DOĞAL GAZ İŞLETME BAKIM OPERATÖRÜ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL MESLEK STANDARDI

DOĞAL GAZ İŞLETME BAKIM OPERATÖRÜ

SEVİYE 4

REFERANS KODU / 09UMS0003-4

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 25/08/2009-27330(Mükerrer)

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 1

Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0003-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Meslek:

DOĞAL GAZ İŞLETME BAKIM OPERATÖRÜ

Seviye:

41

Referans Kodu:

09UMS0003-4

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar)
:

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR)

YARDIMCI KURULUŞ: UGETAM (İstanbul
Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik San. ve Tic. A.Ş)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK Enerji Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

24.06.2009 Tarih ve 2009/29 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

25/08/2009-27330(Mükerrer)

Revizyon No:

00

1 Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8)
seviye matrisinde seviye dört (4) olarak belirlenmiştir. © Mesleki Yeterlilik
Kurumu, 2009

Sayfa 2

Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0003-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

TERİMLER,
SİMGELER VE KISALTMALAR

ACİL EYLEM PLANI: Acil durum gerektiren olaylarda; önceden
belirlenmiş bir program kapsamında davranış ve eylemde bulunmayı öngören
planlama dokümanını,

ALT YAPI: Yer altına döşenen su, elektrik, kanalizasyon, gaz
gibi tesislerin tümüne verilen genel adını,

AS BUILT: Mevcut Doğal gaz şebekesinin durumu ve bu
şebekenin geçtiği güzergah ile doğal gaz hattının
kesiştiği diğer altyapıların konumlarını gösteren haritayı,

BAR: 0,986 atmosfer basıncına eşdeğer basınç birimini,

BASINÇ DÜŞÜRME İSTASYONU (İSTASYON): İstasyon çıkışındaki
boru hattında veya dağıtım boru hattındaki gaz basıncını istenen bir değere
otomatik olarak düşüren veya ayarlayan donanımını,

BY-PASS: Arıza anında sistemin çalışma sürekliliğinin
sağlanması için oluşturulan, sisteme paralel devreyi,

DAĞITIM HATTI (ANA HAT): Bir dağıtım şirketinin belirlenmiş
bölgesinde doğal gazı; şehir giriş istasyonundan servis hatlarına kadar taşıyan
boru hattı ile bu hat üzerinde bulunan tüm ekipmanın
oluşturduğu sistemi,

DAĞITIM ŞEBEKESİ (ŞEBEKE) : Bir dağıtım şirketinin
belirlenmiş bölgesinde, işlettiği doğal gaz dağıtım tesisleri ve boru
hatlarını,

DEMONTAJ: Çok parçadan meydana gelen ekipmanın
parçalarına ayırma işlemini,

DEVREYE ALMA: Bir sisteme ait tesisat ve elemanlarının
gerekli kontrollerin yapılmasının ardından ilk çalıştırmanın yapılmasını,

ELEKTROFÜZYON: Plastik malzemelerin birleştirilmesinde kullanılan,
ek parçasında bulunan rezistanslar vasıtası ile ekleme bölgesinin elektrik
enerjisi ile ısıtılması sonucu birleştirilmesini sağlayan kaynak yöntemini,

EN: Avrupa standartlarını,

EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

GAZ ÖLÇÜM CİHAZI: Ortamda bulunan gazların mevcudiyetini ve konsantrasyonunu ölçen cihazı,

ISCED: Uluslararası eğitim sınıflandırma standardını,

ISCO: Uluslararası meslek sınıflandırma standardını,

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 3

Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0003-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

İÇ TESİSAT: Müşteri gaz teslim noktasından itibaren tesis
edilen; boru hattı, ekipman, tüketim cihazları, atık
gaz çıkış borusu, baca ve havalandırmadan oluşan sistemi,

İHBAR: (187) telefon hattı veya farklı kaynaklar
vasıtasıyla; doğal gazdan kaynaklanması muhtemel/kaynaklanan, başka bir sebeple
doğal gaz hattına zarar verme riski taşıyan/gerçekleşen, her iki durumda da
mal/can kaybına yol açma riski olan/açan ilişkin olarak alınan her türlü
çağrı/bilgiyi,

İŞLETME: Yapılara doğal gaz dağıtım işi için gerekli tüm alt
yapı ve tesisleri kurarak devreye alan; bunun sürekliliği için gerekli tüm iş
ve işlemleri yürüten kuruluşu,

KALİBRASYON: Belirlenmiş koşullar altında bir ölçüm
cihazının gösterdiği değerler ile, ilgili bir referans
standardın ortaya koyduğu değerler arasındaki ilişkinin kurulduğu operasyonlar
dizisini,

KATODİK KORUMA: Doğal gaz çelik şebeke hatlarının korozyona
uğramaması için kullanılan elektriksel korumayı,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM: Çalışanı, yürütülen işten
kaynaklanan, sağlık ve güvenliğini etkileyen bir veya birden fazla riske karşı
koruyan; çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun
olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KOKULANDIRMA: Kaynağında çıkarıldığında kokusuz bir gaz olan
doğal gazın; kullanıcılar tarafından fark edilebilmesi için, boru hattına özel
kimyasalların enjekte edilmesi işlemini,

KONTROLSÜZ GAZ ÇIKIŞI: Şebekeye ait boru hattı ve işletim
tesisinde hasar, darbe, çatlama, çürüme, montaj hatası veya hatalı işlem
nedenine bağlı olarak oluşan gaz çıkışını,

KOROZYON: Metal malzemenin kimyasal ve elektrokimyasal
reaksiyonlara girerek; metalik özelliğini kaybetmesi, çürümesi, aşınmasını,

KORREKTÖR: Gaz ölçüm ve faturalandırma işleminde kullanılan;
basınç ve sıcaklı değişimlerine bağlı olarak hacim hesabı yapan elektronik
cihazı,

KÖRLEMEK: Sistem akışının, bir malzeme montajı yapılarak
kesilmesi işlemini,

NACE: Avrupa Topluluğu’nda ekonomik faaliyetlerin
istatistikî sınıflamasını,

POLİETİLEN (PE) : Petrol türevlerinden üretilen termoplastik malzemesini,

POZİSYONER: Kaynak bölgesini mekanik zorlamalara karşı
koruyan, kaynağın kasıntısız ve düzgün eksende gerçekleşmesini sağlayan
doğrultma ekipmanını,

PROSEDÜR: Bir faaliyeti veya süreci gerçekleştirmek için
belirlenen yolu ortaya koyan işyerine ait kalite sistem dokümanını,

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 4

Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü
(Seviye 4)   09UMS0003-4 / 24.06.2009 / 00

Ulusal Meslek Standardı                 Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

RÖPER: Doğal gaz boru ve ekipmanlarının
konumlandırılması için, sabit bir nokta hedef alınarak yapılan ölçümü,

SAYAÇ: Müşterinin doğal gaz tüketiminin belirlendiği ölçüm
cihazını,

SERVİS HATTI: Dağıtım şebekesini abone servis kutusuna veya
“basınç düşürme ve ölçüm istasyonu” na bağlayan boru
hattı ile servis kutusunu veya “basınç düşürme ve ölçüm istasyonu” dahil ilgili teçhizatı,

SERVİS KUTUSU: Servis hattı sonuna konulan, içerisinde
bulundurduğu regülatör ve ilgili teçhizat vasıtasıyla
dağıtım hattındaki gaz basıncını abone kullanım basıncına düşüren; darbe,
yangın ve diğer dış etkenlere karşı dayanımı olan koruyucu kutuyu,

ŞÖNTLEME: Statik elektrik boşalması riskine karşı;
birbirinden ayrılacak parçalarda elektrik akımının devamlılığının sağlanması
için yapılan köprü/by-pas işlemini,

TAHLİYE EKİPMANI (FLARE): Boru hattındaki doğal gaz veya
havanın emniyetli şekilde boşaltması için kullanılan, yüksek basınca dayanıklı ekipmanı,

TALİMAT: Detay çalışmaların kim tarafından, nasıl, nerede ve
ne zaman yapılacağını belirten iş yerine ait kalite sistem dokümanını,

TORK: Devir meydana getiren kuvveti,

TS: Türk Standartlarını,

TSE: Türk Standartları Enstitüsünü,

ifade eder.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 5

Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0003-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

İÇİNDEKİLER

1.GİRİŞ………………………………………….. 7

2.MESLEK
TANITIMI…………………………………. 8

2.1.  Meslek
Tanımı………………………………… 8

2.2.  Mesleğin
Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri    8

2.3.  Sağlık,
Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler8

2.4.  Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat………………… 8

2.5.  Çalışma
Ortamı ve Koşulları……………………. 9

2.6.  Mesleğe
İlişkin Diğer Gereklilikler…………….. 9

3.MESLEK
PROFİLİ…………………………………. 10

3.1.  Görevler,
İşlemler ve Başarım Ölçütleri………… 10

3.2.  Kullanılan
Araç, Gereç ve Ekipman……………… 22

3.3.  Bilgi
ve Beceriler…………………………… 24

3.4………………………………………………. Tutum
ve Davranışlar ……………………………………….  25

4.ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME…………….. 26

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 6

Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0003-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

1.GİRİŞ

Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü (Seviye
4) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu
ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının
Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör
Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”
hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği
Derneği (GAZBİR) tarafından hazırlanmıştır.

Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü (Seviye 4) ulusal meslek
standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak
değerlendirilmiş, MYK Enerji Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK
Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 7

Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0003-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

2.MESLEK
TANITIMI

2.1.   Meslek Tanımı

Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü (Seviye 4); iş sağlığı ve
güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde doğal
gaz işletmeciliği ile ilgili, iş organizasyonunu yapan, doğal gaz ihbarlarına
müdahale eden, şebekeye ait yeraltı ve yerüstü ekipmanlarının
periyodik kontrolünü ve bakımını, devreye alma çalışmalarını yapan, işletmeye ait
görev ve sorumlulukları kapsamındaki faaliyetleri yürüten ve mesleki gelişime
ilişkin faaliyetleri takip eden nitelikli kişidir.

2.2.   Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma
Sistemlerindeki Yeri

ISCO 88         : 7136

ISCED 97        : 522

NACE Rev.2      : 35.22

2.3.   Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili
Düzenlemeler

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Gürültü Yönetmeliği

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Kişisel
Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Patlayıcı
Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Yangın
Yönetmeliği

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği TS 18001 İş
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

2.4.   Meslek ile İlgili
Diğer Mevzuat Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

EPDK Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri
Yönetmeliği EPDK Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği EPDK Doğal Gaz
Piyasası Tesisler Yönetmeliği EPDK Doğal Gaz Sertifika Yönetmeliği

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 8

Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0003-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

EPDK Temel Teknik Kriterler (Şehir İhale Şartnamesi)

İmar Yönetmelikleri

TS
8091
Doğal Gaz Boru Hattı Donanımı- Bakım Kuralları

Yangın Yönetmeliği

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

2.5.Çalışma Ortamı ve
Koşulları

Doğal gaz işletme bakım operatörü,
planlama işlerini büroda, uygulama işlemlerini sahada yapar. Çalışma saatleri
düzenli ve vardiyalı olmakla birlikte gece veya tatil günlerinde de çalışır.
Çalışma esnasında işverenlerle, amirleriyle, mühendislerle, müşterilerle ve
beraber çalıştığı kişilerle iletişim kurar. Doğal gazın patlayıcı özelliği
nedeniyle tehlikeli ortamlarda çalışır. Görevleri esnasında değişik makine, ekipman ve malzemeleri kullanır. Çalışma koşulları
içinde araç çarpması, kesici cisim yaralanması, cisim düşmesine ve çarpmasına,
yüksek basınç ve yangına maruz kalma gibi iş kazası riskleri taşımaktadır.

2.6.Mesleğe İlişkin Diğer
Gereklilikler

Doğal gaz işletme bakım operatörünün; mekanik ve yapı
işlerine yatkın olması, el becerisinin gelişmiş olması, iskelede ve yüksekte
çalışabilmesi, değişik dış ortam şartlarında, saha ve şantiye koşullarında
çalışmaya uygun ya da alışkın olması gerekmektedir.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 9

Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0003-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

3.MESLEK PROFİLİ

3.1.  Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

A

İş sağlığı ve güvenliği

önlemlerini almak

A.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait
kuralları uygulamak

A.1.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması
için, işyerinin düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki kurumların
eğitimlerine katılır.

A.1.2

Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu donanımları
kullanır.

A.1.3

İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını
uygun ve çalışır şekilde bulundurur.

A.1.4

Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını
talimatlar doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş
alanının ve personelinin güvenliğini sağlar.

A.1.5

Talimatlara göre hazırlanmış tranşede
çalışır.

A.2

Risk etmenlerini azaltmak

A.2.1

Yaptığı işle ilgili tehlike ve riskleri TS 18001
kapsamında kendi seviyesinde değerlendirerek, risklerin belirlenmesi
çalışmalarına katkıda bulunur.

A.2.2

Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan
çalışmalara katılır.

A.2.3

Statik elektrik biriktirme ve kıvılcım atlama ihtimali
olan uygulamalarda topraklama yapar.

A.2.4

Doğal gaz yanma ve patlama durumlarıyla ilgili önlemleri
alır.

A.3

Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini
uygulamak

A.3.1

Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek
üzere önlem alma çalışmalarına katkıda bulunur.

A.3.2

Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını
amirlerine ve yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili
kuramlara bildirir.

A.3.3

Cihaza özel acil durum prosedürlerini
uygular.

A.4

Acil çıkış

prosedürlerini

uygulamak

A.4.1

Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini
uygular.

A.4.2

Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle
ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalara ve
tatbikatlara katılır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 10

Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0003-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

B

Çevre güvenlik önlemlerini almak

B.1

Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak

B.1.1

Yaptığı işle ilgili olarak TS EN ISO 14001 kapsamında;
Çevre Boyut-Etki değerlendirmesini yaparak gerçekleştirilen işlemler ile
ilgili çevresel etkilerin doğru bir şekilde saptanması çalışmalarına katılır.

B.1.2

Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik
periyodik eğitimlere katılır.

B.1.3

İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini
gözler ve zararlı sonuçların önlenmesi çalışmalarına katılır.

B.2

Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

B.2.1

Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli
ayırmayı ve sınıflamayı yapar.

B.2.2

Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar
doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak
geçici depolamasını yapar.

B.2.3

Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde
tutulmasını sağlar.

B.2.4

İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu
donanım ve malzemeleri kullanır veya diğerlerine kullandırır.

B.2.5

Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım,
malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur.

B.3

Doğal kaynakların tüketiminde tasarruflu hareket etmek

B.3.1

Doğal kaynakları tasarruflu ve verimli bir şekilde
kullanır.

B.3.2

Doğal kaynakların daha az ve verimli kullanımı için
gerekli tespit ve planlama çalışma larına katılır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 11

Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0003-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

C.1

İşe ait kalite

C.1.1

İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre
kalite gerekliliklerini uygular.

 

 

gerekliliklerini

uygulamak

C.1.2

Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite
gerekliliklerini uygular.

 

 

 

 

C.1.3

Makine, alet, donanım ya da sistemin kalite
gerekliliklerine uygun çalışır.

 

 

C.2

Kalite sağlamadaki

C.2.1

Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini
uygular.

 

 

teknik prosedürleri uygulamak

C.2.2

İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak, özel kalite şartlarının
karşılanmasını sağlar.

 

Kalite yönetim

 

 

C.3.1

Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetleme
çalışmalarına katılır.

C

sistemi

dokümanlarına uygun çalışmak

C.3

Yapılan çalışmaların kalitesini denetim

C.3.2

Makine, alet, donanım ya da sistem üzerinde yapılan
ayarların kullanım kılavuzlarına uygunluğunu denetler.

 

 

altında tutmak

C.3.3

Bakımı veya onarımı gerçekleştirilen cihazın ya da
sistemin teknik özelliklere uygunluğunu denetler.

 

 

 

 

C.4.1

Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları yetkili
kişilere sürekli bildirir.

 

 

 

Proseslerde saptanan hata ve arızalan

C.4.2

Hata ve arızaları oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve ortadan
kaldırılmasına katkıda bulunur.

 

 

C.4

engelleme

çalışmalarına

katılmak

C.4.3

Hata ve arıza gidermeyle ilgili temel uygulama ve
yöntemleri uygu lar.

 

 

 

 

C.4.4

Yetkisi dahilinde olmayan veya
gideremediği hata ve arızaları amirlerine bildirir.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 12

Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0003-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.1.1

Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülebilmesi
için iş alanını inceler.

 

 

D.1

Çalışma alanının

D.1.2

Doğal gaz tesisatının diğer alt yapı tesisatlarına karşı
korunmasını sağlar.

 

 

güvenliğini sağlamak

D.1.3

Uyarı levhalarını uygun yerlere koyar.

 

 

 

 

D.1.4

Güvenli yaya ve araç trafiği yönlendirmesi işlemlerini
gerçekleştirir.

 

 

D.2

Dağıtım şebekesine ait projeleri

D.2.1

Alt yapı teknik şartnameleri ve Temel Teknik Kriterler’e göre projeleri inceler.

 

İş organizasyonu yapmak

 

incelemek

D.2.2

Dağıtım şebekesi projesini okur ve adresi tespit eder.

D

 

 

D.3.1

İşyeri prosedürleri ve
talimatlarına göre iş programını yapar.

(devamı var)

 

 

D.3.2

Malzeme teknik şartnamelerini düzgün olarak uygular.

 

 

 

D.3.3

“Acil Eylem Planı” güncellemelerini takip eder.

 

 

D.3

İş programı yapmak

D.3.4

Devreden işlerin kontrolünü yapar.

 

 

D.3.5

Yıllık, aylık, haftalık ve günlük çalışma programlarını
takip eder.

 

 

 

 

D.3.6

İş için gerekli araç-gereç ve malzemeyi tedarik eder.

 

 

 

 

D.3.7

Uygulama süresini belirler.

 

 

 

 

D.3.8

İşleri çalışma programına göre yapar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 13

Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0003-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

D.4

Çalışma kayıtlarını tutmak

D.4.1

Formları kalite dokümanlarına göre doldurur.

 

 

 

D.4.2

Kayıtları dijital ortama aktarır.

D

İş organizasyonu yapmak

 

 

D.5.1

Çalışma alanını düzenli ve temiz tutar.

 

İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

D.5.2

Temizlik yaparken iş güvenliği şartlarını gözetir.

 

 

D.5

D.5.3

Kullanılan makine ve ekipmanları
iş bitiminde kaldırır ve temizler.

 

 

 

D.5.4

İş güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı
sırasında gereken özeni gösterir ve belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde
depolar.

 

 

 

 

D.5.5

Çalışma alanını daha sonra gerçekleştirilecek işlemlere
uygun bırakır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 14

Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0003-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

E.1

İhbar kayıtlarını almak

E.1.1

Doğal gaz ihbar alımlarında yararlanılan tüm iletişim
araçlarını kullanarak, ihbar kayıtlarını tam ve doğru olarak tutar.

 

 

E.2

İhbar mahalline

E.2.1

Acil ihbarlara en kısa zamanda ulaşmak için ileri araç
sürüş tekniklerini kullanır.

 

 

hareket etmek

E.2.2

İhbar mahalline mevzuatça belirlenmiş süre dahilinde, en kısa yoldan ve en hızlı şekilde ulaşır.

 

 

 

 

E.3.1

İhbar mahallinde inceleme yapar.

 

 

E.3

İhbar tipini tespit

E.3.2

İhbarı veren şahıs ya da ilgililerle görüşür

E

Doğal gaz

etmek

E.3.3

Verilen ihbarla, tespitlerini karşılaştırır.

ihbarlarına müdahale etmek

 

 

E.3.4

Tespit edilen ihbar tipine göre müdahale planı oluşturur.

 

 

E.4

Problemi lokalize

E.4.1

Gaz ölçüm cihazlarını kullanır.

 

 

etmek

E.4.2

Kaçak arama işlemi yapar.

 

 

 

 

E.5.1

Uygun ekipman seçimi yapar.

 

 

 

 

E.5.2

Kontrolsüz gaz çıkışına ve yangına uygun teknikle müdahale
eder.

 

 

E.5

Problemi çözmek

E.5.3

Gazsızlaştırma işlemini yapar.

 

 

 

 

E.5.4

Vana açma-kapama işlemini yapar.

 

 

 

 

E.5.5

Arızaları giderir.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 15

Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0003-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

F

Şebekeye ait yeraltı ve yerüstü ekipmanlarının
periyodik

kontrolünü yapmak

F.1

Çelik ve PE hatların kontrol çalışmalarını yapmak

F.1.1

Haritayı okuyarak, doğal gaz altyapı ve üstyapı
unsurlarını kontrol eder.

F.1.2

Tespit ettiği problemleri değerlendirir.

F.2

Basınç düşürücü istasyon

kontrollerini yapmak

F.2.1

İstasyon kabin ve fiziksel durum kontrolü yapar.

F.2.2

Çevre emniyet tedbirlerini alır.

F.2.3

İstasyon ekipman ve
parametrelerini kontrol eder.

F.2.4

İstasyonda gaz kaçağı olup olmadığını kontrol eder.

F.3

Vana kontrollerini yapmak

F.3.1

Vananın fiziksel durum kontrolünü yapar.

F.3.2

Kontrol için çevre emniyet tedbirlerini alır.

F.3.3

Vana fonksiyon testi yapar.

F.3.4

Vanada gaz kaçağı olup olmadığını kontrol eder.

F.3.5

Vana temizliğini yapar.

F.4

Katodik koruma noktaları

kontrollerini yapmak

F.4.1

Ölçüm noktasının fiziksel durum kontrolünü yapar.

F.4.2

Katodik koruma ölçümünü
periyodik olarak yapar.

F.5

Kaçak arama işlemini yapmak

F.5.1

Güzergâh seçimi yapar.

F.5.2

Kaçak arama cihazını kullanarak, kaçak arama yöntemlerini
uygular.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 16

Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0003-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

G

Şebekeye ait yeraltı ve yerüstü ekipmanlarının
bakımını yapmak

G.1

Basınç düşürücü istasyon bakımını yapmak

G.1.1

Emniyetli şekilde gazı boşaltır.

G.1.2

İstasyon ekipmanlarının bakımını
talimatlara göre yapar.

G.2

Çelik vana bakımını yapmak

G.2.1

Vana kaçak kontrolü yapar.

G.2.2

Vana yağlama ve bakım işlemlerini yapar.

G.3

Çelik vana onarımı yapmak

G.3.1

Korozyon giderme yöntemlerinden taşlama, kumlama,
fırçalama uygulamasını uygun ekipmanları kullanarak
yapar.

G.3.2

Boya uygulaması yapar.

G.4

Atölye çalışmaları yapmak

G.4.1

Dönüşümü mümkün sarf ve demirbaş malzemelerinin geri
dönüşümünü sağlar.

G.4.2

Sahada yapılamayan montaj-demontaj
bakım ve ayar işlemlerini gerçekleştirir.

G.4.3

Korozyondan arındırma ve boya işlemlerini gerçekleştirir.

G.5

Endüstriyel tip sayaç bakımını yapmak

G.5.1

Sayacın çalışır durumda olup olmadığını kontrol eder ve
müdahale kontrollerini yapar.

G.5.2

Sayaç yağlama işlemlerini gerçekleştirir.

G.5.3

Korrektörlerin çalışır durumda
olup olmadığını kontrol eder; mühür ve parametre kontrollerini yapar.

G.5.4

Sayaç montaj doğruluğunu kontrol eder.

G.6

Kokulandırma ünitesi bakımını yapmak

G.6.1

Kokulandırma ünitesi fiziksel kontrollerini yapar.

G.6.2

Kokulandırma maddesi kaçak kontrolü yapar.

G.6.3

Koku bertaraf işlemini yapar.

G.6.4

Kokulandırma doz ayarlarını yapar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 17

Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0003-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

H

Devreye alma

işlemlerini

yürütmek

H.1

Devreye alma öncesi çalışmaları yapmak

H.1.1

Devreye alınacak bölge için bilgi ve haritaları temin
eder.

H.1.2

Alt yapı ve üst yapı ekipmanlarının
devreye almaya uygunluğunu kontrol eder.

H.1.3

Test raporlarını temin eder.

H.1.4

Devreye almaya engel bir durum varsa rapor hazırlar.

H.2

Devreye alma hazırlığı ve saha kontrollerini yapmak

H.2.1

İş planını temin eder.

H.2.2

İş planına göre işlem yapılacak noktaları kontrol eder.

H.3

Devreye alma işlemini yapmak

H.3.1

İş planında belirtilen işlem sırasına uyar.

H.3.2

İlgili vana ya da by-passları
sırasına uygun ve kontrollü olarak açar.

H.3.3

Tahliye ekipmanını kurar.

H.3.4

İstasyon devreye alma işlemlerini uygular.

H.3.5

Dağıtım hattı devreye alma işlemlerini uygular.

H.3.6

Çelik hat devreye alma işlemlerini uygular.

H.3.7

Tamir ve onarım sonrası devreye alma işlemlerini uygular.

H.3.8

Tahliye noktalarında % 100 gaz elde eder.

H.3.9

Devreye alma kayıt ve tutanaklarını tanzim eder.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 18

Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0003-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

I.1.1

Adresin doğru olup olmadığını kontrol eder.

 

 

 

 

I.1.2

Sayaç öncesi ve sonrası tesisatın şöntleme
işlemini gerçekleştirir.

 

 

I.1

Sayaç sökme-takma işlemini yapmak

I.1.3

Sayacı sökme işleminde gerekli noktaların körlenmesi
işlemini gerçekleştirir.

 

 

 

I.1.4

Sayaç takma işleminden sonra kaçak kontrolü yapar, sayacın
çalışır durumda olup olmadığını kontrol eder.

 

Diğer işletme faaliyetlerini yapmak

 

 

I.1.5

Sökülen-takılan sayaçla ilgili bilgi ve değerleri hatasız
kaydeder ve gerekli imzaları alır.

I

 

 

I.2.1

Gaz boşaltma işlemini emniyetli bir şekilde yapar.

 

(devamı var)

 

 

I.2.2

Hattı süpürerek gazsızlaştırır.

 

I.2

Gaz kesme-açma işlemini yapmak

I.2.3

Gerekli noktaların körlenmesi işlemini gerçekleştirir.

 

 

 

I.2.4

Geçici gaz kesme aparatlarını kullanır.

 

 

 

 

I.2.5

Gerektiğinde emniyetli bir şekilde, tesisat elemanlarına
ve cihazlara zarar vermeden, gazı açar.

 

 

I.3

Etüt – röper işlemlerini

I.3.1

En az üç sabit noktadan ölçüm yaparak röper
alır.

 

 

yapmak

I.3.2

Gerekli çizimleri yapar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 19

Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0003-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

I.4.1

Adresin doğru olup olmadığını kontrol eder.

 

 

 

Servis regülatörü sökme – takma
işlemlerini yapmak

I.4.2

Emniyetli bir şekilde uygun noktalardan gazı keserek
tahliye eder ve regülatörü söker.

 

 

I.4

I.4.3

Kapasite ve basınca göre regülatör
tipini seçer.

 

 

 

I.4.4

Belirtilen torka uygun değerde
sıkarak montajı yapar.

 

 

 

 

I.4.5

Montaj sonrası test işlemini gerçekleştirir.

 

Diğer işletme faaliyetlerini yapmak

I.5

Uyarı levha montajlarını

I.5.1

Uygun montaj yerini seçer.

I

yapmak

I.5.2

Uzun süre kalmasını sağlayacak şekilde monte eder.

 

 

 

I.6.1

Hattın yerini kesin olarak tespit eder.

 

 

I.6

Kazı kontrollerini

I.6.2

Kazı esnasında risk oluşturacak unsurları ortadan
kaldırır.

 

 

yapmak

I.6.3

Doğal gaz tesislerinde hasar olup olmadığını kontrol eder.

 

 

 

 

I.6.4

Kazının standartlara uygun olarak kapatılmasını sağlar.

 

 

I.7

Koku ölçümü yapmak

I.7.1

Koku ölçüm cihazı kullanarak, şebekenin en uç
noktalarından ölçüm alır.

 

 

I.7.2

Periyodik olarak ölçüm yapar.

 

 

I.8

Polietilen kaynak işlemi yapmak

I.8.1

Gazlı ve gazsız hat kaynağını yapar

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 20

Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0003-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

J

Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek

J.1

Yanında çalışanlara eğitim vermek

J.1.1

İşe ilişkin bilgi ve tecrübelerini çalışanlarıyla
paylaşır.

J.1.2

Çalışanlara öğrettiği bilgilerin uygulanıp uygulanmadığını
kontrol eder.

J.2

Meslek ile ilgili toplantı, seminer, sempozyum
gibi faaliyetlere katılmak

J.2.1

Ürün ve sistem tanıtım toplantılarına katılır.

J.2.2

Bağlı bulunduğu meslek kuruluşunun aktivitelerini takip
eder.

J.2.3

Seminer, sempozyum gibi faaliyetleri
takip eder ve katılır.

J.3

Meslek ile ilgili yayınları ve gelişmeleri takip etmek

J.3.1

Sektör yayınlarını ve işe yönelik gelişmeleri zamanında
takip eder.

J.3.2

Hizmet içi ve işbaşı eğitimlerine katılır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 21

Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

3.2.Kullanılan Araç,
Gereç ve Ekipman

1.Ayaklı
flare ve hortumu

2.2″
By-pass takımı (Globe Vanalı)
ve hortumları

3.20-32
Manşon pozisyoneri

4.30-32
Çakma anahtar

5.6-12
mm Boru bükme aparatı

6.Anahtar
takımları

7.Ağır
lokma takımı (3/4″ 14 parça 22-50)

8.Avometre

9.Ayarlı
pense

10.  Boru anahtarı

11.  Boru paftası 1/2″-2″

12.  Boya tabancası

13.  Çelik çekiç

14.  Çelik kazma-kürek takımı

15.  Demir testere ve laması

16.  Dış segman pensesi

17.  Düz keski

18.  Eğe takımı

19.  Eğik somun anahtarı

20.  El feneri

21.  Elektrikli matkap takımı

22.  Elektrofüzyon kaynak makinesi

23.  Emniyet kemeri

24.  Gaz ölçüm cihazları

25.  Geçici tamir kelepçesi

26.  Giyotin makas

27.  Gömülü vana anahtarı

28.  Hafif lokma takımı

29.  Harf zımbası takımı

30.  Hat
pozisyoneri

31.  Hilti

32.  İç segman pensesi

33.  Jeneratör

34.  Kargaburun

35.  Kayışlı
tip filtre sökme anahtarı

36.  Kaynak
çadırı

37.  Kerpeten

38.  Kobra
fan

39.  Kompresör

40.  Kumpas

41.  Kurbağacık izole saplı

42.  Kutu anahtarı (İstavroz)

43.  Levye

44.  Lokma tornavida

45.  Makaralı uzatma kablosu

46.  Manivela

47.  Mengene

48.  Mobil kaçak arama cihazı

09UMS0003-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 22

Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0003-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

49.  PE boru boğucu

50.  Pe
boru düzeltici

51.  PE
boru kazıyıcı

52.  PE
kesme makası

53.  Perçin
makinesi (pim zımbası)

54.  Plastik
tokmak

55.  Projektör

56.  Rakam
zımbası takımı

57.  Sızdırmazlık gres pompası

58.  Soğuk boru kesme

59.  Standart pense

60.  Su
terazisi

61.  Şarjlı
exproof ışıldak lamba

62.  Şarjlı
matkap takımı

63.  Şerit
metre

64.  Şöntleme kablosu (akü şarj ara kablosu)

65.  Takım
sandığı

66.  Takviye
manson kelepçesi-pozisyoneri

67.  Taşlama
motoru

68.  Teleskobik
merdiven

69.  Teneke
makası

70.  Tornavida
takımları

71.  Vakum aparatı

72.  Vana yedek parçaları

73.  Yağdanlık

74.  Yan keski

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 23

Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0003-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

3.3.Bilgi
ve Beceriler

1.Akışkan
bilgisi

2.As-built bilgisi

3.Basit
ısıl işlem bilgi ve becerisi

4.Bilgisayar
kullanma becerisi

5.Devreye
alma işlemlerini bilgisi

6.Doğal
gaz tesisat bilgisi

7.Doğal
gaz altyapı bilgisi

8.El
aletlerini kullanma bilgi ve becerisi

9.El
becerisi

10.  Emniyetli gaz boşaltma yöntemleri bilgisi

11.  Enstrüman kontrol bilgisi

12.  Ergonomi bilgisi

13.  Gaz ölçüm bilgisi

14.  Gazsızlaştırma yöntemleri bilgisi

15.  Genel doğal gaz, patlama ve yanma bilgisi

16.  Hijyen bilgisi

17.  İhbar
değerlendirme yöntemleri bilgisi

18.  İleri
sürüş teknikleri yöntemleri bilgisi

19.  İletişim
becerisi

20.  İlkyardım
bilgisi

21.  İstasyon
çalışma prensipleri bilgisi

22.  İş
sağlığı ve güvenliği bilgisi

23.  İşyeri
çalışma prosedürleri bilgisi

24.  Malzeme bilgisi

25.  Meslek matematiği bilgisi

26.  Mesleki resim bilgi ve becerisi

27.  Mesleki elektrik bilgisi

28.  Mesleki fizik bilgisi

29.  Mesleki kimya bilgisi

30.  Mesleki
terim bilgisi

31.  Meslekle
ilgili mevzuat bilgisi

32.  Organizasyon
ve ekip içinde çalışma becerisi

33.  Ölçme
ve kontrol bilgisi

34.  Problem
çözme yeteneği

35.  Proje
bilgisi

36.  Standart
ölçüler bilgisi

37.  Teknik
resim bilgi ve becerisi

38.  Ürün
bilgisi

39.  Vana çalışma prensipleri bilgisi

40.  Yalıtım
bilgi ve becerisi

41.  Yangına
müdahale teknikleri ve yangın söndürücülerini kullanma bilgisi

42.  Yedek
parça bilgisi

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 24

Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü
(Seviye 4)   09UMS0003-4 / 24.06.2009 / 00

Ulusal Meslek Standardı                Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

3.4  .Tutum ve Davranışlar

1.

Araç, gereç ve ekipmanların
kullanımına

özen göstermek

2.

Çalışkan olmak

 

3.

Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

 

4.

Dikkatli olmak

 

5.

Dürüst olmak

 

6.

Güvenilir olmak

 

7.

Titiz olmak

 

8.

Hoşgörülü olmak

 

9.

İnsan ilişkilerine özen göstermek

 

10.

İnisiyatif kullanmak

 

11.

İş disiplinine sahip olmak

 

12.

İş sağlığı ve güvenliğine dikkat etmek

 

13.

İşyeri çalışma prensiplerine uymak

 

14.

Kaliteye dikkat etmek

 

15.

Karar vermek

 

16.

Mesleği ile ilgili etik kurallara uymak

 

17.

Meslek ahlakına sahip olmak

 

18.

Özgüven sahibi olmak

 

19.

Özverili olmak

 

20.

Planlı olmak

 

21.

Pratik olmak

 

22.

Sabırlı olmak

 

23.

Soğukkanlı olmak

 

24.

Sorumluluk sahibi olmak

 

25.

Şeffaf olmak

 

26.

Temiz olmak

 

27.

Tertipli çalışmak

 

28.

Üretken olmak

 

29.

Yeniliklere açık olmak

 

30.

Araç, gereç ve ekipmanların
kullanımına

özen göstermek

31.

Zamanı iyi kullanmak

 

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 25

Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0003-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

4.ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü (Seviye 4) meslek
standardına göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme,
gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu test ve sertifikasyon merkezlerinde
yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu
meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır.
Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik
Kurumu Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde
yürütülür.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 26

Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0003-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

EK:

1.MeslekStandardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi:

Mustafa Ali AKMAN, GAZBİR – Doğal Gaz Meslek Standartları
Hazırlama Komite Başkanı

Abdulkelam TÜRKER, ARSAN – Meslek
Standardı(Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü) Hazırlama Komisyon Başkanı

Ahmet YETİK, AKSA-ANADOLU

2.TeknikÇalışma Grubu Üyeleri:

Ali GÜNGÖR, İGDAŞ

Cansal COŞKUN, AKSA-ANADOLU

Erol KAYA, ENERGAZ

S.Serkan SAY, UGETAM

Yunus DEMİRCİ, ÇALIK-EWE

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 27

Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü
(Seviye 4)   09UMS0003-4 / 24.06.2009 / 00

Ulusal Meslek Standardı                 Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

3.Görüş İstenen Kişi, Kurum ve
Kuruluşlar:

3.1.Dağıtım Şirketleri

ADAPAZARI GAZ DAĞITIM AŞ.

AKMERCAN ŞİRKETLER GRUBU AKSA DOĞAL GAZ DAĞITIM AŞ.

ANADOLU DOĞAL GAZ DAĞITIM AŞ.

ARSAN DOĞAL GAZ DAĞITIM AŞ.

BAHÇEŞEHİR GAZ DAĞITIM AŞ.

CENGİZ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET AŞ.

ÇALIK HOLDİNG

ÇORUM ELEKTRİK DOĞAL GAZ AŞ.

DELTA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET AŞ.

ENERGAZ MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK MAKİNE TESİSAT SAN. VE TİC.
LTD. ŞTİ. EWE GROUP

FERNAS İNŞAAT LTD. ŞTİ.

GÜNAY İNŞAAT LTD.
ŞTİ.

İS-KA İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.

İSTANBUL GAZ DAĞITIM AŞ. (İGDAŞ)

KALEN ENERJİ SANAYİ VE TİCARET AŞ.

KOLİN İNŞAAT, TURİZM SANAYİ VE TİCARET AŞ.

ONGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ.

PALGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM TİC. VE SAN. AŞ.

SEL-TAN İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ AŞ.

UŞAK DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A Ş.

ZORLU PETROGAS PETROL, GAZ VE PETROKİMYA ÜRÜNLERİ İNŞAAT
SAN. VE TİC. AŞ.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 28

Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0003-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

3.2.Üretici, İthalatçı,
Uygulayıcı ve Müşavir Firmalar

AKARE MÜHENDİSLİK

AKFEL PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT AŞ.

ARZ MÜHENDİSLİK MÜT. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

DERİŞ İNŞ. MÜH. MÜŞ. LTD. ŞTİ.

ELSEL GAZ ARMATÜRLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ.

ENVY ENERJİ VE ÇEVRE YATIRIMLARI AŞ.

FİO GAZ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

GEMSAT GAZ EKİPMANLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

KALE ENERJİ MANAS

PEGİ TEKNİK ENERJİ SİSTEMLERİ MÜH. MÜŞAVİRLİK İNŞ. TAAHHÜT
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

RMG GAZ KONTROL LTD. ŞTİ.

TARGAZ

VASTAŞ

3.3.Sivil Meslek
Örgütleri

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 29

Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü
(Seviye 4)   09UMS0003-4 / 24.06.2009 / 00

Ulusal Meslek Standardı                 Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

3.4.Kurumlar

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLARI KONFEDERASYONU TÜRKİYE İŞÇİ
SENDİKALARI KONFEDERASYONU TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU TÜRKİYE
ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU
BAŞKANLIĞI

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 30

Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0003-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

4.MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Dr. Öcal Serdar YILDIRIM, Nurettin BULUT,

Özlem Deniz ERATAK,

Prof. Dr. Ali Ulvi YILMAZER, Yusuf YILDIZ,

M. Oğuz GÜNER,

Oğuz AKGÜMÜŞ, Arda TARHAN,

Yahya Varol GÜLTEKİN,

Dr. Adnan KÖSE,

Güner YENİGÜN, Ahmet GÖZÜKÜÇÜK,

Başkan (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)

Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Üye (Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı)

Üye (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı)

Üye (Çevre ve Orman Bakanlığı)

Üye (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Üye (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonu) Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Üye (Hak-İş Konfederasyonu)

Üye (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Üye (Mesleki
Yeterlilik Kurumu)

Firuzan SİLAHŞÖR, Metin DEMİRSOY, Sinan GERGİN,

Nuri BİLİR,

Ergün GÖK,

Daire Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)

Davetli Uzman (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Davetli Uzman (Rotek
Enerji ve Baca Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.)

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 31

Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

5.MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,

Uğur BEKTAŞ,

Hüseyin ACIR,

Prof. Dr. Sabahattin BALCI, M. Şükrü KOÇOĞLU,

Dr. Osman YILDIZ,

09UMS0003-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)
Başkan Vekili (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Üye (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Üye (Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 32

Incoming search terms:

  • doğalgaz işletme bakım operatörü maasi (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>