DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL MESLEK STANDARDI

DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ

SEVİYE 4

REFERANS KODU / 09UMS0007-4 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 25/08/2009-27330(Mükerrer)

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 1

Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı
Cihaz Servis Personeli (Seviye 4) 09UMS0007-4 / 24.06.2009 / 00

Ulusal Meslek Standardı                 Ref.
Kodu / Onay Tarihi / Rev.No

Meslek:

DOĞAL GAZ ISITMA VE GAZ YAKICI CİHAZ SERVİS PERSONELİ

Seviye:

41

Referans Kodu:

09UMS0007-4

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR)

YARDIMCI KURULUŞ: UGETAM (İstanbul
Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik San. ve Tic. A.Ş)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK Enerji Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

24.06.2009 Tarih ve 2009/29 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

25/08/2009-27330(Mükerrer)

Revizyon No:

00

1 Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8)
seviye matrisinde seviye dört (4) olarak belirlenmiştir. © Mesleki Yeterlilik
Kurumu, 2009

Sayfa 2

Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı
Cihaz Servis Personeli (Seviye 4) 09UMS0007-4 / 24.06.2009 / 00

Ulusal Meslek Standardı                 Ref.
Kodu / Onay Tarihi / Rev.No

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

BACA GAZI ANALİZİ: Gaz yakıcı cihazlarda yanma
verimliliğinin belirlenmesi amacıyla; yanma sonrası oluşan karbondioksit,
kükürt dioksit, karbon monoksit, azot oksitler gibi emisyonların
ölçülmesi işlemini,

BAKIM KILAVUZU; Gaz Yakıcı cihazın kullanım ömrü boyunca
sorunsuz ve güvenli olarak çalışabilmesi için cihaz üreticisi tarafından
belirlenmiş periyot ve içerikte yapılması gereken
ölçme, kontrol, parça değişim, temizlik gibi işlemlerin tanımlandığı kılavuzu,

DAĞITIM ŞİRKETİ: Belirlenmiş bir bölgede gazın dağıtımı ve
işletmesine yetkili kılınmış tüzel kişiliği,

DEVREYE ALMA: Bir sisteme ait tesisat ve elemanlarının
gerekli kontrollerin yapılmasının ardından, ilk çalıştırmanın yapılması işlemini,

DOĞAL GAZ YAKICI CİHAZ: Doğal gazla çalışan kombi, şofben,
kazan, soba, fırın gibi cihazları,

DÖNÜŞÜM SETİ: Gaz yakıcı cihazın farklı cihaz üreticisi
tarafından izin verildiği müddetçe farklı gazlarla çalışabilmesi için değişmesi
gerekli olan yedek parçaları içeren malzeme setini,

EN: Avrupa standartlarını,

EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

FİLTRE: Akışkandaki yabancı maddeleri süzüp ayıran malzeme
veya düzeneği,

GAZ ÖLÇÜM CİHAZI: Ortamda bulunan gazların mevcudiyetini ve
yoğunluğunu ölçen cihazı,

GENLEŞME TANKI: İçinde suyu ısıtmak suretiyle çalışan kazan
kombi gibi cihazlarda; suyun ısıl genleşmelerine karşı yapılmış koruyucu depo
(tank)’ yu,

ISCED: Uluslararası eğitim sınıflandırma standardını,

ISCO: Uluslararası meslek sınıflandırma standardını,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM: Çalışanı yürütülen işten
kaynaklanan, sağlık ve güvenliğini etkileyen bir veya birden fazla riske karşı
koruyan; çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun
olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KONTROLSÜZ GAZ ÇIKIŞI: Şebekeye ait boru hattı ve işletim
tesisinde hasar, darbe, çatlama, çürüme, montaj hatası veya hatalı işlem
nedenine bağlı olarak oluşan gaz çıkışını,

MONTAJ KILAVUZU: Gaz yakıcı cihaz üreticisi tarafından hazırlanmış
ve cihazın emniyetli ve sağlıklı olarak çalışabilmesi amacıyla montajı için
belirlenmiş olan kuralların yer aldığı kılavuzu,

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 3

Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı
Cihaz Servis Personeli (Seviye 4) 09UMS0007-4 / 24.06.2009 / 00

Ulusal Meslek Standardı                 Ref.
Kodu / Onay Tarihi / Rev.No

NACE: Avrupa Topluluğu’nda ekonomik faaliyetlerin
istatistiki sınıflamasını,

SERVİS: Gaz yakıcı cihaz üretici /ithalatçısı tarafından
belirlenmiş olan kriterlere göre; gaz yakıcı cihaza
müdahale etmeye yetkilendirilmiş olan gerçek veya tüzel kişileri,

SIZDIRMAZLIK TESTİ: Akışkanın, işletme şartları altında boru
içinde kalacağını ve bir sızma yapmayacağını doğrulamak amacı ile yapılan
testi,

TEKNİK SERVİS RAPORU: Gaz yakıcı cihazın üretici
/ithalatçısı tarafından yetkilendirilmiş olan servis tarafından hazırlanmış
olan teknik raporu,

TESİSAT UYGUNLUK BELGESİ: Dağıtım şirketi yetkililerince,
onaylı projesine uygun olarak yapılmış tesisatlar için verilen gaz kullanım
izin belgesini,

TOPRAKLAMA: Statik elektrik yüklemelerini ve kaçak akımları
bertaraf amaçlı olarak; elektrik devresinde veya elektrikle çalışan bir araçta;
bir noktayı toprakla birleştirmeyi,

TS: Türk Standartlarını,

TSE: Türk Standartları Enstitüsünü,

VERİM: Çalıştırılan veya bakılan bir şeyin; çalıştırılması,
işletilmesi veya bakımından elde edilen sonuç ya da bu sonucun sayısal
ifadesini,

YALITIM: Bir madde veya yapı üzerinde; sıcaklık, ses,
elektrik, aşınma ve nem gibi faktörlerin etkisini engellemek için yapılan
işlemi,

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI: Ahşap-kağıt
(A sınıfı), akaryakıt (B sınıfı), gaz (C sınıfı) ve metal (D sınıfı) yangınlara
müdahale için kullanılan; kuru kimyasal tozlu ya da karbondioksit konulmuş
tüpleri,

ifade eder.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 4

Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli
(Seviye 4) 09UMS0007-4 / 24.06.2009 / 00

İÇİNDEKİLER

1.GİRİŞ………………………………………….. 6

2.MESLEK
TANITIMI…………………………………. 7

2.1.  Meslek
Tanımı………………………………… 7

2.2.  Mesleğin
Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri    7

2.3.  Sağlık,
Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler7

2.4.  Meslek
ile İlgili Diğer Mevzuat………………… 7

2.5.  Çalışma
Ortamı ve Koşulları……………………. 8

2.6.  Mesleğe
İlişkin Diğer Gereklilikler…………….. 8

3.MESLEK
PROFİLİ………………………………….. 9

3.1.  Görevler,
İşlemler ve Başarım Ölçütleri…………. 9

3.2.  Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman……………… 20

3.3.  Bilgi ve Beceriler…………………………… 22

3.4.  Tutum ve Davranışlar ………………………..  23

4.ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME…………….. 24

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 5

Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı
Cihaz Servis Personeli (Seviye 4) 09UMS0007-4 / 24.06.2009 / 00

Ulusal Meslek Standardı                 Ref.
Kodu / Onay Tarihi / Rev.No

1.GİRİŞ

Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz
Servis Personeli (Seviye 4) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik
Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek
Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu
Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Doğal Gaz
Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR) tarafından hazırlanmıştır.

Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli
(Seviye 4) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların
görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Enerji Sektör Komitesi tarafından
incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 6

Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı
Cihaz Servis Personeli (Seviye 4) 09UMS0007-4 / 24.06.2009 / 00

Ulusal Meslek Standardı                 Ref.
Kodu / Onay Tarihi / Rev.No

2.MESLEK TANITIMI

2.1.Meslek    Tanımı

Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz
Servis Personeli (Seviye 4); iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri
alarak, kalite sistemleri çerçevesinde iş organizasyonu yapan, iş taleplerini
alan ve planlayan, yakıcı cihazların montajını yapan, bu cihazları devreye
alan, bakım ve tamir işlemlerini gerçekleştiren, müşteriyi (kullanıcıyı)
bilgilendiren ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli
kişidir.

2.2.Mesleğin  Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki
Yeri

ISCO 88           : 7136

ISCED 97          : 522

NACE Rev.2        : 43.22

2.3.Sağlık, Güvenlik ve
Çevre ile ilgili Düzenlemeler

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Gürültü Yönetmeliği

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Kişisel
Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Patlayıcı
Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Yangın
Yönetmeliği

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği TS 18001 İş
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

2.4.Meslek
ile İlgili Diğer Mevzuat

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

EPDK Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği

EPDK Doğal Gaz Sertifika Yönetmeliği

İmar Yönetmelikleri

Yangın Yönetmeliği

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 7

Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı
Cihaz Servis Personeli (Seviye 4) 09UMS0007-4 / 24.06.2009 / 00

Ulusal Meslek Standardı                 Ref.
Kodu / Onay Tarihi / Rev.No

2.5.Çalışma   Ortamı ve Koşulları

Doğal gaz ısıtma ve gaz yakıcı cihaz servis personeli, açık
ve kapalı ortamlarda çalışır. Çalışma ortamında toz, kir, gürültü ve nem
olabilir. Çalışma saatleri genelde düzensizdir. Acil durumlarda çalışma saati
ve süresi değişiklik arz eder. Çalışma sırasında müşteri, kullanıcı, işveren,
yönetici, mühendis, teknisyen ve işçileriyle iletişim kurar.

2.6.Mesleğe   İlişkin Diğer Gereklilikler

Doğal gaz ısıtma ve gaz yakıcı cihaz servis personelinin,
matematik, fizik, proje ve elektrik konularında ilgili ve yetenekli olması,
mekanik ve yapı işlerine yatkın olması, el becerisinin gelişmiş olması, alet ve
ekipman kullanımında yetenekli olması, değişik dış
ortam şartlarında, saha ve şantiye koşullarında çalışmaya uygun ya da alışkın
olması gerekmektedir. Ayrıca, B tipi sürücü belgesine sahip olmak mesleğin
icrasını kolaylaştıracaktır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 8

Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Y akıcı Cihaz Servis Personeli
(Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0007-4 / 24.06.2009 / 00

Ref. Kodu / Onay Tarihi / Rev.No

3.MESLEK PROFİLİ

3.1.Görevler,
İşlemler ve Başarım Ölçütleri

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması
için, işyerinin düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki kuramların
eğitimlerine katılır.

 

 

 

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal

A.1.2

Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu
donanımları kullanır.

 

 

A.1

A.1.3

İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını
uygun ve çalışır şekilde bulundurur.

 

 

 

ve işyerine ait kuralları
uygulamak

A.1.4

Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını
talimatlar doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş
alanının ve personelinin güvenliğini sağlar.

 

 

 

 

A.1.5

Servis hizmeti için gerekli olan ekipmanları
kullanır.

A

İş sağlığı ve

A.2

Risk etmenlerini

A.2.1

Yaptığı işle ilgili tehlike ve riskleri TS 18001
kapsamında kendi seviyesinde değerlendirerek, risklerin belirlenmesi çalışmalarına
katkıda bulunur.

güvenliği

önlemlerini almak

 

azaltmak

A.2.2

Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan
çalışmalara katılır.

 

 

 

Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini
uygulamak

A.3.1

Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek
üzere önlem alma çalışmalarına katkıda bulunur.

 

 

A.3

A.3.2

Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını
amirlerine ve yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili
kurumlara bildirir.

 

 

 

A.3.3

Özel acil durum prosedürlerini
uygular.

 

 

 

Acil çıkış

prosedürlerini

uygulamak

A.4.1

Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini
uygular.

 

 

A.4

A.4.2

Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle
ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalara ve
tatbikatlara katılır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 9

Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Y akıcı Cihaz Servis Personeli
(Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0007-4 / 24.06.2009 / 00

Ref. Kodu / Onay Tarihi / Rev.No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

B.1.1

Yaptığı işle ilgili olarak TS EN ISO 14001 kapsamında;
Çevre Etki -Boyut değerlendirmesini yapar.

 

 

B.1

Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak

B.1.2

Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik
periyodik eğitimlere katılır

 

 

 

 

B.1.3

İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini
gözler ve zararlı sonuçların önlenmesi çalışmalarına katılır

 

 

 

 

B.2.1

Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli
ayırmayı ve sınıflamayı yapar

 

 

 

Çevresel risklerin

B.2.2

Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar
doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak
geçici depolamasını yapar

B

Çevre güvenlik önlemlerini almak

B.2

azaltılmasına katkıda bulunmak

B.2.3

Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde
tutulmasını sağlar

 

 

 

B.2.4

İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu
donanım ve malzemeleri kullanır veya diğerlerine kullandırır

 

 

 

 

B.2.5

Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım,
malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur

 

 

 

Doğal kaynakların

B.3.1

Doğal kaynakları tasarruflu ve verimli bir şekilde
kullanır

 

 

B.3

tüketiminde tasarruflu hareket
etmek

B.3.2

Doğal kaynakların daha az ve verimli kullanımı için
gerekli tespit ve planlama çalışmalarına katılır

 

 

 

 

B.4.1

Yangın türüne göre müdahale tekniği ile söndürücüleri
belirler ve kullanır

 

 

B.4

Çevre güvenliğini sağlamak

B.4.2

Gaz ölçüm cihazlarını kullanır.

 

 

 

 

B.4.3

Kontrolsüz gaz çıkışına müdahale tekniklerini uygular.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 10

Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Y akıcı Cihaz Servis Personeli
(Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0007-4 / 24.06.2009 / 00

Ref. Kodu / Onay Tarihi / Rev.No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.1.1

İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre
kalite gerekliliklerini belirler

 

 

C.1

İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak

C.1.2

Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite
gerekliliklerini saptar

 

 

 

 

C.1.3

Makine, alet, donanım ya da cihazın kalite
gerekliliklerine uygun çalışır

 

 

 

 

C.2.1

Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini
uygular

C

Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

C.2

Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri
uygulamak

C.2.2

İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak, özel kalite şartlarının
karşılanmasını sağlar

 

 

 

 

C.3.1

Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları yetkili
kişilere sürekli bildirir

 

 

C.3

Proseslerde saptanan hata ve arızalan engelleme
çalışmalarına katılmak

C.3.2

Hata ve arızalan oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve
ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur

 

 

C.3.3

Hata ve arıza gidermeyle ilgili temel uygulama ve
yöntemlerini uygu lar

 

 

 

 

C.3.4

Yetkisi dahilinde olmayan veya
gideremediği hata ve arızalan amirlerine bildirir

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 11

Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Y akıcı Cihaz Servis Personeli
(Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0007-4 / 24.06.2009 / 00

Ref. Kodu / Onay Tarihi / Rev.No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.1.1

Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi
için, iş alanını inceler.

 

 

D.1

Çalışma alanının özelliklerini

D.1.2

İş alanının olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine
katkıda bulunur.

 

 

belirlemek

D.1.3

Çalışmanın türü ve kullanılan iş yöntemine göre düzeni
sağlar.

 

 

 

 

D.1.3

Çalışma alanının genişliğini ve ilgili çalışma
noktalarının kapsamını belirler.

 

 

 

 

D.2.1

Kullanılacak malzemeleri yapılacak çalışma ile ilgili
işlem formu ve yöntemlerine uygun olarak seçer ve hazırlar.

 

 

D.2

Gerekli makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak

D.2.2

Belirlenen işleme göre, kontrol ve muayene araçlarını ve
cihazlarını kullanır.

D

İş organizasyonu yapmak

D.2.3

Çalışma için gerekli aparat, makine ve donanımları
çalışmaya hazır hale getirir.

 

 

 

 

D.2.3

Çalışma süresince kullanılacak malzeme, araç ve gereçlerin
İSG kapsamında uygunluğunu denetler.

 

 

 

 

D.3.1

Çalışma alanını düzgün ve temiz tutar.

 

 

 

 

D.3.2

Temizlik yaparken iş güvenliği şartlarını gözetir.

 

 

D.3

İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

D.3.3

Kullanılan makine ve ekipmanları
iş bitiminde kaldırır ve temizler.

 

 

 

D.3.3

İş güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı
sırasında gereken özeni gösterir ve belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde
depolar.

 

 

 

 

D.3.5

Çalışma alanını daha sonra gerçekleştirilecek işlemlere
uygun bırakır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 12

Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Y akıcı Cihaz Servis Personeli
(Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0007-4 / 24.06.2009 / 00

Ref. Kodu / Onay Tarihi / Rev.No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

E

İş taleplerini alarak planlama yapmak

E.1

Yetkili servis biriminden gelen talebi incelemek

E.1.1

Servis programını kullanarak cihaza ait geçmişteki servis
bilgilerini inceler.

E.2

Ulaşımı planlamak

E.2.1

İş taleplerine göre ulaşım için en uygun güzergâhı/sıralamayı
oluşturur.

E.2.2

Saatlere bağlı trafik yoğunluğunu takip eder.

E.3

Hizmet sunumuna hazırlık yapmak

E.3.1

Kişisel bakımını yapar ve servis kıyafetini giyer.

E.3.2

Müşterinin talebi olmaksızın, servis kimlik kartını gösterir.

E.3.3

Servis ve bakım kılavuzuna göre işlemleri gerçekleştirir.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 13

Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Y akıcı Cihaz Servis Personeli
(Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0007-4 / 24.06.2009 / 00

Ref. Kodu / Onay Tarihi / Rev.No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

F

Yakıcı cihazların montajını yapmak

F.1

Montaj mahallinin uygunluğunu kontrol etmek

F.1.1

Montaj noktasını montaj kılavuzuna göre kontrol eder.

F.2

Montaj yapmak

F.2.1

Uygulamayı montaj kılavuzuna uygun olarak yapar.

F.2.2

Açık hava ve kazan dairesindeki cihazların ısı yalıtımını
gerçekleştirir.

F.3

Test ve kontrolleri yapmak

F.3.1

Montajın uygunluğunu fiziksel ve işlevsel olarak kontrol
eder.

F.3.2

Cihaz bağlantı noktasındaki elektrik sigortasının
işlevselliğini kontrol eder.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 14

Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Y akıcı Cihaz Servis Personeli
(Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0007-4 / 24.06.2009 / 00

Ref. Kodu / Onay Tarihi / Rev.No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

G.1

Doğal Gaz Dağıtım Firmasının “Tesisat Uygunluk Belgesi” ni kontrol etmek

G.1.1

Gaz Dağıtım Şirketi tarafından verilen “Tesisat Uygunluk
Belgesi” ni inceler.

 

 

 

 

G.2.1

Cihaz baca bağlantılarının, TS 12513, TS EN 15287-1 ve TS
EN 1333 standartlarına uygunluğunu kontrol eder.

 

 

G.2

Yakıcı cihazın tesisat bağlantılarını

G.2.2

Yakıcı cihazın montaj yerinin uygunluğunu TS 7363
standardına göre kontrol eder.

 

 

kontrol etmek

G.2.3.

Tesisattaki statik gaz basıncını kontrol eder.

 

 

 

 

G.2.4

Gaz tesisatında cihaz vanasından sonra sızdırmazlık
kontrolü yapar.

 

 

 

 

G.2.5

Isıtma tesisatındaki su basıncını kontrol eder.

 

 

 

 

G.3.1

Cihaz noktasındaki elektrik bağlantısını montaj kılavuzuna
göre yapar.

 

 

G.3

Gerekli durumlarda ısıtma ve yakıcı

G.3.2

Topraklamanın uygunluğunu kontrol eder.

G

Yakıcı cihazları

cihaz bağlantılarını
gerçekleştirmek

G.3.3

Cihaz ile gaz tesisatı bağlantısını, montaj kılavuzuna
uygun olarak yapar.

devreye almak

 

 

G.3.4

Cihaz ile elektrik tesisatı bağlantısını montaj kılavuzuna
uygun olarak yapar.

 

 

 

 

G.4.1

Dönüşüm setini kullanır.

 

 

G.4

Doğal gaz dönüşümü yapmak

G.4.2

Doğal gaz yanma basıncını, bakım kılavuzuna göre ayarlar.

 

 

 

 

G.4.3

Yanma kontrolü yapar.

 

 

 

 

G.5.1

Cihaz çalışırken, dinamik doğal gaz basıncını ve bacanın
çekişini kontrol eder.

 

 

 

 

G.5.2

“Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”ne göre baca gazı analizi yapar.

 

 

 

 

G.5.3

Cihaz çalışırken, sistemin ısınmasını ve sıcak su verimini
kontrol eder.

 

 

G.5

Son kontrol ve raporlama yapmak

G.5.4

Sıcak su verimine göre debi ayarı yapar.

 

 

 

 

G.5.5

Doğal gaz sızdırmazlık testi yapar.

 

 

 

 

G.5.6

Elektrik ve su bağlantılarını kontrol eder.

 

 

 

 

G.5.7

Cihazın garanti belgesini imzalar ve müşteriye bırakır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 15

Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Y akıcı Cihaz Servis Personeli
(Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0007-4 / 24.06.2009 / 00

Ref. Kodu / Onay Tarihi / Rev.No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

H.1

Isıtma ve yakıcı cihazı incelemek

H.1.1

Bakımın yerinde veya servis merkezinde yapılmasına karar
verir.

 

 

 

 

H.2.1

Bakım aletlerini seçer.

 

 

H.2

Bakım hazırlığı yapmak

H.2.2

Gerekli elektrik, gaz, su, tesisat bağlantılarını kapatır.

 

 

 

 

H.2.3

Basınç ve sıcaklığı düşürür.

 

 

 

 

H.3.1

Cihazın gerekli parçalarını söker.

 

 

 

 

H.3.2

Cihazın ilgili kısımlarını temizler.

 

 

 

 

H.3.3

Cihazın çalışma kontrolünü yapar.

H

Isıtma ve yakıcı cihazların bakımını

 

 

H.3.4

Filtrelerin temizliğini yapar.

 

yapmak

 

 

H.3.5

Gaz ayarlarını kontrol eder.

 

 

 

 

H.3.6

Genleşme tankının gaz basıncını kontrol eder.

 

 

H.3

Bakım yapmak

H.3.7

Emniyet kontrollerini yapar.

 

 

 

 

H.3.8

Ücretli değişen parçaları tüketiciye teslim eder.

 

 

 

 

H.3.9

İşlem yaparken, müşteriye ait eşyaların zarar görmemesine
özen gösterir.

 

 

 

 

H.3.10

Ücretli yedek parça değişimlerinde müşteriden onay
aldıktan sonra değişimi yapar.

 

 

 

 

H.3.11

Cihaz servis ve bakım kılavuzunda belirtilen bakım malzemelerini
eksiksiz bulundurur.

 

 

 

 

H.3.12

İş bitiminde, çalışma alanında oluşan kirliliği; uygun
temizlik malzemesi ve gereçleri ile temizler.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 16

Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Y akıcı Cihaz Servis Personeli
(Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0007-4 / 24.06.2009 / 00

Ref. Kodu / Onay Tarihi / Rev.No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

I

Isıtma ve yakıcı cihazların tamirini yapmak

I.1

Isıtma ve yakıcı cihazı incelemek

I.1.1

Tamiratın yerinde veya servis merkezinde yapılmasına karar
verir.

I.2

Tamir hazırlığı yapmak

I.2.1

Tamir aletlerini seçer.

I.2.2

Tamir ortamını hazırlar.

I.2.3

Tamir için gerekli yedek parçaları hazırlar.

I.2.4

Cihazın enerjisini keser, basınç ve sıcaklığı duşurur

I.3

Tamir işlemi yapmak

I.3.1

Tamir için gerekli parçaları söker.

I.3.2

Cihazın ilgili kısımlarını temizler.

I.3.3

Cihazın çalışma kontrolünü yapar.

I.3.4

Cihaz servis ve bakım kılavuzunda belirtilen bakım
malzemelerini eksiksiz bulundurur.

I.3.5

Cihazı, emniyet açısından kontrol eder.

I.3.6

Ücretli değişen parçaları tüketiciye teslim eder.

I.3.7

İşlem yaparken, müşteriye ait eşyaların zarar görmemesine
özen gösterir.

I.3.8

İş bitiminde, çalışma alanında oluşan kirliliği; uygun
temizlik malzemesi ve gereçleri ile temizler.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 17

Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Y akıcı Cihaz Servis Personeli
(Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0007-4 / 24.06.2009 / 00

Ref. Kodu / Onay Tarihi / Rev.No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

J

Müşteriyi (kullanıcıyı) bilgilendirmek

J.1

Cihaz hakkında bilgilendirme yapmak

J.1.1

Devreye almalarda cihaz kullanımı, bakımı ve emniyet
kuralları hakkında müşteriyi bilgilendirir.

J.1.2

Bakım ve tamir hakkında yapılan işlemi müşteriye anlatır.

J.2

Cihaz hakkında raporlama yapmak

J.2.1

Teknik servis raporunu hazırlayarak müşterinin imzasına
sunar ve bir nüshasını müşteriye teslim eder.

J.2.2

Bir nüshayı servis merkezine teslim eder, bir nüshayı
kendinde muhafaza eder.

J.3

Faturalandırma ve tahsilat yapmak

J.3.1

Faturalandırma yapılacak kişi/kurum bilgilerini alır.

J.3.2

Malzeme ve işçilik fiyat listelerini kullanarak, işlem
hacmine göre faturalandırma ve tahsilâtı yapar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 18

Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Y akıcı Cihaz Servis Personeli
(Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0007-4 / 24.06.2009 / 00

Ref. Kodu / Onay Tarihi / Rev.No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

K

Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek

K.1

Yanında çalışanlara eğitim vermek

K.1.1

İşe ilişkin bilgi ve tecrübelerini çalışanlarıyla
paylaşır.

K.1.2

Çalışanlara öğrettiği bilgilerin uygulanıp uygulanmadığını
kontrol eder.

K.2

Meslek ile ilgili toplantı, seminer, sempozyum
gibi faaliyetlere katılmak

K.2.1

Ürün ve sistem tanıtım toplantılarına katılır.

K.2.2

Bağlı bulunduğu meslek kuruluşunun aktivitelerini takip
eder.

K.2.3

Seminer, sempozyum gibi
faaliyetleri takip eder ve katılır.

K.3

Meslek ile ilgili yayınları ve gelişmeleri takip etmek

K.3.1

Sektör yayınlarını ve işe yönelik gelişmeleri zamanında
takip eder.

K.3.2

Hizmet içi ve işbaşı eğitimlerine katılır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 19

Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz
Servis Personeli (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

3.2.Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1.

Açıkağızlı anahtar takımı

2.

Alyen anahtar takımı

3.

Antistatik
ayakkabısı

4.

Avometre

5.

Ayak pompası

6.

Ayarlı pense

7.

Aydınlatma

8.

Baca çekiş cihazı

9.

Baret

10.

Boru anahtarı

11.

Çalışma tişörtü

12.

Çekiç

13.

Çektirme cihazı

14.

Çizme

15.

Dekopaj, sac makası

16.

Dijital fotoğraf makinesi

17.

El feneri

18.

El terminalleri

19.

Gaz analiz cihazı

20.

Gaz kaçak kontrol cihazı

21.

Genleşme tankı hava ölçüm cihazı

22.

Hava ölçme saati

23.

Hava pompası

24.

Havya tabancası-lehim

25.

İç segman pense

26.

İş eldiveni

27.

İş önlüğü

28.

İş tulumu

29.

İş gözlüğü

30.

İzopropil alkol (temizleme
çözeltisi)

31.

Karga burun

32.

Kıl fırça

33.

Koku ölçüm cihazı

34.

Kontrol kalemi

35.

Kova

36.

Kumpas

37.

Kurbağacık

38.

Lokma takımı

39.

Lokma tornavida

40.

Makas, kablo soyacağı, eğe

41.

Manometre

42.

Matkap

09UMS0007-4 / 24.06.2009 / 00

Ref. Kodu / Onay Tarihi / Rev.No

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 20

Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Y akıcı Cihaz Servis Personeli
(Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

43.

Metal ayna (baca)

44.

Metre

45.

Pamuklu bez

46.

Pens ampermetre

47.

Pense, karga burun

48.

Segman pensesi iç-dış

49.

Su terazisi

50.

Tel fırça

51.

Temizlik eldiveni

52.

Termometre

53.

Test köpüğü

54.

Topraklama çubuğu

55.

Tork anahtarı

56.

Tornavida takımı

57.

Yan keski

58.

Yangın söndürme tüpü

09UMS0007-4 / 24.06.2009 / 00

Ref. Kodu / Onay Tarihi / Rev.No

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 21

Doğal Gaz
Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli (Seviye 4) 09UMS0007-4 / 24.06.2009
/ 00

Ulusal Meslek Standardı                 Ref.
Kodu / Onay Tarihi / Rev.No

3.3.Bilgi ve Beceriler

1.

Akışkan bilgisi

2.

Araç, gereç ve ekipman bilgisi

3.

Baca bilgisi

4.

Bilgisayar kullanım bilgi ve becerisi

5.

Devreye alma bilgisi

6.

Doğal gaz tesisat bilgisi

7.

Eko paneller bilgisi

8.

El aletlerini kullanma bilgi ve becerisi

9.

Ergonomi bilgisi

10.

Gaz ölçüm bilgisi

11.

Gaz yakıcı cihaz ve ekipmanları
bilgisi

12.

Genel doğal gaz, patlama ve yanma bilgisi

13.

Hijyen bilgisi

14.

Isıtma tesisatı bilgisi

15.

İletişim becerisi

16.

İlkyardım bilgisi

17.

İş sağlığı ve güvenliği bilgisi

18.

İşyeri çalışma prosedürleri
bilgisi

19.

Mesleki elektrik bilgisi

20.

Mesleki elektronik bilgisi

21.

Mesleki terim bilgisi

22.

Meslekle ilgili mevzuat bilgisi

23.

Montaj bilgisi ve becerisi

24.

Mukavemet ve sızdırmazlık test bilgisi

25.

Organizasyon ve ekip içinde çalışma becerisi

26.

Öğretme becerisi

27.

Ölçme ve kontrol bilgisi

28.

Problem çözme yeteneği

29.

Standart ölçüler bilgisi

30.

Teknik resim bilgi ve becerisi

31.

Temel matematik bilgisi

32.

Ürün bilgisi

33.

Yangına müdahale tekniklerini ve yangın söndürücülerini
kullanma bilgisi

34.

Yedek parça bilgisi

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 22

Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı
Cihaz Servis Personeli (Seviye 4) 09UMS0007-4 / 24.06.2009 / 00

Ulusal Meslek Standardı                 Ref.
Kodu / Onay Tarihi / Rev.No

3.4.Tutum ve
Davranışlar

1.

Araç, gereç ve ekipmanların
kullanımına

özen göstermek

2.

Çalışkan olmak

 

3.

Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

 

4.

Dikkatli olmak

 

5.

Dürüst olmak

 

6.

Empati kurabilmek

 

7.

Güvenilir olmak

 

8.

Titiz olmak

 

9.

Hoşgörülü olmak

 

10.

İnsan ilişkilerine özen göstermek

 

11.

İnisiyatif kullanmak

 

12.

İş disiplinine sahip olmak

 

13.

İş sağlığı ve güvenliğine dikkat etmek

 

14.

İşyeri çalışma prensiplerine uymak

 

15.

Kaliteye dikkat etmek

 

16.

Karar vermek

 

17.

Mesleği ile ilgili etik kurallara uymak

 

18.

Meslek ahlakına sahip olmak

 

19.

Özgüven sahibi olmak

 

20.

Özverili olmak

 

21.

Planlı olmak

 

22.

Pratik olmak

 

23.

Sabırlı olmak

 

24.

Soğukkanlı olmak

 

25.

Sorumluluk sahibi olmak

 

26.

Şeffaf olmak

 

27.

Temiz olmak

 

28.

Tertipli çalışmak

 

29.

Üretken olmak

 

30.

Yeniliklere açık olmak

 

31.

Araç, gereç ve ekipmanların
kullanımına

özen göstermek

32.

Zamanı iyi kullanmak

 

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 23

Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı
Cihaz Servis Personeli (Seviye 4) 09UMS0007-4 / 24.06.2009 / 00

Ulusal Meslek Standardı                 Ref.
Kodu / Onay Tarihi / Rev.No

4.ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli
(Seviye 4) meslek standardına göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve
değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu test ve sertifikasyon
merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı sınav şeklinde
olacaktır.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu
meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır.
Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik
Kurumu Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde
yürütülür.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 24

Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı
Cihaz Servis Personeli (Seviye 4) 09UMS0007-4 / 24.06.2009 / 00

Ulusal Meslek Standardı                 Ref.
Kodu / Onay Tarihi / Rev.No

EK:

1.MeslekStandardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

Mustafa Ali AKMAN, GAZBİR – Doğal Gaz Meslek Standartları
Hazırlama Komite Başkanı

Erdal KAYA, ZORLU – Meslek Standardı(Doğal Gaz Isıtma ve Gaz
Yakıcı Cihaz Servis Personeli) Hazırlama Komisyon Başkanı

Ahmet YETİK, AKSA-ANADOLU

2.TeknikÇalışma Grubu Üyeleri

ABDÜLKADİR ALPER AKGÜNGÖR, UGETAM

ALTAN IŞILTAN, DOSİDER CEVAT İŞLİK, DOSİDER MUSTAFA ENVER
OKAY, ENERGAZ MUSTAFA GÜNGÖR, DOSİDER SELÇUK KARAKAŞ, DOSİDER ÜMİT ERTURHAN,
ÇALIK-EWE ÜNAL ANILMIŞ, DOSİDER

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 25

Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı
Cihaz Servis Personeli (Seviye 4) 09UMS0007-4 / 24.06.2009 / 00 Ulusal Meslek
Standardı   Ref.
Kodu / Onay Tarihi / Rev.No

3.Görüş İstenen Kişi, Kurum ve
Kuruluşlar

3.1.Dağıtım Şirketleri

ADAPAZARI GAZ DAĞITIM AŞ.

AKMERCAN ŞİRKETLER GRUBU AKSA DOĞAL GAZ DAĞITIM AŞ.

ANADOLU DOĞAL GAZ DAĞITIM AŞ.

ARSAN DOĞAL GAZ DAĞITIM AŞ.

BAHÇEŞEHİR GAZ DAĞITIM AŞ.

CENGİZ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET AŞ.

ÇALIK HOLDİNG

ÇORUM ELEKTRİK DOĞAL GAZ AŞ.

DELTA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET AŞ.

ENERGAZ MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK MAKİNE TESİSAT SAN. VE TİC.
LTD. ŞTİ. EWE GROUP

FERNAS İNŞAAT LTD. ŞTİ.

GÜNAY İNŞAAT LTD.
ŞTİ.

İS-KA İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.

İSTANBUL GAZ DAĞITIM AŞ. (İGDAŞ)

KALEN ENERJİ SANAYİ VE TİCARET AŞ.

KOLİN İNŞAAT, TURİZM SANAYİ VE TİCARET AŞ.

ONGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ.

PALGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM TİC. VE SAN. AŞ.

SEL-TAN İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ AŞ.

UŞAK DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A Ş.

ZORLU PETROGAS PETROL, GAZ VE PETROKİMYA ÜRÜNLERİ İNŞAAT
SAN. VE TİC. AŞ.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 26

Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı
Cihaz Servis Personeli (Seviye 4) 09UMS0007-4 / 24.06.2009 / 00

Ulusal Meslek Standardı                 Ref.
Kodu / Onay Tarihi / Rev.No

3.2.Üretici, İthalatçı, Uygulayıcı ve Müşavir Firmalar

DOĞAL GAZ SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ÜYESİ SERVİS
HİZMETİ VEREN FİRMALAR

3.3.Sivil Meslek Örgütleri

DOĞAL GAZ SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

İSTANBUL DOĞAL GAZ SIHHİ TESİSAT KALORİFER TEKNİSYENLERİ
ODASI MESLEKİ EĞİTİM VE KÜÇÜK SANAYİ DESTEKLEME VAKFI

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 27

Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı
Cihaz Servis Personeli (Seviye 4) 09UMS0007-4 / 24.06.2009 / 00

Ulusal Meslek Standardı                 Ref.
Kodu / Onay Tarihi / Rev.No

3.4.Kurumlar

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

ESNAF VE SANATKÂRLARI ODASI

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI
KONFEDERASYONU TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU TÜRKİYE İŞVEREN
SENDİKALARI KONFEDERASYONU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YÜKSEK ÖĞRETİM
KURULU BAŞKANLIĞI

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 28

Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı
Cihaz Servis Personeli (Seviye 4) 09UMS0007-4 / 24.06.2009 / 00

Ulusal Meslek Standardı                 Ref.
Kodu / Onay Tarihi / Rev.No

4.MYK Sektör
Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Dr. Öcal Serdar YILDIRIM, Nurettin BULUT,

Özlem Deniz ERATAK,

Prof. Dr. Ali Ulvi YILMAZER, Yusuf YILDIZ,

M. Oğuz GÜNER,

Oğuz AKGÜMÜŞ, Arda TARHAN,

Yahya Varol GÜLTEKİN,

Dr. Adnan KÖSE,

Güner YENİGÜN, Ahmet GÖZÜKÜÇÜK,

Başkan (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)

Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Üye (Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı)

Üye (Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı)

Üye (Çevre ve Orman Bakanlığı)

Üye (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Üye (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonu) Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Üye (Hak-İş Konfederasyonu)

Üye (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Üye
(Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Firuzan SİLAHŞÖR, Metin DEMİRSOY, Sinan GERGİN,

Nuri BİLİR,

Ergün GÖK,

Daire Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)

Davetli Uzman (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Davetli Uzman (Rotek
Enerji ve Baca Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.)

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 29

Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı
Cihaz Servis Personeli (Seviye 4) 09UMS0007-4 / 24.06.2009 / 00

Ulusal Meslek Standardı                 Ref.
Kodu / Onay Tarihi / Rev.No

5.MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,

Uğur BEKTAŞ,

Hüseyin ACIR,

Prof. Dr. Sabahattin BALCI,

M. Şükrü KOÇOĞLU,

Dr. Osman YILDIZ,

Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)
Başkan Vekili (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Üye (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Üye (Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 30

Incoming search terms:

  • Gaz yakici cihazlar (35)
  • gaz yakıcı cihazlar nelerdir (12)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir