2

Fuar ve seminerleri takip eder ve katılır.

 

 

 

K.3.3

Hizmet içi ve işbaşı eğitimlerine katılır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 19

Topoğraf (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

3.2.  Kullanılan Araç,
Gereç ve Ekipman

1.Aktarım
kablosu

2.Antistatik iş ayakkabısı

3.Baret

4.Boya

5.Çekiç

6.Çelik
şerit metre

7.Çivi,
boru, nirengi ve poligon taşı

8.Çizme

9.Emniyet
malzemeleri

10.  Gps cihazı

11.  Hesap makinesi

12.  Işıldak

13.  İş
eldiveni

14.  İş
tulumu

15.Jalon

16.  Kişisel koruyucu donanım

17.  Kurşun kalem

18.Mapa

19.Nivo

20.  Reflektif yelek/kaban

21.  Şarj
aleti

22.  Şemsiye

23.  Telsiz

24.  Totalstation

25.  Yağmurluk

09UMS0008-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 20

Topoğraf (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0008-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

3.3.   Bilgi ve Beceriler

1.Alt
ve üst yapı bilgisi

2.Araç,
gereç ve ekipman bilgisi

3.As-built
bilgisi

4.BÖHHBÜY
bilgisi

5.El
aletlerini kullanma bilgi ve becerisi

6.El
becerisi

7.Hijyen
bilgisi

8.Iletişim
becerisi

9.Ilkyardım
bilgisi

10. 
sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi

11.  Işyeri
çalışma prosedürleri bilgisi

12.  Kroki çizme becerisi

13.  Kuruma ait hat ve bağlantı elemanı bilgisi

14.  Meslek matematiği bilgisi

15.  Mesleki resim bilgi ve becerisi

16.  Mesleki terim bilgisi

17.  Meslekle ilgili mevzuat bilgisi

18.  Organizasyon ve ekip içinde çalışma becerisi

19.  Ölçme ve kontrol bilgisi

20.  Problem çözme becerisi

21.  Proje bilgisi

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 21

Topoğraf (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0008-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

3.4.    Tutum ve
Davranışlar

1.Araç,
gereç ve ekipmanların kullanımına özen göstermek

2.Çalışkan
olmak

3.Çevreyi
korumaya karşı duyarlı olmak

4.Dikkatli
olmak

5.Dürüst
olmak

6.Güvenilir
olmak

7.Hoşgörülü
olmak

8.İnsan
ilişkilerine özen göstermek

9.İnisi
yati f kull anmak

10.  İş
disiplinine sahip olmak

11.  İş
sağlığı ve güvenliğine dikkat etmek

12.  İşyeri
çalışma prensiplerine uymak

13.  Kaliteye dikkat etmek

14.  Karar
vermek

15.  Kurum bilgilerini 3.şahıslarla paylaşmamak

16.  Mesleği ile ilgili etik kurallara uymak

17.  Meslek ahlakına sahip olmak

18.  Özgüven sahibi olmak

19.  Özverili olmak

20.  Planlı olmak

21.  Pratik olmak

22.  Sabırlı
olmak

23.  Soğukkanlı
olmak

24.  Sorumluluk
sahibi olmak

25.  Şeffaf
olmak

26.  Temiz olmak

27.  Tertipli çalışmak

28.  Titiz olmak

29.  Üretken olmak

30.  Yeniliklere açık olmak

31.  Zamanı
iyi kullanmak

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 22

Topoğraf (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0008-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

4.ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Topoğraf (Seviye 4), meslek standardına göre belgelendirme
amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının
oluşturulduğu test ve sertifikasyon merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik
ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu
meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır.
Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik
Kurumu Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirmeye ilişkin Yönetmelik
çerçevesinde yürütülür.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 23

Topoğraf (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0008-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

EK:

1.MeslekStandardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi:

Mustafa Ali AKMAN, GAZBIR – Doğal Gaz Meslek Standartları
Hazırlama Komite Başkanı

Selahattin ALİOĞLU, AKSA-ANADOLU – Meslek Standardı(Harita
Topoğrafı) Hazırlama Komisyon Başkanı

2.TeknikÇalışma Grubu Üyeleri:

Cemal DEMİRHAN, IGDAŞ Hüseyin BULUNDU, UGETAM Mehmet Gökhan
GÜVEN, ENERGAZ Mustafa BOSTANCI, AKSA-ANADOLU Recep ERDÖL, IGDAŞ

Selami BALCI, UGETAM

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 24

Topoğraf (Seviye 4)                    09UMS0008-4 / 24.06.2009 /
00

Ulusal Meslek Standardı                Referans Kodu / Onay Tarihi /
Rev. No

3.Görüş İstenen Kişi, Kurum ve
Kuruluşlar:

3.1.Dağıtım Şirketleri

ADAPAZARI GAZ DAĞITIM AŞ.

AKMERCAN ŞİRKETLER GRUBU AKSA DOĞAL GAZ DAĞITIM AŞ.

ANADOLU DOĞAL GAZ DAĞITIM AŞ.

ARSAN DOĞAL GAZ DAĞITIM AŞ.

BAHÇEŞEHİR GAZ DAĞITIM AŞ.

CENGİZ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET AŞ.

ÇALIK HOLDİNG

ÇORUM ELEKTRİK DOĞAL GAZ AŞ.

DELTA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET AŞ.

ENERGAZ MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK MAKİNE TESİSAT SAN. VE TİC.
LTD. ŞTİ. EWE GROUP

FERNAS İNŞAAT LTD. ŞTİ.

GÜNAY İNŞAAT LTD. ŞTİ.

İS-KA İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.

İSTANBUL GAZ DAĞITIM AŞ. (İGDAŞ)

KALEN ENERJİ SANAYİ VE TİCARET AŞ.

KOLİN İNŞAAT, TURİZM SANAYİ VE TİCARET AŞ.

ONGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ.

PALGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM TİC. VE SAN. AŞ.

SEL-TAN İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ AŞ.

UŞAK DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A Ş.

ZORLU PETROGAS PETROL, GAZ VE PETROKİMYA ÜRÜNLERİ İNŞAAT
SAN. VE TİC. AŞ.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 25

Topoğraf (Seviye 4)                    09UMS0008-4 / 24.06.2009 /
00

Ulusal Meslek Standardı                Referans Kodu / Onay Tarihi /
Rev. No

3.2.Üretici, İthalatçı,
Uygulayıcı ve Müşavir Firmalar

AKFEL PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT AŞ.

ARZ MÜHENDİSLİK MÜT. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

DERİŞ İNŞ. MÜH. MÜŞ. LTD. ŞTİ.

ENVY ENERJİ
VE ÇEVRE YATIRIMLARI AŞ.

PEGİ TEKNİK ENERJİ SİSTEMLERİ MÜH. MÜŞAVİRLİK İNŞ. TAAHHÜT
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

3.3.Sivil Meslek
Örgütleri

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 26

Topoğraf (Seviye 4)                     09UMS0008-4 / 24.06.2009 /
00

Ulusal Meslek Standardı                 Referans Kodu / Onay Tarihi /
Rev. No

3.4.Kurumlar

BAYINDIRLIK VE ISKAN BAKANLIĞI BORU
HATLARI ILE PETROL TAŞIMA AŞ.

ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLIK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVRIMCI IŞÇI SENDIKALARI
KONFEDERASYONU ENERJI PIYASASI düzenleme kurumu ENERJI VE TABII KAYNAKLAR
BAKANLIĞI

hak-Iş konfederasyonu

HARITA VE KADASTRO MÜHENDISLERI ODASI MILLI EĞITIM BAKANLIĞI
SANAYI VE TICARET BAKANLIĞI TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TüRKIYE ESNAF VE
SANATKÂRLARI KONFEDERASYONU TüRKIYE IŞÇI SENDIKALARI KONFEDERASYONU TÜRKIYE
IŞVEREN SENDIKALARI KONFEDERASYONU TÜRKIYE ODALAR VE BORSALAR BIRLIĞI YÜKSEK
ÖĞRETIM KURULU BAŞKANLIĞI

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 27

Topoğraf (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0008-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

4.MYK Sektör
Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Dr. Öcal Serdar YILDIRIM, Nurettin BULUT,

Özlem Deniz ERATAK,

Prof. Dr. Ali Ulvi YILMAZER, Yusuf YILDIZ,

M. Oğuz GÜNER,

Oğuz AKGÜMÜŞ, Arda TARHAN,

Yahya Varol GÜLTEKİN,

Dr. Adnan KÖSE,

Güner YENİGÜN, Ahmet GÖZÜKÜÇÜK,

Başkan (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)

Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Üye (Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı)

Üye (Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı)

Üye (Çevre ve Orman Bakanlığı)

Üye (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Üye (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonu) Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Üye (Hak-İş Konfederasyonu)

Üye (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Üye
(Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Firuzan SİLAHŞÖR, Metin DEMİRSOY, Sinan GERGİN,

Nuri BİLİR,

Ergün GÖK,

Daire Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)

Davetli Uzman (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Davetli Uzman (Rotek Enerji ve Baca
Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.)

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 28

Topoğraf (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

5.MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,

Uğur BEKTAŞ,

Hüseyin ACIR,

Prof. Dr. Sabahattin BALCI, M. Şükrü KOÇOĞLU,

Dr. Osman YILDIZ,

09UMS0008-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)
Başkan Vekili (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Üye (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Üye (Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 29

Incoming search terms:

 • topograf ne iş yapar (645)
 • topoğraf nedir (588)
 • topoğraf nasıl olunur (419)
 • topograf maaşları (308)
 • topoğraf belgesi nasıl alınır (93)
 • nasıl topoğraf olunur (61)
 • topoğraf maaşı (56)
 • topograf mesleği nedir (42)
 • topograf yardımcısı ne iş yapar (41)
 • topoğraf ne yapar (39)

2 Responses to TOPOĞRAF-SEVİYE 4

 1. İBRAHİM diyorki:

  topograf ölçm elenanı kursu nerede verilir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>