Bacacı (Seviye 4)

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

ULUSAL MESLEK STANDARDI

BACACI SEVİYE 4

REFERANS KODU / 09UMS0006-4

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ 25/08/2009-27330(Mükerrer)

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 1

Bacacı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0006-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Meslek:

BACACI

Seviye :

41

Referans Kodu:

09UMS0006-4

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR)

YARDIMCI KURULUŞ: UGETAM (İstanbul
Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik San. ve Tic. A.Ş)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK Enerji Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

24.06.2009 Tarih ve 2009/29 Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

25/08/2009-27330(Mükerrer)

Revizyon No:

00

1 Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8)
seviye matrisinde seviye dört (4) olarak belirlenmiştir. © Mesleki Yeterlilik
Kurumu, 2009

Sayfa 2

Bacacı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0006-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ADAPTÖR: Bir sistemin, ölçüleri birbirinden farklı olan
parçalarından her birinin diğeri ile birlikte çalışabilmesi için kullanılan
bağlayıcı elemanını,

BACA ŞAPKASI (BAŞLIĞI): Bacanın çekiş etkisini düzenleyerek
harici etkilerden koruyan ve baca çıkış ucuna monte edilen şapka şeklindeki
yapıyı veya tesisat elemanını,

DERZ: Malzeme üzerinde, küçük oluk şeklindeki ek çizgisini
veya ayırma yerini,

DUMAN KANALI: Yakıt tüketimi yapılan cihaz ile baca arasında
irtibatı sağlayan baca kanalını,

EN: Avrupa Standartlarını,

EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

HAVA ATIKGAZ SİSTEMİ: Yakma havasını dış atmosferden yakma
tertibatına ve yanma ürünlerini yakma tertibatından dış atmosfere taşıyan eş
merkezli veya eş merkezli olmayan ya da paralel kanallar sistemini,

ISCED: Uluslararası eğitim sınıflandırma standardını,

ISCO: Uluslararası meslek sınıflandırma standardını,

KAİDE: Bir cihazın veya sistemin üzerine oturtulduğu temel,
ayaklık veya tabanı,

KASKAD BACA SİSTEMİ: Birden fazla cihazın hızlandırma
parçalarının, yatayda oluşturulan kollektör ile ortak bir duman kanalına
bağlandığı ve baca gazlarının atmosfere atılmasının ortak bir baca ile
yapıldığı sistemleri,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM: Çalışanı, yürütülen işten
kaynaklanan, sağlık ve güvenliğini etkileyen bir veya birden fazla riske karşı
koruyan; çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun
olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları,

KLAPE: Baca veya duman kanalını tamamen veya kısmen kapatan
ayarlanabilir baca elemanını,

KOROZYON: Metal malzemenin kimyasal ve elektro-kimyasal
reaksiyonlara girerek; metalik özelliğini kaybetmesi, çürümesi ve aşınmasını,

KURUM: Tam olmayan yanma sonucu, baca cidarında biriken veya
çevreye yayılan katılaşmış isi,

METAL BACA: Yürürlükteki standartlara uygun, yanma
ürünlerinin yakıcı cihazlardan dış atmosfere taşınmasında kullanılan metal
astarlı, tek ve çok duvarlı bacaları,

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 3

Bacacı (Seviye 4)                       09UMS0006-4 / 24.06.2009
/ 00

Ulusal Meslek Standardı                 Referans Kodu / Onay Tarihi /
Rev. No

NACE: Avrupa Topluluğu’nda ekonomik faaliyetlerin
istatistiki sınıflamasını,

PLASTİK BACA: Yürürlükteki standartlara uygun, yanma
ürünlerinin atmosfere plastik astarlı duman yolundan taşındığı bacaları,

REFRAKTER MALZEME: Yüksek sıcaklık seviyelerinde
dayanırlığını koruyabilen malzemeleri,

RÖLEVE PROJESİ: Mevcut bir yapının yerinde alınan ölçülerle,
mevcut durumunu ortaya koyan projeyi,

SERAMİK BACA: Yürürlükteki standartlara uygun, yanma
ürünlerinin atmosfere kil/seramik astarlı duman yolundan taşındığı bacaları,

SIZDIRMAZLIK TESTİ: Akışkanın, işletme şartları altında boru
içinde kalacağını ve bir sızma yapmayacağını doğrulamak amacı ile yapılan
testi,

ŞAFT: Yapılarda elektrik, su, gaz, baca vb. tesisatların
yerleştirilmesi için özel olarak imal edilmiş korunaklı inşaat elemanını,

TEST İŞLEMİ: Yapımı tamamlanmış hatların, mekanik ve
sızdırmazlık yönünden dayanımının; belirlenmiş yöntemlerle ölçülmesini,

TOPRAKLAMA: Statik elektrik yüklemelerini ve kaçak akımları
bertaraf amaçlı olarak; elektrik devresinde veya elektrikle çalışan bir araçta;
bir noktayı toprakla birleştirmeyi,

TS: Türk Standartlarını,

TSE: Türk Standartları Enstitüsünü,

ULTRAVİYOLE: Mor ötesi, mor rengi görülebilir
elektromanyetik ışını,

YALITIM: Bir madde veya yapı üzerinde; sıcaklık, ses,
elektrik, aşınma ve nem gibi faktörlerin etkisini engellemek için yapılan
işlemi,

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI: Ahşap-kağıt
(A sınıfı), akaryakıt (B sınıfı), gaz (C sınıfı) ve metal (D sınıfı) yangınlara
müdahale için kullanılan; kuru kimyasal tozlu ya da karbondioksit konulmuş
tüpleri,

YOĞUŞMA: Buharın ısı kaybederek sıvı hale geçmesini, ifade
eder.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 4

Bacacı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0006-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

İÇİNDEKİLER

1.GİRİŞ………………………………………….. 6

2.MESLEK
TANITIMI…………………………………. 7

2.1.  Meslek
Tanımı………………………………… 7

2.2.  Mesleğin
Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri    7

2.3.  Sağlık,
Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler7

2.4.  Meslek
ile İlgili Diğer Mevzuat………………… 7

2.5.  Çalışma
Ortamı ve Koşulları……………………. 8

2.6.  Mesleğe
İlişkin Diğer Gereklilikler…………….. 8

3.MESLEK
PROFİLİ………………………………….. 9

3.1.  Görevler,
İşlemler ve Başarım Ölçütleri…………. 9

3.2.  Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman……………… 21

3.3.  Bilgi
ve Beceriler…………………………… 23

3.4.  Tutum ve Davranışlar ………………………..  24

4.ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME…………….. 25

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 5

Bacacı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0006-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

1.GİRİŞ

Bacacı (Seviye 4) ulusal meslek standardı
5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca
çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve
“Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye
Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği (GAZBİR) tarafından hazırlanmıştır.

Bacacı (Seviye 4) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili
kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Enerji Sektör
Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 6

Bacacı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

2.MESLEK TANITIMI

2.1.   Meslek Tanımı

Bacacı (Seviye 4); iş sağlığı ve güvenliği ile
çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili
iş organizasyonu yapan, baca projelendirme çalışmalarına katılan, baca montaj
ön hazırlığı ve dikey ve yatay montaj yapan, montajı yapılmış bacayı devreye
alan, periyodik baca kontrollerini gerçekleştiren ve mesleki gelişime ilişkin
faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

2.2.   Mesleğin
Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 88            : 7122

ISCED 97           : 582

NACE Rev.2         : 43.99

2.3.   Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili
Düzenlemeler

506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Gürültü Yönetmeliği

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Kişisel
Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Patlayıcı
Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Yangın
Yönetmeliği

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik
Yönetmeliği TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi

2.4.   Meslek ile İlgili
Diğer Mevzuat

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

EPDK Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği

EPDK Doğal Gaz Sertifika Yönetmeliği

İmar Yönetmelikleri

Yangın Yönetmeliği

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

09UMS0006-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 7

Bacacı (Seviye
4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0006-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

2.5.   Çalışma Ortamı ve
Koşulları

Bu mesleği icra edenlerin, çalışma saatleri düzenli olmakla
birlikte gece veya tatil günlerinde çalışmaları, çalışma sırasında
işverenlerle, mühendislerle, teknisyenlerle ve işçilerle iletişim kurmaları ve
tozlu-kirli ortamlarda, iskelede, çatılarda, sepetli vinçlerde, yüksek yapılar
gibi yerlerde çalışmaları gerekebilir.

2.6.   Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Bacacının, mekanik ve yapı işlerine yatkın olması, el
becerisinin gelişmiş olması, iskelede ve yüksekte çalışabilmesi, değişik dış
ortam şartlarında, saha ve şantiye koşullarında çalışmaya uygun ya da alışkın
olması gerekmektedir.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 8

Bacacı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0006-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

3.MESLEK PROFİLİ

3.1.    Görevler, İşlemler
ve Başarım Ölçütleri

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

A

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak

A.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait
kuralları uygulamak

A.1.1

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki normların anlaşılması
için, işyerinin düzenlediği eğitimlere veya işyeri dışındaki kurumlann
eğitimlerine katılır.

A.1.2

Yapılan işe uygun iş elbiseleri ve kişisel koruyucu
donanımları kullanır.

A.1.3

İş sağlığı ve güvenliği koruma ve müdahale araçlarını
uygun ve çalışır şekilde bulundurur.

A.1.4

İş güvenliğine uygun olarak iskeleyi kurar.

A.1.5

Katı, sıvı ve gaz yakıtlara ilişkin olarak; yanma ve
patlama bilgisini ve elektrik ile ilgili bilgisini doğru, düzgün ve güvenli
olarak kullanır.

A.1.6

Yapılan çalışmaya ait uyarı işaret ve levhalarını
talimatlar doğrultusunda yerleştirerek ve çalışma sırasında koruyarak iş
alanının ve personelinin güvenliğini sağlar.

A.2

Risk etmenlerini azaltmak

A.2.1

Yaptığı işle ilgili tehlike ve riskleri TS 18001
kapsamında kendi seviyesinde değerlendirerek, risklerin belirlenmesi
çalışmalarına katkıda bulunur.

A.2.2

Risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik yapılan
çalışmalara katılır.

A.3

Tehlike durumunda acil durum prosedürlerini
uygulamak

A.3.1

Tehlike durumlarını saptayıp hızlı bir şekilde yok etmek
üzere önlem alma çalışmalarına katkıda bulunur.

A.3.2

Anında giderilemeyecek türden tehlike durumlarını
amirlerine ve yetkililere veya gereken durumlarda işletme dışında ilgili
kuramlara bil dirir.

A.4

Acil çıkış prosedürlerini
uygulamak

A.4.1

Acil durumlarda çıkış veya kaçış prosedürlerini
uygular.

A.4.2

Acil çıkış veya kaçış ile ilgili deneyimleri ilgililerle
ve iş arkadaşlarıyla paylaşmak üzere yapılan periyodik çalışmalara ve
tatbikatlara katılır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 9

Bacacı (Seviye
4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0006-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

Çevre koruma standart ve yöntemlerini uygulamak

B.1.1

Yaptığı işle ilgili olarak TS EN ISO 14001 kapsamında;
Çevre Boyut-Etki değerlendirmesini yaparak gerçekleştirilen işlemler ile
ilgili çevresel etkilerin doğru bir şekilde saptanması çalışmalarına katılır.

 

 

B.1

B.1.2

Çevre koruma gereklerine ve uygulamalarına yönelik
periyodik eğitimlere katılır.

 

 

 

 

B.1.3

İş süreçlerinin uygulanması sırasında çevre etkilerini
gözler ve zararlı sonuçların önlenmesi çalışmalarına katılır.

 

 

 

 

B.2.1

Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için gerekli
ayırmayı ve sınıflama­yı yapar.

B

Çevre güvenlik önlemlerini almak

 

Çevresel risklerin azaltılmasına katkıda bulunmak

B.2.2

Tehlikeli ve zararlı atıkları verilen talimatlar
doğrultusunda diğer malzemelerden ayrıştırır ve gerekli önlemleri alarak
geçici depolamasını yapar .

 

B.2

B.2.3

Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin güvenli bir şekilde
tutulmasını sağlar.

 

 

 

B.2.4

İşlem sırasında ve hazırlık aşamalarında kişisel koruyucu
donanım ve malzemeleri kullanır veya diğerlerine kullandırır.

 

 

 

 

B.2.5

Dökülme ve sızıntılara karşı kullanılacak uygun donanım,
malzeme ve ekipmanı hazır bulundurur.

 

 

B.3

Doğal kaynakların tüketiminde tasarruflu hareket etmek

B.3.1

Doğal kaynakları tasarruflu ve verimli bir şekilde
kullanır.

 

 

B.3.2

Doğal kaynakların daha az ve verimli kullanımı için
gerekli tespit ve planlama çalışmalarına katılır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 10

Bacacı (Seviye
4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0006-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

C

Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

C.l

İşe ait kalite gerekliliklerini uygulamak

C.l.l

İşlem formlarında yer alan talimatlara ve planlara göre
kalite gerekliliklerini belirler.

C.l.l

Uygulamada izin verilen tolerans ve sapmalara göre kalite gerekliliklerini
saptar.

C.l.3

Makine, alet, donanım ya da sistemin kalite
gerekliliklerine uygun çalışır.

C.İ

Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri
uygulamak

C.l.l

Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini
uygular.

C.l.l

İşlemler sırasında kalite sağlama ile ilgili teknik prosedürleri uygulayarak, öz el kalite şartlarının
karşılanmasını sağlar.

C.3

Yapılan çalışmaların kalitesini denetim altında tutmak

C.3.l

Operasyon bazında çalışmaların kalitesini denetleme çalışmalarına
katılır.

C.3.1

Kullanılan malzemelerin uygunluğunu ilgili Yönetmelik
Hükümleri çevresinde inceleyerek kalite denetimi yapar.

C.4

Proseslerde saptanan hata ve arızalan engelleme
çalışmalarına katılmak

C.4.l

Çalışma sırasında saptanan hata ve arızalan yetkili
kişilere sürekli bildirir.

C.4.1

Hata ve arızaları oluşturan nedenlerin belirlenmesine ve
ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur.

C.4.3

Hata ve arıza gidermeyle ilgili basit uygulama ve
yöntemleri uygu lar.

C.4.4

Yetkisi dahilinde olmayan veya
gideremediği hata ve arızalan amirlerine bildirir.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 11

Bacacı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0006-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

D.1.1

Çalışmaların kesintisiz ve uygun şekilde sürdürülmesi
için, iş alanını inceler.

 

 

 

 

D.1.2

İş alanının olumsuz özelliklerinin iyileştirilmesine
katkıda bulunur.

 

 

D.1

Çalışma alanının özelliklerini

D.1.3

Çalışmanın türü ve kullanılan iş yöntemine göre düzeni
sağlar.

 

 

belirlemek

D.1.4

Baca güzergahının ve bacanın çatı
üzerindeki konumunun uygunluğunu kontrol eder.

 

 

 

 

D.1.5

Bacanın diğer yapı elemanları ile arasında olması gereken mesafeyi
ve konumunu tam olarak belirler.

 

 

D.2

Personel ihtiyacını belirlemek

D.2.1

Yapılacak işin niteliğine, kapsamına ve ortam
özelliklerine göre gerekli personel ihtiyacına karar verir.

 

 

 

 

D.3.1

Kullanılacak malzemeleri verilen talimatlara göre hazırlar.

D

İş organizasyonu yapmak

 

Gerekli makine, donanım ve

D.3.2

Belirlenen işleme göre, basit kontrol ve muayene
araçlarını ve cihazlarını kullanıma hazırlar.

 

 

D.3

malzemeyi çalışmaya hazırlamak

 

 

 

D.3.3

Çalışma için gerekli aparat, makine ve donanımları
çalışmaya hazır hale getirir.

 

 

 

 

D.3.4

Çalışma süresince kullanılacak malzeme, araç ve gereçlerin
İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında uygunluğunu denetleme çalışmalarına
katkıda bulunur.

 

 

 

 

D.4.1

Çalışma alanının düzgün ve temiz tutar.

 

 

 

 

D.4.2

Temizlik yaparken iş güvenliği şartlarını gözetir.

 

 

D.4

İş bitiminde donanım ve iş

D.4.3

Kullanılan makine ve ekipmanları
iş bitiminde kaldırır ve temizler.

 

 

alanı temizliğini yapmak

D.4.4

İş güvenliğine zarar verebilecek maddelerin kullanımı sırasında
gereken özeni gösterir ve belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar.

 

 

 

 

D.4.5

Çalışma alanını daha sonra gerçekleştirilecek işlemlere
uygun bırakır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 12

Bacacı (Seviye
4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0006-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

E.1.1

Hesaplamalarında TS ve EN standartlarına göre hazırlanan
baca hesabı paket programlarını kullanır.

 

 

E.1

Baca çapı hesabını yapmak

E.1.2

Birim dönüşümlerini hatasız olarak yapar.

 

 

E.1.3

Bacanın enerji verimliliğine olan etkilerini ve baca
hesabına etki eden diğer faktörleri dikkate alarak baca çapı hesabını yapar.

E

Baca projelendirme

 

 

E.1.4

Baca çapı hesabının sonuçlarını yorumlar.

çalışmalarına katılmak

E.2

Baca projesi için verileri

E.2.1

Yakıcı cihazla ilgili verileri ilgili tesisat firmasından
alır.

 

 

toplamak

E.2.2

Yükseklik ve direnç bilgilerine göre röleve alır.

 

 

E.3

Baca projesini okumak

E.3.1

Projenin uygulanabilirliğini kontrol eder.

 

 

E.3.2

Mevcut montaj koşulları ile proje verilerindeki bilgileri
karşılaştırır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 13

Bacacı (Seviye
4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0006-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

F

Baca montaj ön hazırlığını yapmak

F.l

Projeye uygun baca elemanlarını seçmek

F.l.l

Projeyi tam ve doğru olarak okur.

F.l.l

Baca etiketini TS ve EN standartlarına göre okur ve
değerlendirir.

F.l.3

Kullanılacak ürünlerin, yapı malzemeleri yönetmeliğine ve
projeye uygun etiketlenmiş olduğunu yerinde kontrol eder.

F.l

Malzemeleri montaja uygun hale getirmek

F.l.l

Baca malzemesine zarar gelmeyecek şekilde istifler.

F.l.l

Montaj için gerekli olan takım, ölçüm aletleri ve yardımcı
montaj malzemelerini belirler.

F.3

Montaj mahallini baca özelliğine göre uygun hale getirmek

F.3.l

Montaj yapılacak hattı açık, temiz ve montaj yapılabilir
hale getirir.

F.3.!

Montaj güzergahını uygun hale
getirmek için gerekli kırım işlemini yapar veya yapılmasını sağlar.

F.3.3

Gerekli hallerde bacanın taşıtılabilmesi ve duvara
sabitlenebilmesi için uygun çelik konstrüksiyon veya
gerekli yerlere ek yapıda mesnetleme noktası yaptırır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 14

Bacacı (Seviye
4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0006-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

G.1

Montaj yöntemine karar

G.1.1

İmalatçının montaj kılavuzunu dikkatle okuyarak yorumlar.

 

 

vermek

G.1.2

Kapalı şaft içinde kılavuza uygun olarak baca montajını
yapar.

 

 

 

 

G.2.1

Şaft içinde bacanın merkezlenmesini sağlayacak baca
elemanlarını belirler.

 

 

 

 

G.2.2

Şaft içine yerleştirmede kullanılacak taşıyıcıların
kurulumunu yapar.

 

 

 

 

G.2.3

Baca giriş borusunun konum ve yönünü belirler.

 

 

 

 

G.2.4

Temizleme için gerekli açıklıkları ve yoğuşma noktalarını
bırakır.

 

 

G.2

Kapalı şaft içinden bacayı geçirmek

G.2.5

Baca yükünü taşıyacak gerekli kaideyi oluşturur.

 

 

 

G.2.6

Baca şapkası/bitiş elemanı montajını yapar.

G

Dikey montajı yapmak

 

 

G.2.7

Baca şaftına su girmesini engelleyecek önlemleri alır.

 

 

 

 

G.2.8

Kapalı şaftta düz modülleri
yukarıdan aşağıya indirirken baca ağırlığına göre motorlu veya manuel vinç
kullanımına karar vererek gerekli indirme ekipmanını imalatçı katalogundan
seçerek kullanır.

 

 

 

 

G.3.1

Baca yükünü taşıyacak gerekli kaideyi oluşturur.

 

 

 

 

G.3.2

Temizleme için gerekli açıklıkları ve yoğuşma noktalarını
bırakır.

 

 

G.3

Sistem bacayı kurmak

G.3.3

Baca giriş borusunun konum ve yönünü belirler.

 

 

G.3.4

İmalatçı tarafından belirtilmiş ara noktalarda destek
elemanı kullanır.

 

 

 

 

G.3.5

İmalatçı tarafından belirtilmiş ara noktalarda taşıyıcı
elemanları kullanır.

 

 

 

 

G.3.6

Baca şapkası/bitiş elemanı montajını yapar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 15

Bacacı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0006-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

H

Yatay montajı yapmak (Devamı var)

H.1

Yakıcı cihazla baca giriş borusunun arasındaki duman
kanalı montajını yapmak

H.1.1

Yakıcı cihaz çıkışında gerekli hallerde adaptör kullanır.

H.1.2

Duman kanalında gerekli eğimi standartlara uygun olarak
yapar.

H.1.3

Duman kanalında imalatçı tarafından belirtilmiş
mesafelerde gerekli destek elemanlarını kullanır.

H.1.4

Montaj sürecinde temizleme kapaklarını uygun yerlere
yerleştirirken temizlik için ergonomik koşulları sağlar.

H.2

Ölçüm deliği bırakmak

H.2.1

Ölçüm deliğini mevzuatlara uygun şekilde bırakır.

H.3

Yoğuşma suyu tahliyesi sistemini kurmak

H.3.1

Yoğuşma giderinde sifonu düzgün şekilde kullanır.

H.3.2

Yatay hatta oluşan yoğuşma suyunun tahliyesini
gerçekleştirir.

H.4

Baca aksesuarlarının montajını yapmak

H.4.1

Baca klapesinin montajını üretici kataloglarına göre
yapar.

H.4.2

Baca ekonomizer bağlantısını yapar.

H.4.3

Baca susturucusunun ve fanının montajını üretici
kataloglarına göre yapar.

H.4.4

Baca çekiş düzenleyicisini kullanır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 16

Bacacı (Seviye
4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0006-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

H.5.1

Refrakter seramik baca yapıştırıcısını standartlara uygun
olarak kullanır.

 

 

 

 

H.5.2

Seramik boruların iç derzlerini ve baca iç yüzeyini
temizler.

 

 

 

 

H.5.3

Yalıtım malzemesini ürün etiket değerlerine uygun olarak
kullanır.

 

 

H.5

Seramik baca montajı yapmak

H.5.4

Baca imalatçısının dış beton bloğunu keser.

 

 

 

 

H.5.5

Seramik bacalarla ilgili standartlan eksiksiz olarak
uygular.

 

 

 

 

H.5.6

Duman kanalının giriş ve çıkış bağlantılarında gerekli
sızdırmazlık önlemlerini alır.

H

Yatay montajı yapmak

 

 

H.6.1

Kullanılacak plastik bacanın atık gaz sıcaklığına
uygunluğunu kontrol eder.

H.6

Plastik baca montajı yapmak

H.6.l

Plastik bacalarla ilgili standartlan uygular.

 

 

 

 

H.6.3

Plastik bacanın uzun süre güneş alan bir yere montajı
yapılacağında ultra-viyole ışınlarından koruma için gerekli önlemleri alır.

 

 

 

 

H.7.1

Metal bacalarla ilgili standartlan uygular.

 

 

 

 

H.7.l

Kullanım alanlarına göre uygun metal bacayı tespit eder.

 

 

H.7

Metal baca montajı yapmak

H.7.3

Farklı malzemelerin temasından kaynaklanan korozyon ve
diğer etkileşimleri önler.

 

 

 

 

H.7.4

Şantiyelerde yapılacak olan olası baca elemanlarındaki
keserek kısaltmaların, ürünün geçme detayları değiştirilmeden düzgün,
sızdırmaz ve pürüzsüz olmasını sağlar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 17

Bacacı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0006-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

I.1.1

Kurulumun projeye göre yapılıp yapılmadığını kontrol eder.

 

 

 

 

I.1.2

Kurulum sırasında üreticinin montaj talimatlarına uygun
olduğunu kontrol eder.

 

 

 

 

I.1.3

Bacada kullanılan ürün tipinin kalitesinin üreticinin belirttiği
şekilde olup olmadığını kontrol eder.

 

 

 

 

I.1.4

Dikey baca güzergahının planlanan
güzergaha uygunluğunu kontrol eder.

 

 

I.1

Fiziksel kontrolleri yapmak

I.1.5

Bacanın yakıcı cihaza uygunluğunu kontrol eder.

 

 

I.1.6

Baca elemanlarının üzerinde kurulumda ve kurulumdan sonra
herhangi bir hasar bulunup bulunmadığını kontrol eder.

 

Montajı yapılmış bacayı devreye almak

 

 

I.1.7

Tamamlayıcı aksesuarlar ve baca destek elemanları
montajının üretici talimatlarına uygun şekilde yapıldığını denetler.

I

 

 

I.1.8

Baca güzergahında bulunan kat
geçişi, duvar geçişi ve diğer alanlarda baca işlevini ve bakımını
engelleyebilecek tesisat ve yapıya ilişkin unsurları kontrol eder.

 

 

 

 

I.1.9

Bacaya herhangi bir harici eleman bağlanıp bağlanmadığını kontrol
eder.

 

 

 

 

I.2.1

Baca çekiş muayenesini standartlara uygun olarak yapar.

 

 

I.2

İşletmeye alma kontrollerini

I.2.2

Sızdırmazlık testini yapar.

 

 

yapmak

I.2.3

Baca basınç ölçüm cihazından elde ettiği sonuçları
standartlara göre yorumlar.

 

 

 

 

I.2.4

Baca plakasını/etiketini eksiksiz olarak doldurur.

 

 

 

Baca uygunluk raporunu hazırlamak

I.3.1

Baca ölçüm raporunu hazırlar.

 

 

I.3

I.3.2

Baca kontrol föyünü talimatlara uygun olarak kullanır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 18

Bacacı (Seviye
4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0006-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

 

 

 

 

J.1.1

Çalışmalardan ve dış etkenlerden kaynaklı deformasyonların
olup olmadığını inceler.

 

 

J.1

Bacayı fiziksel olarak kontrol etmek

J.1.2

Baca güzergahında bulunan kat
geçişi, duvar geçişi ve diğer alanlarda baca işlevini ve bakımını
engelleyebilecek harici unsurların olup olmadığını kontrol eder.

 

 

 

 

J.1.3

Bacanın konumuna göre rüzgar ve
hava sıcaklığı gibi meteorolojik faktörlerin uygunluğunu tespit eder.

 

 

 

Bacayı işlevsel olarak kontrol etmek

J.2.1

Baca çekiş ölçümünü yaparak sonuçları değerlendirir.

J

Periyodik baca kontrollerini yapmak

J.2

J.2.2

Bacadan kaynaklanan ses, titreşim, ısınma gibi
yapısal/işlevsel problemleri tespit eder.

 

 

J.3

Baca kamerası ile görüntü almak

J.3.1

Baca kamerasını kullanarak elde ettiği görüntüleri
yorumlar.

 

 

J.4

Baca temizliğini yapmak

J.4.1

Kurum tespitini yaparak, baca temizleme alet, edevat ve
yöntemlerine göre temizlik yapar.

 

 

 

Periyodik kontrol sonrası baca uygunluk raporunu
hazırlamak

J.5.1

Ölçüm sonuçlarının standartlara uygunluğunu değerlendirir.

 

 

J.5

J.5.2

Baca kontrol föyünü talimatlara uygun kullanarak baca
ölçüm raporunu hazırlar.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 19

Bacacı (Seviye
4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0006-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

K

Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek

K.1

Yanında çalışanlara eğitim vermek

K.1.1

İşe ilişkin bilgi ve tecrübelerini çalışanlarıyla
paylaşır.

K.1.2

Çalışanlara öğrettiği bilgilerin uygulanıp uygulanmadığını
kontrol eder.

Kl

Meslek ile ilgili toplantı, seminer, sempozyum
gibi faaliyetlere katılmak

K.l.1

Ürün ve sistem tanıtım toplantılarına katılır.

K.2.2

Bağlı bulunduğu meslek kuruluşunun aktivitelerini takip
eder.

K.2.3

Seminer, sempozyum gibi
faaliyetleri takip eder ve katılır.

K.3

Meslek ile ilgili yayınları ve gelişmeleri takip etmek

K.3.1

Sektör yayınlarını ve işe yönelik gelişmeleri zamanında
takip eder.

K.3.l

Hizmet içi ve işbaşı eğitimlerine katılır.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 20

Bacacı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0006-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

3.2.

Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

1.

Ayna

2.

Baca kamerası

3.

Baca ölçüm cihazı

4.

Baca sızdırmazlık test cihazı

5.

Baret

6.

Barometre

7.

Bilgisayar

8.

Çalışma lambası

9.

Çanta kaynak makinesi

10.

Çekiç

11.

Çelik çubuklar (birbirine ilave edilebilir)

12.

Çelik metre

13.

Çelik eldiven

14.

Çöp torbası – sanayi tipi

15.

Değişik ebatlarda yuvarlak çelik fırça

16.

El feneri

17.

El fırçası

18.

Elektrik süpürgesi

19.

Elektrikli, döner fırça başlıklı baca temizleme makinesi

20.

Emniyet kemeri

21.

Endoskop

22.

Galoş

23.

Gaz kaçak dedektörleri

24.

Gürültü ölçüm cihazı

25.

Halat

26.

Hizmet aracı

27.

Hortum terazi

28.

İki ağızlı anahtar

29.

İlk yardım çantası

30.

İş ayakkabısı

31.

İş elbisesi

32.

İş eldiveni

33.

İşaretleme kalemi

34.

Karbonmonoksit dedektörü – Portatif

35.

Keski

36.

Kontrol kalemi

37.

Koruyucu gözlük

38.

Kulak tıkacı

39.

Kurum test pompası

40.

Lazermetre

41.

M10 (lokma kolu ile birlikte)

42.

Makara, halat için

43.

Maket bıçağı

44.

Mala

45.

Malzeme sandığı

46.

Matkap anahtarı

47.

Matkap hilti ve elmas ucu

48.

Matkap ucu (demir için)

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 21

Bacacı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0006-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

49.

Matkap

50.

Merdiven

51.

Merkezleme -tekerlekli

52.

Metal ağırlık

53.

Multi Key

54.

Murç

55.

Omuz demiri

56.

Paslanmaz elektrod

57.

Pense

58.

Ringelmann camı

59.

Sabun

60.

Spatula

61.

Spiral taş

62.

Su terazisi

63.

Şakül

64.

Şehir haritası ve adres kitabı

65.

Telefon

66.

Telsiz

67.

Tenekeci makası

68.

Tırnak fırçası

69.

Tornavida, klemens

70.

Toz maskesi

71.

Uyarıcı bant

72.

Uyarıcı levhalar

73.

Uzatma kablosu

74.

Vida, lokma

75.

Vinç

76.

Yağmurluk

77.

Yan keski

78.

Yangın battaniyesi

79.

Yangın söndürme tüpü

80.

Zincir halat

81.

Ürün katalogu

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 22

Bacacı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

3.3.  Bilgi ve Beceriler

1.Araç,
gereç ve ekipman bilgisi

2.Devreye
alma bilgisi

3.El
aletlerini kullanma bilgi ve becerisi

4.El
becerisi

5.Ergonomi
bilgisi

6.  Gaz
ölçüm bilgisi

7.  Genel
ısıtma tesisatı bilgisi

8.Genel
proje bilgisi

9.Hijyen
bilgisi

10.İletişim
becerisi

11.İlkyardım
bilgisi

12.İş
sağlığı ve güvenliği önlemleri bilgisi

13.İşyeri
çalışma prosedürleri bilgisi

14.Meslek matematiği bilgisi

15.Meslek resim bilgi ve becerisi

16.Mesleki elektrik bilgisi

17.Mesleki fizik bilgisi

18.Mesleki kimya bilgisi

19.Mesleki terimler bilgisi

20.Meslekle ilgili mevzuat bilgisi

21.Montaj bilgi ve becerisi

22.Mukavemet ve sızdırmazlık test bilgisi

23.Organizasyon ve ekip içinde çalışma becerisi

24.Öğretme becerisi

25.Ölçme ve kontrol bilgisi

26.Ölçü alma bilgi ve becerisi

27.Problem çözme becerisi

28.Standart
ölçüler bilgisi

29.Teknik resim bilgi ve becerisi

30.Ürün
bilgisi

31.Yangına müdahale teknikleri ve yangın söndürücülerini kullanma
bilgisi

09UMS0006-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 23

Bacacı (Seviye 4)                       09UMS0006-4 / 24.06.2009
/ 00

Ulusal Meslek Standardı                Referans Kodu / Onay Tarihi /
Rev. No

3.4.   Tutum ve Davranışlar

1.

Araç, gereç ve ekipmanların
kullanımına

özen göstermek

2.

Çalışkan olmak

 

3.

Çevre korumaya karşı duyarlı olmak

 

4.

Dikkatli olmak

 

5.

Dürüst olmak

 

6.

Güvenilir olmak

 

7.

Titiz olmak

 

8.

Hoşgörülü olmak

 

9.

İnsan ilişkilerine özen göstermek

 

10.

İnisiyatif kullanmak

 

11.

İş disiplinine sahip olmak

 

12.

İş sağlığı ve güvenliğine dikkat etmek

 

13.

İşyeri çalışma prensiplerine uymak

 

14.

Kaliteye dikkat etmek

 

15.

Karar vermek

 

16.

Mesleği ile ilgili etik kurallara uymak

 

17.

Meslek ahlakına sahip olmak

 

18.

Özgüven sahibi olmak

 

19.

Özverili olmak

 

20.

Planlı olmak

 

21.

Pratik olmak

 

22.

Sabırlı olmak

 

23.

Soğukkanlı olmak

 

24.

Sorumluluk sahibi olmak

 

25.

Şeffaf olmak

 

26.

Temiz olmak

 

27.

Tertipli çalışmak

 

28.

Üretken olmak

 

29.

Yeniliklere açık olmak

 

30.

Araç, gereç ve ekipmanların
kullanımına

özen göstermek

31.

Zamanı iyi kullanmak

 

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 24

Bacacı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0006-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

4.   ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Bacacı (Seviye 4) meslek standardına göre belgelendirme
amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli çalışma şartlarının
oluşturulduğu test ve sertifikasyon merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik
ve uygulamalı sınav şeklinde olacaktır.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu
meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır.
Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik
Kurumu Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde
yürütülür.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 25

Bacacı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0006-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

EK:

1.MeslekStandardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

Mustafa Ali AKMAN, GAZBİR – Doğal Gaz Meslek Standartları
Hazırlama Komite Başkanı

Ahmet YETİK, AKSA-ANADOLU – Meslek Standardı(Bacacı)

Hazırlama Komisyon Başkanı

2.TeknikÇalışma Grubu Üyeleri

ABDULKADİR AKGÜNGÖR, UGETAM

BARIŞ SAY, BACADER ERGÜN GÖK, BACADER ÜMİT ERTURHAN,
BURSAGAZ

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 26

Bacacı (Seviye 4)                       09UMS0006-4 / 24.06.2009
/ 00

Ulusal Meslek Standardı                 Referans Kodu / Onay Tarihi /
Rev. No

3.Görüş İstenen Kişi, Kurum ve
Kuruluşlar:

3.1.Dağıtım Şirketleri

ADAPAZARI GAZ DAĞITIM AŞ.

AKMERCAN ŞİRKETLER GRUBU AKSA DOĞAL GAZ DAĞITIM AŞ.

ANADOLU DOĞAL GAZ DAĞITIM AŞ.

ARSAN DOĞAL GAZ DAĞITIM AŞ.

BAHÇEŞEHİR GAZ DAĞITIM AŞ.

CENGİZ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET AŞ.

ÇALIK HOLDİNG

ÇORUM ELEKTRİK DOĞAL GAZ AŞ.

DELTA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET AŞ.

ENERGAZ MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK MAKİNE TESİSAT SAN. VE TİC.
LTD. ŞTİ. EWE GROUP

FERNAS İNŞAAT LTD. ŞTİ.

GÜNAY İNŞAAT LTD.
ŞTİ.

İS-KA İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.

İSTANBUL GAZ DAĞITIM AŞ. (İGDAŞ)

KALEN ENERJİ SANAYİ VE TİCARET AŞ.

KOLİN İNŞAAT, TURİZM SANAYİ VE TİCARET AŞ.

ONGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ.

PALGAZ DOĞAL GAZ DAĞITIM TİC. VE SAN. AŞ.

SEL-TAN İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ AŞ.

UŞAK DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A Ş.

ZORLU PETROGAS PETROL, GAZ VE PETROKİMYA ÜRÜNLERİ İNŞAAT
SAN. VE TİC. AŞ.

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 27

Bacacı (Seviye 4)                       09UMS0006-4 / 24.06.2009
/ 00

Ulusal Meslek Standardı                 Referans Kodu / Onay Tarihi /
Rev. No

3.2.Üretici, İthalatçı,
Uygulayıcı ve Müşavir Firmalar

ALHAS ISITMA SOĞUTMA DOĞAL GAZ İNŞ. TEK. MALZ. TİC. VE SAN.
LTD. ŞTİ. ASBACA ISI SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ.

ATLAS BACA SİSTEMLERİ

BACA MARKET

DBS BACA

EKOL BACA

ELİT ŞÖMİNE

ERASLAN BACA

KARTEL BACA

MARMARA BACA

MAYSAN BACA

MURAT ÇANKIRLI BACA

PALMİYE BACA

POUJOULAT BACA SİSTEMLERİ

ROTEK ENERJİ ve BACA SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

SCHIEDEL BACA SİSTEMLERİ TETA BACA

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 28

Bacacı (Seviye 4)                       09UMS0006-4 / 24.06.2009
/ 00

Ulusal Meslek Standardı                 Referans Kodu / Onay Tarihi /
Rev. No

3.3.Sivil Meslek
Örgütleri

BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ DOĞAL GAZ
SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ MESLEKİ
EĞİTİM VE KÜÇÜK SANAYİ DESTEKLEME VAKFI TESİSAT İNŞAAT MALZEMECİLERİ DERNEĞİ
TÜRK TESİSAT MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 29

Bacacı (Seviye 4)                       09UMS0006-4 / 24.06.2009
/ 00

Ulusal Meslek Standardı                 Referans Kodu / Onay Tarihi /
Rev. No

3.4.Kurumlar

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI BORU
HATLARI İLE PETROL TAŞIMA AŞ.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLARI KONFEDERASYONU TÜRKİYE İŞÇİ
SENDİKALARI KONFEDERASYONU TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU TÜRKİYE
ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 30

Bacacı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

09UMS0006-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

4.MYK Sektör
Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Dr. Öcal Serdar YILDIRIM, Nurettin BULUT,

Özlem Deniz ERATAK,

Prof. Dr. Ali Ulvi YILMAZER, Yusuf YILDIZ,

M. Oğuz GÜNER,

Oğuz AKGÜMÜŞ, Arda TARHAN,

Yahya Varol GÜLTEKİN,

Dr. Adnan KÖSE,

Güner YENİGÜN, Ahmet GÖZÜKÜÇÜK,

Başkan (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)

Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Üye (Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı)

Üye (Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı)

Üye (Çevre ve Orman Bakanlığı)

Üye (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı)

Üye (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonu) Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Üye (Hak-İş Konfederasyonu)

Üye (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) Üye
(Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Firuzan SİLAHŞÖR, Metin DEMİRSOY, Sinan GERGİN,

Nuri BİLİR,

Ergün GÖK,

Daire Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör Sorumlusu (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Sektör Temsilcisi (Özürlüler İdaresi Başkanlığı)

Davetli Uzman (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Davetli Uzman (Rotek Enerji ve Baca
Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.)

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 31

Bacacı (Seviye 4)

Ulusal Meslek Standardı

5.MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ,

Uğur BEKTAŞ,

Hüseyin ACIR,

Prof. Dr. Sabahattin BALCI, M. Şükrü KOÇOĞLU,

Dr. Osman YILDIZ,

09UMS0006-4 / 24.06.2009 / 00

Referans Kodu / Onay Tarihi / Rev. No

Başkan (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi)
Başkan Vekili (Meslek Kuruluşları Temsilcisi)

Üye (Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi)

Üye (Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Temsilcisi)

Üye (İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi)

Üye (İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi)

© Mesleki Yeterlilik Kurumu, 2009

Sayfa 32

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>