ISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ – SEVİYE 3

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL MESLEK STANDARDI

ISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ

SEVİYE 3

REFERANS KODU / 09UMS0002-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 25/08/2009-27330(Mükerrer)

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 1

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat
Yapım Personeli (Seviye 3)    09UMS0002-3
/ 24.06.2009 / 00

Ulusal Meslek Standardı                Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Meslek:

ISITMA VE DOĞAL GAZ İÇ TESİSAT YAPIM PERSONELİ

Seviye:

31

Referans Kodu:

09UMS0002-3

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR)

YARDIMCI KURULUŞ: UGETAM (İstanbul
Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik San. ve Tic. A.Ş)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK Enerji Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

24.06.2009 Tarih ve 2009/29 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

25/08/2009-27330(Mükerrer)

Revizyon No:

00

1 Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8)
seviye matrisinde seviye üç (3) olarak belirlenmiştir. © Mesleki Yeterlilik
Kurumu, 2009

Sayfa 2

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat
Yapım Personeli (Seviye 3)    09UMS0002-3
/ 24.06.2009 / 00

Ulusal Meslek Standardı                Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR
AKIŞKAN: Sıvı ve gazların ortak adını,

BORULAMA: Bir tesisatta, boru ve boru üzerinde montajı
yapılacak tesisat armatürlerinin; uygun bağlantı elemanları ile birleştirilerek
kapalı sistem haline dönüştürülmesini,

CONTA: Sızdırma ve kaçağı önlemek amacıyla, tesisat
elemanlarının birleştirme noktalarında kullanılan; lastik, plastik, amyant, klingirit gibi maddelerden imal edilmiş malzemeyi,

DAĞITIM ŞİRKETİ: Belirlenmiş bir bölgede gazın dağıtımı ve
işletmesine yetkili kılınmış tüzel kişiliği,

DEVREYE ALMA: Bir sisteme ait tesisat ve elemanların gerekli
kontrollerinin yapılmasının ardından, ilk çalıştırmanın yapılması işlemini,

DUMAN KANALI: Yakıcı cihaz ile baca arasında irtibatı
sağlayan baca kanalını,

DİŞ: Vidaların her bir adımını oluşturan sarmal yükseltiyi,

DRENAJ: Herhangi bir tesisat vasıtasıyla, yapıya zarar
verebilecek sıvıların doğal veya yapay yollarla uzaklaştırılmasına yönelik imal
edilen yapı elemanını,

EN: Avrupa standartlarını,

EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

ESNEK BAĞLANTI ELEMANI: Boru hattının güzergâhı üzerinde, mesnetlendiği noktalarda (farklı oturma zeminine sahip
yapıların dilatasyon noktaları vb.) veya diğer
nedenlere bağlı meydana gelebilecek dinamik zorlanmalar sonucunda; boru
hattının zarar görmemesi amacıyla kullanılan, bükülebilme özelliğine sahip
tesisat elemanını,

FİLTRE: Akışkandaki yabancı maddeleri süzüp ayıran malzeme
veya düzeneği,

GAZ YAKICI CİHAZ: Gaz esaslı yakıtlarla çalışan kombi,
şofben, kazan, soba, fırın vb. cihazları,

HERMETİK CİHAZ: Pencere veya duvarlardan direkt olarak
atmosfere bağlanabilen; iç içe geçmiş baca sistemi vasıtası ile bir kanaldan
yanma için gerekli havayı alan diğer kanaldan da atık gazı tahliye eden
cihazları,

ISCED: Uluslararası eğitim sınıflandırma standardını,

ISCO: Uluslararası meslek sınıflandırma standardını,

İÇ TESİSAT: Müşteri gaz teslim noktasından itibaren tesis
edilen; boru hattı, ekipman, tüketim cihazları, atık
gaz çıkış borusu, baca ve havalandırmadan oluşan sistemi,

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 3

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat
Yapım Personeli (Seviye 3)    09UMS0002-3
/ 24.06.2009 / 00

Ulusal Meslek Standardı                 Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

İŞLETME BASINCI: Normal işletme şartları altında boru tesisatlarında,
cihaz ve ekipmanlarına uygulanan basınç değerini,

İZOMETRİK ÇİZİM: Bir sistemde birbirine dik; x(yatay),
y(düşey), z(dikey) eksenlerin izdüşümü düzlemi ile eşit açılar yaparak
hazırlanan perspektif çizimi,

KAYNAK AĞZI: Kaynakla birleştirilecek parçaların kalınlığı,
malzemesi ve kaynak pozisyonuna bağlı olarak değişen şekillerde parçaların
birleştirecek kısımlarına verilen şekli,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM: Çalışanı yürütülen işten
kaynaklanan, sağlık ve güvenliğini etkileyen bir veya birden fazla riske karşı
koruyan; çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun
olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KONSOL: Bina duvarında bir tesisatın desteklenerek
sabitlenmesi amacı ile kullanılan L biçimindeki sabitleme elemanını,

KOROZYON: Metal malzemenin kimyasal ve elektrokimyasal
reaksiyonlara girerek; metalik özelliğini kaybetmesi, çürümesi, aşınmasını,

MEKANİK TESİSAT: İnşaat işlerinde makine mühendisliğinin
etkinlik alanına giren işlerin tümüne verilen adı,

MENGENE: Üzerinde çalışılması (tesviye, temizlik, kesme,
çakma, montaj-demontaj vb.) düşünülen malzemeleri ya
da parçaları sabitlemek için yapılmış aleti,

MONTAJ KILAVUZU: Gaz yakıcı cihaz üreticisi tarafından
hazırlanmış ve cihazın emniyetli ve sağlıklı olarak çalışabilmesi amacıyla
montajı için belirlenmiş olan kuralların yer aldığı kılavuzu,

MUKAVEMET TESTİ: Boru hattı ve donanımının dayanımını
belirlemek amacıyla; normal işletme şartlarındaki basıncın en az 1,5 katı ile
belirli bir sürede yapılan test işlemini,

NACE: Avrupa Topluluğu’nda ekonomik faaliyetlerin
istatistiki sınıflamasını,

ÖLÇME CİHAZI: Herhangi bir niteliğin belirlenmiş bir değer
üzerinden, sayısal olarak ifadesini belirleyen cihazları,

POMPA: Bir sıvıyı yükseltmeye, basmaya yarayan makineyi,

PROSEDÜR: Bir faaliyeti veya süreci gerçekleştirmek için
belirlenen yolu ortaya koyan işyerine ait kalite sistem dokümanını,

SALMASTRA: Makine parçalarının duran kısmı ile hareketli
kısmı arasında sızdırmazlığı sağlamak amacı ile kullanılan; mekanik, kendir,
pamuk, grafitli amyant, lastik, deri vb. maddelerden imal edilmiş tesisat
malzemesini,

SAYAÇ: Müşterinin doğal gaz tüketiminin belirlendiği ölçü
cihazını,

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 4

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat
Yapım Personeli (Seviye 3)    09UMS0002-3
/ 24.06.2009 / 00

Ulusal Meslek Standardı                 Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

SIZDIRMAZLIK TESTİ: Akışkanın, işletme şartları altında boru
içinde kalacağını ve bir sızma yapmayacağını doğrulamak amacı ile yapılan
testi,

SİSTEM: Bir bütünü veya düzeneği meydana getirecek şekilde,
karşılıklı olarak birbirine bağlı olan unsurlar ile tertibat ve teçhizatın
tamamını,

TALİMAT: Detay çalışmaların kim tarafından, nasıl, nerede ve
ne zaman yapılacağını belirten iş yerine ait kalite sistem dokümanını,

TESİSAT ELEMANI: Mekanik tesisat üzerinde kullanılan
parçaların her birine verilen adı,

TEST AKIŞKANI: Test işleminde, tesisat içine konulan
basınçlandırılmış sıvı (genel olarak su) ve gazı (genel olarak hava, nitrojen),

TEST İŞLEMİ: Yapımı tamamlanmış hatların, mekanik ve
sızdırmazlık yönünden dayanımının; belirlenmiş yöntemlerle ölçülmesini,

TS: Türk Standartlarını,

TSE: Türk Standartları Enstitüsünü,

VENTİLASYON: Tesisatın güvenli kullanımı amacıyla tesis
edilen havalandırma sistemi veya elemanını,

YALITIM: Bir madde veya yapı üzerinde; sıcaklık, ses,
elektrik, aşınma ve nem gibi faktörlerin etkisini engellemek için yapılan
işlemi,

ifade eder.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 5

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat
Yapım Personeli (Seviye 3)    09UMS0002-3
/ 24.06.2009 / 00

Ulusal Meslek Standardı                Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

İÇİNDEKİLER

1.GİRİŞ………………………………………….. 7

2.MESLEK
TANITIMI…………………………………. 8

2.1.  Meslek
Tanımı………………………………… 8

2.2.  Mesleğin
Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri    8

2.4.  Meslek
ile İlgili Diğer Mevzuat………………… 8

2.5.  Çalışma
Ortamı ve Koşulları……………………. 9

2.6.  Mesleğe
İlişkin Diğer Gereklilikler…………….. 9

3.MESLEK
PROFİLİ…………………………………. 10

3.1.  Görevler,
İşlemler ve Başarım Ölçütleri………… 10

3.2.  Kullanılan
Araç, Gereç ve Ekipman……………… 23

3.3.  Bilgi
ve Beceriler…………………………… 26

3.4.  Tutum ve Davranışlar ………………………..  27

4.ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME…………….. 28

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 6

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat
Yapım Personeli (Seviye 3)    09UMS0002-3
/ 24.06.2009 / 00

Ulusal Meslek Standardı                Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

1.GİRİŞ

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım
Personeli (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik
Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek
Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu
Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Doğal Gaz
Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR) tarafından hazırlanmıştır.

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli (Seviye 3)
ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri
alınarak değerlendirilmiş, MYK Enerji Sektör Komitesi tarafından incelendikten
sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 7

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat
Yapım Personeli (Seviye 3)    09UMS0002-3
/ 24.06.2009 / 00

Ulusal Meslek Standardı                Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

2.MESLEK TANITIMI

2.1.Meslek Tanımı

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım
Personeli (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak,
kalite sistemleri çerçevesinde, iş organizasyonunu, borulamayı, boru ve cihaz
montaj ını, boru bağlantılarını ve tesisatın test ve
ayarlarını yapan, sistemi devreye alan, tesisatın arıza tespiti, onarım ve
bakım işlemlerini gerçekleştiren ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri
yürüten nitelikli kişidir.

2.2.Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma
Sistemlerindeki Yeri

ISCO 88            : 7136

ISCED 97           : 522

NACE Rev.2         : 43.22

2.3.Sağlık, Güvenlik ve
Çevre ile ilgili Düzenlemeler

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Gürültü Yönetmeliği

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Kişisel
Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Patlayıcı
Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Yangın
Yönetmeliği

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği TS 18001 İş
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

2.4.Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

EPDK Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği

EPDK Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği

İmar Yönetmelikleri

Yangın Yönetmeliği

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 8

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat
Yapım Personeli (Seviye 3)    09UMS0002-3
/ 24.06.2009 / 00

Ulusal Meslek Standardı                Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

2.5.Çalışma Ortamı ve Koşulları

Isıtma ve doğal gaz iç tesisat yapım personeli, her türlü
coğrafi iklim şartlarında açık ve kapalı ortamlarda çalışır. Planlama işlerini
büroda, uygulama işlemlerini binalarda yapar. Binalarda ortam tozlu, kirli ve
gürültülü olabilir. Çalışma saatleri düzenli olmakla birlikte gece veya tatil
günlerinde çalışması gerekebilir. Çalışma sırasında işverenlerle, mühendislerle
ve çalışma alanında bulunan kişilerle iletişim kurar. Doğal gazın patlayıcı
özelliği nedeniyle tedbirli olunması gereken ortamlarda çalışırlar.

2.6.Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Isıtma ve doğal gaz iç tesisat yapım personelinin; mekanik
ve yapı işlerine yatkın ve el becerisinin gelişmiş olması, iskelede ve yüksekte
çalışabilmesi, değişik dış ortam şartlarında, saha ve şantiye koşullarında çalışmaya
uygun ya da alışkın olması gerekmektedir.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 9

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0002-3 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

3.MESLEK PROFİLİ

3.1.  Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması
için, işyerinin düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki kuramların
eğitimlerine katılır.

 

 

 

İş sağlığı ve güvenliği

A.1.2

Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu
donanımları kullanır.

 

 

A.1

konusundaki yasal ve işyerine ait
kuralları uygulamak

A.1.3

İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını
uygun ve çalışır şekilde bulundurur.

 

 

 

 

A.1.4

Yapılan çalışmaya ait emniyet ve uyarı işaret ve
levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında
koruyarak iş alanının ve personelinin güvenliğini sağlar.

 

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak

A.2

Risk etmenlerini azaltmak

A.2.1

Yaptığı işle ilgili tehlike ve riskleri TS 18001
kapsamında kendi seviyesinde değerlendirerek, risklerin belirlenmesi
çalışmalarına katkıda bulunur.

A

 

 

A.2.2

Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan
çalışmalara katılır.

 

 

 

Tehlike durumunda acil

A.3.1

Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek
üzere önlem alma çalışmalarına katkıda bulunur.

 

 

A.3

durum prosedürlerini uygulamak

A.3.2

Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını
amirlerine ve yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili
kuramlara bil dirir.

 

 

 

 

A.3.3

Makineye özel acil durum prosedürlerini
uygular.

 

 

 

 

A.4.1

Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini
uygular.

 

 

A.4

Acil çıkış prosedürlerini
uygulamak

A.4.2

Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle
ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalara ve
tatbikatlara katılır.

 

 

 

 

A.4.3

Yangın türüne göre müdahale tekniği ile söndürücüleri belirler
ve kullanır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 10

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0002-3 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak

B.1.1

Yaptığı işle ilgili olarak TS EN ISO 14001 kapsamında;
Çevre Boyut-Etki değerlendirmesini yaparak gerçekleştirilen işlemler ile
ilgili çevresel etkilerin doğru bir şekilde saptanması çalışmalarına katılır.

 

 

B.1

B.1.2

Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik
periyodik eğitimlere katılır.

 

 

 

 

B.1.3

İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini
gözler ve zararlı sonuçların önlenmesi çalışmalarına katılır.

 

 

 

 

B.2.1

Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli
ayırmayı ve sınıflama­yı yapar.

B

Çevre güvenlik önlemlerini almak

 

Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

B.2.2

Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar
doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak
geçici depolamasını yapar.

 

B.2

B.2.3

Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde
tutulmasını sağlar.

 

 

 

B.2.4

İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu
donanım ve malzemeleri kullanır veya diğerlerine kullandırır.

 

 

 

 

B.2.5

Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım,
malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur.

 

 

B.3

Doğal kaynakların tüketiminde tasarruflu hareket etmek

B.3.1

Doğal kaynakları tasarruflu ve verimli bir şekilde
kullanır.

 

 

B.3.2

Doğal kaynakların daha az ve verimli kullanımı için
gerekli tespit ve planlama çalışmalarına katılır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 11

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0002-3 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

C

Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

C.1

İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak

C.1.1

İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre
kalite gerekliliklerini uygular.

C.1.2

Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite
gerekliliklerini uygular.

C.1.3

Makine, alet, donanım ya da sistemin kalite gerekliliklerine
uygun çalışır.

C.2

Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri
uygulamak

C.2.1

Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini
uygular.

C.2.2

İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak, özel kalite şartlarının
karşılanmasını sağlar.

C.3

Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak

C.3.1

Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetleme
çalışmalarına katılır.

C.3.2

Monte edilecek parçanın, parçanın monte edileceği yerin ve
gerekli ekipmanların uygunluğunu denetler.

C.3.3

Montajı tamamlanan bileşenlerin işyerinin kalite
koşullarını sağlaması için özel ölçme gereçlerini kullanarak kalite denetimi
yapar.

C.4

Proseslerde saptanan hata ve arızalan engelleme
çalışmalarına katılmak

C.4.1

Çalışma sırasında saptanan hata ve arızalan yetkili
kişilere sürekli bildirir.

C.4.2

Hata ve arızaları oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve
ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur.

C.4.3

Hata ve arıza gidermeyle ilgili basit uygulama ve
yöntemleri uygu lar.

C.4.4

Yetkisi dahilinde olmayan veya
gideremediği hata ve arızaları amirlerine bildirir.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 12

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0002-3 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.1.1

Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi
için, iş alanını inceler

 

 

 

Çalışma alanının özelliklerini belirlemek

D.1.2

İş alanının olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine
katkıda bulunur

 

 

D.1

D.1.3

Çalışmanın türü ve kullanılan iş yöntemine göre düzeni
sağlar

 

 

 

 

D.1.4

Çalışma alanının genişliğini ve ilgili çalışma
noktalarının kapsamını belirler

 

 

 

 

D.2.1

Kullanılacak araç-gereç ve malzemelerin listesini çıkarır.

 

İş organizasyonu yapmak (devamı var)

D.2

Gerekli makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak

D.2.2

İş için gerekli araç-gereç ve malzemeyi; proje ve uygulama
alanındaki tespitlere göre tedarik eder.

D

D.2.3

Çalışma için gerekli araç-gereç ve malzemeyi çalışmaya
hazır hale getirir.

 

 

 

 

D.2.4

Çalışma süresince kullanılacak malzeme, araç ve gereçlerin
standartlara uygunluğunu iş sağlığı ve güvenliği kapsamında denetler.

 

 

 

 

D.3.1

Isıtma ve doğal gaz iç tesisat projelerini inceler.

 

 

D.3

İş programını ve planlamasını yapmak

D.3.2

İlgili standartlar, dağıtım şirketi tarafından hazırlanan
teknik esaslar ve diğer ilgili düzenlemeleri takip eder.

 

 

 

D.3.3

İşin yapımı için iş akış şeması hazırlar.

 

 

 

 

D.3.4

İşin uygulama süresini belirler.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 13

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0002-3 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.4.1

Çalışma alanını temiz ve düzenli tutar.

 

 

 

 

D.4.2

Temizlik yaparken iş güvenliği şartlarını gözetir.

D

İş organizasyonu yapmak

D.4

İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

D.4.3

Kullanılan araç-gereç ve malzemeleri iş bitiminde kaldırır
ve temizler.

 

 

 

 

D.4.4

İş güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı
sırasında gereken özeni gösterir ve belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde
depolar.

 

 

 

 

D.4.5

Çalışma alanını daha sonra gerçekleştirilecek işlemlere
uygun bırakır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 14

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0002-3 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

E

Borulama işlemlerini yapmak

E.1

Projeyi esas alarak gerekli boru ölçülerini almak

E.1.1

Ölçüm yöntemlerine göre boru üzerinde ölçüm ve sistem
belirleme markalamalarını yapar.

E.2

Borularda kesme işlemi yapmak

E.2.1

Boruyu uygun mesafede mengeneye bağlar.

E.2.2

Malzemeye uygun kesme ekipmanını
seçer.

E.2.3

Kesme sonrası oluşan çapakları temizler.

E.3

Borularda bükme işlemi yapmak

E.3.1

Bükme işlemi için uygun metodu seçer.

E.3.2

Bükme metoduna uygun ekipmanı
seçer.

E.3.3

Bükme sonrası boru formunun korunmasını sağlar.

E.4

Borularda birleştirme işlemi yapmak

E.4.1

Birleştirme için uygun metodu belirler.

E.4.2

Birleştirme metoduna göre ekipman
seçer.

E.4.3

Birleştirme noktalarını temizler.

E.4.4

Standartlara uygun diş açar.

E.4.5

Birleştirmede eksen sapmalarını engeller.

E.4.6

Birleştirmede uygun sızdırmazlık elemanı kullanarak
sızdırmazlığı sağlar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 15

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0002-3 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

F

Boru montajı yapmak

F.1

Sıva üstü boru montajı yapmak

F.1.1

Tesisatı standartlara uygun emniyet mesafesinde ve mekanik
darbelere maruz kalmayacak şekilde monte eder.

F.1.2

Boru çapına uygun kelepçe veya konsol kullanır.

F.1.3

Boru montajı yaparken estetik kaygıları göz önünde
bulundurur.

F.2

Döşeme ve duvar geçişi yapmak

F.2.1

Geçiş yapılacak döşemenin ve/veya duvarın bina taşıyıcı
yapı elemanı olmamasına dikkat eder.

F.2.2

Boru çapına uygun delik açar.

F.2.3

Boru çapına uygun ve standartlarda belirtilen koruyucu
kılıf kullanır.

F.2.4

Koruyucu kılıf ile boru arasında, standartlarda belirtilen
uygun malzeme ile yalıtımı sağlar.

F.3

Sıva altı boru montajı yapmak

F.3.1

Gerektiğinde uygun ölçülerde kanal açar.

F.3.2

Boruyu kanal içine emniyetli bir şekilde sabitler.

F.3.3

Döşenecek boruların korozyona uğramasını engelleyecek
tedbirleri standartlara ve teknik esaslara uygun olarak alır.

F.3.4

Şap altı uygulamalarda ezilmeye karşı gerekli tedbirleri
alır.

F.4

Yalıtım yapmak

F.4.1

Tesisatın yerine ve türüne göre standartlara ve teknik
esaslara uygun yalıtım malzemesini seçer.

F.4.2

Uygun yalıtım tekniği kullanır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 16

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0002-3 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.1.1

Cihaz montaj yerinin projeye uygun olup olmadığını kontrol
eder.

 

 

 

 

G.1.2

Cihaz montaj kılavuzundaki kurallara uyar.

 

 

G.1

Cihazı monte etmek

G.1.3

Tesisat ve baca bağlantısına uygun olacak şekilde montaj
işaretlemesini yapar.

 

 

 

 

G.1.4

Askı aparatlarını emniyetli şekilde monte eder.

 

 

 

 

G.1.5

Kazan kaidesi yapılırken gerekli eğimleri verir.

 

 

 

 

G.2.1

Cihazın doğal gaz tesisatı bağlantılarında uygun ebatlarda
esnek bağlantı elemanı kullanır.

G

Cihaz montaj ve bağlantılarını yapmak

G.2

Cihazın drenaj, su ve/veya gaz

G.2.2

Cihaz ile tesisat bağlantılarını, montaj kataloguna uygun olarak yapar.

 

 

tesisat bağlantılarını yapmak

G.2.3

Drenaj bağlantısında kokuyu önlemek için S sifon
bağlantısı kullanır.

 

 

 

 

G.2.4

Drenaj bağlantılarını pis su toplama giderine verir.

 

 

G.3

Cihazın baca bağlantısını

G.3.1

Hermetik baca çıkışlarını proje
ile karşılaştırır.

 

 

yapmak veya yaptırmak

G.3.2

Hermetik baca montajı yaparken
montaj kılavuzundaki kurallara dikkat eder.

 

 

G.4

Havalandırma için gerekli ventilasyonu
yapmak veya yapılmasını sağlamak

G.4.1

Projedeki havalandırma bilgilerinin montaj yeri ile
uygunluğunu karşılaştırır.

 

 

G.4.2

Projede belirtilen ölçülerde havalandırmayı yapar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 17

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0002-3 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

H.1.1

Uygun ölçü aletini ve test akışkanını seçer.

 

 

H.1

Sızdırmazlık ve mukavemet testi yapmak

H.1.2

Test için standartlara uygun miktarda akışkanı tesisata
doldurur.

H

Tesisatın test ve ayarlarını yapmak

 

 

H.1.3

Standartlarda belirtilen test sürecinde ölçü aletini
gözlemler.

 

 

H.2

Boru montajından sonra

H.2.1

Gaz tesisatının temizlenmesi için yeterli basınçta hava
basar.

 

 

tesisatın iç temizliğini yapmak

H.2.2

Isıtma tesisatının temizlenmesi için yeterli basınçta sıvı
kullanır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 18

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0002-3 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

Sistemin akışkan sızdırmazlığını ve seviyesini kontrol
etmek

I.1.1

Sistem bağlantılarını kontrol eder.

 

 

I.1

I.1.2

Sisteme yeterli basınçta akışkan basarak uygun metotla
kontrol eder.

 

 

 

I.1.3

Akışkan basıncının, işletme basınç değerine ulaşmasını
sağlar.

I

Sistemi devreye almak

 

Pompaların dönüş yönünü ve vanaların konumlarını kontrol
etmek

I.2.1

Tesisatta elektrik ile çalışan ekipmanların
bağlantılarının kontrolünü yapar.

I.2

I.2.2

Pompanın basma yönünü kontrol eder.

 

 

 

I.2.3

Vanaların bağlantı konumları ve yönünün doğru olup
olmadığını kontrol eder.

 

 

I.3

Ölçme cihazlarını kontrol

I.3.1

Ölçme cihazlarının yerlerinin doğru olup olmadığını
kontrol eder.

 

 

etmek

I.3.2

Ölçme cihazlarının çalışıp çalışmadığını kontrol eder.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 19

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0002-3 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

J.1

Salmastra ve conta değişimini

J.1.1

Salmastra ve contaların sızdırmazlık kontrolünü yapar.

 

 

yapmak

J.1.2

Uygun salmastra ve conta seçimi yapar.

 

 

 

 

J.2.1

Ölçüm cihazları kullanarak akışkan eksikliğinin kontrolünü
yapar.

 

 

J.2

Akışkan eksikliğini tamamlamak

J.2.2

Uygun seviyede akışkan takviyesi yapar.

J

Tesisatın bakımını yapmak

 

 

J.2.3

Sistemde oluşabilecek havayı tahliye eder.

 

 

 

 

J.3.1

Filtrelerin kirlilik ve bozulma (aşınma) kontrolünü yapar.

 

 

J.3

Filtreleri temizlemek veya değiştirmek

J.3.2

Kirli filtrelerin temizliğini yapar.

 

 

 

 

J.3.3

Bozulmuş (aşınmış) filtreleri yenisiyle değiştirir.

 

 

J.4

Tesisat elemanlarının kontrolünü yapmak

J.4.1

Sistemi çalıştırarak, sistemin doğru çalışıp çalışmadığını
kontrol eder.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 20

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0002-3 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

K

Tesisatın arıza tespiti ve onarımını yapmak

K.1

Şikâyetleri değerlendirmek

K.1.1

Gelen şikâyetleri kayıt altına alır.

K.1.2

Tesisatın kontrol edilip edilmeyeceğine karar verir.

K.1.3

Müşteriyi arıza ve yapılacak işlem konusunda
bilgilendirir.

K.2

Arıza tespiti yapmak ve arızayı gidermek

K.2.1

Arızanın sebebini belirler.

K.2.2

Arızayı gidermek için uygun yöntemi belirler.

K.2.3

Arızalı ekipmanı değiştirmek için
malzeme tedarik eder.

K.3

Sistemi devreye alarak kontrol etmek

K.3.1

Sistem elemanlarının bağlantılarını kontrol eder.

K.3.2

Gerekli testleri yapar.

K.3.3

Sistemin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol eder.

K.4

Arıza kayıtlarını tutmak

K.4.1

Arızanın giderildiğine dair kullanıcıyı bilgilendirir.

K.4.2

Yapılan işlemlerin kaydını tutar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 21

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0002-3 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

L

Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek

L.1

Meslek ile ilgili toplantı, seminer, sempozyum
gibi faaliyetlere katılmak

L.1.1

Ürün ve sistem tanıtım toplantılarına katılır.

L.1.2

Bağlı bulunduğu meslek kuruluşunun aktivitelerini takip
eder.

L.2

Meslek ile ilgili yayınları ve gelişmeleri takip etmek

L.2.1

Sektör yayınlarını zamanında takip eder.

L.2.2

Hizmet içi ve işbaşı eğitimlerine katılır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 22

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım
Personeli (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0002-3 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

3.2.Kullanılan Araç,
Gereç ve Ekipman

1.Alçı

2.Anahtar
takımları

3.Antistatik iş ayakkabısı

4.Armatür
çeşitleri

5.Asetilen

6.Astar
boya

7.Bağlantı
elemanı çeşitleri

8.Bakır
boru

9.Bakır
boru bükme aparatı

10.  Bakır
boru kesme aparatı

11.  Bakır
kaynak çubuğu

12.  Balyoz

13.  Baret

14.  Bezir
yağı

15.  Boru
kesme makası

16.  Boru
paftası

17.  Boru
pensi

18.  Boru
presleme makinesi

19.  Boya
fırçası

20.  Cam yünü

21.  Conta
çeşitleri

22.  Çalışma yeleği

23.  Çekiç

24.  Çelik ve plastik boru çeşitleri

25.  Çimento

26.  Demir
testere

27.  Dere
kumu

28.  Doğal
gaz macunu

29.  Dübel

30.  Eğe

31.  Elektrikli kaynak makinesi

32.  Elektrikli pafta

33.  Elektrofüzyon kaynak makinesi

34.  Elektrot

35.  Emniyet kemeri

36.  Filtre çeşitleri

37.  Gaz
kaçağı kontrol cihazı

38.  Gönye

39.  Havşa ve muf
takımı

40.  Hidrolik
boru bükme makinesi

41.  İkaz
bandı

42.  İş
eldiveni

43.  İş
önlüğü

44.  İş
pantolonu

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 23

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0002-3 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

45.

İş tulumu

46.

Kaynak gözlüğü

47.

Kaynak makinesi

48.

Kaynak maskesi

49.

Kaynak teli

50.

Kaynakçı önlüğü

51.

Kazma

52.

Kelepçe çeşitleri

53.

Keski

54.

Kesme taşı

55.

Keten

56.

Kılavuz

57.

Kılavuz kolu

58.

Kırıcı delici matkap

59.

Kompansatör

60.

Kompresör

61.

Kontrol kalemi

62.

Kulak tıkacı

63.

Kulaklık

64.

Kurbağacık

65.

Kürek

66.

Lehim kaynak takımları

67.

Lehim teli

68.

Lokma takımı

69.

Macun

70.

Makine yağı

71.

Mala

72.

Manometre

73.

Markalama kalemi

74.

Mastik tabancası

75.

Matkap

76.

Matkap ucu

77.

Mengene

78.

Merdiven

79.

Metre

80.

Murç

81.

Oksijen kaynak takımı

82.

Oksijen tüpü

83.

Pafta takımı

84.

Pasta

85.

Pense

86.

PPRC boru kalemtıraşı

87.

Rayba

88.

Salmastra

89.

Sert lehim çubuğu

90.

Sıvı conta

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 24

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0002-3 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

91.  Spatula

92.  Spiral
motoru

93.  Strofor (köpük)

94.  Su
terazisi

95.  Şaloma
takımı

96.  Takım
çantası

97.  Taşlama
önlüğü

98.  Taşlama
taşı

99.  Teflon bant

100.Tel fırça

101.Temizlik eldiveni

102.Test pompası

103.Testere kolu

104.Testere laması

105.Tork anahtarı

106.Tornavida çeşitleri

107.Toz maskesi

108.Uzatma kablosu

109.Vida çeşitleri

110.Yağ

111.Yağdanlık

112.Yalıtım bandı

113.Yangın söndürme cihazları

114.Yıldız anahtar

115.Zımpara

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 25

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat
Yapım Personeli (Seviye 3)    09UMS0002-3
/ 24.06.2009 / 00

Ulusal Meslek Standardı                Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

3.3.Bilgi ve Beceriler

1.   Devreye
alma bilgisi

2.   Doğal
gaz tesisat bilgisi

3.   El
aletlerini kullanma bilgi ve becerisi

4.   El
becerisi

5.   Ergonomi
bilgisi

6.   Gaz
ölçüm bilgisi

7.   Gaz
yakıcı cihaz ve ekipmanları bilgisi

8.   Genel
baca bağlantısı bilgisi

9.   Genel
ısıtma tesisatı bilgisi

10.  Genel proje bilgisi

11.  Hijyen bilgisi

12.  İletişim
becerisi

13.  İlkyardım
bilgisi

14.  İş
sağlığı ve güvenliği bilgisi

15.  İşyeri
çalışma prosedürleri bilgisi

16.  Meslek matematiği bilgisi

17.  Mesleki resim bilgi ve becerisi

18.  Mesleki elektrik bilgisi

19.  Mesleki fizik bilgisi

20.  Mesleki kimya bilgisi

21.  Mesleki terim bilgisi

22.  Meslekle ilgili mevzuat bilgisi

23.  Montaj bilgi ve becerisi

24.  Mukavemet ve sızdırmazlık test bilgisi

25.  Organizasyon ve ekip içinde çalışma becerisi

26.  Öğretme becerisi

27.  Ölçme ve kontrol bilgisi

28.  Ölçü alma bilgi ve becerisi

29.  Problem çözme yeteneği

30.  Standart
ölçüler bilgisi

31.  Teknik
resim bilgi ve becerisi

32.  Ürün
bilgisi

33.  Yangına müdahale tekniklerini ve yangın söndürücülerini kullanma
bilgisi

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 26

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat
Yapım Personeli (Seviye 3)    09UMS0002-3
/ 24.06.2009 / 00

Ulusal Meslek Standardı                Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

3.4.Tutum ve Davranışlar

1.

Araç, gereç ve ekipmanların
kullanımına

özen göstermek

2.

Çalışkan olmak

 

3.

Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

 

4.

Dikkatli olmak

 

5.

Dürüst olmak

 

6.

Empati kurabilmek

 

7.

Güvenilir olmak

 

8.

Titiz olmak

 

9.

Hoşgörülü olmak

 

10.

İnsan ilişkilerine özen göstermek

 

11.

İnisiyatif kullanmak

 

12.

İş disiplinine sahip olmak

 

13.

İş sağlığı ve güvenliğine dikkat etmek

 

14.

İşyeri çalışma prensiplerine uymak

 

15.

Kaliteye dikkat etmek

 

16.

Karar vermek

 

17.

Mesleği ile ilgili etik kurallara uymak

 

18.

Meslek ahlakına sahip olmak

 

19.

Özgüven sahibi olmak

 

20.

Özverili olmak

 

21.

Planlı olmak

 

22.

Pratik olmak

 

23.

Sabırlı olmak

 

24.

Soğukkanlı olmak

 

25.

Sorumluluk sahibi olmak

 

26.

Şeffaf olmak

 

27.

Temiz olmak

 

28.

Tertipli çalışmak

 

29.

Üretken olmak

 

30.

Yeniliklere açık olmak

 

31.

Araç, gereç ve ekipmanların
kullanımına

özen göstermek

32.

Zamanı iyi kullanmak

 

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 27

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat
Yapım Personeli (Seviye 3)    09UMS0002-3
/ 24.06.2009 / 00

Ulusal Meslek Standardı                Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

4.ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli (Seviye 3)
meslek standardına göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve
değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu test ve sertifikasyon
merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı sınav şeklinde
olacaktır.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu
meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır.
Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik
Kurumu Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde
yürütülür.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 28

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat
Yapım Personeli (Seviye 3)    09UMS0002-3
/ 24.06.2009 / 00

Ulusal Meslek Standardı                Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

EK:

1.MeslekStandardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

Mustafa Ali AKMAN, GAZBİR – Doğal Gaz Meslek Standartları
Hazırlama Komite Başkanı

Kadir PEKDAŞ, ENERGAZ – Meslek Standardı (Isıtma ve İç
Tesisat Yapım Personeli) Hazırlama Komisyon Başkanı

Ahmet YETİK, AKSA-ANADOLU

2.TeknikÇalışma Grubu Üyeleri

ABDULKADİR AKGÜNGÖR, UGETAM

ERDAL KAYA, ZORLU İLKER KUŞOĞLU, İZGAZ

KAZIM KARTAL, İSTANBUL DOĞAL GAZ SIHHİ TESİSAT KALORİFER
TEKNİSYENLERİ ESNAF VE SANATKÂRLARI ODASI

MEHMET ZEKİ ÇOKGÜLER, UGETAM

MUSTAFA GÜNGÖR, DOSİDER

ÜMİT ERTURHAN, ÇALIK-EWE

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 29

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat
Yapım Personeli (Seviye 3)    09UMS0002-3
/ 24.06.2009 / 00

Ulusal Meslek Standardı                Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

3.Görüş İstenen Kişi, Kurum ve
Kuruluşlar:

3.1.Dağıtım Şirketleri

ADAPAZARI GAZ DAĞITIM AŞ.

AKMERCAN ŞİRKETLER GRUBU

AKSA DOĞAL GAZ DAĞITIM AŞ.

ANADOLU DOĞAL GAZ DAĞITIM AŞ.

ARSAN DOĞAL GAZ DAĞITIM AŞ.

BAHÇEŞEHİR GAZ DAĞITIM AŞ.

CENGİZ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET AŞ.

ÇALIK HOLDİNG

ÇORUM ELEKTRİK DOĞAL GAZ AŞ.

DELTA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET AŞ.

ENERGAZ MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK MAKİNE TESİSAT SAN. VE TİC.
LTD. ŞTİ. EWE GROUP

FERNAS İNŞAAT LTD. ŞTİ.

GÜNAY İNŞAAT LTD.
ŞTİ.

İS-KA İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.

İSTANBUL GAZ DAĞITIM AŞ. (İGDAŞ)

KALEN ENERJİ SANAYİ VE TİCARET AŞ.

KOLİN İNŞAAT, TURİZM SANAYİ VE TİCARET AŞ.

ONGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ.

PALGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM TİC. VE SAN. AŞ.

SEL-TAN İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ AŞ.

UŞAK DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ.

ZORLU PETROGAS PETROL, GAZ VE PETROKİMYA ÜRÜNLERİ İNŞAAT
SAN. VE TİC. AŞ.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 30

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat
Yapım Personeli (Seviye 3)    09UMS0002-3
/ 24.06.2009 / 00

Ulusal Meslek Standardı                Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

3.2.Üretici, İthalatçı, Uygulayıcı ve Müşavir Firmalar

DOĞAL GAZ DAĞITIM BÖLGELERİNDEN 10 TAAHHÜTÇÜ FİRMA

3.3.Sivil Meslek Örgütleri

DOĞAL GAZ SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ (DOSİDER)

İSTANBUL DOĞAL GAZ SIHHİ TESİSAT KALORİFER TEKNİSYENLERİ ESNAF
VE SANATKARLARI ODASI

MESLEKİ EĞİTİM VE KÜÇÜK SANAYİ DESTEKLEME VAKFI (MEKSA)

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 31

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat
Yapım Personeli (Seviye 3)    09UMS0002-3
/ 24.06.2009 / 00

Ulusal Meslek Standardı                 Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

3.4.Kurumlar

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLARI KONFEDERASYONU TÜRKİYE İŞÇİ
SENDİKALARI KONFEDERASYONU TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU TÜRKİYE
ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU
BAŞKANLIĞI

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 32

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0002-3 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

4.MYK Sektör
Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Dr. Öcal Serdar YILDIRIM, Nurettin BULUT,

Özlem Deniz ERATAK,

Prof. Dr. Ali Ulvi YILMAZER, Yusuf YILDIZ,

M. Oğuz GÜNER,

Oğuz AKGÜMÜŞ, Arda TARHAN,

Yahya Varol GÜLTEKİN,

Dr. Adnan KÖSE,

Güner YENİGÜN, Ahmet GÖZÜKÜÇÜK,

Başkan (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)

Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Üye (Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı)

Üye (Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı)

Üye (Çevre ve Orman Bakanlığı)

Üye (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Üye (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonu) Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Üye (Hak-İş Konfederasyonu)

Üye (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Üye
(Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Firuzan SİLAHŞÖR, Metin DEMİRSOY, Sinan GERGİN,

Nuri BİLİR,

Ergün GÖK,

Daire Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)

Davetli Uzman (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Davetli Uzman (Rotek
Enerji ve Baca Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.)

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 33

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0002-3 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

5.MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,

Uğur BEKTAŞ,

Hüseyin ACIR,

Prof. Dr. Sabahattin BALCI, M. Şükrü KOÇOĞLU,

Dr. Osman YILDIZ,

Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)
Başkan Vekili (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Üye (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Üye (Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 34

Incoming search terms:

  • doğalgaz sınav soruları (36)
  • doğalgaz iç tesisat sınav soruları (32)
  • doğalgaz test soruları (14)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>