TEMEL ÇALIŞMA MEVZUATI

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

TEMEL ÇALIŞMA MEVZUATI

 

 

1. İŞ Kanunu – 4857 Sayılı

 

 

1.1. Kapsamı

 

 

4857  sayılı  İŞ  Kanunu  (RG.10.6.2003,  25134)  ülkemizde  iŞçi-iŞveren  iliŞkisini  bireysel  düzeyde  düzenleyen temel  kanundur.  İŞçi-iŞveren  ilŞkisini  bireysel  düzeyde  düzenleyen  diğer  kanunlar  ise  854  sayılı  Deniz  İŞ Kanunu ile 5953 sayılı Basın İŞ Kanunudur. 4857 sayılı İŞ Kanunu, 4. maddesindeki istisnalar dıŞında kalan bütün   iŞyerlerine,   bu   iŞyerlerinin   iŞverenleri   ile   iŞveren   vekillerine   ve   iŞçilerine   faaliyet   konularına bakılmaksızın uygulanır (İK.m.1/II).

 

 

1.2. İŞ Kanununun Kapsamı DıŞında Kalanlar

 

 

Deniz ve hava taŞıma iŞlerinde; elli ve daha az iŞçi çalıŞtırılan tarım ve orman iŞyeri ve iŞletmelerinde; aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeŞit yapı iŞlerinde; evlerde aile üyeleri ve 3. dereceye kadar hısımları  arasında  yapılan el sanatları  iŞlerinde; ev hizmetlerinde  ve  3 kiŞinin çalıŞtığı esnaf iŞyerlerinde  İŞ Kanunu  hükümleri  uygulanmaz  (İK.m.4/I).  Çıraklar,  sporcular  ve  rehabilite  edilenler  de  yukarıdaki  hüküm uyarına İŞ Kanunu‟nun kapsamı dıŞında bırakılmıŞtır.

Ancak  kıyılarda  veya  liman  ve  iskelelerde  gemilerden  karaya  ve  karadan  gemilere  yapılan  yükleme  ve boŞaltma  iŞleri;  havacılığın  bütün  yer  tesislerinde  yürütülen  iŞler;  tarım  sanatları  iŞleri;  tarım  alet  ve makinelerinin   yapıldığı   iŞyerlerinde   görülen   iŞler;                                                                                   tarım   iŞletmelerinde   yapılan   yapı   iŞleri;   halkın faydalanmasına açık park ve bahçe iŞleri; iŞyerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe iŞleri; Deniz İŞ Kanunu kapsamına girmeyen ve tarım iŞlerinden de sayılmayan, denizlerde çalıŞan su ürünleri üreticileri ile ilgili iŞler hakkında İŞ Kanunu hükümleri uygulanır (İK.m.4/II).

İŞ sözleŞmesi çalıŞan ve bu yasanın kapsamında olan veya olmayan her türlü iŞçi İŞ Kanunu‟nun asgari ücrete iliŞkin hükümlerinden yararlanır (İK.m.39/I). Aynı İŞ Kanunu‟nun ücretin ödenmesi (İK.m.32), ücretin saklı kısmı (İK.m.35), ücret hesap pusulası (İK.m.37) ve ücret kesme cezasına (İK.m.38) iliŞkin hükümleri kapsam dıŞındaki tarım iŞçileri ile esnaf ve sanatkar iŞyerinde çalıŞan iŞçilere de uygulanır (İK.m.113).

4857 sayılı İŞ Kanunu, Deniz İŞ Kanunu ve Basın İŞ Kanunu kapsamına girmeyen iŞ iliŞkilerine; bu kanunlarda hüküm olmayan hallere ve İŞ Kanunu m.10 anlamında süreksiz iŞlere Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

 

 

1.3. İŞ Kanununun Temel Kavramları

 

 

1.3.1. İŞ sözleŞmesi

 

 

İŞ  sözleŞmesi  bir  tarafın  (iŞçi)  bağımlı  olarak  iŞ  görmeyi,  diğer  tarafın  (iŞveren)  da  ücret  ödemeyi üstlenmesinden oluŞan sözleŞmedir  (İK.m.8/I).  Ücret  olmadıkça  iŞ sözleŞmesinin  varlığından söz  edilemez. Bağımlılık unsuru gereği iŞçi, iŞ görme borcunu iŞverenin yönetim, gözetim ve denetimi altında yerine getirir.

İŞ sözleŞmesi sürekli ve karŞılıklı borç iliŞkisi kuran bir sözleŞmedir.

 

 

İŞ sözleŞmesi kural olarak herhangi bir Şekle bağlı olmaksızın (sözlü olarak da) kurulabilir (İK.m.8/I). 4857

sayılı İŞ Kanunu bazı iŞ sözleŞmesi türleri için yazılı Şekil zorunluluğu öngörmüŞtür. Buna göre belirli süreli iŞ

 

sözleŞmeleri, çağrı üzerine çalıŞmaya dayalı iŞ sözleŞmeleri ve takım sözleŞmeleri yazılı yapılmak zorundadır

(İK.m.8,11,14,16).

 

 

Yazılı sözleŞme yapılmayan hallerde iŞveren iŞçiye en geç 2 ay içinde genel ve özel çalıŞma koŞullarını, günlük

ya da haftalık çalıŞma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleŞmenin  süresini,  fesih  halinde  tarafların  uymak  zorunda  oldukları  hükümleri  gösteren  yazılı  bir  belge vermekle yükümlüdür (İK.m.8/III).

 

 

1.3.2. İŞçi

 

 

İK  uyarınca  bir  iŞ  sözleŞmesine  dayanarak  çalıŞan  gerçek  kiŞiye  iŞçi  denir  (İK.m.2/I).  Her  iŞçi  İŞ  Kanunu kapsamına girmez. İŞ sözleŞmesi ile çalıŞsalar dahi İK.m.4‟de sayılan kiŞiler İŞ Kanununa göre iŞçi sayılmazlar.

İŞ sözleŞmesinin dıŞındaki iŞ görme sözleŞmeleri (istisna, vekalet) ile çalıŞanlar da iŞçi sayılmazlar.

 

 

1.3.3. İŞveren

 

 

İŞçi  çalıŞtıran  gerçek  veya  tüzel  kiŞiye  yahut  tüzel  kiŞiliği  olmayan  kurum  veya  kuruluŞlara  iŞveren  denir

(İK.m.2/I).

 

 

1.3.4. Alt iŞveren (TaŞeron)

 

 

Bir  iŞverenden,  iŞyerinde  yürüttüğü  mal  veya  hizmet  üretimine  iliŞkin  yardımcı  iŞlerinde  veya  asıl  iŞin  bir bölümünde, iŞletmenin ve iŞin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren iŞlerde iŞ alan ve bu iŞ için görevlendirdiği iŞçilerini, sadece bu iŞyerinde aldığı iŞte çalıŞtıran diğer iŞveren alt iŞveren olarak tanımlanır (İK.m.2/VI).

 

 

Alt iŞveren, asıl iŞverenden aldığı iŞi asıl iŞverenin iŞyerinin bir bölümünde, kendi adına ve hesabına ayrı bir iŞveren olarak ve kendi iŞçileriyle yürütür. Alt iŞverenin aldığı iŞ asıl iŞin bir bölümünde veya yardımcı iŞlerinde (temizlik, güvenlik, yemek vb.) olabilir.

 

 

Asıl iŞveren-alt iŞveren iliŞkisinde asıl iŞveren, alt iŞverenin iŞçilerine karŞı o iŞyeri ile ilgili olarak bu Kanundan,

iŞ  sözleŞmesinden  veya  alt  iŞverenin  taraf  olduğu  toplu  iŞ  sözleŞmesinden  doğan  yükümlülüklerinden  alt iŞveren ile birlikte (müteselsilen) sorumludur (İK.m.2/VI).

 

 

4857  sayılı  İŞ  Kanunu  çalıŞma  yaŞamında  giderek  artan  taŞaronlaŞmayı  engellemek  için  bir  takım  özel hükümler öngörmüŞtür. Buna göre asıl iŞverenin iŞçilerinin alt iŞveren tarafından iŞe alınarak çalıŞtırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o iŞyerinde çalıŞtırılan kimse ile alt iŞveren iliŞkisi kurulamaz. Aksi  halde  ve  genel olarak asıl iŞveren alt  iŞveren iliŞkisinin  muvazaalı iŞleme  dayandığı kabul  edilerek,  alt  iŞverenin  iŞçileri  baŞlangıçtan  itibaren  asıl  iŞverenin  iŞçisi  sayılarak  iŞlem  görürler.  Aynı Şekilde  4857  sayılı  İŞ  Kanunu  iŞletmenin  ve  iŞin  gereği  ile  teknolojik  nedenlerle  uzmanlık  gerektiren  iŞler

dıŞında asıl iŞin bölünerek alt iŞverenlere verilmesini de yasaklamıŞtır (İK.m.2/VII).

 

1.3.5. İŞveren vekili

 

 

İŞveren adına hareket eden ve iŞin, iŞyerinin ve iŞletmenin yönetiminde görev alan kimselere iŞveren vekili denir. İŞveren vekilinin bu sıfatla iŞçilere karŞı iŞlem ve yükümlülüklerinden doğrudan iŞveren sorumludur. İŞ Kanununda  iŞverenler  için  öngörülen  her  çeŞit  sorumluluk  ve  zorunluluklar  iŞveren  vekilleri  hakkında  da uygulanır.  İŞveren  vekillerinin  sorumlulukları  iŞveren  adına  yönetim  yetkisine  sahip  olduğu  görev  ve  yetki alanı ile sınırlıdır. İŞveren vekilliği sıfatı, iŞçilere tanınan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz (İK.m.2/IV-

V).

 

 

1.3.6. İŞyeri

 

 

İŞveren  tarafından  mal  veya  hizmet  üretmek  amacıyla  maddî  olan  ve  olmayan  unsurlar  ile  iŞçinin  birlikte örgütlendiği  birime  iŞyeri  denir.  İŞverenin  iŞyerinde  ürettiği  mal  veya  hizmet  ile  nitelik  yönünden  bağlılığı bulunan  ve  aynı  yönetim  altında  örgütlenen  yerler  (iŞyerine  bağlı  yerler)  ile  dinlenme,  çocuk  emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve meslekî eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar

da  iŞyerinden  sayılır.  İŞyeri,  iŞyerine  bağlı  yerler,  eklentiler  ve  araçlar  ile  oluŞturulan  iŞ  organizasyonu kapsamında bir bütündür (İK.m.2/III). Bir yerin iŞyeri sayılıp sayılmamasında o yerde görülen iŞin niteliği, o yerde kaç kiŞinin çalıŞtığı veya iŞverenin o yerin maliki olup olmaması bir önem arzetmez

 

 

İŞyerinin devri İŞ Kanunu‟nun 6. maddesinde özel olarak düzenlenmiŞtir. Maddeye göre iŞyeri veya iŞyerinin

bir  bölümü hukukî bir  iŞleme  dayalı olarak baŞka  birine  devredildiğinde, devir  tarihinde  iŞyerinde  veya  bir bölümünde mevcut olan iŞ sözleŞmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer. Devralan iŞveren, iŞçinin  hizmet  süresinin  esas  alındığı  haklarda,  iŞçinin  devreden  iŞveren  yanında  iŞe  baŞladığı  tarihe  göre iŞlem yapmakla yükümlüdür. Yukarıdaki hükümlere göre devir halinde, devirden önce doğmuŞ olan ve devir tarihinde  ödenmesi  gereken  borçlardan  devreden  ve  devralan  iŞveren  birlikte  sorumludurlar.  Ancak  bu yükümlülüklerden devreden iŞverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren 2 yıl ile sınırlıdır. Tüzel kiŞiliğin birleŞme  veya  katılma  ya  da  türünün  değiŞmesiyle  sona  erme  halinde  birlikte  sorumluluk  hükümleri uygulanmaz.  Devreden  veya  devralan  iŞveren  iŞ  sözleŞmesini  sırf  iŞyerinin  veya  iŞyerinin  bir  bölümünün devrinden  dolayı  feshedemez  ve  devir  iŞçi  yönünden  fesih  için  haklı  sebep  oluŞturmaz.  Devreden  veya devralan iŞverenin ekonomik ve teknolojik sebeplerin yahut iŞ organizasyonu değiŞikliğinin gerekli kıldığı fesih hakları  veya  iŞçi  ve  iŞverenlerin  haklı  sebeplerden  derhal  fesih  hakları  saklıdır.  İŞ  Kanunu‟nun  6.  madde hükmü iflas dolayısıyla malvarlığının tasfiyesi sonucu iŞyerinin veya bir bölümünün baŞkasına devri halinde uygulanmaz.

 

 

1.4. İŞ Kanununda Düzenlenen İŞ SözleŞmesi Türleri

 

 

1.4.1. Sürekli ve süreksiz sözleŞmeleri

 

 

Nitelikleri bakımından en çok 30 iŞ günü süren iŞlere süreksiz iŞ, bundan fazla devam edenleresürekli iŞ denir.

İŞ Kanunu‟nun çoğu hükmü (m. 3, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 53, 54, 55,

56, 57, 58, 59, 75, 80 ve geçici 6) süreksiz iŞlerde yapılan iŞ sözleŞmelerinde uygulanmaz. Süreksiz iŞlerde,

bu  maddelerde  düzenlenen  konularda Borçlar  Kanunu  hükümleri  uygulanır  (İK.m.10).  Sürekli-süreksiz  iŞ

ayırımında kullanılan 30 iŞgünü ölçütünde önemli olan yapılacak iŞin objektif olarak kaç iŞgünü süreceğidir.

Bu açıdan iŞin fİŞlen ne kadar sürdüğü önem taŞımaz.

 

1.4.2. Belirli süreli ve belirsiz süreli sözleŞmeleri

 

 

İŞ sözleŞmelerinin belirsiz süreli olması asıl; belirli süreli olması istisnadır. İŞ iliŞkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleŞme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli iŞlerde veya belli bir iŞin tamamlanması veya belirli  bir  olgunun  ortaya  çıkması  gibi  objektif  koŞullara  bağlı  olarak  iŞveren  ile  iŞçi  arasında  yazılı  Şekilde yapılan iŞ sözleŞmesi belirli süreli iŞ sözleŞmesidir. Objektif koŞulların yokluğu halinde sözleŞme belirsiz süreli

iŞ sözleŞmesi sayılır ve onun hukuki rejimine tabi olur. Belirli süreli iŞ sözleŞmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden  fazla  üst  üste  (zincirleme)  yapılamaz.  Aksi  halde  iŞ  sözleŞmesi  baŞlangıçtan  itibaren  belirsiz  süreli kabul edilir. Esaslı nedene dayalı zincirleme iŞ sözleŞmeleri, belirli süreli olma özelliğini korurlar (İK.m.11).

 

 

İŞveren, ayrımı haklı kılan bir neden olmadıkça belirsiz süreli çalıŞan iŞçi karŞısında, belirli süreli çalıŞan iŞçiye farklı  iŞlem  yapamaz  (İK.m.5,12).  İŞ  iliŞkisinde  veya  sona  ermesinde  belirsiz  süreli  çalıŞan  iŞçi  karŞısında belirli  süreli  çalıŞan  iŞçiye  farklı  iŞlem  yapıldığında;  iŞçi,  dört  aya  kadar  ücreti  tutarındaki  uygun  bir tazminattan baŞka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir (İK.m.5). Belirli süreli iŞ sözleŞmesi ile çalıŞan iŞçiye, belirli bir zaman ölçüt alınarak ödenecek ücret ve paraya iliŞkin bölünebilir menfaatler, iŞçinin çalıŞtığı süreye  orantılı  olarak  verilir.  Herhangi  bir  çalıŞma  Şartından  yararlanmak  için  aynı  iŞyeri  veya  iŞletmede geçirilen kıdem arandığında belirli süreli iŞ sözleŞmesine göre çalıŞan iŞçi için farklı kıdem uygulanmasını haklı gösteren bir neden olmadıkça, belirsiz süreli iŞ sözleŞmesi ile çalıŞan emsal iŞçi hakkında esas alınan kıdem uygulanır.  Emsal  iŞçi,  iŞyerinde  aynı  veya  benzeri  iŞte  belirsiz  süreli  iŞ  sözleŞmesiyle  çalıŞtırılan  iŞçidir (İK.m.12).

 

 

1.4.3. Tam süreli Kısmi süreli sözleŞmeleri

 

 

İŞçinin  normal  haftalık  çalıŞma  süresinin,  haftalık  azami  çalıŞma  süresi  (45  saat)  olarak  belirlendiği  iŞ sözleŞmeleri  tam  süreli  iŞ  sözleŞmesi  olarak  nitelendirilir.  İŞçinin  haftalık  çalıŞma  süresinin  tam  süreli  iŞ sözleŞmesiyle çalıŞan emsal iŞçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleŞme kısmî süreli

iŞ sözleŞmesi olarak tanımlanır (İK.m.13). Kısmi süreli çalıŞma tam süreli çalıŞmadan sürenin kısalığı ile ayrılır. Önemli  ölçüde  az  olma  kriteri  İŞ  Kanunu‟nun  gerekçesinde  ve  ÇalıŞma  Süreleri  Yönetmeliğinde  2/3  oranı (haftalık 30 saat)olarak açıklığa kavuŞturulmuŞtur.

 

 

Kısmî süreli iŞ sözleŞmesi ile çalıŞtırılan iŞçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iŞ sözleŞmesinin kısmî süreli olmasından dolayı tam süreli emsal iŞçiye göre farklı iŞleme tâbi tutulamaz. Kısmî süreli çalıŞan iŞçinin ücret  ve  paraya  iliŞkin  bölünebilir  menfaatleri,  tam  süreli  emsal  iŞçiye  göre  çalıŞtığı  süreye  orantılı  olarak ödenir. Emsal iŞçi, iŞyerinde  aynı veya  benzeri  iŞte  tam  süreli çalıŞtırılan iŞçidir.  İŞyerinde  çalıŞan iŞçilerin, niteliklerine  uygun  açık  yer  bulunduğunda  kısmî  süreliden  tam  süreliye  veya  tam  süreliden  kısmî  süreliye geçirilme istekleri iŞverence dikkate alınır ve boŞ yerler zamanında duyurulur (İK.m.13).

 

 

1.4.4. Çağrı üzerine çalıŞmaya dayalı sözleŞmesi

 

 

Kısmi  süreli  iŞ  sözleŞmesinin  özel  bir  türüdür.  Yazılı  olarak  yapılma  zorunluluğu  vardır.  İŞçinin  yapmayı üstlendiği  iŞle  ilgili  olarak  kendisine  ihtiyaç  duyulması  halinde  iŞ  görme  ediminin  yerine  getirileceğinin kararlaŞtırıldığı iŞ iliŞkisi, çağrı üzerine çalıŞmaya dayalı kısmi süreli bir iŞ sözleŞmesidir. Hafta, ay veya yıl gibi

bir zaman dilimi içinde iŞçinin ne kadar süreyle çalıŞacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalıŞma

 

süresi yirmi saat kararlaŞtırılmıŞ sayılır. Çağrı üzerine çalıŞtırılmak için belirlenen sürede iŞçi çalıŞtırılsın veya çalıŞtırılmasın ücrete  hak kazanır. İŞçiden iŞ görme  borcunu yerine  getirmesini çağrı  yoluyla  talep  hakkına sahip  olan  iŞveren,  bu  çağrıyı,  aksi  kararlaŞtırılmadıkça,  iŞçinin  çalıŞacağı  zamandan  en  az  dört  gün  önce yapmak  zorundadır.  Süreye  uygun  çağrı  üzerine  iŞçi  iŞ  görme  edimini  yerine  getirmekle  yükümlüdür. SözleŞmede günlük çalıŞma süresi kararlaŞtırılmamıŞ ise, iŞveren her çağrıda iŞçiyi günde en az dört saat üst üste  çalıŞtırmak  zorundadır  (İK.m.14).  İŞ  Kanunu‟nun  gerekçesine  göre  çağrı  üzerine  çalıŞmaya  dayalı  iŞ sözleŞmeleri  kısmi  süreli  iŞ  sözleŞmelerinin  özel  bir  türü  olduğundan,  kısmi  süreli  iŞ  sözleŞmelerine uygulanacak kurallar çağrı üzerine dayalı iŞ sözleŞmelerinde uygulama alanı bulur.

 

 

1.4.5. Deneme süreli sözleŞmeleri

 

 

Taraflar   iŞ   sözleŞmelerinde   bir   deneme   süresi   öngörüp   öngörmemekte   serbesttirler.   Taraflarca   iŞ sözleŞmesine  bir  deneme  kaydı  konulduğunda,  bunun  süresi  en  çok  2  ay  olabilir.  Bu  süre  toplu  iŞ sözleŞmeleriyle  dört  aya  kadar  uzatılabilir.  Deneme  süresi  içinde  taraflar  iŞ  sözleŞmesini  bildirim  süresine gerek  olmaksızın  ve  tazminatsız  feshedebilir.  İŞçinin  çalıŞtığı  günler  için  ücret  ve  diğer  hakları  saklıdır (İK.m.15). Deneme süresi içinde taraflar karŞılıklı borçlarını yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu süre içinde

iŞçi İŞ Kanunundan kaynaklanan tüm haklarını talep edebilir. İŞçi sigortalı sayılır ve bunun yanındasendikal haklardan da istifade edebilir. Deneme süresi iŞçinin kıdeminden sayılır.

 

 

1.4.6. Takım sözleŞmesi ile kurulan sözleŞmeleri

 

 

Birden çok iŞçinin meydana getirdiği bir takımı temsilen bu iŞçilerden birinin, takım kılavuzu sıfatıyla iŞverenle yaptığı sözleŞmeye takım sözleŞmesi denir. Takım sözleŞmesinin, oluŞturulacak iŞ sözleŞmeleri için hangi süre kararlaŞtırılmıŞ olursa olsun, yazılı yapılması gerekir. SözleŞmede her iŞçinin kimliği ve alacağı ücret ayrı ayrı gösterilir. Takım sözleŞmesinde isimleri yazılı iŞçilerden her birinin iŞe baŞlamasıyla, o iŞçi ile iŞveren arasında takım  sözleŞmesinde  belirlenen  Şartlarla  bir  iŞ  sözleŞmesi  yapılmıŞ  sayılır.  İŞe  baŞlamasıyla  iŞ  sözleŞmesi kurulan iŞçilere ücretlerini iŞveren veya iŞveren vekili her birine ayrı ayrı ödemek zorundadır. Ücretlerin takım kılavuzuna ödenmiŞ olması iŞvereni iŞçilere karŞı sorumluluktan kurtarmaz. Takım kılavuzu için, takıma dahil iŞçilerin ücretlerinden iŞe aracılık veya benzeri bir nedenle kesinti yapılamaz (İK.m.16). Takımdaki iŞçilerden biri, sözleŞmenin imzalanmasından sonra iŞe baŞlamazsa takım kılavuzu iŞverene karŞı, Borçlar Kanununun 3. kiŞinin fİŞlini taahhüt hükümleri çerçevesinde sorumludur.

 

 

1.4.7. Geçici (Ödünç) iliŞkisi

 

 

Aslında  bir  iŞ  sözleŞmesi  türü  değil  bir  iŞ  iliŞkisi  türüdür.  İŞ  Kanununda  iŞ  iliŞkisi,  iŞçi  ile  iŞveren  arasında kurulan iliŞki olarak tanımlamıŞtır (İK.m.2). Geçici iŞ iliŞkisi İŞ Kanunu‟nun 7. maddesinde düzenlenmiŞ olup 3 tarafın  (iŞçi-devreden  iŞveren-devralan  iŞveren)  iradeleri  ile  oluŞan  üçlü  bir  hukuki  iliŞkidir.  Maddeye  göre iŞveren,  devir  sırasında  yazılı  rızasını  almak  suretiyle  bir  iŞçiyi,  yapmakta  olduğu  iŞe  benzer  iŞlerde çalıŞtırılması koŞuluyla baŞka bir iŞverene iŞ görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devrettiğinde,

iŞçi ile devralan iŞveren arasında geçici iŞ iliŞkisi gerçekleŞmiŞ olur. Bu halde devreden iŞveren ile iŞçi arasında

iŞ sözleŞmesi sona ermez. Devreden iŞverenin ücret ödeme yükümlülüğü devam  etmektedir. Ancak iŞçi bu sözleŞmeye göre üstlendiği iŞin görülmesini, iŞ sözleŞmesine geçici iŞ iliŞkisi kurulan (devralan) iŞverene karŞı

yerine getirmekle yükümlü olur (İK.m.7/I). İŞçi, iŞyerine ve iŞe iliŞkin olup kusuru ile sebep olduğu zarardan

 

geçici  iŞ  iliŞkisi  kurulan  iŞverene  karŞı  sorumludur.  SözleŞmeden  aksi  anlaŞılmıyorsa,  iŞçinin  diğer  hak  ve yükümlülüklerine iliŞkin İŞ Kanunu hükümleri geçici iŞ iliŞkisinde de uygulanır (İK.m.7/IV).

Geçici iŞ iliŞkisi kurulan iŞveren, iŞçiyetalimat verme hakkına sahip olup, iŞçiye sağlık ve güvenlik risklerine

karŞı  gerekli  eğitimi  vermekle  yükümlüdür  (İK.m.7/I).  Geçici  iŞ  iliŞkisi  6  ayı  geçmemek  üzere  yazılı  olarak yapılır,  gerektiğinde  en  fazla  2  defa  yenilenebilir  (İK.m.7/II).  Geçici  iŞ  iliŞkisi  kurulan  iŞveren,  iŞçinin kendisinde çalıŞtığı sürede ödenmeyen ücretinden, iŞçiyi gözetme borcundan ve sosyal sigorta primlerinden iŞveren  ile  birlikte  sorumludur  (İK.m.7/III).  Ücretin  geçici  iŞverence  ödeneceğinin  kararlaŞtırılmıŞ  olması, iŞverenin müteselsil sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

İŞçiyi geçici olarak devralan iŞveren grev ve lokavt aŞamasına gelen bir toplu iŞ uyuŞmazlığının tarafı ise, iŞçi grev ve lokavtın uygulanması sırasında çalıŞtırılamaz. İŞveren, iŞçisini grev ve lokavt süresince kendi iŞyerinde çalıŞtırmak zorundadır. Toplu iŞçi çıkarmaya gidilen iŞyerlerinde çıkarma tarihinden itibaren 6 ay içinde toplu

iŞçi çıkarmanın konusu olan iŞlerde geçici iŞ iliŞkisi gerçekleŞmez (İK.m.7/V-VI).

 

 

İŞçi ile devralan iŞveren arasında iŞ sözleŞmesi olmadığından devralan iŞverenin iŞ sözleŞmesini fesih hakkı bulunmamaktadır.  İŞçi  geçici  iŞverene  karŞı  geçerli  veya  haklı  nedenle  feshi  gerektirecek  bir  davranıŞta bulunmuŞsa, fesih hakkı devralan iŞveren tarafından değil devreden iŞveren tarafından kullanılabilir.

 

 

1.5. İŞ SözleŞmesi Yapma Yasakları

 

 

Anayasamıza  göre  kimse  yaŞına,  cinsiyetine  ve  gücüne  uymayan  iŞlerde  çalıŞtırılamaz.  Yine  Anayasamız küçüklerin,   kadınların,   bedeni   ve   ruhi   yetersizliği   olanların   çalıŞma   Şartları   bakımından   özel   olarak korunmalarını öngörmüŞtür (Ay.m.50).

 

 

1.5.1 YaŞ küçüklüğü

 

 

OnbeŞ   yaŞını   doldurmamıŞ   çocukların   çalıŞtırılması   yasak   olup;   14   yaŞını   doldurmuŞ   ve   ilköğretimi tamamlamıŞ olan çocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlaki geliŞmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif iŞlerde çalıŞtırılabilirler. 16 yaŞını doldurmamıŞ genç iŞçiler ağır ve tehlikeli iŞlerde  çalıŞtırılamaz  (İK.m.71).  Maden  ocakları,  kablo  döŞemesi,  kanalizasyon  ve  tünel  inŞaatı  gibi  yer altında/su altında çalıŞılacak iŞlerde 18 yaŞını doldurmamıŞ iŞçilerin çalıŞtırılması yasaktır (İK.m.72).

 

 

1.5.2. Cinsiyet

 

 

Kadın iŞçiler her türlü ağır ve tehlikeli iŞlerde çalıŞtırılamaz. Hangi iŞlerin ağır ve tehlikeli iŞlerden sayılacağı ve kadın iŞçilerin hangi çeŞit  ağır ve tehlikeli iŞlerde  çalıŞtırılabilecekleri Ağır ve  Tehlikeli İŞler Yönetmeliğinde belirtilmektedir (İK.m.85). Maden ocakları, kablo döŞemesi, kanalizasyon ve tünel inŞaatı gibi yer altında/su altında çalıŞılacak iŞlerde her yaŞtaki kadın iŞçilerin çalıŞtırılması yasaktır (İK.m.72).

 

 

1.5.3. Sağlık durumu

 

 

Ondört yaŞından 18 yaŞına kadar (18 dahil) çocuk ve genç iŞçilerin iŞe alınmalarından önce, 6 ayda bir sağlık muayenesinden geçirilmesi zorunludur. Ağır ve tehlikeli iŞlerde çalıŞacak iŞçiler iŞe giriŞte veya iŞin devamı süresince en az yılda bir, bedence bu iŞlere elveriŞli ve dayanıklı oldukları yönünde verilmiŞ muayene raporları

olmadıkça, bu iŞlere alınamaz veya daha sonra çalıŞtırılmazlar (İK.m.86,87).

 

1.5.4. Yabancılık

 

 

4817  sayılı  Yabancıların  ÇalıŞma  İzinleri  Hakkında  Kanun  uyarınca  Türkiye‟nin  taraf  olduğu  ikili  veya  çok taraflı   sözleŞmelerde   aksi   öngörülmedikçe,   yabancıların   Türkiye‟de   bağımlı   veya   bağımsız   çalıŞmaya baŞlamadan  önce  izin  almaları  gerekir.  Bu  izin  ÇalıŞma  ve  Sosyal  Güvenlik  Bakanlığı  tarafından  verilir  ve uzatılır.

 

 

1.6. İŞ SözleŞmesi Yapma Yükümlülükleri

 

 

1.6.1. Özürlüler ve eski hükümlüler

 

 

İŞ Kanunu‟nun 30. maddesi uyarınca iŞverenler, 50 veya daha fazla iŞçi çalıŞtırdıkları özel sektör iŞyerlerinde

%3  özürlü;  kamu  iŞyerlerinde  %4  özürlü  ve  %2  eski  hükümlü  iŞçiyi  meslek,  beden  ve  ruhi  durumlarına uygun  iŞlerde  çalıŞtırmakla  yükümlüdürler.  Aynı  il  sınırları  içinde  birden  fazla  iŞyeri  bulunan  iŞverenin yükümlülüğü toplam iŞçi sayısına göre hesaplanır. 50 iŞçi tespitinde çıraklar, stajyerler, meslek eğitimi gören öğrenciler, alt iŞveren iŞçileri, geçici iŞ iliŞkisi ile çalıŞtırılan iŞçiler, özel güvenlik görevlileri ile yer altı ve su altı iŞlerinde çalıŞtırılanlar dikkate alınmazlar.

Bu kapsamda çalıŞtırılacak iŞçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iŞ sözleŞmesine göre çalıŞtırılan tüm iŞçiler  esas  alınır.  Kısmi  süreli  iŞ  sözleŞmesine  göre  çalıŞanlar,  çalıŞma  süreleri  dikkate  alınarak  tam  süreli çalıŞmaya dönüŞtürülür.

İŞverenler çalıŞtırmakla yükümlü oldukları iŞçileri Türkiye İŞ Kurumu aracılığı ile sağlamak zorunda olup;

çalıŞtırılacak iŞçilerin nitelikleri, çalıŞtırılabilecekleri iŞler, bağlı olacakları özel çalıŞma/mesleğe yöneltilmeleri,

iŞverence nasıl iŞe alınacakları yönetmelikle düzenlenir.

 

 

1.6.2. Maluliyeti sona eren iŞçiler

 

 

Bir iŞyerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan iŞçiler eski iŞyerlerinde tekrar iŞe alınmalarını istedikleri takdirde, iŞveren bunları eski iŞleri veya benzeri iŞlerde boŞ yer varsa derhal, yoksa boŞalacak ilk iŞe baŞka isteklilere tercih ederek, o andaki Şartlarla iŞe almak zorundadır. Aksi halde

iŞveren iŞe alınma isteğinde bulunan eski iŞçiye 6 aylık ücret tutarında tazminat ödemek zorunda kalır

(İK.m.30/V).

 

 

1.6.3. Askerlik veya yasal ödevi sona eren iŞçiler

 

 

Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla iŞinden ayrılan iŞçiler bu ödevin sona ermesinden baŞlayarak 2

ay içinde iŞe girmek istedikleri takdirde iŞveren bunları eski iŞleri veya benzeri iŞlerde boŞ yer varsa derhal, yoksa boŞalacak ilk iŞe baŞka isteklilere tercih ederek, o andaki Şartlarla iŞe almak zorundadır. Aranan Şartlar bulunduğu  halde  iŞveren  iŞ  sözleŞmesi  yapma  yükümlülüğünü  yerine  getirmezse,  iŞe  alınma  isteğinde

bulunan eski iŞçiye 3 aylık ücret tutarında tazminat öder (İK.m.31).

 

 

1.6.4. Toplu iŞten çıkarma kapsamında iŞten çıkarılan iŞçiler

 

 

İŞveren toplu iŞçi çıkarmanın kesinleŞmesinden itibaren 6 ay içinde, aynı nitelikteki iŞ için yeniden iŞçi almak istediği takdirde nitelikleri uygun olanları tercihen iŞe çağırır (İK.m.29/6).

 

 

1.6.5. İŞyeri hekimi ve iŞ venliği uzmanları K 81)

 

 

İŞverenler, devamlı olarak en az 50 iŞçi çalıŞtırdıkları iŞyerlerinde İSG önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iŞ kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, iŞçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, iŞyerindeki iŞçi sayısı, iŞyerinin niteliği ve iŞin tehlike sınıf ve derecesine göre; bir veya birden fazla iŞyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle; sanayiden sayılan iŞlerde iŞ güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla mühendis veya

teknik elemanı görevlendirmekle yükümlüdürler (İK.m.81/I). Ancak iŞverenler, bu yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını, iŞletme dıŞında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak da yerine getirebilirler (İK.m.81/II).

 

 

1.7. Ücret

 

 

Genel anlamda ücret bir kimseye bir iŞ karŞılığında iŞveren veya 3. kiŞiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır (İK.m.32/I). Ücret anayasal düzeyde korunan bir sosyal haktır. Anayasamızın 55. maddesi uyarıca ücret emeğin karŞılığıdır. Devlet, çalıŞanların yaptıkları iŞe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır. Asgari ücretin tespitinde çalıŞanların geçim Şartları ile ülkenin ekonomik durumu da göz önünde bulundurulur.

 

 

1.7.1. Ücretin ödenme Şekli

 

 

Genel anlamda ücret bir kimseye bir iŞ karŞılığında iŞveren veya 3. kiŞiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen  tutardır.  Emre  muharrer  senetle  (bono  ile),  kuponla  veya  yurtta  geçerli  parayı  temsil  ettiği  iddia olunan  bir  senetle  veya  diğer  herhangi  bir  Şekilde  ücret  ödemesi  yapılamaz.  Ücret,  prim,  ikramiye  ve  bu nitelikteki her çeŞit istihkak kural olarak, Türk parası ile ödenir. Yabancı para olarak kararlaŞtırılmıŞ ise ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödeme yapılabilir (İK.m.32).

 

 

1.7.2. Ücretin ödenme yeri

 

 

Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeŞit istihkak kural olarak, iŞyerinde  veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir. ÇalıŞtırdığı iŞçilerin ücret, prim, ikramiye  ve bu nitelikteki her çeŞit istihkakını özel olarak  açılan  banka  hesapları  vasıtasıyla  ödeme  zorunluluğuna  tabi  tutulan  iŞverenler  veya  3.  kiŞiler, iŞçilerinin  ücret,  prim,  ikramiye  ve  bu  nitelikteki  her  çeŞit  istihkaklarını  özel  olarak  açılan  bankahesapları dıŞında ödeyemezler. Meyhane ve benzeri eğlence yerleri ve perakende mal satan dükkan ve mağazalarda, buralarda  çalıŞanlar  hariç,  ücret  ödemesi  yapılamaz.  İŞçi  buralarda  yapılan  ödemeyi  kabul  etmek  zorunda

değildir (İK.m.32).

 

1.7.3. Ücretin ödenme zamanı

 

 

Ücret  en  geç  ayda  bir  ödenir.  İŞ  sözleŞmesi  veya  toplu  iŞ  sözleŞmesi  ile  ödeme  süresi  bir  haftaya  kadar indirilebilir. Ancak iŞ sözleŞmelerinin sona ermesinde, iŞçinin ücreti ile sözleŞme ve Kanundan doğan para ile ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunludur. Yıllık izne çıkan iŞçilerin bu süreye iliŞkin ücretleri  izne  baŞlamadan  peŞin ödenir  veya  avans olarak verilir.  Ücret  alacaklarında  zamanaŞımı süresi  5 yıldır (İK.m.32). 5 yıllık zamanaŞımı ücret alacağının doğduğu andan itibaren iŞlemeye baŞlar.

 

 

Ücreti  ödeme  gününden  itibaren  yirmi  gün  içinde  mücbir  bir  neden  dıŞında  ödenmeyen  iŞçi,  iŞ  görme borcunu  yerine  getirmekten kaçınabilir.  Bu  nedenle  kiŞisel kararlarına  dayanarak iŞ görme  borcunu  yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler  için  mevduata  uygulanan  en  yüksek  faiz  oranı  uygulanır.  Bu  iŞçilerin  bu  nedenle  iŞ  akitleri çalıŞmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni iŞçi alınamaz, bu iŞler baŞkalarına yaptırılamaz (İK.m.34).

 

 

1.7.4. Ücret hesap pusulası

 

 

İŞveren iŞyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde iŞçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya iŞyerinin özel iŞaretini taŞıyan bir pusula vermek zorundadır. Bu pusulada ödemenin günü ve iliŞkin olduğu dönem ile fazla çalıŞma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeŞit eklemeler tutarının ve vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeŞit kesintilerin ayrı ayrı gösterilmesi gerekir. Bu iŞlemler, damga vergisi ve her çeŞit resim ve harçtan muaftır (İK.m.37).

 

 

1.7.5. Ücretin vencesi

 

 

1.7.5.1. Haciz ve devir yasağı

 

 

İŞçilerin  aylık  ücretlerinin  dörtte  birinden  fazlası  haczedilemez  veya  baŞkasına  devir  ve  temlik  olunamaz. Ancak,iŞçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir.  Nafaka  borcu  alacaklılarının  hakları  saklıdır  (İK.m.35).  Haciz  ve  devir  yasağına  iliŞkin  bu  kural  İŞ Kanunu  kapsamı  dıŞında  kalan  tarım  iŞçileri  ile  esnaf  ve  sanatkar  iŞyerinde  çalıŞan  iŞçilere  de  uygulanır (İK.m.113).

 

 

1.7.5.2. Hacizde öncelik

 

 

Bir iŞverenin 3. kiŞiye karŞı olan borçlarından dolayı iŞyerinde bulunan tesisat, malzeme, ham, yarı iŞlenmiŞ

ve tam iŞlenmiŞ mallar ve baŞka kıymetler üzerinde yapılacak haciz ve icra takibi, bu iŞyerinde çalıŞan iŞçilerin icra kararının alındığı tarihten önceki 3 aylık dönem içindeki ücret alacaklarını karŞılayacak kısım ayrıldıktan sonra, kalan kısım üzerinde hüküm ifade eder (İK.m.36/IV).

 

 

1.7.5.3. Alt iŞveren iŞçilerinin ücretlerinin korunması

 

 

Genel/katma  bütçeli  daireler,  mahalli  idareler,  kamu  iktisadi  teŞebbüsleri,  özel  kanunla  kurulan  banka  ve kuruluŞlar; müteahhide verdikleri her türlü yapım ve onarım iŞlerinde çalıŞan iŞçilerin ücretlerinin müteahhit

 

veya   taŞeronlarca   ödenmediğini   tespit   ettikleri   takdirde,   müteahhitten   veya   taŞeronlardan   istenecek

bordrolara göre bu ücretleri bunların hak ediŞlerinden öderler (İK.m.36/I).

 

 

Anılan müteahhitlerin bu iŞverenlerdeki her çeŞit teminat ve hak ediŞleri üzerinde yapılacak her türlü devir ve

el değiŞtirme iŞlemleri veya haciz ve icra takibi, bu iŞte çalıŞan iŞçilerin ücret alacaklarını karŞılayacak kısım ayrıldıktan  sonra,  kalan  kısım  üzerinde  hüküm  ifade  eder.  Bu  maddede  kamu  tüzel  kiŞilerine  ve  bazı teŞekküllere verilen yetkileri asıl iŞveren olarak sorumluluk taŞıyan bütün iŞverenler de kullanmaya yetkilidir (İK.m.36/III).

 

 

1.7.5.4. Ücret Kesme Cezasının Sınırlandırılması

 

 

İŞveren toplu sözleŞme veya iŞ sözleŞmelerinde gösterilmiŞ olan sebepler dıŞında iŞçiye ücret kesme cezası veremez. İŞçi ücretlerinden  ceza  olarak yapılacak kesintilerin iŞçiye  derhal  sebepleriyle  beraber  bildirilmesi gerekir.  İŞçi  ücretlerinden  bu  yolda  yapılacak  kesintiler  bir  ayda  2  gündelikten  veya  parça  baŞına  yahut yapılan iŞ miktarına göre verilen ücretlerde iŞçinin 2 günlük kazancından fazla  olamaz. Bu paralar iŞçilerin eğitimi ve sosyal hizmetleri için kullanılıp harcanmak üzere ÇalıŞma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesabına Bakanlıkça  belirtilecek Türkiye’de  kurulu bulunan ve  mevduat  kabul etme  yetkisini haizbankalardan birine, kesildiği tarihten itibaren bir ay içinde yatırılır. Her iŞveren iŞyerinde bu paraların ayrı bir hesabını tutmaya mecburdur (İK.m.38).

 

 

1.7.5.5. Ücrette İndirim Yapılamaması

 

 

İŞveren  iŞçi  ücretlerinde  tek  taraflı  olarak  indirim  yapamaz.  İŞverenin  tek  taraflı  olarak  iŞçinin  ücretinde

indirim yapma yoluna gitmesi halinde değiŞiklik feshi(İK m.22) hükümleri uygulanır.

 

 

1.8. ÇalıŞma Süreleri

 

 

1.8.1. Genel çeeve

 

 

İŞ  Kanunu  m.63  vd.  maddelerinde  çalıŞma  süreleri  düzenlenmiŞ  ancak  çalıŞma  süresi  tanımına  yer verilmemiŞtir.  İŞ  Kanununa  İliŞkin  ÇalıŞma  Süreleri  Yönetmeliği‟ne  (ÇSY)  göre  çalıŞma  süresi,  iŞçinin çalıŞtırıldığı iŞte geçirdiği süre olup İK.m.66/I deki süreler de ÇS‟den sayılır.

 

 

Normal  çalıŞma  süresi  haftada  en  çok  45  saattir  (İK.m.63)  Aksi  kararlaŞtırılmamıŞsa  bu  süre  iŞyerinde haftanın   çalıŞılan   günlerine   eŞit   ölçüde   bölünerek   uygulanır.   İŞgünlerinden   birinde   kısmen   çalıŞılan iŞyerlerinde bu süre, haftalık çalıŞma süresinden düŞüldükten sonra, çalıŞılan sürenin çalıŞılan gün sayısına bölünmesi suretiyle günlük çalıŞma süresi belirlenir (ÇSY.m.4/II). Günlük çalıŞma süresinin baŞlangıç ve bitiŞ saatleri  iŞyerlerinde  iŞçilere  duyurulur  ve  iŞin  niteliğine  göre  iŞin baŞlama  ve  bitiŞ saatleri  iŞçiler  için  farklı Şekilde düzenlenebilir (İK.m.67).

 

 

Tarafların yazılı anlaŞması ile haftalık çalıŞma süresinin çalıŞılan günlere günde  11 saati aŞmamak Şartı ile farklı  Şekilde  dağıtılabilmesi  mümkündür  (İK.m.63/II;  ÇSY.m.5).  Bu  ihtimalde  2  aylık  süre  içinde  iŞçinin haftalık  ortalama  çalıŞma  süresi  normal  haftalık  çalıŞma  süresini  aŞamaz  (toplu  iŞ  sözleŞmesi  ile  aylık

denkleŞtirme  süresi  4  aya  kadar  artırılabilir).  Günlük  çalıŞma  süresi  her  ne  Şekilde  olursa  olsun  11  saati

 

aŞamaz  (ÇSY.m.4/III).  Ancak denkleŞtirme  dönemi içinde  günlük  ve  haftalık ÇS‟ler  ile  denkleŞtirme  süresi uygulamasının baŞlangıç/bitiŞ tarihlerini iŞveren belirler (ÇSY.m.5).

 

 

1.8.2. ÇalıŞma süresinden sayılan haller

 

 

İŞ Kanunu 66. maddesinde, fİŞli çalıŞma sürelerinin dıŞındaki bazı sürelerin de (farazi çalıŞma süreleri) günlük çalıŞma süresinden sayılacağı hükme bağlanmıŞtır. Buna göre yer altında/su altında çalıŞılacak iŞlerde iŞçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalıŞma yerlerine inmeleri veya girmeleri ve bu yerlerdençıkmaları için gereken süreler; iŞçilerin iŞveren tarafından  iŞyerlerinden  baŞka  bir  yerde  çalıŞtırılmak  üzere  gönderilmeleri  halinde yolda geçen süreler; iŞçinin iŞinde ve her an iŞ görmeye hazır bir halde bulunmakla beraber çalıŞtırılmaksızın

ve çıkacak iŞi bekleyerek boŞ geçirdiği süreler; iŞçinin iŞveren tarafından baŞka bir yere gönderilmesi veya iŞveren evinde veya bürosunda yahut iŞverenle ilgili  herhangi bir  yerde meŞgul edilmesi suretiyle asıl iŞini yapmaksızın geçirdiği süreler; iŞçilerin yerleŞim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan iŞyerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri gereken her türlü iŞlerde bunların toplu ve düzenli bir Şekilde götürülüp getirilmeleri esnasında geçen süreler, günlük çalıŞma süresinden sayılır.

 

 

1.8.3. Gece çalıŞması

 

 

ÇalıŞma hayatında gece, en geç saat 20.00’den – en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve her durumda en fazla 11 saat süren dönemdir (İK.m.69/I). İŞçi kısmen gündüz, kısmen de gece dönemine giren saatlerde çalıŞmakta  ise;  çalıŞma  süresinin  yarısından  çoğu  gece  dönemine  rastladığı  takdirde  bu  çalıŞmalar  gece çalıŞması  sayılır  (Postalar  Halinde  ÇalıŞma  Yönetmeliği,  m.7/II).  İŞçilerin  gece  çalıŞmaları  en  çok  7,5  saat olabilir.  Sanayiye  ait  iŞlerde  18  yaŞını  doldurmamıŞ  çocuk  ve  genç  iŞçilerin  gece  çalıŞtırılmaları  yasaktır (İK.m.73/I). Kadın iŞçiler hakkında böyle bir yasak söz konusu olmayıp; bunların gece çalıŞtırılmalarına iliŞkin usul   ve   esaslar   Kadın   İŞçilerin   Gece   Postalarında   ÇalıŞmalarına   İliŞkin   Yönetmelikte   düzenlenmiŞtir (İK.m.73/II).

 

 

İŞ Kanunu m.69/IV hükmü uyarınca gece çalıŞtırılacak iŞçilerin sağlık durumlarının gece çalıŞmasına uygun olduğu, iŞe baŞlamadan önce alınacak sağlık raporu ile belgelenmelidir. Aynı Şekilde gece çalıŞtırılan iŞçiler en geç 2 yılda bir defa iŞveren tarafından periyodik sağlık kontrolünden geçirilirler. İŞçilerinin sağlık kontrollerinin masrafları iŞveren tarafından karŞılanır. Gece çalıŞması nedeniyle sağlığının bozulduğunu raporla belgeleyen iŞçiye iŞveren, mümkünse gündüz postasında durumuna uygun bir iŞ verir (İK.m.69/V).

 

 

1.8.4. Postalar halinde çalıŞma

 

 

İŞyerinde gündüz ve gece çalıŞması iŞin niteliğiden doğabileceği gibi, iŞveren de postalar halinde çalıŞmaya karar verebilir. İŞçiler kural olarak gece postalarında 7.5 saatten fazla çalıŞtırılamaz. İŞçilerin sürekli olarak gece  postalarında  çalıŞtırılmaları  İŞ Kanunu m.69/VII  hükmü ile  önlenmiŞtir. Hükme  göre  gece  ve  gündüz iŞletilen ve nöbetleŞe iŞçi postaları kullanılan iŞlerde, bir çalıŞma haftası gece çalıŞtırılan iŞçilerin, ondan sonra gelen 2. çalıŞma haftası gündüz çalıŞtırılmaları suretiyle postalar sıraya konur. Gece ve gündüz postalarında 2 haftalık nöbetleŞme esası da uygulanabilir. Postası değiŞtirilecek iŞçi kesintisiz en az 11 saat dinlendirilmeden diğer  postada  çalıŞtırılamaz  (İK.m.69/son).  Postalar  halinde  iŞçi  çalıŞtırılarak  yürütülen  iŞlerde,  iŞçilere

haftanın bir gününde 24 saaten az olmamak üzere hafta tatili verilmesi zorunludur (PHÇY.m.11).

 

1.8.5. Normalden az çalıŞma süreleri

 

 

İŞ Kanunu m.63/son hükmü uyarınca sağlık kuralları bakımından günde ancak 7,5 saat ve daha az çalıŞılması gereken iŞleri düzenlemek üzere yönetmelik çıkarılmıŞtır. Bu yönetmelikte uzun süre çalıŞılması iŞ sağlığı ve güvenliği  bakımından  tehlikeli  iŞler,  günde  ancak  7,5  saat  ve  7,5  saatten  az  çalıŞılabilecek  iŞler  olarak sınıflandırılmıŞtır.  Bu  yönetmelik  kapsamına  giren  iŞlerde,  fazla  çalıŞma  yapılamaz.  Bu  iŞlerde  çalıŞtırılan iŞçiler, günlük en çok iŞ sürelerinde çalıŞtırıldıktan sonra diğer herhangi bir iŞte çalıŞtırılamaz.

 

 

1.8.6. Haftalık iŞgünlerine bölünemeyen çalıŞma süreleri

 

 

Kara ve demiryolları ile deniz, göl ve akarsularda hareket halindeki taŞıtlarda yapılan ve Deniz İŞ Kanununa tabi  olmayan  taŞıma  iŞlerinde  çalıŞma  süresinin  haftanın  iŞgünlerine  bölünmesi  suretiyle  yürütülmesinde, nitelikleri  bakımından  olanak  bulunmayan  iŞlerde  çalıŞma  dönemine  ve  iŞ  sürelerine  uygulanacak  usul  ve esaslar, İŞ Kanunu m.76/I hükmü uyarınca çıkarılan yönetmelikte düzenlenmiŞtir. Bu iŞlerde iŞverenlere en az

2,  en  çok  6  aylık  bir  çalıŞma  döneminde  iŞ  sürelerini  denkleŞtirme  olanağı  sağlanmaktadır.  Yönetmelik kapsamına giren iŞlerde bir çalıŞma dönemi içindeki  haftalık çalıŞma süresi 45  saatten az veya  çok olarak belirlenebilir.  Ancak  bu  çalıŞma  dönemindeki  çalıŞma  süresinin  bir  iŞ  haftasına  düŞen  ortalaması  45  saati geçemez.  YoğunlaŞtırılmıŞ  iŞ  haftalarında  günlük  çalıŞma  süresi  11  saati,  gece  çalıŞma  süresi  7.5  saati, profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taŞıt kullananların günlük çalıŞma süresi ise 9 saati geçemez.

 

 

1.8.7. Telafi çalıŞması

 

 

İŞ Kanunu m.64/I hükmü uyarınca zorunlu nedenlerle iŞin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya  sonra  iŞyerinin  tatil  edilmesi  veya  benzer  nedenlerle  iŞyerinde  normal  ÇS‟lerin  önemli  ölçüde  altında çalıŞılması veya tamamen tatil edilmesi ya da iŞçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, iŞveren 2 ay içinde  çalıŞılmayan  süreler  için  telafi  çalıŞması  yaptırabilir.  Bu  çalıŞmalar  fazla  çalıŞma  veya  fazla  sürelerle çalıŞma sayılmaz. Telafi çalıŞmaları, günlük en çok çalıŞma süresini aŞmamak koŞulu ile günde 3 saatten fazla olamaz. Tatil günlerinde telafi çalıŞması yaptırılamaz.

 

 

1.8.8. Fazla çalıŞma

 

 

1.8.8.1.Normal fazla çalıŞma

 

 

Ülkenin  genel  yararları  yahut  iŞin  niteliği  veya  üretimin  artırılması  gibi  nedenlerle  fazla  çalıŞma  yapılabilir. Fazla  çalıŞma  (FÇ),  Kanunda  yazılı  koŞullar  çerçevesinde,  haftalık  45  saati  aŞan  çalıŞmalardır.  63..madde hükmüne  göre  denkleŞtirme  esasının  uygulandığı  hallerde, iŞçinin haftalık ortalama  çalıŞma  süresi, normal haftalık iŞ süresini aŞmamak koŞulu ile, bazı haftalarda toplam 45 saati aŞsa dahi bu çalıŞmalar fazla çalıŞma sayılmaz (İK.m.41/I).

 

 

Her  bir  saat fazla  çalıŞma için verilecek ücret  normal  çalıŞma  ücretinin saat  baŞına  düŞen miktarının %50 yükseltilmesi  suretiyle  ödenir  (İK.m.41/II).  Haftalık  çalıŞma  süresinin  sözleŞmelerle  45  saatin  altında belirlendiği durumlarda yukarıda belirtilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama haftalık çalıŞma süresini aŞan

ve 45saate kadar  yapılan çalıŞmalar fazla sürelerle çalıŞmalardır. Fazla sürelerle  çalıŞmalarda, her bir saat

 

fazla çalıŞma için verilecek ücret normal çalıŞma ücretinin saat baŞına düŞen miktarının %25 yükseltilmesiyle ödenir (İK.m.41/III).

 

 

FÇ veya fazla sürelerle çalıŞma yapan iŞçi isterse, bu çalıŞmalar karŞılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıŞtığı her saat karŞılığında 1 saat 30 dakikayı, fazla sürelerle çalıŞtığı her saat karŞılığında 1 saat 15 dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir (İK.m.41/IV).

İŞçi hak ettiği serbest zamanı 6 ay zarfında, çalıŞma süreleri içinde ve ücretinde bir kesinti olmadan kullanır

(İK.m.41/V).

 

 

Fazla  saatlerle  çalıŞmak  için  iŞçinin  onayının  alınması  gerekir.  FÇ  ihtiyacı  olan  iŞverence  bu  onay  her yılbaŞında iŞçilerden yazılı olarak alınır ve iŞçi özlük dosyasında saklanır (FÇY). Fazla çalıŞma süresinin toplamı

bir yılda 270 saatten fazla olamaz (İK.m.41/VIII). Yönetmeliğe göre bu süre sınırı iŞyerlerine ve yürütülen iŞlere değil, iŞçilerin Şahıslarına iliŞkindir.

 

 

Günde ancak 7,5 saat veya daha az çalıŞılması gerekli iŞlerde, gece çalıŞmalarında, yer altında veya sualtında yapılan iŞlerde fazla çalıŞma yaptırılamaz (İK.m.41/VI; FÇY.m.7). 18 yaŞını doldurmamıŞ iŞçilere; sağlıklarının elvermediği sağlık raporu ile belgelenen iŞçilere; gebe, yeni doğum yapmıŞ ve çocuk emziren iŞçilere de fazla çalıŞma yaptırılamaz (FÇY.m.8). Yönetmelik kısmi süreli iŞ sözleŞmesi ile çalıŞan iŞçilere de fazla çalıŞma ve fazla  sürelerle  çalıŞma  yaptırılamayacağını  düzenlemektedir.  Ancak  bu  hüküm  İŞ  Kanunu  m.41  hükmüne aykırılık teŞkil etmektedir.

 

 

1.8.8.2. Zorunlu nedenlerle fazla çalıŞma

 

 

Gerek bir arıza sırasında, gerek bir arızanın mümkün görülmesi halinde yahut makineler veya araç ve gereç

için  hemen  yapılması  gerekli  acele  iŞlerde  yahut  zorlayıcı  sebeplerin  ortaya  çıkmasında,  iŞyerinin  normal çalıŞmasını sağlayacak dereceyi aŞmamak koŞulu ile iŞçilerin hepsi veya bir kısmına fazla çalıŞma yaptırılabilir.

Bu  durumda  fazla  çalıŞma  yapan  iŞçilere  uygun  bir  dinlenme  süresi  verilmesi  zorunludur  (İK.m.42/I).  İŞçi

zorunlu  fazla  çalıŞma  ile  o  hafta  45  saatin  üstünde  çalıŞtırılmıŞsa  %50  zamlı  ücrete  hak  kazanır.  Haftalık çalıŞma  süresi  45  saatin  altında  kararlaŞtırılmıŞsa,  zorunlu  fazla  çalıŞma  ile  bunun  üzerine  çıkılmıŞsa  %25 zamlı ücret ödenir (İK.m.42/II).

 

 

1.8.8.3. Olağanüstü nedenle fazla çalıŞma

 

 

Seferberlik sırasında ve bu süreyi aŞmamak Şartıyla yurt savunmasının gereklerini karŞılayan iŞyerlerinde fazla çalıŞmaya  lüzum  görülürse,  iŞlerin  çeŞidine  ve  ihtiyacın  derecesine  göre  Bakanlar  Kurulu  günlük  çalıŞma süresini, iŞçinin en çok çalıŞma gücüne çıkarabilir (İK.m.43).

Olağanüstü fazla çalıŞmalarda da iŞçinin onayı aranmaz (FÇY.m.9/I). İŞçi olağanüstü fazla çalıŞma ile o hafta

45  saatin  üstünde  çalıŞtırılmıŞsa  %50  zamlı  ücrete  hak  kazanır.  Haftalık  çalıŞma  süresi  45  saatin  altında kararlaŞtırılmıŞsa, olağanüstü fazla çalıŞma ile bunun üzerine çıkılmıŞsa %25 zamlı ücret ödenir (İK.m.43/II).

 

 

 

 

1.9. Dinlenme Süreleri

 

 

1.9.1. Günlük dinlenme: ara dinlenmesi

 

 

Günlük  çalıŞma  süresinin  ortalama  bir  zamanında  o  yerin  gelenekleri  ve  iŞin  gereğine  göre  ayarlanmak suretiyle iŞçilere; 4 saat veya daha kısa süreli iŞlerde 15 dakika, 4 saatten fazla ve 7.5 saate kadar (7.5 saat dahil) süreli iŞlerde yarım saat, 7.5 saatten fazla süreli iŞlerde 1 saat ara dinlenmesi verilir. Bu süreler asgari olup, sözleŞmelerle daha uzun ara dinlenmeleri kararlaŞtırılabilir. Günlük çalıŞma süresinin baŞlama ve bitiŞ saatleri  ile  dinlenme  saatleri  iŞyerinde  iŞçilere  duyurulur.  Bu  dinlenme  süreleri  en  az  olup  aralıksız  verilir. Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve iŞin niteliği göz önünde tutularak sözleŞmeler ile aralıklı         olarak             kullandırılabilir.                   Dinlenmeler      bir    iŞyerinde      iŞçilere      aynı     veya     değiŞik     saatlerde kullandırılabilir. Ara dinlenmeleri çalıŞma süresinden sayılmaz (İK.m.68).

 

 

1.9.2. Hafta tatili

 

 

İŞ  Kanunu  kapsamına  giren  iŞyerlerinde  iŞçilere,  tatil  gününden  önce  İŞ  Kanunu  m.63  hükmüne  göre belirlenen iŞ günlerinde çalıŞmıŞ olmaları koŞulu ile 7 günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az 24 saat dinlenme  (hafta  tatili)  verilir  (İK  46/1).  Ulusal  Bayram  ve  Genel  Tatiller  Hakkında  Kanunun  3.  maddesi uyarınca  hafta  tatili  Pazar  günüdür.  Hafta  Tatili  Hakkında  Kanuna  göre  ise  sürekli  çalıŞma  zorunluluğu bulunan  iŞyerlerinde  Pazar  günü  tatil  yapmama  olanağı  vardır.  Hafta  Tatili  Hakkında  Kanuna  göre  bu iŞyerlerinde pazar günü çalıŞan iŞçilere hafta içinde bir tatil günü verilmesi zorunludur.

 

 

ÇalıŞma süresinden sayılan zamanlar (İK 66); günlük ücret ödenen veya ödenmeyen, yasal veya sözleŞmesel tatil günleri; evlenme, doğum ve ölümlerde 3 güne  kadar verilmesi gereken izin süreleri, bir haftalık süre içinde kalmak üzere iŞveren tarafından verilen diğer izinlerle, hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri çalıŞılmıŞ günler gibi dikkate alınır (İK.m.46/III).

 

 

ÇalıŞılmayan hafta tatili günü için iŞverence bir iŞ karŞılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir (İK

46/II). İŞçi hafta tatilinde çalıŞtırılırsa çalıŞmadan hak kazandığı ücretine ek olarak  1,5 günlük ücrete daha hak kazanır.

 

 

1.9.3. Ulusal bayram ve genel tatiller

 

 

Ulusal Bayram  ve Genel Tatiller (UBGT)  2429 sayılı  kanunda düzenlenmiŞtir. Kanuna göre 29 Ekim  Ulusal

Bayram olup; 28 Ekim saat 13.00‟de baŞlar ve 29 Ekim günü devam eder. Genel tatil günleri 23 Nisan, 19

Mayıs, 30 Ağustos, Ramazan (3,5), Kurban (4,5), YılbaŞı ve 1 Mayıstır. UBGT günleri cuma günü akŞam sona erdiğinde cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.

 

 

Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde resmi daire ve kuruluŞlar tatil edilir. 29 Ekim günü özel iŞyerlerinin

de kapanması zorunludur. Niteliği bakımından sürekliliğinde zorunluluk bulunan iŞlerde 29 Ekim günü de iŞçi çalıŞtırılması mümkündür.

 

Ulusal  bayram  ve  genel  tatil  günlerinde  iŞyerlerinde  çalıŞılıp  çalıŞılmayacağı  toplu  iŞ  sözleŞmesi  veya  iŞ sözleŞmeleri ile kararlaŞtırılır. SözleŞmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalıŞılması için iŞçinin onayı gereklidir (İK.m.44/I). İŞ Kanunu kapsamına giren iŞyerlerinde çalıŞan iŞçilere, kanunlarda ulusal bayram  ve  genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde  çalıŞmazlarsa, bir  iŞ karŞılığı  olmaksızın  o günün ücretleri  tam  olarak,  tatil  yapmayarak  çalıŞırlarsa  ayrıca  çalıŞılan  her  gün  için  bir  günlük  ücreti  ödenir (İK.m.47/I).

 

 

1.9.4. Yıllık ücretli izin

 

 

1.9.4.1. Genel çerçeve

 

 

İŞyerinde  iŞe  baŞladığı  günden  itibaren,  deneme  süresi  de  içinde  olmak  üzere,  en  az  bir  yıl  çalıŞmıŞ  olan iŞçilere yıllık ücretli izin verilir (İK.m.53/I). Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez (İK.m.53/II). Yıllık ücretli

izin hakkını kullanmakta olan iŞçinin izin süresi içinde ücret karŞılığı bir iŞte çalıŞtığı anlaŞılırsa, bu izin süresi içinde  kendisine  ödenen  ücret  iŞveren  tarafından  geri  alınabilir  (İK.m.58).  Toplu  iŞ  sözleŞmesi  veya  iŞ sözleŞmelerine  ücretli  izin  haklarına  aykırı  hükümler  konulamaz  (İK.m.45/I).  Yıllık  ücretli  izin  konusunda iŞçilere daha elveriŞli hak ve menfaatler sağlayan kanun, toplu iŞ sözleŞmesi, iŞ sözleŞmesi veya gelenekten doğan kazanılmıŞ haklar saklıdır (İK.m.45/II).

 

 

1.9.4.2. Yıllık ücretli izne hak kazanma koŞulları

 

 

İŞçinin  yıllık  ücretli  izne  hak  kazanabilmesi  için  iŞyerinde  fİŞlen  iŞe  baŞladığı  günden  itibaren  en  az  bir  yıl çalıŞmıŞ olması gerekir. Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında iŞçilerin, aynı iŞverenin

bir  veya  çeŞitli iŞyerlerinde  çalıŞtıkları  süreler  birleŞtirilerek göz  önüne  alınır. İu  kadar  ki,  bir  iŞverenin bu Kanun kapsamına giren iŞyerinde çalıŞmakta olan iŞçilerin aynı iŞverenin iŞyerlerinde bu Kanun kapsamına girmeksizin  geçirmiŞ  bulundukları  süreler  de  hesaba  katılır  (İK.m.54/I).  Bir  yıllık  süre  içinde  (İK.m.55‟de sayılan  haller  dıŞındaki  sebeplerle)  iŞçinin  devamının  kesilmesi  halinde  bu  boŞlukları  karŞılayacak  kadar hizmet süresi eklenir ve bu suretle iŞçinin izin hakkını elde etmesi için gereken bir yıllık hizmet süresinin bitiŞ tarihi gelecek hizmet yılına aktarılır (İK.m.54/II). İŞçinin gelecek izin hakları için geçmesi gereken bir yıllık hizmet süresi, bir önceki izin hakkının doğduğu günden baŞlayarak gelecek hizmet yılına doğru ve II. fıkra ve İK.m.55 hükümleri gereğince hesaplanır. İŞçi İK.m.54/I-III ve İK.m.55 hükümlerine göre hesaplanacak her hizmet yılına karŞılık, yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde kullanır (İK.m.54/IV). Aynı bakanlığa bağlı iŞyerleri

ile  aynı  bakanlığa  bağlı  tüzel  kiŞilerin  iŞyerlerinde  geçen  süreler  ve  kamu  iktisadi  teŞebbüsleri  yahut  özel kanuna  veya  özel  kanunla  verilmiŞ  yetkiye  dayanılarak  kurulan  banka  ve  kuruluŞlar  veya  bunlara  bağlı iŞyerlerinde  geçen  süreler,  iŞçinin  yıllık  ücretli  izin  hakkının  hesaplanmasında  göz  önünde  bulundurulur (İK.m.54/V).

Yıllık ücretli izne hak kazanmada gerekli olan bir yıllık sürenin hesabında sadece iŞçinin fİŞlen çalıŞtığı süreler değil, yasayla çalıŞılmıŞ gibi sayılan süreler de (İK.m.55) dikkate alınır. İhbar süresi + 6 hafta ile sınırlı olmak üzere iŞçinin kaza veya hastalık sebebiyle iŞine gidemediği günler; kadın iŞçilerin İK.m.74 kapsamında doğum öncesi  ve  sonrası  izinleri;  90  günle  sınırlı  olmak  üzere  iŞçinin  muvazzaf  askerlik  dıŞında  manevra  veya yasadan dolayı görevlendirildiği süreler; 15 günle sınırlı olmak üzere çalıŞtığı iŞyerinde zorlayıcı nedenlerden dolayı iŞin bir haftadan çok tatil edildiği süreler; İKm.66 uyarınca iŞçinin günlük çalıŞma süresinden sayılan

zamanlar; hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri; röntgen muayenehanelerinde çalıŞanlara pazardan

 

baŞka  verilmesi  gereken  yarım  günlük  izinler;  iŞçilerin  arabuluculuk  toplantılarına  katılmaları,  hakem kurullarında bulunmaları, bu kurullarda iŞçi temsilciliği görevlerini yapmaları, çalıŞma hayatı ile ilgili mevzuata göre  kurulan  meclis,  kurul,  komisyon  ve  toplantılara  yahut  iŞçilik  konuları  ile  ilgili  uluslararası  kuruluŞların konferans,  kongre  veya  kurullarına  iŞçi  veya  sendika  temsilcisi  olarak  katılması  sebebiyle  iŞlerine  devam edemedikleri  günler;  iŞçilerin  evlenmelerinde  3  güne  kadar,  ana  veya  babalarının,  eŞlerinin,  kardeŞ  veya çocuklarının  ölümünde  3  güne  kadar  verilecek  izinler;  iŞveren  tarafından  verilen  diğer  izinler;  4447  sayılı Kanun Ek.m.2‟deki kısa çalıŞma süreleri; iŞçiye önceki yıl verilmiŞ bulunan yıllık ücretli izin süresi, yıllık izne hak kazanmada çalıŞılmıŞ gibi sayılır (İK.m.55).

Yıllık  ücretli  izne  hak  kazanma  açısından  iŞçinin  belirli  veya  belirsiz  süreli  iŞ  sözleŞmesiyle  çalıŞması  önem taŞımaz. İŞyerinde bir yıl belirli süreli sözleŞmeyle çalıŞan iŞçi de yıllık ücretli izne kazanır. Kısmi süreli veya çağrı üzerine çalıŞan iŞçiler yıllık ücretli izin hakkından tam süreli çalıŞanlar gibi yararlanır ve farklı iŞleme tabi tutulamaz. Bunların her yıl için hak ettikleri izinleri, bir sonraki yıl izin süresi içine isabet eden kısmi süreli iŞ günlerinde çalıŞmayarak kullanılır (YÜİY.m.13).

 

 

1.9.4.3. Yıllık ücretli izin süreleri

 

 

Yıllık ücretli izin süresi hizmet süresi; 1 yıldan 5 yıla kadar (beŞ yıl dahil) olanlara 14 günden; 5 yıldan fazla

15 yıldan az olanlara 20 günden; 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olamaz. Ancak 18 ve daha küçük yaŞtaki iŞçilerle, 50 ve daha yukarı yaŞtaki iŞçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz. Yıllık ücretli izin sürelerİŞŞ sözleŞmeleri ve toplu iŞ sözleŞmeleri ile artırılabilir (İK.m.53).

Yıllık ücretli izin süresi kural olarak iŞveren tarafından bölünemez. Ancak tarafların anlaŞmasıyla bir bölümü

10 günden az olmamak üzere üçe bölünebilir. İŞverence yıl içinde verilmiŞ bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez. Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında

izin  süresine  rastlayan  hafta  tatili  ile  ulusal  bayram  ve  genel  tatil  günleri  izin  süresinden  sayılmaz.

ÇalıŞılmayan  cumartesi  günleri  yıllık  ücretli  izin  süresine  eklenmez.  Yıllık  ücretli  izinlerini  iŞyerinin  kurulu bulunduğu yerden baŞka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koŞulu

ile  gidiŞ  ve  dönüŞlerinde  yolda  geçecek  süreleri  karŞılamak  üzere  toplam  dört  güne  kadar  ücretsiz  izin

verilmelidir (İK.m.56).

 

 

1.10. İŞ SözleŞmesinin Feshi

 

 

1.10.1. Süreli fesih

 

 

1.10.1.1. Genel çerçeve

 

 

Sadece  süreli  belirsiz  iŞ  sözleŞmelerinde  kullanılabilen  bir  fesih  türüdür.  İŞ  Kanunu‟nun  17.  maddesinde düzenlenmiŞtir.  Maddeye  göre  belirsiz  süreli  iŞ  sözleŞmelerinin  feshinden  önce  durumun  diğer  tarafa bildirilmesi gerekir. Bu bildirim (ihbar) süreleri iŞçinin kıdemine göre değiŞir. Kıdemi 6 aydan az olan iŞçi için 2 hafta; 6 ay ile 1,5 yıl arası kıdemi olan iŞçi için 4 hafta; 1,5 yıl-3 yıl arası kıdemi olan iŞçi için 6 hafta ve 3 yıldan fazla kıdemi olan iŞçi için 8 haftalık ihbar süreleri öngörülmüŞtür. Süreli fesihte iŞ sözleŞmeleri, fesih bildiriminden itibaren iŞleyecek olan bu ihbar süresinin sonunda feshedilmiŞ sayılır (İK.m.17/I). İhbar süreleri

asgari olup sözleŞmeler ile artırılabilir (İK.m.17/II).

 

1.10.1.2. İhbar süresine ait ücretin iŞverence peŞin olarak ödenmesi

 

 

İŞveren  bildirim  süresine  ait  ücreti  peŞin  vermek  suretiyle  iŞ  sözleŞmesini  feshedebilir  (İK.m.17/IV).  PeŞin ödemede  ücrete  ek  olarak  iŞçiye  sağlanmıŞ  para  veya  para  ile  ölçülmesi  mümkün  sözleŞme  veKanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur (İK.m.17/VI).

 

 

1.10.1.3. Bildirim sürelerine uyulmaması: Usulsüz fesih ve ihbar tazminatı

 

 

Bildirim  Şartına  uymayan  taraf,  bildirim  süresine  iliŞkin  ücret  tutarında  tazminat  (ihbar  tazminatı)  ödemek zorundadır (İK.m.17/III).İhbar tazminatının hesabında ücrete ek olarak iŞçiye sağlanmıŞ para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleŞme veKanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur (İK.m.17/VI).

 

 

1.10.1.4. İŞverenin süreli fesih hakkını kötüye kullanması: Kötü niyet tazminatı

 

 

İŞ güvencesi kapsamında olmayan iŞçilerin iŞ sözleŞmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda  iŞçiye  bildirim  süresinin  3  katı  tutarında  tazminat  ödenir.  Fesih  için  bildirim  Şartına  da uyulmaması,  4.  fıkra  uyarınca  ayrıca  tazminat  ödenmesini  gerektirir  (İK.m.17/V).  Kötü  niyet  tazminatının hesabında ücrete ek olarak iŞçiye sağlanmıŞ para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleŞme ve Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur (İK.m.17/VI).

 

 

1.10.1.5. İŞçiye yeni iŞ arama izni verilmesi

 

 

Bildirim süreleri içinde iŞveren, iŞçiye yeni bir iŞ bulması için gerekli olan iŞ arama iznini iŞ saatleri içinde ve ücret  kesintisi  yapmadan  vermeye  mecburdur. İŞ arama  izninin süresi günde  2  saatten az  olamaz  ve  iŞçi isterse iŞ arama izin saatlerini birleŞtirerek toplu kullanabilir. Ancak iŞ arama iznini toplu kullanmak isteyen iŞçi, bunu iŞten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu iŞverene bildirmek zorundadır. İŞveren yeni iŞ arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye iliŞkin ücret iŞçiye ödenir. İŞveren, iŞ arama izni esnasında iŞçiyi çalıŞtırır ise iŞçinin izin kullanarak bir çalıŞma karŞılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıŞtırdığı sürenin ücretini %100 zamlı öder (İK.m.27).

 

 

1.10.2. Haklı nedenle derhal fesih

 

 

1.10.2.1. İŞçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı

 

 

4857 sayılı İŞ Kanunu‟nun 24. maddesinde düzenlenmiŞtir. Madde uyarınca süresi belirli olsun veya olmasın iŞçi,  aŞağıda  yazılı  hallerde  iŞ  sözleŞmesini  sürenin  bitiminden  önce  veya  bildirim  süresini  beklemeksizin feshedebilir:

 

 

1.10.2.1.1. Sağlık sebepleri

 

 

İŞ sözleŞmesinin konusu olan iŞin yapılması iŞin niteliğinden doğan bir sebeple iŞçinin sağlığı veya yaŞayıŞı

için tehlikeli olursa; iŞçinin sürekli olarak yakından ve doğrudanbuluŞup görüŞtüğü iŞveren yahut baŞka bir

iŞçi bulaŞıcı  veya  iŞçinin iŞi  ile  bağdaŞmayan bir  hastalığa  tutulursa  iŞçi iŞ  sözleŞmesini derhal  feshedebilir

(İK.m.24/I).

 

1.10.2.1.2. İŞverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan fİŞl ve iŞlemleri

 

 

İŞveren iŞ sözleŞmesi yapıldığı sırada bu sözleŞmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlıŞ vasıflar veya Şartlar  göstermek  yahut  gerçeğe  uygun  olmayan  bilgiler  vermek  veya  sözler  söylemek  suretiyle  iŞçiyi yanıltırsa; iŞveren iŞçinin veya ailesi üyelerinden birinin Şeref ve namusuna dokunacak Şekilde sözler söyler, davranıŞlarda  bulunursa  veya  iŞçiye  cinsel  tacizde  bulunursa;  iŞveren  iŞçiye  veya  ailesi  üyelerinden  birine karŞı  sataŞmada  bulunur  veya  gözdağı  verirse  yahut  iŞçiyi  veya  ailesi  üyelerinden  birini  kanuna  karŞı davranıŞa özendirir, kıŞkırtır veya sürüklerse; iŞveren iŞçiye ve ailesi üyelerinden birine karŞı hapsi gerektiren

bir suç iŞlerse yahut iŞçi hakkında Şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnat veya ithamlarda bulunursa; iŞçinin

diğer bir iŞçi veya 3. kiŞiler tarafından iŞyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu iŞverene bildirmesine rağmen  gerekli  önlemler  alınmazsa;  iŞveren  tarafından  iŞçinin  ücreti  kanun  hükümleri  veya  sözleŞme Şartlarına  uygun  olarak  hesap  edilmez  veya  ödenmezse;  ücretin  parça  baŞına  veya  iŞ  tutarı  üzerinden ödenmesi  kararlaŞtırılıp  da  iŞveren  tarafından  iŞçiye  yapabileceği  sayı  ve  tutardan  az  iŞ  verildiği  hallerde, aradaki  ücret  farkı  zaman  esasına  göre  ödenerek  iŞçinin  eksik  aldığı  ücret  karŞılanmazsa;  iŞveren  çalıŞma Şartlarını uygulamazsa iŞçi iŞ sözleŞmesini derhal feshedebilir (İK.m.24/II)

 

 

1.10.2.1.3. Zorlayıcı sebepler

 

 

İŞçinin  çalıŞtığı  iŞyerinde  bir  haftadan  fazla  süre  ile  iŞin  durmasını  gerektirecek  zorlayıcı  sebepler  ortaya çıkarsa iŞçi iŞ sözleŞmesini derhal feshedebilir (İK.m.24/III).

 

 

1.10.2.2. İŞverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı

 

 

4857 sayılı İŞ Kanunu‟nun 24. maddesinde düzenlenmiŞtir. Madde uyarınca süresi belirli olsun veya olmasın iŞveren, aŞağıda yazılı hallerde iŞ sözleŞmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

 

 

1.10.2.2.1. Sağlık sebepleri

 

 

İŞçinin  kendi  kastından  veya  derli  toplu  olmayan  yaŞayıŞından  yahut  içkiye  düŞkünlüğünden  doğacak  bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına 3 iŞ günü veya bir ayda beŞ iŞ gününden fazla sürmesi halinde; iŞçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu

ve  iŞyerinde  çalıŞmasında  sakınca  bulunduğunun  Sağlık  Kurulunca  saptanması  durumunda  iŞveren  iŞ

sözleŞmesini derhal feshedebilir (İK.m.25/I).

 

 

Yukarıda  sayılan  sebepler  dıŞında  iŞçinin  hastalık,  kaza,  doğum  ve  gebelik  gibi  hallerde  iŞveren  için  iŞ sözleŞmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin iŞçiye iliŞkin ihbar süresinin 6 hafta aŞmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre (ihbar süresi+6 hafta) doğum izninin bitiminde baŞlar.

1.10.2.2.2. İŞçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan fİŞl ve iŞlemleri

 

 

İŞçinin iŞ sözleŞmesi yapıldığı sırada bu sözleŞmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya Şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan

bilgiler  veya  sözler  söyleyerek  iŞçinin  iŞvereni  yanıltması;  iŞçinin,  iŞveren  yahut  bunların  aile  üyelerinden

 

birinin  Şeref  ve  namusuna  dokunacak  sözler  sarf  etmesi  veya  davranıŞlarda  bulunması  yahut  iŞveren hakkında  Şeref  ve  haysiyet  kırıcı  asılsız  ihbar  ve  isnatlarda  bulunması;  iŞçinin  iŞverenin  baŞka  bir  iŞçisine cinsel tacizde bulunması; iŞçinin iŞverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut iŞverenin baŞka iŞçisine sataŞması veya yerinde içki ve uyuŞturucu kullanması; iŞçinin, iŞverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, iŞverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranıŞlarda bulunması; iŞçinin, iŞyerinde, yedi günden fazla  hapisle cezalandırılan ve  cezası ertelenmeyen bir suç iŞlemesi; iŞçinin iŞverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına 2 iŞgünü veya 1 ay içinde 2 defa herhangi bir tatil gününden sonraki iŞ günü, yahut 1 ayda 3 iŞgünü iŞine devam etmemesi; iŞçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi; iŞçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden iŞin güvenliğini tehlikeye düŞürmesi, iŞyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan  makineleri,  tesisatı  veya  baŞka  eŞya  ve  maddeleri  30  günlük  ücretinin  tutarıyla  ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması hallerinde iŞveren iŞ sözleŞmesini derhal feshedebilir (İK.m.25/II).

 

 

1.10.2.2.3. Zorlayıcı sebepler

 

 

İŞçiyi iŞyerinde bir haftadan fazla süre ile çalıŞmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması halinde iŞveren iŞ sözleŞmesini derhal feshedebilir (İK.m.25/III).

 

 

1.10.2.2.4. İŞçinin gözaltına alınması veya tutuklanması

 

 

İŞçinin  gözaltına  alınması  veya  tutuklanması  halinde,  devamsızlığın  iŞçiye  iliŞkin  ihbar  süresini  aŞması durumunda iŞveren iŞ sözleŞmesini derhal feshedebilir (İK.m.25/IV).

 

 

1.10.2.3. Derhal fesih hakkını kullanma süresi ve tazminat hakkı

 

 

24 ve 25. maddelerde gösterilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanarak iŞçi veya iŞveren

için tanınmıŞ olan sözleŞmeyi fesih yetkisi, 2 taraftan birinin bu çeŞit davranıŞlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden baŞlayarak 6 iŞ günü geçtikten ve her halde fİŞlin gerçekleŞmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. Ancak iŞçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmaz (İK.m.26/I). Bu haller sebebiyle iŞçi yahut iŞverenden iŞ sözleŞmesini yukarıdaki fıkrada öngörülen süre içinde feshedenlerin diğer taraftan tazminat hakları saklıdır (İK.m.26/II).

 

 

1.10.3. İŞ vencesi

 

 

1.10.3.1. Genel çerçeve

 

 

İŞçinin iŞ sözleŞmesinin geçerli veya haklı bir neden olmadan feshedilememesidir. Bu nedenle iŞ güvencesinin kapsamında  olan  iŞçilerin  belirsiz  süreli  iŞ  sözleŞmeleri,  iŞverence  süreli  veya  haklı  nedenle  feshedildiği takdirde, iŞçi İŞ Kanunu‟nun iŞ güvencesine iliŞkin hükümlerinden yararlanabilir (İK.m.18/I; 25/V).

 

 

Ülkemizde  iŞ  güvencesinden  sadece  4857  sayılı  İŞ  Kanunu  ve  5953  sayılı  Basın  İŞ  Kanunu  kapsamındaki iŞçiler   (belirli    Şartlarla)             yararlanabilmektedir     (İK.m.116;BİK.6/son).         Bu                                  kanunların                kapsamına girmeyen,Borçlar  Kanunu  ve  Deniz  İŞ  Kanunu  kapsamındaki  iŞ  iliŞkilerine,  iŞ  güvencesine  iliŞkin  kurallar

uygulanmaz.

 

1.10.3.2. İŞ güvencesinin kapsamı

 

 

30  veya  daha  fazla  iŞçi  çalıŞtıran  iŞyerlerinde  en  az  6  aylık  kıdemi  olaniŞçiler  iŞ  güvencesi  kapsamındadır (İK.m.18/I). İŞçinin 6 aylık  kıdemi, aynı iŞverenin bir  veya  değiŞik iŞyerlerinde  geçen süreler  birleŞtirilerek hesap edilir. İŞverenin aynı iŞkolunda birden fazla iŞyerinin bulunması halinde, iŞyerinde çalıŞan iŞçi sayısı, bu iŞyerlerinde çalıŞan toplam iŞçi sayısına göre belirlenir (İK.m.18/IV). İŞletmeninbütününü sevk ve idare eden iŞveren vekili ve yardımcıları ile iŞyerinin bütününü sevk ve idare eden ve iŞçiyi iŞe alma ve iŞten çıkarma yetkisi bulunan iŞveren vekilleri iŞ güvencesinin kapsamı dıŞındadır (İK.m.18/V).

 

 

1.10.3.3. Feshin geçerli (veya haklı) bir sebebe dayandırılması

 

 

30 veya daha fazla iŞçi çalıŞtıran iŞyerlerinde en az 6 aylık kıdemi olan iŞçinin, belirsiz süreli iŞ sözleŞmesini fesheden  iŞveren,  iŞçinin   yeterliliğinden   veya   davranıŞlarından   ya   da   iŞletmenin,  iŞyerinin  veya   iŞin gereklerinden kaynaklanan, geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır (İK.m.18/I). İŞ Kanunu‟nun 25. maddesi anlamında haklı bir neden olmamasına karŞın iŞçinin iŞ sözleŞmesi 25. maddeye göre feshedildiği takdirde de iŞçi, iŞ güvencesine iliŞkin hükümlerden yararlanabilir (İK.m.25/V).

 

 

1.10.3.3.1. İŞçinin yetersizliğine iliŞkin geçerli nedenler

 

 

4857  sayılı  İŞ  Kanunu‟nun  18.  maddesinin  gerekçesine  göre  iŞçinin  yetersizliğine  iliŞkin  örnek  geçerli nedenler; ortalama olarak benzer iŞçilerden daha az verimle çalıŞma, gösterdiği niteliklerden ve beklenenden daha düŞük performansa sahip olma, iŞ yoğunlaŞmasının giderek azalması, iŞe yatkın olmama, öğrenme ve kendini yetiŞtirme yetersizliği, sık sık hastalanma, çalıŞamaz duruma getirmemekle birlikte iŞini gerektirdiği Şekilde yapmasını devamlı olarak etkileyen hastalık, uyum yetersizliği, emeklilik yaŞına gelmiŞ olmadır.

 

 

1.10.3.3.2. İŞçinin davranıŞlarına iliŞkin geçerli nedenler

 

 

4857  sayılı  İŞ  Kanunu‟nun  18.  maddesinin  gerekçesine  göre  iŞçinin  davranıŞlarına  iliŞkin  örnek  geçerli nedenler; iŞverene zarar vermek ya da zararın tekrarı tedirginliğini yaratmak, iŞyerinde rahatsızlık oluŞturacak Şekilde çalıŞma arkadaŞlarından borç para istemek, arkadaŞlarını iŞverene karŞı kıŞkırtmak, uyarılara rağmen iŞini  eksik  kötü  veya  yetersiz  olarak  yerine  getirmek,  iŞyerinde  iŞ  akıŞını  bozacak  Şekilde  diğer  kiŞilerle iliŞkilere girmek, iŞin akıŞını durduracak Şekilde uzun telefon görüŞmeleri yapmak, sık sık iŞe geç gelmek, iŞini aksatarak iŞyerinde dolaŞmak, amirleri ve iŞ arkadaŞları ile ciddi geçimsizlik göstermek, sıkça ve gereksiz yere tartıŞmalara girmektir.

 

 

1.10.3.3.3. İŞletmenin, iŞyerinin veya iŞin gereklerinden kaynaklanan geçerli nedenler

 

 

4857 sayılı İŞ Kanunu‟nun 18. maddesinin gerekçesinde iŞletme içi sebepler, iŞletme içi ve dıŞı olarak ikiye ayrılmaktadır.  Sürüm  ve  satıŞ  olanaklarının  azalması,  enerji  sıkıntısı,  ülkede  yaŞanan  ekonomik  kriz, piyasadaki genel durgunluk, dıŞ pazar kaybı, hammadde sıkıntısı iŞletme dıŞı sebepler olarak gösterilmiŞtir. Yeni  çalıŞma  yöntemlerinin  uygulanması,  iŞyerinin  daraltılması,  yeni  teknolojinin  uygulanması,  iŞyerlerinin

bazı bölümlerinin iptal edilmesi, bazı iŞ türlerinin kaldırılması iŞyeri içi sebeplerdir.

 

1.10.3.3.4. Geçerli fesih sebebi oluŞturmayan haller

 

 

İŞ  Kanunu‟nun  18.  maddesinin  3.  fıkrasında  bazı  hususların  fesih  için  geçerli  bir  sebep  oluŞturmayacağı özellikle  belirtilmiŞtir.  Fıkraya  göre  sendika  üyeliği  veya  çalıŞma  saatleri  dıŞında  veya  iŞverenin  rızası  ile çalıŞma  saatleri  içinde  sendikal  faaliyetlere  katılmak;  iŞyeri  sendika  temsilciliği  yapmak;  mevzuattan  veya sözleŞmeden doğan haklarını takip veya yükümlülüklerini yerine getirmek için iŞveren aleyhine idari veya adli makamlara  baŞvurmak  veya  bu  hususta  baŞlatılmıŞ  sürece  katılmak;  ırk,  renk,  cinsiyet,  medeni  hal,  aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüŞ ve benzeri nedenler; 74. maddede öngörülen ve kadın iŞçilerin çalıŞtırılmasının yasak olduğu sürelerde iŞe gelmemek; hastalık veya kaza nedeniyle 25. maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen bekleme süresinde iŞe geçici devamsızlık, fesih için geçerli bir sebep olamaz.

 

 

1.10.3.4. Geçerli nedenle fesihte usul

 

 

Geçerli  nedenle  fesih,  temelde  süreli  fesih  niteliğindedir.  Bu  nedenle  iŞçiye  ihbar  süresi  ve  iŞ  arama  izni verilmesi  ve  ihbar  süresine  iliŞkin  ücretin  peŞin  ödenmesine  iliŞkin  kurallar  geçerli  nedenle  fesihte  de uygulanır. Aynı Şekilde iŞveren geçerli neden olmasına karŞın iŞçiye ihbar süresi tanımadığı takdirde, yapılan fesih iŞlemi geçerli ve fakat usulsüz olduğundan, iŞçi ihbar tazminatı talep edebilir.

 

 

Geçerli nedenle feshe baŞvuran iŞveren İŞ Kanunun 17. maddesindeki usule ek olarak, geçerli nedenle feshe özgü  19.  maddedeki  prosedürü  de  yerine  getirmek  zorundadır.  Buna  göre  iŞveren  fesih  bildirimini  yazılı olarak yapmak ve  fesih  sebebini açık  ve  kesin bir  Şekilde  belirtmek zorundadır.  Hakkındaki iddialara  karŞı savunmasını almadan bir iŞçinin belirsiz süreli iŞ sözleŞmesi, o iŞçinin davranıŞı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez.  Ancak,  iŞverenin  25.  maddenin  (II)  numaralı  bendiŞartlarına  uygun  fesih  hakkı  saklıdır (İK.m.19).

 

 

1.10.3.5. Fesihte son çare (ultima ratio) ilkesi

 

 

İŞ  Kanununda  son  çare  ilkesi  açıkça  düzenlenmemiŞ;  4773  ve  4857  sayılı  Kanunların  gerekçesinde  yer almıŞtır. 4773 sayılı Kanunun Grekçesine göre iŞ sözleŞmesini fesheden iŞverenden beklenen, fazla çalıŞmaları kaldırmak,  iŞçinin  rızası  ile  çalıŞma  sürelerinin  kısaltılması  ve  bunun  için  mümkün  olduğu  ölçüde  esnek çalıŞma Şekillerinin getirilmesi, iŞi zamana yayarak ve iŞçileri baŞka iŞlerde çalıŞtırma yollarını arayarak, iŞçiyi yeniden  eğiterek  sorunu  aŞaması  ve  feshe  son  çare  olarak  bakmasıdır.  4857  sayılı  İŞ  Kanunu‟nun  18. maddesinin  gerekçesine  göre  bu  uygulamaya  giderken  iŞverenden  beklenen  feshe  en  son  çare  olarak bakması olup; geçerli fesih kavramına uygun yorum yaparken sürekli olarak fesihten kaçınma olanağının olup olmadığı   araŞtırılmalıdır.   Yargıtay   fesihte   son   çare   ilkesini   benimsemekte   ve   değiŞik   önlemlerle   iŞ sözleŞmesinin  feshinden  kaçınılıp  kaçınılamayacağını  denetlemektedir.  İŞveren  fesihte  son  çare  ilkesine uymadığı takdirde yapılan fesih iŞlemleri sadece bu sebepten dahi geçersiz sayılmaktadır.

 

 

1.10.3.6. Fesih bildirimine itiraz ve usulü

 

 

İŞ sözleŞmesi feshedilen iŞçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iŞ mahkemesinde dava açabilir.

 

Taraflar  anlaŞırlarsa  uyuŞmazlık aynı sürede  özel hakeme  götürülür  (İK.m.20/I).  Feshin geçerli  bir  sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü iŞverene aittir. İŞçi, feshin baŞka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde,

bu iddiasını ispatla yükümlüdür (İK.m.20/II). Dava seri muhakeme usulüne göre 2 ay içinde sonuçlandırılır.

Mahkemece verilen kararın temyizi halinde, Yargıtay 1 ay içinde kesin olarak karar verir (İK.m.20/III)

 

 

1.10.3.7. Geçersiz (ve haksız) sebeple yapılan feshin sonuçları

 

 

İŞverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, iŞveren, iŞçiyi bir ay içinde iŞe baŞlatmak zorundadır. İŞçiyi baŞvurusu üzerine iŞveren bir ay içinde iŞe baŞlatmaz ise, iŞçiye en az dört aylık ve en çok

8  aylık  ücreti  tutarında  tazminat  ödemekle  yükümlü  olur  (İK.m.21/I).  Mahkeme  veya  özel  hakem  feshin geçersizliğine  karar  verdiğinde,  iŞçinin  iŞe  baŞlatılmaması  halinde  ödenecek  tazminat  miktarını  da  belirler (İK.m.21/II).  Kararın  kesinleŞmesine  kadar  çalıŞtırılmadığı  süre  için  iŞçiye  en  çok  dört  aya  kadar  doğmuŞ bulunan ücret ve diğer haklarıödenir (İK.m.21/III). İŞçi iŞe baŞlatılırsa, peŞin olarak ödenen bildirim süresine

ait  ücret  ile  kıdem  tazminatı,yukarıdaki  fıkra  hükümlerine  göre  yapılacak  ödemeden  mahsup  edilir.  İŞe baŞlatılmayan  iŞçiye  bildirim  süresi  verilmemiŞ  veya  bildirim  süresine  ait  ücret  peŞin  ödenmemiŞse,  bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir (İK.m.21/IV).

İŞçi kesinleŞen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren 10 iŞgünü içinde iŞe baŞlamak için

iŞverene  baŞvuruda  bulunmak zorundadır.  İŞçi bu süre  içinde  baŞvuruda  bulunmaz  ise, iŞverence  yapılmıŞ

olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve iŞveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur (İK.m.21/V).

 

 

1.10.4. Toplu iŞçi çıkarma

 

 

4857 sayılı İŞ Kanunu‟nun m.29/I hükmü uyarınca iŞveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri iŞletme, iŞyeri veya iŞin gerekleri sonucu toplu iŞçi çıkarmak istediğinde, bunu en az 30 gün önceden bir yazı ile, iŞyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İŞ Kurumuna bildirir. Fesih bildirimleri, iŞverenin toplu iŞçi çıkarma isteğini bölge müdürlüğüne bildirmesinden 30 gün sonra hüküm doğurur. İŞyerinde çalıŞan

iŞçi sayısı 20-100 arasında ise en az 10; 101-300 arasında en az yüzde %10, 301 + ise en az 30 iŞçinin iŞine İK.m.17 uyarınca ve bir aylık süre içinde aynı tarihte veya farklı tarihlerde son verilmesi toplu iŞçi çıkarma sayılır.

 

 

Mevsim ve kampanya iŞlerinde çalıŞan iŞçilerin iŞten çıkarılmaları hakkında, iŞten çıkarma bu iŞlerin niteliğine bağlı  olarak  yapılıyorsa,   toplu  iŞçi  çıkarmaya  iliŞkin  hükümler   uygulanmaz  (İK.m.29/VII).  Toplu  iŞçi çıkarmalarda  geçerli  fesih  nedenleri  ekonomik,  teknolojik,  yapısal  ve  benzeri  iŞletme  gerekleri  olup;  bu nedenler İŞ Kanunu‟nun m.18/I hükmündeki iŞletme içi gereklerle aynı sebeplerdir. Toplu iŞçi çıkarmalarda

da iŞ güvencesi kapsamındaki iŞçilere, İK iŞ güvencesi hükümleri (İK.m.18-21) aynen uygulanır.

 

 

İŞyerinin  bütünüyle  kapatılarak  kesin  ve  devamlı  suretle  faaliyete  son  verilmesi  halinde,  iŞveren  sadece durumu en az 30 gün önceden ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İŞ Kurumuna bildirmek ve iŞyerinde ilan etmekle yükümlüdür. İŞveren toplu iŞçi çıkarmanın  kesinleŞmesinden itibaren 6 ay içinde aynı nitelikteki iŞ

için yeniden iŞçi almak istediği takdirde nitelikleri uygun olanları tercihen iŞe çağırır.

 

1.10.5. ÇalıŞma koŞullarında esaslı değiŞiklik ve değiŞiklik feshi

 

 

İŞveren, iŞ sözleŞmesiyle veya iŞ sözleŞmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya

da  iŞyeri  uygulamasıyla  oluŞan  çalıŞma  koŞullarında  esaslı  bir  değiŞikliği  ancak  durumu  iŞçiye  yazılı  olarak bildirmek  suretiyle  yapabilir.  Bu  Şekle  uygun  olarak  yapılmayan  ve  iŞçi  tarafından6  iŞgünü  içinde  yazılı olarakkabul  edilmeyen  değiŞiklikler  iŞçiyi  bağlamaz.  İŞçi  değiŞiklik  önerisini  bu  süre  içinde  kabul  etmezse, iŞveren  değiŞikliğin  geçerli  bir  nedene  dayandığını  veya  fesih  için  baŞka  bir  geçerli  nedenin  bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iŞ sözleŞmesini feshedebilir. İŞçi bu durumda iŞ güvencesi hükümleri kapsamında iŞe iade davası açabilir (İK.m.22/I). Taraflar aralarında anlaŞarak çalıŞma koŞullarını her zaman değiŞtirebilir. ÇalıŞma koŞullarında değiŞiklik geçmiŞe etkili olarak yürürlüğe konulamaz (İK.m.22/II).

 

 

1.11. Kıdem Tazminatı

 

 

1.11.1. Genel çeeve

 

 

Kıdem  tazminatı  1475  sayılı  mülga  İŞ  Kanunu‟nun  yürürlükte  bırakılan  tek  maddesi  olan  14.  maddesinde düzenlenmiŞtir. 4857 sayılı İŞ Kanunu geçici 6. maddesinde kıdem tazminatı fonunun kurulmasını ve fonun kuruluŞuna  kadar  1475 sayılı Kanununun 14. maddesi  uyarınca  iŞçilerin kıdem  haklarının saklı tutulacağını öngörmüŞtür.

 

 

1.11.2. Kıdem tazminatına hak kazanma koŞulları

 

 

1.11.2.1. En az bir yıllık kıdem süresi

 

 

1475  sayılı  Kanunun  14.  maddesinde  açıkça  belirtilmemiŞ  olsa  da  maddenin  ilk  fıkrasına  göre  “iŞçinin  iŞe baŞladığı tarihten itibaren iŞ sözleŞmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için iŞverence iŞçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir… Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır”. Kıdemi bir yıldan az olan iŞçi kıdem tazminatına hak kazanamaz ve bu iŞçiye çalıŞtığı süre ile orantılı olarak da kıdem tazminatı ödenemez.

 

 

1.11.2.2. İŞ sözleŞmesinin belirli nedenlerle sona ermesi

 

 

İŞ sözleŞmesinin  1475  sayılı İŞ Kanununu  14. maddesinde  sınırlı  olarak belirtilen  hallerden biri  sonucunda

gerçekleŞmiŞ olması gerekir. Bu haller dıŞında sona erme hallerinde kıdem tazminatı hakkı doğmaz.

 

 

1.11.2.2.1. İŞveren tarafından İK.m.25/II ve TSGLK m. 45/I dıŞında yapılan fesihler

 

 

İŞ Kanunu m. 25/II (iŞçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı fİŞl ve iŞlemleri) Toplu İŞ SözleŞmesi Grev ve Lokavt Kanunu m. 45/I (yasadıŞı grev) dıŞında iŞverence yapılan tüm fesihlerde iŞçi kıdem tazminatına hak kazanır. İŞverence bu maddelere göre yapılan fesih iŞlemi haksız olduğu takdirde de iŞçi için kıdem tazminatı hakkı  doğar.  Belirli  süreli  iŞ  sözleŞmesinin  sürenin  bitimiyle  kendiliğinden  sona  ermesi  durumunda  kıdem

tazminatı hakkı doğmaz.

 

1.11.2.2.2. İŞçi tarafından İK.m.24 ve TSGLK m.45/III uyarınca yapılan fesihler

 

 

İŞçi iŞ sözleŞmesini haklı nedenle fesheder de veya TSGLK.m.45/III uyarınca iŞçi kanun dıŞı lokavta maruz kaldığı  için  iŞ  sözleŞmesini  feshederse  kıdem  tazminatına  hak  kazanır.  Ancak  iŞçi  haklı  neden  olmadan  iŞ sözleŞmesini  süreli  fesihle  (İK.m.17)  sona  erdirdiği  takdirde  (istisnalar  haricinde)  kıdem  tazminatına  hak kazanamaz.

 

 

1.11.2.2.3. İŞçinin muvazzaf askerlik nedeniyle iŞ sözleŞmesini feshetmesi

 

 

İŞçi  muvazzaf  askerlik  dolayısıyla  iŞ  sözleŞmesini  feshederse  kıdem  tazminatına  hak  kazanır  (İK.m.14/I). Muvazzaf askerlik hizmeti dıŞında manevra veya baŞka nedenlerle silahaltına alınmada, iŞ sözleŞmesi 2-3 yıl arasında askıya alındığından (İK.m.31) kıdem tazminatı hakkı doğmaz.

 

 

1.11.2.2.4. İŞçinin yaŞlılık aylığı veya toptan ödeme almak amacıyla iŞ sözleŞmesini feshetmesi

 

 

İŞ sözleŞmesinin iŞçi tarafından bağlı olduğu kurum veya sandıklardan yaŞlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla feshedilmesi kıdem tazminatı hakkının doğumuna yol açar.

 

 

1.11.2.2.5. Kadın iŞçinin evlilik nedeniyle iŞ sözleŞmesini feshetmesi

 

 

Kadın iŞçinin iŞ sözleŞmesini evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde kendi isteği ile feshetmesi halinde kıdem tazminatı hakkı doğar.

 

 

1.11.2.2.6. İŞçinin ölümü

 

 

İŞçinin ölümü halinde fesih değil infisah söz konusu olup kıdem tazminatı hakkı doğar ve kıdem tazminatı veraset ilamındaki oranlara göre kanuni mirasçılara ödenir.

 

 

1.11.3. İŞçinin kıdem tazminatının hesaplanması

 

 

1.11.3.1. İŞçinin kıdeminin belirlenmesi

 

 

Kıdem  süresinin  baŞlangıcı  iŞçinin  iŞe  (fİŞlen)  baŞladığı  tarihtir  (1475  s.K.m.14/I).  Kıdem  süresinin  sonu  iŞ sözleŞmesinin sona  erdiği  tarihtir. İŞ sözleŞmesinin ihbar  sürelerine  uyularak  feshedilmesi halinde, bildirim süresinin  sona  erdiği  tarih  kıdem  süresinin  sonudur.  İŞ  sözleŞmesi  haklı  nedene  dayanılarak  derhal feshedilmiŞse kıdem süresinin sonu fesih bildiriminin yapıldığı tarihtir. TSGLK.m.52/V hükmü, grev ve lokavt sürelerinin iŞçilerin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınamayacağını açıkça hükme bağlamıŞtır.

1475 s.K.m.14/II hükmü uyarınca iŞçilerin kıdemleri, iŞ sözleŞmesinin devam etmiŞ veya fasılalarla yeniden akdedilmiŞ  olmasına  bakılmaksızın  aynı  iŞverenin  bir  veya  değiŞik  iŞyerlerinde  çalıŞtıkları  süreler  gözönüne alınarak  hesaplanır.  Fasılalı  çalıŞmalarda  iŞçi  önceki  kıdemine  ait  kıdem  tazminatı  almamıŞsa;  kendisine birleŞtirilen  tüm  kıdem  süreleri  esas  alınarak  son  ücreti  üzerinden  kıdem  tazminatı  ödenir.  Ancak  kıdem tazminatı  ödenmiŞ  eski  kıdem  süreleri,  yeni  kıdem  tazminatının  hesabında  dikkate  alınmaz.  Zira  1475

s.K.m.14/VIII hükmü uyarınca aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı ödenmez.

 

İŞyerinin devri halinde iŞ sözleŞmeleri yeni iŞverenle aynen devam ettiğinden kıdem tazminatı hakkı doğmaz. Devir  veya  el  değiŞtirme  halinde  iŞlemiŞ  kıdem  tazminatlarından  her  2  iŞveren  sorumludur.  Ancak  iŞyerini devreden  iŞverenlerin  sorumlulukları  iŞçiyi  çalıŞtırdıkları  sürelerle  ve  devir  esnasındaki  iŞçinin  aldığı  ücret seviyesiyle sınırlıdır.

 

 

1.11.3.2. Tazminatın hesaplanması

 

 

Her geçen tam yıl için 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir; bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır (1475 s.K.m.14/I). 30 günlük süre iŞ sözleŞmesi ve toplu iŞ sözleŞmesi ile iŞçi lehine artırılabilir. Kıdem tazminatı son ücret üzerinden hesaplanır (İK.m.14/IX). Kıdem tazminatı hesabında esas  alınacak  ücret  geniŞ  anlamda  ücrettir.  Esas  olacak  ücretin  hesabında  temel  ücrete  ilaveten  iŞçiye sağlanmıŞ  olan  para  ve  para  ile  ölçülmesi  mümkün  akdi  ve  kanundan  doğan  menfaatler  de  göz  önünde tutulur.

Kıdem tazminatının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek emekli ikramiyesini

geçemez  (1475  s.K.m.14/XIII).  Kıdem  tazminatının  zamanında  ödenmemesi  sebebiyle  açılacak  davanın sonunda hakim, ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmeder (1475 s.K.m.14/XI). Kıdem tazminatı 10 yıllık zamanaŞımına tabidir.

 

Incoming search terms:

  • ubgt alacağı nedir (102)
  • ubgt alacağı ne demek (68)
  • temel çalışma mevzuatı (35)
  • çalışma mevzuatı (32)
  • ubgt nedir (25)
  • ubgt ne demek (3)
  • ugbt alacağı nedir (1)
  • ugbt alacağı (1)
  • ugbt ne demek iş kanunu (1)
  • UBGT NE (1)
Etiketlenmiş , , .Yer işareti koy permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>