DOĞAL GAZ POLİETİLEN BORU KAYNAKÇISI-SEVİYE 4

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL MESLEK STANDARDI

DOĞAL GAZ POLİETİLEN BORU KAYNAKÇISI

SEVİYE 4

REFERANS KODU / 09UMS0005-4 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 25/08/2009-27330(Mükerrer)

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 1

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0005-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Meslek:

DOĞAL GAZ POLİETİLEN (PE) BORU KAYNAKÇISI

Seviye:

41

Referans Kodu:

09UMS0005-4

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR)

YARDIMCI KURULUŞ: UGETAM (İstanbul
Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik San. ve Tic. A.Ş)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK Enerji Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

24.06.2009 Tarih ve 2009/29 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

25/08/2009-27330(Mükerrer)

Revizyon No:

00

1 Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8)
seviye matrisinde seviye dört (4) olarak belirlenmiştir. © Mesleki Yeterlilik
Kurumu, 2009

Sayfa 2

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0005-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ALIN KAYNAĞI: Birleştirilecek parçaların düzgün kesilmiş
alın kısımlarının belirli sıcaklıkta ısıtılmalarından sonra alın alına
getirilmesiyle basınç uygulayarak yapılan kaynak işlemini,

ALT YAPI: Yeraltına döşenen su, elektrik, kanalizasyon, gaz
gibi tesislerin tümüne verilen genel adı,

AS-BUILT: Mevcut doğal gaz şebekesinin durumu ve bu
şebekenin geçtiği güzergah ile doğal gaz hattının kesiştiği diğer altyapıların
konumlarını gösteren haritayı,

BAR: 0,986 atmosfer basıncına eşdeğer basınç birimini,

BOĞMA: Gazlı hatlarda, özel ekipmanlar kullanmak suretiyle
polietilen boru hattının ezilerek; gaz akışının durdurulması işlemini,

BORU KANALI (TRANŞE): Doğal gaz boru hatlarının
döşenmesi/serilmesi amacıyla belirlenmiş boyutta açılan kanalı,

BÖLGE BASINÇ DÜŞÜRME İSTASYONU: Ana çelik şebeke hattındaki
doğal gazı; dağıtım şebekesinin belirlenmiş bir bölgesinin ihtiyacı için daha
düşük bir basınca getirerek polietilen dağıtım hattına veren, çeşitli emniyet
ekipmanları ile donatılmış ve belirli bir gaz çekiş kapasitesine sahip kapalı
kabin içindeki mekanizmayı,

BY-PASS: Arıza anında sistemin çalışma sürekliliğinin
sağlanması için oluşturulan, sisteme paralel devreyi,

DEVREYE ALMA: Bir sisteme ait tesisat ve elemanların gerekli
kontrollerinin yapılmasının ardından ilk çalıştırmanın yapılması işlemini,

ELEKTROFÜZYON: Plastik malzemelerin birleştirilmesinde
kullanılan, ek parçasında bulunan rezistanslar vasıtası ile ekleme bölgesinin
elektrik enerjisi ile ısıtılması sonucu eritilerek birleştirilmesini sağlayan
kaynak yöntemini,

EN: Avrupa standartlarını,

EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

GAZLI HAT: Havadan arındırılıp tamamen (% 100) doğal gaz ile
doldurularak devreye alınmış olan doğal gaz boru hattını,

GAZSIZ HAT: İçine doğal gaz doldurulmamış veya doğal gazdan
tamamen arındırılmış doğal gaz boru hattını,

GEÇME: İki borunun birleştirilmesi için elektrofüzyon
bağlantı elemanları (manşon) kullanılmak suretiyle yapılan kaynak yöntemini,

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 3

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0005-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

ISCED: Uluslararası eğitim sınıflandırma standardını,

ISCO: Uluslararası meslek sınıflandırma standardını,

KAYNAK: Metal ya da plastik malzemeleri ısı, basınç veya her
ikisini birden kullanarak ve aynı cinsten, erime aralığı aynı veya yaklaşık bir
malzeme katarak veya katmadan birleştirme işlemini,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM: Çalışanı, yürütülen işten
kaynaklanan, sağlık ve güvenliğini etkileyen bir veya birden fazla riske karşı
koruyan; çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun
olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KOMPRESÖR: Gaz halindeki maddeleri emmek suretiyle
sıkıştırıp, basınçlarının yükselmesini sağlayan cihazı,

KONTROLSÜZ GAZ ÇIKIŞI: Şebekeye ait boru hattı ve işletim
tesisinde hasar, darbe, çatlama, çürüme, montaj hatası veya hatalı işlem
nedenine bağlı olarak oluşan gaz çıkışını,

KULLANMA KILAVUZU: Bir malzeme hakkında imalatçı tarafından
hazırlanan ve malzemenin kullanımına ilişkin şartların belirtildiği dokümanı,

MANOMETRE: Kapalı hacimlerdeki gaz basıncını ölçmede
kullanılan cihazı,

MUKAVEMET TESTİ: Boru hattı ve donanımının dayanımını
belirlemek amacıyla; normal işletme şartlarındaki basıncın en az 1,5 katı ile
belirli bir sürede hava ile yapılan test işlemini,

NACE: Avrupa Topluluğu’nda ekonomik faaliyetlerin
istatistiki sınıflamasını,

POLİETİLEN KESİCİ MAKAS: PE boruları kesmeye yarayan özel
imalat makasını,

POLİETİLEN (PE) : Petrol türevlerinden üretilen termoplastik malzemeyi,

POZİSYONER: Kaynak bölgesini mekanik zorlamalara karşı
koruyan, kaynağın kasıntısız ve düzgün eksende gerçekleşmesini sağlayan
doğrultma ekipmanını,

PROSEDÜR: Bir faaliyeti veya süreci gerçekleştirmek için
belirlenen yolu ortaya koyan dokümanı,

SBO (SDR): Boru dış çapının boru et kalınlığına oranını,

SEMER-MESNET: Elektrofüzyon
kaynağı için çoğunlukla gazlı hatlarda gazı kesmeden dağıtım hatlarında uç alma
için, polietilen esaslı malzemeyle yapılan kaynak yöntemini,

SERVİS HATTI: Dağıtım şebekesini abone servis kutusuna veya
“basınç düşürme ve ölçüm istasyonu” na bağlayan boru
hattı ile servis kutusunu ya da “basınç düşürme ve ölçüm istasyonu” dâhil
ilgili teçhizatı,

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 4

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

09UMS0005-4 / 24.06.2009 / 00

SERVİS KUTUSU: Servis hattı sonuna konulan, içerisinde
bulundurduğu regülatör ve ilgili teçhizat vasıtasıyla dağıtım hattındaki gaz
basıncını abone kullanım basıncına düşüren; darbe, yangın ve diğer dış
etkenlere karşı dayanımı olan koruyucu kutuyu,

SIZDIRMAZLIK TESTİ: Akışkanın, işletme şartları altında boru
içinde kalacağını ve bir sızma yapmayacağını doğrulamak amacı ile basınçlı hava
kullanmak suretiyle yapılan testi,

SOLVENT: Malzeme ve ekipmanın yağ, kir ve diğer atmosfer
etkenlerinden arındırılmasını sağlamak amacıyla kullanılan uçucu kimyasalı,

TALİMAT: Detay çalışmaların kim tarafından, nasıl, nerede ve
ne zaman yapılacağını belirten iş yerine ait kalite sistem dokümanını,

TAMİR KELEPÇESİ: Boru üzerinde oluşan lokal çentik veya
darbelerin yol açtığı gaz çıkışlarını geçici olarak durdurmak amacıyla
üretilmiş onaylı ekipmanı,

TEST İŞLEMİ: Yapımı tamamlanmış hatların, dayanım ve
sızdırmazlık yönünden kontrolünün; belirlenmiş yöntemlerle ölçülmesini,

TOPRAKLAMA: Statik elektrik yüklemelerini ve kaçak akımları
bertaraf amaçlı olarak; elektrik devresinde veya elektrikle çalışan bir araçta;
bir noktayı toprakla birleştirmeyi,

TS: Türk Standartlarını,

TSE: Türk Standartları Enstitüsünü,

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI: Ahşap-kağıt(A sınıfı),
akaryakıt(B sınıfı), gaz(C sınıfı) ve metal(D sınıfı) yangınlara müdahale için
kullanılan; kuru kimyasal tozlu ya da karbondioksit konulmuş tüpleri,

ifade eder.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 5

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0005-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

İÇİNDEKİLER

1.GİRİŞ………………………………………….. 7

2.MESLEK
TANITIMI…………………………………. 8

2.1.  Meslek
Tanımı………………………………… 8

2.2.  Mesleğin
Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri    8

2.3.  Sağlık,
Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler8

2.4.  Meslek
ile İlgili Diğer Mevzuat………………..
8

2.5.  Çalışma
Ortamı ve Koşulları……………………. 9

2.6.  Mesleğe
İlişkin Diğer Gereklilikler…………….. 9

3.MESLEK PROFİLİ…………………………………. 10

3.1.  Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri………… 10

3.2.  Kullanılan
Araç, Gereç ve Ekipman……………… 20

3.3.  Bilgi
ve Beceriler…………………………… 21

3.4.  Tutum
ve Davranışlar ………………………..  22

4.ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME……………… 23

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 6

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0005-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

1.GİRİŞ

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı
(Seviye 4) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)
Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının
Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin
Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre
MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR)
tarafından hazırlanmıştır.

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 4) ulusal meslek
standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak
değerlendirilmiş, MYK Enerji Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK
Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 7

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

09UMS0005-4 / 24.06.2009 / 00

2.MESLEK TANITIMI

2.1.   Meslek Tanımı

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı
(Seviye 4); iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite
sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, tesisatın
kaynak yöntemini belirleyen, gazlı hattı kaynak işlemine hazırlayan, kaynak
işlemini ve testlerini yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten
nitelikli kişidir.

2.2.   Mesleğin
Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

2.3.   Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili
Düzenlemeler

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Gürültü Yönetmeliği

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Kişisel
Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Patlayıcı
Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Yangın
Yönetmeliği

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği TS 18001 İş
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

2.4.   Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği EPDK Doğal Gaz
Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği EPDK Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği
İmar Yönetmelikleri

TS EN 13067 2005 Plastik Kaynağı Yapan Personel- Kaynakçı
Nitelik Testleri-Kaynaklanmış

Termoplastik Malzemeler

Yangın Yönetmeliği

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

ISCO 88 ISCED 97 NACE Rev.2

7212

521

25.62

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 8

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0005-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

2.5.   Çalışma Ortamı ve Koşulları

Doğal gaz polietilen boru kaynakçısı, kaynak standartlarının
izin verdiği her türlü coğrafi iklim şartlarında açık ve dış ortamlarda
çalışır. Kaynak işlemini çevre sıcaklığının -10 +45 °C olduğu ortamda yapar.
Doğal gaz polietilen boru kaynakçısı planlama işlerini büroda, uygulama
işlemlerini sahada yapar. Çalışma saatleri düzenli olmakla birlikte gece veya
tatil günlerinde çalışması gerekebilir. Çalışma sırasında işverenlerle,
mühendislerle ve çalışma alanında bulunan kişilerle iletişim kurar. Doğal gazın
patlayıcı özelliği nedeniyle yüksek risk taşıyan ortamlarda çalışır. Çalışma
koşulları içinde araç çarpması, kesici cisim yaralanması, cisim düşmesi ve
çarpması gibi iş kazalarına maruz kalabilir.

2.6.   Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Doğal gaz polietilen boru kaynakçısının, mekanik işlere
yatkın ve el becerisinin gelişmiş olması, değişik dış ortam şartlarında, saha
ve şantiye koşullarında çalışmaya uygun ya da alışkın olması gerekmektedir.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 9

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0005-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

3.MESLEK PROFİLİ

3.1.    Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

A

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak

A.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait
kuralları uygulamak

A.1.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması
için, işyerinin düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki kurumlann eğitimlerine katılır.

A.1.2

Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu
donanımları kullanır.

A.1.3

İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını
uygun ve çalışır şekilde bulundurur.

A.1.4

Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını
talimatlar doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş
alanının ve personelinin güvenliğini sağlar.

A.2

Risk etmenlerini azaltmak

A.2.1

Yaptığı işle ilgili tehlike ve riskleri TS 18001
kapsamında kendi seviyesinde değerlendirerek, risklerin belirlenmesi
çalışmalarına katkıda bulunur.

A.2.2

Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan
çalışmalara katılır.

A.3

Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini uygulamak

A.3.1

Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek
üzere önlem alma çalışmalarına katkıda bulunur.

A.3.2

Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını
amirlerine ve yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili
kurumlara bil dirir.

A.3.3

Makineye özel acil durum prosedürlerini uygular.

A.3.4

Kontrolsüz gaz çıkışı ile boru hattı ve servis kutusu
hasarlarında; boğma, tamir kelepçesi takma veya vana kapama işlemlerini uygun
tekniklerle gerçekleştirir.

A.4

Acil çıkış prosedürlerini uygulamak

A.4.1

Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini uygular.

A.4.2

Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle
ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalara ve
tatbikatlara katılır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 10

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0005-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak

B.1.1

Yaptığı işle ilgili olarak TS EN ISO 14001 kapsamında;
Çevre Boyut-Etki değerlendirmesini yaparak gerçekleştirilen işlemler ile
ilgili çevresel etkiler in doğru bir şekilde saptanması çalışmalarına
katılır.

 

 

B.1

B.1.2

Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik
periyodik eğitimlere katılır.

 

 

 

 

B.1.3

İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini
gözler ve zararlı sonuçların önlenmesi çalışmalarına katılır.

 

 

 

 

B.2.1

Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli
ayırmayı ve sınıflama­yı yapar.

B

Çevre güvenlik önlemlerini almak

 

Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

B.2.2

Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar
doğrultusunda diğer mal zemelerden ayrıştırır ve
gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını yapar .

 

 

B.2

B.2.3

Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde tutulmasını
sağlar.

 

 

 

 

B.2.4

İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu
donanım ve malzemeleri kullanır veya diğerlerine kullandırır.

 

 

 

 

B.2.5

Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım,
malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur.

 

 

B.3

Doğal kaynakların tüketiminde tasarruflu hareket etmek

B.3.1

Doğal kaynakları tasarruflu ve verimli bir şekilde
kullanır.

 

 

B.3.2

Doğal kaynakların daha az ve verimli kullanımı için
gerekli tespit ve planlama çalışmalarına katılır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 11

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0005-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

C

Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

C.1

İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak

C.1.1

İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre
kalite gerekliliklerini belirler.

C.1.2

Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini
saptar.

C.1.3

Makine, alet, donanım ya da sistemin kalite
gerekliliklerine uygun çalışır.

C.2

Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygulamak

C.2.1

Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini
uygular.

C.2.2

İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili işyeri kalite
dokümanlarındaki prosedür ve talimatları uygulayarak özel kalite şartlarının
karşılanmasını sağlar.

C.3

Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak

C.3.1

Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetleme
çalışmalarına katılır.

C.3.2

Kullanılan malzemelerin uygunluğunu ilgili Yönetmelik
Hükümleri çevresinde inceleyerek kalite denetimi yapar.

C.4

Proseslerde saptanan hata ve arızalan engelleme
çalışmalarına katılmak

C.4.1

Çalışma sırasında saptanan hata ve arızalan yetkili
kişilere sürekli bildirir.

C.4.2

Hata ve arızaları oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve
ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur.

C.4.3

Hata ve arıza gidermeyle ilgili basit uygulama ve yöntemleri
uygu lar.

C.4.4

Yetkisi dahilinde olmayan veya gideremediği hata ve
arızaları amirlerine bildirir.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 12

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0005-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

D

İş organizasyonu yapmak

D.1

Çalışma alanının özelliklerini belirlemek

D.1.1

Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi
için, iş alanını inceler.

D.1.2

İş alanının olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine
katkıda bulunur.

D.1.3

Çalışmanın türü ve kullanılan iş yöntemine göre düzeni
sağlar.

D.1.4

Standart ve şartnamelere uygun boyutta açılmış ve emniyet
tedbirleri alınmış boru kanalında çalışır.

D.1.5

Doğal gaz tesisatının diğer alt yapı tesisatlarına karşı
korunması işlemlerini TS ve EN standartlarına göre gerçekleştirir.

D.2

Gerekli makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak

D.2.1

Kullanılacak malzemeleri verilen talimatlara göre
hazırlar.

D.2.2

Belirlenen işleme göre, basit kontrol ve muayene
araçlarını ve cihazlarını kullanır.

D.2.3

Çalışma için gerekli aparat, makine ve donanımları
çalışmaya hazır hale getirir.

D.2.4

Çalışma süresince kullanılacak malzeme, araç ve
gereçlerin, “İş Sağlığı ve Güvenliği” ve “Malzeme Teknik Şartnameleri”
kapsamında uygunluğunu denetleme çalışmalarına katkıda bulunur.

D.3

İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

D.3.1

Çalışma alanının düzgün ve temiz tutar.

D.3.2

Temizlik yaparken iş güvenliği şartlarını gözetir.

D.3.3

Kullanılan makine ve ekipmanları iş bitiminde kaldırır ve
temizler.

D.3.4

İş güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı
sırasında gereken özeni gösterir ve belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde
depolar.

D.3.5

Çalışma alanını daha sonra gerçekleştirilecek işlemlere
uygun bırakır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 13

Doğal Gaz Polietilen Boru
Kaynakçısı (Seviye 4)                                                                  09UMS0005-4
/ 24.06.2009 / 00

Ulusal Meslek Standardı                                           Referans
Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.1.1

Kaynak işleminin yapılacağı boru hattının gazlı olup
olmadığını kontrol eder.

 

 

 

 

E.1.2

Eğer hat gazlı ise, sistemi kaynağa hazırlar ve gerekli
müdahaleleri yapar.

 

 

 

Boru hattının kaynak işlemine uygunluğunu kontrol etmek

E.1.3

Kaynak yapılacak boru yüzeyinde hasar olup olmadığını
kontrol eder.

E

Tesisatın kaynak

E.1

E.1.4

Hasar durumuna göre yapacağı işlemi, iş yeri kalite
dokümanlarındaki prosedür ve talimatlara göre uygular.

yöntemini belirlemek

 

 

E.1.5

Boru boyut bilgilerini TS EN 1555 serisine göre kontrol
eder.

 

 

 

 

E.1.6

Boru ovalite kontrolünü yapar.

 

 

E.2

PE Kaynak yöntemine karar

E.2.1

Yapılacak işlem ve sisteme göre uygun kaynak yöntemini
seçer.

 

 

vermek

E.2.2

PE elektrofüzyon, semer-mesnet,
alın kaynak ve geçme kaynak yöntemlerini uygular.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 14

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0005-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

F

Gazlı hattı kaynak işlemine hazırlamak

F.1

By-pass işlemini yapmak

F.1.1

İşyeri prosedürleri kapsamında, gaz arzının devam
ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

F.1.2

Boru hattı üzerinde bağlantı elemanları kaynakları ile
boğma işlemlerini, by-pass işlemini yapmaya müsaade
edebilecek mesafelerde olacak şekilde gerçekleştirir.

F.2

Hattı gazsızlaştırmak

F.2.1

Gazsızlaştırmanın gerekliliğini
saptadıktan sonra gazsızlaştırma için uygun yöntemi
seçer.

F.2.2

Boğma tekniğini tam ve doğru olarak uygular.

F.2.3

Vanaları as-built haritalara
göre açar ve kapatır.

F.2.4

Gaz tahliyesini yapar.

F.2.5

İşlem yapılacak hatta % 0 doğal gaz olmasını sağlar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 15

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0005-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

G

Kaynak işlemini yapmak (Devamı var)

G.1

Kaynak malzeme ve ekipmanlarını hazırlamak

G.1.1

PE boru ve bağlantı elemanlarını ve gerekli kaynak
malzemelerini uygulayacağı kaynak yöntemine ve imalatçı tarafından hazırlanan
kullanma kılavuzuna göre eksiksiz olarak hazırlar.

G.2

Ortam koşullarının kaynağa uygunluğunu kontrol etmek

G.2.1

İşyeri talimatlarında belirtilen gerekli önlemleri alır.

G.2.2

Çalışma alanını ve çevre koşullarını kaynağa uygunluk
açısından kontrol eder.

G.3

Topraklama yapmak

G.3.1

Topraklamayı mevcut şartnamelere uygun olarak yapar.

G.4

PE Boruları kesmek

G.4.1

Bağlantı şekline göre ölçü alır.

G.4.2

Boru çapına uygun PE kesici makas kullanarak PE boruları
kesme tekniğine uygun olarak keser.

G.5

PE Boruları kazımak

G.5.1

Kazıma alanını tespit eder.

G.5.2

Kazıma tekniğine uygun olarak boruyu kazır.

G.6

PE Boru ve bağlantı elemanlarını temizlemek

G.6.1

Uygun temizleyici solventi
seçerek temizleme işlemini tekniğine uygun olarak gerçekleştirir.

G.7

İşaretleme yapmak

G.7.1

Boruya zarar vermeyecek özellikte işaretleme malzemeleri
kullanır.

G.7.2

İşaretleme tekniğine uygun olarak boru üzerinde işaretleme
yapar.

G.8

Montaj işlemlerini yapmak

G.8.1

Montaj ekipmanlarını boru hattına zarar vermeyecek şekilde
kullanır.

G.8.2

Montaj işlemlerini doğru sıralamada gerçekleştirir.

G.9

Kaynak bölgesini sabitlemek

G.9.1

Boru boyutuna uygun sabitleyici seçerek sabitleme işlemini
gerçekleştirir.

G.10

Kaynak işlemini yapmak

G.10.1

Kaynak işlemi için gerekli ortam koşullarını sağlar.

G.10.2

Kaynak başlatma, gözlemleme ve sonlandırma işlemlerini,
işyeri prosedürleri ve talimatları ile imalatçı kullanma kılavuzuna uygun
olarak yapar.

G.10.3

Kaynak verilerini raporlar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 16

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0005-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

G.11.1

Soğuma süresi tamamlanmadan sabitleyiciyi sökmez.

 

Kaynak işlemini yapmak

G.11

Kaynak bölgesinin soğuma koşullarını sağlamak

G.11.2

Soğuma süresi boyunca kaynak bölgesini mekanik-fiziksel
etkilerden ve olumsuz hava ve çevre koşullarından korur.

G

 

 

G.11.3

Soğuma süresinin tamamlanmasını bekler.

 

 

G.12

Kaynak işleminin kontrolünü

G.12.1

Kaynak işleminde hata olup olmadığını fiziksel ve işlevsel
olarak kontrol eder.

 

 

yapmak

G.12.2

Kaynağın kabul veya reddine göre plan yapar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 17

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0005-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

H.1.1

Test başlığını boru hattının uygun noktasına monte eder.

 

 

H.1

Mukavemet testini yapmak

H.1.2

İşletme basıncının 1.5 katı
basınçta pnömatik mukavemet testi yapar.

 

 

H.1.3

Mukavemet test sonucuna göre hareket alanını belirler.

 

 

 

 

H.1.4

Bağlantı noktalarının kontrolünü köpükle yapar.

 

 

 

 

H.2.1

Test başlığı veya tapayı boru hattının uygun noktasına
monte eder.

H

Kaynak testlerini

 

 

H.2.2

Sızdırmazlık testini azami 1 bar asgari 0,8 bar aralığında
hava ile yapar.

yapmak

H.2

Sızdırmazlık testini yapmak

H.2.3

Atmosfer koşulları ve test süresini değerlendirir.

 

 

 

 

H.2.4

Bağlantı noktalarının kontrolünü köpükle yapar.

 

 

 

 

H.2.5

“Test sonucu<13 mbar
kriterine göre test sonuçlarını değerlendirir.

 

 

H.3

Devreye alma işlemini yapmak

H.3.1

Devreye alma ekipmanlarım kullanarak hattı % 100 doğal gaz
ile doldurur ve sistemi devreye alır.

 

 

 

H.3.2

Gaz ölçüm cihazını kullanarak gerekli kontrolleri yapar.

 

 

H.4

Kayıt ve raporlama yapmak

H.4.1

Test sonuç ve kaynak raporunu düzenler.

 

 

H.4.2

Devreye alma kayıtlarım düzenler.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 18

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0005-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

I.1

Yanında çalışanlara eğitim

I.1.1

İşe ilişkin bilgi ve tecrübelerini çalışanlarıyla
paylaşır.

 

 

vermek

I.1.2

Çalışanlara öğrettiği bilgilerin uygulanıp uygulanmadığını
kontrol eder.

 

 

 

Meslek ile ilgili toplantı, seminer, sempozyum gibi
faaliyetlere katılmak

I.2.1

Ürün ve sistem tanıtım toplantılarına katılır.

I

Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek

I.2

I.2.2

Bağlı bulunduğu meslek kuruluşunun aktivitelerini takip
eder.

 

 

 

I.2.3

Seminer, sempozyum gibi faaliyetleri takip eder ve
katılır.

 

 

I.3

Meslek ile ilgili yayınları ve

I.3.1

Sektör yayınlarını ve işe yönelik gelişmeleri zamanında
takip eder.

 

 

gelişmeleri takip etmek

I.3.2

Hizmet içi ve işbaşı eğitimlerine katılır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 19

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0005-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

3.2.Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1.      8-10
lokma anahtar

2.      Alın
kaynak makinesi

3.      Ayna

4.      Baret

5.      Boru
boğma aparatı

6.      Boru
kesme aparatı

7.Çelik
burunlu antistatik iş ayakkabısı

8.Çelik
burunlu antistatik lastik çizme

9.Elektrofüzyon kaynak makinesı

10.    Gaz ölçüm cihazı

11.    Gırlent ayakları

12.    Gırlent bantı

13.    İş
eldiveni

14.    İş
tulumu

15.    İşaretleme
kalemi

16.  İzo propil alkol (temizleme solventi)

17.    Jeneratör

18.    Jeneretör yedek yakıtı

19.    Kaynakçı çadırı

20.     Kazıyıcı

21.     Kazma

22.     Kompresör

23.     Koruyucu gözlük

24.     Kulak tıkacı

25.     Kürek

26.     Plastik çekiç

27.     Pozisyoner

28.     Sadlle delme aparatı

29.     Sadlle sıkma aparatı

30.     Şeritmetre

31.     Test
köpüğü

32.     Topraklama
çubuğu

33.     Tornavida
takımı

34.     Toz
maskesi

35.     Uyarı
levhaları

36.     Uzatma
kablo

37.     Yağmurluk

38.     Yangın battaniyesi

39.     Yangın söndürme tüpü

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 20

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı
(Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0005-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

3.3.Bilgi ve Beceriler

1.   Araç,
gereç ve ekipman bilgisi

2.   Basit
ısıl işlem bilgi ve becerisi

3.   Doğal
gaz altyapı bilgisi

4.   El
aletlerini kullanma bilgi ve becerisi

5.   El
becerisi

6.   Ergonomi
bilgisi

7.   Gaz
ölçüm bilgisi

8.   Genel
doğal gaz, patlama ve yanma bilgisi

9.   Harita
(as-built) bilgisi

10.  Hijyen bilgisi

11.  İletişim
becerisi

12.  İlkyardım
bilgisi

13.  İş
sağlığı ve güvenliği bilgisi

14.  İşyeri
çalışma prosedür ve talimatları bilgisi

15.  Jeneratör
bilgisi

16.  Kaynak kontrol bilgisi

17.  Kontrolsüz gaz çıkışı bilgisi

18.  Manometre ve test başlığı kullanım bilgisi

19.  Meslek matematiği bilgisi

20.  Mesleki çizim ve teknik resim okuma bilgisi

21.  Mesleki elektrik bilgisi

22.  Mesleki fizik bilgisi

23.  Mesleki kimya bilgisi

24.  Mesleki terimler bilgisi

25.  Meslekle ilgili mevzuat bilgisi

26.  Montaj bilgisi ve becerisi

27.  Mukavemet ve sızdırmazlık test bilgisi

28.  Organizasyon ve ekip içinde çalışma becerisi

29.  Ölçme ve kontrol bilgisi

30.  Ölçü
alma bilgi ve becerisi

31.  PE
Kaynak bilgi ve becerisi

32.  PE
Malzeme bilgisi

33.  Proje
bilgisi

34.  Sabitleyici
(pozisyoner) bilgisi

35.  Standart
ölçüler bilgisi

36.  Yangına müdahale teknikleri ve yangın söndürücülerinin kullanımı
bilgisi

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 21

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı
(Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0005-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

3.4.Tutum ve Davranışlar

1.Araç,
gereç ve ekipmanların kullanımına özen göstermek

2.   Çalışkan
olmak

3.   Çevreyi
korumaya karşı duyarlı olmak

4.   Dikkatli
olmak

5.   Dürüst
olmak

6.   Güvenilir
olmak

7.   Hassas
ve titiz olmak

8.   Hoşgörülü
olmak

9.   İnsan
ilişkilerine özen göstermek

10.  İnisiyatif
kullanmak

11.  İş
disiplinine sahip olmak

12.  İş
sağlığı ve güvenliğine dikkat etmek

13.  İşyeri
çalışma prensiplerine uymak

14.  Kaliteye
dikkat etmek

15.  Karar
vermek

16.  Mesleği ile ilgili etik kurallara uymak

17.  Meslek ahlakına sahip olmak

18.  Özgüven sahibi olmak

19.  Özverili olmak

20.  Planlı olmak

21.  Pratik olmak

22.  Sabırlı
olmak

23.  Soğukkanlı
olmak

24.  Sorumluluk
sahibi olmak

25.  Şeffaf
olmak

26.  Temiz olmak

27.  Tertipli çalışmak

28.  Üretken olmak

29.  Yeniliklere
açık olmak

30.  Zamanı iyi kullanmak

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 22

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0005-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

4.ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 4) meslek
standardına göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme; TS EN
13067 standardı esas alınarak, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu test
ve sertifikasyon merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı sınav
şeklinde olacaktır.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu
meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır.
Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik
Kurumu Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde
yürütülür.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 23

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0005-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

EK:

1.MeslekStandardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi:

Mustafa Ali AKMAN, GAZBİR – Doğal Gaz Meslek Standartları
Hazırlama Komite Başkanı

Ahmet YETİK, AKSA-ANADOLU – Meslek Standardı(PE Boru
Kaynakçısı)

Hazırlama Komisyon Başkanı

Mahmut Raci ÖZKESEN, ENERGAZ

2.TeknikÇalışma Grubu Üyeleri:

Abdulkelam TURKER, ARSAN

Ali YÜKSEL, UGETAM

Cansal COŞKUN, AKSA-ANADOLU

Erdal KAYA, ZORLU

Melih ÇETİNKAYA, ÇALIK-EWE

S.Serkan SAY, UGETAM

Uğur USTA, İGDAŞ

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 24

Doğal Gaz Polietilen Boru
Kaynakçısı (Seviye 4)     09UMS0005-4 /
24.06.2009 / 00

Ulusal Meslek Standardı                Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

3.Görüş İstenen Kişi, Kurum ve
Kuruluşlar:

3.1.Dağıtım Şirketleri

ADAPAZARI GAZ DAĞITIM AŞ.

AKMERCAN ŞİRKETLER GRUBU AKSA DOĞAL GAZ DAĞITIM AŞ.

ANADOLU DOĞAL GAZ DAĞITIM AŞ.

ARSAN DOĞAL GAZ DAĞITIM AŞ.

BAHÇEŞEHİR GAZ DAĞITIM AŞ.

CENGİZ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET AŞ.

ÇALIK HOLDİNG

ÇORUM ELEKTRİK DOĞAL GAZ AŞ.

DELTA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET AŞ.

ENERGAZ MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK MAKİNE TESİSAT SAN. VE TİC.
LTD. ŞTİ. EWE GROUP

FERNAS İNŞAAT LTD. ŞTİ.

GÜNAY İNŞAAT LTD. ŞTİ.

İS-KA İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.

İSTANBUL GAZ DAĞITIM AŞ. (İGDAŞ)

KALEN ENERJİ SANAYİ VE TİCARET AŞ.

KOLİN İNŞAAT, TURİZM SANAYİ VE TİCARET AŞ.

ONGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ.

PALGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM TİC. VE SAN. AŞ.

SEL-TAN İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ AŞ.

UŞAK DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A Ş.

ZORLU PETROGAS PETROL, GAZ VE PETROKİMYA ÜRÜNLERİ İNŞAAT
SAN. VE TİC. AŞ.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 25

Doğal Gaz Polietilen Boru
Kaynakçısı (Seviye 4)     09UMS0005-4 /
24.06.2009 / 00

Ulusal Meslek Standardı                Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

3.2.Üretici, İthalatçı,
Uygulayıcı ve Müşavir Firmalar

ADAY YAPI TEKNOLOJİK TESİSAT SİSTEMLERİ SAN.VE
TİC. LTD.ŞTİ.

AKARE MÜHENDİSLİK

AKFEL PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT AŞ.

ARZ MÜHENDİSLİK MÜT. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

DERİŞ İNŞ. MÜH. MÜŞ. LTD. ŞTİ.

ENVY ENERJİ VE ÇEVRE YATIRIMLARI AŞ.

FIRAT PLASTİK KAUÇUK SANAYİ VE TİCARET AŞ.

GURYAPI İNŞAAT TURİZM SAN. TİC. AŞ.

HİTAŞ İNŞAAT VE TİCARET LTD. ŞTİ.

İLKAR İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ PAKPEN AŞ.

PEGİ TEKNİK ENERJİ SİSTEMLERİ MÜH. MÜŞAVİRLİK İNŞ. TAAHHÜT
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

YÜKSELEN YAPI İNŞ. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ.

3.3.Sivil Meslek
Örgütleri

DOĞAL GAZ SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ MESLEKİ EĞİTİM VE
KÜÇÜK SANAYİ DESTEKLEME VAKFI PLASTİK SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

TÜRK PLASTİK SANAYİCİLERİ AR-GE VE EĞİTİM VAKFI

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 26

Doğal Gaz Polietilen Boru
Kaynakçısı (Seviye 4)     09UMS0005-4 /
24.06.2009 / 00

Ulusal Meslek Standardı                 Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

3.4.Kurumlar

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI BORU HATLARI İLE PETROL
TAŞIMA AŞ.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLARI KONFEDERASYONU TÜRKİYE İŞÇİ
SENDİKALARI KONFEDERASYONU TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU TÜRKİYE
ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 27

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0005-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

4.MYK Sektör
Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Dr. Öcal Serdar YILDIRIM, Nurettin BULUT,

Özlem Deniz ERATAK,

Prof. Dr. Ali Ulvi YILMAZER, Yusuf YILDIZ,

M. Oğuz GÜNER,

Oğuz AKGÜMÜŞ,

Arda TARHAN,

Yahya Varol GÜLTEKİN,

Dr. Adnan KÖSE,

Güner YENİGÜN,

Ahmet GÖZÜKÜÇÜK,

Başkan (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)

Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Üye (Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı)

Üye (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı)

Üye (Çevre ve Orman Bakanlığı)

Üye (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Üye (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu) Üye
(Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Üye (Hak-İş Konfederasyonu)

Üye (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Üye
(Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Firuzan SİLAHŞÖR, Metin DEMİRSOY, Sinan GERGİN,

Nuri BİLİR,

Ergün GÖK,

Daire Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)

Davetli Uzman (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Davetli Uzman (Rotek
Enerji ve Baca Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.)

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 28

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

09UMS0005-4 / 24.06.2009 / 00

5.MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,

Uğur BEKTAŞ,

Hüseyin ACIR,

Prof. Dr. Sabahattin BALCI, M. Şükrü KOÇOĞLU,

Dr. Osman YILDIZ,

Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)
Başkan Vekili (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Üye (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Üye (Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 29

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir