Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu – 5510 Sayılı

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

4. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu – 5510 Sayılı

 

 

4.1. Genel Çerçeve

 

 

4.1.1. Kapsam

 

 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (RG, 16.6.2006, 26200), sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortasından   yararlanacak   kiŞileri,   iŞverenleri,   sağlık   hizmeti   sunucularını,   bu   Kanunun   uygulanması bakımından  gerçek  kiŞiler  ile  her  türlü  kamu  ve  özel  hukuk  tüzel  kiŞilerini  ve  tüzel  kiŞiliği  olmayan  diğer kurum ve kuruluŞları kapsar(SSGSK.m.2).

 

 

4.1.2. Zorunluluk ilkesi

 

 

Kısa  ve  uzun  vadeli  sigorta  kapsamındaki  kiŞilerin  sigortalı  ve  genel  sağlık  sigortalısı  olması,  genel  sağlık sigortası kapsamındaki kiŞilerin ise genel sağlık sigortalısı olması zorunludur. Bu Kanunda yer alan sigorta hak

ve  yükümlülüklerini  ortadan  kaldırmak,  azaltmak,  vazgeçmek  veya  baŞkasına  devretmek  için  sözleŞmelere

konulan hükümler geçersizdir (SSGSK.m.92).

 

 

4.2.Tanımlar (SSGSK.m.3)

 

 

Sosyal sigortalar: Kısa ve uzun vadeli sigorta kollarını,

Kısa vadeli sigorta kolları: İŞ kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kollarını,

Uzun vadeli sigorta kolları: Malullük, yaŞlılık ve ölüm sigortası kollarını,

Sigortalı:  Kısa  ve/veya  uzun  vadeli  sigorta  kolları  bakımından  adına  prim  ödenmesi  gereken  veya  kendi adına prim ödemesi gereken kiŞiyi,

 

Hak  sahibi:  Sigortalının veya  sürekli iŞ göremezlik geliri  ile  malullük,  vazife  malullüğü  veya  yaŞlılık aylığı almakta olanların ölümü halinde, gelir veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan

eŞ, çocuk, ana ve babasını,

Genel sağlık sigortası: KiŞilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karŞılaŞmaları halinde

ise oluŞan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı,

Genel sağlık sigortalısı: Bu Kanunun 60. maddesinde sayılan kiŞileri,

Bakmakla yükümlü olduğu kiŞi: Bu Kanunun 60. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinin (1) ve (2) numaralı

alt  bentlerinin  dıŞında  kalan  genel  sağlık  sigortalısının,  sigortalı  sayılmayan  veya  isteğe  bağlı  sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamıŞ olan;

–        EŞini,

–        18 yaŞını, lise ve dengi  öğrenim veya aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile iŞletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaŞını, yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaŞını doldurmamıŞ ve evli olmayan  çocukları  ile  yaŞına  bakılmaksızın  bu  Kanuna  göre  malûl  olduğu  tespit  edilen  evli olmayan çocuklarını,

–        Geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı Kurumca belirlenen kriterlere göre tespit edilen ana ve babasını,

Hizmet akdi: Borçlar Kanununda tanımlanan hizmet  akdini ve iŞ mevzuatında  tanımlanan iŞ sözleŞmesini

veya hizmet akdini, ifade eder.

 

 

4.3. Sigortalı Sayılanlar (SSGSK.m.4)

 

 

4.3.1. (4/I-a) Sigortalıları (Bağımlı çalıŞanlar)

Hizmet akdi ile bir veya birden fazla iŞveren tarafından çalıŞtırılanlar,

–        İŞçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika Şubelerinin baŞkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenler,

–        Bir  veya  birden  fazla  iŞveren  tarafından  çalıŞtırılan;  film,  tiyatro,  sahne,  gösteri,  ses  ve  saz sanatçıları ile bütün güzel sanat kollarında çalıŞanlar ile düŞünürler ve yazarlar,

–        Mütekabiliyet  esasına  dayalı  olarak  uluslararası  sosyal  güvenlik  sözleŞmesi  yapılmıŞ  ülke uyruğunda olanlar hariç olmak üzere, yabancı uyruklu kiŞilerden hizmet akdi ile çalıŞanlar,

–        Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanuna göre çalıŞtırılan koruma bekçileri,

–        Umumi Hıfzıssıhha Kanununda belirtilen umumî kadınlar,

–        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kurslarda usta öğretici olarak çalıŞtırılanlar, kamu idarelerinde ders ücreti karŞılığı görev verilenler ile DMK 4/C kapsamında çalıŞtırılanlar,

 

 

4.3.2. (4/I-b) Sigortalıları (Bağımsız çalıŞanlar)

–        Köy ve mahalle muhtarları,

İŞ sözleŞmesine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalıŞanlardan,

–        Ticarî  kazanç  veya  serbest  meslek  kazancı  nedeniyle  gerçek  veya  basit  usulde  gelir  vergisi mükellefi olanlar; gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar;

–        Anonim Şirketleri (Aİ) yönetim kurulu üyesi olan ortakları;

–        Sermayesi paylara bölünmüŞ komandit Şirketlerin komandite ortakları;

–        Diğer Şirket ve donatma iŞtiraklerinin ise tüm ortakları,

–        Tarımsal faaliyette bulunanlar,

 

–        At YarıŞları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler.

 

 

4.3.3. (4/I-c) Sigortalıları (Kamu görevlileri)

–        Kamu idarelerinde (a) bendine tabi olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalıŞıp ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiŞ olanlar,

–        Kamu  idarelerinde  (a)  ve  (b)  bentlerine  tabi  olmayanlardan,  sözleŞmeli  olarak  çalıŞıp  ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiŞ olanlar ile DMK 86 uyarınca açıktan vekil atananlar,

–        Seçimle  veya  atama  yoluyla  kamu  idarelerinde  göreve  gelenlerden;  bu  görevleri  sebebiyle kendilerine ilgili kanunlarında devlet memurları gibi emeklilik hakkı tanınmıŞ olanlardan hizmet akdi ile çalıŞmayanlar,

–        BaŞbakan,  bakanlar,  Türkiye  Büyük  Millet  Meclisi  üyeleri,  belediye  baŞkanları,  il  encümeninin seçimle gelen üyeleri,

–        (c) bendi kapsamında iken, bu kapsamdaki kiŞilerin kurduğu sendikalar ve konfederasyonları ile

sendika Şubelerinin baŞkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenlerden aylıksız izne ayrılanlar,

–        Harp okulları ile fakülte ve yüksekokullarda, Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askerî öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksekokulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulan adaylar;

–        Polis Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi  hesabına  okumakta  iken  Emniyet  Genel  Müdürlüğü  hesabına  okumaya  devam  eden öğrenciler

 

 

(Bu okulları tamamlamadan ayrılanlar ile bu okulları tamamlamalarına rağmen görevlerine baŞlamadan ayrılanların, bu okullarda geçen eğitim süreleri sigortalılıklarından sayılmaz).

 

 

4.4. Kısa Vadeli Sigorta Kollarının Kapsamı (SSGSK.m.4)

 

 

Bu Kanunun kısa vadeli sigorta kollarına iliŞkin hükümleri 4/1-(c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara bu kapsamda oldukları sürece uygulanmaz.

 

 

4.5. Bazı Sigorta Kollarının Uygulanacağı Sigortalılar: Kısmi Sigortalılar(SSGSK.m.5)

 

 

4.5.1. Tutuklu ve hükümlüler

 

 

Ceza  infaz  kurumları  ile  tutukevleri  tesis,  atölye  ve  benzeri  ünitelerinde  çalıŞtırılan  hükümlü  ve  tutuklular hakkında,  iŞ  kazası  ve  meslek  hastalığı  ile  analık  sigortası  uygulanır  ve  bunlar,  4/a  kapsamında  sigortalı sayılırlar.

 

 

4.5.2. Çıraklar ve mesleki eğitim ren öğrenciler

 

 

Mesleki Eğitim Kanununda (MEK) belirtilen aday çırak, çırak ve iŞletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında  iŞ  kazası  ve  meslek  hastalığı  ile  hastalık  sigortası  uygulanır  ve  4/1-(a)  kapsamında  sigortalı

sayılırlar.

 

4.5.3. Stajyerler

 

 

MEK  de  belirtilen  meslek  liselerinde  okumakta  iken  veya  yükseköğrenimleri  sırasında  zorunlu  staja  tabi tutulan öğrenciler hakkında ise iŞ kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır ve bu bentte sayılanlar, 4/a bendi kapsamında sigortalı sayılırlar.

 

 

4.5.4. Kısmi zamanlı çalıŞan üniversite öğrencileri

 

 

Yükseköğretim Kanununun 46. maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıŞtırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, günlük prime esas kazanç alt sınırının 30 katından fazla olmayanlar hakkında ise iŞ kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır ve 4/1-(a) kapsamında sigortalı sayılırlar.

 

 

4.5.5. Harp malulleri ve vazife malullüğü aylığı alan çalıŞanlar

 

 

Harp malûlleri ile vazife malullüğü aylığı bağlanmıŞ malûllerden, 4/1 (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalıŞmaya baŞlayanların aylıkları kesilmez. Türk Medeni Kanunu‟na göre aylık bağlanmıŞ malûller ile aynı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle vazife malullüğü aylığı alan er ve erbaŞların, 4/1-c kapsamında sigortalı olmaları halinde de aylıkları kesilmez. Aylıkları kesilmeksizin 4/1-c kapsamında çalıŞanlar hakkında uzun vadeli sigorta kolları, 4/1 (a) ve (b) kapsamında çalıŞanlar hakkında ise iŞ kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. İŞ kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulananların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmayı istemeleri halinde, bu isteklerini Kuruma bildirdikleri tarihi takip eden aybaŞından itibaren,  haklarında  uzun  vadeli  sigorta  kolları  da  uygulanır.  Bu  fıkra  kapsamına  girenlerden  ayrıca  genel sağlık sigortası primi alınmaz.

 

 

4.5.6. İŞKUR kursiyerleri

 

 

Türkiye  İŞ  Kurumu  tarafından  düzenlenen  meslek  edindirme,  geliŞtirme  ve  değiŞtirme  eğitimine  katılan kursiyerler,  4/1-a  kapsamında  sigortalı sayılırlar  ve  bunlar  hakkında  iŞ  kazası  ve  meslek hastalığı  sigortası hükümleri uygulanır.

 

 

4.5.7. Türk iŞverenlerce çalıŞtırılmak üzere yurtdıŞına götürülen Türk iŞçileri

 

 

Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleŞmesi olmayan ülkelerde iŞ üstlenen iŞverenlerce yurt dıŞındaki iŞyerlerinde çalıŞtırılmak  üzere  götürülen Türk  iŞçileri  4/1-a  kapsamında  sigortalı sayılır  ve  bunlar  hakkında  kısa  vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. Bu sigortalıların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak istemeleri halinde, m.50/2 deki Türkiye‟de yasal olarak ikamet etme Şartı ile aynı fıkranın (a) bendinde belirtilen Şartlar aranmaksızın haklarında isteğe bağlı sigorta hükümleri uygulanır. Bu kapsamda, isteğe bağlı sigorta hükümlerinden yararlananlardan ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaz.

 

 

4.6. Sigortalı Sayılmayanlar (SSGSK.m.6)

 

 

Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında aŞağıda sayılan kiŞiler 4 ve 5.

maddelere göre sigortalı sayılmaz.

 

–        İŞverenin iŞyerinde ücretsiz çalıŞan eŞi,

–        Aynı  konutta  birlikte  yaŞayan  ve  3.  derece  dahil  bu  dereceye  kadar  hısımlar  arasında  ve aralarına dıŞardan baŞka kimse katılmaksızın, yaŞadıkları konut içinde yapılan iŞlerde çalıŞanlar,

–        Ev hizmetlerinde çalıŞanlar (ücretle ve sürekli olarak çalıŞanlar hariç),

–        Askerlik hizmetlerini er ve erbaŞ olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri,

–        Yabancı  bir  ülkede  kurulu  herhangi  bir  kuruluŞ  tarafından  ve  o  kuruluŞ  adına  ve  hesabına Türkiye’ye  bir  iŞ  için gönderilen ve  yabancı ülkede  sosyal sigortaya  tâbi  olduğunu  belgeleyen kiŞiler ile Türkiye’de kendi adına ve hesabına bağımsız çalıŞanlardan, yurt dıŞında ikamet eden

ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tâbi olanlar,

–        Resmî meslek ve sanat okulları ile yetkili resmî makamların izniyle kurulan meslek veya sanat okullarında  ve  yüksekokullarda  fİŞlen  normal  eğitim  süreleri  içinde  yapılan,  tatbikî  mahiyetteki yapım ve üretim iŞlerinde çalıŞan öğrenciler,

–        Sağlık  hizmet  sunucuları  tarafından  iŞe  alıŞtırılmakta  olan  veya  rehabilite  edilen,  hasta  veya malûller,

–        4/1 (b) ve (c) bentleri gereği sigortalı sayılması gerekenlerden 18 yaŞını doldurmamıŞ olanlar (Medeni  Kanun  hükümlerine  göre  mahkemece  ergin  kılınmak  suretiyle,  öğrenimleriyle  ilgili görevlerde çalıŞanlar hakkında 18 yaŞın bitirilmiŞ olması Şartı aranmaz).

–        Kamu idareleri hariç olmak üzere, tarım iŞlerinde veya orman iŞlerinde hizmet akdiyle süreksiz

iŞlerde çalıŞanlar

–        Tarımda  kendi  adına  ve  hesabına  bağımsız  çalıŞanlardan;  tarımsal  faaliyette  bulunan  ve  yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete iliŞkin masraflar düŞüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının,  bu  Kanunda  tanımlanan  prime  esas  günlük  kazanç  alt  sınırının  30  katından  az olduğunu belgeleyenler,

–        Kendi adına ve hesabına bağımsız çalıŞanlardan gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlardan, aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetine iliŞkin masraflar düŞüldükten sonra kalan tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 katından az olduğunu belgeleyenler,

–        Kamu idarelerinin dıŞ temsilciliklerinde istihdam edilen ve temsilciliğin bulunduğu ülkede sürekli

ikamet   izni   veya   bu   devletin   vatandaŞlığını   da   haiz   bulunan   Türk   uyruklu   sözleŞmeli personelden, bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumunda sigortalı olduğunu belgeleyenler

–        Kamu idarelerinin dıŞ temsilciliklerinde istihdam edilen sözleŞmeli personelin uluslararası sosyal güvenlik sözleŞmeleri çerçevesinde ve temsilciliğin bulunduğu ülkenin ilgili mevzuatının zorunlu kıldığı  hallerde,  iŞverenleri  tarafından  bulunulan  ülkede  sosyal  sigorta  kapsamında  sigortalı yapılanlar.

 

 

 

4.7. Sigortalılığın BaŞlangıcı (SSGSK.m.7)

 

 

4/1-(a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için çalıŞmaya, meslekî eğitime veya zorunlu staja baŞladıkları tarihten itibaren baŞlar.

 

 

4/1-(b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan,

 

–        Gelir vergisi mükellefi olanlar ile Şahıs Şirketlerinden kolektif, adi komandit Şirketlerin komandite

ve  komanditer  ortakları  ve  donatma  iŞtiraki  ortaklarının  vergi  mükellefiyetlerinin  baŞladıkları

tarihten,

–        Sermaye  Şirketlerinden  limited  Şirket  ortakları  ile  sermayesi  paylara  bölünmüŞ  komandit

Şirketlerin komandite ortaklarının, Şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil edildikleri tarihten,

–        Anonim Şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının yönetim kuruluna seçildikleri tarihten,

–        Gelir vergisinden muaf olanların ise esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı oldukları tarihten,

–        Tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalıŞanlar için tarımsal faaliyetlerinin kanunla kurulu ilgili  meslek  kuruluŞlarınca  veya  kendilerince,  bir  yıl  içinde  bildirilmesi  halinde  kaydedildiği tarihten (bu süre içinde bildirilmemesi halinde ise bildirimin Kuruma yapıldığı tarihten),

 

 

–        Köy ve mahalle muhtarları için seçildikleri tarihten,

 

 

–        Jokey  ve  antrenörler  için  ise  lisans  belgesine  istinaden  fİŞlen  çalıŞmaya  baŞladıkları  tarihten itibaren baŞlar.

 

 

4/1-(c)  bendi  kapsamında  sigortalı  sayılanlar  için,  göreve  baŞladıkları  veya  4/4-  (d)  ve  (e)  bentleri

kapsamındaki okullarda öğrenime baŞladıkları tarihten itibaren baŞlar.

4.8. Sigortalı Bildirimi ve Tescili (SSGSK.m.8)

 

 

4.8.1. (4/I-a) Kapsamında sigortalılığının baŞlangıcı

 

 

İŞverenler, 4/1-(a) kapsamında sigortalı sayılan kiŞileri, sigortalılık baŞlangıç tarihinden önce, sigortalı iŞe giriŞ

bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

İnŞaat,  balıkçılık  ve  tarım  iŞyerlerinde  iŞe  baŞlatılacak  sigortalılar  için,  en  geç  çalıŞmaya  baŞlatıldığı  gün

Kuruma verilmesi halinde sigortalılık baŞlangıcından önce bildirilmiŞ sayılır.

Yabancı ülkelere sefer yapan ulaŞtırma araçlarına sefer esnasında alınarak çalıŞtırılanlar ile Kuruma ilk defa iŞyeri bildirgesi verilecek iŞyerlerinde; ilk defa sigortalı çalıŞtırmaya baŞlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalıŞmaya  baŞlayan  sigortalılar  için,  çalıŞmaya  baŞladıkları  tarihten  itibaren  en  geç  söz  konusu  bir  aylık sürenin dolduğu tarihe kadar Kuruma verilmesi halinde sigortalılık baŞlangıcından önce bildirilmiŞ sayılır.

Kamu  idarelerince  istihdam  edilen  4447  sayılı  İŞsizlik  Sigortası  Kanununa  göre  iŞsizlik  sigortasına  tabi

olmayan sözleŞmeli personel ile kamu idarelerince yurt dıŞı görevde çalıŞmak üzere iŞe alınanların, çalıŞmaya baŞladıkları tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma verilmesi halinde sigortalılık baŞlangıcından önce bildirilmiŞ sayılır.

Sigortalılar,  çalıŞmaya  baŞladıkları  tarihten  itibaren  en  geç  bir  ay  içinde,  sigortalı  olarak  çalıŞmaya

baŞladıklarını Kuruma bildirirler (ancak sigortalının kendini bildirmemesi, sigortalı aleyhine delil teŞkil etmez).

 

 

 

4.8.2. (4/I-b) Kapsamında sigortalılığın baŞlangıcı

 

 

Kendi mevzuatına göre kayıt veya tescili yapan ilgili kurum, kuruluŞ ve birlikler, vergi daireleri ve esnaf sicil memurlukları   4/1-b   kapsamında   sigortalı   sayılan   kiŞiler   için   yukarıda   (7/1-b)   belirtilen   sigortalılık

baŞlangıcından  itibaren  (tarımsal  faaliyette  bulunanlar  için  ise  kanunla  kurulu  meslek  kuruluŞlarına  kayıt

 

tarihinden itibaren)  sigortalı iŞe  giriŞ  bildirgesi düzenleyerek Kuruma  vermekle  yükümlüdürler. Bildirimlerin süresi;

 

 

–        Ticarî  kazanç  veya  serbest  meslek  kazancı  nedeniyle  gerçek  veya  basit  usulde  gelir  vergisi mükellefi olanlar için en geç 15 gün

–        Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar için en geç 15 gün

–        Aİ yönetim kurulu üyesi olan ortakları için en geç 15 gün

–        Sermayesi paylara bölünmüŞ komandit Şirketlerin komandite ortakları için en geç 15 gün

–        Diğer Şirket ve donatma iŞtiraklerinin ise tüm ortakları için en geç 15 gün

–        Tarımsal faaliyette bulunanlar için ise en geç 1 ay

–        Jokey ve antrenörlerin ise çalıŞmaya baŞladıkları tarihten itibaren en geç 1 ay

içinde tescil eden kuruluŞ tarafından Kuruma bildirilmesi zorunludur. Kurum bu bildirimlerden itibaren 1 ay içinde, tescili yapılan kiŞilere, sigortalılık hak ve yükümlülüklerinin baŞladığını bildirir.

 

 

4.8.3. (4/I-c) Kapsamında sigortalılığın baŞlangıcı

 

 

4/1-c  kapsamında  sigortalı  sayılan  kiŞileri  çalıŞtıracak  iŞverenler,  bu  kapsamda  ilk  defa  veya  tekrar çalıŞtırmaya baŞlattıkları kiŞileri, sigortalılık baŞlangıcından itibaren, 15 gün içinde sigortalı iŞe giriŞ bildirgesi

ile  Kuruma  bildirmekle  yükümlüdürler.  Aynı  kamu  idaresinin  farklı  birimleri  arasındaki  naklen  tayin  ve görevlendirmelerde bildirim yapılmaz.

 

 

4.9. Sigortalılığın Sona Ermesi (SSGSK.m.9)

 

 

4.9.1.  (4/I-a) Kapsamında sigortalılığın sona ermesi

 

 

Hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren sona erer.

 

 

4.9.2.  (4/I-b) Kapsamında sigortalılığın sona ermesi

 

 

–        Gelir  vergisi  mükellefi  olanlar  için,  mükellefiyetlerini  gerektiren  faaliyetlerine  son  verdikleri

tarihten,

–        Gelir  vergisinden  muaf  olanlar  için,  esnaf  ve  sanatkâr  sicili  kaydının  silindiği  veya  gelirin  alt sınırın altına düŞtüğü tarihten

–        Kolektif,  adi  komandit  Şirketlerin  komandite  ve  komanditer  ortakları  ve  donatma  iŞtiraki ortaklarının vergi mükellefiyetlerinin sona erdiği tarihten,

–        Sermayesi  paylara  bölünmüŞ  komandit  Şirketlerin  komandite  ortaklarının,  Şirketin  ticaret  sicil memurluğundan kaydının silindiği tarihten,

–        Limited   Şirket   ortaklarından   hisselerinin   tamamını   devreden   sigortalıların,   hisse   devrinin yapılmasına ortaklar kurulunca karar verildiği tarihten,

–        Anonim Şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının yönetim kurulu üyeliklerinin sona erdiği

tarihten,

–        İflas veya tasfiye durumu ile münfesih duruma düŞen Şirketler için ortağın talep etmesi halinde, mahkeme kararı ile iflasın, tasfiyenin açılmasına, ortaklar kurulu kararı ile tasfiyenin baŞlamasına

veya  Şirketin  münfesih  duruma  düŞmesine  karar  verildiği,  ortakların  talepte  bulunmaması

 

halinde,   mahkemece   iflasın   kapatılmasına   karar   verildiği,   tasfiyesi   sonuçlanan   Şirketlerin

ortaklıklarının ise tasfiye kurulu kararının ticaret sicili memurluğunca tescil edildiği tarihten,

 

 

–        Tarımda  kendi  adına  ve  hesabına  bağımsız  çalıŞanlar  için,  tarımsal  faaliyetlerinin  sona  erdiği veya gelirin alt sınırın altına düŞtüğü tarihten,

Köy ve mahalle muhtarlarının, muhtarlık görevlerinin sona erdiği tarihten,  
Herhangi  bir  yabancı  ülkede  ikamet  eden  ve  o  ülke  mevzuatı  kapsamında  sigortalı olarak

 

çalıŞmaya  baŞladığı  veya  ikamet  esasına  bağlı  olarak,  o  ülke  sosyal  güvenlik  sistemine  dahil

olduğu tarihten,

–        İflas  veya  tasfiye  durumu  ile  münfesih  duruma  düŞen  Şirketlerin  ortaklarından  4/1-(a)  bendi

kapsamında çalıŞmaya baŞlayanların, çalıŞmaya baŞladıkları tarihten,

–        Köy  ve  mahalle  muhtarlarından;  kendi  adına  ve  hesabına  bağımsız  çalıŞmasından  dolayı  gelir vergisi  mükellefiyeti  bulunanlar  hariç,  aynı  zamanda  hizmet  akdi  ile  çalıŞanların  çalıŞmaya baŞladığı tarihten,

–        Gelir vergisinden muaf olan, ancak esnaf ve sanatkârlar sicili kaydına istinaden 4/1-(b) bendi kapsamında  sigortalı  sayılanlardan,  bu  sigortalılıklarının  devamı  sırasında,  hizmet  akdi  ile çalıŞanların çalıŞmaya baŞladığı tarihten itibaren sona erer.

 

 

4.9.3. (4/1- c) Kapsanda sigortalılığın sona ermesi

 

 

Ölüm veya aylık bağlanmasını gerektiren hallerde görev aylıklarının kesildiği tarihi, ESK 40‟da belirtilen yaŞ hadleri ile sıhhi izin sürelerinin doldurulması halinde ise bu süre ve hadlerin doldurulduğu tarihleri takip eden aybaŞından; diğer hallerde ise görevden ayrıldıkları tarihten itibaren sona erer.

 

 

4.9.4. Diğer sona erme halleri

 

 

5.  madde  gereği  bazı  sigorta  kollarına  tâbi  tutulanların,  sigortalı  sayılmalarını  gerektiren  halin  sona  erdiği tarihten;6/1-(l) bendi kapsamında olanlardan, çalıŞmakta iken bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumu ile irtibatlandırılanlar  ile  uluslararası  sosyal  güvenlik  sözleŞmeleri  çerçevesinde,  seçimini  bu  yönde  kullananlar

için sigortalandıkları tarihten itibaren sona erer.

Hastalık ve analık hükümlerinin uygulanmasında ilgili kanunlar gereği sigortalının ücretsiz izinli olması, greve iŞtirak  etmesi  veya  iŞverenin  lokavt  yapması  hallerinde,  bu  hallerin  sona  ermesini;  diğer  hallerde  ise  1. fıkrada belirtilen tarihleri takip eden 10. günden baŞlanarak yitirilmiŞ sayılır.

 

 

4.9.5.  Sona ermenin bildirimi

 

 

4/1-a ve 4/1-c ve 5 (bazı sigorta kolları açısından sigortalı olanlar) kapsamındaki sigortalılığı sona erenlerin durumları iŞverenleri tarafından en geç 10 gün içinde Kuruma bildirilir.

 

 

4/1-(b)  kapsamındaki  sigortalılar  kendileri  tarafından  ve  faaliyetin  sona  erme  halinin  bildirildiği  kuruluŞlar

veya vergi daireleri tarafından, en geç 10 gün içinde Kuruma bildirilir

 

 

4.10. Sigortalıların İŞleri Nedeniyle Geçici Olarak Yurt DıŞında Bulunmaları(SSGSK.m.10)

 

4/1-(a)  bendinde  sayılan  sigortalıların  iŞverenleri  tarafından  geçici  görevle  yurt  dıŞına  gönderilmeleri,  (c)

bendinde sayılan sigortalıların mevzuatlarında belirtilen usule  uygun olarak yurt  dıŞına gönderilmeleri veya

(b) bendinde sayılanların sigortalılığa esas çalıŞması nedeniyle yurt dıŞında bulunmaları halinde, bu görevleri yaptıkları sürece, sigortalıların ve iŞverenlerin sosyal sigortaya iliŞkin hak ve yükümlülükleri devam eder.

 

 

4.11. İŞyeri, İŞyerinin Bildirilmesi, Devri, İntikali ve Nakli (SSGSK.m.11)

 

 

İŞyeri, sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte iŞlerini yaptıkları  yerlerdir. İŞyerinde üretilen mal veya  verilen  hizmet  ile  nitelik yönünden  bağlılığı  bulunan  ve  aynı  yönetim  altında  örgütlenen iŞyerine  bağlı  yerler,  dinlenme,  çocuk  emzirme,  yemek,  uyku,  yıkanma,  muayene  ve  bakım,  beden  veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlar da iŞyerinden sayılır.

İŞveren, örneği Kurumca hazırlanacak iŞyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıŞtırmaya baŞladığı tarihte, Kuruma vermekle  yükümlüdür.  İŞrket  kuruluŞu  aŞamasında,  çalıŞtıracağı  sigortalı  sayısını  ve  bunların  iŞe  baŞlama tarihini, ticaret sicili memurluklarına bildiren iŞverenlerin, bu bildirimleri Kuruma yapılmıŞ sayılır. Ticaret sicili memurlukları, kendilerine yapılan bu bildirimi en geç 10 gün içinde Kuruma bildirmek zorundadır.

Türk  Ticaret  Kanunu  hükümlerine  tâbi  Şirketlerin  nevilerinin  değiŞmesi,  birleŞmesi  veya  diğer  bir  Şirkete katılması  durumunda,  bu  hususların  ticaret  siciline  tesciline  iliŞkin  ilân  tarihini;  adi  Şirketlerde  Şirkete  yeni ortak alınması durumunda ise en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden 10 gün içinde, iŞyeri bildirgesi ile Kuruma bildirilmek zorundadır.

İŞyerinin faaliyette bulunduğu adresten baŞka bir ildeki adrese nakledilmesi, sigortalı çalıŞtırılan bir iŞin veya iŞyerinin baŞka bir iŞverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde, iŞyerinin nakledildiği, yeni iŞverenin iŞi veya iŞyerini devraldığı tarihi takip eden 10 gün içinde, iŞyerinin miras yoluyla intikali halinde ise mirasçıları, ölüm tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde, iŞyeri bildirgesini Kuruma vermekle yükümlüdür.

İŞyerinin aynı il sınırları içinde Kurumun diğer bir ünitesinin görev alanına giren baŞka bir adrese nakledilmesi halinde,  adres  değiŞikliğinin  yazı  ile  bildirilmesi  yeterlidir.  Bu  iŞlerde  çalıŞan  sigortalıların,  sigorta  hak  ve yükümlülükleri devam eder.

Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kiŞileri, yapı ruhsatı ve diğer

tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taŞıyan iŞlemlerine iliŞkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas

olan istihdama iliŞkin bilgileri, verildiği tarihten itibaren 1 ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.

Alt iŞveren, asıl iŞverenin iŞyerinde çalıŞtırdığı sigortalıları, iŞverenle aralarında yaptıkları sözleŞmenin ibrazı kaydıyla, Kurumdan alacağı özel bir numara ile asıl iŞverenin kayıtlı olduğu dosyadan bildirir.

 

 

4.12. İŞveren, İŞveren Vekili, Geçici İŞ İliŞkisi Kurulan İŞveren ve Alt İŞveren

(SSGSK.m.12)

 

 

4.12.1. İŞveren

 

 

4/1-(a)  ve  (c)  bentlerine  göre  sigortalı  sayılan  kiŞileri  çalıŞtıran  gerçek  veya  tüzel  kiŞiler  ile  tüzel  kiŞiliği olmayan kurum ve kuruluŞlar iŞverendir.

 

 

 

4.12.2. İŞveren vekili

 

İŞveren  adına  ve  hesabına,  iŞin  veya  görülen  hizmetin  bütününün  yönetim  görevini  yapan  kimse,  iŞveren vekilidir.  Bu  Kanunda  geçen  iŞveren  deyimi,  iŞveren  vekilini  de  kapsar.  İŞveren  vekili  ve  İŞ  Kanunu‟nda tanımlanan  geçici  iŞ  iliŞkisi  kurulan  iŞveren,  bu  Kanunda  belirtilen  yükümlülüklerinden  dolayı  iŞveren  ile birlikte müŞtereken ve müteselsilen sorumludur.

 

 

4.12.3. Alt iŞveren

 

 

Bir  iŞverenden,  iŞyerinde  yürüttüğü  mal  veya  hizmet  üretimine  iliŞkin  bir  iŞte  veya  bir  iŞin  bölüm  veya eklentilerinde, iŞ alan ve bu iŞ için görevlendirdiği sigortalıları çalıŞtıran 3. kiŞiye alt iŞveren denir. Sigortalılar,

3.  bir  kiŞinin  aracılığı  ile  iŞe  girmiŞ  ve  bunlarla  sözleŞme  yapmıŞ  olsalar  dahi,  asıl  iŞveren,  bu  Kanunun

iŞverene yüklediği yükümlülüklerden dolayı alt iŞveren ile birlikte sorumludur.

 

 

4.12.4. İŞveren yükümlülüklerini yerine getirecek kiŞi ve kurumlar

 

 

İŞçi  sendikaları  ve  konfederasyonları  ile  sendika  Şubelerinin  baŞkanlıkları  ve  yönetim  kurullarına  seçilenler hakkında,   iŞverenlerin   bu   Kanunda   belirtilen   yükümlülükleri,   bunları   çalıŞtıran   iŞçi   sendikaları   ve konfederasyonları veya iŞveren tarafından yerine getirilir.

Seçimle veya atama yoluyla kamu idarelerinde göreve gelenler, baŞbakan, bakanlar, milletvekilleri, belediye

baŞkanları, il encümeninin seçimle gelen üyeleri, memur sendika ve konfederasyonları ile sendika Şubelerinin baŞkanlıkları  ve  yönetim  kurullarına  seçilenlerden  aylıksız  izne  ayrılanlar,  harp  okulları  vb  askeri  okullarda askerlik  eğitimine  tâbi  tutulan  adaylar;  polis  akademisi  ile  fakülte  ve  yüksekokullarda  okuyan  öğrenciler hakkında,  iŞverenlerin  bu  Kanunda  belirtilen  yükümlülükleri,  bunları  çalıŞtıran  kamu  idareleri  veya  eğitim gördükleri okullar tarafından yerine getirilir.

Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanuna göre çalıŞtırılanlar hakkında, iŞverenlerin bu Kanunda belirtilen yükümlülükleri, bunları çalıŞtırmaya yetkili makam tarafından yerine getirilir.

Ceza  infaz  kurumları  ile  tutukevleri  bünyesinde  oluŞturulan  tesis,  atölye  ve  benzeri  ünitelerde  çalıŞtırılan hükümlü ve tutukluların iŞvereni, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İŞ Yurtları Kurumu, iŞveren vekilleri ise Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İŞ Yurtları Kurumunun sorumlu müdür ve amirleridir.

 

 

4.13. İŞ Kazası (SSGSK.m.13)

 

 

4.13.1. İŞ kazasının tanı

 

 

İŞ kazası aŞağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen

ya da ruhen özre uğratan olaydır:

–        Sigortalının iŞyerinde bulunduğu sırada,

–        İŞveren  tarafından  yürütülmekte  olan  iŞ  nedeniyle  sigortalı  kendi  adına  ve  hesabına  bağımsız çalıŞıyorsa yürütmekte olduğu iŞ nedeniyle,

–        Bir  iŞverene  bağlı  olarak  çalıŞan  sigortalının,  görevli  olarak  iŞyeri  dıŞında  baŞka  bir  yere gönderilmesi nedeniyle asıl iŞini yapmaksızın geçen zamanlarda,

–        4/1-(a)  kapsamındaki  emziren  kadın  sigortalının,  iŞ  mevzuatı  gereğince  çocuğuna  süt  vermek için ayrılan zamanlarda,

–        Sigortalıların, iŞverence sağlanan bir taŞıtla iŞin yapıldığı yere gidiŞ geliŞi sırasında.

 

4.13.2. İŞ kazasının bildirimi

 

 

–        4/1-(a) bendi ile 5. madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından bunları çalıŞtıran iŞveren tarafından,  o  yer  yetkili  kolluk  kuvvetlerine  derhal  ve  Kuruma  da  en  geç  kazadan  sonraki  3 iŞgünü içinde doğrudan veya taahhütlü posta ile Kuruma bildirilmelidir.

–        4/1-(b)kapsamında bulunan sigortalı bakımından kendisi tarafından, bir ayı geçmemek Şartıyla

rahatsızlığının  bildirim  yapmaya  engel  olmadığı  günden  sonra  3  iŞgünü  içinde  doğrudan  veya taahhütlü posta ile Kuruma bildirilmelidir.

 

 

Bildirimler iŞ kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile yapılır. 3 iŞgünlük süre, iŞ kazasının iŞverenin kontrolü dıŞındaki yerlerde meydana gelmesi halinde, iŞ kazasının öğrenildiği tarihten itibaren baŞlar.

 

 

4.13.3. İŞ kazasının soruŞturulması

 

 

Kuruma  bildirilen  olayın  iŞ  kazası  sayılıp  sayılmayacağı  hakkında  bir  karara  varılabilmesi  için  gerektiğinde, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık iŞ müfettiŞleri vasıtasıyla soruŞturma yapılabilir.

Bu  soruŞturma  sonunda  yazılı  olarak  bildirilen  hususların  gerçeğe  uymadığı  ve  olayın  iŞ  kazası  olmadığı

anlaŞılırsa,  Kurumca  bu  olay  için  yersiz  olarak  yapılmıŞ  bulunan  ödemeler,  ödemenin  yapıldığı  tarihten itibaren gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlardan, 96. madde hükmüne göre tahsil edilir.

 

 

4.14. Meslek Hastalığı (SSGSK.m.14)

 

 

4.14.1. Meslek tanımı

 

 

Meslek  hastalığı, sigortalının çalıŞtığı  veya  yaptığı  iŞin  niteliğinden dolayı tekrarlanan bir  sebeple  veya  iŞin yürütülme Şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir.

 

 

4.14.2. Meslek hastalığının tespiti

 

 

Sigortalının  çalıŞtığı  iŞten  dolayı  meslek  hastalığına  tutulduğunun;  Kurumca  yetkilendirilen  sağlık  hizmet sunucuları  tarafından  usulüne  uygun  olarak  düzenlenen  sağlık  kurulu  raporu  ve  dayanağı  tıbbî  belgelerin incelenmesi; Kurumca gerekli görüldüğü hallerde, iŞyerindeki çalıŞma Şartlarını ve buna bağlı tıbbî sonuçlarını ortaya  koyan  denetim  raporları  ve  gerekli  diğer  belgelerin  incelenmesi  sonucu  Kurum  Sağlık  Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur.

 

 

4.14.3. Meslek hastalığının ten ayrılktan sonra ortaya çıkması

 

 

Meslek hastalığı, iŞten ayrıldıktan sonra meydana çıkmıŞ ve sigortalı olarak çalıŞtığı iŞten kaynaklanmıŞ ise, sigortalının  bu  Kanunla  sağlanan  haklardan  yararlanabilmesi  için,  eski  iŞinden  fİŞlen  ayrılmasıyla  hastalığın meydana çıkması arasında, bu hastalık için Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirtilen süreden daha uzun  bir  zamanın  geçmemiŞ  olması  Şarttır.  Bu  durumdaki  kiŞiler,  gerekli  belgelerle  Kuruma  müracaat

edebilirler.

 

Herhangi bir meslek hastalığının klinik ve laboratuar bulgularıyla belirlendiği ve meslek hastalığına yol açan etkenin  iŞyerindeki  inceleme  sonunda  tespit  edildiği  hallerde,  meslek  hastalıkları  listesindeki  yükümlülük süresi aŞılmıŞ olsa bile, söz konusu hastalık Kurumun veya ilgilinin baŞvurusu üzerine Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu‟nun onayı ile meslek hastalığı sayılabilir.

 

 

4.14.4. Meslek hastalığının bildirilmesi

 

 

4/1-(a)  bendi  ile  5.  madde  kapsamında  bulunan  sigortalılar  bakımından,  sigortalının  meslek  hastalığına tutulduğunu  öğrenen  veya  bu  durum  kendisine  bildirilen  iŞveren  tarafından  3  iŞgünü  içinde  iŞ  kazası  ve meslek hastalığı bildirgesi ile Kuruma bildirilmesi zorunludur.

 

 

4/1-(b)  bendi  kapsamındaki  sigortalı  bakımından  ise  kendisi  tarafından,  bu  durumun  öğrenildiği  günden baŞlayarak 3 iŞgünü içinde, iŞ kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile Kuruma bildirilmesi zorunludur.

 

 

Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen veya yazılı olarak bildirilen hususları kasten eksik ya da yanlıŞ bildiren iŞverene  veya  4/1-(b)  kapsamındaki  sigortalıya,  Kurumca  bu  durum  için  yapılmıŞ  bulunan  masraflar  ile ödenmiŞse geçici iŞ göremezlik ödenekleri rücû edilir.

Meslek  hastalığı  ile   ilgili   bildirimler   üzerine   gerekli  soruŞturmalar,  Kurumun  denetim   ve   kontrol  ile

yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık iŞ müfettiŞleri vasıtasıyla yaptırılabilir.

Yönetmelikte  belirlenmiŞ  hastalıklar  dıŞında  herhangi  bir  hastalığın  meslek  hastalığı  sayılıp  sayılmaması hususunda çıkabilecek uyuŞmazlıklar, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu‟nca karara bağlanır.

 

 

4.15. Hastalık ve Analık (SSGSK.m.15)

 

 

4.15.1. Hastalık

 

 

4/1-(a)  ve  (b)  bentleri  kapsamındaki  sigortalının,  iŞ  kazası  ve  meslek  hastalığı  dıŞında  kalan  ve  iŞ

göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık halidir.

 

 

4.15.2. Analık

 

 

4/1-(a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eŞinin, kendi çalıŞmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadının ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eŞinin gebeliğinin baŞladığı  tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz  haftalık,  çoğul gebelik halinde  ise  ilk on haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve özürlülük halleri analık hali kabul edilir.

 

 

4.16.  İŞ  Kazası,  Meslek  Hastalığı,  Hastalık  ve  Analık  Sigortasından  Sağlanan  Haklar

(SSGSK.m.16)

 

 

4.16.1. İŞ kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar

–        Sigortalıya, geçici iŞ göremezlik süresince günlük geçici iŞ göremezlik ödeneği verilmesi.

–        Sigortalıya sürekli iŞ göremezlik geliri bağlanması.

–        İŞ kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine, gelir bağlanması.

–        Gelir bağlanmıŞ olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi.

 

–        İŞ kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi.

 

 

4.16.2. Hastalık ve analık sigortasından sağlanan yardımlar

 

 

Sigortalıya hastalık veya analık hallerine bağlı olarak ortaya çıkan iŞ göremezlik süresince, günlük geçici iŞ

göremezlik ödeneği verilir.

Analık  sigortasından  sigortalı  kadına  veya  sigortalı  olmayan  karısının  doğum  yapması  nedeniyle  sigortalı erkeğe, 4/1-(a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan; kendi çalıŞmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eŞine, her çocuk için yaŞaması Şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilir.

Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eŞinin doğum  yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için, Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiŞ olması Şarttır.

4/1-(b) bendi kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmıŞ ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime iliŞkin her türlü borçlarının ödenmiŞ olması Şarttır.

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten baŞlamak üzere 300

gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eŞi analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkek, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiŞ olması Şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır.

 

 

4.16.3. Ödenek ve gelirlere esas tutulacak günlük kaza (SSGSK.m.17)

 

 

İŞ  kazası,  meslek  hastalığı,  hastalık  ve  analık  hallerinde  verilecek  ödeneklerin  veya  bağlanacak  gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iŞ kazasının veya doğumun olduğu tarihten, meslek hastalığı veya hastalık halinde ise iŞ göremezliğin baŞladığı tarihten önceki 12 aydaki son 3 ay içinde (80. maddeye göre hesaplanacak)  prime  esas  kazançlar  toplamının,  bu  kazançlara  esas  prim  ödeme  gün  sayısına  bölünmesi suretiyle hesaplanır.

12 aylık dönemde çalıŞmamıŞ ve ücret almamıŞ olan sigortalı, çalıŞmaya  baŞladığı ay içinde iŞ kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iŞ göremezliğe uğrarsa, verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas günlük kazanç; çalıŞmaya baŞladığı tarih ile iŞ göremezliğinin baŞladığı tarih arasındaki sürede elde ettiği prime esas günlük kazanç toplamının, çalıŞtığı gün sayısına bölünmesi suretiyle; çalıŞmaya baŞladığı gün iŞ kazasına  uğraması  halinde  ise  aynı  veya  emsal  iŞte  çalıŞan  benzeri  bir  sigortalının  günlük  kazancı  esas tutulur.

İŞ  kazası  ile  meslek  hastalığı  sigortasından  bağlanacak  gelirlere  esas  tutulacak  aylık  kazanç,  yukarıdaki hükümlere göre hesaplanacak günlük kazancın 30 katıdır.

 

 

 

 

 

4.16.4. Geçici remezlik ödeneği (SSGSK.m.18)

 

 

Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmıŞ olması Şartıyla iŞ kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iŞ göremezliğe uğrayan sigortalıya her gün için geçici iŞ göremezlik ödeneği verilir.

 

4/1-(a)  ve  5.  madde  kapsamındaki  (hastalık  sigortasına  tabi  olan)  sigortalıların  hastalık  sebebiyle  iŞ göremezliğe uğraması halinde, iŞ göremezliğin baŞladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiŞ olması Şartıyla, geçici iŞ göremezliğin 3. gününden baŞlamak üzere her gün için geçici

iŞ göremezlik ödeneği verilir.

4/1-(a) bendi ile (b) bendinde belirtilen muhtar, gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olan, gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olan ve tarımsal faaliyette bulunan sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiŞ olması Şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki 8 er haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye 2 haftalık süre ilâve edilerek çalıŞmadığı her gün için geçici iŞ göremezlik ödeneği verilir.

Muhtar  olan,  gerçek  veya  basit  usulde  gelir  vergisi  mükellefi  olan,  gelir  vergisinden  muaf  olup  esnaf  ve

sanatkâr siciline kayıtlı olan ve tarımsal faaliyette bulunan sigortalı kadının analığı halinde sigortalı kadının isteği  ve  hekimin  onayı  ile  doğuma  3  hafta  kalıncaya  kadar  çalıŞılması  halinde,  doğum  sonrası  istirahat süresine eklenen süreler için geçici iŞ göremezlik ödeneği verilir.

Aİ yönetim kurulu üyesi ve ortağı olan, sermayesi paylara bölünmüŞ komandit Şirketlerin komandite ortağı

olan ve diğer Şirket ve donatma iŞtiraklerinin (her türlü) ortağı durumunda olan 4/1-(b) kapsamındaki kadın sigortalılara geçici iŞgöremezlik ödeneği verilmez.

4/1-(b)  bendine  göre  sigortalı  sayılanlara  iŞ  kazası  veya  meslek  hastalığı  ya  da  analık  halinde  geçici  iŞ göremezlik ödeneği, genel  sağlık sigortası dahil prim  ve  prime  iliŞkin her  türlü borçlarının ödenmiŞ olması Şartıyla,  yatarak  tedavi  süresince  veya  yatarak  tedavi  sonrası  bu  tedavinin  gereği  olarak  istirahat  raporu aldıkları sürede ödenir.

İŞ kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde verilecek geçici iŞ göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde ise üçte ikisidir.

 

 

4.16.5. Sürekli göremezlik geliri (SSGSK.m.19)

 

 

İŞ kazası veya meslek hastalığı sonucu oluŞan hastalık ve özürler nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulu‟nca meslekte kazanma gücü en az %10 oranında azalmıŞ bulunduğu tespit edilen sigortalı, sürekli iŞ göremezlik gelirine hak kazanır.

Sürekli  tam  iŞ  göremezlikte  sigortalıya,  aylık  kazancının  %70’i  oranında  gelir  bağlanır.  Sürekli  kısmî  iŞ göremezlikte  sigortalıya  bağlanacak  gelir,  tam  iŞ  göremezlik  geliri  gibi  hesaplanarak  bunun  iŞ  göremezlik derecesi oranındaki tutarı kendisine ödenir. Sigortalı, baŞka birinin sürekli bakımına muhtaç ise gelir bağlama oranı %100 olarak uygulanır.

 

 

 

 

 

4.16.6. Sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanması, evlenme ve cenaze ödenekleri

(SSGSK.m.20)

 

 

İŞ kazası veya meslek hastalığına bağlı nedenlerden dolayı ölen sigortalının hak sahiplerine, aylık kazancının

%70’i, 55. maddenin 2. fıkrasına göre güncellenerek 34. madde hükümlerine göre gelir olarak bağlanır.

İŞ kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü %50 veya daha fazla oranda kaybetmesi nedeniyle sürekli iŞ göremezlik geliri bağlanmıŞ iken ölenlerin, ölümün iŞ kazası veya meslek hastalığına bağlı

 

olup olmadığına bakılmaksızın 1. fıkraya göre belirlenen tutar, 34. madde hükümlerine göre hak sahiplerine gelir olarak bağlanır.

İŞ  kazası  veya  meslek  hastalığı  sonucu  meslekte  kazanma  gücünü  %50  oranının  altında  kaybetmesi

nedeniyle sürekli iŞ göremezlik geliri bağlanmıŞ iken ölenlerin, ölümün iŞ kazası veya meslek hastalığına bağlı olmaması halinde sigortalının almakta olduğu sürekli iŞ göremezlik geliri, 34. madde hükümlerine göre hak sahiplerine gelir olarak bağlanır.

Hak sahiplerine ayrıca 37. madde hükümlerine göre hak sahiplerine cenaze ve evlenme ödeneği verilir.

 

 

4.17. İŞ Kazası ve Meslek Hastalığı İle Hastalık Bakımından İŞverenin ve Üçüncü KiŞilerin

Sorumluluğu (SSGSK.m.21)

 

 

İŞ kazası ve meslek hastalığı, iŞverenin kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iŞ güvenliği mevzuatına aykırı bir hareketi sonucu meydana gelmiŞse, Kurumca sigortalıya veya hak sahiplerine bu Kanun gereğince yapılan  veya  ileride  yapılması  gereken  ödemeler  ile  bağlanan  gelirin  baŞladığı  tarihteki  ilk  peŞin  sermaye değeri  toplamı,  sigortalı  veya  hak  sahiplerinin  iŞverenden  isteyebilecekleri  tutarlarla  sınırlı  olmak  üzere, Kurumca iŞverene ödettirilir. İŞverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır.

İŞ  kazasının,  süresi  içinde  iŞveren  tarafından  Kuruma  bildirilmemesi  halinde,  bildirim  tarihine  kadar  geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iŞ göremezlik ödeneği, Kurumca iŞverenden tahsil edilir.

ÇalıŞma mevzuatında sağlık raporu alınması gerektiği belirtilen iŞlerde, böyle bir rapora dayanılmaksızın veya eldeki rapora aykırı olarak bünyece elveriŞli olmadığı iŞte çalıŞtırılan sigortalının, bu iŞe girmeden önce var olduğu  tespit  edilen  veya  bünyece  elveriŞli  olmadığı  iŞte  çalıŞtırılması  sonucu  meydana  gelen  hastalığı nedeniyle, Kurumca sigortalıya ödenen geçici iŞ göremezlik ödeneği iŞverene ödettirilir.

İŞ kazası, meslek hastalığı ve hastalık, 3. bir kiŞinin kusuru nedeniyle meydana gelmiŞse, sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin baŞladığı tarihteki ilk peŞin sermaye değerinin yarısı, zarara sebep olan 3. kiŞilere ve Şayet kusuru varsa bunları çalıŞtıranlara rücu edilir.

 

 

4.18. Malullük Sigortası

 

 

4.18.1. Malul sayılma (SSGSK.m.25)

 

 

Sigortalının  veya   iŞverenin  talebi  üzerine   Kurumca   yetkilendirilen  sağlık   hizmeti  sunucularının  sağlık

kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu,

–        4/1 (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar için çalıŞma gücünün veya iŞ kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60’ını,

–        4/1-(c)  bendi  kapsamındaki  sigortalılar  için  çalıŞma  gücünün  en  az  %60‟ını  veya  vazifelerini

yapamayacak Şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, malûl sayılır.

Ancak, sigortalı olarak ilk defa çalıŞmaya baŞladığı tarihten önce sigortalının çalıŞma gücünün %60’ını veya vazifesini  yapamayacak  derecede  meslekte  kazanma  gücünü  kaybettiği  önceden  veya  sonradan  tespit edilirse, sigortalı bu hastalık veya özrü sebebiyle malullük aylığından yararlanamaz.

 

 

4.18.2. Malullük sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma Şartları (SSGSK.m.26)

 

 

Malullük sigortasından sigortalılara sağlanan hak, malullük aylığı bağlanmasıdır.

 

Sigortalıya malullük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının;

–        .25. maddeye göre malûl sayılması,

–        En  az  10  yıldan  beri  sigortalı  bulunup,  toplam  olarak  1800  gün  veya  baŞka  birinin  sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün MYÖ sigortaları primi bildirilmiŞ olması,

–        Malûliyeti  nedeniyle  sigortalı  olarak  çalıŞtığı  iŞten  ayrıldıktan  veya  iŞyerini  kapattıktan  veya

devrettikten sonra Kurumdan yazılı istekte bulunması,

halinde malullük aylığı bağlanır.

 

 

Ancak,  4/1-(b)  bendine  göre  sigortalı  sayılanların  kendi  sigortalılığı  nedeniyle  genel  sağlık  sigortası  primi

dahil, prim ve prime iliŞkin her türlü borçlarının ödenmiŞ olması zorunludur.

 

 

4.18.3. Malullük aylığı (SSGSK.m.27)

 

 

Malullük aylığı; prim gün sayısı 9000 günden az olan sigortalılar için 9000 gün üzerinden, 9000 gün ve daha fazla  olanlar  için  ise  toplam  prim  ödeme  gün  sayısı  üzerinden,  29.  madde  hükümlerine  göre  hesaplanır. Sigortalı baŞka birinin sürekli bakımına muhtaç ise tespit edilen aylık bağlama oranı 10 puan artırılır. Ancak,

4/1-(a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için 9000 prim gün sayısı 7200 gün olarak uygulanır.

 

 

Malullük  aylığı,  4/1  (a)  ve  (b)  bentleri  kapsamındaki  sigortalılar  ile  (c)  bendi  kapsamında  sigortalı  iken görevinden ayrılmıŞ ve daha sonra baŞka bir sigortalılık haline tabi olarak çalıŞmamıŞ olanların;

–        Malûl sayılmasına esas tutulan rapor tarihi, yazılı istek tarihinden önce ise yazılı istek tarihini,

–        Malûl sayılmasına esas tutulan rapor tarihi, yazılı istek tarihinden sonra ise rapor tarihini,

–        4. maddenin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında çalıŞmakta olanların ise, malûliyetleri sebebiyle görevlerinden ayrıldıkları tarihi,

takip eden ay baŞından itibaren baŞlar.

Malullük  aylığı  almakta  iken  (bu  Kanuna  göre  veya  yabancı  bir  ülke  mevzuatı  kapsamında)  çalıŞmaya baŞlayanların malullük aylıkları, çalıŞmaya baŞladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi baŞında kesilir.

 

 

4.19. YaŞlılık Sigortası

 

 

4.19.1. YaŞlılık aylığı (SSGSK.m.28)

 

 

Kadın ise 58, erkek ise 60 yaŞını doldurmuŞ  olmaları ve en az 9000 gün malullük, yaŞlılık ve ölüm (MYÖ) sigortaları primi bildirilmiŞ olması Şartıyla yaŞlılık aylığı bağlanır. Ancak, 4/1-(a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için prim gün sayısı Şartı 7200 gün olarak uygulanır.

 

 

Bakanlıkça tespit edilen maden iŞyerlerinin yeraltı iŞlerinde sürekli veya münavebeli olarak en az 20 yıldan

beri çalıŞan sigortalılar için yukarıdaki yaŞ Şartı 55 olarak uygulanır.

 

 

1/1/2036  ilâ  31/12/2037  tarihleri  arasında  kadın  için  59,  erkek  için  61;  1/1/2038  ilâ  31/12/2039  tarihleri arasında kadın için 60, erkek için 62;1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında kadın için 61, erkek için 63;

1/1/2042  ilâ  31/12/2043  tarihleri  arasında  kadın  için  62,  erkek  için  64;  1/1/2044  ilâ  31/12/2045  tarihleri

 

arasında kadın için 63, erkek için 65; 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihleri arasında kadın için 64, erkek için 65;

1/1/2048 tarihinden itibaren ise kadın ve erkek için 65 olarak uygulanır.

Ancak yaŞ hadlerinin uygulanmasında  (a)  bendinde  belirtilen prim  gün sayısı Şartının doldurulduğu tarihte geçerli olan yaŞ hadleri esas alınır.

 

 

Sigortalılar, yukarıdaki yaŞ hadlerine 65 yaŞını geçmemek üzere 3 yıl eklenmek ve adlarına en az 5400 gün

MYÖ sigortaları primi bildirilmiŞ olmak Şartıyla da yaŞlılık aylığından yararlanabilirler.

Sigortalı olarak ilk defa çalıŞmaya baŞladığı tarihten önce 25/2 ye göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya özrü bulunan ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamayan sigortalılara, en az 15 yıldan beri  sigortalı  bulunmak  ve  en  az  3960  gün  MYÖ  sigortaları  primi  bildirilmiŞ  olmak  Şartıyla  yaŞlılık  aylığı bağlanır.

Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar

ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalıŞma gücündeki kayıp oranının

%50 ilâ %59 arasında olduğu anlaŞılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün; %40

ilâ  %49  arasında  olduğu  anlaŞılan  sigortalılar,  en  az  18  yıldan  beri  sigortalı  olmaları  ve  4680  gün  MYÖ sigortaları primi bildirilmiŞ olmak Şartıyla yaŞ Şartları aranmaksızın yaŞlılık aylığına hak kazanırlar. Bunlar 94. madde hükümlerine göre kontrol muayenesine tâbi tutulabilirler.

55 yaŞını dolduran ve erken yaŞlanmıŞ olduğu tespit edilen sigortalılar, yaŞ dıŞındaki diğer Şartları taŞımaları

halinde yaŞlılık aylığından yararlanırlar.

Emeklilik veya yaŞlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan baŞka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının  dörtte  biri,  prim  ödeme  gün  sayıları  toplamına  eklenir  ve  eklenen bu süreler  emeklilik yaŞ hadlerinden de indirilir.

4/1-(a)  bendinde  belirtilen  sigortalının  yaŞlılık  aylığından  yararlanabilmesi  için  sigortalının  çalıŞtığı  iŞten ayrıldıktan sonra yazılı istekte bulunmaları gerekir.

4/1-(b) bendinde belirtilen sigortalının yaŞlılık aylığından yararlanabilmesi için sigortalılığa esas faaliyete son verip vermeyeceğini beyan ettikten sonra yazılı istekte bulunmaları gerekir. Bu kapsamdaki kiŞilere yaŞlılık aylığı  bağlanabilmesi  için  ayrıca,  yazılı  talepte  bulunduğu  tarih  itibarıyla  genel  sağlık  sigortası  primi  dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime iliŞkin her türlü borcunun olmaması zorunludur.

4/1-(c)  bendinde  belirtilen  sigortalıların  yaŞlılık  aylığından  yararlanabilmesi  için,  istekleri  üzerine  yetkili makamdan emekliye sevk onayı alındıktan sonra iliŞiklerinin kesilmesi Şarttır.

 

 

4.19.2. YaŞlılık toptan ödemesi ve ihya (SSGSK.m.31)

 

 

4.19.2.1. Toptan ödeme

 

 

4/1 (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar ile bu Kanuna göre ilk defa (c) bendi kapsamında sigortalı olanlardan, herhangi bir nedenle çalıŞtığı iŞten ayrılan veya iŞyerini kapatan ve yaŞlılık aylığı bağlanması için gerekli yaŞ Şartını doldurduğu halde malullük ve  yaŞlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalıya,

4/1 (a) ve (c) bentleri kapsamında ise kendi adına bildirilen, 4/1-(b) kapsamında ise ödediği MYÖ sigortaları primlerinin her yıla ait tutarı, primin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için, her

yılın gerçekleŞen güncelleme katsayısı ile güncellenerek toptan ödeme Şeklinde verilir.

 

4.19.2.2. İhya

 

 

Bu Kanuna göre toptan ödeme yapılarak hizmetleri tasfiye edilmiŞ bulunanlardan, yeniden bu  Kanuna tabi olarak  MYÖ  sigortaları  primi  bildirilmiŞ  olanlar,  yazılı  olarak  müracaat  etmeleri  halinde,  aldıkları  toptan ödemenin  ödeme  tarihi  ile  yazılı  istek  tarihi  arasında  geçen  yıllar  için  her  yılın  gerçekleŞen  güncelleme katsayısı  ile  güncellenerek  bulunan  tutarın  ilgiliye  tebliğ  tarihini  takip  eden  ayın  sonuna  kadar  ödemeleri halinde, bu hizmetler ihya edilerek bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınır.

 

 

4.20. Ölüm Sigortası (SSGSK.m.32)

 

 

4.20.1. Sağlanan haklar

 

 

Ölüm aylığı bağlanması, ölüm toptan ödemesi yapılması, aylık almakta olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi ve cenaze ödeneği verilmesidir.

 

 

4.20.2. Ölüm aylığından yararlanma Şartları

 

 

–        En az 1800 gün MYÖ sigortaları primi bildirilmiŞ veya 4/1-(a) kapsamında sigortalı sayılanlar için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün MYÖ sigortaları primi bildirilmiŞ,

–        Madde  47  (vazife  malullüğü)  kapsamında  vazifelerini  yaptıkları  sırada  veya  vazifeleri  dıŞında idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresine ait baŞka iŞleri yaparken, bu iŞlerden veya kurumlarının menfaatini korumak maksadıyla bir iŞ yaparken ya da idarelerince sağlanan

bir taŞıtla iŞe geliŞi ve iŞten dönüŞü sırasında veya iŞyerinde kazaya uğramıŞ; malullük, vazife malullüğü  veya  yaŞlılık  aylığı  almakta  iken  veya  malullük,  vazife  malullüğü  veya  yaŞlılık  aylığı bağlanmasına hak kazanmıŞ olup henüz iŞlemi tamamlanmamıŞ,

–        BağlanmıŞ  bulunan  malullük,  vazife  malullüğü  veya  yaŞlılık  aylığı,  sigortalı  olarak  çalıŞmaya

baŞlamaları sebebiyle kesilmiŞ

 

 

durumda iken ölen sigortalının hak sahiplerine, yazılı istekte bulunmaları halinde bağlanır.

 

 

Ancak, 4/1-(b) bendine göre sigortalı sayılanların hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi için ölen sigortalının genel  sağlık  sigortası  primi  dahil  kendi  sigortalılığından  dolayı  prim  ve  prime  iliŞkin  her  türlü  borcunun olmaması veya ödenmesi Şarttır.

 

 

4.20.3. Ölüm aylığının hesaplanması (SSGSK.m.33)

 

 

Sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine bağlanan aylığın hesaplanmasında;

 

 

–        Sigortalının almakta olduğu veya bağlanmasına hak kazandığı malûllük,  vazife malûllüğü veya

yaŞlılık aylığı,

–        Malullük  veya  yaŞlılık  aylığı  bağlandıktan  sonra  sigortalı  olarak  çalıŞmaya  baŞlaması  sebebiyle aylığı kesilen sigortalının ölüm tarihi esas alınarak 27 veya 30. maddelere göre tespit edilecek

aylığı,

 

–        En az 1800 gün MYÖ sigortaları primi bildirilmiŞ veya 4/1-(a) kapsamında sigortalı sayılanlar için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün MYÖ sigortaları primi bildirilmiŞ, MYÖ sigortaları primi ödemiŞ olan sigortalının prim ödeme gün sayısı,

9000 günden az ise 9000 gün üzerinden, 9000 gün ve daha fazla ise toplam prim ödeme gün

sayısı üzerinden, 29. madde hükümlerine göre hesaplanan aylığı,

esas alınır.

 

 

Ancak, 4. maddenin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için 9000 prim gün sayısı 7200 gün olarak uygulanır.

 

 

4/1-(a),  (b)  ve  (c)  bentleri  ile  5. madde  kapsamındaki sigortalılar  için ayrı  ayrı  olmak üzere; sigortalıların ölümleri  halinde  ölüm  sigortasından  dosya  bazında  her  yıl  bağlanan  aylıkların  aylık  baŞlangıç  tarihinin  ait olduğu   yılın   Ocak   ayı   itibarıyla   yıl   içine   ait   artıŞlar   uygulanmaksızın   hesaplanacak   tutarları,   yaŞlılık sigortasından bir önceki yılın son ödeme ayında söz konusu sigortalılar için ayrı ayrı ödenen en düŞük yaŞlılık aylığından az olamaz.

 

 

4.20.4. Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaŞtırılması (SSGSK.m.34)

 

 

Dul eŞine %50’si; aylık bağlanmıŞ çocuğu bulunmayan dul eŞine ise (hükümlü ve tutuklu olarak çalıŞan, aday çırak/çırak/meslek  eğitimi  gören/zorunlu  stajyer  olarak  çalıŞan  ve  TİK  kurslarına  katılanlar  hariç)  Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalıŞmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamıŞ olması halinde %75’i oranında aylık bağlanır.

Hükümlü ve tutuklu olarak çalıŞan, aday çırak/çırak/meslek eğitimi gören /zorunlu stajyer olarak çalıŞan ve TİK kurslarına katılanlar hariç bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalıŞmayan veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamıŞ çocuklardan;

 

 

–        18 yaŞını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaŞını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaŞını  doldurmayanların  veya  Kurum  Sağlık  Kurulu  kararı  ile  çalıŞma  gücünü  en  az  %60 oranında  yitirip  malûl  olduğu  anlaŞılanların  veya  yaŞları  ne  olursa  olsun  evli  olmayan,  evli olmakla beraber sonra boŞanan veya dul kalan kızlarının her birine %25’i,

–        Bu  çocuklardan  sigortalının  ölümü  ile  anasız  ve  babasız  kalan  veya  sonradan  bu  duruma

düŞenlerle, ana ve babaları arasında evlilik bağı bulunmayan veya sigortalının ölümü tarihinde evlilik  bağı  bulunmakla  beraber  ana  veya  babaları  sonradan  evlenenler  ile  kendisinden  baŞka aylık alan hak sahibi bulunmayanların her birine %50’si,

–        Hak sahibi eŞ ve çocuklardan artan hisse bulunması halinde, her türlü kazanç ve irattan elde

etmiŞ olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması ve diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamıŞ olması Şartıyla, ana

ve babaya toplam %25’i oranında; ana ve babanın 65 yaŞın üstünde olması halinde ise, artan hisseye bakılmaksızın yukarıdaki Şartlarla toplam %25’i,

oranında aylık bağlanır.

 

 

Sigortalı  tarafından  evlât  edinilmiŞ,  tanınmıŞ  veya  soy  bağı  düzeltilmiŞ  veya  babalığı  hükme  bağlanmıŞ

çocukları ile sigortalının ölümünden sonra doğan çocukları, bağlanacak aylıktan yukarıda belirtilen esaslara

göre yararlanır.

 

Hak sahiplerine bağlanacak aylıkların toplamı, sigortalıya ait aylığın tutarını geçemez. Bu sınırın aŞılmaması için gerekirse hak sahiplerinin aylıklarından orantılı olarak indirimler yapılır.

 

 

4.20.5.   Hak   sahiplerinin   aylıklarının   baŞlangıcı,   kesilmesi   ve   yeniden   bağlanması

(SSGSK.m.35)

 

 

Sigortalının ölüm tarihini takip eden aybaŞından baŞlatılır. Hak sahibi olma niteliğinin ölüm tarihinden sonra kazanılması halinde, bu niteliğin kazanıldığı tarihi takip eden aybaŞından itibaren baŞlatılır.

Hak sahiplerine bağlanan aylıklar 34. maddede belirtilen Şartların ortadan kalktığı tarihi takip eden ödeme dönemi  baŞından  itibaren  kesilir.  Ancak  bu  Kanunun  4.  maddesinin  3.  fıkrasının  (d)  ve  (e)  bentlerinde belirtilenlerden öğrenci olanların sigortalı sayılmaları, bağlanan aylıkların kesilmesini gerektirmez.

Aylığın kesilmesine yol açan sebebin ortadan kalkması halinde, 34. maddede belirtilen Şartlar saklı kalmak kaydıyla, müracaat tarihini takip eden aybaŞından itibaren yeniden aylık bağlanır.

Bu madde gereğince aylığı kesilen çocuklardan, sonradan Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalıŞma gücünü en

az %60 oranında kaybederek malûl olduğu anlaŞılanlara, 34. maddede belirtilen Şartları taŞımaları halinde, malullük  durumlarının  tespitine  esas  teŞkil  eden  rapor  tarihini  takip  eden  aybaŞından  itibaren,  94.  madde hükmü saklı kalmak kaydıyla aylık bağlanır.

 

 

4.20.6. Ölüme bağlı toptan ödeme ve ihya (SSGSK.m.36)

 

 

4/1 (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar ile bu Kanuna göre ilk defa aynı maddenin 1. fıkrasının (c) bendi  kapsamında  sigortalı  olanlardan,  ölen  sigortalıların  hak  sahiplerine  ölüm  aylığı  bağlanamaması durumunda, ölüm tarihi esas alınmak kaydıyla 31/1‟e göre hesaplanan tutar, 34. madde hükümleri dikkate alınarak (paylar) hak sahiplerine toptan ödeme Şeklinde verilir.

Hak sahiplerine yapılacak toptan ödemenin toplamı, sigortalıya yapılacak toptan ödeme tutarını geçemez. Bu sınırın aŞılmaması için gerekirse hak sahiplerinin hisselerinden orantılı olarak indirim yapılır. Toptan ödeme yapıldıktan  sonra  artan  tutar  olursa  sigortalının  ölümünden  sonra  doğan  veya  soy  bağı  düzeltilen  veya babalığı hükme bağlanan çocuklarına da bu madde hükümlerine göre toptan ödeme yapılır.

Bu  Kanuna  göre  toptan  ödeme  yapılarak  tasfiye  edilmiŞ  süreler,  borçlanılarak  veya  yurt  dıŞı  hizmetleri birleŞtirilerek  ya  da  sonradan  hizmet  tespiti  nedeniyle  hak  kazanılan  sürelerin  eklenmesi  suretiyle  ölüm sigortasından  yararlanmak  için  gerekli  prim  ödeme  gün  sayısının  tamamlanması  halinde,  hak  sahiplerinin yazılı isteği üzerine 31/2‟ye göre ihya edilir.

Yukarıdaki süreler, ihya edilen süreye iliŞkin tutar dahil her türlü borçların ödendiği tarihi takip eden ay baŞı itibarıyla bu Kanuna göre aylık bağlanmasında dikkate alınır.

 

 

 

 

 

 

4.20.7. Evlenme ve cenaze ödeneği (SSGSK.m.37)

 

 

Evlenmeleri  nedeniyle,  gelir  veya  aylıklarının  kesilmesi  gereken  kız  çocuklarına  evlenmeleri  ve  talepte bulunmaları  halinde  almakta  oldukları  aylık  veya  gelirlerinin  2  yıllık  tutarı  bir  defaya  mahsus  olmak  üzere

evlenme ödeneği olarak peŞin ödenir.

 

Evlenme  ödeneği  alan  hak  sahibinin  aylığının  kesildiği  tarihten  itibaren  2  yıl  içerisinde  yeniden  hak  sahibi olması  halinde,  2  yıllık  sürenin  sonuna  kadar  gelir  veya  aylık  bağlanmaz,  bu  durumda  olanlar  60/1-f kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır.

Evlenme ödeneği verilmesi halinde, diğer hak sahiplerinin aylık veya gelirleri evlenme ödeneği verilen sürenin bitimini takip eden ödeme döneminden itibaren 34. maddeye göre yeniden belirlenir.

İŞ  kazası  veya  meslek  hastalığı  sonucu  veya  sürekli  iŞ  göremezlik  geliri,  malullük,  vazife  malullüğü  veya

yaŞlılık  aylığı  almakta  iken  veya  kendisi  için  en  az  360  gün  MYÖ  sigortası  primi  bildirilmiŞ  olup  da  ölen sigortalının  hak  sahiplerine,  Kurum  Yönetim  Kurulu‟nca  belirlenip  Bakan  tarafından  onaylanan  tarife üzerinden cenaze ödeneği ödenir. Cenaze ödeneği, sırasıyla sigortalının eŞine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeŞlerine verilir.

Cenaze ödeneğinin 3. fıkrada sayılanlara ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kiŞiler tarafından kaldırılması durumunda, 3. fıkrada belirtilen tutarı geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kiŞilere ödenir.

4/1  (c)  bendi  kapsamında  sigortalı  sayılanlardan  ölenlerin  hak  sahiplerine  kendi  kurumları  tarafından  ilgili

mevzuat  gereği  ölüm  yardımı  hariç  cenaze  gideri,  cenaze  nakil  gideri  ödeneği  veya  bu  mahiyette  bir ödemenin yapılması halinde, Kurum tarafından cenaze ödeneği ödenmez.

 

 

4.21. Uzun Vadeli Sigorta Kolları Bakımından Üçüncü KiŞinin Sorumluluğu (SSGSK.m.39)

 

 

Üçüncü bir kiŞinin kastı nedeniyle malûl veya vazife malûlü olan sigortalıya veya ölümü halinde hak sahiplerine, bu Kanun uyarınca bağlanacak aylığın baŞladığı tarihteki ilk peŞin sermaye değerinin yarısı için Kurumca zarara sebep olan 3. kiŞilere rücu edilir.

Malullük, vazife malullüğü veya ölüm hali, kamu görevlilerinin veya er ve erbaŞlar ile kamu idareleri

tarafından görevlendirilen diğer kiŞilerin, vazifelerinin gereği olarak yaptıkları fİŞller sonucu meydana gelmiŞ

ise, bu fİŞllerden dolayı haklarında kesinleŞmiŞ mahkûmiyet kararı bulunanlar hariç olmak üzere, sigortalı veya hak sahiplerine yapılan ödemeler veya bağlanan aylıklar için Kurumca, kurumuna veya ilgililere rücu edilmez.

 

 

4.22. Hizmet Borçlanması (SSGSK.m.41)

 

 

4.22.1. Borçlanılabilecek süreler

 

 

–        Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4/1-(a) bendi kapsamındaki sigortalı  kadının,  2  defaya  mahsus  olmak  üzere  doğum  tarihinden  sonra  2  yıllık  süreyi geçmemek  kaydıyla  hizmet  akdine  istinaden  iŞyerinde  çalıŞmaması  ve  çocuğunun  yaŞaması Şartıyla talepte bulunulan süreleri,

–        Er veya erbaŞ olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri,

–        4/1-(c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri,

–        Sigortalı  olmaksızın  doktora  öğrenimi  veya  tıpta  uzmanlık  için  yurt  içinde  veya  yurt  dıŞında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,

–        Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,

–        Sigortalı  iken  herhangi  bir  suçtan  tutuklanan  veya  gözaltına  alınanlardan,  bu  suçtan  dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,

–        Grev ve lokavtta geçen süreleri,

–        Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri,

 

–        Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden aybaŞına kadar açıkta geçirdikleri süreleri,

borçlanılabilir.

 

 

4.22.2. Borçlanma usulü

 

 

Yukarıda belirtilen kapsamda bulunan kiŞiler kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırlar, arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın %32’si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri Şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılır.

Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar için ise yeni baŞvuru Şartı aranır. Primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz. Borçlanma sürelerinin ne Şekilde belgeleneceğini belirlemeye Kurum yetkilidir. Bu

Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın baŞlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde, sigortalılığın baŞlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür. Sigortalılık borçlanması ile aylık bağlanmasına hak kazanılması durumunda, ilgililere borcun ödendiği tarihi takip eden aybaŞından itibaren

aylık bağlanır.

Borçlanılan süreler, uzun vadeli sigorta ve genel sağlık sigortası bakımından 4/1 hükmünün ilgili bendine göre

(Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenler ve 4/1-c bendi kapsamında olanların aylıksız izin süreleri sadece ve sadece 4/1-c‟ye göre) sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.

Bu Kanunun yürürlük tarihinden sonraki sürelere ait borçlanmalarda; borçlanılan prime esas gün sayısı borçlanılan ilgili aylara mal edilir. Seçilen prime esas kazanç, borcun ödendiği tarihteki prime esas asgarî

kazanca oranlanarak, söz konusu oran ilgili ayın prime esas asgarî kazancı ile çarpılır. Bulunan tutar, ilgili ayın

prime esas kazancı kabul edilir. Ancak hesaplanan prime esas kazanç hiçbir suretle o ayın prime esas azamî kazancını geçemez.

 

 

4.23. İsteğe Bağlı Sigorta

 

 

4.23.1. Tanı ve Şartları (SSGSK.m.50)

 

 

İsteğe bağlı sigorta; kiŞilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel

sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan sigortadır.

İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye’de ikamet edenler ile Türkiye‟de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleŞmesi imzalanmamıŞ ülkelerdeki Türk vatandaŞlarından;

 

 

–        Bu Kanuna  tâbi  zorunlu  sigortalı olmayı gerektirecek  Şekilde  çalıŞmamak  veya  sigortalı olarak çalıŞmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalıŞmak ya da tam gün çalıŞmamak,

–        Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamıŞ olmak,

–        18 yaŞını doldurmuŞ bulunmak,

–        İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Kuruma baŞvuruda bulunmak Şartları aranır.

 

 

4.23.2. BaŞlangıcı ve sigortalılık süresi (SSGSK.m.51)

 

 

İsteğe bağlı sigortalılık, müracaatın Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren baŞlar.

 

İsteğe   bağlı   sigorta   primi   ödenmiŞ   süreler,   MYÖ   sigortaları   ile   genel   sağlık   sigortası   hükümlerinin uygulamasında dikkate alınır ve bu süreler 4/1-(b) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilir.

İsteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenen tarihlerde, 4. maddeye göre sigortalı olmayı gerektirecek çalıŞması

bulunduğu tespit edilenlerin, zorunlu sigortalılıkla çakıŞan isteğe bağlı prim ödenen süreleri iptal edilerek, bu süreye iliŞkin ödedikleri primler ilgililere iade edilir.

 

 

4.23.3.    Kısmi     süreli     iŞ    sözleŞmesi      ile    çalıŞanların      isteğe     bağlı    sigortalılıkları

(SSGSK.m.51)

 

 

Ay  içerisinde  30  günden  az  çalıŞan  veya  80.  madde  uyarınca  prim  ödeme  gün  sayısı,  ay  içindeki  toplam çalıŞma saatinin İŞ Kanunu‟na göre belirlenen günlük normal çalıŞma saatine bölünmesi suretiyle hesaplanan sigortalıların, aynı ay içerisinde isteğe bağlı sigortaya prim ödemeleri halinde, primi ödenen süreler zorunlu sigortalılığa iliŞkin prim ödeme gün sayısına 30 günü geçmemek üzere eklenir ve eklenen bu süreler, 4/1-(b) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilir.

 

 

4.23.4. Sona ermesi (SSGSK.m.51)

 

 

İsteğe bağlı sigorta,

 

 

–        İsteğe  bağlı  sigortalılığını sona  erdirme  talebinde  bulunanların, primi ödenmiŞ son günü takip eden günden,

–        Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmıŞ olmak Şartıyla talep tarihinden,

–        Ölen sigortalının ölüm tarihinden itibaren sona erer.

 

 

4.23.5. İsteğe bağ sigorta primleri ve ödenmesi (SSGSK.m.52)

 

 

İsteğe bağlı sigorta primi, prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın %32’sidir.

Bunun %20’si MYÖ sigortaları primi, %12’si genel sağlık sigortası primidir.

Kısmi süreli iŞ sözleŞmesi ile çalıŞanlar için prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında olmak kaydıyla

belirlenen günlük kazanç ve gün sayısı üzerinden MYÖ sigortaları ile genel sağlık sigortası primi alınır.

İsteğe  bağlı  sigortalı  olanlar,  bakmakla  yükümlü  olunan  kiŞi  olsa  dahi,  60/1-(b)  bendi  kapsamında  genel sağlık sigortalısı sayılır ve genel sağlık sigortası primini de ödemekle yükümlüdürler.

Yabancı ülke vatandaŞlarından Türkiye‟de yerleŞik olma hali bir yılı doldurmadıkça genel sağlık sigortası primi alınmaz ve bu kiŞiler genel sağlık sigortalısı sayılmaz.

 

 

Ait  olduğu  aydan  itibaren  en  geç  12  ay  içinde  89/2‟ye  göre  hesaplanacak  gecikme  cezası  ve  gecikme zammıyla  birlikte  primi  ödenmeyen  süreler,  sigortalılık  süresinden  sayılmaz.  Bu  12  aylık  süreden  sonra ödenen primler 89. maddenin 3. fıkrası hükümlerine göre iade edilir.

İsteğe  bağlı  sigortalıların  zorunlu  sigortalılık  nedeniyle  prim  borcunun  bulunması  halinde,  isteğe  bağlı sigortaya tâbi ödenen primler öncelikle zorunlu sigortalılık nedeniyle Kuruma olan borçlarına mahsup edilir.

 

 

4.24. Sigortalılık Hallerinin BirleŞmesi(SSGSK.m.53)

 

Sigortalının, 4/1 (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan sigortalılık hallerinden birden fazlasına aynı anda tabi olmasını gerektirecek Şekilde çalıŞması halinde; öncelikle aynı maddenin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında,

(c) bendi kapsamında çalıŞması yoksa, ilk önce baŞlayan sigortalılık iliŞkisi esas alınarak sigortalı sayılır.

4/1-(b) bendi kapsamında sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları iŞyerlerinden dolayı, 4/1-(a) bendi

kapsamında sigortalı bildirilemezler.

İsteğe bağlı sigortalı olanların 4/1 (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına tabi olacak Şekilde çalıŞmaya baŞlamaları halinde (kısmi süreli iŞ sözleŞmeleri ile çalıŞanlar hariç) isteğe bağlı sigortalılık hali sona erer.

Sigortalının,  4/1  (a),  (b)  ve  (c)  bentlerinde  yer  alan  sigortalılık  halleri  ile  5  (a)  ve  (e)  bentlerine  tâbi sigortalılık hallerinin çakıŞması halinde, 4. madde kapsamında sigortalı sayılır ve 1. fıkra hükmü uygulanır. Sigortalının, bu madde hükmüne göre sigortalı sayılması gereken sigortalılık halinden baŞka bir sigortalılık hali

için prim ödemiŞ olması durumunda, ödenen primler 1. fıkraya göre esas alınan sigortalılık hali için ödenmiŞ

ve esas alınan sigortalılık halinde geçmiŞ kabul edilir.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk defa sigortalı sayılanlardan 4/1 (a), (b) ve (c) bentlerinden birden  fazlasına  tabi  olarak  çalıŞmıŞ  olanların  yaŞlılık  aylığı  bağlanma  taleplerinde,  en  fazla  sigortalılığın geçtiği  sigortalılık  hali, hizmet  sürelerinin eŞit  olması  ile  malullük  ve  ölüm  halleri  ile  yaŞ haddinden re‟sen emekli olma, süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme ve bağlı oldukları sigortalılık halinin kanunla değiŞtirilmesi durumunda ise son sigortalılık hali esas alınır.

 

 

4.25. Aylık ve Gelirlerin BirleŞmesi(SSGSK.m.54)

 

 

4.25.1. Uzun vadeli sigorta kollarından

 

 

–        Hem  malûllük  hem  de  yaŞlılık  aylığına  hak  kazanan  sigortalıya,  bu  aylıklardan  yüksek  olanı, aylıklar eŞitse yalnız yaŞlılık aylığı,

–        Malûllük,  vazife  malûllüğü  veya  yaŞlılık  aylığı  ile  birlikte,  ölen  eŞinden  dolayı  da  aylığa  hak

kazanan sigortalıya her 2 aylığı,

–        Ana ve babasından ayrı ayrı aylığa hak kazanan çocuklara, yüksek olan aylığın tamamı, az olan aylığın yarısı,

–        Birden fazla çocuğundan aylığa hak kazanan ana ve babaya en fazla ödemeye imkân veren ilk 2

dosyadan yüksek olan aylığın tamamı, düŞük olan aylığın yarısı,

–        Hem eŞinden, hem de ana ve/veya babasından ölüm aylığına hak kazananlara, tercihine göre eŞinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak aylığı,

–        Bu  Kanuna  göre  vazife  malûllüğü  aylığı  almakta  iken,  tekrar  sigortalı  olanlardan  hem  vazife malûllüğüne  hem  de  malûllük  aylığına  hak  kazananlara,  bu  aylıklardan  yüksek  olanı,  aylıkları eŞitse yalnızca vazife malûllüğü aylığı, bunlardan hem vazife malûllüğü hem de yaŞlılık aylığına hak kazananlara, bu aylıkların her ikisi,

–        Evliliğin  ölüm  nedeniyle  sona  ermesi  durumunda  sonraki  eŞinden  de  aylığa  hak  kazananlara tercih ettiği aylık bağlanır.

 

 

4.25.2. Kısa vadeli sigorta kollarından

 

 

–        Sürekli iŞ göremezlik geliriyle birlikte ölen eŞinden dolayı da gelire hak kazanan eŞe her 2 geliri,

–        Ana ve babadan ayrı ayrı gelire hak kazananlara, yüksek olan gelirin tamamı, az olanın yarısı,

 

–        Birden fazla çocuğundan gelire hak kazanan ana ve babaya, en fazla ödemeye imkân veren ilk 2

dosyadan yüksek olan gelirin tamamı, düŞük olan gelirin yarısı,

–        Hem eŞinden, hem de ana ve/veya babasından ölüm gelirine hak kazananlara, tercihine göre eŞinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak geliri,

–        Evliliğin  ölüm  nedeniyle  sona  ermesi  durumunda  sonraki  eŞinden  de  gelire  hak  kazananlara tercih ettiği gelir bağlanır.

 

 

4.25.3. Diğer hususlar

 

 

MYÖ  sigortaları  ve  vazife  malullüğü  ile  iŞ  kazası  ve  meslek  hastalığı  sigortasından  hak  kazanılan  aylık  ve gelirler  birleŞirse, sigortalıya  veya  hak sahibine  bu aylık veya  gelirlerden  yüksek  olanın  tamamı, az  olanın yarısı, eŞitliği halinde ise iŞ kazası ve meslek hastalığından bağlanan gelirin tümü, malullük, vazife malullüğü veya yaŞlılık aylığının yarısı bağlanır.

 

 

Bir kiŞide ikiden fazla gelir veya aylık birleŞtiği takdirde, bu gelir ve aylıklardan en fazla ödemeye imkân veren

2  dosya  üzerinden  gelir  veya  aylık  bağlanır;  diğer  dosya  veya  dosyalardaki  gelir  ve  aylık  hakları  durum değiŞikliği veya diğer bir dosyadan gelir veya aylığa hak kazanıldığı tarihe kadar düŞer.

 

 

4.26. Gelir ve Aylık Bağlanmayacak Haller(SSGSK.m.56)

 

 

Ölen sigortalının hak sahiplerinden kendisinden aylık bağlanacak sigortalıyı veya gelir ya da aylık bağlanmıŞ olan sigortalıyı kasten öldürdüğü veya öldürmeye teŞebbüs ettiği veya bu Kanun gereğince sürekli iŞ göremez hale  veya  malûl  duruma  getirdiği,  hususunda  kesinleŞmiŞ  yargı  kararı  bulunan  kiŞilere  gelir  veya  aylık ödenmez. ÖdenmiŞ bulunan gelir ve aylıklar, 96. madde hükümlerine göre geri alınır.

 

 

Ölen  sigortalının  hak  sahiplerinden  kendisinden  aylık  bağlanacak  sigortalıya   veya   gelir  ya   da  aylık bağlanmamıŞ olan sigortalıya veya hak sahibine karŞı ağır bir suç iŞlediği veya bunlara karŞı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemesi nedeniyle, ölüme bağlı bir tasarrufla mirasçılıktan çıkarıldıkları hususunda kesinleŞmiŞ yargı kararı bulunan kiŞilere, gelir veya aylık ödenmez. ÖdenmiŞ bulunan gelir ve aylıklar, 96. madde hükümlerine göre geri alınır.

 

 

EŞinden boŞandığı halde, boŞandığı eŞiyle fİŞlen birlikte yaŞadığı belirlenen eŞ ve çocukların, bağlanmıŞ olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu kiŞilere ödenmiŞ olan tutarlar, 96. madde hükümlerine göre geri alınır.

 

 

4.27. Genel Sağlık Sigortası

 

 

4.27.1. Genel sağlık sigortalısı sayılan kiŞiler (SSGSK.m.60)

 

 

İkametgahı Türkiye’de olan kiŞilerden,

–        4/1 (a), (b) ve (c) bentleri gereğince sigortalı sayılan kiŞiler,

–        İsteğe bağlı sigortalı olan kiŞiler,

–        Harcamaları, taŞınır  ve taŞınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri, kiŞi baŞına

düŞen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaŞlar,

 

–        Vatansızlar ve sığınmacılar,

–        65  YaŞını  DoldurmuŞ  Muhtaç,  Güçsüz  ve  Kimsesiz  Türk  VatandaŞlarına  Aylık  Bağlanması

Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kiŞiler,

–        İstiklal  Madalyası  VerilmiŞ  Bulunanlara  Vatani  Hizmet  Tertibinden  İeref  Aylığı  Bağlanması

Hakkında Kanun hükümlerine göre Şeref aylığı alan kiŞiler,

–        Vatani  Hizmet  Tertibi  Aylıklarının  Bağlanması  Hakkında  Kanun  hükümlerine  göre  aylık  alan

kiŞiler,

–        2330 sayılı Nakdi  Tazminat  ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kiŞiler,

–        Sosyal  Hizmetler  ve  Çocuk  Esirgeme  Kurumu  Kanunu  hükümlerine  göre  korunma,  bakım  ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kiŞiler,

–        Harp malullüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar,

–        Köy Kanununun 74. maddesinin 2. fıkrasına göre görevlendirilen kiŞiler ile aynı Kanunun ek 16. maddesine göre aylık alan kiŞiler,

–        Dünya  Olimpiyat  ve  Avrupa  İampiyonluğu  KazanmıŞ  Sporculara  ve  Bunların  Ailelerine  Aylık

Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kiŞiler,

–        Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak Şartıyla, oturma izni almıŞ yabancı ülke vatandaŞlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kiŞiler,

–        4447   sayılı   Kanun   gereğince   iŞsizlik   ödeneği   ve   ilgili   kanunları   gereğince   kısa   çalıŞma ödeneğinden yararlandırılan kiŞiler,

–        Bu Kanun  veya  bu Kanundan önce  yürürlükte  bulunan sosyal güvenlik kanunlarına  göre  gelir veya aylık alan kiŞiler,

–        Yukarıdaki  bentlerin  dıŞında  kalan  ve  baŞka  bir  ülkede  sağlık  sigortasından  yararlanma  hakkı bulunmayan vatandaŞlar genel sağlık sigortalısı sayılır.

 

 

5510 sayılı Kanunun kapsamı kıŞında bırakılanlardan aŞağıda belirtilen kiŞilerin, bir genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kiŞi olup olmadığına bakılır. Bu kiŞiler genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kiŞi ise tescili yapılmaz. Aksi takdirde 1. fıkra hükümlerinden durumuna uyan bende göre genel sağlık sigortalısı sayılır.

 

 

–        İŞverenin iŞyerinde ücretsiz çalıŞan eŞi,

–        Aynı  konutta  birlikte  yaŞayan  ve  3.  derece  dahil  bu  dereceye  kadar  hısımlar  arasında  ve aralarına dıŞardan baŞka kimse katılmaksızın, yaŞadıkları konut içinde yapılan iŞlerde çalıŞanlar,

–        Ev hizmetlerinde çalıŞanlar (ücretle ve sürekli olarak çalıŞanlar hariç),

–        Resmî meslek ve sanat okulları ile yetkili resmî makamların izniyle kurulan meslek veya sanat okullarında  ve  yüksekokullarda  fİŞlen  normal  eğitim  süreleri  içinde  yapılan,  tatbikî  mahiyetteki yapım ve üretim iŞlerinde çalıŞan öğrenciler,

–        Sağlık  hizmet  sunucuları  tarafından  iŞe  alıŞtırılmakta  olan  veya  rehabilite  edilen,  hasta  veya malûller, 4/1 (b) ve (c) bentleri gereği sigortalı sayılması gerekenlerden 18 yaŞını doldurmamıŞ olanlar,

–        Kamu idareleri hariç olmak üzere, tarım iŞlerinde veya orman iŞlerinde hizmet akdiyle süreksiz iŞlerde çalıŞanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalıŞanlardan; tarımsal faaliyette

bulunan ve yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete iliŞkin masraflar düŞüldükten sonra

 

kalan tutarın aylık ortalamasının, bu Kanunda tanımlanan prime esas günlük kazanç alt sınırının

30 katından az olduğunu belgeleyenler,

–        Kendi adına ve hesabına bağımsız çalıŞanlardan gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlardan, aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetine iliŞkin masraflar düŞüldükten sonra kalan tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 katından az olduğunu belgeleyenler.

 

 

5510 veya önceki sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık almalarından dolayı genel sağlık sigortalısı sayılanlar, aynı zamanda diğer bentler gereği de genel sağlık sigortalısı sayılıyorlarsa; gelir ve aylık almaları bağlamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar.

 

 

4.27.2. Genel sağlık sigortalısı ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kiŞi sayılmayanlar (SSGSK.m.60)

 

 

–        Askerlik hizmetlerini er ve erbaŞ olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri,

–        Yabancı kuruluŞ adına ve hesabına Türkiye’ye bir iŞ için gönderilen ve yabancı sigortalıolduğunu belgeleyen kiŞiler,

–        YurtdıŞındaki  ikamet  edip  de  Türkiye’de  kendi  adına  ve  hesabına  bağımsız  çalıŞan  yabancı sigortalılar,

–        DıŞ  temsilciliklerde  çalıŞan  ve  sürekli  ikamet  izni  veya  bu  devletin  haiz  bulunan  Türk  uyruklu sözleŞmeli personelden yabancı sigortalılığını belgeleyenler,

–        DıŞ  temsilciliklerde  çalıŞan  sözleŞmeli  personelin  uluslararası  sosyal  güvenlik  sözleŞmeleri çerçevesinde  ve  temsilciliğin  bulunduğu  ülkenin  ilgili  mevzuatı  gereği  zorunlu  olarak  yabancı

sigortalı olanlar,

Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde bulunan hükümlü ve tutuklular;  
Mütekabiliyet  esası  da  dikkate  alınmak  Şartıyla,  oturma  izni  almıŞ,  yabancı  bir  ülke mevzuatı

 

kapsamında sigortalı olmayan yabancılardanTürkiye’de bir yıldan kısa süreyle yerleŞik olanlar,

–        5510 veya önceki sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık almakta olup; mülga 2147 ve

3210 sayılı Kanunlara göre borçlanarak aylık bağlanan kiŞilerden Türkiye‟de ikamet etmeyenler

 

 

Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak Şartıyla, oturma izni almıŞ ve yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı  olmayan  yabancılar  ile  genel  sağlık  sigortası  kapsamı  dıŞında  olup  da  baŞka  bir  ülkede  sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaŞlardan, evli olanlar için eŞlerden hangisinin bu maddeye göre  genel  sağlık  sigortalısı,  hangisinin  bakmakla  yükümlü  olunan  kiŞi  olacağının  tespiti  kendi  tercihlerine bırakılır. Diğer bentler gereği eŞlerin her ikisinin de genel sağlık sigortalılık Şartlarının oluŞması halinde her ikisi de ayrı ayrı genel sağlık sigortalısı sayılır.

4/1-(c)  bendi  kapsamında  sigortalı  sayılanlardan,  ilgili  kanunları  gereğince  bir  yıldan  fazla  aylıksız  izin kullanan eŞler, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kiŞi sayılır.

 

 

Bu  maddenin  1.  fıkrasının  (c)  bendinin  (1)  numaralı  alt  bendi  ile  80.  maddede  belirtilen  aile;  aynı  hane içerisinde yaŞayan eŞ, evli olmayan çocuk, büyük ana ve büyük babadan oluŞur.

 

 

4.28. Genel Sağlık Sigortalılığının BaŞlangıcı, Bildirimi ve Tescili (SSGSK.m.61)

 

4.28.1. BaŞlangıcı

 

 

–        4/1 (a), (b), (c) ve isteğe bağlı sigortalı olanlar; sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı olarak tescil edildikleri tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır ve ayrıca bir bildirime gerek olmaksızın tescil edilmiŞ sayılır.

–        Aile içindeki geliri kiŞi baŞına düŞen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaŞlar,

Kurumca tescil edildiği tarihte genel sağlık sigortalısı sayılır.

–        65  YaŞını  DoldurmuŞ  Muhtaç,  Güçsüz  ve  Kimsesiz  Türk  VatandaŞlarına  Aylık  Bağlanması Hakkında  Kanun  hükümlerine  göre  aylık  alan  kiŞiler  aylığa  hak  kazandıkları  tarihten  itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır.

–        İstiklal  Madalyası  VerilmiŞ  Bulunanlara  Vatani  Hizmet  Tertibinden  İeref  Aylığı  Bağlanması Hakkında  Kanun  hükümlerine  göre  Şeref  aylığı  alan  kiŞiler  aylığa  hak  kazandıkları  tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır.

–        Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kiŞiler

aylığa hak kazandıkları tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır.

–        2330 sayılı Nakdi  Tazminat  ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kiŞiler aylığa hak kazandıkları tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır.

–        Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar aylığa hak kazandıkları tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır.

–        Köy Kanununun 74. maddesinin 2. fıkrasına göre görevlendirilen kiŞiler ile aynı Kanunun ek 16. maddesine göre aylık alan kiŞiler aylığa hak kazandıkları tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır.

–        Dünya  Olimpiyat  ve  Avrupa  İampiyonluğu  KazanmıŞ  Sporculara  ve  Bunların  Ailelerine  Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kiŞiler, aylığa hak kazandıkları tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır.

–        Yukarıdaki alt bentler kapsamı dıŞında kalanlar ise vatansız ve sığınmacı sayıldıkları, korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaya baŞladıkları tarihten itibaren genel sağlık  sigortalısı  sayılır  ve  ilgili  kurumlarca  kapsama  alındığı  tarihten  itibaren  bir  ay  içinde Kuruma bildirilir.

–        Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak Şartıyla, oturma izni almıŞ yabancı ülke vatandaŞlarından yabancı bir  ülke  mevzuatı kapsamında  sigortalı olmayan kiŞiler,  Türkiye’dekiyerleŞim  süresinin

bir yılı geçtiği tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır ve bu tarihten itibaren bir ay içinde verecekleri genel sağlık sigortası giriŞ bildirgesi ile tescil edilirler.

–        4447   sayılı   Kanun   gereğince   iŞsizlik   ödeneği   ve   ilgili   kanunları   gereğince   kısa   çalıŞma ödeneğinden   yararlandırılan   kiŞiler,   iŞsizlik   veya   kısa   çalıŞma   ödeneğinden   yararlanmaya baŞladıkları  tarihten  itibaren  genel  sağlık  sigortalısı  sayılır  ve  Türkiye  İŞ  Kurumu  tarafından iŞsizlik ödeneğinin bağlandığı tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirilir.

–        Bu Kanun  veya  bu Kanundan önce  yürürlükte  bulunan sosyal güvenlik kanunlarına  göre  gelir veya aylık alan kiŞiler, gelir veya aylıktan yararlanmaya baŞladıkları tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır ve ayrıca bir bildirime gerek olmaksızın tescil edilmiŞ sayılır.

–        Yukarıdaki  bentlerin  dıŞında  kalan  ve  baŞka  bir  ülkede  sağlık  sigortasından  yararlanma  hakkı bulunmayan vatandaŞlar, diğer bentlere göre genel sağlık sigortalısı olmadıkları tarihten itibaren genel  sağlık  sigortalısı  sayılır  ve  bu  tarihten  itibaren  bir  ay  içinde  verecekleri  genel  sağlık

sigortası giriŞ bildirgesi ile tescil edilirler.

 

–        4/1  (a),  (b),  (c)  kapsamında  olan  ve  genel  sağlık  sigortalısı  kapsamında  olan  kiŞiler,  zorunlu sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren, 10 gün sonra  bu bent  kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır.

–        Genel  sağlık  sigortalısı  sayılanların  çocukları,  ana  ya  da  babanın  tescil  edilmiŞ  olmasına bakılmaksızın ve ayrıca bir iŞleme gerek olmaksızın 18 yaŞını dolduruncaya kadar genel sağlık sigortalısı   veya   genel   sağlık   sigortalısının   bakmakla   yükümlü   olduğu   kiŞi   olarak   sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlandırılır. 18 yaŞından küçük çocuğun ana ve babası da yok ise 18 yaŞını dolduruncaya kadar 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu kapsamında primi Devlet tarafından ödenmek üzere genel sağlık sigortalısı sayılır.

–        Genel sağlık sigortalısı iken durumunda değiŞiklik olan kiŞilerden, aile içindeki geliri kiŞi baŞına

düŞen aylık tutarı  asgari  ücretin üçte  birinden az  olan vatandaŞlarla, genel sağlık sigortasının kapsamı  dıŞında  olan  ve  baŞka  bir  ülkede  sağlık  sigortasından  yararlanma  hakkı  bulunmayan vatandaŞlar,  durumlarında  değiŞiklik  olduğu  tarihten  itibaren  en  geç  bir  ay  içinde  Kuruma baŞvurmak zorundadır.

 

 

4.28.2. Sona Ermesi

 

 

YerleŞim yerinin Türkiye olmadığı veya genel sağlık sigortası kapsamı dıŞına çıkılan tarihten itibaren sona

erer.

 

 

4.29. Finansmanı Sağlanan Sağlık Hizmetleri ve Süresi (SSGSK.m.63)

 

 

Genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kiŞilerin sağlıklı kalmalarını; hastalanmaları halinde sağlıklarını  kazanmalarını;  iŞ  kazası  ile  meslek  hastalığı,  hastalık  ve  analık  sonucu  tıbben  gerekli  görülen sağlık  hizmetlerinin  karŞılanmasını,  iŞ  göremezlik  hallerinin  ortadan  kaldırılmasını  veya  azaltılmasını  temin etmek amacıyla Kurumca finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri Şunlardır:

 

 

–        Koruyucu  sağlık  hizmetleri  ile  insan  sağlığına  zararlı  madde  bağımlılığını  önlemeye  yönelik koruyucu sağlık hizmetleri

–        KiŞilerin  hastalanmaları  halinde  ayakta  veya  yatarak;  hekim  tarafından  yapılacak  muayene, hekimin  göreceği  lüzum  üzerine  teŞhis  için  gereken  klinik  muayeneler,  laboratuvar  tetkik  ve tahlilleri  ile  diğer  tanı  yöntemleri,  konulan  teŞhise  dayalı  olarak  yapılacak  tıbbî  müdahale  ve tedaviler, hasta takibi ve rehabilitasyon hizmetleri, organ, doku ve kök hücre nakline ve hücre tedavilerine  yönelik  sağlık  hizmetleri,  acil  sağlık  hizmetleri,  ilgili  kanunları  gereğince  sağlık meslek mensubu sayılanların hekimlerin kararı üzerine yapacakları tıbbî bakım ve tedaviler

–        Analık sebebiyle ayakta veya yatarak; hekim tarafından yapılacak muayene, hekimin göreceği lüzum üzerine teŞhis için gereken klinik muayeneler, doğum, laboratuvar tetkik ve tahlilleri ile diğer tanı yöntemleri, konulan teŞhise dayalı olarak yapılacak tıbbî müdahale ve tedaviler, hasta takibi, rahim tahliyesi, tıbbî sterilizasyon ve acil sağlık hizmetleri, ilgili kanunları gereğince sağlık meslek mensubu sayılanların hekimlerin kararı üzerine yapacakları tıbbî bakım ve tedaviler

–        KiŞilerin  hastalanmaları  halinde  ayakta  veya  yatarak;  ağız  ve  diŞ  muayenesi,  diŞ  hekiminin göreceği  lüzum  üzerine  ağız  ve  diŞ  hastalıklarının  teŞhisi  için  gereken  klinik  muayeneler, laboratuvar tetkik ve tahlilleri ile diğer tanı yöntemleri, konulan teŞhise dayalı olarak yapılacak

tıbbî müdahale ve tedaviler, diŞ çekimi, konservatif diŞ tedavisi ve kanal tedavisi, hasta takibi,

 

diŞ  protez  uygulamaları,  ağız  ve  diŞ  hastalıkları  ile  ilgili  acil  sağlık  hizmetleri,  18  yaŞını doldurmamıŞ kiŞilerin ortodontik diŞ tedavilerinin 72. maddeye göre belirlenen tutarı

–        Evli olmakla birlikte çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisinin, erkek ise

karısının;  en  fazla  2  deneme  ile  sınırlı  olmak  üzere  yardımcı  üreme  yöntemi  tedavileri  ile  bir hastalığın  tedavisinin  baŞka  tıbbî  bir  yöntemle  mümkün  olmaması  ve  Kurumca  yetkilendirilen sağlık  hizmet  sunucuları  sağlık  kurulları  tarafından  tıbben  zorunlu  görülmesi  halinde  yardımcı üreme yöntemi tedavileri (Bunun için yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk  sahibi  olamadığının  ve  ancak  yardımcı  üreme  yöntemi  ile  çocuk  sahibi  olabileceğinin Kurumca  yetkilendirilen sağlık hizmet  sunucularının sağlık kurulları  tarafından tıbben mümkün görülmesi;  23  yaŞından  büyük,  39  yaŞından  küçük  olması;  son  3  yıl  içinde  diğer  tedavi yöntemlerinden                     sonuç     alınamamıŞ                           olduğunun                   Kurumca         yetkilendirilen                       sağlık     hizmet sunucularının  sağlık  kurulları  tarafından  belgelenmesi;  uygulamanın  yapıldığı  tıbbî  merkezin Kurum ile sözleŞme yapmıŞ olması; en az 5 yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan  kiŞi  olup,  900  gün  genel  sağlık  sigortası  prim  gün  sayısının  olması  Şartlarının  birlikte gerçekleŞmesi gerekmektedir)

–        Yukarıdaki bentler gereğince sağlanacak sağlık hizmetleriyle ilgili teŞhis ve tedavileri için gerekli olabilecek  kan  ve  kan  ürünleri,  kemik  iliği,  aŞı,  ilaç,  ortez,  protez,  tıbbî  araç  ve  gereç,  kiŞi kullanımına  mahsus  tıbbî  cihaz,  tıbbî  sarf,  iyileŞtirici  nitelikteki  tıbbî  sarf  malzemelerinin sağlanması, takılması, garanti süresi sonrası bakımı, onarılması ve yenilenmesi hizmetleri

 

 

60. maddede sayılan genel sağlık sigortalısı sayılma Şartlarının yitirilmesi halinde, devam etmekte olan tedavi nedeniyle sağlanacak sağlık hizmetleri kiŞinin iyileŞmesine kadar sürer.

 

 

4.30. Kurumca Finansmanı Sağlanmayacak Sağlık Hizmetleri(SSGSK.m.64)

 

 

–        Vücut  bütünlüğünü  sağlamak  amacıyla  yapılan  ve  iŞ  kazası  ile  meslek  hastalığına,  kazaya, hastalıklara  veya  konjenital  nedenlere  bağlı  olarak  ortaya  çıkan  durumlarda  yapılacak  sağlık hizmetleri dıŞında estetik amaçlı yapılan her türlü sağlık hizmeti ile estetik amaçlı ortodontik diŞ tedavileri.

–        Sağlık Bakanlığı‟nca izin veya ruhsat verilmeyen sağlık hizmetleri ile Sağlık Bakanlığı‟nca tıbben sağlık hizmeti olduğu kabul edilmeyen sağlık hizmetleri.

–        Yabancı ülke  vatandaŞlarının; genel sağlık  sigortalısı  veya  genel  sağlık  sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kiŞi sayıldığı tarihten önce mevcut olan kronik hastalıkları.

 

 

4.31. Yol Gideri, Gündelik ve Refakatçi Giderleri (SSGSK.m.65)

 

 

Hekimin  veya  diŞ  hekiminin  muayene  veya  tedavi  sonrası  tıbben  göreceği  lüzum  üzerine  genel  sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kiŞilerin, sağlık hizmetinden yararlanmaları için muayene ve tedavi edildikleri yerleŞim yeri dıŞına yapılan sevkinde, ayakta tedavilerde kendisinin ve bir kiŞi ile sınırlı olmak üzere refakatçisinin gidiŞ ve dönüŞ yol gideri ve gündelikleri; yatarak tedavilerde ise gidiŞ ve dönüŞ tarihleri için gündelikleri ile yol gideri Kurumca karŞılanır.

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kiŞilerin yatarak tedavileri sırasında, hekimin  veya diŞ

hekiminin tıbben göreceği lüzum üzerine yanında kalan refakatçinin yatak ve yemek giderleri bir kiŞi ile sınırlı olmak üzere Kurumca karŞılanır.

 

Yurt içinde veya yurt dıŞına yapılan sevkler nedeniyle ödenecek gündelik, yol, yatak ve yemek giderlerinin

tutarı 72. maddede belirtilen Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından belirlenir.

Sürekli iŞ göremezlik veya malûllük durumlarının tespiti, kontrolü veya periyodik sağlık muayenesi amacıyla yapılan sağlık hizmeti giderleri ile yol ve gündelik giderleri de bu madde hükümlerine göre ödenir.

 

 

4.32. Yurt DıŞında Tedavi (SSGSK.m.66)

 

 

63. maddede sayılan sağlık hizmetlerinin yurt içindeki sağlık hizmet sunucularından sağlanması esastır. Ancak aŞağıdaki hallerde sağlık hizmetleri yurtdıŞında sağlanır.

 

 

–        4/1-(a)  ve  4/1-(c)  kapsamındaki genel sağlık sigortalılarından;  iŞverenleri  tarafından Kurumca belirlenen usule uygun olarak veya kamu idareleri için özel mevzuatlarında belirtilen usule uygun olarak  geçici  görevle  yurt  dıŞına  gönderilenlere,  acil  hallerde  sağlık  hizmetleri  yurtdıŞında sağlanır. Yurt dıŞında sağlanan sağlık hizmetlerinin Kurumca karŞılanacak bedelleri, yurt içinde sözleŞmeli  sağlık  hizmet  sunucularına  ödenen  tutarı  geçemez.  Bu  tutarı  aŞan  kısım  iŞverenler tarafından ödenir. Uluslararası sosyal güvenlik sözleŞmeleri hükümleri saklıdır. Kurum bu kiŞilerin geçici veya sürekli görev süresince sağlık hizmetlerini, genel sağlık sigortası için Kuruma ödenen prim tutarını geçmemek kaydıyla, ilgili ülkede sağlık sigortası yaptırmak suretiyle de sağlayabilir.

–        4/1-(a)  ve  4/1-(c)  kapsamındaki genel sağlık sigortalılarından;  iŞverenleri  tarafından Kurumca belirlenen usule uygun olarak veya kamu idareleri için özel mevzuatlarında belirtilen usule uygun olarak  sürekli  görevle  yurt  dıŞına  gönderilenler  ile  bunların  yurt  dıŞında  birlikte  yaŞadıkları bakmakla yükümlü olduğu kiŞilere sağlık hizmetleri yurtdıŞında sağlanır. Yurt dıŞında sağlanan sağlık  hizmetlerinin  Kurumca  karŞılanacak  bedelleri,  yurt  içinde  sözleŞmeli  sağlık  hizmet sunucularına  ödenen  tutarı  geçemez.  Bu  tutarı  aŞan  kısım  iŞverenler  tarafından  ödenir. Uluslararası  sosyal  güvenlik  sözleŞmeleri  hükümleri  saklıdır.  Kurum  bu  kiŞilerin  geçici  veya sürekli  görev  süresince  genel  sağlık  sigortası  için  Kuruma  ödenen  prim  tutarını  geçmemek kaydıyla, ilgili ülkede sağlık sigortası yaptırmak suretiyle de sağlayabilir.

–        Sağlık  Bakanlığı‟nın  uygun  görüŞü  üzerine  yurt  içinde  tedavisinin  yapılamadığı  tespit  edilen kiŞilerin  sağlık  hizmetleri  de  yurtdıŞında  yapılır.  Bu  ihtimalde  yurt  dıŞına  sevk  edilen  kiŞilerin sağlık hizmeti bedelinin tümü ödenir. Ancak bu tutar varsa Kurumun yurt dıŞında sevke konu tedaviye iliŞkin sözleŞmeli olduğu sağlık hizmet sunucularına ödenen tutarı geçemez. Bu kiŞilerin

65. madde hükümlerine göre yapılacak giderleri ayrıca karŞılanır.

–        Bakanlar Kurulu kararı ile birlik halinde ya da kamu idarelerinin yetkili makamlarınca yurt dıŞına askerî veya güvenlik amaçlı görevlendirilenlerin, bu Kanun kapsamına giren sağlık hizmetlerinin sağlanması ile bu hizmetlere iliŞkin giderlerin yurt içindeki sözleŞmeli sağlık hizmeti sunucularına ödenen tutarı aŞan kısmı, kurumlarınca karŞılanır.

 

 

Yukarıdaki  haller  dıŞında,  yurt  dıŞında  sağlık  hizmetlerine  iliŞkin  giderler  Kurumca  ödenmez.  Bu  maddenin uygulanmasında  4/1-(c)  kapsamında  sigortalı  olması  nedeniyle,  genel  sağlık  sigortalısı  sayılanların  daimi olarak 6 aydan fazla süreyle yurt dıŞında görevlendirilmeleri durumu, sürekli görevle yurt dıŞına gönderilme sayılır.

 

 

4.33. Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma İartları (SSGSK.m.67)

 

4.33.1. Herhangi bir Şart aranmadan sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek kiŞiler

 

 

–        18 yaŞını doldurmamıŞ olan kiŞiler

–        Tıbben baŞkasının bakımına muhtaç olan kiŞiler

–        Acil sağlık hali olan kiŞiler

–        İŞ kazası ile meslek hastalığına uğramıŞ kiŞiler

–        KiŞilerin  hastalanmalarına  bakılmaksızın  kiŞiye  yönelik  koruyucu  sağlık  hizmetleri  ile  insan sağlığına zararlı madde bağımlılığını önlemeye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri alacak kiŞiler

–        Analık sebebiyle ayakta veya yatarak; hekim tarafından yapılacak muayene, hekimin göreceği lüzum üzerine teŞhis için gereken klinik muayeneler, doğum, laboratuvar tetkik ve tahlilleri ile diğer tanı yöntemleri, konulan teŞhise dayalı olarak yapılacak tıbbî müdahale ve tedaviler, hasta takibi, rahim tahliyesi, tıbbî sterilizasyon ve acil sağlık hizmetleri, ilgili kanunları gereğince sağlık meslek mensubu sayılanların hekimlerin kararı üzerine yapacakları tıbbî bakım ve tedavi alacak kiŞiler

–        Bildirimi zorunlu bulaŞıcı hastalıklara muhatap olmuŞ kiŞiler

–        7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun kapsamındaki afetler ile 2941 sayılı Seferberlik ve SavaŞ Hali Kanunu gereğince ilan edilen savaŞ halinde genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kiŞiler

 

 

4.33.2. En az 30 gün prim ödeme Şartı ile sağlık hizmeti alacak kiŞiler

 

 

AŞağıdaki  kiŞilerin  sağlık  hizmetinden  yararlanabilmesi  için  sağlık  hizmeti  sunucusuna  baŞvurduğu  tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme sayısının olması gerekmektedir.

 

 

–        4/1 (a), (b) ve (c) kapsamındaki kiŞiler

–        İsteğe bağlı sigortalılar

–        Harcamaları, taŞınır  ve taŞınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri, kiŞi baŞına düŞen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden fazla olan kiŞiler

 

 

4.33.3. 30 günlük primden baŞka, ayrıca 60 günden fazla borcu olmama gereken kiŞiler

 

 

AŞağıdaki  kiŞilerin  30  günlük  prim  ödeme  süresinden  baŞka  ayrıca  sağlık  hizmet  sunucusuna  baŞvurduğu tarihte 60 günden fazla prim ve prime iliŞkin herhangi bir borcunun olmaması gerekir.

 

 

–        4/1-(c) kapsamındaki kiŞiler

–        Harcamaları, taŞınır  ve taŞınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri, kiŞi baŞına düŞen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden fazla olan kiŞiler

 

 

4.33.4. 30 günlük primden baŞka, borcu olmama gereken diğer kiŞiler

 

 

–        İsteğe bağlı sigortalılar

 

–        Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak Şartıyla, oturma izni almıŞ yabancı ülke vatandaŞlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kiŞiler

–        60. maddenin 1. fıkrasının (c) ve (f) bentleri hariç diğer bentleri gereği genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kiŞilerin, sağlık hizmeti sunucusuna baŞvurduğu tarihten önceki son

bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması

–        60. maddenin 1. fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (g) bendine tabi olan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kiŞilerin, yukarıdaki bentte sayılan Şartla birlikte, sağlık hizmeti sunucusuna baŞvurduğu tarihte 60 günden fazla prim ve prime iliŞkin her türlü borcunun bulunmaması

–        60. maddenin 1. fıkrasının (b) ve (d) bentlerine tabi olan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla

yükümlü olduğu kiŞilerin, yukarıdaki bentlerde sayılan Şartla birlikte, sağlık hizmeti sunucusuna baŞvurduğu tarihte prim ve prime iliŞkin her türlü borcunun bulunmaması

 

 

4.34. Katılım Payı Alınması (SSGSK.m.68)

 

 

63. maddede sayılan sağlık hizmetlerinden katılım payı alınacak olanlar;

–        Ayakta tedavide hekim ve diŞ hekimi muayenesi

–        Vücut dıŞı protez ve ortezler, ayakta tedavide sağlanan ilaçlar

–        Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar

–        Kurumca  belirlenecek  hastalık  gruplarına  göre  yatarak  tedavide  finansmanı  sağlanan  sağlık

hizmetleri

 

 

Katılım payı, ayakta tedavide hekim ve diŞ hekimi muayenesi için 2 Türk Lirası olarak uygulanır.

 

 

Katılım payı vücut dıŞı protez ve ortezler ile ayakta tedavide sağlanan ilaçlarda (gereksiz kullanımı azaltma, sağlık hizmetlerinin niteliği itibarıyla hayati öneme sahip olup olmaması, kiŞilerin prime esas kazançlarının, gelir ve aylıklarının tutarı ve benzeri ölçütler dikkate alınarak) %10 ilâ %20 oranları arasında olmak üzere Kurumca belirlenir.

 

 

Kurum, 1. fıkranın ayakta tedavide hekim ve diŞ hekimi muayenesi için 2 Türk Lirası olarak belirlediği katılım payını,  1.  basamak  sağlık  hizmeti  sunucularında  yapılan  muayenelerde  almamaya  ya  da  daha  düŞük tutarlarda belirlemeye veya tekrar 2 Türk Lirasına getirmeye; (2. ve 3. basamak sağlık hizmet sunucularında yapılan muayenelerde  ise  müracaat  edilen sağlık hizmeti sunucusunun  yer  aldığı  basamak, sağlık hizmeti sunucusunun resmi ve özel sağlık hizmeti sunucusu niteliğinde olup olmaması, önceki basamaklardan sevkli olarak  baŞvurulup  baŞvurulmadığı  gibi  hususları  göz  önünde  bulundurarak)  on  katına  kadar  artırmaya  ve sağlık hizmeti sunucuları için belirlemeye yetkilidir.

 

 

Ayakta tedavide hekim ve diŞ hekimi muayenesİŞçin belirlenen katılım payı tutarı, Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı kadar her yıl artırılır.

 

 

Kurumca  belirlenecek  hastalık  gruplarına  göre,  yatarak  tedavide  finansmanı  sağlanan  sağlık  hizmetleri bedelinin %1‟ine kadar katılım payı alınabilir. %1’ine kadar tespit edilen katılım payını almamaya, yarısına kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya, gerektiğinde bu tutarları kanuni tutarlarına getirmeye veya

indirmeye Kurum yetkilidir.

 

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kiŞilerin vücut dıŞı protez ve ortezler için ödeyecekleri katılım payının tutarı, sağlık hizmetinin alındığı tarihteki asgarî ücretin %75‟ini, Kurumca belirlenecek hastalık gruplarına  göre  yatarak  tedavide,  finansmanı  sağlanan  sağlık  hizmetleri  için  ödeyecekleri  katılım  payının tutarı ise bir takvim yılında asgari ücret tutarını geçmemek kaydıyla, her bir yatarak tedavi için asgari ücretin dörtte birini geçemez.

 

 

Yardımcı  üreme  yöntemleri  için  sağlanan  ve  bir  hastalığın  tedavisinin  baŞka  tıbbî  bir  yöntemle  mümkün olmaması   nedeniyle   yapılacak   yardımcı   üreme   yöntemi   tedavisi   dıŞındaki,   yardımcı   üreme   yöntemi tedavisinde katılım payı ilk denemede %30, 2. denemede %25 oranında uygulanır. Ancak katılım payında 4. fıkra gereği uygulanan üst limit dikkate alınmaz.

 

 

Harcamaları, taŞınır  ve taŞınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca  belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri, kiŞi baŞına düŞen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaŞlar; vatansızlar ve sığınmacılar ve 65 YaŞını DoldurmuŞ Muhtaç, Güçsüz

ve  Kimsesiz  Türk  VatandaŞlarına  Aylık  Bağlanması  Hakkında  Kanun  hükümlerine  göre  aylık  alan  kiŞiler  ile bunların  bakmakla  yükümlü  olduğu  kiŞilerin  ödemiŞ  oldukları  katılım  payları,  talepleri  halinde,  3294  sayılı Sosyal YardımlaŞma ve DayanıŞmayı TeŞvik Kanunu hükümlerine göre kendilerine geri ödenir.

 

 

Katılım paylarını, gelir veya aylık alan kiŞilerin gelir veya aylıklarından, çalıŞanların ücret veya maaŞlarından mahsup edilmek suretiyle veya eczaneler ile diğer kurum ve kuruluŞlar aracılığı ile tahsile ve katılım paylarının ödenme usulünü belirlemeye Kurum yetkilidir. SözleŞmeli sağlık hizmeti sunucularına, tahsil ettikleri katılım payı düŞüldükten sonra kalan tutar ödenir.

 

 

Katılım paylarının hesaplanmasında 72. maddeye göre tespit edilen sağlık hizmeti tutarları esas alınır.

 

 

4.35. Katılım Payı Alınmayacak Haller, Sağlık Hizmetleri ve KiŞiler (SSGSK.m.69)

 

 

4.35.1. Katılım payı alınmayacak sağlık hizmetleri

 

 

–        İŞ kazası ile meslek hastalığı halleri ile askerî tatbikat ve manevralarda sağlanan sağlık hizmetleri

–        75. maddede yer alan afet ve savaŞ hali nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri

–        Aile hekimi muayeneleri ve kiŞiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri

–        Sağlık raporu ile belgelendirilmek Şartıyla; Kurumca belirlenen kronik hastalıklar ve hayati önemi haiz vücut dıŞı protez ve ortezler ile sağlık hizmetleri ile organ, doku ve kök hücre nakli

–        94. maddede tanımlanan kontrol muayeneleri

 

 

Bu madde gereğince katılım payı alınmayacak sağlık hizmetlerini tek tek veya gruplandırarak tespite Kurum

yetkilidir.

 

 

4.35.2. Katılım payı alınmayacak kiŞiler

 

 

–        60. maddenin 1. fıkrasının (c) bendinin (4)  numaralı alt bendinde belirtilen kiŞiler ile bunların eŞleri, (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentleri kapsamında sayılanlar,

 

–        Vazife malûlleri ile 4. maddenin 4. fıkrasının, (d) ve (e) bentlerinde sayılanlar,

–        Ayrıca, 3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmıŞ malûller ile aynı Kanun kapsamına giren olaylar

sebebiyle vazife malûllüğü aylığı alan er ve erbaŞların

 

 

sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez ve diğer iyileŞtirici araç/gereçler herhangi bir katılım payı veya fark alınmaksızın ve kısıtlama getirilmeksizin karŞılanır.

 

 

4.36. Hizmet Basamakları ve Sevk Zinciri (SSGSK.m.70)

 

 

Bu Kanunun uygulanması bakımından sağlık hizmeti sunucuları 1., 2. ve 3. basamak olarak Sağlık Bakanlığı tarafından basamaklandırılır. Bu basamaklar ve sağlık hizmet sunucuları arasında sevk zinciri; tanı, ön tanı, hekimlerin ve diŞ hekimlerinin uzmanlıkları dikkate alınmak suretiyle tüm yurtta veya il ya da ilçe bazında Sağlık Bakanlığı‟nın görüŞü alınarak Kurum tarafından belirlenir.

 

Aile hekimleri 1. basamak hizmet sunucuları içinde yer alır. Kurumca sağlık hizmetlerinin sağlanabilmesi için, genel  sağlık  sigortalısı  ve  bakmakla  yükümlü  olduğu  kiŞiler,  sevk  zinciri  kurallarına  uygun  hareket  etmek zorundadır.

 

4.37. Sağlık Hizmetlerinin Ödenecek Bedellerinin Belirlenmesi (SSGSK.m.72)

 

 

65.  madde  gereği  ödenecek  gündelik,  yol,  yatak  ve  yemek  giderlerinin,  Kurumca  ödenecek  bedellerini belirlemeye Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu yetkilidir. Komisyon, tıp eğitimini, hizmet basamağını,

alt yapı ve kaynak kullanımı ile maliyet unsurlarını dikkate alarak, sağlık hizmeti sunucularını fiyatlandırmaya esas  olmak  üzere  ayrı  ayrı  sınıflandırabilir.  Komisyon,  63.  madde  hükümlerine  göre  finansmanı  sağlanan sağlık  hizmetlerinin  Kurumca  ödenecek  bedellerini;  sağlık  hizmetinin  sunulduğu  il  ve  basamak,  devletin doğrudan  veya  dolaylı  olarak  sağlamıŞ  olduğu  sübvansiyonlar,  sağlık  hizmetinin  niteliği  itibarıyla  hayati öneme sahip olup olmaması, kanıta dayalı tıp uygulamaları, maliyet-etkililik ölçütleri ve genel sağlık sigortası bütçesi dikkate alınmak suretiyle, her sınıf için tek tek veya gruplandırarak belirlemeye yetkilidir.

 

 

Komisyon; ÇalıŞma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‟nı, Maliye Bakanlığı‟nı, Sağlık Bakanlığı‟nı, Devlet Planlama TeŞkilâtı  MüsteŞarlığı‟nı,  Hazine  MüsteŞarlığı‟nı  temsilen  birer  üye  ve  Kurumu  temsilen  2  üye  olmak  üzere toplam  7  üyeden  oluŞur.  Komisyon  kararlarını  salt  çoğunluk  ile  alır,  kararlar  Resmî  Gazetede  yayımlanır. Komisyonca gerekli görülen hallerde, sağlık hizmetlerinin türlerine göre birden fazla alt komisyon kurulabilir. Komisyonun sekreterya iŞlemleri Kurumca yerine getirilir.

 

 

Sağlık  Hizmetleri  Fiyatlandırma  Komisyonuna  iŞtirak  edenlere,  ayda  2  defadan  fazla  olmamak  üzere katıldıkları her toplantı günü için, (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılarak bulunacak tutarı üzerinden toplantı ücreti ödenir. Komisyon çalıŞmaları ile ilgili her türlü giderler Kurumca ödenir.

 

 

Kurum,  ilgili  kamu  kurum  ve  kuruluŞları  ile  dernek,  vakıf,  federasyon,  konfederasyon  ve  kamu  kurumu niteliğindeki meslek kuruluŞlarının görüŞlerini alabilir.

 

 

4.38. Prime Esas Kazançlar (SSGSK.m.80)

 

 

4.38.1. 4/1-(a) Kapsandaki sigortalıların prime esas kazançlarının belirlenmesi

 

 

Prime esas kazançların hesabında; hak edilen ücretlerin; prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeŞit istihkaktan

o ay içinde yapılan ödemelerin ve iŞverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik  sistemine  ödenen  tutarların;  idare  veya  yargı  mercilerince  verilen  karar  gereğince,  yukarıda belirtilen  kazançlar  niteliğinde  olmak  üzere  sigortalılara  o  ay  içinde  yapılan  ödemelerin  brüt  toplamı  esas alınır.

 

 

Ayni  yardımlar  ve  ölüm,  doğum  ve  evlenme  yardımları,  görev  yollukları,  seyyar  görev  tazminatı,  kıdem tazminatı,  iŞ  sonu  tazminatı  veya  kıdem  tazminatı  mahiyetindeki  toplu  ödeme,  keŞif  ücreti,  ihbar  ve  kasa tazminatları  ile  Kurumca  tutarları  yıllar  itibarıyla  belirlenecek  yemek,  çocuk  ve  aile  zamları,  iŞverenler tarafından  sigortalılar  için  özel  sağlık  sigortalarına  ve  bireysel  emeklilik  sistemine  ödenen  ve  aylık  toplamı asgari ücretin %30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz.

 

 

Yukarıda  belirtilen  istisnalar  dıŞında  her  ne  adla  yapılırsa  yapılsın,  tüm  ödemeler  ile  ayni  yardım  yerine geçmek  üzere  yapılan  nakdi  ödemeler,  prime  esas  kazanca  tabi  tutulur.  Diğer  kanunlardaki  prime  tabi

tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnalar, bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınmaz.

 

Ücretler hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulur. Diğer ödemeler ise öncelikle ödendiği ayın kazancına dahil edilir ve ücret dıŞındaki bu ödemelerin yapıldığı ayda üst sınırın aŞılması nedeniyle prime tabi  tutulamayan  kısmı,  ödemenin  yapıldığı  ayı  takip  eden  aydan  baŞlanarak  2  ayı  geçmemek  üzere,  üst sınırın altında kalan, sonraki ayların prime esas kazançlarına ilâve edilir. Toplu iŞ sözleŞmelerine tabi iŞyerleri iŞverenlerince veya kamu idareleri veya yargı mercilerince verilen kararlara istinaden, sonradan ödenen ücret dıŞındaki ödemelerin hizmet  akdinin mevcut olmadığı veya askıda olduğu bir tarihte ödenmesi durumunda,

82. madde hükmü de nazara alınmak suretiyle prime esas kazancın tabi olduğu en son ayın kazancına dahil edilir. Bu durumlarda sigorta primlerinin, yukarıda belirtilen mercilerin kararlarının kesinleŞme tarihini izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı alınmaz ve 102. madde hükümleri uygulanmaz.

 

 

Saatlik,  günlük,  haftalık  veya  aylık  olarak  belirli  bir  ücrete  dayanmıŞ  olmayıp  da  komisyon  ücreti  ve  kâra katılma gibi belirsiz zaman ve tutar üzerinden ücret alan sigortalıların prim ve ödeneklerinin hesabında esas tutulacak günlük kazançları, 82. madde hükmüne göre belirlenen alt sınırdır. Bir iŞverene tabi olarak çalıŞan sigortalının belirli ücretinin dıŞında ayrıca belirtilen Şekilde ücret alması halinde, prime esas günlük kazancı bunların toplamından oluŞur.

 

 

Primlerin  hesabına  esas  tutulacak  günlük  kazanç,  sigortalının,  bir  ay  için  prime  esas  tutulan  kazancının otuzda  biridir.  Ancak  günlük  kazancın  hesabına  esas  tutulan  ay  içindeki  bazı  günlerde  çalıŞmamıŞ  ve çalıŞmadığı  günler  için  ücret  almamıŞ  sigortalının  günlük  kazancı,  o  ay  için  prime  esas  tutulan  kazancının ücret aldığı gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.

 

 

Sigortalıların günlük kazançlarının hesabında esas tutulan gün sayıları, aynı zamanda, bunların prim ödeme gün sayılarını gösterir. Ancak, iŞveren ve sigortalı arasında kısmî süreli hizmet akdinin yazılı olarak yapılmıŞ olması  kaydıyla,  ay  içerisinde  günün  bazı  saatlerinde  çalıŞan  ve  çalıŞtığı  saat  karŞılığında  ücret  alan sigortalının,  ay  içindeki  prim  ödeme  gün  sayısı,  ay  içindeki  toplam  çalıŞma  saati  süresinin  4857  sayılı  İŞ Kanununa  göre  belirlenen  haftalık  çalıŞma  süresine  göre  hesaplanan  günlük  çalıŞma  saatine  bölünmesi suretiyle bulunur. Bu Şekildeki hesaplamada, gün kesirleri bir gün kabul edilir.

 

 

İŞveren ve sigortalı arasında çağrı üzerine çalıŞmaya dayalı yazılı iŞ sözleŞmesinde taraflar arasında çalıŞma süresi  gün,  hafta  ve  ay  olarak  belirlenmemiŞ  ise,  sigortalının  ay  içindeki  prim  ödeme  gün  sayısı  haftalık çalıŞma süresi en az 20 saat kararlaŞtırılmıŞ sayılarak (h) bendi hükmüne göre hesaplanır.

 

 

Ay içerisinde 30 günden az prim ödeme gün sayılarına ait eksik günlerin genel sağlık sigortası primleri, eksik çalıŞma süreleri dikkate alınmak suretiyle hesaplanır.

 

 

Milli  Eğitim  Bakanlığı‟na  bağlı  her  derece  ve  türdeki  örgün  ve  yaygın  eğitim  kurumlarında,  ek  ders  ücreti karŞılığında ilgili mevzuatı çerçevesinde uzman ve usta öğretici olarak çalıŞtırılanların, prim ödeme gün sayısı

30 günü aŞmamak kaydıyla, bir takvim ayı içerisinde hak kazandıkları brüt ek ders ücreti toplam tutarının, prime esas günlük kazanç alt sınırına bölünmesi sonucu bulunur. Bu Şekilde yapılacak hesaplamalarda tam

sayıdan sonraki küsuratlar dikkate alınmaz.

 

4.38.2. 4/1-(b) Kapsamındaki Sigortalıların Prime Esas Kazançlarının Belirlenmesi

 

 

Aylık  prime  esas  kazanç,  82.  maddeye  göre  belirlenen  prime  esas  günlük  kazanç  alt  sınırı  ile  üst  sınırı arasında  kalmak  Şartı  ile  kendileri  tarafından  beyan  edilecek  günlük  kazancın  30  katıdır.  Bu  sigortalılar tarafından,  Kurumca  belirlenen  sürelerde,  aylık  prime  esas  kazanç  beyan  edilir.  Beyanda  bulunmayan sigortalıların aylık prime esas kazancı, prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 katı olarak belirlenir.

Sigortalı  aynı  zamanda  iŞveren  ise  aylık  prime  esas  kazancı,  çalıŞtırdığı  sigortalıların  prime  esas  günlük kazancının en yükseğinin 30 katından az olamaz. Aylık prime esas kazancı, çalıŞtırdığı sigortalının 30 günlük prime  esas  kazancından  düŞük  olduğu  tespit  edilen  sigortalıların  aylık  prime  esas  kazançları,  tespit  edilen kazanç düzeyine çıkartılarak aradaki farkın primi, 89. madde hükümlerine göre gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilir.

 

 

4. maddenin 1. fıkrasının (b) bendi kapsamında, sigortalı sayılmayı  gerektirecek birden fazla durumun söz konusu olması halinde, bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen esaslara göre tek beyanda bulunulur.

 

 

4.38.3. Yalnızca genel sağlık sigortasına tâbi olanlar bakımından prime esas aylık kazancın tespiti

 

 

Oturma izni almıŞ yabancı ülke  vatandaŞlarından, yabancı bir  ülke  mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kiŞiler ile genel sağlık sigortasının kapsamı dıŞında kalan ve baŞka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaŞlar  için, 82. maddeye  göre  belirlenen prime  esas günlük  kazanç alt  sınırının 2 katının 30 günlük tutarı esas alınır.

Aile içindeki geliri, kiŞi baŞına düŞen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaŞlar, vatansızlar

ve  sığınmacılar,  65  YaŞ  aylığı  alan  kiŞiler,  Şeref  aylığı  alan  kiŞiler,  Vatani  Hizmet  Tertibi  Aylıklarının Bağlanması  Hakkında  Kanun  hükümlerine  göre  aylık  alan  kiŞiler,  2330  sayılı  Nakdi  Tazminat  ve  Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kiŞiler, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kiŞiler, harp malullüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar, 442 sayılı Köy Kanununun 74. maddesinin 2. fıkrasına göre görevlendirilen kiŞiler ile aynı Kanunun ek 16. maddesine göre aylık alan kiŞiler,

2913  sayılı  Dünya  Olimpiyat  ve  Avrupa  İampiyonluğu  KazanmıŞ  Sporculara  ve  Bunların  Ailelerine  Aylık

Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kiŞiler için asgari ücret esas alınır.

İŞsizlik ödeneği ve ilgili kanunları gereğince, kısa çalıŞma ödeneğinden yararlandırılan kiŞiler için ise prime esas asgari kazanç tutarı esas alınır.

Ancak  aile  içindeki  geliri,  kiŞi  baŞına  düŞen  aylık  tutarı  asgari  ücretin  üçte  birinden  az  olan  vatandaŞların genel  sağlık  sigortalısı  sayılmak  için  müracaat  etmekle  birlikte,  Kurumca  belirlenecek  test  yöntemleri  ve veriler kullanılarak tespit edilen aile içindeki gelirin kiŞi baŞına düŞen aylık tutarı; asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilen kiŞiler için 82. maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 günlük tutarının üçte biri, asgari ücretten asgari ücretin 2 katına kadar olduğu tespit edilen kiŞiler

için 82. maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 günlük tutarı, asgari ücretin 2

katından  fazla  olduğu  tespit  edilen  kiŞiler  için  82.  maddeye  göre  belirlenen  prime  esas  günlük  kazanç  alt sınırının 30 günlük tutarının 2 katı prime esas asgari kazanç tutarı olarak esas alınır.

 

 

4.39. Prim Oranları ve Devlet Katkısı (SSGSK.m.81)

 

4.39.1. Malullük, YaŞlılık ve Ölüm Sigortaları Primi

 

 

MYÖ sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %20’sidir. Bunun %9’u sigortalı hissesi, %11’i iŞveren hissesidir.

 

 

Bu  Kanunda  belirtilen  fİŞlî  hizmet  süresi  zammı  uygulanan  iŞlerde  4/1-(a)  bendi  kapsamında  çalıŞan sigortalılar için uygulanacak MYÖ sigortaları prim oranı, bu maddenin belirtilen %20 oranına; 60 fİŞlî hizmet gün sayısı eklenecek iŞlerde 1 puan, 90 fİŞlî hizmet gün sayısı eklenecek iŞlerde 1.5 puan, 180 fİŞlî hizmet gün sayısı eklenecek iŞlerde  3 puan, eklenmesi suretiyle  belirlenir ve bu Şekilde bulunan oran ile bu maddede belirtilen %20 oranı arasındaki farka ait primin tamamı, iŞveren tarafından ödenir.

 

 

Bu Kanunda belirtilen fİŞlî hizmet süresi zammı uygulanan iŞlerde 4/1(c) bendi kapsamında çalıŞan sigortalılar

için ise uygulanacak MYÖ sigortaları prim oranı, bu maddenin (a) bendinde belirtilen %20 oranına; 60 fİŞlî hizmet gün sayısı eklenecek iŞlerde 3.33 puan, 90 fİŞlî hizmet gün sayısı eklenecek iŞlerde 5 puan, 180 fİŞlî hizmet gün sayısı eklenecek iŞlerde 10 puan eklenmesi suretiyle belirlenir ve bu Şekilde bulunan oran ile bu maddede belirtilen %20 oranı arasındaki farka ait primin tamamı, iŞveren tarafından ödenir.

 

 

4.39.2. Kısa dönemli sigorta kolları primi

 

 

Kısa  vadeli  sigorta  kolları  prim  oranı,  yapılan  iŞin  iŞ  kazası  ve  meslek  hastalığı  bakımından  gösterdiği

tehlikenin ağırlığına göre %1 ilâ %6,5 oranları arasında olmak üzere, 83. maddeye göre Kurumca belirlenir.

Bu primin tamamını iŞveren öder.

 

 

4.39.3. Genel sağlık sigortası primi

 

 

Genel  sağlık  sigortası  (GSS)  primi,  kısa  ve  uzun  vadeli  sigorta  kollarına  tâbi  olanlar  için  82.  maddenin  1. fıkrasına  göre  hesaplanan  prime  esas  kazancın  %12,5’idir.  Bu  primin  %5’i  sigortalı,  %7,5’i  ise  iŞveren hissesidir.  Yalnızca  genel  sağlık  sigortasına  tâbi  olanlar  ile  60.  maddenin  1.  fıkrasının  (e)  bendi  ve  bu Kanunun geçici 13. maddesinde belirtilenlerin genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın %12’sidir.

 

 

4.39.4. Sosyal venlik destek primi oranları

 

 

SSGSK‟nın  yürürlüğe  girdiği  tarihten  sonra  ilk  defa  sigortalı  olanlar,  Sosyal  Güvenlik  Destek  Primi  (SGDP) ödeyerek  4/1-(a)  sigortalısı  olarak  çalıŞamazlar.  Ancak  SSGSK‟nın  yürürlüğe  girdiği  tarihten  önce  iŞtirakçi veya sigortalın olanlar; vazife malullüğü, malullük, yaŞlılık veya emeklilik aylığı bağlananlar ve bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte SGDP ödeyerek çalıŞmaya devam edenler, SGDP ödeyerek çalıŞabilirler.

 

 

4/1-a kapsamında çalıŞanlar için, kısa vadeli sigorta kolları prim oranına (yüzde 1 ila 6,5 oranları arasında)

%30  oranının  eklenmesi  suretiyle  bulunan  orandır.  %30  oranının  dörtte  biri  sigortalı;  dörtte  üçü  iŞveren hissesidir. Bunlar hakkında iŞ kazası ve meslek hastalıları sigortası hükümleri uygulanır.

 

Tarımsal  faaliyette   bulunanlar   hariç,  SSGSK  veya   yabancı  bir   ülke   mevzuatı  kapsamında   çalıŞmaya baŞlayanların yaŞlılık aylıkları, çalıŞmaya baŞladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi baŞında kesilecektir.

 

4.39.5. Mesleki eğitim kanununa tabi çıraklar ve öğrencilerin prim oranları

 

 

Mesleki Eğitim Kanunu (MEK) kapsamındaki aday çırak, çırak ve iŞletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında iŞ kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası uygulanacak olup, MEK uyarınca prim oranları %4 tür. Bunların primleri, MEB veya bu öğrencilerin eğitim gördükleri okullar tarafından ödenecektir.

 

 

4.39.6. İŞsizlik sigortası primi

4447 sayılı Kanununda iŞsizlik sigorta primi, prime esas aylık brüt kazançlardan %1 sigortalı, %2 iŞveren ve

%1 devlet payı olarak ödenir.

 

 

4.39.7.  Zorunlu  staja  tabi  tutulan  meslek  lisesi  ve  üniversite  öğrencilerinin  ve  TİK

kursiyerlerinin prim oranları

 

 

Meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler  ile TİK‟nın meslek edindirme, geliŞtirme ve değiŞtirme eğitimine katılan kursiyerler için prim oranı, prime esas kazançlarının  %1’idir.  Kursiyerlerin  prime  esas  günlük  kazançlarının  hesaplanmasında,  prime  esas  günlük kazanç alt sınırı dikkate alınır. Aday çırak, çırak ve meslekî eğitim gören öğrencilerin prime esas kazancı, ilgili kanunlarında belirtilen Şekilde uygulanır.

 

 

4.39.8. İsteğe bağ sigorta prim oranları

 

 

Prime  esas  kazancın  alt  sınırı  ile  üst  sınırı  arasında,  sigortalı  tarafından  belirlenen  günlük  kazanç  ve  prim ödeme gün sayısı üzerinden bulunacak kazancın %32 sidir. Bunun %20 si MYÖ, %12 si ise GSS primidir.

 

 

4.39.9. 4/1-(b) Kapsamında olanlarla ilgili zenleme

 

 

Bu sigortalılar MYÖ (%20);kısa vadeli sigorta primi (%1 – %6.5) ve GSS primi (%12.5) oranlarının toplamı üzerinden primlerini öderler.

 

 

4.39.10. Devlet katkısı

 

 

Devlet, Kurumun ay itibarıyla tahsil ettiği MYÖ sigortaları ile GSS priminin dörtte biri oranında Kuruma katkı yapar. Devlet katkısı olarak hesaplanacak tutar, talep edilen tarihi takip eden 15 gün içinde Hazinece Kuruma ödenir.

 

 

4.40. Günlük Kazanç Sınırları (SSGSK.m.82)

 

 

Bu Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgarî ücretin otuzda biri; üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 6.5 katıdır.

Günlük  kazançları  yukarıdaki  fıkrada  belirtilen  alt  sınırın  altında  olan  sigortalılar  ile  ücretsiz  çalıŞan sigortalıların  günlük  kazançları,  alt  sınır  üzerinden;  günlük  kazançları  üst  sınırdan  fazla  olan  sigortalıların günlük kazançları da üst sınır üzerinden hesaplanır.

Sigortalının kazancı alt sınırın altında ise; bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta primleri ve ücretsiz

çalıŞan sigortalılara ait sigorta primlerinin tümünü iŞveren öder.

 

Sigortalıların  bu  Kanunun  53.  maddesine  göre  belirlenen  aynı  sigortalılık  haline  tâbi  olacak  Şekilde  birden fazla iŞte çalıŞması nedeniyle Kuruma ödenen primler toplamı, bu sigortalılık hali için belirlenen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden hesaplanacak miktarı aŞarsa, aŞan kısmın tamamı, sigortalının talebi üzerine en geç talep tarihini takip eden ay içinde hissesi oranında sigortalıya defaten geri ödenir. Geri verilen primler için ayrıca gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz ödenmez.

 

 

4.41. Prim Belgeleri ve İŞyeri Kayıtları (SSGSK.m.86)

 

 

4.41.1. Aylık prim ve hizmet belgesi

 

 

İŞveren bir ay içinde 4. ve 5. maddeye tâbi çalıŞtırdığı sigortalıların ve SGDP‟ye tâbi sigortalılar için asıl veya

ek  aylık  prim  ve  hizmet  belgesini;4/1-(c)  bendi  kapsamındakiler  için  en  geç  Kurumca  belirlenecek  günün sonuna kadar, diğer sigortalılar için ise ait olduğu ayı takip eden ayda Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar  Kuruma  vermekle  veya  sigortalı  çalıŞtırmadığı  takdirde,  bu  hususu  sigortalı  çalıŞtırmaya  son  verdiği tarihten itibaren, 15 gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

İŞveren, iŞyeri sahipleri; iŞyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yıl baŞından baŞlamak üzere 10 yıl süreyle, kamu idareleri 30 yıl süreyle, tasfiye ve iflâs idaresi memurları ise görevleri süresince saklamak ve Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde, 15 gün içinde ibraz etmek zorundadır.

İŞverenin,  sigortalıyı,  baŞka  bir  iŞverene  iŞ  görme  edimini  yerine  getirmek  üzere  geçici  olarak  devretmesi halinde, sigortalıyı devir alan, geçici iŞ iliŞkisi süresine iliŞkin yukarıda belirtilen belgelerin, aynı süre içinde iŞverene ait iŞyerinden Kuruma verilmesinden, iŞveren ile birlikte müteselsilen sorumludur.

Ay  içinde  bazı  iŞgünlerinde  çalıŞtırılmadığı  ve  ücret  ödenmediği  beyan  edilen  sigortalıların,  30  günden  az çalıŞtıklarını  ispatlayan  belgelerin  iŞverence  ilgili  aya  ait  aylık  prim  ve  hizmet  belgesine  eklenmesi  Şarttır. Kamu idareleri ile toplu iŞ sözleŞmesi imzalanan iŞyerlerinde bu Şart aranmaz.

Sigortalıların 30 günden az çalıŞtığını gösteren bilgi ve belgelerin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken  süre  içinde  Kuruma  verilmemesi  veya  verilen  bilgi  ve  belgelerin  Kurumca  geçerli  sayılmaması halinde,  30  günden  az  bildirilen  sürelere  ait  aylık  prim  ve  hizmet  belgesi  Kurumca  re’sen  düzenlenir  ve muhteviyatı primler, bu Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

Sigortalıyı çalıŞtıran iŞveren ile alt iŞveren ve iŞ görme edimini yerini getirmek üzere sigortalıyı geçici olarak devralan  iŞveren;  aylık  prim  ve  hizmet  belgesinin  Kurumca  onaylanan  bir  nüshasını  sigortalının  çalıŞtığı iŞyerinde,  birden  ziyade  iŞyeri  olması  halinde  ise  sigortalının  çalıŞtığı  her  iŞyerinde  ayrı  ayrı  olmak  üzere, Kuruma verilmesi gereken sürenin son gününü takip eden günden baŞlanarak, müteakip belgenin verilmesi gereken sürenin sonuna kadar, sigortalılar tarafından görülebilecek bir yere asmak zorundadır.

 

 

4.42.2. Belgelerin re’sen zenlenmesi ve itiraz

 

 

Kurumun  denetim  ve  kontrol  ile  görevlendirilmiŞ  memurlarınca,  fİŞlen  yapılan  denetimler  sonucunda  veya iŞyeri  kayıtlarından  yapılan  tespitlerden  ya  da  kamu  idarelerinin  denetim  elemanlarınca  kendi  mevzuatı gereğince yapacakları soruŞturma, denetim ve incelemeler neticesinde veya kamu kurum ve kuruluŞları ile bankalar  tarafından  düzenlenen  belge  veya  alınan  bilgilerden  çalıŞtığı  anlaŞılan  sigortalılara  ait  olup,  bu Kanun uyarınca Kuruma verilmesi gereken belgelerin yapılan tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan  verilmesi  halinde,  bu belgeler  Kurumca  re’sen düzenlenir  ve  muhteviyatı sigorta  primleri  Kurumca

tespit edilerek iŞverene tebliğ edilir.

 

İŞveren, bu maddeye göre tebliğ edilen prim borcuna karŞı tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde, ilgili Kurum ünitesine itiraz edebilir. İtiraz, takibi durdurur. İtirazın reddi halinde, iŞveren kararın tebliğ tarihinden itibaren

1 ay içerisinde yetkili iŞ mahkemesine baŞvurabilir. Yetkili mahkemeye baŞvurulması, prim borcunun takip ve

tahsilini durdurmaz. Mahkemenin Kurum lehine karar vermesi halinde, 88. ve 89. maddelerin prim borcuna

iliŞkin hükümleri uygulanır.

Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca iŞyerinde fİŞlen yapılan tespitlerden ve kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatı gereğince yapacakları soruŞturma, denetim ve incelemelerden kayıt

ve belgelere dayanmaksızın çalıŞtığı belirlendiği halde, hizmetlerinin veya prime esas kazançlarının Kuruma bildirilmediği anlaŞılan veya eksik bildirildiği tespit edilen sigortalıların geriye yönelik hizmetlerinin veya prime esas kazançlarının, en fazla tespitin yapıldığı tarihten geriye yönelik bir yıllık süreye iliŞkin kısmı dikkate alınır.

 

 

4.42.3. Hizmet tespit dava

 

 

Aylık  prim  ve  hizmet  belgesi,  iŞveren  tarafından  verilmeyen  veya  çalıŞtıkları  Kurumca  tespit  edilemeyen sigortalılar,  çalıŞtıklarını  hizmetlerinin  geçtiği  yılın  sonundan  baŞlayarak  beŞ  yıl  içerisinde  iŞ  mahkemesine baŞvurarak,  alacakları  ilâm  ile  ispatlayabilirlerse,  bunların  mahkeme  kararında  belirtilen  aylık  kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayıları dikkate alınır.

 

 

4.42.4. Hastalık ve analık sigortasına iliŞkin özel hüküm

 

 

Sigortalının çalıŞtığı bir veya birden fazla iŞte, bu Kanunda yazılı Şartları yerine getirmiŞ olmasına rağmen, kendisi için verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin iŞveren tarafından verilmediği veya verilen aylık prim  ve  hizmet  belgesinde  kazançların  veya  prim  ödeme  gün  sayılarının  eksik  gösterildiği  Kurumca  tespit edilirse, hastalık ve analık sigortalarından gerekli ödemeler yapılır.

 

 

4.43. Prim Ödeme Yükümlüsü (SSGSK.m.87)

 

 

Bu  Kanunun  uygulanmasında  kısa  ve  uzun  vadeli  sigorta  kolları  ile  genel  sağlık  sigortası  ve  isteğe  bağlı sigorta bakımından;

 

 

–        4/1 (a) ve (c) bentlerine ve 5-(a) bendine tabi olanlar için bunların iŞverenleri,

–        4/1 (b) bendine tâbi olanlar ile bu kapsamda sayılan kiŞilerden sosyal güvenlik destek primine

tâbi olanlar, isteğe bağlı sigortalı olanların kendileri,

–        Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak Şartıyla, oturma izni almıŞ yabancı ülke vatandaŞlarından, yabancı  bir  ülke  mevzuatı  kapsamında  sigortalı  olmayan  kiŞiler  ile  genel  sağlık  sigortasının dıŞında   kalan   ve   baŞka   bir   ülkede   sağlık   sigortasından   yararlanma   hakkı   bulunmayan vatandaŞların kendileri,

–        Aile içindeki geliri, kiŞi baŞına düŞen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaŞlar, vatansızlar  ve  sığınmacılar,  65  YaŞ  aylığı  alan  kiŞiler,  Şeref  aylığı  alan  kiŞiler,  Vatani  Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kiŞiler, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kiŞiler, Sosyal Hizmetler   ve   Çocuk   Esirgeme   Kurumu   Kanunu   hükümlerine   göre   korunma,   bakım   ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kiŞiler, harp malullüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele  Kanunu  kapsamında  aylık  alanlar,  442  sayılı  Köy  Kanununun  74.  maddesinin  2.

 

fıkrasına göre görevlendirilen kiŞiler ile aynı Kanunun ek 16. maddesine göre aylık alan kiŞiler,

2913 sayılı Dünya Olimpiyat ve Avrupa İampiyonluğu KazanmıŞ Sporculara ve Bunların Ailelerine Aylık  Bağlanması  Hakkında  Kanun  hükümlerine  göre  aylık  alan  kiŞiler  için  primi  yılı  merkezî yönetim bütçesinden karŞılanmak üzere ilgili kamu idareleri,

–        İŞsizlik ödeneği ve ilgili kanunları gereğince kısa çalıŞma ödeneğinden yararlandırılan kiŞiler ile

Türkiye İŞ Kurumu kursiyerleri için Türkiye İŞ Kurumu,

–        Aday çırak, çırak ve iŞletmelerde meslekî eğitim görenler ile meslek liselerinde zorunlu staja tâbi tutulan  öğrenciler  için  Milli  Eğitim  Bakanlığı  veya  bu  öğrencilerin  eğitim  gördükleri  okullar, yükseköğrenim   sırasında   zorunlu   staja   tâbi   tutulan   öğrenciler   için   öğrenim   gördükleri yükseköğretim kurumu,

–        Harp malûlü ve vazife malullüğü aylığı alıp da çalıŞmaya baŞlayanlar ile yurtdıŞına çalıŞmak üzere gönderilen Türk iŞçileri için iŞverenleri veya kendileri,

 

 

prim ödeme yükümlüsüdür.

Incoming search terms:

  • 4-6 sigortalıların kısa vadeli sigorta primi (1)
  • 4/I sigortalılık (1)
  • sürekli iş göremezlik alan biri genel sağlık sigortası primi yatırırmı (1)
  • sürekli iş göremezlik alan biri genel sağlık sigortası yatırırmı (1)
  • sürekli iş göremezlik alan kişi sigortası olmadan saglıktan yararlanırmı (1)
  • sürekli iş göremezlik geliri alanlar sağlıktan yararlanırmı (1)
Etiket(ler): , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir