Toplam Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması-Kalite Sistem Standartlarının Ortaya Çıkması

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

2. Kalite Sistem Standartlarının Ortaya Çıkması

 

 

Kalite  fonksiyonunun  kalite  güvence  aŞamasında,  tespit  edilen  hataların  oluŞumunu  önlemeye,  diğer  bir deyiŞle kaliteyi güvence altına almaya yönelik bir sistem standardı ortaya çıkmıŞtır. İlk olarak askeri alanda kullanılamaya  baŞlanan  bu  standart,  1979  yılında  İngiltere‟de  BS  5750  Kalite  Güvence  Sistemi  olarak yayınlanmıŞ   ve   sivil   sektörde   de   kullanılmaya   baŞlanmıŞtır.   1987   yılında   Uluslararası   Standartlar Organizasyonu  (ISO)  tarafından  ISO  9000  adıyla  uluslararası  bir  standart  haline  getirilmiŞtir.  Temelde “yaptığını  yaz,  yazdığını  yap”  anlayıŞı  çerçevesinde  uygulanan  ISO  9000  standardının  2000  yılında  2. revizyonu gerçekleŞtirilmiŞtir. 2008 yılında da 3. revizyonu  gerçekleŞtirilerek TS EN ISO 9001: 2008 olarak günümüzde kullanılmakta olan halini almıŞtır. Revizyon ihtiyacı bir öncekinin bazı konularda yetersiz olması, anlaŞılamaması, diğer standartlarla uyuŞmaması gibi nedenlerden doğmuŞtur. ISO, her 5 yılda bir standardın

revizyon ihtiyacı olup olmadığını değerlendirmektedir (Odak, 2009, s. 19)

 

Yeni  revizyonda  sürekli  iyileŞtirme,  müŞteri  odaklılık  gibi  TKY‟nin  temel  kavramları  esas  alınmıŞ,  standart süreç yapısı altında oluŞturulmuŞtur. Standart, müŞteri gerekliliklerinin girdiyi oluŞturduğu, bu girdinin sürekli iyileŞtirme  döngüsü  içinde  ürün  ve  hizmetlere  dönüŞtüğü  bir  süreç  yapısını  temel  almaktadır.  Çıktılar  yani ürün ve hizmetler ile ilgili algılamalar, müŞteri memnuniyeti ölçütü olarak sisteme geri dönmekte ve  döngü içerisinde sürekli iyileŞtirilmektedir.

TKY  bir  felsefe,  bir  yönetim  anlayıŞıdır.  ISO  9000  ise  etkin  bir  kalite  yönetim  sistemi  kurmak  için

gerekliliklerin tanımlandığı bir standarttır.

Ülkemizde TSE EN ISO 9000 adıyla yaygın olarak kullanılan standart, kurum ve kuruluŞlara kalite yönetim sistemlerini kurmak ve iŞletmek amacıyla bir örnek model gösterir. Standardın Şartlarının yerine getirildiği bir kalite yönetim sisteminde, üretilen ürün ya da hizmetin arzu edilen kalitede olmasını güvence altına alacak Şekilde  tüm  faaliyetler  planlı  ve  sistematik  olarak  yürütülür.  Böylelikle  hem  müŞteriler,  hem  de  çalıŞanlar açısından ürün ve hizmetlere güven sağlanmıŞ olur.

 

 

3. Toplam Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması

 

 

TKY, adından çokça bahsedilmesine rağmen uygulamaya geçirilmesi oldukça zahmetli, bununla birlikte faydaları zaman içerisinde görülebilen bir yönetim yaklaŞımıdır. KuruluŞların TKY sistemini kurmaları için;

 

 

Kalite El Kitabı oluŞturulmalı ve sürekliliği sağlanmalıdır.

AŞağıda belirtilen zorunlu prosedürler oluŞturulmalıdır.

– Dokümanların Kontrolü Prosedürü

– Kayıtların Kontrolü Prosedürü

– İç Tetkik Prosedürü

– Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü Prosedürü

– Düzeltici Faaliyet Prosedürü

– Önleyici Faaliyet Prosedürü

 

 

KuruluŞlar zorunlu prosedürler dıŞında ihtiyaç duymaları halinde süreçleriyle ilgili prosedür, talimat, iŞ akıŞ Şeması vb. hazırlayabilirler.

Ø   Kalite politikası

Ø   Kalite hedefleri oluŞturmalıdırlar (TSE, 2009).

 

 

3.1. ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi’nin KuruluŞlara Sağlayacağı Faydalar

 

 

ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi‟nin kuruluŞlara sağlayacağı faydalar aŞağıda sıralanmıŞtır.

 

 

–        Etkin bir kalite yönetim sistemi sağlar.

–        Faaliyetlerin sürekli gözden geçirilmesi ve iyileŞtirilmesi sonucu verimlilik artar.

–        Karlılık artar.

–        Pazar payı artar.

–        Ürün/hizmetlerin kalitesi güvence altına alınır.

–        Daha etkin planlama süreci sağlar.

–        Maliyet azalır

–        İletiŞim artar

 

–        MüŞteri memnuniyeti artar

–        ÇalıŞanların memnuniyeti artar

 

 

3.2. Kalitesizliğin Getirileri

 

 

Kalitesizliğin getireceği ve dolayısıyla kuruluŞların kaçınılmaz olarak katlanması gereken muhtemel sonuçlar aŞağıda sıralanmıŞtır:

 

 

–               MüŞteri tatminsizliği

–               Pazar payında azalma

–               Kaynak israfı ve verimliliğin azalması

–               Maliyetin artması

–               Motivasyon kaybı

 

 

Incoming search terms:

  • KURUMLARDA KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNİN KURULMASI (1)
Etiket(ler): , , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir