Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu – 5510 Sayılı

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

4. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu – 5510 Sayılı

 

 

4.1. Genel Çerçeve

 

 

4.1.1. Kapsam

 

 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (RG, 16.6.2006, 26200), sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortasından   yararlanacak   kiŞileri,   iŞverenleri,   sağlık   hizmeti   sunucularını,   bu   Kanunun   uygulanması bakımından  gerçek  kiŞiler  ile  her  türlü  kamu  ve  özel  hukuk  tüzel  kiŞilerini  ve  tüzel  kiŞiliği  olmayan  diğer kurum ve kuruluŞları kapsar(SSGSK.m.2).

 

 

4.1.2. Zorunluluk ilkesi

 

 

Kısa  ve  uzun  vadeli  sigorta  kapsamındaki  kiŞilerin  sigortalı  ve  genel  sağlık  sigortalısı  olması,  genel  sağlık sigortası kapsamındaki kiŞilerin ise genel sağlık sigortalısı olması zorunludur. Bu Kanunda yer alan sigorta hak

ve  yükümlülüklerini  ortadan  kaldırmak,  azaltmak,  vazgeçmek  veya  baŞkasına  devretmek  için  sözleŞmelere

konulan hükümler geçersizdir (SSGSK.m.92).

 

 

4.2.Tanımlar (SSGSK.m.3)

 

 

Sosyal sigortalar: Kısa ve uzun vadeli sigorta kollarını,

Kısa vadeli sigorta kolları: İŞ kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kollarını,

Uzun vadeli sigorta kolları: Malullük, yaŞlılık ve ölüm sigortası kollarını,

Sigortalı:  Kısa  ve/veya  uzun  vadeli  sigorta  kolları  bakımından  adına  prim  ödenmesi  gereken  veya  kendi adına prim ödemesi gereken kiŞiyi,

 

Hak  sahibi:  Sigortalının veya  sürekli iŞ göremezlik geliri  ile  malullük,  vazife  malullüğü  veya  yaŞlılık aylığı almakta olanların ölümü halinde, gelir veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan

eŞ, çocuk, ana ve babasını,

Genel sağlık sigortası: KiŞilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karŞılaŞmaları halinde

ise oluŞan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı,

Genel sağlık sigortalısı: Bu Kanunun 60. maddesinde sayılan kiŞileri,

Bakmakla yükümlü olduğu kiŞi: Bu Kanunun 60. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinin (1) ve (2) numaralı

alt  bentlerinin  dıŞında  kalan  genel  sağlık  sigortalısının,  sigortalı  sayılmayan  veya  isteğe  bağlı  sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamıŞ olan;

–        EŞini,

–        18 yaŞını, lise ve dengi  öğrenim veya aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile iŞletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaŞını, yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaŞını doldurmamıŞ ve evli olmayan  çocukları  ile  yaŞına  bakılmaksızın  bu  Kanuna  göre  malûl  olduğu  tespit  edilen  evli olmayan çocuklarını,

–        Geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı Kurumca belirlenen kriterlere göre tespit edilen ana ve babasını,

Hizmet akdi: Borçlar Kanununda tanımlanan hizmet  akdini ve iŞ mevzuatında  tanımlanan iŞ sözleŞmesini

veya hizmet akdini, ifade eder.

 

 

4.3. Sigortalı Sayılanlar (SSGSK.m.4)

 

 

4.3.1. (4/I-a) Sigortalıları (Bağımlı çalıŞanlar)

Hizmet akdi ile bir veya birden fazla iŞveren tarafından çalıŞtırılanlar,

–        İŞçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika Şubelerinin baŞkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenler,

–        Bir  veya  birden  fazla  iŞveren  tarafından  çalıŞtırılan;  film,  tiyatro,  sahne,  gösteri,  ses  ve  saz sanatçıları ile bütün güzel sanat kollarında çalıŞanlar ile düŞünürler ve yazarlar,

–        Mütekabiliyet  esasına  dayalı  olarak  uluslararası  sosyal  güvenlik  sözleŞmesi  yapılmıŞ  ülke uyruğunda olanlar hariç olmak üzere, yabancı uyruklu kiŞilerden hizmet akdi ile çalıŞanlar,

–        Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanuna göre çalıŞtırılan koruma bekçileri,

–        Umumi Hıfzıssıhha Kanununda belirtilen umumî kadınlar,

–        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kurslarda usta öğretici olarak çalıŞtırılanlar, kamu idarelerinde ders ücreti karŞılığı görev verilenler ile DMK 4/C kapsamında çalıŞtırılanlar,

 

 

4.3.2. (4/I-b) Sigortalıları (Bağımsız çalıŞanlar)

–        Köy ve mahalle muhtarları,

İŞ sözleŞmesine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalıŞanlardan,

–        Ticarî  kazanç  veya  serbest  meslek  kazancı  nedeniyle  gerçek  veya  basit  usulde  gelir  vergisi mükellefi olanlar; gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar;

–        Anonim Şirketleri (Aİ) yönetim kurulu üyesi olan ortakları;

–        Sermayesi paylara bölünmüŞ komandit Şirketlerin komandite ortakları;

–        Diğer Şirket ve donatma iŞtiraklerinin ise tüm ortakları,

–        Tarımsal faaliyette bulunanlar,

 

–        At YarıŞları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler.

 

 

4.3.3. (4/I-c) Sigortalıları (Kamu görevlileri)

–        Kamu idarelerinde (a) bendine tabi olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalıŞıp ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiŞ olanlar,

–        Kamu  idarelerinde  (a)  ve  (b)  bentlerine  tabi  olmayanlardan,  sözleŞmeli  olarak  çalıŞıp  ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiŞ olanlar ile DMK 86 uyarınca açıktan vekil atananlar,

–        Seçimle  veya  atama  yoluyla  kamu  idarelerinde  göreve  gelenlerden;  bu  görevleri  sebebiyle kendilerine ilgili kanunlarında devlet memurları gibi emeklilik hakkı tanınmıŞ olanlardan hizmet akdi ile çalıŞmayanlar,

–        BaŞbakan,  bakanlar,  Türkiye  Büyük  Millet  Meclisi  üyeleri,  belediye  baŞkanları,  il  encümeninin seçimle gelen üyeleri,

–        (c) bendi kapsamında iken, bu kapsamdaki kiŞilerin kurduğu sendikalar ve konfederasyonları ile

sendika Şubelerinin baŞkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenlerden aylıksız izne ayrılanlar,

–        Harp okulları ile fakülte ve yüksekokullarda, Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askerî öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksekokulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tâbi tutulan adaylar;

–        Polis Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi  hesabına  okumakta  iken  Emniyet  Genel  Müdürlüğü  hesabına  okumaya  devam  eden öğrenciler

 

 

(Bu okulları tamamlamadan ayrılanlar ile bu okulları tamamlamalarına rağmen görevlerine baŞlamadan ayrılanların, bu okullarda geçen eğitim süreleri sigortalılıklarından sayılmaz).

 

 

4.4. Kısa Vadeli Sigorta Kollarının Kapsamı (SSGSK.m.4)

 

 

Bu Kanunun kısa vadeli sigorta kollarına iliŞkin hükümleri 4/1-(c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlara bu kapsamda oldukları sürece uygulanmaz.

 

 

4.5. Bazı Sigorta Kollarının Uygulanacağı Sigortalılar: Kısmi Sigortalılar(SSGSK.m.5)

 

 

4.5.1. Tutuklu ve hükümlüler

 

 

Ceza  infaz  kurumları  ile  tutukevleri  tesis,  atölye  ve  benzeri  ünitelerinde  çalıŞtırılan  hükümlü  ve  tutuklular hakkında,  iŞ  kazası  ve  meslek  hastalığı  ile  analık  sigortası  uygulanır  ve  bunlar,  4/a  kapsamında  sigortalı sayılırlar.

 

 

4.5.2. Çıraklar ve mesleki eğitim ren öğrenciler

 

 

Mesleki Eğitim Kanununda (MEK) belirtilen aday çırak, çırak ve iŞletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında  iŞ  kazası  ve  meslek  hastalığı  ile  hastalık  sigortası  uygulanır  ve  4/1-(a)  kapsamında  sigortalı

sayılırlar.

 

4.5.3. Stajyerler

 

 

MEK  de  belirtilen  meslek  liselerinde  okumakta  iken  veya  yükseköğrenimleri  sırasında  zorunlu  staja  tabi tutulan öğrenciler hakkında ise iŞ kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır ve bu bentte sayılanlar, 4/a bendi kapsamında sigortalı sayılırlar.

 

 

4.5.4. Kısmi zamanlı çalıŞan üniversite öğrencileri

 

 

Yükseköğretim Kanununun 46. maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıŞtırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, günlük prime esas kazanç alt sınırının 30 katından fazla olmayanlar hakkında ise iŞ kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır ve 4/1-(a) kapsamında sigortalı sayılırlar.

 

 

4.5.5. Harp malulleri ve vazife malullüğü aylığı alan çalıŞanlar

 

 

Harp malûlleri ile vazife malullüğü aylığı bağlanmıŞ malûllerden, 4/1 (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalıŞmaya baŞlayanların aylıkları kesilmez. Türk Medeni Kanunu‟na göre aylık bağlanmıŞ malûller ile aynı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle vazife malullüğü aylığı alan er ve erbaŞların, 4/1-c kapsamında sigortalı olmaları halinde de aylıkları kesilmez. Aylıkları kesilmeksizin 4/1-c kapsamında çalıŞanlar hakkında uzun vadeli sigorta kolları, 4/1 (a) ve (b) kapsamında çalıŞanlar hakkında ise iŞ kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. İŞ kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulananların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmayı istemeleri halinde, bu isteklerini Kuruma bildirdikleri tarihi takip eden aybaŞından itibaren,  haklarında  uzun  vadeli  sigorta  kolları  da  uygulanır.  Bu  fıkra  kapsamına  girenlerden  ayrıca  genel sağlık sigortası primi alınmaz.

 

 

4.5.6. İŞKUR kursiyerleri

 

 

Türkiye  İŞ  Kurumu  tarafından  düzenlenen  meslek  edindirme,  geliŞtirme  ve  değiŞtirme  eğitimine  katılan kursiyerler,  4/1-a  kapsamında  sigortalı sayılırlar  ve  bunlar  hakkında  iŞ  kazası  ve  meslek hastalığı  sigortası hükümleri uygulanır.

 

 

4.5.7. Türk iŞverenlerce çalıŞtırılmak üzere yurtdıŞına götürülen Türk iŞçileri

 

 

Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleŞmesi olmayan ülkelerde iŞ üstlenen iŞverenlerce yurt dıŞındaki iŞyerlerinde çalıŞtırılmak  üzere  götürülen Türk  iŞçileri  4/1-a  kapsamında  sigortalı sayılır  ve  bunlar  hakkında  kısa  vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. Bu sigortalıların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak istemeleri halinde, m.50/2 deki Türkiye‟de yasal olarak ikamet etme Şartı ile aynı fıkranın (a) bendinde belirtilen Şartlar aranmaksızın haklarında isteğe bağlı sigorta hükümleri uygulanır. Bu kapsamda, isteğe bağlı sigorta hükümlerinden yararlananlardan ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaz.

 

 

4.6. Sigortalı Sayılmayanlar (SSGSK.m.6)

 

 

Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında aŞağıda sayılan kiŞiler 4 ve 5.

maddelere göre sigortalı sayılmaz.

 

–        İŞverenin iŞyerinde ücretsiz çalıŞan eŞi,

–        Aynı  konutta  birlikte  yaŞayan  ve  3.  derece  dahil  bu  dereceye  kadar  hısımlar  arasında  ve aralarına dıŞardan baŞka kimse katılmaksızın, yaŞadıkları konut içinde yapılan iŞlerde çalıŞanlar,

–        Ev hizmetlerinde çalıŞanlar (ücretle ve sürekli olarak çalıŞanlar hariç),

–        Askerlik hizmetlerini er ve erbaŞ olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri,

–        Yabancı  bir  ülkede  kurulu  herhangi  bir  kuruluŞ  tarafından  ve  o  kuruluŞ  adına  ve  hesabına Türkiye’ye  bir  iŞ  için gönderilen ve  yabancı ülkede  sosyal sigortaya  tâbi  olduğunu  belgeleyen kiŞiler ile Türkiye’de kendi adına ve hesabına bağımsız çalıŞanlardan, yurt dıŞında ikamet eden

ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tâbi olanlar,

–        Resmî meslek ve sanat okulları ile yetkili resmî makamların izniyle kurulan meslek veya sanat okullarında  ve  yüksekokullarda  fİŞlen  normal  eğitim  süreleri  içinde  yapılan,  tatbikî  mahiyetteki yapım ve üretim iŞlerinde çalıŞan öğrenciler,

–        Sağlık  hizmet  sunucuları  tarafından  iŞe  alıŞtırılmakta  olan  veya  rehabilite  edilen,  hasta  veya malûller,

–        4/1 (b) ve (c) bentleri gereği sigortalı sayılması gerekenlerden 18 yaŞını doldurmamıŞ olanlar (Medeni  Kanun  hükümlerine  göre  mahkemece  ergin  kılınmak  suretiyle,  öğrenimleriyle  ilgili görevlerde çalıŞanlar hakkında 18 yaŞın bitirilmiŞ olması Şartı aranmaz).

–        Kamu idareleri hariç olmak üzere, tarım iŞlerinde veya orman iŞlerinde hizmet akdiyle süreksiz

iŞlerde çalıŞanlar

–        Tarımda  kendi  adına  ve  hesabına  bağımsız  çalıŞanlardan;  tarımsal  faaliyette  bulunan  ve  yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete iliŞkin masraflar düŞüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının,  bu  Kanunda  tanımlanan  prime  esas  günlük  kazanç  alt  sınırının  30  katından  az olduğunu belgeleyenler,

–        Kendi adına ve hesabına bağımsız çalıŞanlardan gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlardan, aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetine iliŞkin masraflar düŞüldükten sonra kalan tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 katından az olduğunu belgeleyenler,

–        Kamu idarelerinin dıŞ temsilciliklerinde istihdam edilen ve temsilciliğin bulunduğu ülkede sürekli

ikamet   izni   veya   bu   devletin   vatandaŞlığını   da   haiz   bulunan   Türk   uyruklu   sözleŞmeli personelden, bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumunda sigortalı olduğunu belgeleyenler

–        Kamu idarelerinin dıŞ temsilciliklerinde istihdam edilen sözleŞmeli personelin uluslararası sosyal güvenlik sözleŞmeleri çerçevesinde ve temsilciliğin bulunduğu ülkenin ilgili mevzuatının zorunlu kıldığı  hallerde,  iŞverenleri  tarafından  bulunulan  ülkede  sosyal  sigorta  kapsamında  sigortalı yapılanlar.

 

 

 

4.7. Sigortalılığın BaŞlangıcı (SSGSK.m.7)

 

 

4/1-(a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için çalıŞmaya, meslekî eğitime veya zorunlu staja baŞladıkları tarihten itibaren baŞlar.

 

 

4/1-(b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan,

 

–        Gelir vergisi mükellefi olanlar ile Şahıs Şirketlerinden kolektif, adi komandit Şirketlerin komandite

ve  komanditer  ortakları  ve  donatma  iŞtiraki  ortaklarının  vergi  mükellefiyetlerinin  baŞladıkları

tarihten,

–        Sermaye  Şirketlerinden  limited  Şirket  ortakları  ile  sermayesi  paylara  bölünmüŞ  komandit

Şirketlerin komandite ortaklarının, Şirketin ticaret sicil memurluklarınca tescil edildikleri tarihten,

–        Anonim Şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının yönetim kuruluna seçildikleri tarihten,

–        Gelir vergisinden muaf olanların ise esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı oldukları tarihten,

–        Tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalıŞanlar için tarımsal faaliyetlerinin kanunla kurulu ilgili  meslek  kuruluŞlarınca  veya  kendilerince,  bir  yıl  içinde  bildirilmesi  halinde  kaydedildiği tarihten (bu süre içinde bildirilmemesi halinde ise bildirimin Kuruma yapıldığı tarihten),

 

 

–        Köy ve mahalle muhtarları için seçildikleri tarihten,

 

 

–        Jokey  ve  antrenörler  için  ise  lisans  belgesine  istinaden  fİŞlen  çalıŞmaya  baŞladıkları  tarihten itibaren baŞlar.

 

 

4/1-(c)  bendi  kapsamında  sigortalı  sayılanlar  için,  göreve  baŞladıkları  veya  4/4-  (d)  ve  (e)  bentleri

kapsamındaki okullarda öğrenime baŞladıkları tarihten itibaren baŞlar.

4.8. Sigortalı Bildirimi ve Tescili (SSGSK.m.8)

 

 

4.8.1. (4/I-a) Kapsamında sigortalılığının baŞlangıcı

 

 

İŞverenler, 4/1-(a) kapsamında sigortalı sayılan kiŞileri, sigortalılık baŞlangıç tarihinden önce, sigortalı iŞe giriŞ

bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

İnŞaat,  balıkçılık  ve  tarım  iŞyerlerinde  iŞe  baŞlatılacak  sigortalılar  için,  en  geç  çalıŞmaya  baŞlatıldığı  gün

Kuruma verilmesi halinde sigortalılık baŞlangıcından önce bildirilmiŞ sayılır.

Yabancı ülkelere sefer yapan ulaŞtırma araçlarına sefer esnasında alınarak çalıŞtırılanlar ile Kuruma ilk defa iŞyeri bildirgesi verilecek iŞyerlerinde; ilk defa sigortalı çalıŞtırmaya baŞlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalıŞmaya  baŞlayan  sigortalılar  için,  çalıŞmaya  baŞladıkları  tarihten  itibaren  en  geç  söz  konusu  bir  aylık sürenin dolduğu tarihe kadar Kuruma verilmesi halinde sigortalılık baŞlangıcından önce bildirilmiŞ sayılır.

Kamu  idarelerince  istihdam  edilen  4447  sayılı  İŞsizlik  Sigortası  Kanununa  göre  iŞsizlik  sigortasına  tabi

olmayan sözleŞmeli personel ile kamu idarelerince yurt dıŞı görevde çalıŞmak üzere iŞe alınanların, çalıŞmaya baŞladıkları tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma verilmesi halinde sigortalılık baŞlangıcından önce bildirilmiŞ sayılır.

Sigortalılar,  çalıŞmaya  baŞladıkları  tarihten  itibaren  en  geç  bir  ay  içinde,  sigortalı  olarak  çalıŞmaya

baŞladıklarını Kuruma bildirirler (ancak sigortalının kendini bildirmemesi, sigortalı aleyhine delil teŞkil etmez).

 

 

 

4.8.2. (4/I-b) Kapsamında sigortalılığın baŞlangıcı

 

 

Kendi mevzuatına göre kayıt veya tescili yapan ilgili kurum, kuruluŞ ve birlikler, vergi daireleri ve esnaf sicil memurlukları   4/1-b   kapsamında   sigortalı   sayılan   kiŞiler   için   yukarıda   (7/1-b)   belirtilen   sigortalılık

baŞlangıcından  itibaren  (tarımsal  faaliyette  bulunanlar  için  ise  kanunla  kurulu  meslek  kuruluŞlarına  kayıt

 

tarihinden itibaren)  sigortalı iŞe  giriŞ  bildirgesi düzenleyerek Kuruma  vermekle  yükümlüdürler. Bildirimlerin süresi;

 

 

–        Ticarî  kazanç  veya  serbest  meslek  kazancı  nedeniyle  gerçek  veya  basit  usulde  gelir  vergisi mükellefi olanlar için en geç 15 gün

–        Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar için en geç 15 gün

–        Aİ yönetim kurulu üyesi olan ortakları için en geç 15 gün

–        Sermayesi paylara bölünmüŞ komandit Şirketlerin komandite ortakları için en geç 15 gün

–        Diğer Şirket ve donatma iŞtiraklerinin ise tüm ortakları için en geç 15 gün

–        Tarımsal faaliyette bulunanlar için ise en geç 1 ay

–        Jokey ve antrenörlerin ise çalıŞmaya baŞladıkları tarihten itibaren en geç 1 ay

içinde tescil eden kuruluŞ tarafından Kuruma bildirilmesi zorunludur. Kurum bu bildirimlerden itibaren 1 ay içinde, tescili yapılan kiŞilere, sigortalılık hak ve yükümlülüklerinin baŞladığını bildirir.

 

 

4.8.3. (4/I-c) Kapsamında sigortalılığın baŞlangıcı

 

 

4/1-c  kapsamında  sigortalı  sayılan  kiŞileri  çalıŞtıracak  iŞverenler,  bu  kapsamda  ilk  defa  veya  tekrar çalıŞtırmaya baŞlattıkları kiŞileri, sigortalılık baŞlangıcından itibaren, 15 gün içinde sigortalı iŞe giriŞ bildirgesi

ile  Kuruma  bildirmekle  yükümlüdürler.  Aynı  kamu  idaresinin  farklı  birimleri  arasındaki  naklen  tayin  ve görevlendirmelerde bildirim yapılmaz.

 

 

4.9. Sigortalılığın Sona Ermesi (SSGSK.m.9)

 

 

4.9.1.  (4/I-a) Kapsamında sigortalılığın sona ermesi

 

 

Hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren sona erer.

 

 

4.9.2.  (4/I-b) Kapsamında sigortalılığın sona ermesi

 

 

–        Gelir  vergisi  mükellefi  olanlar  için,  mükellefiyetlerini  gerektiren  faaliyetlerine  son  verdikleri

tarihten,

–        Gelir  vergisinden  muaf  olanlar  için,  esnaf  ve  sanatkâr  sicili  kaydının  silindiği  veya  gelirin  alt sınırın altına düŞtüğü tarihten

–        Kolektif,  adi  komandit  Şirketlerin  komandite  ve  komanditer  ortakları  ve  donatma  iŞtiraki ortaklarının vergi mükellefiyetlerinin sona erdiği tarihten,

–        Sermayesi  paylara  bölünmüŞ  komandit  Şirketlerin  komandite  ortaklarının,  Şirketin  ticaret  sicil memurluğundan kaydının silindiği tarihten,

–        Limited   Şirket   ortaklarından   hisselerinin   tamamını   devreden   sigortalıların,   hisse   devrinin yapılmasına ortaklar kurulunca karar verildiği tarihten,

–        Anonim Şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortaklarının yönetim kurulu üyeliklerinin sona erdiği

tarihten,

–        İflas veya tasfiye durumu ile münfesih duruma düŞen Şirketler için ortağın talep etmesi halinde, mahkeme kararı ile iflasın, tasfiyenin açılmasına, ortaklar kurulu kararı ile tasfiyenin baŞlamasına

veya  Şirketin  münfesih  duruma  düŞmesine  karar  verildiği,  ortakların  talepte  bulunmaması

 

halinde,   mahkemece   iflasın   kapatılmasına   karar   verildiği,   tasfiyesi   sonuçlanan   Şirketlerin

ortaklıklarının ise tasfiye kurulu kararının ticaret sicili memurluğunca tescil edildiği tarihten,

 

 

–        Tarımda  kendi  adına  ve  hesabına  bağımsız  çalıŞanlar  için,  tarımsal  faaliyetlerinin  sona  erdiği veya gelirin alt sınırın altına düŞtüğü tarihten,

Köy ve mahalle muhtarlarının, muhtarlık görevlerinin sona erdiği tarihten,  
Herhangi  bir  yabancı  ülkede  ikamet  eden  ve  o  ülke  mevzuatı  kapsamında  sigortalı olarak

 

çalıŞmaya  baŞladığı  veya  ikamet  esasına  bağlı  olarak,  o  ülke  sosyal  güvenlik  sistemine  dahil

olduğu tarihten,

–        İflas  veya  tasfiye  durumu  ile  münfesih  duruma  düŞen  Şirketlerin  ortaklarından  4/1-(a)  bendi

kapsamında çalıŞmaya baŞlayanların, çalıŞmaya baŞladıkları tarihten,

–        Köy  ve  mahalle  muhtarlarından;  kendi  adına  ve  hesabına  bağımsız  çalıŞmasından  dolayı  gelir vergisi  mükellefiyeti  bulunanlar  hariç,  aynı  zamanda  hizmet  akdi  ile  çalıŞanların  çalıŞmaya baŞladığı tarihten,

–        Gelir vergisinden muaf olan, ancak esnaf ve sanatkârlar sicili kaydına istinaden 4/1-(b) bendi kapsamında  sigortalı  sayılanlardan,  bu  sigortalılıklarının  devamı  sırasında,  hizmet  akdi  ile çalıŞanların çalıŞmaya baŞladığı tarihten itibaren sona erer.

 

 

4.9.3. (4/1- c) Kapsanda sigortalılığın sona ermesi

 

 

Ölüm veya aylık bağlanmasını gerektiren hallerde görev aylıklarının kesildiği tarihi, ESK 40‟da belirtilen yaŞ hadleri ile sıhhi izin sürelerinin doldurulması halinde ise bu süre ve hadlerin doldurulduğu tarihleri takip eden aybaŞından; diğer hallerde ise görevden ayrıldıkları tarihten itibaren sona erer.

 

 

4.9.4. Diğer sona erme halleri

 

 

5.  madde  gereği  bazı  sigorta  kollarına  tâbi  tutulanların,  sigortalı  sayılmalarını  gerektiren  halin  sona  erdiği tarihten;6/1-(l) bendi kapsamında olanlardan, çalıŞmakta iken bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumu ile irtibatlandırılanlar  ile  uluslararası  sosyal  güvenlik  sözleŞmeleri  çerçevesinde,  seçimini  bu  yönde  kullananlar

için sigortalandıkları tarihten itibaren sona erer.

Hastalık ve analık hükümlerinin uygulanmasında ilgili kanunlar gereği sigortalının ücretsiz izinli olması, greve iŞtirak  etmesi  veya  iŞverenin  lokavt  yapması  hallerinde,  bu  hallerin  sona  ermesini;  diğer  hallerde  ise  1. fıkrada belirtilen tarihleri takip eden 10. günden baŞlanarak yitirilmiŞ sayılır.

 

 

4.9.5.  Sona ermenin bildirimi

 

 

4/1-a ve 4/1-c ve 5 (bazı sigorta kolları açısından sigortalı olanlar) kapsamındaki sigortalılığı sona erenlerin durumları iŞverenleri tarafından en geç 10 gün içinde Kuruma bildirilir.

 

 

4/1-(b)  kapsamındaki  sigortalılar  kendileri  tarafından  ve  faaliyetin  sona  erme  halinin  bildirildiği  kuruluŞlar

veya vergi daireleri tarafından, en geç 10 gün içinde Kuruma bildirilir

 

 

4.10. Sigortalıların İŞleri Nedeniyle Geçici Olarak Yurt DıŞında Bulunmaları(SSGSK.m.10)

 

4/1-(a)  bendinde  sayılan  sigortalıların  iŞverenleri  tarafından  geçici  görevle  yurt  dıŞına  gönderilmeleri,  (c)

bendinde sayılan sigortalıların mevzuatlarında belirtilen usule  uygun olarak yurt  dıŞına gönderilmeleri veya

(b) bendinde sayılanların sigortalılığa esas çalıŞması nedeniyle yurt dıŞında bulunmaları halinde, bu görevleri yaptıkları sürece, sigortalıların ve iŞverenlerin sosyal sigortaya iliŞkin hak ve yükümlülükleri devam eder.

 

 

4.11. İŞyeri, İŞyerinin Bildirilmesi, Devri, İntikali ve Nakli (SSGSK.m.11)

 

 

İŞyeri, sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte iŞlerini yaptıkları  yerlerdir. İŞyerinde üretilen mal veya  verilen  hizmet  ile  nitelik yönünden  bağlılığı  bulunan  ve  aynı  yönetim  altında  örgütlenen iŞyerine  bağlı  yerler,  dinlenme,  çocuk  emzirme,  yemek,  uyku,  yıkanma,  muayene  ve  bakım,  beden  veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlar da iŞyerinden sayılır.

İŞveren, örneği Kurumca hazırlanacak iŞyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıŞtırmaya baŞladığı tarihte, Kuruma vermekle  yükümlüdür.  İŞrket  kuruluŞu  aŞamasında,  çalıŞtıracağı  sigortalı  sayısını  ve  bunların  iŞe  baŞlama tarihini, ticaret sicili memurluklarına bildiren iŞverenlerin, bu bildirimleri Kuruma yapılmıŞ sayılır. Ticaret sicili memurlukları, kendilerine yapılan bu bildirimi en geç 10 gün içinde Kuruma bildirmek zorundadır.

Türk  Ticaret  Kanunu  hükümlerine  tâbi  Şirketlerin  nevilerinin  değiŞmesi,  birleŞmesi  veya  diğer  bir  Şirkete katılması  durumunda,  bu  hususların  ticaret  siciline  tesciline  iliŞkin  ilân  tarihini;  adi  Şirketlerde  Şirkete  yeni ortak alı

Incoming search terms:

  • 4-6 sigortalıların kısa vadeli sigorta primi (1)
  • 4/I sigortalılık (1)
  • genel sağlık sigortalı sayılanlar (1)
  • sürekli iş göremezlik alan biri genel sağlık sigortası primi yatırırmı (1)
  • sürekli iş göremezlik alan biri genel sağlık sigortası yatırırmı (1)
  • sürekli iş göremezlik alan kişi sigortası olmadan saglıktan yararlanırmı (1)
  • sürekli iş göremezlik geliri alanlar sağlıktan yararlanırmı (1)
Etiket(ler): , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir