DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL MESLEK STANDARDI

DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI SEVİYE 3

REFERANS KODU / 09UMS0001-3 RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 25/08/2009-27330(Mükerrer)

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 1

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0001-3 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Meslek:

DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI

Seviye:

31

Referans Kodu:

09UMS0001-3

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR)

YARDIMCI KURULUŞ: UGETAM (İstanbul
Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik San. ve Tic. A.Ş)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK Enerji Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

24.06.2009 Tarih ve 2009/29 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

25/08/2009-27330(Mükerrer)

Revizyon No:

00

1 Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8)
seviye matrisinde seviye üç (3) olarak belirlenmiştir. © Mesleki Yeterlilik
Kurumu, 2009

Sayfa 2

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0001-3 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

TERİMLER,
SİMGELER VE KISALTMALAR

ALTERNATİF AKIM (AC): Genliği ve yönü zamana göre periyodik
olarak değişen elektriksel akımı,

AMPER: Elektrik akım şiddetini,

ARGON (Ar): MİG ve TÎG kaynağında koruyucu gaz olarak
kullanılan soygazı,

ARK KAYNAĞI: Gerekli ısının elektrik arkı ile sağlandığı
dolgu metali veya dolgu metalsiz yapılan ergitme kaynak yöntemini,

ASETİLEN (C2H2): Oksigaz
kaynağında kullanılan yanıcı gazı,

DENEY İŞLEMİ: Yapımı tamamlanmış hatların, mekanik ve
sızdırmazlık yönünden dayanımının; belirlenmiş yöntemlerle ölçülmesini,

DEVREDE KALMA SÜRESİ: Kaynak makinesinin maksimum amperde
çalışırken 10 dakikalık zaman süresi baz alındığında
kesintisiz olarak kaynak yapabilme süresini,

DEVREYE ALMA: Bir sisteme ait tesisat ve elemanların gerekli
kontrollerinin yapılmasının ardından, ilk çalıştırmanın yapılması işlemini,

DOĞRU AKIM (DC): Yönü zamanla değişmeyen akımı,

ELEKTROT: Kaynak işlemi esnasında üzerinde kaynak akımının
geçmesini sağlayan, iş parçasına bakan ucu ile iş parçası arasında kaynak
arkını oluşturan (TIG) ve gerektiğinde ergiyerek kaynak ağzını dolduran (Örtülü
elektrotla ark kaynağı) kaynak malzemesini,

EN: Avrupa standartlarını,

EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

GAZLI HAT: Havadan arındırılıp tamamen (% 100) doğal gaz ile
doldurularak devreye alınmış olan doğal gaz boru hattını,

GAZSIZ HAT: İçine doğal gaz doldurulmamış veya doğal gazdan
tamamen arındırılmış doğal gaz boru hattını,

ISCED: Uluslararası eğitim sınıflandırma standardını,

ISCO: Uluslararası meslek sınıflandırma standardını,

KAYNAK: Metal ya da plastik malzemeleri ısı, basınç veya her
ikisini birden kullanarak ve aynı cinsten, erime aralığı aynı veya yaklaşık bir
malzeme katarak veya katmadan birleştirme işlemini,

KAYNAK AĞZI: Kaynakla birleştirilecek parçaların kalınlığı,
malzemesi ve kaynak pozisyonuna bağlı olarak değişen şekillerde parçaların
birleştirilecek kısımlarına verilen şekli,

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 3

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0001-3 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM: Çalışanı, yürütülen işten
kaynaklanan, sağlık ve güvenliğini etkileyen bir veya birden fazla riske karşı
koruyan; çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun
olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KULLANMA KILAVUZU: Bir malzeme hakkında imalatçı tarafından
hazırlanan ve malzemenin kullanımına ilişkin şartların belirtildiği dokümanı,

KUTUPLAR(+ ve -): Doğru akım kaynak makinelerinde bulunan
elektrot türüne göre değişken olarak kullanılabilen + ve – (Anot ve Katot) iyon
hareketini sağlayan noktaları,

MUKAVEMET: Cisimlerin kendilerine uygulanan kuvvet ve
gerilmelere karşı dayanma kabiliyetini,

NACE: Avrupa Topluluğu’nda ekonomik faaliyetlerin
istatistiki sınıflamasını,

PA POZİSYONU: TS EN ISO 6947 standardında tarif edilen
kaynak elektrodu, torcu ya
da şalomanın kaynak dikiş eksenine dik olduğu (oluk
pozisyonu olarak da adlandırılan) kaynak işlem pozisyonunu,

PASO: Kaynak işlemi yapılan malzemeye ait kaynak
uzunluğunun; başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar adım adım ergitilen
metalin her bir katına verilen ismi,

PROSEDÜR: Bir faaliyeti veya süreci gerçekleştirmek için
belirlenen yolu ortaya koyan işyerine ait kalite sistem dokümanını,

PUNTALAMA: İş parçaları veya yapı elemanı parçalarının
birbirlerine belirlenen konumlarının kaynak noktası veya kısa kaynak dikişleri
yardımıyla sabitlenmesi işlemini,

REGÜLATÖR: Gaz basıncını istenilen basınca düşüren aleti,

ŞASE (KAYNAK ŞASESİ): Kaynak bağlantısı için ark oluşturmak
amacıyla; kaynak pensi veya torcunun dışındaki diğer
kablonun, kaynak yapılacak malzemeye bağlanmasını, diğer bir ifade ile akım
devresinin tamamlanmasını,

TALİMAT: Detay çalışmaların kim tarafından, nasıl, nerede ve
ne zaman yapılacağını belirten iş yerine ait kalite sistem dokümanını,

TIG (Tungsten Inert Gas): Ergimeyen ve ark oluşturan bir Tungsten (alaşımlı-alaşımsız) elektrotla, Argon, Helyum ya da Argon-Helyum
karışımı soy gazların koruyucu gaz atmosferi altında ilave metal kullanılarak
ya da kullanılmayarak yapılan ark kaynağı yöntemini,

TOLERANS: Kabul edilebilecek ölçü ile standart ölçü
arasındaki fark veya hata payını,

TOPRAKLAMA: Statik elektrik yüklemelerini ve kaçak akımları
bertaraf amaçlı olarak; elektrik devresinde veya elektrikle çalışan bir araçta;
bir noktayı toprakla birleştirmeyi,

TS: Türk Standartlarını,

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 4

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0001-3 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

TSE: Türk Standartları Enstitüsünü,

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI: Ahşap-kağıt
(A sınıfı), akaryakıt(B sınıfı), gaz(C sınıfı) ve metal(D sınıfı) yangınlara
müdahale için kullanılan; kuru kimyasal tozlu ya da karbondioksit konulmuş
tüpleri,

ifade eder.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 5

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0001-3 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

İÇİNDEKİLER

1.GİRİŞ…………………………………………… 7

2.MESLEK
TANITIMI…………………………………. 8

2.1.  Meslek
Tanımı………………………………… 8

2.2.  Mesleğin
Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri    8

2.3.  Sağlık,
Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler8

2.4.  Meslek
ile İlgili Diğer Mevzuat………………… 8

2.5.  Çalışma
Ortamı ve Koşulları……………………. 9

2.6.  Mesleğe
İlişkin Diğer Gereklilikler…………….. 9

3.MESLEK
PROFİLİ…………………………………. 10

3.1.  Görevler,
İşlemler ve Başarım Ölçütleri………… 10

3.2.  Kullanılan
Araç, Gereç ve Ekipman……………… 20

3.3.  Bilgi
ve Beceriler…………………………… 21

3.4.  Tutum
ve Davranışlar ………………………..  22

4.ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME……………… 23

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 6

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0001-3 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

1.GİRİŞ

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3)
ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile
anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması
Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş,
Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın
görevlendirdiği Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR)
tarafından hazırlanmıştır.

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3) ulusal meslek
standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak
değerlendirilmiş, MYK Enerji Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK
Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 7

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

09UMS0001-3 / 24.06.2009 / 00

2.MESLEK TANITIMI

2.1.   Meslek Tanımı

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye
3); iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde,
iş organizasyonu yapan, kaynak donanımını ve kaynak parçasını hazırlayarak
kaynak işlemini ve kaynak temizliğini yapan, kaynak donanımını ortamdan
uzaklaştıran ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli
kişidir.

2.2.   Mesleğin Uluslararası
Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

2.3.   Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili
Düzenlemeler

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Gürültü Yönetmeliği

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Kişisel
Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Patlayıcı
Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Yangın
Yönetmeliği

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği TS 18001 İş
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

2.4.   Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği EPDK Doğal Gaz
Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği EPDK Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği
İmar Yönetmelikleri

TS EN 13067 2005 -Plastik Kaynağı Yapan Personel -Kaynakçı
Nitelik Testleri -Kaynaklanmış Termoplastik
Malzemeler”

TS EN 287-1 Kaynakçıların Yeterlilik Sınavı Ergitme Kaynağı
Bölüm:1 Çelikler

Yangın Yönetmeliği

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009                       Sayfa 8

ISCO 88 ISCED 97 NACE Rev.2

7212

521

25.62

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0001-3 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

2.5.   Çalışma Ortamı ve Koşulları

Doğal gaz çelik boru kaynakçısı, kaynak standartlarının izin
verdiği her türlü coğrafi iklim şartlarında açık ve dış ortamlarda çalışır.
Kaynak işlemini çevre sıcaklığının +5°C’nin üzerinde olduğu şartlarda yapar.
Doğal gaz çelik boru kaynakçısı planlama işlerini büroda, uygulama işlemlerini
sahada yapar. Çalışma saatleri düzenli olmakla birlikte gece veya tatil
günlerinde çalışması gerekebilir. Çalışma sırasında işverenlerle, mühendislerle
ve çalışma alanında bulunan kişilerle iletişim kurar. Doğal gazın patlayıcı
özelliği nedeniyle yüksek risk taşıyan ortamlarda çalışır. Çalışma koşulları
içinde araç çarpması, kesici cisim yaralanması, cisim düşmesi ve çarpması gibi
iş kazalarına maruz kalabilir.

2.6.   Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Doğal gaz çelik boru kaynakçısının, mekanik işlere yatkın ve
el becerisinin gelişmiş olması, değişik dış ortam şartlarında, saha ve şantiye
koşullarında çalışmaya uygun ya da alışkın olması gerekmektedir.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 9

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0001-3 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

3.MESLEK PROFİLİ

3.1.    Görevler, İşlemler
ve Başarım Ölçütleri

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması
için, işyerinin düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki kurumların
eğitimlerine katılır.

 

 

 

İş sağlığı ve güvenliği

A.1.2

Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu
donanımları kullanır.

 

 

A.1

konusundaki yasal ve işyerine ait
kuralları uygulamak

A.1.3

İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını
uygun ve çalışır şekilde bulundurur.

 

 

 

 

A.1.4

Yapılan çalışmaya ait emniyet ve uyarı işaret ve
levhalarını talimatlar doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında
koruyarak iş alanının ve personelinin güvenliğini sağlar.

 

 

A.2

Risk etmenlerini azaltmak

A.2.1

Yaptığı işle ilgili tehlike ve riskleri TS 18001
kapsamında kendi seviyesinde değerlendirerek, risklerin belirlenmesi
çalışmalarına katkıda bulunur.

A

İş sağlığı ve güvenliği

A.2.2

Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan
çalışmalara katılır.

önlemlerini almak

 

Tehlike durumunda acil

A.3.1

Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek
üzere önlem alma çalışmalarına katkıda bulunur.

 

 

A.3

durum prosedürlerini uygulamak

A.3.2

Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını
amirlerine ve yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili
kurumlara bil dirir.

 

 

 

 

A.3.3

Makineye özel acil durum prosedürlerini
uygular.

 

 

 

 

A.4.1

Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini
uygular.

 

 

A.4

Acil çıkış prosedürlerini
uygulamak

A.4.2

Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle
ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalara ve
tatbikatlara katılır.

 

 

 

 

A.4.3

Yangın türüne göre müdahale tekniği ile söndürücüleri
belirler ve kullanır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 10

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0001-3 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

B.1.1

Yaptığı işle ilgili olarak TS EN ISO 14001 kapsamında;
Çevre Boyut-Etki değerlendirmesini yaparak gerçekleştirilen işlemler ile
ilgili çevresel etkilerin doğru bir şekilde saptanması çalışmalarına katılır.

 

 

B.1

Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak

B.1.2

Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik
periyodik eğitimlere katılır.

 

 

 

 

B.1.3

İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini
gözler ve zararlı sonuçların önlenmesi çalışmalarına katılır.

 

 

 

 

B.2.1

Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli
ayırmayı ve sınıflama­yı yapar.

B

Çevre güvenlik önlemlerini almak

 

Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

B.2.2

Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar
doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak
geçici depolamasını yapar.

 

B.2

B.2.3

Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde
tutulmasını sağlar.

 

 

 

B.2.4

İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu
donanım ve malzemeleri kullanır veya diğerlerine kullandırır.

 

 

 

 

B.2.5

Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım,
malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur.

 

 

B.3

Doğal kaynakların tüketiminde tasarruflu hareket etmek

B.3.1

Doğal kaynakları tasarruflu ve verimli bir şekilde
kullanır.

 

 

B.3.2

Doğal kaynakların daha az ve verimli kullanımı için
gerekli tes pit ve
planlama çalışmalarına katılır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 11

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0001-3 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

C.1.1

İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre kalite
gerekliliklerini uygular.

 

 

C.1

İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak

C.1.2

Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite
gerekliliklerini uygular.

 

 

 

 

C.1.3

Makine, alet, donanım ya da sistemin kalite
gerekliliklerine uygun çalışır.

 

 

C.2

Kalite sağlamadaki teknik

C.2.1

Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini
uygular.

 

 

prosedürleri uygulamak

C.2.2

İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak, özel kalite şartlarının karşılanmasını
sağlar.

 

Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

 

 

C.3.1

Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetleme
çalışmalarına katılır.

C

C.3

Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak

C.3.2

Monte edilecek parçanın, parçanın monte edileceği yerin ve
gerekli ekipmanların uygunluğunu denetler.

 

 

 

C.3.3

Montajı tamamlanan bileşenlerin işyerinin kalite
koşullarını sağlaması için özel ölçme gereçlerini kullanarak kalite denetimi
yapar.

 

 

 

 

C.4.1

Çalışma sırasında saptanan hata ve arızaları yetkili
kişilere sürekli bildirir.

 

 

 

Proseslerde saptanan hata ve

C.4.2

Kontrolsüz gaz çıkışı ile boru hattı hasarlarına
standartlar ve prosedürler kapsamında müdahale eder.

 

 

C.4

arızalan engelleme çalışmalarına
katılmak

C.4.3

Hata ve arızaları oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve
ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur.

 

 

 

 

C.4.4

Hata ve arıza gidermeyle ilgili basit uygulama ve
yöntemleri uygu lar.

 

 

 

 

C.4.5

Yetkisi dahilinde olmayan veya
gideremediği hata ve arızaları amirlerine bildirir.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 12

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0001-3 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

D

İş organizasyonu yapmak

D.1

Çalışma alanının özelliklerini belirlemek

D.1.1

Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi
için, iş alanını inceler.

D.1.2

İş alanının olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine
katkıda bulunur.

D.1.3

Çalışmanın türü ve kullanılan iş yöntemine göre düzeni
sağlar.

D.1.4

Çalışma alanının genişliğini ve ilgili çalışma
noktalarının kapsamını belirler.

D.1.5

Doğal gaz tesisatının diğer alt yapı tesisatlarına karşı
korunmasını TS ve EN standartlarına göre sağlar

D.2

Gerekli makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak

D.2.1

Kullanılacak malzemeleri verilen talimatlara göre
hazırlar.

D.2.2

Belirlenen işleme göre, basit kontrol ve muayene
araçlarını ve cihazlarını kullanır.

D.2.3

Çalışma için gerekli aparat, makine ve donanımları
çalışmaya hazır hale getirir.

D.2.4

Çalışma süresince kullanılacak malzeme, araç ve gereçlerin
iş sağlığı ve güvenliği kapsamında uygunluğunu denetleme çalışmalarına
katkıda bulunur.

D.3

İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

D.3.1

Çalışma alanını temiz ve düzenli tutar.

D.3.2

Temizlik yaparken iş güvenliği şartlarını gözetir.

D.3.3

Kullanılan makine ve ekipmanları
iş bitiminde kaldırır ve temizler.

D.3.4

İş güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı
sırasında gereken özeni gösterir ve belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde
depolar.

D.3.5

Çalışma alanını daha sonra gerçekleştirilecek işlemlere
uygun bırakır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 13

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0001-3 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.1.1

Alternatif ve doğru akım makinelerini kaynak tipine göre
kullanır.

 

 

 

 

E.1.2

Argon, Asetilen ve oksijen gazları kaynak tipine göre
kullanır.

 

 

E.1

Seçilen kaynak yöntemine göre kaynak makinesi ve tüpleri
hazırlamak

E.1.3

Tüplerin çıkış basıncını ayarlar.

E

Kaynak donanımını hazırlamak

E.1.4

Yanıcı ve yakıcı gazlar hakkında teknik emniyet
kurallarını uygular.

 

 

 

 

E.1.5

Makine üzerindeki kutuplama
özelliğini kullanır.

 

 

 

 

E.1.6

Elektrot türüne göre kutuplamayı
seçer.

 

 

E.2

Elektrot ve kaynak tellerini hazırlamak

E.2.1

Hazırlanmış olan kaynak prosedürüne
göre elektrot kullanır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 14

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0001-3 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

F.1.1

Kaynak ağzını, ağız tipi ve açısına uygun olarak açar.

 

 

F.1

Boruya kaynak ağzı açmak

F.1.2

Uygun kaynak ağzı açılmadığı zaman oluşacak kaynak
hatalarını tespit eder.

 

 

F.1.3

Kaynak ağızlarına göre uygun paso sayılarını tespit eder.

 

 

 

 

F.1.4

Kaynak ağızlarına göre uygun el hareketlerini kullanır.

 

 

 

 

F.2.1

Boruları mukavemeti güçlü kaynak oluşturacak şekilde
hizalar.

 

Kaynak parçasını kaynağa hazırlamak

F.2

Boruları hizalamak

F.2.2

Boruları dikişleri takip ettirmeyecek şekilde hizalar.

F

F.2.3

Boruları eksen kaçıklığı olmayacak şekilde hizalar.

 

 

 

 

F.2.4

Et kalınlığı farklı olan borularda içten veya dıştan
taşlamayı yapar.

 

 

 

 

F.3.1

Boru çapına göre kaç adet punta yapılacağını
belirler.

 

 

 

Uygun noktalardan puntalama
işlemi yapmak

F.3.2

Puntalamayı, boru uzunluğuna ve
saat konumuna göre yapar.

 

 

F.3

F.3.3

Kök nüfuziyetine göre, punta derinliğine karar verir.

 

 

 

 

F.3.4

PA pozisyonunda punta yapar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 15

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0001-3 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

G.1

Bütün kaynak pozisyonlarında

G.1.1

Pozisyona uygun el açısı ve hareketini yapar.

 

 

kaynak yapmak

G.1.2

Kaynak yöntemine ve kaynak ağız aralığına göre kaynak
pozisyonu seçer.

 

 

 

 

G.2.1

İşletme basıncı, boru çapı, et kalınlığı ve malzemeye göre
kaynak yöntemini belirler.

 

 

 

 

G.2.2

Kaynak tür ve yerine göre elektrot örtülerini ve
elektrotları belirler.

 

 

 

 

G.2.3

Elle elektrik ark kaynağı için uygun elektrodu
seçer.

G

Kaynak işlemini yapmak

G.2

Kaynak yöntemini seçmek

G.2.4

Asetilen ve oksijen tüpleri için regülatör
basınç ayarlarını yapar.

 

 

G.2.5

Uygun dolgu malzemesini seçer.

 

 

 

 

G.2.6

Oksi-asetilen kaynağında, kaynak
ilerleme yönünü belirler.

 

 

 

 

G.2.7

TIG kaynağı için uygun dolgu malzemesi seçer.

 

 

 

 

G.3.1

Malzeme kalınlığı, elektrot türü ve çapına göre amper
ayarı yapar.

 

 

G.3

Kaynak yapmak

G.3.2

Boru çapına uygun olarak yapılmış kaynak paso sayısına
göre kaynak yapar.

 

 

 

 

G.3.3

Pozisyona göre uygun noktadan kaynağa başlar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 16

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0001-3 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

H

Kaynak temizliğini yapmak

H.1

Kaynak iç temizliğini yapmak

H.1.1

Kesme taşı ve temizleme taşının et kalınlıklarını seçer.

H.1.2

Boru çapına uygun kesme ve temizleme taşı seçer.

H.1.3

Kaynak yöntemine göre kesme taşını kullanır.

H.1.4

Pasolar arası temizlikte uygun fırça kullanır.

H.2

Kaynak dış temizliğini yapmak

H.2.1

Kapak paso için uygun fırça kullanır.

H.2.2

Boru ve kaynak üzerindeki sıçrantıları,
kesgi veya temizleme taşıyla temizler.

H.3

Kaynağı kontrol etmek

H.3.1

İç ve dış kaynak hatalarını kontrol eder.

H.3.2

Olası kaynak hatalarını belirler.

H.3.3

Tolerans dışı kaynak hatalarını tamir eder.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 17

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0001-3 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

I

Kaynak donanımını ortamdan uzaklaştırmak

I.1

Elektrik kaynak makinesini elektrik devresinden ayırmak

I.1.1

Şase bağlantısını söker.

I.2

Gaz kaynağı ekipmanlarını
toplamak

I.2.1

Oksijen ve asetilen tüplerini sızdırmayacak şekilde
kapatır.

I.2.2

Mavi ve kırmızı hortumdaki gazları emniyet kurallarına
uygun olarak boşaltır.

I.3

Yardımcı ekipmanları toplamak

I.3.1

TIG kaynağı için argon tüpü ile kaynak makinesi
bağlantısını keser.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 18

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0001-3 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

J

Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek

J.1

Meslek ile ilgili toplantı, seminer, sempozyum
gibi faaliyetlere katılmak

J.1.1

Ürün ve sistem tanıtım toplantılarına katılır.

J.1.2

Bağlı bulunduğu meslek kuruluşunun aktivitelerini takip
eder.

J.2

Meslek ile ilgili yayınları ve gelişmeleri takip etmek

J.2.1

Sektör yayınlarını zamanında takip eder.

J.2.2

Hizmet içi ve işbaşı eğitimlerine katılır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 19

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye
3)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0001-3 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

3.2.Kullanılan Araç,
Gereç ve Ekipman

1.Ampermetre

2.Argon
tüpü

3.Asetilen
gazı hortumu

4.Asetilen
tüpü

5.Baret

6.Baş
maskesi

7.Çanak
fırça

8.Çapak
gözlüğü

9.Elektrot
pensesi

10.  Gazaltı kaynak teli

11.  Geri tepme aparatı

12.  Göz duşu

13.  Kaynak
makinesi

14.  Kaynak
masası

15.  Kaynak
pensi

16.  Kaynakçı
ayakkabı tozluğu

17.  Kaynakçı
başlığı

18.  Kaynakçı
ayakkabısı

19.  Kaynakçı
eldiveni

20.  Kaynakçı
koruyucu giysisi

21.  Kaynakçı
maskesi

22.  Kesme
taşı

23.  Malzeme
masası

24.  Oksi-asetilen kaynak hamlaç takımı

25.  Oksijen gaz hortumu

26.  Oksijen tüpü

27.  Regülatör

28.  Rutil elektrot

29.  Selülozik elektrot

30.  Tabure

31.  Taş
motoru (Avuç taşlama)

32.  Taşlama
Taşı

33.  Tel
fırça

34.  Üfleç

35.  Yangın
söndürme cihazı

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 20

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

3.3.Bilgi ve Beceriler

1.Akışkan
bilgisi

2.Araç,
gereç ve ekipman bilgisi

3.Basit
ısıl işlem bilgi ve becerisi

4.Çelik
boru kaynak bilgi ve becerisi

5.Çelik
boru malzeme bilgisi

6.Doğal
gaz tesisat bilgisi

7.El
aletlerini kullanma bilgi ve becerisi

8.El
becerisi

9.Elektrot
ve kaynak teli bilgisi

10.  Ergonomi
bilgisi

11.  Genel doğal gaz, patlama ve yanma bilgisi

12.  Hijyen
bilgisi

13.  İletişim
becerisi

14.  İlkyardım
bilgisi

15.  İş
sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi

16.  İşyeri
çalışma prosedürleri bilgisi

17.  Kaynakçı
işlem özelliği formlarını okuma bilgisi

18.  Kaynak
makineleri bilgisi

19.  Meslek
matematiği bilgisi

20.  Mesleki
resim bilgi ve becerisi

21.  Mesleki
elektrik bilgisi

22.  Mesleki
terim bilgisi

23.  Meslekle
ilgili mevzuat bilgisi

24.  Montaj
bilgi ve becerisi

25.  Mukavemet
ve sızdırmazlık deney bilgisi

26.  Oksijen, asetilen ve argon gazı hakkında bilgi sahibi olma

27.  Öğretme becerisi

28.  Ölçme ve kontrol bilgisi

29.  Ölçü alma bilgi ve becerisi

30.  Problem çözme yeteneği

31.  Proje bilgisi

32.  Standart
ölçüler bilgisi

33.  Ürün bilgisi

34.  Yangına
müdahale tekniklerini ve yangın söndürücülerini kullanma bilgisi

35.  Yedek
parça bilgisi

09UMS0001-3 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 21

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0001-3 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

3.4.Tutum ve Davranışlar

1.Araç,
gereç ve ekipmanların kullanımına özen göstermek

2.   Çalışkan
olmak

3.   Çevreyi
korumaya karşı duyarlı olmak

4.   Dikkatli
olmak

5.   Dürüst
olmak

6.   Güvenilir
olmak

7.   Hassas
ve titiz olmak

8.   Hoşgörülü
olmak

9.   İnsan
ilişkilerine özen göstermek

10.  İnisiyatif
kullanmak

11.  İş
disiplinine sahip olmak

12.  İş
sağlığı ve güvenliğine dikkat etmek

13.  İşyeri
çalışma prensiplerine uymak

14.  Kaliteye dikkat etmek

15.  Karar vermek

16.  Mesleği ile ilgili etik kurallara uymak

17.  Meslek ahlakına sahip olmak

18.  Özgüven sahibi olmak

19.  Özverili olmak

20.  Planlı olmak

21.  Pratik olmak

22.  Sabırlı
olmak

23.  Soğukkanlı
olmak

24.  Sorumluluk
sahibi olmak

25.  Şeffaf
olmak

26.  Temiz olmak

27.  Tertipli çalışmak

28.  Üretken olmak

29.  Yeniliklere
açık olmak

30.  Zamanı
iyi kullanmak

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 22

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0001-3 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

4.ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3) meslek
standardına göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme; TS EN
287-1 standardı esas alınarak, gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu test
ve sertifikasyon merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı sınav
şeklinde olacaktır.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu
meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır.
Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik
Kurumu Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde
yürütülür.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 23

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0001-3 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

EK:

1.MeslekStandardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi:

Mustafa Ali AKMAN, GAZBİR – Doğal Gaz Meslek Standartları
Hazırlama Komite Başkanı

Ahmet YETİK, AKSA-ANADOLU – Meslek Standardı(Doğal Gaz Çelik
Boru Kaynakçısı) Hazırlama Komisyon Başkanı

2.TeknikÇalışma Grubu Üyeleri:

Dursun ŞAHİNGÖZ, UGETAM Serhat ELHAN, İGDAŞ

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 24

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı
(Seviye 3)09UMS0001-3 / 24.06.2009 / 00

Ulusal Meslek Standardı                Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

3.Görüş İstenen Kişi, Kurum ve
Kuruluşlar:

3.1.Dağıtım Şirketleri

ADAPAZARI GAZ DAĞITIM AŞ.

AKMERCAN ŞİRKETLER GRUBU AKSA DOĞAL GAZ DAĞITIM AŞ.

ANADOLU DOĞAL GAZ DAĞITIM AŞ.

ARSAN DOĞAL GAZ DAĞITIM AŞ.

BAHÇEŞEHİR GAZ DAĞITIM AŞ.

CENGİZ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET AŞ.

ÇALIK HOLDİNG

ÇORUM ELEKTRİK DOĞAL GAZ AŞ.

DELTA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET AŞ.

ENERGAZ MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK MAKİNE TESİSAT SAN. VE TİC.
LTD. ŞTİ. EWE GROUP

FERNAS İNŞAAT LTD. ŞTİ.

GÜNAY İNŞAAT LTD.
ŞTİ.

İS-KA İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.

İSTANBUL GAZ DAĞITIM AŞ. (İGDAŞ)

KALEN ENERJİ SANAYİ VE TİCARET AŞ.

KOLİN İNŞAAT, TURİZM SANAYİ VE TİCARET AŞ.

ONGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ.

PALGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM TİC. VE SAN. AŞ.

SEL-TAN İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ AŞ.

UŞAK DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A Ş.

ZORLU PETROGAS PETROL, GAZ VE PETROKİMYA ÜRÜNLERİ İNŞAAT
SAN. VE TİC. AŞ.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 25

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı
(Seviye 3)09UMS0001-3 / 24.06.2009 / 00

Ulusal Meslek Standardı                Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

3.2.Üretici, İthalatçı, Uygulayıcı ve Müşavir Firmalar

ADAY YAPI TEKNOLOJİK TESİSAT SİSTEMLERİ SAN. VE TİC.
LTD.ŞTİ.

AKARE İNŞAAT

AKFEL PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT AŞ.

ARZ MÜHENDİSLİK MÜT. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

DERİŞ İNŞ. MÜH. MÜŞ. LTD. ŞTİ.

ENVY ENERJİ VE ÇEVRE YATIRIMLARI AŞ.

GURYAPI İNŞAAT TURİZM SAN. TİC. AŞ.

HİTAŞ İNŞAAT VE TİCARET LTD. ŞTİ.

İLKAR İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ PAKPEN AŞ.

PEGİ TEKNİK ENERJİ SİSTEMLERİ MÜH. MÜŞAVİRLİK İNŞ. TAAHHÜT
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

YÜKSELEN YAPI İNŞ. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 26

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0001-3 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

3.3.Sivil Meslek
Örgütleri

DOĞAL GAZ SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ GEDİK KAYNAK

MESLEKİ EĞİTİM VE KÜÇÜK SANAYİ DESTEKLEME VAKFI OERLİKON
KAYNAK

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ ARAŞTIRMA, MUAYENE
VE UYGULAMA MERKEZİ

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 27

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı
(Seviye 3)09UMS0001-3 / 24.06.2009 / 00

Ulusal Meslek Standardı                 Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

3.4.Kurumlar

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI BORU
HATLARI İLE PETROL TAŞIMA AŞ.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLARI KONFEDERASYONU TÜRKİYE İŞÇİ
SENDİKALARI KONFEDERASYONU TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU TÜRKİYE
ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU
BAŞKANLIĞI

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 28

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0001-3 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

4.MYK Sektör
Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Dr. Öcal Serdar YILDIRIM, Nurettin BULUT,

Özlem Deniz ERATAK,

Prof. Dr. Ali Ulvi YILMAZER, Yusuf YILDIZ,

M. Oğuz GÜNER,

Oğuz AKGÜMÜŞ, Arda TARHAN,

Yahya Varol GÜLTEKİN,

Dr. Adnan KÖSE,

Güner YENİGÜN, Ahmet GÖZÜKÜÇÜK,

Başkan (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)

Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Üye (Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı)

Üye (Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı)

Üye (Çevre ve Orman Bakanlığı)

Üye (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Üye (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonu) Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Üye (Hak-İş Konfederasyonu)

Üye (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Üye
(Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Firuzan SİLAHŞÖR, Metin DEMİRSOY, Sinan GERGİN,

Nuri BİLİR,

Ergün GÖK,

Daire Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)

Davetli Uzman (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Davetli Uzman (Rotek
Enerji ve Baca Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.)

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 29

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3)

Ulusal Meslek Standardı

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

09UMS0001-3 / 24.06.2009 / 00

5.MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,

Uğur BEKTAŞ,

Hüseyin ACIR,

Prof. Dr. Sabahattin BALCI, M. Şükrü KOÇOĞLU,

Dr. Osman YILDIZ,

Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)
Başkan Vekili (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Üye (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Üye (Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 30

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>