CBS Operatörü

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL MESLEK STANDARDI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ OPERATÖRÜ

SEVİYE 5

REFERANS KODU / 09UMS0009-5

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 25/08/2009-27330(Mükerrer)

Sayfa 1

Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 5)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0009-5 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Meslek:

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) OPERATÖRÜ

Seviye:

51

Referans Kodu:

09UMS0009-5

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR)

YARDIMCI KURULUŞ: UGETAM (İstanbul
Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik San. ve Tic. A.Ş)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK Enerji Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

24.06.2009 Tarih ve 2009/29 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

25/08/2009-27330(Mükerrer)

Revizyon No:

00

1 Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8)
seviye matrisinde seviye beş (5) olarak belirlenmiştir. © Mesleki Yeterlilik
Kurumu, 2009

Sayfa 2

Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 5)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0009-5 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

APLİKASYON: Harita, plan ve ölçü belgelerinde bulunan
bilgilerin araziye geçirilmesi ya da kot ve koordinatı belli olan hat ile
noktanın arazide yerinin bulunmasını,

AS-BUİLT: Doğal gaz şebekesinin durumu ve bu şebekenin
geçtiği güzergah ile doğal gaz hattının kesiştiği
diğer altyapıların konumlarını gösteren haritayı,

BÖHHBÜY: “Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim
Yönetmeliği” ni,

CAD (Computer Aided
Design): Bilgisayar Destekli Tasarım’ı,

CBS: Coğrafi Bilgi Sistemini,

ÇIKIŞ NOKTASI (TUTGA NOKTASI): Türkiye Ulusal Temel Küresel
Konum Belirleme Sistem ağına ait noktayı,

DAĞITIM HATTI (ANA HAT): Bir dağıtım şirketinin belirlenmiş
bölgesinde doğal gazı; şehir giriş istasyonundan servis hatlarına kadar taşıyan
boru hattı ile bu hat üzerinde bulunan tüm ekipmanın
oluşturduğu sistemi,

DONANIM: CBS’ nin işlenmesini
mümkün kılan bilgisayar ve buna bağlı yan ürünlerin bütününü,

DÜZEÇ: Bir yüzeyin yatay ve düşey eksende eğiklik derecesini
anlamaya yarayan göstergeyi,

EN: Avrupa standartlarını,

EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

GPS (Global Positioning System): Küresel Konum Belirleme Sistemini,

HARİTA: Belirlenmiş bir kullanım amacı için gerçek doğa ile
ilişkili seçilmiş bilgilerin aktarımını yapan; bütüncül yapıda görsel, dokunsal
ya da sayısal kartografik ürünü,

ISCED: Uluslararası eğitim sınıflandırma standardını,

ISCO: Uluslararası meslek sınıflandırma standardını,

İSTİKŞAF: Bir arazinin, belirli bir amaç doğrultusunda
araştırılması için yapılan ilk çalışmaları,

KALİBRASYON: Belirlenmiş koşullar altında bir ölçüm
cihazının gösterdiği değerlerle, ilgili bir referans standardın ortaya koyduğu
değerler arasındaki ilişkinin kurulduğu operasyonlar dizisini,

KANAVA: Yer kontrol noktalarının; ölçekli olarak kağıt üzerine aktarılarak işaretlendiği ve birbirine göre
konumlarını gösteren haritayı,

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 3

Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 5)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0009-5 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

KARTOGRAFYA: Haritalar yardımıyla mekansal olguları ve aralarındaki ilişkileri analiz
etme, yorumlama ve iletme bilim, sanat ve teknolojisini,

KROKİ: Herhangi bir cisim, eşya, yapı, tesis, tesisat gibi
varlıkların işlevsel özelliklerini belirtecek şekilde kabaca yapılan plan veya
harita taslağını,

NACE: Avrupa Topluluğu’nda ekonomik faaliyetlerin
istatistiki sınıflamasını,

NİRENGİ NOKTASI: Arazide tesis edilen; koordinatları ve/veya
yüksekliği jeodezik yöntemlerle usulüne uygun olarak
belirlenmiş sabit noktayı,

NUMARATAJ: Yerleşim yerlerinde, yapı kullanım izin belgesi
olan binaların üzerine monte edilen kapı numaralarını,

ÖLÇEK: Haritadaki iki nokta arasındaki bir uzunluğun (s’), aynı yolu izleyen bu
iki nokta arasındaki doğadaki gerçek uzunluğa (S) oranını (s’/S),

PİLYE: Haritası yapılacak gerçek arazideki yer kontrol
noktası için tasarlanan betonarme tesisi,

PLAKA: Haritası çizilen tesislere ait özel önem arz eden
noktaların, kolayca belirlenebilmesi amacı ile arazi üzerine monte edilen;
meta, plastik vb. malzemeden imal edilmiş işaretlemeleri,

PLOTTER: Haritaların çıktılarının alındığı yazıcıyı,

POLİGON: Haritası veya planı yapılacak arazi parçası
üzerinde belirlenen noktalar ve bu noktaları birleştiren doğru parçalarının
teşkil ettiği noktalar arasındaki mesafeler ile doğru parçaları arasında
bulunan iç veya dış açıları ölçülebilen çok kenarlı açık veya kapalı şekli,

RASTER VERİ:
Belirli sayısal, harf veya renk olarak değerleri olan hücrelerin (piksel) bir
araya gelmesiyle oluşan görsel bilgiyi,

RÖPER: Harita üzerine konumlandırılacak tesis veya tesisler için;en az üç sabit nokta esas
alınarak yapılan ölçümü,

SCADA (Supervisory
Control
and Veri Acquisition): Veri tabanlı kontrol ve
gözetleme sistemini,

SQL
(Structured Query Language) :
Veri tabanı
sorgulama dilini,

TEMATİK: Belirli bir konuda hazırlanan ekran görüntüsünü,

TOPOĞRAF: Harita oluşturma çalışmalarında arazi(saha)
işlerinde görev alan, ilgili ekip ve ekipmanları
kullanabilen, veri toplayabilen ve harita mühendisleri ve/veya teknikerlerinin
verdiği diğer görevleri yerine getiren meslek sahibini,

TS: Türk Standartlarını,

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 4

Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 5)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0009-5 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

TSE: Türk Standartları Enstitüsünü,

VEKTÖREL VERİ (GRAFİK VERİ): Nokta, çizgi, kapalı alan
olarak temsil edilen konumsal ifadeleri,

VERİ: Genel, özel amaçlı işlem ve sistemlerde veya raporlama
amaçlı olarak kullanılmak üzere toplanan her türlü bilgi ve girdiyi,

YAZILIM: Coğrafi bilgileri depolamak, analiz etmek ve
görüntülemek gibi ihtiyaç ve fonksiyonları kullanıcıya sağlamak üzere, yüksek
düzeyli programlama dilleriyle gerçekleştirilen algoritmaları,

ifade eder.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 5

Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 5)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0009-5 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

İÇİNDEKİLER

1.GİRİŞ………………………………………….. 7

2.MESLEK
TANITIMI…………………………………. 8

2.1.  Meslek
Tanımı………………………………… 8

2.2.  Mesleğin
Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri    8

2.3.  Sağlık,
Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler8

2.4.  Meslek
ile İlgili Diğer Mevzuat………………… 8

2.5.  Çalışma
Ortamı ve Koşulları……………………. 9

2.6.  Mesleğe
İlişkin Diğer Gereklilikler…………….. 9

3.MESLEK
PROFİLİ…………………………………. 10

3.1.  Görevler,
İşlemler ve Başarım Ölçütleri………… 10

3.2.  Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman……………… 22

3.3.  Bilgi
ve Beceriler…………………………… 23

3.4.  Tutum
ve Davranışlar ………………………..  24

4.ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME…………….. 25

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 6

Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 5)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0009-5 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

1.GİRİŞ

Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye
5) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu
ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının
Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör
Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”
hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği
Derneği (GAZBİR) tarafından hazırlanmıştır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 5) ulusal meslek
standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak
değerlendirilmiş, MYK Enerji Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK
Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 7

Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 5)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0009-5 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

2.MESLEK TANITIMI

2.1.    Meslek Tanımı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 5);
iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri
çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, CBS’yi
oluşturan verilerin toplandığı organizasyonda ve arazi verilerinin analizinde
görev alan, kullanılan yazılım ve donanımları hazır hale getiren, çizim
grafiğini veri tabanıyla ilişkilendiren, topoloji, istatistik ve raporlama
işlemlerini yapan, sunum hazırlayan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri
yürüten nitelikli kişidir.

2.2.    Mesleğin
Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri ISCO 88        : 2148

ISCED 97          : 581

NACE Rev.2        : 71.12

2.3.    Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili
Düzenlemeler

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Gürültü Yönetmeliği

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Kişisel
Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Patlayıcı
Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Yangın
Yönetmeliği

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği TS 18001 İş
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

2.4.    Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği

EPDK Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği

EPDK Doğal Gaz Sertifika Yönetmeliği

EPDK Temel Teknik Kriterler

Yangın Yönetmeliği

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 8

Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 5)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0009-5 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

2.5.    Çalışma Ortamı ve Koşulları

CBS Operatörü planlama ve uygulama
işlerini büroda yapar. Çalışma saatleri düzenli değildir. Gece veya tatil
günlerinde çalışmaları gerekebilir. Çalışma koşulları içinde ergonomiden
kaynaklanan hastalıklara maruz kalabilir.

2.6.    Mesleğe İlişkin
Diğer Gereklilikler

CBS Operatörü olmak isteyenlerin; şekil ve uzay ilişkilerini
görebilme, sayılarla işlemler ve çizim yapabilme yeteneklerine sahip, dikkatli
ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekmektedir.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 9

Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 5)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0009-5 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

3.MESLEK PROFİLİ

3.1.   Görevler, İşlemler
ve Başarım Ölçütleri

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

A.1.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması
için, işyerinin düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki kurumların
eğitimlerine katılır.

 

 

 

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait
kuralları uygulamak

A.1.2

Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu
donanımları kullanır.

 

 

A.1

A.1.3

İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını
uygun ve çalışır şekilde bulundurur.

 

 

 

A.1.4

Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını
talimatlar doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş
alanının ve personelinin güvenliğini sağlar.

A

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak

A.2

Risk etmenlerini azaltmak

A.2.1

Yaptığı işle ilgili tehlike ve risklerin belirlenmesi
çalışmalarına katkıda bulunur.

 

 

 

 

A.2.2

Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan
çalışmalara katılır.

 

 

A.3

Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini
uygulamak

A.3.1

Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek
üzere önlem alma çalışmalarına katkıda bulunur.

 

 

A.3.2

Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını
amirlerine ve yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili
kurumlara bil dirir.

 

 

 

Acil çıkış prosedürlerini
uygulamak

A.4.1

Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini
uygular.

 

 

A.4

A.4.2

Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle
ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalara ve
tatbikatlara katılır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 10

Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 5)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0009-5 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak

B.1.1

Yaptığı işle ilgili olarak TS EN ISO 14001 kapsamında;
Çevre Boyut-Etki değerlendirmesini yaparak gerçekleştirilen işlemler ile ilgili
çevresel etkilerin doğru bir şekilde saptanması çalışmalarına katılır.

 

 

B.1

B.1.2

Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik
periyodik eğitimlere katılır.

 

 

 

 

B.1.3

İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini
gözler ve zararlı sonuçların önlenmesi çalışmalarına katılır.

 

Çevre güvenlik önlemlerini almak

 

 

B.2.1

Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli
ayırmayı ve sınıflama­yı yapar.

B

B.2

Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda

B.2.2

Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar
doğrultusunda diğer malzemele rden
ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak geçici depolamasını yapar.

 

 

 

bulunmak

B.2.3

İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu
donanım ve malzemeleri kullanır veya diğerlerine kullandırır.

 

 

 

 

B.2.4

Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım,
malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur.

 

 

B.3

Doğal kaynakların tüketiminde tasarruflu hareket etmek

B.3.1

Doğal kaynakları tasarruflu ve verimli bir şekilde
kullanır.

 

 

B.3.2

Doğal kaynakların daha az ve verimli kullanımı için
gerekli tespit ve planlama çalışmalarına katılır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 11

Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 5)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0009-5 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

C

Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

C.1

İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak

C.1.1

İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre
kalite gerekliliklerini belirler.

C.1.2

Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite
gerekliliklerini saptar.

C.1.3

Makine, alet, donanım ya da sistemin kalite
gerekliliklerine uygun çalışır.

C.2

Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri
uygulamak

C.2.1

Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini
uygular.

C.2.2

İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak, özel kalite şartlarının
karşılanmasını sağlar.

C.3

Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak

C.3.1

Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetleme
çalışmalarına katılır.

C.3.2

Kullanılan malzemelerin uygunluğunu ilgili Yönetmelik
Hükümleri çevresinde inceleyerek kalite denetimi yapar.

C.4

Proseslerde saptanan hata ve arızalan engelleme
çalışmalarına katılmak

C.4.1

Çalışma sırasında saptanan hata ve arızalan yetkili
kişilere sürekli bildirir.

C.4.2

Hata ve arızaları oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve
ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur.

C.4.3

Hata ve arıza gidermeyle ilgili basit uygulama ve
yöntemleri uygu lar.

C.4.4

Yetkisi dahilinde olmayan veya
gideremediği hata ve arızaları amirlerine bildirir.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 12

Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 5)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0009-5 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

D

İş organizasyonu yapmak

D.1

Çalışma alanının özelliklerini belirlemek

D.1.1

Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi
için, iş alanını inceler.

D.1.2

İş alanının olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine
katkıda bulunur.

D.1.3

Çalışmanın türü ve kullanılan iş yöntemine göre düzeni
sağlar.

D.2

Personel ihtiyacını belirlemek

D.2.1

Yapılacak işin niteliğine, kapsamına ve ortam
özelliklerine göre gerekli personel ihtiyacına karar verir.

D.3

Gerekli makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak

D.3.1

Kullanılacak malzemeleri verilen talimatlara göre hazırlar.

D.3.2

Belirlenen işleme göre, basit kontrol ve muayene
araçlarını ve cihazlarını kullanır.

D.3.3

Çalışma için gerekli aparat, makine ve donanımları
çalışmaya hazır hale getirir.

D.3.4

Çalışma süresince kullanılacak malzeme, araç ve gereçlerin
İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında uygunluğunu denetleme çalışmalarına
katkıda bulunur.

D.4

İş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak

D.4.1

Çalışma alanının düzgün ve temiz tutar.

D.4.2

Temizlik yaparken iş güvenliği şartlarını gözetir.

D.4.3

Kullanılan makine ve ekipmanları
iş bitiminde kaldırır ve temizler.

D.4.4

İş güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı
sırasında gereken özeni gösterir ve belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde
depolar.

D.4.5

Çalışma alanını daha sonra gerçekleştirilecek işlemlere
uygun bırakır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 13

Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 5)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0009-5 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

E

CBS’yi oluşturan verilerin
toplanmasında görev almak

E.1

Temin edilen grafiksel (vektörel)
veriyi derlemek

E.1.1

CBS programlarından en üst seviyede yararlanır.

E.1.2

İşyerinin kullandığı sembolik standartlan
göz önünde bulundurur.

E.1.3

Altlık olarak kullanılan vektör ve raster
verilerin aynı sisteme getirilmesini sağlar.

E.2

Toplanan veri tabanı bilgisini (grafiksel olmayan)
derlemek

E.2.1

Sahada standart formlara işlenmiş sözel verileri
değerlendirir.

E.2.2

Ofis programlarını ve diğer ilgili programları kullanarak
toplanan verilerin analizini yapar.

E.2.3

Veritabanı programlarını
kullanarak veri girişi yapar.

E.3

Grafiksel ve grafiksel olmayan verilerden ilişkisel veritabanını oluşturmak

E.3.1

Sahadan gelen krokiyi okur ve yorumlar.

E.3.2

Adres hiyerarşisini göz önünde bulundurur.

E.3.3

Grafiksel ve grafiksel olmayan verilerin aralarındaki
ilişkiyi belirler ve değerlendirir.

E.3.4

Sektörel bazdaki
verileri gruplandırır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 14

Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 5)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0009-5 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

F

Kullanılan yazılım ve donanımları hazır hale getirmek

F.1

CBS için gerekli olan donanım konfigürasyonunu
sunmak

F.1.1

CBS programının kullanılacağı bilgisayarlara gerekli
kurulumları yapar.

F.1.2

Ağ bağlantısı, modem gibi haberleşme araçlarının ve sayısallaştırıcı, tarayıcı, dijital kamera gibi
bileşenlerin kurulumunun yapılmasını sağlar.

F.1.3

Gerekli plotter ve yazıcı
bağlantılarının yapılmasını sağlar.

F.1.4

Arazi ölçüm araçları ile bilgisayar arasındaki iletişimi
kurar.

F.2

CBS programlarının kurulumunu sağlamak

F.2.1

CBS için gerekli sertifikalı programların kurulumunun
yapılmasını sağlar.

F.2.2

Sayısallaştırıcı ve tarayıcı ile
sayısallaştırma yapar.

F.2.3

Arazi ölçüm ve GPS gibi cihazların ilgili bilgisayarlara
kurulumunu yapar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 15

Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 5)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0009-5 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

G.1

Sahadan gelen ölçü krokilerini

G.1.1

Araziden gelen ölçüm değerlerini ilgili formata çevirir.

 

 

arşivlemek

G.1.2

Yapılan ölçümler ile imalat raporlarını karşılaştırır.

 

 

G.2

Saha ekibinin teslim ettiği koordinatları ve ham veriyi

G.2.1

Koordinat verisini uygun formatta saklar ve gerektiğinde
arşivden çıkartarak ilgili çalışmalarda kullanır.

 

 

bilgisayarlı ortamda arşivlemek

G.2.2

Verileri CAD ortamında sayısal hale getirir.

G

Arazi verilerinin

 

 

G.3.1

Arazide veri tabanına ilişkin toplanan bilgileri sistemde
günceller.

analizinde görev almak

 

Ham veriyi yararlı bilgiye çeviren işlem ve metotları

G.3.2

Nesnelerin koordinat adreslerini tanımlayan geometrik
veriyi düzenler.

 

 

 

G.3.3

Nesnelerin arasındaki ağ ilişkisini tanımlayan topolojik
veriyi düzenler.

 

 

G.3

uygulamak (Konumsal
analizlerle; dönüşümler,

G.3.4

Her özelliğin karakteristiğini tanımlayan “nitelik
verisini” düzenler.

 

 

 

işlemler ve coğrafi veriye değer
atanması gibi)

G.3.5

Kullanılan konumsal verilere ait
koordinatları uyumlu olan koordinat sistemine getirir.

 

 

 

 

G.3.6

Yetersiz kalan bilgilerin tamamlanmasını sağlar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 16

Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 5)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0009-5 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

H.1.1

Topolojik analizler ile CAD ortamında bulunan verinin
standartlaştırılmasını sağlar.

 

 

 

İşyerinin kullandığı standartlarda alt ve üst yapı
detaylarını grafik haline

H.1.2

Sayısal hale gelen noktaların as-built
çizimlerini yapar.

 

 

H.1

H.1.3

As-built çizimlerine ait özel
bağlantı elaman ve sembollerini çizer.

 

 

 

getirmek

H.1.4

Üstyapı detaylarının çizimlerini yapar.

 

 

 

 

H.1.5

Uygulama projesine göre gerekli değişiklik talimatı
projelerini düzenler.

 

 

 

Özet ve detay bilgilerin ilgili CBS programı vasıtasıyla
sistem üzerinde konumsal ve konumsal
olmayan tanımlarını yapmak

H.2.1

Adres hiyerarşisine uygun olarak gerekli olan veri
tanımlamalarını yapar.

 

 

H.2

H.2.2

Adres ile ilgili çizimleri (il, ilçe, kasaba, köy,
mahalle, yol,bina gibi)
tanımlanan sembolojide yapar.

H

Çizim grafiğinin veritabanıyla

H.2.3

As-built çizimlerine ve altyapı
/ üstyapı şebeke bağlantı elemanlarına ait veri girişlerini yapar.

ilişkilendirilmesini ve

 

H.2.4

Nesne ile veritabanı arasındaki
ilişkiyi kurar.

 

topolojiyi yapmak

 

 

H.3.1

Topolojik kontrolleri yapar.

 

 

 

 

H.3.2

Toplu olarak nesne özelliklerini düzenler.

 

 

H.3

Topolojik kontroller ile CBS’de
gösterilen her detayın

H.3.3

Belirli bir objeye ait veriyi ekran üzerinde bulur.

 

 

 

unsurlarını tanımlamak

H.3.4

Belirli bir objenin çevresinde bulunan diğer elemanlarla
olan ilişkisini saptar.

 

 

 

 

H.3.5

Belirli bir objeye ait adet, uzunluk, mesafe, çevre ve
alan bilgisini hesaplar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 17

Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 5)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0009-5 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

I

İstatistik ve raporlama çalışmaları yapmak

I.1

Konumsal ve konumsal
olmayan veriler üzerinde sorgular yapmak

I.1.1

Temel sorgulama teknikleriyle veri tabanı yapısını
kullanır.

I.1.2

Tek bir kritere bağlı sorgu
sonucuna ulaşır.

I.2

Elde edilen veriler üzerinden tahmin ve mukayese
raporlarını hazırlamak

I.2.1

Coğrafi sorgulamaları yapar.

I.2.2

Kompleks ve birden fazla karşılaştırmalı sorgulamaları yapar.

I.3

Yapılan yatırım ve maliyet analizlerinin bulunduğu
raporları sunmak

I.3.1

Yapılan altyapı / üstyapı imalatlarına ait toplu
sorgulamaları yapar.

I.3.2

Gerçekleşen yatırım miktarlarına göre Müteahhit Hakediş’ine yönelik raporları hazırlar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 18

Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 5)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0009-5 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

J.1

Sunum çalışmalarında görev almak

J.1.1

Çeşitli seminer ve toplantılar için altlık rapor
tablolarını CBS veritabanını kullanarak sunar.

 

 

J.2

Alt yapı ağlarının yönetimi ve

J.2.1

Veri güvenliği, veri bütünlüğü, veri tutarlılığı, veri
sürekliliği, verinin işlenme performansı, verinin paylaşılması gibi
özellikleri göz önünde bulundurur.

 

 

simülasyonunu yapmak

J.2.2

Altyapı şebekesi üzerinde simülasyon
yapar.

J

Sunum hazırlamak (Devamı var)

 

Yaptığı çalışmaların internet ve/veya intranet ortamında

J.3.1

Toplu ulaşım hizmetleri, haberleşme ağı hizmetleri, ulaşım
planlama, güzergah rehberliği, trafik yönetimi,
karayolu bilgi sistemi ve enerji nakil hatları işleyişi hakkında bilgi
toplar.

 

 

J.3

kullanıcıların kullanımına
sunulması çalışmalarında görev almak

J.3.2

Enerji dağıtım otomasyonları hakkında sahip olduğu bilgiye
göre sunum çalışmalarında görev alır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 19

Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 5)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0009-5 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

J.4.1

Tarımsal alanların, otlakların ve orman alanlarının
belirlenmesi, tarımsal ürün gelişiminin izlenmesi, sağlıklı ve hastalıklı
ürünlerin ve orman alanlarının ayrımı ve toprak şartlarının belirlenmesi gibi
işlemleri gerçekleştirir.

 

 

 

 

J.4.2

Çeşitli nedenlerle zarar gören tarım, orman ve hayvancılık
alanlarının belirlenmesini sağlar.

 

 

 

Orman, maden, tarım ve hayvancılık sahalarının, su,

J.4.3

Arazi kullanımının sınıflandırılması, arazi örtüsünün
haritalanması, kartografik harita yapımı ve güncelleştirilmesi, kentsel ve
kırsal alan ayrımı ve planlarının haritalanmasını sağlar.

J

Sunum hazırlamak

J.4

petrol kuyularının ve meslek
kuruluşlarının envanterini sunmak

J.4.4

Su alanlarının sınırlarının çizilmesi, yüzey su
alanlarının ve boyutlarının belirlenmesi, göllerin, akarsuların ve akarsu
düzlüklerinin haritalanması, kar sınırları, yüzeysel genişlikleri ve
miktarının belirlenmesi, buzul özelliklerinin ölçülmesi, su derinliğinin
belirlenmesi, drenaj alanının çizilmesi işlemlerini gerçekleştirir.

 

 

 

 

J.4.5

Kayaç tiplerinin tanınması, jeolojik haritaların
revizyonu, magmatik kayaçların, ana jeolojik birimlerin, çizgisel yapıların
ve güncel volkanik yüzey istiflerinin haritalanması, mineral ve alterasyon alanlarının belirlenmesi, bölgesel yapıların
incelenmesi gibi işlemleri ve jeomorfolojik haritalama ile depremsellik dahil güncel tektonik çalışmaları yapar.

 

 

J.5

Çeşitli tematik sorgulamalar ile dinamik haritalar

J.5.1

Doğrudan nesne ile ilişkisi olup tek bir alana bağlı
sorgulama sonuçlarını tematik olarak renklendirir.

 

 

hazırlamak

J.5.2

Kompleks sorgu sonucuna göre bölgesel ya da nesnel tematik
çıktılar oluşturur.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 20

Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 5)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0009-5 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

K

Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek

K.1

Yanında çalışanlara eğitim vermek

K.1.1

İşe ilişkin bilgi ve tecrübelerini çalışanlarıyla
paylaşır.

K.1.2

Çalışanlara öğrettiği bilgilerin uygulanıp uygulanmadığını
kontrol eder.

K.2

Meslek ile ilgili toplantı, seminer, sempozyum
gibi faaliyetlere katılmak

K.2.1

Ürün ve sistem tanıtım toplantılarına katılır.

K.2.2

Bağlı bulunduğu meslek kuruluşunun aktivitelerini takip
eder.

K.2.3

Seminer, sempozyum gibi
faaliyetleri takip eder ve katılır.

K.3

Meslek ile ilgili yayınları ve gelişmeleri takip etmek

K.3.1

Sektör yayınlarını ve işe yönelik gelişmeleri zamanında
takip eder.

K.3.2

Hizmet içi ve işbaşı eğitimlerine katılır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 21

Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 5)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0009-5 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

3.2.Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1.

Aktarım kablosu

2.

Bilgisayar

3.

Büro kırtasiyesi

4.

CD yazıcı

5.

Çok fonksiyonlu fare

6.

Dijital kamera

7.

Faks

8.

Fotokopi

9.

Harici disk

10.

Hesap makinesi

11.

Ozalit

12.

PDA

13.

Plancopy

14.

Projeksiyon cihazı

15.

PVC kaplama

16.

Saha ölçüm cihazı

17.

Sayısallaştırıcı

18.

Spiral ciltleme

19.

Tarayıcı

20.

Telsiz, telefon

21.

Yazıcı

22.

Plotter

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 22

Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 5)

Ulusal Meslek Standardı

3.3.Bilgi ve Beceriler

1.Alt
ve üst yapı bilgisi

2.Büro
araç, gereç ve ekipman bilgisi

3.CBS
programlarının kurulum ve kullanım bilgisi

4.El
aletlerini kullanma bilgi ve becerisi

5.El
becerisi

6.Genel
bilgisayar donanım ve ağ yapısı bilgisi

7.Genel
bilgisayar yazılım ve veritabanı bilgisi

8.Genel
doğal gaz, elektrik, telefon, su bilgisi

9.Genel
Kartografya bilgisi

10.  Hijyen bilgisi

11.  İletişim
becerisi

12.  İlgili
mevzuat ve yönetmelik bilgisi

13.  İlkyardım
bilgisi

14.  İş
sağlığı ve güvenliği bilgisi

15.  İşletim
sistemi ve ofis programları bilgisi

16.  İşyeri
çalışma prosedürleri bilgisi

17.  Kroki okuma becerisi

18.  Şebeke
enstrümanları ve bağlantı elemanı bilgisi

19.  Meslek matematiği bilgisi

20.  Mesleki resim bilgi ve becerisi

21.  Mesleki terim bilgisi

22.  Organizasyon ve ekip içinde çalışma becerisi

23.  Ölçme ve kontrol bilgisi

24.  Problem çözme yeteneği

25.  Proje bilgisi

26.  Temel haritacılık ve ölçme bilgisi

27.  Yapım
kontrol yönetmelik ve şartnameleri bilgisi

28.  Yön
belirleme ve ölçek bilgisi

09UMS0009-5 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 23

Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 5)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0009-5 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

3.4.Tutum ve Davranışlar

1.Araç,
gereç ve ekipmanların kullanımına özen göstermek

2.   Çalışkan
olmak

3.   Çevre
korumaya özen göstermek

4.   Dikkatli
olmak

5.   Dürüst
olmak

6.   Güvenilir
olmak

7.   Hassas
ve titiz olmak

8.   Hoşgörülü
olmak

9.   İnsan
ilişkilerine özen göstermek

10.  İnisiyatif
kullanmak

11.  İş
disiplinine sahip olmak

12.  İş
sağlığı ve güvenliğine dikkat etmek

13.  İşyeri
çalışma prensiplerine uymak

14.  Kaliteye dikkat etmek

15.  Kurum verilerini 3. şahıslarla paylaşmamak

16.  Mesleği ile ilgili etik kurallara uymak

17.  Meslek ahlakına sahip olmak

18.  Özgüven sahibi olmak

19.  Özverili olmak

20.  Planlı olmak

21.  Pratik olmak

22.  Sabırlı
olmak

23.  Soğukkanlı
olmak

24.  Sorumluluk
sahibi olmak

25.  Şeffaf
olmak

26.  Temiz olmak

27.  Tertipli çalışmak

28.  Üretken olmak

29.  Yeniliklere
açık olmak

30.  Zamanı
iyi kullanmak

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 24

Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 5)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0009-5 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

4.ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 5) meslek
standardına göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme,
gerekli çalışma şartlarının oluşturulduğu test ve sertifikasyon merkezlerinde
yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu
meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır.
Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik
Kurumu Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde
yürütülür.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 25

Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 5)

Ulusal Meslek Standardı

EK:

1.MeslekStandardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi:

Mustafa Ali AKMAN, GAZBİR – Doğal Gaz Meslek Standartları
Hazırlama Komite Başkanı

Selahattin ALİOĞLU, AKSA-ANADOLU – Meslek
Standardı(CBS-Coğrafi Bilgi Sistemleri- Operatörü) Hazırlama Komisyon Başkanı

2.TeknikÇalışma Grubu Üyeleri:

Cemal DEMİRHAN, İGDAŞ Hüseyin BULUNDU, UGETAM Mehmet Gökhan
GÜVEN, ENERGAZ Mustafa BOSTANCI, AKSA-ANADOLU Recep ERDÖL, İGDAŞ

Selami BALCI, UGETAM

09UMS0009-5 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 26

Coğrafi Bilgi Sistemleri
Operatörü (Seviye 5)  09UMS0009-5 /
24.06.2009 / 00

Ulusal Meslek Standardı                Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

3.Görüş İstenen Kişi, Kurum ve
Kuruluşlar:

3.1.Dağıtım Şirketleri

ADAPAZARI GAZ DAĞITIM AŞ.

AKMERCAN ŞİRKETLER GRUBU AKSA DOĞAL GAZ DAĞITIM AŞ.

ANADOLU DOĞAL GAZ DAĞITIM AŞ.

ARSAN DOĞAL GAZ DAĞITIM AŞ.

BAHÇEŞEHİR GAZ DAĞITIM AŞ.

CENGİZ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET AŞ.

ÇALIK HOLDİNG

ÇORUM ELEKTRİK DOĞAL GAZ AŞ.

DELTA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET AŞ.

ENERGAZ MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK MAKİNE TESİSAT SAN. VE TİC.
LTD. ŞTİ. EWE GROUP

FERNAS İNŞAAT LTD. ŞTİ.

GÜNAY İNŞAAT LTD.
ŞTİ.

İS-KA İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.

İSTANBUL GAZ DAĞITIM AŞ. (İGDAŞ)

KALEN ENERJİ SANAYİ VE TİCARET AŞ.

KOLİN İNŞAAT, TURİZM SANAYİ VE TİCARET AŞ.

ONGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ.

PALGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM TİC. VE SAN. AŞ.

SEL-TAN İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ AŞ.

TÜRKİYE DOĞAL GAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ DERNEĞİ (GAZBİR)

UŞAK DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A Ş.

ZORLU PETROGAS PETROL, GAZ VE PETROKİMYA ÜRÜNLERİ İNŞAAT
SAN. VE TİC. AŞ.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 27

Coğrafi Bilgi Sistemleri
Operatörü (Seviye 5)  09UMS0009-5 / 24.06.2009
/ 00

Ulusal Meslek Standardı                Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

3.2.Üretici, İthalatçı,
Uygulayıcı ve Müşavir Firmalar

AKFEL PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT AŞ.

ARZ MÜHENDİSLİK MÜT. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

DERİŞ İNŞ. MÜH. MÜŞ. LTD. ŞTİ.

ENVY ENERJİ VE ÇEVRE YATIRIMLARI AŞ.

PEGİ TEKNİK ENERJİ SİSTEMLERİ MÜH. MÜŞAVİRLİK İNŞ. TAAHHÜT
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

3.3.Sivil Meslek
Örgütleri

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 28

Coğrafi Bilgi Sistemleri
Operatörü (Seviye 5)  09UMS0009-5 /
24.06.2009 / 00

Ulusal Meslek Standardı                 Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

3.4.Kurumlar

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI BORU
HATLARI İLE PETROL TAŞIMA AŞ.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI
KONFEDERASYONU TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU TÜRKİYE İŞVEREN
SENDİKALARI KONFEDERASYONU TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YÜKSEK ÖĞRETİM
KURULU BAŞKANLIĞI

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 29

Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 5)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0009-5 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

4.MYK Sektör
Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Dr. Öcal Serdar YILDIRIM, Nurettin BULUT,

Özlem Deniz ERATAK,

Prof. Dr. Ali Ulvi YILMAZER, Yusuf YILDIZ,

M. Oğuz GÜNER,

Oğuz AKGÜMÜŞ, Arda TARHAN,

Yahya Varol GÜLTEKİN,

Dr. Adnan KÖSE,

Güner YENİGÜN, Ahmet GÖZÜKÜÇÜK,

Başkan (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)

Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Üye (Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı)

Üye (Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı)

Üye (Çevre ve Orman Bakanlığı)

Üye (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Üye (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonu) Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Üye (Hak-İş Konfederasyonu)

Üye (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Üye (Mesleki
Yeterlilik Kurumu)

Firuzan SİLAHŞÖR, Metin DEMİRSOY, Sinan GERGİN,

Nuri BİLİR,

Ergün GÖK,

Daire Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)

Davetli Uzman (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Davetli Uzman (Rotek
Enerji ve Baca Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.)

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 30

Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü (Seviye 5)

Ulusal Meslek Standardı

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev.
No

09UMS0009-5 / 24.06.2009 / 00

5.MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,

Uğur BEKTAŞ,

Hüseyin ACIR,

Prof. Dr. Sabahattin BALCI, M. Şükrü KOÇOĞLU,

Dr. Osman YILDIZ,

Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)
Başkan Vekili (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Üye (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Üye (Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 31

Incoming search terms:

  • cbs uzmanı maaşları (186)
  • cbs operatörü (104)
  • cbs operatörlüğü (91)
  • coğrafi bilgi sistemleri uzmanı maaşları (72)
  • cbs uzmanı nasıl olunur (44)
  • cbs operatörü ne demek (42)
  • cbs operatörü nedır (27)
  • cbs operatörü maaşları (24)
  • cbs uzmani (18)
  • cbs uzmanı nedir (17)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>