Toplam Kalite Yönetiminde Temel YaklaŞımlar (Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri)

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

4. Toplam Kalite Yönetiminde Temel YaklaŞımlar (Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri)

 

 

4.1. MüŞteri Odaklılık

 

 

Günümüzün  rekabet  KOŞULlarında  Şirketlerin  temel  hedefi  ayakta  kalmaktır.  Bunu  baŞarmanın  yolu  ise  kar etmek  ve  bu  karlılığı  artırarak  sürdürmektir.  Bu  da  ancak üretilen  ürün  ya  da  hizmetlerin  müŞteriler tarafından satın alınması ile mümkündür. TKY‟nin esaslarından biri müŞteri memnuniyetinin ve beklentilerinin karŞılanmasıdır. Bu yüzden mükemmelliği arayan kuruluŞların mevcut ve potansiyel müŞterilerin ihtiyaçlarına odaklanması gerekmektedir. Bunun için  önce müŞterilerin bugün ve gelecekteki talep ve beklentileri tespit edilerek,  bu  doğrultuda  hizmet  verilmesi  gerekmektedir.  MüŞteri  araŞtırmaları,  müŞteri  görüŞlerini  ve tepkilerini anlamaya yönelik faaliyetleri belirleme, müŞteri ziyaretleri, baŞvuru masaları, anketler  vs. bütün bunlar bir kuruluŞun müŞteri beklentilerini anlamada kullanacağı ve sürekli geliŞtirilmesi gereken araçlardır.

 

 

4.2. Liderlik

 

 

BaŞarılı  bir  toplam  kalite  uygulaması  üst  yönetimin  bu  konuda  kararlı  ve  ciddi  olduklarını  göstermeleriyle baŞlar. Kalite geliŞtirme konusundaki baŞarıda yönetimin büyük sorumluluğu vardır. Üst yönetici TKY‟nin her aŞamasında faaliyetlere bizzat katılmalıdır.

Liderler, kuruluŞun amaç ve idare birliğini sağlamalı, kuruluŞun hedeflerinin baŞarılması için çalıŞanların tam olarak katılım sağlayacağı iç ortamı oluŞturmalı ve sürdürmelidir. Bunun için lider; geliŞme/iyileŞmeye dönük hedefleri belirlemeli, çalıŞanları bu hedeflere ulaŞmak için yönlendirmeli, kaynakları bulmalı ve uygun biçimde kullanmalıdır. TKY‟de lider yöneticinin görevi birlikte çalıŞtığı insanları yargılamak değil, onlara yol göstermek, önderlik yapmak ve kendilerini geliŞtirmelerine yardımcı olmaktır.

 

 

4.3. Süreçlerle ve Verilerle Yönetim

 

 

Faaliyet ve ilgili kaynaklar süreç olarak yönetildiği zaman daha verimli bir hal almaktadır. Bu nedenle sonuca ulaŞmak  için  süreç  tarif  edilmeli,  süreci  baŞlatan,  çıktı,  ekipman,  insan,  girdi,  çevre,  yöntem,  sınırlar

belirlenmeli, iç ve dıŞ müŞteriler, tedarikçiler ve diğer fayda sağlayanlar tanımlanmalıdır.

 

Ölçme baŞarının bir kanıtıdır. GeliŞmenin belirgin kanıtlarını görebilmek için TKY  sürecinin etkin bir Şekilde verilerle  izlenmesi  ve  somut  göstergelerle  ölçülmesi  gerekmektedir.  TKY‟de  etkin  bir  ölçme  için,  öncelikle mevcut   durumun   saptanması   yani   baŞlangıç   noktasının   belirlenmesi   ardından   da   ilerlemenin   uygun göstergelerle  izlenmesi  gerekmektedir.  Etkili  kararlar  veri  ve  bilginin  analizine  dayandırılmalıdır.  Veri  ve bilgiler incelenerek alınan bu kararlar, verimliliği arttırmak ve sistemi iyileŞtirmek içindir. Karar almada uygun yönetim teknikleri kullanılmalıdır.

 

 

4.4. ÇalıŞanların GeliŞimi ve Katılımı

 

 

TKY uygulamasında temel gereklerden biri tüm çalıŞanların bu sürece katılımının sağlanmasıdır. TKY sürecine katılım  demek,  çalıŞanlara  yaptıkları  iŞle  ilgili  gerekli  yetki  ve  sorumluluğun  verilmesi,  çalıŞanların  iŞ kararlarının verilmesinde ve kalite geliŞtirme  sürecinde yer almasıdır. Her mevkideki çalıŞan, bir  kuruluŞun özüdür ve tam katılımın kuruluŞ yararına kullanılmasını sağlar. ÇalıŞanların katılımıyla hedeflere ulaŞmak için kiŞisel sorumluluklar belirlenecek, kuruluŞ hedefleri çalıŞanlar tarafından sahiplenilecektir.

ÇalıŞanların kalite iyileŞtirme faaliyetlerine katılımı konusunda en etkin araçlardan biri “Kalite Çemberleri”dir.

Bir takım çalıŞması olan kalite çemberleri ilk olarak Japonya‟da uygulamaya baŞlanmıŞ, 70‟li yıllarda Amerika

ve  Avrupa‟ya  yayılarak  günümüzde  yaygın  bir  Şekilde  kullanılır  hale  gelmiŞtir.  Genellikle  aynı  çalıŞma ortamında bulunanlardan oluŞan kalite çemberleri kendi çalıŞma alanlarında kalite, verimlilik gibi konulardaki sorunları problem çözme tekniklerini kullanarak çözmekte ve sürekli iyileŞtirme sağlanmaktadır.

TKY‟de müŞteri memnuniyeti kadar çalıŞanların memnuniyeti de büyük önem taŞımaktadır.

 

 

4.5. Yönetimde Sistem YaklaŞımı

 

 

Birbirleri  ile  ilgili  süreçlerin  bir  sistem  olarak  tanımlanması,  anlaŞılması  ve  yönlendirilmesi,  hedeflerin baŞarılmasında  kuruluŞun  etkinliğine  ve  verimliliğine  katkı  yapar.  Bunun  için;  hedefi  etkileyen  süreçlerin tanımlanması,  aralarındaki  iliŞkilerin  belirlenmesi,  süreçlerin  hedeflere  ulaŞacak  Şekilde  yönlendirilmesi  ve performansın takip edilmesi gerekmektedir.

 

 

4.6. Sürekli İyileŞtirme

 

 

KuruluŞun  toplam  performansının  sürekli  iyileŞtirilmesi  kuruluŞun  kalıcı  hedefi  olmalıdır.  Ürün,  süreç  ve sistemlerin  sürekli  iyileŞtirilmesi  kuruluŞtaki  her  bireyin  hedefidir.  Kalite  politikası,  kalite  hedefleri,  kuruluŞ tetkik sonuçları, müŞteri memnuniyeti, süreç ve hizmet izleme sonuçları, düzeltici-önleyici faaliyetlere iliŞkin veriler kullanılarak sürekli iyileŞtirme sağlanmalıdır.

 

 

4.7. Sürekli Öğrenme ve Yenilikçilik

 

 

ÇalıŞanlara  kalite  bilincinin  aŞılanması  ve  baŞarılı  bir  TKY  uygulaması  için  gerekli  olan  kültür  değiŞiminin sağlanması ancak etkin ve sürekli bir eğitim uygulaması ile gerçekleŞebilir. TKY‟de eğitimin ilk aŞamasında kalite geliŞtirme ihtiyacının ve kalite konusunda temel kavramların anlaŞılması amaçlanır. Böylelikle çalıŞanlar TKY anlayıŞını daha kolay benimserler ve eğilimlerini sürekli iyileŞtirme yönünde değiŞtirirler.

 

 

4.8. Tedarikçilerle KarŞılıklı Faydaya Dayanan İliŞkiler

 

MüŞteri beklentilerini karŞılayacak ürün veya hizmet sunmak için sadece kuruluŞ içinde mükemmel bir kalite sistemi  kurmak  yeterli  değildir.  KuruluŞlar  dıŞarıdan  temin  ettikleri  ara  ürün  ve  hizmetlerin  de  kendi beklentileri  doğrultusunda  olmasını  sağlamalıdırlar.  Bu  da  ancak  tedarikçi  iliŞkilerinin  iyi  yönetilmesiyle gerçekleŞir.  Bir  kuruluŞ  ve  tedarikçileri  birbirlerine  karŞılıklı  bağlıdır  ve  karŞılıklı  fayda  esaslı  bir  iliŞki,  her ikisinin de değer yaratma kabiliyetini artıracaktır.

 

 

4.9. Toplumsal Sorumluluk

 

 

İnsan  odaklı  bir  yönetim  anlayıŞı  olan  TKY‟de,  müŞteri  ve  çalıŞanın  yanı  sıra  toplumda  yaŞayan  diğer insanlarında  memnuniyeti  göz  önünde  bulundurulmaktadır.  İŞrketlerin  diğer  insanlar  üzerindeki  etkisi öncelikle  çevresel  faaliyetleri  ile  ilgilidir.  Mükemmeli  arayan  kuruluŞlar,  toplumun  beklentilerini  ve  yasal zorunlulukları aŞan bir hizmet anlayıŞı içerisinde bulunmalıdır.

Incoming search terms:

  • toplam kalite ve yaklaşımları (1)
  • toplam kalite yönetimi 8 prensip (1)
  • toplam kalite yönetimi iş ve meslek (1)
  • toplam kalite yönetimi sistem yaklaşımı (1)
  • toplam kalite yönetimi temel prensipleri (1)
  • Toplam kalite yönetiminin temel prensipleri (1)
Etiket(ler): , , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir