TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-ANAYASAL DAYANAKLAR

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 

 

1. Genel Çerçeve

 

 

20.yüzyılın sonu ve  21.yüzyılın baŞlarında  çalıŞma  iliŞkileri, üretim  süreç ve  modellerindeki teknoloji odaklı hızlı  değiŞim  ve  çeŞitlilik,  iŞçiyi  koruma  ilkesini  ve  bu  ilkenin  içerini  düzenleyen  hukuk  kurallarını  da etkilemiŞtir. İŞçiyi koruma ilkesinin parametreleri değiŞmekte ve ilerlemektedir. Bu değiŞim sürecinde iŞçinin korunmasına  iliŞkin  kurallar  gittikçe  daha  sofistike  olmakta,  çeŞitlenmekte  ve  daha  ayrıntılı  bir  yapıya dönüŞmektedir.  Türk  iŞ  hukukunun  iŞ  sağlığı  ve  güvenliğine  iliŞkin  normları  da  bu  değiŞim  sürecini yaŞamaktadır.  Türk  iŞ  sağlığı  ve  güvenliği  mevzuatının  değiŞim  sürecinde  belirtilen  etmenlerin  yanında Türkiye‟nin Avrupa Birliği‟ne uyum süreci de belirleyici bir rol oynamıŞtır.

AB Müktesebatının Üstlenilmesine İliŞkin Türkiye Ulusal Programı‟nın içinde iŞ sağlığı ve güvenliği konusunda uyum  sağlanacak  AB  mevzuatı  da  belirlenmiŞ  ve  AB‟nin  konuyla  ilgili  yönergelerinin  iç  hukuka  aktarılması karara bağlanmıŞtır. 4857 sayılı İŞ Kanunu yürürlüğe girdikten sonra, Kanun‟un iŞ sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlerinin uygulama esaslarını gösteren yönetmelikler çıkarılırken AB‟nin iŞ sağlığı ve güvenliği yönergeleri esas alınmıŞtır

Uyum süreci çerçevesinde iŞ sağlığı ve güvenliğine iliŞkin Avrupa Birliği yönergeleri esas alınarak hazırlanan iŞ sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri, Türk iŞ sağlığı ve güvenliği mevzuatının ana gövdesini oluŞturmaktadır. Modern  bir  iŞ  sağlığı  ve  güvenliği  mevzuatına  sahip  olan  Türkiye‟de,  iŞ  kazaları  ve  meslek  hastalıklarının izlediği  olumsuz  seyir,iŞ  sağlığı  ve  güvenli açısından  mevzuattaki modernleŞme  ve  ilerlemenin uygulamaya yansımadığını göstermektedir. Türkiye’nin sanayileŞmesi sürecinde tarım kesiminden sanayi kesimine iŞgücü kaydırılması sonucu çok sayıda niteliksiz iŞçinin üretim sürecine katılması; küçük ve orta boyutlu iŞletmelerin,

iŞ  güvenliği,  iŞçi  eğitimi  ve  denetimi  konularına  yeterli  önemi  vermemesi;  bu  iŞlere  yönelik  finansman kaynaklarının  sınırlı  olması;  iŞ  güvenliği  kültürünün  eksikliği;  üretimde  yeni  teknolojiye  geçiŞte  iŞçilerin yeterince  eğitilmemesi,  yeterli  bir  iŞçi  sağlığı  ve  iŞ  güvenliği  bilincinin  oluŞturulamaması,  iŞ  sağlığı  ve  iŞ güvenliği önlemlerinin maliyeti bu olguya gerekçe olarak gösterilebilir.

İŞ   sağlığı   ve   güvenliği   alanında   baŞlayan   yeni   mevzuat   çalıŞmalarında,   öncelikle   ikincil   mevzuat

(yönetmelikler)  çıkarılmıŞ, daha sonra bu mevzuatın yasal dayanağını oluŞturan temel kanunun çıkarılması gündeme  gelmiŞtir.  Bu  amaçla  İŞ  Sağlığı  ve  Güvenliği  Kanun  Tasarısı  Taslağı  hazırlanmıŞ  ancak  henüz yasalaŞmamıŞtır.

 

 

2. İŞ Sağlığı ve Güvenliğinin Anayasal Dayanakları

 

 

Devletin  temel  amaç  ve  görevlerinden  birisi,  kiŞinin  temel  hak  ve  özgürlüklerini,  sosyal  hukuk  devleti  ve adalet ilkeleriyle bağdaŞmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmak, insanın maddi ve manevi varlığının geliŞmesi için gerekli Şartları hazırlamaktır (Ay.m.2,5). YaŞama, maddi ve manevi varlıklarını koruma ve geliŞtirme hakkına sahip olan kiŞilerin, yaŞam düzeylerinin insan onuruna yaraŞır bir düzeyde ve sağlıklı olmasını sağlamak sosyal devletin temel amacıdır.Devlet bu amacını kiŞiye sadece yaŞam hakkı tanıyarak değil, onu sosyal haklarla donatmak suretiyle sağlar. Ancak sosyal haklarla donanımlı bir kiŞi, onurlu ve sağlıklı yaŞamın önündeki sosyal ve ekonomik engelleri aŞabilir.

YaŞam  ve  sağlık  hakkının  iŞ  iliŞkisinde  ve  iŞyerlerinde  hayata  geçirilmesinin  gereği  olarak  sosyal  devlet, kiŞilere sağlıklı ve güvenlikli bir iŞyerinde çalıŞma imkanı sağlamalıdır. Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaŞamak herkesin hakkıdır (Ay.m.56/I). İŞ güvenliği önlemlerinden yoksun olarak ve mesleki risklerle iç içe yaŞayan bir

kiŞinin,  maddi  ve  manevi  varlığını  koruma  ve  geliŞtirme  hakkının  varlığından  söz  edilemez.  Dolayısıyla  iŞ

 

sağlığı  ve  güvenliği  önlemlerinin  alınmasını  sağlamak  sosyal  devletin  görevleri  arasındadır.  İŞ  sağlığı  ve güvenliği hakkı sosyal devlet niteliğinden kaynaklanan bir hak olup; bu hak kapsamında iŞçiler iŞyerlerinin sağlık  ve  güvenlik  KOŞULlarına  uygun  hale  getirilmesini  iŞverenden  talep  edebilmektedirler.  Bu  anlamda  iŞ sağlığı  ve  güvenliği  düzenlemeleri,  yaŞam  ve  sağlık  hakkının  hayata  geçirilmesinde  önemli  bir  adım  teŞkil eder.

Herkesin yaŞına, cinsiyetine ve gücüne uygun iŞlerde  çalıŞtırılabilmesi; küçüklerin, kadınların ve özürlülerin

çalıŞma  yaŞamında  özel  olarak  korunması;  herkesin  dinlenme  ve  sosyal  güvenlik  hakkına  sahip  olması ilkelerini düzenleyen anayasa hükümleri (Ay.m.50, 60), yukarıda bahsi geçen hükümlerle birlikte iŞ güvenliği hakkının  anayasal  temel  hak  olma  niteliğini  ortaya  koymaktadır.  Diğer  bir  ifade  ile  sağlıklı  ve  güvenli  bir çalıŞma ortamının sağlanması, iŞçinin sahip olduğu temel sosyal haktır.

Incoming search terms:

  • Aşağıda verilenlerden hangileri AB’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin temel dayanaklarını oluşturmaktadır? (94)
  • AB’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin temel dayanaklarını (51)
  • ab iş sağlığı ve güvenliği temel dayanağı (36)
  • aşağıda verilenlerden hangileri ab’de iş sağlığı ve güvenliği’nin temel dayanaklarını oluşturmaktadır (35)
  • AB’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin temel dayanakları (33)
  • AB’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin temel dayanaklarını oluşturmaktadır (29)
  • ABde is sagligi ve guvenliginin temel dayanaklari (29)
  • ab\de iş sağlığı ve güvenliğinin temel dayanakları (29)
  • aşağıda verilenlerden hangileri ab’de i̇ş sağlığı ve güvenliği’nin temel dayanaklarını oluşturmaktadır?? (28)
  • AB’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin temel dayanaklarını oluşturmaktadır? (19)
Etiketlenmiş , , .Yer işareti koy permalink.

Yoruma kapalı.