Türkiye İŞ Kurumu (İŞKUR)

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

1. Türkiye İŞ Kurumu (İŞKUR)

1.1. Genel Çerçeve

Türkiye İŞ Kurumu (İŞKUR) 4904 sayılı Türkiye İŞ Kurumu Kanunu (RG, 5.7.2003, 25159) ile kurulmuŞtur. Kanun  yanında  9.8.2004  tarihli  Türkiye  İŞ  Kurumu  Görev-Yetki  ve  Sorumluluk  Yönetmeliği de  Kurumun yapısını düzenlemektedir.

İŞKUR, ÇalıŞma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟nın bağlı kuruluŞu olan Sosyal Güvenlik Kurumu BaŞkanlığı‟nın

ilgili kuruluŞu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kiŞiliği haiz, idarî ve  malî bakımdan özerk bir kamu kuruluŞudur (İŞKUR K.m.1/III; Yön.m.5/I). Kurumun kuruluŞ amacı istihdamın korunmasına, geliŞtirilmesine, yaygınlaŞtırılmasına  ve  iŞsizliğin  önlenmesi  faaliyetlerine  yardımcı  olmak  ve  iŞsizlik  sigortası  hizmetlerini yürütmektir (İŞKUR K.m.1/I).

İŞKUR,  vize  ve  tescile  iliŞkin  hükümler  hariç  Muhasebe-i  Umumiye  Kanunu  ve  SayıŞtay  Kanununa  tâbidir. Kurumun malları, alacakları, banka hesapları İcra ve İflas Kanunu ile Türk Ceza Kanunu bakımından Devlet malı  hükmünde  olup  haczedilemez.  Kurumun  alacakları  da  devlet  alacağı  derecesinde  imtiyazlıdır.  Kurum malları hakkında İcra ve İflas Kanunu‟nun iflasa iliŞkin hükümleri uygulanmaz (İŞKUR K.m.1/IV; Yön.m.5/II).

 

 

1.2. Kapsam

 

 

Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerde, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluŞlarda, kanunla kurulan  fonlarda,  özel  kanunla  veya  özel  kanunla  verilmiŞ  yetkiye  dayanılarak  kurulan  kamu  kurum  ve kuruluŞlarında,  kefalet  sandıklarında,  sosyal  güvenlik  kuruluŞlarında,  genel  ve  katma  bütçelerin  transfer tertiplerinden yardım  alan  kuruluŞlarda,  kamu iktisadi  teŞebbüsleri  ve  bunların  bağlı  ortaklıklarında, il özel idareleri ve belediyelerle bunların kurdukları birlik ve müesseselerde ve diğer kamu kurum ve kuruluŞlarında aylık ve ücret alan ve iŞçi statüsünde çalıŞmayan memur, sözleŞmeli personel, geçici personel ve diğer kamu görevlilerinin istihdamı hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz (İŞKUR K.m.1/II).

 

 

1.3. İŞKUR’un Görevleri

 

 

İŞKUR‟un görevleri 4904 sayılı Kanunun 3.maddesinde ve Yönetmeliğin 6.maddesinde sayılmıŞtır.

–        Ulusal  istihdam  politikasının  oluŞturulmasına  ve  istihdamın  korunmasına,  geliŞtirilmesine  ve iŞsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak, iŞsizlik sigortası iŞlemlerini yürütmek.

–        İŞgücü  piyasası  verilerini  yerel  ve  ulusal  bazda  derlemek,  analiz  etmek,  yorumlamak  ve

yayınlamak, İŞgücü Piyasası Bilgi DanıŞma Kurulu‟nu oluŞturmak ve Kurul çalıŞmalarını koordine etmek,  iŞgücü  arz  ve  talebinin  belirlenmesine  yönelik  iŞgücü  ihtiyaç  analizlerini  yapmak  ve yaptırmak.

–        İŞ ve meslek analizleri yapmak ve yaptırmak, iŞ ve meslek danıŞmanlığı hizmetleri vermek ve

verdirmek, iŞgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik iŞgücü yetiŞtirme, mesleki eğitim

ve iŞgücü uyum programları geliŞtirmek ve uygulamak, istihdamdaki iŞgücüne eğitim seminerleri

düzenlemek.

–        İŞçi isteme ve iŞ aramanın düzene bağlanmasına iliŞkin çalıŞmalar yapmak, iŞgücünün yurt içinde

ve  yurt  dıŞında  uygun  oldukları  iŞlere  yerleŞtirilmelerine  ve  çeŞitli  iŞler  için  uygun  iŞgücü

 

bulunmasına  ve  yurt  dıŞı  hizmet  akitlerinin  yapılmasına  aracılık  etmek,  istihdamında  güçlük çekilen iŞgücü ile iŞyerlerinin yasal olarak çalıŞtırmak zorunda oldukları iŞgücünün istihdamlarına katkıda  bulunmak,  özel  istihdam  bürolarına  iliŞkin  Kuruma  verilen  görevleri  yerine  getirmek, iŞverenlerin  yurt  dıŞında  kendi  iŞ  ve  faaliyetlerinde  çalıŞtıracağı  iŞçileri  temin  etmesi  ile  tarım iŞlerinde  ücretli  iŞ  ve  iŞçi  bulma  aracılığına  izin  verilmesi  ve  kaldırılmasına  iliŞkin  iŞlemleri yapmak.

–        Gerektiğinde  Kurum  faaliyet  alanı  ile  ilgili  ihalelere  katılmak  suretiyle,  yurt  içinde  veya uluslararası düzeyde kurum ve kuruluŞlara eğitim ve danıŞmanlık hizmeti vermek.

–        Avrupa  Birliği  ve  uluslararası  kuruluŞların  iŞgücü,  istihdam  ve  çalıŞma  hayatına  iliŞkin  olarak aldıkları  kararları  izlemek,  Türkiye  Cumhuriyeti  Hükümeti’nin  taraf  olduğu  Kurumun  görev alanına giren ikili ve çok taraflı anlaŞma, sözleŞme ve tavsiye kararlarını uygulamak.

–        Diğer kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Kuruma verilen görevleri yerine getirmek.

 

 

1.4. İŞKUR’un Organları

 

 

İŞKUR‟un organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Genel Müdürlük ve İl İstihdam Kurullarıdır (İŞKUR K.m.4).

 

 

1.4.1. Genel kurul

 

 

1.4.1.1. OluŞumu

 

 

ÇalıŞma  ve  Sosyal  Güvenlik  Bakanı‟nın  veya  görevlendireceği  kiŞinin  baŞkanlığında;  Adalet,  Milli  Savunma, İçiŞleri, DıŞiŞleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, UlaŞtırma, Tarım ve Köy iŞleri, ÇalıŞma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve TabİŞ Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman bakanlıkları

ile  Avrupa  Birliği  Genel  Sekreterliği,  Hazine,  DıŞ  Ticaret,  Devlet  Plânlama  TeŞkilatı  müsteŞarlıkları,  Devlet Personel, ÖzelleŞtirme İdaresi, Devlet İstatistik Enstitüsü, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi GeliŞtirme ve Destekleme İdaresi, Özürlüler İdaresi baŞkanlıkları, Milli Prodüktivite Merkezi, Kadının Statüsü  ve  Sorunları  Genel  Müdürlüğü,  Sosyal  Hizmetler  ve  Çocuk  Esirgeme  Kurumu  Genel  Müdürlüğü, Sosyal YardımlaŞma ve DayanıŞmayı TeŞvik Fonu, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve Kurumdan iŞtirak edecek  Genel  Müdür  düzeyinde  birer;  üye  sayıları  itibariyle  en  fazla  üyeye  sahip  ilk  üç  sıradaki  iŞçi konfederasyonlarınca üye sayıları oranları dikkate alınarak belirlenecek on yedi, üye sayısı itibariyle en fazla üyeye  sahip  iŞveren konfederasyonunca  belirlenecek  on, Türkiye  Ticaret, Sanayi, Deniz  Ticaret  Odaları  ve Ticaret  Borsaları  Birliğinden  beŞ,  Türkiye  Esnaf  ve  Sanatkârları  Konfederasyonundan  üç,  Türkiye  Sakatlar Konfederasyonundan  her  özür  grubunu  temsilen  birer  olmak  üzere  toplam  dört,  Türkiye  Ziraat  Odaları Birliğinden  iki,  Yükseköğretim  Kurulunca  belirlenecek  dört  öğretim  üyesi,  Kurumda  temsil  yetkisine  sahip kamu görevlileri sendikasınca belirlenecek bir temsilciden oluŞur (İŞKUR K.m.5/I).

 

 

Genel  Kurul  temsilcileri  iki  yıl  süre  ile  görev  yaparlar.  Herhangi  bir  nedenle  bu  görevleri  sona  erenlerin yerlerine kalan süreyi tamamlamak üzere Genel Kurula temsilci veren birimlerce yeni temsilci görevlendirilir. Genel Kurul iki yılda  bir  Kasım  ayı içinde  Bakanın  çağrısı  üzerine  olağan toplantısını yapar. Bakan, gerekli görmesi halinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

 

 

1.4.1.2. Görevleri

 

Genel Kurulun görevleri Kanunun 5.maddesinde

–        Devletin ekonomik ve sosyal politikalarına uyumlu ulusal istihdam politikasının oluŞturulmasına yardımcı olmak, uygulanan politikalarda dönem içindeki geliŞmeleri değerlendirmek,

–        İstihdamın       korunmasına,       geliŞtirilmesine,       yaygınlaŞtırılmasına        ve     iŞsizliğin     önlenmesi

faaliyetlerine yardımcı olmak ve önerilerde bulunmak,

–        Kurumun  dönem   faaliyet  raporunu  görüŞmek,  Kurumun  hizmetlerini  iyileŞtirici  önerilerde

bulunmak

Şeklinde sayılmıŞtır. Genel Kurul görüŞmelerinin sonuçları raporla tespit edilir, bu rapor Bakanlığa en geç iki

ay  içinde  verilir.Genel  Kurul  kararları  Kurum  ve  diğer  ilgili  kurum  ve  kuruluŞların  politika  oluŞturma  ve uygulamalarında öncelikle dikkate alınır.

 

 

1.4.2. Yönetim kurulu

 

 

1.4.2.1. OluŞumu

 

 

Yönetim Kurulu, Kurumun en yüksek yönetim, karar, yetki ve sorumluluğa sahip organıdır. Genel Müdürün baŞkanlığında, ÇalıŞma ve Sosyal Güvenlik Bakanı‟nın ve Hazine MüsteŞarlığı‟nın bağlı olduğu Bakanın önerisi üzerine  müŞterek  kararla  atanan  birer  temsilci  ile  en  çok  üyeye  sahip  İŞçi  Konfederasyonu,  İŞveren Konfederasyonu ve Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonunca belirlenen birer üyeden olmak üzere altı üyeden oluŞur.Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır (İŞKUR K.m.6/I).

Yönetim Kurulu üyelerinin, devlet memurluğuna atanabilme Şartlarını taŞımaları ve siyasi parti organlarında görevli bulunmamaları, ayrıca atama ile gelecek üyelerin finans konusunda yeterli deneyime sahip olmaları, hukuk, iktisat, maliye, finans, iŞletme, kamu yönetimi, sosyal politika veya iŞ hukuku dallarında en az lisans düzeyinde öğrenim yapmıŞ olmaları zorunludur (İŞKUR K.m.6/II).

Yönetim Kurulu, baŞkanın daveti üzerine en az haftada bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eŞitliği halinde baŞkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamıŞ sayılır (İŞKUR K.m.6/IIII).

 

 

1.4.2.2. Görev ve yetkileri

 

 

Yönetim Kurulu‟nun görev ve yetkileri İŞKUR K.m.6/IV de aŞağıdaki Şekilde sayılmıŞtır:

–        Genel  Müdürlükçe  hazırlanan  Kurumun  bütçe  teklifi  ile  bütçenin  bölümleri  arasında  ödenek aktarılması   ve   ek   ödenek   alınması   önerilerini   değerlendirerek   Bakanlığa   sunmak,   bütçe bölümlerinin maddeleri arasında ödenek aktarmalarını yapmak, bilançoyu ve faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.

–        Kurumca  hazırlanan  kanun,  kanun  hükmünde  kararname,  tüzük  ve  yönetmelik  taslaklarını inceleyerek Bakanlığa sunmak.

–        Kurumun faaliyet alanına iliŞkin dönem faaliyet raporlarını Genel Kurul‟un bilgisine sunmak.

–        İl  istihdam  kurullarının  raporlarını  inceleyip  değerlendirmek  ve  Genel  Müdürlüğe  önerilerde

bulunmak.

–        Özel  istihdam  bürolarının  faaliyetlerine  izin  vermek,  faaliyetlerinin  izlenmesine  iliŞkin  raporları değerlendirmek, iznin yenilenmesi ile verilen izinlerin iptali konularında karar vermek.

 

–        Kurumun  yurt  içinde  ve   uluslararası  düzeyde   kurum  ve  kuruluŞlara  vereceği  eğitim  ve danıŞmanlık  hizmetleri  bedelleri  ile  iŞverenlere  verilen  Kurum  hizmetlerinin  hangilerinden  ne kadar masraf karŞılığı alınacağına karar vermek.

–        Kurumun  merkez  ve  taŞra  teŞkilatı  birimlerinin  kurulması  ve  gerekli  görülen  değiŞikliklerin yapılması hususlarında  ilgili  makamlara  önerilerde  bulunmak;  Genel Müdür‟ün önerisi  üzerine, özel  kanunlarda  yer  alan  hükümler  saklı  kalmak  kaydıyla  Kurumun  1-4  dereceli  kadrolarına atamalar yapmak ve Kurum adına imza yetkisi verilecek personeli belirlemek.

–        Kurum personelinin eğitimi amacıyla düzenlenen yıllık eğitim programlarını onaylamak.

–        Kurum adına her türlü hizmet satın alınması, taŞınır ve taŞınmaz mal edinilmesi, bunların idaresi, inŞaat yaptırılması, satılması, takası ve trampası veya Kuruma ait binaların hizmet binası, eğitim tesisi, kreŞ ve benzeri hizmetlere tahsisi hakkındaki önerileri inceleyip karara bağlamak.

–        Kurum  taŞınmaz  mallarının,  bakanlıklar  ile  bağlı  ve  ilgili  kuruluŞlara  rayiç  veya  emsal  değer üzerinden  kiraya  verilmesi,  bakanlıklar  ile  bağlı  ve  ilgili  kuruluŞlar  arasında  karŞılıklı  olarak taŞınmazlara ihtiyaç duyulması halinde, rayiç bedellerin eŞit olması veya aradaki bedel farkının

%10’u geçmemesi durumunda, bedelsiz olarak karŞılıklı kullanım hakkı verilmesi ile ilgili önerileri inceleyip karara bağlamak.

–        Her  yıl  Maliye  Bakanlığınca  belirlenen  yeniden  değerleme  oranında  miktarı  artırılmak  üzere bedeli yüz milyar liradan fazla olan sözleŞmeler ve yapılacak iŞler hakkında karar vermek.

–        KovuŞturulmasında  Kurum  için  yarar  görülmeyen  dava  ve  icra  kovuŞturmalarının  açılmaması, henüz  dava  ve  icra  kovuŞturması  haline  gelmemiŞ  olan  uyuŞmazlıkların  uzlaŞma  yoluyla çözümlenmesi ve bunlara ait paraların terkini önerilerini, Kurum için yarar görülmeyen hallerde dava ve icra kovuŞturmalarından vazgeçilmesi, kanun yollarına baŞvurulmaması, bunlara ait para

ve  malların  terkini,  Kurum  leh  ve  aleyhine  açılmıŞ  dava  ve  icra  kovuŞturmalarının  uzlaŞma yoluyla çözümü hakkındaki önerileri karara bağlamak.

–        Fon kaynaklarını piyasa Şartlarında değerlendirmek.

–        Fon gelir ve giderlerinin üçer aylık dönemler itibariyle denetlettirilmesini ve denetim raporlarının kamuoyuna açıklanmasını sağlamak.

–        Fona iliŞkin aktüeryal projeksiyonları yaptırmak.

–        Günlük fon hareketlerinin izlenmesini, kayıtlarının tutulmasını ve genel kabul görmüŞ muhasebe

standartlarına uygun olarak muhasebeleŞtirilmesini sağlamak.

–        Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin baŞkaca önerilerini inceleyip karara bağlamak ve bu

Kanunla verilen benzeri görevleri yapmak.

 

 

1.4.3. Genel müdürlük

 

 

Genel Müdürlük, merkez ve taŞra teŞkilatından oluŞur (İŞKUR K.m.7/I).

Genel  Müdür,  Genel  Kurul‟un  önerilerini  dikkate  alarak  Yönetim  Kurulu  kararları  ile  Kurum  mevzuatı doğrultusunda bütün iŞleri yürütür. Genel Müdürün görev ve yetkileri İŞKUR K.m.7/II-III hükümlerinde ve Yönetmeliğin 7.maddesinde ayrıntılı bir biçimde sayılmıŞtır:

–        Genel kurulun önerilerini dikkate alarak yönetim kurulu kararları ile Kurum mevzuatı, kalkınma planları ve yıllık programlar doğrultusunda Kurum hizmetlerini yürütmek,

–        Yönetim kuruluna baŞkanlık etmek,

–        Kurumun faaliyet alanına giren konularda diğer kuruluŞlarla iŞbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

 

–        İdari  ve  adli  merciler  ile  üçüncü  Şahıslara  karŞı  Kurumu  temsil  etmek,  temsil  yetkisini gerektiğinde genel hükümlere göre devretmek,

–        Merkez ve taŞra teŞkilatının faaliyetlerini ve iŞlemlerini izlemek,

–        Geçici  görev  veya  izin  kullanmak  gibi  görevden  ayrı  kalma  hallerinde,  yerine  genel  müdür yardımcılarından birisini vekil olarak Bakanlığa önermek,

–        Genel müdür yardımcıları arasında görev bölümü yapmak, herhangi birinin geçici görev ve izin kullanma  gibi,  görevden  ayrı  kalma  hallerinde  veya  kadronun  açık  kalması  halinde  o  genel müdür yardımcısı için öngörülen hizmetlerin tümünü veya bir kısmını gerekli gördüğünde diğer genel müdür yardımcılarına yaptırmak,

–        Kurumun  1-4  dereceli  kadrolarına  yapılacak  atamalar  ile  Kurum  adına  imza  yetkisi  verilecek

personelin belirlenmesi konularında yönetim kuruluna öneride bulunmak,

–        Kurumun 5-15 dereceli kadrolarında çalıŞacak personel atamalarını yapmak,

–        Kurum personelini hizmetlerine ihtiyaç duyulan diğer merkez ve taŞra birimlerinde geçici olarak görevlendirmek,

–        Yönetim kurulunca kendisine devredilen görev ve yetkileri kullanmak,

–        Kurum avukatının bulunmadığı yerlerde ve zamanlarda bunlara ait görevlerin yerine getirilmesi için  icra  ve  yargı  mercileri  nezdindeki  temsil  yetkisini  uygun  göreceği  bir  Kurum  personeline devretmek.

 

 

Genel müdür yardımcıları Kurum hizmetlerini, Genel Müdür adına ve onun yapacağı iŞ bölümü ve yetki devri

ile  direktif  ve  emirleri  yönünde  mevzuat  hükümlerine  uygun  olarak  düzenlemek  ve  yürütmekle;  Kurumun merkez  ve  taŞra  birimleri  ile  kurul  ve  komisyonları  gözetimleri  altında  çalıŞtırmak,  bunların  arasında koordinasyon ve uyumlu çalıŞma ortamını sağlamakla görevli ve yetkilidir (Yön.m.8).

 

 

1.4.3.1. Merkez teŞkilatı

 

 

Merkez TeŞkilatı; Genel Müdürlüğün ana hizmet birimleri ile danıŞma, denetim birimleri ve yardımcı hizmet birimlerini ifade eder (İŞKUR K.m.8; Yön.m.4).

 

 

1.4.3.1.1. Ana hizmet birimleri

 

 

1.4.3.1.1.1. İŞgücü piyasası bilgi hizmetleri dairesi baŞkanlığı

 

 

İŞgücü  Piyasası  Bilgi  Hizmetleri  Dairesi  BaŞkanlığı‟nın  görevleri  İŞKUR  K.m.9/a  ve  Yön.m.10  hükümlerinde sayılmıŞtır:

–        İŞgücü piyasasını izlemek, iŞgücü piyasasına iliŞkin verileri yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek, yorumlamak ve yayınlamak,

–        Yerel düzeyde iŞsizlik tahminine yönelik çalıŞmaları yapmak ve yayınlamak,

–        Kurum hizmetlerine iliŞkin istatistiki verileri hazırlamak ve yayınlamak,

–        İŞgücü piyasa araŞtırmaları yapmak ve iŞgücü piyasası bilgi sistemini oluŞturmak,

–        İŞgücü Piyasası Bilgi DanıŞma Kurulu çalıŞmalarını koordine etmek,

–        Kurum hizmetlerinin biliŞim teknolojileri desteğinde verilmesini sağlamak,

–        Kurumun bilgisayar donanım, yazılım ve veri iletiŞim hizmetlerini yürütmek,

 

–        Kurum hizmet ve iŞlemlerinin verimlilik ilkelerine uyulmak suretiyle hızlı ve doğru sonuç alınacak

Şekilde bilgisayar destekli olarak yürütülmesini sağlayacak çalıŞmaları yapmak,

–        Mevcut bilgisayar donanım, uygulama yazılımı, veri iletiŞimi, sistem yazılımını ve alt yapıyı çalıŞır durumda tutmak, bakım iŞlemlerini yapmak veya yapılmasını sağlamak,

–        GeliŞtirilecek hizmetlere yönelik donanım, uygulama yazılımı, veri iletiŞim ve alt yapı için gerekli tasarım ve kurulum çalıŞmalarına ait ihtiyaçlar belirlenerek planlamasını ve gerçekleŞtirilmesini

sağlamak üzere gerekli çalıŞmaları yapmak,

GeliŞen biliŞim teknolojilerini takip edebilmek için çalıŞmalar yapmak,  
Elektronik  ortamda  veri  derlemek,  değerlendirmek,  internet  ortamında  yayınlamak, internet

 

kullanımını  yaygınlaŞtırmak,  elektronik  imza  iŞlemlerini  ve  elektronik  posta  iŞlemlerini  takip

etmek ve devamlılığını sağlamak,

–        Kalkınma Planı, Hükümet Programı, Yıllık Programlarda yer alan ve Kurum görev alanına giren konularla ilgili gerekli çalıŞmaları yapmak,

–        Kurumun Yıllık ÇalıŞma Programı ve İŞ Planını hazırlamak,

–        Kurumun Yıllık ÇalıŞma Raporunu hazırlamak ve yayınlamak,

–        Kurumun  görev  alanına  giren  konularla  ilgili  Bakanlığın  periyodik  bilgi  talepleri  ile  diğer  bilgi taleplerini cevaplamak, diğer kurum, kuruluŞ ve kiŞilerin bilgi taleplerini cevaplamak,

–        Kurumun basın ve yayın kuruluŞları ile iliŞkilerini düzenlemek,

–        Kurumla ilgili konuların kamuoyuna gerçeğe uygun olarak yansımasını ve Kurum hizmetlerinin tanıtılmasını sağlamak,

–        Halkla iliŞkiler konusunda yurtiçi ve yurtdıŞı geliŞmeleri takip etmek ve uygulanmasını sağlamak,

–        Kurumca  yayınlanmasında  yarar  görülen  gazete,  dergi,  broŞür  vb.  yayınları  hazırlamak  veya hazırlatmak ve dağıtımını yapmak,Genel Müdürlük merkez birimlerinin gazete, dergi, bülten, vb. yayınlara olan abonelik iŞlemlerini yürütmek,

–        Kurum çalıŞmalarına iliŞkin yayınları takip etmek, günlük gazeteleri incelemek, çalıŞma yaŞamı, iŞsizlik  ve  Kurumla  ilgili  haberleri  özetlemek,  küpürleŞtirmek,  gerekli  yerlere  sunmak  ve arŞivlemek,

–        Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına iliŞkin iŞlemleri yürütmek,

–        Kurum Dokümantasyon Merkezi ile ilgili iŞlemleri yapmak,

–        Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak.

 

 

1.4.3.1.1.2. İŞgücü uyum dairesi baŞkanlığı

 

 

İŞgücü  Uyum  Dairesi  BaŞkanlığı‟nın  görevleri  İŞKUR  K.m.9/b  ve  Yön.m.11  hükümlerinde  aŞağıdaki  Şekilde sayılmıŞtır:

–        İŞ  ve  meslek  analizleri  yapmak  ve  yaptırmak,  meslekleri  tanımlamak,  gruplandırmak  ve kodlamasını yaparak yayımlamak,

–        Talep eden iŞletmelerde iŞ ölçümü yapmak,iŞletmenin organizasyon ve reorganizasyon yapısını

Şematik olarak belirlemek,

–        Standart tanımları yapılan meslekleri Türk Meslekler Sözlüğüne almak ve sözlüğün güncelliğini sağlamak,

–        Meslek  ya  da  alan  seçme  aŞamasında  olan  öğrencilere  mesleki  rehberlik  hizmetleri  ile

yetiŞkinlere iŞ ve meslek danıŞmanlığı hizmetleri vermek ve verdirmek.

 

–        Meslekler,  mesleki  eğitim  yerleri  ve  çalıŞma  hayatıyla  ilgili  bilgi  kaynaklarını  basılı,  görsel  ve iŞitsel olarak hazırlamak ve hazırlatmak; bunları ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunmak,

–        İŞ ve meslek danıŞmanlığı hizmetlerinde ölçme ve değerlendirme araçlarından yararlanılarak, iŞ

arayanlara iŞ arama becerilerini artırıcı bilgiler verilmesini sağlamak,

–        YaŞam  boyu  eğitim  anlayıŞı  içinde  iŞgücü  piyasasının  nitelikli  eleman  ihtiyacını  karŞılamak  ve iŞsizlerin istihdamını kolaylaŞtırmak ya  da  iŞ kurmalarına  yardımcı olmak  üzere  Kuruma  kayıtlı iŞsizlere ve iŞini değiŞtirmek isteyenlere giriŞimcilik eğitimi vermek,

–        Kaybetme tehlikesi bulunan iŞgücü ile iŞsizlik ödeneği ve iŞ kaybı tazminatı almaya hak kazanmıŞ

iŞsizlere meslek edindirme, meslek değiŞtirme ve meslek geliŞtirme eğitimi verilmesini sağlamak,

–        Gençler,  kadınlar,  özürlüler,  eski  hükümlüler  ve  uzun  süreli  iŞsizler  gibi  istihdamında  güçlük çekilen  grupların  iŞe  yerleŞtirilmelerini  kolaylaŞtırıcı  mesleki  eğitim,  mesleki  rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesini sağlamak,

–        Aktif iŞgücü piyasası politikaları  çerçevesinde, toplum  yararına  çalıŞma  programları  ve  benzeri iŞgücü uyum programlarının uygulanmasını sağlamak,

–        “Özürlü ve Eski Hükümlü ÇalıŞtırmayan İŞverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyonun KuruluŞu İle  ÇalıŞma  Usul ve  Esasları  Hakkında  Yönetmelik”  kapsamındaki sekretarya görevini yürütmek,

–        İstihdamdaki iŞgücüne yönelik seminerler düzenlemek,

–        Uluslararası  kuruluŞlar  ve  ikili  anlaŞmalar  yolu  ile  sağlanan  teknik  yardım,  hibe  veya  ikraz programları çerçevesinde oluŞturulan iŞgücü yetiŞtirme ve uyum programlarını yürütmek,

–        Gerektiğinde  Kurum  faaliyet  alanı  ile  ilgili  ihalelere  katılmak  suretiyle,  yurt  içinde  veya

uluslararası düzeyde kurum ve kuruluŞlara eğitim ve danıŞmanlık hizmeti vermek,

–        İŞ  analizi,  mesleki  rehberlik,  danıŞmanlık,  mesleki  eğitim  ve  rehabilitasyon  hizmetleri  ile  ilgili diğer kurum ve kuruluŞlar tarafından yürütülen projelerle ilgili çalıŞmalara katılmak,

–        Genel Müdür ve genel müdür yardımcıları tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak.

 

 

1.4.3.1.1.3. İstihdam dairesi baŞkanlığı

 

 

İstihdam Dairesi BaŞkanlığı‟nın görevleri İŞKUR K.m.9/c ve Yön.m.12 de aŞağıdaki Şekilde sayılmıŞtır:

–        Ulusal  istihdam  politikasının  oluŞturulmasına  yardımcı  olmak  amacıyla  çalıŞmalar  yapmak, yaptırmak,

–        Hazar, savaŞ ve sefer durumu da dahil olmak üzere insan gücü planlamasına yönelik araŞtırma

ve diğer çalıŞmaları yapmak ve yaptırmak,

–        İŞgücü  arz  ve  talebinin  dengeli  bir  biçimde  oluŞmasını  sağlamaya  yönelik  gerekli  çalıŞmaları yapmak ve yaptırmak,

–        Genel Kurul çalıŞmalarını yürütmek, Genel Kurul‟da alınan kararları eylem planına dönüŞtürerek hayata geçirilmesini sağlamaya yönelik çalıŞmalar yapmak,

–        İl  İstihdam  Kurulları‟nın  etkinleŞtirilmesine  yönelik  çalıŞmalar  yapmak,  yaptırmak,  kurulların toplanması, iŞleyiŞi ve Kararlarına iliŞkin çalıŞmaları yürütmek,

–        İŞgücü  talebi  alınması,  Kurum  hizmetlerinin  tanıtılmasının  sağlanması  ve  benzeri  amaçlarla  iŞ

piyasası tarama çalıŞması yapmak ve yaptırmak,

–        İstihdamında güçlük çekilen uzun süreli iŞsizler, kadınlar, gençler, özürlüler, eski hükümlüler ve benzeri grupların istihdamlarına yardımcı olmak amacıyla çalıŞmalar yapmak, zorunlu istihdamla

 

ilgili olarak kiŞi ve iŞyerlerine iliŞkin tespit, takip, uyarı, teŞvik ve ceza çalıŞmaları dahil gerekli çalıŞmaları yapmak ve yaptırmak,

–        İŞgücünün yurt içinde ve yurt dıŞında uygun oldukları iŞe yerleŞtirilmeleri ile çeŞitli iŞlere uygun

iŞçi  bulunması,  iŞçi  isteme  ve  iŞ  aramanın  düzene  bağlanması  yolunda  gerekli  çalıŞmaları

yapmak,

–        Kamu  kurum  ve  kuruluŞlarında  iŞçi  olarak  istihdam  edilecekler  ile  tarımda  iŞe  yerleŞtirme iŞlemleri ve tarım aracılarına iliŞkin usul ve esasları belirlemek, Türk iŞgücü piyasasına girmek için baŞvuruda bulunan yabancılar hakkında Kuruma verilen görevleri yapmak,

–        İŞyerlerinin Kurum kayıtlarına alınması, iŞyerleri ile ilgili gerekli formların düzenlenmesine yönelik çalıŞmalar ile Ekonomik Faaliyet Standart Sınıflamasını yapmak yaptırmak,

–        Yabancı  ülkelerde  Türk  iŞgücü  çalıŞtırılmasına  yönelik  taleplerin  tespitine  iliŞkin  çalıŞmalar yapılmasını sağlamak,

–        İkili iŞgücü ve istisna akdi anlaŞmalarının hazırlanmasına ve tadiline iliŞkin çalıŞmaları yapmak,

–        Yurt  dıŞında  çalıŞan  Türk  iŞçilerinin  ve  yakınlarının  iŞçi  pasaport  iŞlemlerinin  yapılmasını sağlamak,

–        Özel   istihdam   bürolarına   iliŞkin   ilgili   mevzuat   çerçevesinde   gerekli   çalıŞmaları   yapmak, yaptırmak,

–        İŞ ve iŞçi bulma faaliyetinde bulunan büroların tespitine yönelik çalıŞmalar yapmak, yaptırmak,

–        Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak.

 

 

1.4.3.1.1.4. İŞsizlik sigortası dairesi baŞkanlığı

 

 

İŞsizlik Sigortası Dairesi BaŞkanlığı‟nın görevleri İŞKUR K.m.9/d ve Yön.m.13 de aŞağıdaki Şekilde sayılmıŞtır:

–        4447   sayılı   İŞsizlik   Sigortası   Kanunu   gereği   iŞsizlik   ödeneği,   4046   sayılı   ÖzelleŞtirme Uygulamalarına İliŞkin Kanun gereği iŞ kaybı tazminatı, 4857 sayılı İŞ Kanunu‟nun 65. maddesi gereği kısa çalıŞma ödeneği, aynı kanunun 33. maddesi gereği, ücret garanti fonu kapsamında ücret alacaklarının ödemesine iliŞkin çalıŞmaları yapmak,

–        İŞsizlik Sigortası   Fonu   gelirlerini   takip   etmek   ve   Yönetim   Kurulu   kararları   çerçevesinde değerlendirilmesine iliŞkin iŞlemleri yapmak,

–        İŞsizlik sigortası fon hareketlerini izlemek,

–        Ücret Garanti Fonuna ayrılması gereken miktarın belirlenmesine iliŞkin iŞlemleri yapmak,

–        İŞsizlik  Sigortası  hizmetlerinin  yerine  getirilebilmesi  için  gerekli  kaynağın  İdari  ve  Mali  İŞler Dairesi  BaŞkanlığına  aktarılması  iŞlemlerini  yapmak  ve  ilgili  birimle  üçer  aylık  dönemlerde mutabakat sağlamak,

–        İŞsizlik Sigortası Fonu Bütçe ve Bilançosu‟nun hazırlanması ile ilgili olarak; BaŞkanlığın görevleri kapsamında gerekli bilgi ve belgeleri İdari ve Mali İŞler Dairesi BaŞkanlığına vermek,

–        İŞsizlik Sigortası Fonu‟nun, gelir ve giderlerinin üçer aylık dönemler itibariyle denetlenmesini ve denetim raporlarının kamuoyuna açıklanmasını sağlamak,

–        İŞsizlik Sigortası Fonu Aylık Bülteni‟ne iliŞkin bilgileri, yayınlanması amacıyla İŞgücü Piyasası Bilgi

Hizmetleri Dairesi BaŞkanlığı‟na bildirmek,

–        İŞsizlik sigortası fonunun değerlendirilmesi ile ilgili olarak; finansal piyasaların takibini yapmak, Türkiye ekonomisiyle ilgili bilgi ve istatistiklerin değerlendirilmesini yapmak, dünya ekonomisiyle

ilgili geliŞmeleri takip etmek, ekonometrik modeller oluŞturmak ve tahminler yapmak,

 

–        İŞsizlik Sigortası Fonu aktüeryal iŞlemlerini yürütmek,

–        Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak.

 

 

1.4.3.1.1.5. DıŞ iliŞkiler dairesi baŞkanlığı

 

 

DıŞ İliŞkiler Dairesi BaŞkanlığı‟nın görevleri İŞKUR K.m.9/e ve Yön.m.14 de aŞağıdaki Şekilde sayılmıŞtır:

–        Türkiye  ile  Avrupa  Birliği  ülkeleri  arasında  iŞgücünün  serbest  dolaŞımı  ile  Avrupa  Birliği  üyesi ülkeler  baŞta  olmak  üzere  diğer  ülkelerdeki  istihdam  ve  iŞsizlikle  ilgili  geliŞmeleri  izlemek,  bu konu ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayıcı önerilerde bulunmak,

–        Kurumun görev alanına giren konularda, Avrupa Birliği müktesebatına uyum, Ulusal  Programa

ait geliŞmelerin izlenmesi, idari kapasitenin güçlendirilmesi gibi çalıŞmaları yürütmek,

–        Avrupa  İstihdam  Stratejisine  dahil  olma  çalıŞmalarını  yürütmek,  ilgili  topluluk  programlarına katılıma yönelik faaliyetleri takip etmek,

–        Uluslararası kuruluŞlarla ortaklaŞa gerçekleŞtirilecek projelerin hazırlanmasını ve  uygulanmasını sağlamak ve izlemek,

–        Ulusal Gözlemevi faaliyetlerini yürütmek ve ilgili kuruluŞlarla gerekli iŞbirliğini sağlamak,

–        Avrupa Birliği üyesi ve diğer ülkelerle yapılan iŞbirliği  programlarını koordine etmek ve gerekli iletiŞimi sağlamak,

–        Uluslararası  toplantı,  komisyon  çalıŞması,  seminer,  sempozyum  ve  konferans  gibi  etkinliklere

Kurum temsilcisinin katılımını sağlamak üzere gerekli çalıŞmaları yapmak,

–        Kurumu ilgilendiren konularda uluslararası anlaŞmaları ve yabancı mevzuatı incelemek, bunların uygulanmasına iliŞkin çalıŞmalar yapmak,

–        Yabancı ülkelerle yapılan ikili iŞgücü anlaŞmaları ve sosyal güvenlik sözleŞmeleri ile uluslararası protokol ve sözleŞmelerin hazırlanması veya tadili konusunda ilgili birimlere destek vermek,

–        Yurt dıŞı istihdam hizmetleri konusunda araŞtırmalar yapmak,

–        Kurumun ihtiyaç duyduğu yabancı dildeki doküman ve yayınların Türkçeye çevirisinin yapılmasını sağlamak ve ilgili birimlere iletmek,

–        Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen

benzeri görevleri yapmak.

 

 

1.4.3.1.2. DanıŞma ve denetim birimleri

 

 

1.4.3.1.2.1. TeftiŞ kurulu baŞkanlığı

 

 

Görevleri  İŞKUR  K.m.10/a  ve  Yön.m.16  da  aŞağıdaki  Şekilde  sayılmıŞtır.  TeftiŞ  Kurulu  BaŞkanlığı  Genel

Müdür‟ün emri ve onayı üzerine,

–        Kurum  hizmetlerinin  geliŞtirilip  etkinleŞtirilmesini,  verimlilik  ve  performansının  artırılmasını; Kurumun   mevzuat,   plan,   program   ve   projelere   uygun   çalıŞmasını;   Kurum   hizmetlerinin geliŞmesine  engel  oluŞturuyorsa  bu  düzenlemelerde  değiŞiklik  yapılmasını  sağlamak  amacıyla inceleme ve araŞtırmalar yaparak, gerekli görüŞ ve önerileri hazırlayıp Genel Müdür‟e sunmak,

–        Gerektiğinde, Kurum hizmetlerinde performans, etkinlik ve verimliliğin artırılması için üretilecek

politika, proje ve hizmet standartlarının oluŞumuna katılmak,

 

–        Kurum  hizmetlerinde  teftiŞin  etkin  bir  Şekilde  yürütülmesi  amacıyla  genel  prensipleri  tespit etmek ve personelin çalıŞmasını teŞvik edici teftiŞ sistemini geliŞtirmek,

–        Kurum  merkez  ve  taŞra  birimlerinin  her  türlü  iŞ  ve  iŞlemleri  ile  ilgili  olarak  teftiŞ,  inceleme, soruŞturma iŞlerini yürütmek,

–        4904  sayılı  Türkiye  İŞ  Kurumu  Kanunu  ile  4447  sayılı  İŞsizlik  Sigortası  Kanunu‟nun  verdiği yetkiye dayanarak kamu ve özel bütün iŞyerlerinde Kurum çalıŞmaları ile ilgili inceleme yapmak, kayıt, evrak ve iŞlemleri teftiŞ etmek,

–        Kanun,  Kanun  Hükmünde  Kararname,  Tüzük  ve  Yönetmeliklerde  gösterilen  ve  Genel  Müdür tarafından verilen teftiŞ hizmetleri ile ilgili benzeri görevleri yapmak,

–        Gerektiğinde Kurum yöneticilerinin de katılımı ile MüfettiŞlerin uygulamada gördükleri aksaklıklar

ile çözüm önerilerinin değerlendirileceği toplantılar düzenlemek,

–        MüfettiŞ Yardımcılarının iŞe alınmasını ve yetiŞtirilmesini sağlamak,

–        Genel Müdür tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak görevlerini yerine getirir.

 

 

1.4.3.1.2.2. Hukuk müŞavirliği

 

 

Hukuk MüŞavirliği‟nin görevleri İŞKUR K.m.10/b ve Yön.m. 17 de aŞağıdaki gibi sayılmıŞtır:

–        Genel Müdürlük birimleri ve taŞra teŞkilatı tarafından sorulan hukuki konular ile Kurum görüŞü istenen  veya  Kurumca  hazırlanan  kanun,  tüzük  ve  yönetmelik  taslakları  hakkında  görüŞ bildirmek, Kurumca hazırlanan veya Bakanlık ile diğer Kurum  ve  KuruluŞlardan  görüŞ alınmak üzere gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hakkında hukuki görüŞ bildirmek,

–        Kurum leh ve aleyhindeki dava ve icra takiplerini merkezden veya mahallinden takip etmek,

–        Adli mercilerle resmi daireler ve kuruluŞlar nezdinde Kurumu temsil etmek,

–        İhtilafları önleyici ve Kurumun menfaatlerini koruyucu tedbirleri zamanında almak,Kurum adına akdedilecek  sözleŞme  ve  anlaŞmaların,  hukuki  ihtilaf  doğurmayacak  ve  Kurum  menfaatleri doğrultusunda yapılmasında yardımcı olmak,

–        Genel Müdürlük ve diğer birimler ile taŞra teŞkilatından intikal ettirilen ve hukuki, mali, idari ve

cezai sonuç hasıl edilebilecek tüm konular hakkında hukuki görüŞ bildirmek,

–        Kurum memurları hakkında veya diğer konularda düzenlenen ve Genel Müdür tarafından havale edilen  inceleme  ve  soruŞturma  raporlarını  inceleyerek  meri  mevzuatın  gerektiği  takibat  ve iŞlemleri ifa etmek,

–        Kurum adına ihtarname, ihbarname düzenlemek, adli ve idari yargı mercileri ile icra daireleri ve noterden Kuruma yapılacak tebliğlere cevap vermek,

–        Genel Müdür tarafından verilen görevler ile mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak.

 

 

1.4.3.1.3. Yardımcı hizmet birimleri

 

 

1.4.3.1.3.1. Personel ve eğitim daire baŞkanlığı

 

 

Personel ve Eğitim Dairesi BaŞkanlığı‟nın görevleri; Kurumun personel politikasıyla ilgili çalıŞmalarını yapmak, personelin   atama,   özlük,   emeklilik   ve   benzeri   iŞlerini   yürütmek,   personel   eğitimlerini   planlamak   ve uygulamak,  Kurumun  organizasyon  ve  toplam  kalite  yönetimi  çalıŞmalarını  yürütmektir  (İŞKUR  K.m.11/a;

Yön.m.19).

 

1.4.3.1.3.2. İdarî ve malî iŞler dairesi baŞkanlığı

 

 

İdarî  ve  Malî  İŞler  Dairesi  BaŞkanlığı‟nın  görevleri;  Kurumun  hizmet  ve  faaliyetlerinin  yerine  getirilmesini sağlayacak  bütçeyi  hazırlayarak  yetkili  organlara  sunmak  ve  uygulanmasını  takip  etmek,  Genel  Müdürlük hesaplarının kayıtlarını tutmak, takip etmek ve değerlendirmek, Kurumun  borç ve alacaklarını takip etmek, sonuçlandırmak, taŞra birimlerinin muhasebe uygulamalarını izlemek ve yönlendirmek, yıl sonunda bilançoyu çıkarmak ve yetkili organlara sunmak, merkez ve taŞra teŞkilatı için gerekli olan taŞınır ve taŞınmaz mal ve malzemenin temini, bakımı, onarımı ile vergi, sigorta, kiralama, satın alma, kamulaŞtırma iŞlemlerini yapmak, yaptırmak, kreŞ ve eğitim tesisinin iŞletilmesi, Kurumun her türlü evrak, arŞiv, basım ve haberleŞme iŞlemleri

ile sağlık ve sosyal hizmetlerini yürütmektir (İŞKUR K.m.11/b; Yön.m.20).

 

 

1.4.3.2. TaŞra teŞkilatı

 

 

TaŞra TeŞkilatı, il düzeyinde kurulacak il müdürlüklerinden ve merkez nüfusu 100.000 ve yukarı olan veya Sosyal  Sigortalar  Kurumuna  tabi  çalıŞan  sayısı  10.000′  in  üzerinde  bulunan  ilçelerden  gerekli  görülenlerde kurulacak Şube müdürlüklerinden oluŞur (İŞKUR K.m.12; Yön.m.22).

 

 

1.4.4. İl istihdam ve mesleki eğitim kurulları

 

 

1.4.4.1. Amacı

 

 

İlin iŞgücü, istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek veya ettirmek, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile iŞletmelerde yapılacak mesleki eğitim ve istihdam konularında etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla yerel düzeyde politikalar oluŞturmak, plan yapmak ve kararlar almak, ilgili kurum ve kuruluŞlara

görüŞ ve önerilerde bulunmak üzere illerde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları kurulmuŞtur (İŞKUR

K.m.13/I).

 

 

1.4.4.2. OluŞumu

 

 

Kurul valinin baŞkanlığında; Belediye BaŞkanı, büyükŞehir belediyesi bulunan illerde BüyükŞehir Belediye BaŞkanı veya Genel Sekreteri veya Yardımcısı; İl Özel İdaresi Genel Sekreteri; İl Milli Eğitim Müdürü; İl Sanayi ve Ticaret Müdürü; İŞKUR İl Müdürü; İl Ticaret ve/veya Sanayi Odası BaŞkanı; İŞçi, İŞveren Konfederasyonları

ile Türkiye Sakatlar Konfederasyonundan birer temsilci; İl Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği BaŞkanı; İlde bulunan fakülte veya yüksek okulların ÇalıŞma Ekonomisi ve Endüstri İliŞkileri Bölümü veya Mesleki Teknik Eğitim Bölümlerinden valinin belirleyeceği bir öğretim üyesinden oluŞur (İŞKUR K.m.13/II)

 

 

1.4.4.3. Görevleri

 

 

İl istihdam ve mesleki eğitim kurullarının görevleri İŞKUR K.m.13/III de aŞağıdaki Şekilde sayılmıŞtır:

–        İlin istihdam ve mesleki eğitim politikasını oluŞturmak.

–        İlin  muhtelif  sektör  ve  branŞtaki  iŞgücü  ve  mesleki  eğitim  ihtiyacını  belirlemek  üzere  iŞgücü piyasa   analizleri   yapmak-yaptırmak,   bu   amaçla   gerektiğinde   ilgili   alan   uzmanlarından komisyonlar oluŞturmak,        bunların    görev                     tanımları          çerçevesinde           hazırladıkları                      raporları

değerlendirmek ve yayınlamak, gerektiğinde ilgili Bakanlık ve kurullara sunmak.

 

–        Milli  Eğitim  Bakanlığınca  gönderilen  mesleki  eğitim  çerçeve  programlarının  iŞgücü  piyasası araŞtırma sonuçlarına göre ilin ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmesi için görüŞ bildirmek.

–        Mesleki eğitim uygulamalarında ortaya çıkan uyuŞmazlıkların çözümüne yardımcı olmak.

–        Mesleki  eğitim,  iŞgücü  ve  istihdam  konularında  kurum  ve  kuruluŞlardan  gelecek  görüŞ  ve önerileri incelemek, değerlendirmek ve sonuçlandırmak.

–        İl düzeyinde istihdamı koruyucu, geliŞtirici ve iŞsizliği önleyici tedbirleri belirlemek ve gereği için

ilgili kurum ve kuruluŞlara bildirmek.

–        İŞgücü  piyasası  araŞtırma  sonuçları  da  dikkate  alınarak  İl  Milli  Eğitim  Müdürlüğü  ve  Kurum tarafından  hazırlanan  iŞgücü  yetiŞtirme  faaliyetlerine  iliŞkin  planları  onaylamak  ve  bunların uygulama sonuçlarını izlemek.

–        Bu madde hükümlerinin il seviyesinde eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak.

 

 

Kurul kararları bağlayıcıdır. Kurul, alınan kararlara iliŞkin eylem planı hazırlar, sorumlu kurum ve kuruluŞları belirler, uygulamaları ve sonuçlarını takip eder. Kurul üç ayda bir toplanır.

Incoming search terms:

  • i kurumu (75)
  • işkur meslek tanımları (22)
  • işkurun organları (18)
  • türkiye işkur (15)
  • trkiye i kurumu (13)
  • işkur görevleri (11)
  • Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi (3)
  • işkur organları (2)
  • işkur misyon (2)
  • işkur amacı (2)
Etiketlenmiş , , .Yer işareti koy permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>