Sendikalar Kanunu – 2821 Sayılı

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

2. Sendikalar Kanunu – 2821 Sayılı

 

 

2.1. Tanımlar

 

 

2821 sayılı Sendikalar Kanununun (RG,7.5.1983, 18040) amacı, çalıŞma iliŞkilerinde ekonomik ve sosyal hak

ve menfaatlerin korunması ve geliŞtirilmesi için iŞçiler ve iŞverenler tarafından meydana getirilen sendikalar

ile konfederasyonların kuruluŞu, teŞkilatı, faaliyeti ve denetlenmesi esaslarını düzenlemektir (SK.m.1). İŞçi ve iŞveren sendikaları ve konfederasyonları hakkında, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Medeni Kanun

ve Dernekler Kanununun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır (SK.m.63/I). Kanun 2. maddesinde

kendi uygulaması bakımından temel kavramları aŞağıdaki Şekilde tanımlamıŞtır.

 

 

2.1.1. Sendika

 

 

İŞçilerin veya iŞverenlerin çalıŞma iliŞkilerinde, ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliŞtirmek için meydana getirdikleri tüzel kiŞiliğe sahip kuruluŞlara denilir.

 

 

2.1.2.Konfederasyon

 

 

DeğiŞik iŞkollarında en az 5 sendikanın bir araya gelmesi suretiyle meydana getirdikleri tüzel kiŞiliğe sahip üst kuruluŞlara denilir.

 

 

2.1.3. İŞçi

 

 

Sendikalar  Kanunu iŞçi tanımını İŞ Kanunu‟na  göre  daha  geniŞ; iŞveren vekili tanımını da  daha  dar  olarak öngörmüŞtür.  Kanuna   göre   sadece   iŞ  sözleŞmesine   göre   çalıŞanlar   değil;   araç  sahibi  hariç   nakliye

mukavelesine göre esas itibariyle bedeni hizmet arzı suretiyle çalıŞmayı veya neŞir mukavelesine göre eserini

 

naŞire  terk  etmeyi  meslek  edinmiŞ  bulunanlar  ve  adi  Şirket  mukavelesine  göre  ortaklık  payı  olarak  esas itibariyle  fiziki  veya  fikri  emek  arzı  suretiyle  –  bu  mukavelenin  aynı  durumdaki  herkese  fİŞlen  açık  olması kaydıyla bir iŞyerinde çalıŞanlar da iŞçi sayılırlar. Hizmet akdine dayanarak çalıŞan bir kimsenin T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olması iŞçi sayılmasına engel teŞkil etmez.

 

 

2.1.4. İŞveren

 

 

İŞçi sayılan kimseleri çalıŞtıran gerçek veya tüzel kiŞiye ve tüzel kiŞiliği olmayan kamu kuruluŞlarına denilir. Bir

adi  Şirkette  fiziki  veya  fikri  emek arzı  suretiyle  ortak  olanların  dıŞındaki  ortaklar  da  bu  Kanun bakımından iŞveren sayılırlar.

 

 

2.1.5. İŞveren vekili

 

 

İŞveren sayılan gerçek ve tüzel kiŞiler ve tüzel kiŞiliği olmayan kamu kuruluŞları adına iŞletmenin bütününü sevk  ve  idareye  yetkili  olan  kiŞiler  olarak  tanımlanmıŞtır.  Bu  tanıma  giren  iŞveren  vekilleri  yine  bu  Kanun uygulamasında iŞveren sayılırlar.

 

 

2.1.6. İŞyeri

 

 

İŞin  yapıldığı  yere  denilir.  İŞin  niteliği  ve  yürütümü  bakımından  iŞyerine  bağlı  bulunan  yerlerle,  dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi sair eklentiler ve araçlar da iŞyerinden sayılır.

 

 

2.2. Sendikaların Kurulması

 

 

2.2.1. İŞkoluna göre sendikalaŞma ilkesi

 

 

2.2.1.1. Genel çerçeve

 

 

İŞçi  sendikaları,  iŞkolu  esasına  göre  bir  iŞkolunda  ve  Türkiye  çapında  faaliyette  bulunmak  amacı  ile  bu iŞkolundaki  iŞyerlerinde  çalıŞan iŞçiler  tarafından  kurulur  (SK.m.3/I). İŞveren  sendikaları  da, iŞkolu esasına göre  bir  iŞkolunda  ve  Türkiye  çapında  faaliyette  bulunmak  amacı  ile  bu  iŞkolundaki  iŞverenler  tarafından kurulur.  Kamu  iŞveren  sendikalarının,  aynı  iŞkolundaki  kamu  iŞverenleri  tarafından  kurulması  ve  aynı iŞkolunda faaliyette bulunması Şartı aranmaz (SK.m.3/II).

 

 

Bir  iŞkolunda  birden fazla  sendika  kurulabilir  (sendika  çokluğu ilkesi). Meslek veya  iŞyeri  esasına  göre  iŞçi sendikası  kurulamaz (SK.m.3/III). Sendikalar, tüzüklerinde belirtmek Şartıyla ve  genel kurul kararıyla Şube açabilirler (SK.m.3/IV).

 

 

2.2.1.2. İŞkolları

 

 

İŞkolları Sendikalar Kanunu‟nun 60. maddesinde sayılmıŞtır:

1.   Tarım ve ormancılık, avcılık ve balıkçılık,

2.   Madencilik,

 

3.   Petrol, kimya ve lastik,

4.   Gıda sanayi,

5.   İeker,

6.   Dokuma,

7.   Deri,

8.   Ağaç,

9.   Kağıt,

10. Basın ve yayın,

11. Banka ve sigorta,

12. Çimento, toprak ve cam,

13. Metal,

14. Gemi,

15. İnŞaat,

16. Enerji,

17. Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar.

18. Kara taŞımacılığı,

19. Demiryolu taŞımacılığı,

20. Deniz taŞımacılığı,

21. Hava taŞımacılığı,

22. Ardiye ve antrepoculuk,

23. HaberleŞme,

24. Sağlık,

25. Konaklama ve eğlence yerleri,

26. Milli savunma,

27. Gazetecilik,

28. Genel iŞler.

Bir iŞyerinde yürütülen asıl iŞe yardımcı iŞler de, asıl iŞin dahil olduğu iŞkolundan sayılır. Bir iŞkoluna giren iŞlerin neler olacağı, iŞçi ve iŞveren konfederasyonlarının görüŞü de alınarak ve uluslararası normlar da göz önünde  bulundurularak  bir  tüzükle  düzenlenir.  Her  iŞkolunda  çalıŞan,  sendikalara  üye  olan  ve  olmayan iŞçilerin  sayıları  ile  bunların  sendikalara  dağılımı  ÇalıŞma  ve  Sosyal  Güvenlik  Bakanlığınca  her  yıl  Ocak  ve Temmuz aylarında çıkartılacak istatistiklerde gösterilir.

 

 

2.2.1.3. İŞyerinin girdiği iŞkolunun belirlenmesi

 

 

Bir  iŞyerinin  girdiği  iŞkolunun  tespiti  ÇalıŞma  ve  Sosyal  Güvenlik  Bakanlığınca  yapılır.  ÇalıŞma  ve  Sosyal Güvenlik  Bakanlığı  tespit  ile  ilgili  kararını  Resmi  Gazete’de  yayımlar.  Kararın  yayımını  müteakip  bu  tespite karŞı ilgililer iŞ davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemede 15 gün içinde dava açabilirler. Mahkeme 2 ay içinde  kararını  verir.  Kararın  temyiz  edilmesi  halinde  Yargıtay  uyuŞmazlığı  2  ay  içinde  kesin  olarak  karara bağlar (SK.m.4).

 

 

2.2.2. Sendika kurucusu olabilmek için aranan Şartlar

 

 

Sendika kurucusu olabilmek için; Türk vatandaŞı, medeni hakları kullanmaya ehil ve sendikaların kurulacağı iŞkolunda  fİŞlen  çalıŞır  olmak;  Türkçe  okur-yazar  olmak ve  ayrıca;  Türk Ceza  Kanununun  53.. maddesinde

 

belirtilen  süreler  geçmiŞ  olsa  bile;  kasten  iŞlenen  bir  suçtan  dolayı  bir  yıl  veya  daha  fazla  süreyle  hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karŞı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iŞleyiŞine karŞı suçlar, milli savunmaya   karŞı  suçlar,   devlet   sırlarına   karŞı   suçlar   ve   casusluk,  zimmet,   irtikâp,  rüŞvet,  hırsızlık, dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat  karıŞtırma,  edimin  ifasına  fesat karıŞtırma,  suçtan  kaynaklanan  malvarlığı  değerlerini  aklama  veya  kaçakçılık  suçlarından  mahkûmiyetin bulunmaması Şarttır (SK.m.5/I). İŞveren sendikasının kurucusunun tüzel kiŞi olması halinde tüzel kiŞiyi temsil eden gerçek kiŞide de iŞkolunda fİŞlen çalıŞma Şartı hariç yukarıdaki bütün Şartlar aranır (SK.M.5/II).

 

 

2.2.3. Sendikaların kuruluŞ prosedürü

 

 

Sendika  ve  konfederasyonlar  önceden  izin  almaksızın  kurulabilir  (SK.m.6/I).  Sendika  kurucuları,  sendika merkezinin  bulunacağı  ilin  valiliğine  makbuz  karŞılığında,  dilekçelerine  ekli  olarak  sendika  tüzüğünü, kurucuların nüfus cüzdanlarının suretlerini, ikametgah belgelerini, meslek ve sanat özgeçmiŞlerini, sendikanın kurulacağı iŞkolunda fİŞlen çalıŞır olduklarını kanıtlayan belgeler ile sabıka kayıtlarını, ilk genel kurula kadar kuruluŞu sevk ve idare edecekler ile bunların eŞleri ve velayetleri altında çocuklarına ait noterden tasdikli mal bildirimlerini  vermek  zorundadırlar  (SK.m.6/II).  Yukarıdaki  fıkralarda  belirtilen  belgeler  ve  tüzüklerin  ilgili valiliğe  tevdİŞ  ile  birlikte  sendika  veya  konfederasyon  tüzel  kiŞilik  kazanır  (SK.m.6/IV).  Vali,  tüzük  ve belgelerin birer örneğini derhal ÇalıŞma ve Sosyal Güvenlik, İçiŞleri ve Maliye Bakanlıkları ile ilgili ÇalıŞma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü‟ne gönderir (SK.m.6/V).

 

 

2.3. Sendikaların Organları

 

 

2.3.1.Genel çerçeve

 

 

Sendikaların, sendikaların Şubelerinin ve konfederasyonların zorunlu organları; genel kurul, yönetim kurulu,

denetleme kurulu ve disiplin kuruludur (SK.m.9/I). Sendika ve konfederasyonlar ihtiyaca göre baŞka organlar

da   kurabilirler.   Ancak   bu   organlara   zorunlu   organların   görev,   yetki   ve   sorumlulukları   devredilemez (SK.m.9/II).  Genel  kurul  dıŞındaki  zorunlu  organlara  seçilen  asıl  üye  sayısı  kadar  yedek  üye  seçilir (SK.m.9/III). İŞçi sendikası, sendika Şubesi ve konfederasyonların genel kurul dıŞındaki zorunlu organlarına seçilebilmek için sendika kurucularında aranan Şartları (SK.m.5) haiz olmak gerekir.

 

 

Sendikalar Kanunu uygulamasında yönetim  ve denetim kurulu üyeleri  yönetici sıfatını taŞırlar (SK.m.9/IV). Ancak yöneticilik güvencesinden sadece baŞkan ve yönetim kurulu üyeleri yararlanabilir (SK.m.29).

 

 

2.3.2. Genel kurul

 

 

İŞçi sendika Şubesi genel kurulu, üyelerden oluŞur. İŞçi Sendikası Şubesinin faaliyet sahasındaki iŞyerlerinde çalıŞan sendikalı iŞçi sayısı, 500‟ü aŞtığı takdirde Şube genel kurulu delege esasına göre yapılır. İlçe  genel kuruluna katılacak delege sayısı 100‟den az 250‟den çok olmamak üzere sendika tüzüğünde belirlenir. İŞçi sendikası  genel  kurulu,  üyelerden,  üye  sayısı  1000‟i  aŞtığı  takdirde  delegelerden  oluŞur.  Sendika  genel kurulunun delege sayısı 200‟den az 500‟den çok olmamak üzere tüzüğünde belirlenir. İŞveren sendikası genel kurulu üyelerden, üyenin tüzel kiŞi olması halinde temsilcisinden, üye ve temsilci sayısı 1000‟i aŞtığı takdirde delegelerden oluŞur. Sendika genel kurulunun delege sayısı 500‟den çok olmamak üzere tüzüğünde belirlenir.

İŞçi ve iŞveren konfederasyonu genel kurulu, üye sendikalarca seçilen en çok beŞ yüz delegeden oluŞur. Üye

 

sendikaların genel kurulda kaç delegeyle temsil edileceği konfederasyon tüzüğünde belirlenir. Konfederasyon, sendika  ve  sendika  Şubesi  yönetim  ve  denetleme  kurulu  üyeleri  bu  sıfatla  kendi  genel  kurullarına  delege olarak katılırlar. Delege sıfatı, müteakip olağan genel kurul için yapılacak delege seçimi tarihine kadar devam eder.   Sendika   tüzüklerine   delege   seçilebilmeyi   engelleyici   hükümler   konamaz   (SK.m.10).   16   yaŞını doldurmamıŞ olan üyeler genel kurullarda oy kullanamazlar ve delege olamazlar (SK.m.14/son).

 

 

Genel Kurul toplantı nisabı üye veya delege tamsayısının salt çoğunluğudur. Tüzükte daha yüksek bir nisap tespit  edilebilir.  İlk  toplantıda  yeter  sayı  sağlanamazsa  2.  toplantı  en  çok  15  gün  sonraya  bırakılır.  Bu toplantıya katılanların sayısı, üye veya delege tamsayısının üçte birinden az olamaz. Genel kurul karar nisabı toplantıya katılan üye veya delege sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı üye veya delege tamsayısının dörtte birinden az olamaz (SK.m.13).

 

 

2.3.3. Yönetim kurulu

 

 

Sendika ve sendika Şubeleri yönetim kurulları en az 3 en çok 9 üyeden, konfederasyonların yönetim kurulları

ise  en  az  5  en  çok  29  üyeden  oluŞur  (SK.m.15).  Yönetim  Kurulu  toplantı  zamanı  ve  nisabı  sendika  veya konfederasyonun tüzüğünde belirtilir. Ancak toplantı nisabı üye tamsayısının salt çoğunluğunun altında tespit edilemez. Yönetim kurulu karar nisabı mevcut üyelerin salt  çoğunluğudur. Oyların eŞitliği halinde baŞkanın katıldığı taraf bu çoğunluğu sağlamıŞ sayılır (SK.m.17).

 

 

2.3.4. Disiplin kurulu

 

 

Disiplin kurulu en az 3 en çok 5 üyeden oluŞur. Disiplin kurulu, sendika veya konfederasyonun tüzüğüne, amaç  ve  ilkelerine  aykırı  hareket  ettiği  ileri  sürülen  üyeleri  hakkında  soruŞturma  yapar,  üyelikten  çıkarma dıŞındaki  tüzüğünde  gösterilen  disiplin  cezalarını  verir  ve  sonucunu  genel  kurula  ve  diğer  ilgililere  bildirir. Disiplin kurulu toplantılarında, yönetim kurulu toplantılarındaki kurallar uygulanır(SK.m.18).

 

 

2.3.5. Denetleme kurulu ve denetçiler

 

 

Denetleme kurulu genel kurulca seçilecek 3 denetçiden oluŞur. Ancak Şubelerde denetleme kurulu yerine bir denetçi  ile  yetinilebilir.  Denetleme  kurulunun  görev  ve  yetkileri,  yönetim  kurulu  faaliyetlerinin  genel  kurul kararlarına  uygun  olarak  yapılıp  yapılmadığının  denetlenmesi;  sendika  veya  konfederasyonun  tüzüğüne uygun  olarak  idari  ve  mali  denetlemede  bulunulması;  yönetim  kurulundan  genel  kurulun  olağanüstü toplantıya  çağrılmasının  istenmesi;  sendika  veya  konfederasyonun  tüzüğünde  gösterilen  diğer  denetleme görevlerinin  yapılması;  denetleme  raporunun  hazırlanarak  genel  kurula  sunulması  Şeklinde  özetlenebilir (SK.m.19).

 

 

2.3.6. İŞyeri sendika temsilcileri

 

 

Toplu iŞ sözleŞmesi yapmak üzere yetkisi kesinleŞen sendika, iŞyerinde iŞçi sayısı 50‟ye kadar ise 1, 51 ile 100 arasında ise en çok 2, 101 ile 500 arasında ise en çok 3, 501 ile 1000 arasında ise en çok 4, 1001 ile 2000 arasında  ise  en  çok  6,  2000den  fazla  ise  en  çok  8  olmak  üzere  iŞyerinde  çalıŞan  üyeleri  arasından  iŞyeri

sendika temsilcisi tayin ederek 15 gün içinde kimliklerini iŞverene bildirir. Bunlardan biri baŞ temsilci olarak

 

görevlendirilebilir. İŞyeri sendika temsilcisi olabilmek için kurucu olabilmek hususunda 5. maddede belirtilen

Şartları haiz olmak gerekir (SK.m.34).

İŞyeri sendika temsilcileri ve baŞ temsilcisi, iŞyerine münhasır kalmak kaydı ile iŞçilerin dileklerini dinlemek ve Şikayetlerini  çözümlemek,  iŞçi  ve  iŞveren  arasındaki  iŞbirliği  ve  çalıŞma  ahengi  ile  çalıŞma  barıŞını  devam ettirmek, iŞçilerin hak ve menfaatlerini gözetmek, iŞ kanunları ve toplu iŞ sözleŞmelerinde öngörülen çalıŞma Şartlarının  uygulanmasına  yardımcı  olmakla  görevlidir.  Temsilcilerin  görevi,  sendikanın  yetkisi  süresince devam eder. İŞyeri sendika temsilcileri bu görevlerini, iŞyerindeki iŞlerini aksatmamak ve iŞ disiplinine aykırı olmamak Şartı ile yerine getirirler (SK.m.35).

 

 

2.4. Sendika Üyeliği

 

 

2.4.1. Üyelik koŞulları

 

 

16  yaŞını  doldurmuŞ  olup  da  bu  Kanuna  göre  iŞçi  sayılanlar,  iŞçi  sendikalarına  üye  olabilirler.  16  yaŞını doldurmamıŞ  olanların  üyeliği  kanuni  temsilcilerinin  yazılı  iznine  bağlıdır.  Bu  Kanun  anlamında  iŞveren sayılanlar iŞveren sendikalarına üye olabilirler. İŞçi veya iŞveren sendikalarına askeri Şahıslar (Milli Savunma Bakanlığı  ile  Jandarma  Genel  Komutanlığı  ve  Sahil  Güvenlik  Komutanlığına  bağlı  iŞyerlerinde  bu  Kanun anlamında iŞçi olarak çalıŞanlar hariç) üye olamaz ve sendika kuramazlar (SK.m.20-21).

 

 

2.4.2. Bireysel sendika özrlüğü

 

 

Sendikaya üye olmak serbesttir. Hiç kimse sendikaya üye olmaya veya olmamaya zorlanamaz. Bir iŞyerindeki iŞçiler yardımcı iŞte çalıŞsalar bile ancak iŞyerinin bağlı olduğu iŞkolunda kurulu sendikaya üye olabilirler. Haklı

bir sebep gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen iŞçinin, 30 gün içinde mahalli iŞ mahkemesinde dava açmak

hakkı vardır. Mahkemenin kararı kesindir (SK.m.22). Aynı zamanda birden çok sendikaya üye olma yasağı

Anayasa değiŞikliği ile ortadan kaldırılmıŞtır.

 

 

2.4.3. Üyelik aidatı

 

 

Faaliyeti  durdurulmayan  sendika  ve  konfederasyonlara  üyelerince  ödenecek  aidatın  miktarı  tüzüklerinde belirtilir.  İŞçi  sendikasına  iŞçinin  ödeyeceği  aylık  üyelik  aidatı  tutarı,  bir  günlük  çıplak  ücretini  geçemez. İŞveren sendikasına iŞverenin ödeyeceği aylık üyelik aidatı tutarı, iŞyerinde iŞçilere ödediği bir günlük çıplak ücretleri toplamını geçemez. Sendika tüzüklerine, üyelik aidatı dıŞında, üyelerden baŞka bir aidat alınacağına iliŞkin hükümler konamaz (SK.m.23).

 

 

İŞyerinde  uygulanan  toplu  iŞ  sözleŞmesinin  tarafı  olan  iŞçi  sendikasının,  toplu  iŞ  sözleŞmesi  yapılmamıŞsa veya sona ermiŞse yetki belgesi alan iŞçi sendikasının yazılı talebi ve aidatı kesilecek sendika üyesi iŞçilerin listesini vermesi üzerine, iŞveren sendika tüzüğü uyarınca üyelerin sendikaya ödemeyi kabul ettikleri üyelik aidatını ve Toplu İŞ SözleŞmesi, Grev ve Lokavt Kanunu gereğince sendikaya ödenmesi gerekli dayanıŞma aidatını,  iŞçilere  yapacağı  ücret  ödemesinden  kesmeye  ve  kestiği  aidatın  nevini  belirterek  tutarını  ilgili sendikaya  vermeye  ve  kesinti  listesini  sendikaya  göndermeye  mecburdur.  Bu  aidat  dıŞında  sendikaya ödenmek üzere  bir  kesintinin yapılması toplu iŞ sözleŞmesi ile  kararlaŞtırılamaz. Yukarıdaki fıkra  gereğince sendika tüzüğüne uygun olarak kesilmesi istenilen aidatı kesmeyen iŞveren, ilgili sendikaya karŞı kesmediği

veya  kesmesine  rağmen  bir  ay  içinde  ilgili  kuruluŞa  göndermediği  miktar  tutarınca  genel  hükümlere  göre

 

sorumlu  olmasından  baŞka  aidatı  sendikaya  verinceye  kadar  bankalarca  iŞletme  kredilerine  uygulanan  en yüksek faizi ödemek zorundadır (SK.m.61).

 

 

2.4.4. Üyeliğin devamı ve askıya alınması halleri

 

 

İŞçi sendika veya konfederasyonlarının yönetim, denetleme ve disiplin kurullarında görev almalarından dolayı iŞyerinden  ayrılan  iŞçilerin  bu  göreve  getirildikleri  anda  üyesi  bulundukları  sendikalardaki  üyelik  sıfatları devam eder. Sendikalara üye olmak hakkına sahip olanlardan mevzuat gereğince bir iŞletme veya kurumun yönetim kurullarında veya benzeri kurullarında iŞveren, iŞveren vekili ve iŞçi temsilcisi sıfatıyla bulunanların

da sendika üyeliği devam eder. Askerliği meslek edinmemiŞ bulunan askeri Şahısların bu Kanuna göre sahip

bulundukları hak ve yükümlülükler silahaltında bulundukları süre için askıda kalır. İŞçi sendikası üyesi iŞçinin, geçici olarak iŞsiz kalması veya sendikanın faaliyet alanı içinde kalmak Şartı ile baŞka bir iŞe geçmesi sendika üyeliğini etkilemez (SK.m.24).

 

 

2.4.5. Üyeliğin sona ermesi

 

 

2.4.5.1. İstifa

 

 

İŞçi veya iŞveren, sendikada üye kalmaya veya üyelikten ayrılmaya zorlanamaz. Her üye önceden bildirimde bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir. Çekilme bildirimi noter huzurunda münferiden kimliğin tespiti ve istifa edecek kiŞinin imzasının tasdiki ile olur. Çekilme notere baŞvurma tarihinden itibaren biray sonra geçerlidir (SK.m.25/I-II).

 

 

2.4.5.2. Üyelikten çıkarılma

 

 

Üyenin sendika veya konfederasyondan çıkarılma kararı genel kurulca verilir. Çıkarma kararı çıkarılanlara ve

2. fıkrada gösterilen yerlere yazı ile tebliğ edilir. Çıkarma kararına karŞı üye veya iŞyerinin bağlı bulunduğu ÇalıŞma  ve  Sosyal  Güvenlik  Bakanlığı  Bölge  Müdürlüğü,  kararın  tebliğinden  itibaren  30  gün  içinde  iŞ davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemeye itiraz edebilir. Mahkeme 2 ay içinde kesin olarak karar verir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleŞinceye kadar devam eder (SK.m.25/III).

 

 

2.4.5.3. Üyeliğin kendiliğinden sona ermesi

 

 

İŞveren veya iŞveren vekili sıfatını kaybedenlerin, iŞveren sendika veya konfederasyonlarındaki üyelikleri ve görevleri, bu sıfatı kaybettikleri  tarihte  kendiliğinden  sona  erer. Ancak, tüzel  kiŞiliği  temsilen iŞveren vekili sıfatı  ile  iŞveren  sendikalarına  üye  olanların  bu  sıfatı  kaybetmeleri  halinde,  tüzel  kiŞiliğin  üyeliği  düŞmez, iŞveren vekilinin sendika veya konfederasyon organlarındaki görevleri sona erer (SK.m.25/IV).

 

 

Bağlı bulundukları, kanunla kurulu kurum ve sandıklardan yaŞlılık, emeklilik veya malullük aylığı veya toptan ödeme alarak, iŞten ayrılan iŞçilerle, iŞkolunu değiŞtiren iŞçilerin sendika üyeliği sona erer. ÇalıŞmaya devam edenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Ancak, sendika Şubesi, sendika veya konfederasyonların yönetim

ve denetim kurullarındaki görevleri sırasında yaŞlılık, emeklilik veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alan

yöneticilerin sendika üyeliği, görevleri süresince ve yeniden seçildikleri sürece devam eder (SK.m.25/VI).

 

2.5. Konfederasyon Üyeliği

 

 

Bir  konfederasyona  üye  olmak  ve  üyelikten  çekilmek  sendikanın  genel  kurulu  kararına  bağlıdır.  Bu  karar, sendikanın  genel  kurul  üye  veya  delege  tamsayısının  salt  çoğunluğu  ile  alınır.  Sendika  tüzüğünde  daha yüksek bir nisap tespit edilebilir. Sendikalar aynı zamanda birden fazla konfederasyona üye olamazlar. Birden fazla konfederasyona üye olunması halinde tüm üyelikler geçersizdir (SK.m.26).

 

 

2.6. Sendika Özgürlüğünün Korunması

 

 

2.6.1. İŞçi sendikası ve konfederasyonu yöneticiliğinin teminatı

 

 

Sendika  ve  konfederasyonların  yönetim  kurullarında  veya  baŞkanlığında  görev  aldığı  için  kendi  isteği  ile çalıŞtığı  iŞyerlerinden  ayrılan  iŞçiler,  bu  görevlerinin  seçime  girmemek,  yeniden  seçilmemek  veya  kendi istekleriyle  çekilmek  suretiyle  son  bulması  halinde,  ayrıldıkları  iŞyerinde  iŞe  yeniden  alınmalarını  istedikleri takdirde, iŞveren, talep tarihinden itibaren en geç bir ay içinde bu iŞçileri o andaki Şartlarla eski iŞlerine veya eski  iŞlerine  uygun  bir  diğer  iŞe,  diğer  isteklilere  nazaran  öncelik  vererek  almak  zorundadır.  Bu  takdirde, iŞçinin eski kıdem hakları ve ücreti saklıdır. Bu hak, sendika veya konfederasyonlardaki yöneticilik görevinin sona ermesinden baŞlayarak 3 ay içinde kullanılabilir. Yönetim kurulundaki ve baŞkanlıktaki görevleri ile ilgili fİŞllerinden  dolayı  hüküm  giymiŞ  olanlar  bu  haktan  yararlanamazlar.  Bu  haklardan  sendika  Şube  yönetim kurulu üyeleri ile baŞkanları da yararlanırlar (SK.m.29).

 

 

 

2.6.2. İŞyeri sendika temsilcilerinin teminatı

 

 

İŞyeri  sendika  temsilcisinin  belirsiz  süreli  hizmet  akdinin  iŞveren  tarafından  feshinde  İŞ  Kanunu‟nun  iŞ güvencesine   iliŞkin   hükümleri   (İK.m.17-21)   uygulanır.   Temsilcinin   hizmet   akdinin   sadece   temsilcilik faaliyetlerinden dolayı feshedilmesi halinde, İŞ Kanunu‟nun 21. maddesinin 1. fıkrası uyarınca en az bir yıllık ücreti  tutarında  tazminata  hükmedilir.  İŞveren,  yazılı  rızası  olmadıkça  iŞyeri  temsilcisinin  çalıŞtığı  iŞyerini değiŞtiremez veya iŞinde esaslı bir tarzda değiŞiklik yapamaz. Aksi halde değiŞiklik geçersiz sayılır (SK.m.30).

2.6.3. Sendikaya üye olup olmama özgürlüğünün teminatı

 

 

2.6.3.1. Genel ilkeler

 

 

İŞçilerin  iŞe  alınmaları,  belli  bir  sendikaya  girmeleri  veya  girmemeleri  veya  belli  bir  sendikadaki  üyeliği muhafaza veya üyelikten istifa etmeleri veya sendikaya girmeleri veya girmemeleri Şartına bağlı tutulamaz (SK.m.31/I). Toplu iŞ sözleŞmelerine ve hizmet akitlerine bu hükme aykırı kayıtlar konulamaz (SK.m.31/II). İŞveren, bir sendikaya üye olan iŞçilerle sendika üyesi olmayan iŞçiler veya ayrı sendikalara üye olan iŞçiler arasında, iŞin sevk ve dağıtımında, iŞçinin mesleki ilerlemesinde, iŞçinin ücret, ikramiye ve primlerinde, sosyal yardım  ve  disiplin  hükümlerinde  ve  diğer  hususlara  iliŞkin  hükümlerin  uygulanması  veya  çalıŞtırmaya  son verilmesi  bakımından  herhangi  bir  ayırım  yapamaz  (SK.m.31/III).  Ücret,  ikramiye,  prim  ve  paraya  iliŞkin sosyal yardım konularında toplu iŞ sözleŞmesi hükümleri saklıdır (SK.m.31/IV). İŞçiler, sendikaya üye olmaları veya   olmamaları,   iŞ   saatleri   dıŞında   veya   iŞverenin   rızası   ile   iŞ   saatleri   içinde,   iŞçi   sendika   veya konfederasyonlarının faaliyetlerine katılmalarından dolayı iŞten çıkarılamaz veya herhangi bir nedenle farklı

muameleye tabi tutulamazlar (SK:m.31/V).

 

2.6.3.2. Özgürlüğün güvencesi: Sendikal tazminat ve iŞe iade davası

 

 

İŞverenin, hizmet akdinin feshi dıŞında, 3.3. ve 5.5. fıkra hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde, iŞçinin

bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere tazminata (sendikal tazminat) hükmedilir. Sendika üyeliği veya

sendikal faaliyetlerden dolayı hizmet akdinin feshi halinde ise, İŞ Kanunu‟nun iŞ güvencesine iliŞkin (İK.m.18-

21) hükümleri uygulanır. İŞçi iŞe iade davası açabilir. Ancak, İŞ Kanunu‟nun 21. maddesinin 1. fıkrası uyarınca ödenecek tazminat (iŞe baŞlatmama tazminatı)iŞçinin bir yıllık ücret tutarından az olamaz (SK.m.31/VI).

 

 

İŞ güvencesi kapsamı dıŞındaki iŞçiler, sendika üyeliği veya sendikal faaliyetlerden dolayı hizmet akdinin feshi iddiası ile doğrudan sendikal tazminat davası açabilirler. Bu davada, ispat yükümlülüğü iŞverendedir. Sendikal tazminatın miktarı iŞçinin bir yıllık ücretinden az olamaz (SK.m.31/VII).

 

 

2.7. Sendika ve Konfederasyonların Faaliyetleri

 

 

2.7.1. Sendikaların çalıŞma hayatına iliŞkin faaliyetleri:

 

 

Toplu iŞ sözleŞmesi akdetmek; toplu iŞ uyuŞmazlıklarında, ilgili makama, arabulucuya, hakem kurullarına, iŞ mahkemelerine   ve   diğer   yargı   organlarına   baŞvurmak;   çalıŞma   hayatından,   mevzuattan,   toplu   iŞ sözleŞmesinden,  örf  ve  adetten  doğan  hususlarda  iŞçileri  ve  iŞverenleri  temsilen  veya  yazılı  baŞvuruları üzerine, nakliye, neŞir veya adi Şirket mukaveleleri ile hizmet akdinden doğan hakları ve sigorta haklarında üyelerini ve mirasçılarını temsilen davaya ve bu münasebetle açtığı davadan ötürü husumete ehil olmak; grev veya lokavta karar vermek ve idare etmek sendikaların çalıŞma hayatına iliŞkin faaliyetleridir (SK.m.32).

 

 

2.7.2. Sendika ve konfederasyonların sosyal faaliyetleri

 

 

ÇalıŞtırmayı  doğuran  hukuki  iliŞkilerde  sosyal  sigortalar,  emeklilik  ve  benzeri  hakların  kullanılması  ile  ilgili olarak üyelerine ve mirasçılarına adli yardımda bulunmak; kanun ve uluslararası antlaŞma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci göndermek; iŞçilerin veya iŞverenlerin mesleki bilgilerini artıracak, milli tasarruf ve yatırımın geliŞmesine, reel verimliliğin artmasına hizmet edecek kurs ve konferanslar tertiplemek; sağlık ve spor  tesisleri,  kütüphane,  basım  iŞleri  için  gerekli  tesisleri  kurmak,  iŞçilerin  boŞ  zamanlarını  iyi  ve  nezih Şekilde  geçirmeleri  için  imkanlar  sağlamak;  herhangi  bir  bağıŞta  bulunmamak  kaydı  ile  evlenme,  doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, iŞsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim amacıyla sandıklar kurulmasına yardımcı olmak

ve  nakit  mevcudunun %5‟inden  fazla  olmamak kaydıyla  bu sandıklara  kredi  vermek; herhangi  bir  bağıŞta bulunmamak kaydı ile üyeleri için kooperatifler kurulmasına yardım etmek ve nakit mevcudunun %10‟undan fazla  olmamak  kaydıyla  bu  kooperatiflere  kredi  vermek;  üyelerinin  mesleki  eğitim,  bilgi  ve  tecrübelerini yükseltmek  için  çalıŞmak;  teknik  ve  mesleki  eğitim  tesisleri  kurmak;  nakit  mevcudunun  %  40‟ından  fazla olmamak  kaydı  ile  sınai  ve  iktisadi  teŞebbüslere  yatırımlar  yapmak;  üyelik  Şartı  aranmaksızın,  nakit mevcutlarının  %25‟ini  aŞmamak  kaydıyla  ve  yönetim  kurulu  kararıyla,  ilgili  bakanlıklara  devretmek  üzere eğitim, sağlık, rehabilitasyon veya spor tesisleri kurmak veya bu amaçla kamu kurum ve kuruluŞlarına ayni ve nakdi  yardımda  bulunmak,  yurt  içinde  veya  yurt  dıŞında  yangın,  su  baskını,  deprem  gibi  tabİŞ  afetlerin vukuunda   doğrudan   veya   yetkili   makamlar   aracılığıyla   afet   bölgesinde   konut,   eğitim,   sağlık   veya rehabilitasyon  tesisleri  yapmak  veya  bu  amaçla  kamu  kurum  ve  kuruluŞlarına  ayni  ve  nakdi  yardımda

bulunmak sendika ve konfederasyonların sosyal faaliyetleridir (SK.m.35).

 

2.7.3. Sendika ve konfederasyonlara yasaklanmıŞ olan faaliyetler

 

 

2.7.3.1.Temel yasak faaliyetler

 

 

Sendika  ve  konfederasyonlar T.C. Anayasasının 14.  maddesindeki yasaklara aykırı  hareket edemeyecekleri gibi  yönetim  ve  iŞleyiŞleri  Anayasada  belirlenen  Cumhuriyetin  niteliklerine  ve  demokratik  esaslara  aykırı olamaz (SK.m.37/I).

 

 

2.7.3.2. Siyasi alana iliŞkin yasaklar

 

 

Sendika ve konfederasyonlar, amaçları dıŞında faaliyette bulunamazlar. Siyasi partilerin ad, amblem, rumuz veya iŞaretlerini kullanamazlar (SK.m.37/II).

 

 

2.7.3.3. Ticari faaliyet yasağı

 

 

Sendika  ve  konfederasyonlar  ticaretle  uğraŞamazlar.  Sendika  ve  konfederasyonlar  elde  ettikleri  gelirleri üyeleri  ve  mensupları  arasında  dağıtamazlar.  Ancak  grev  ve  lokavt  süresince  tüzüklerine  göre  üyelerine yapacakları yardımlar bu hükmün dıŞındadır (SK.m.39).

 

 

2.7.3.4. Yardım ve bağıŞ alma yasağı

 

 

Genel  ve  katma  bütçeli  idarelerle  mahalli  idareler  ve  bunlara  bağlı  sabit  ve  döner  sermayeli  kurumlar, sermayesinin   tamamı   devlet   tarafından   verilmek   suretiyle   kurulan   iktisadi   kuruluŞ   ve   kurumlarla sermayelerinde  devletin  iŞtiraki  bulunan  bankalar,  sigorta  Şirketleri,  kamu  kurumu  niteliğindeki  meslek kuruluŞları  dahil olmak  üzere  özel kanunlarla  kurulan  bankalar  ve  kuruluŞlar  bu  fıkrada  sözü geçen idare, kuruluŞ ve bankalar tarafından ödenmiŞ sermayesinin en az yarısına  katılmak suretiyle kurulan kuruluŞlarla bunların  aynı  oranda  katılması  ile  kurulan  kurumlar  ve  siyasi  partiler  sendika  ve  konfederasyonlara  mali yardım ve bağıŞta bulunamazlar. Sendika ve konfederasyonlar da bu gibi yardım ve bağıŞları kabul edemezler (SK.m.40/II).

 

 

Sendika  ve  konfederasyonlar,  kendilerinin  veya  Türkiye  Cumhuriyeti‟nin  üyesi  bulunduğu  uluslararası kuruluŞlardan baŞka dıŞ kaynaklardan, Bakanlar Kurulundan izin almadıkça yardım ve bağıŞ kabul edemezler (SK.m.40/III).

 

 

İŞçi  sendika  ve  konfederasyonları,  iŞverenlerden,  bu  Kanun  ve  diğer  kanunlara  göre  kurulu  iŞveren kuruluŞlarından,  ,esnaf  ve  küçük  sanatkarlar  kuruluŞlarından,  derneklerden,  kamu  kurumu  niteliğindeki meslek kuruluŞlarından ve vakıflardan yardım ve bağıŞ alamazlar (SK.m.40/IV).

 

İŞveren  sendika  veya  konfederasyonları  da  iŞçi  sendika  veya  konfederasyonlarından,  iŞçilerden,  esnaf  ve küçük  sanatkarlar  kuruluŞlarından,  derneklerden  kamu  kurumu  niteliğindeki  meslek  kuruluŞlarından  ve vakıflardan yardım ve bağıŞ alamazlar (SK.m.40/V).

 

2.7.3.5. İŞçi – İŞveren kuruluŞlarının karŞılıklı iliŞkilerine iliŞkin yasaklar

 

 

İŞçiler   ve   iŞçi   sendika   ve   konfederasyonları,   bu   Kanun   veya   diğer   kanunlara   göre   kurulu   iŞveren kuruluŞlarına; iŞverenler ve iŞveren kuruluŞları da, iŞçi sendika ve konfederasyonlarına üye olamazlar; gerek doğrudan doğruya, gerek temsilcileri veya mensupları veya araya koyacakları diğer kimseler vasıtasıyla bir diğerinin kurulmasına, idare ve faaliyetine müdahalede bulunamazlar (SK.m.38/I).

Bir iŞçi sendika veya konfederasyonunu, bir iŞverenin veya bu Kanun veya diğer kanunlar gereğince kurulu

bir   iŞveren   kuruluŞunun   kontrolüne   tabi   tutmak   veya   bunların   nüfuzu   altında   iŞçi   sendika   veya konfederasyonu kurulmasını teŞvik ve tahrik etmek yasaktır (SK.m.38/II).

 

 

2.8. Sendika ve Konfederasyonların Faaliyetlerinin Durdurulması ve Kapatılması

 

 

2.8.1. Tüzük ve belgelerde kanuna aykırılık

 

 

KuruluŞ sırasında kanuna aykırılık veya eksiklik sebebiyle SK.m.6/VII uyarınca, ÇalıŞma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçiŞleri Bakanlığı veya ilgili valilikçe baŞvurulması halinde, görevli mahalli mahkeme gerekli gördüğü takdirde   kurucuları   da   dinleyerek   3 iŞgünü   içinde   sendika   veya   konfederasyonun   faaliyetlerinin durdurulmasına  karar  verebilir.  Mahkeme  kanuna  aykırılığın  veya  eksikliğin  giderilmesi  için  6060  günü aŞmayan bir mehil verir (SK.m.54/I). Tüzük ve belgelerin kanuna uygun hale getirilmesi üzerine  mahkeme durdurma  kararını  kaldırır  (SK.m.54/II).  Verilen  mehil  sonunda  tüzük  ve  belgeler  kanuna  uygun  hale getirilmemiŞse,  mahkeme  sendika  veya  konfederasyonun  kapatılmasına  karar  verir.  Bu  karar  kesindir (8SK.m.54/III).

 

 

2.8.2. Kanuna aykırı yardım ve bağıŞ alma

 

 

SK.m.40/III  hükmüne  aykırı  olarak  kendilerinin  veya  Türkiye  Cumhuriyeti‟nin  üyesi  bulunduğu  uluslararası kuruluŞlardan  veya  baŞka  dıŞ  kaynaklardan  Bakanlar  Kurulundan  izin  almadan  yardım  veya  bağıŞ  kabul ettikleri  takdirde  iŞ  davalarına  bakmakla  görevli  mahalli  mahkeme,  üyelerden  birinin  veya  valinin  veya ÇalıŞma ve Sosyal Güvenlik Bakanının baŞvurması üzerine, sendika veya konfederasyonun faaliyetini 3 aydan

6 aya kadar durdurur ve alınan yardım Hazineye intikal ettirilir (SK.m.56/I).

 

 

2.8.3. Organlara üye seçiminde kanuna aykırılık

 

 

SK.m.5  hükmünde  sayılan  suçlardan  biriyle  mahkum  olanlardan  birine,  sendika,  sendika  Şubesi  veya konfederasyon organlarında  görev  verildiğinin  valilik  veya  ÇalıŞma  ve  Sosyal  Güvenlik Bakanlığı‟nca  tespiti halinde,  bu  makamlarca  görevlendirilen  kiŞinin  görevine  son  verilmesi  ilgili  sendika  veya  konfederasyona bildirilir. Bildirimi takip eden 5 iŞgünü içinde sendika veya konfederasyonca ilgilinin görevine son verilmediği takdirde,  1.1.  fıkradaki  usule  uygun  olarak  sendika  veya  konfederasyonun  faaliyeti  6  aydan  1  yıla  kadar durdurulur  ve  yöneticilerin  görevlerine  son  verilir.  Tekrar  faaliyete  geçebilme,  kanun  hükümlerine  uygun

olarak görev verilmesi veya seçim yapılmasına bağlıdır (SK.m.56/II).

 

 

2.8.4. Cumhuriyetin temel ilkelerine aykırı amaç ve faaliyetler

 

 

Devletin  ülkesi  ve  milletiyle  bölünmez  bütünlüğünü  bozmak,  Türk  Devleti‟nin  ve  Cumhuriyetin  varlığını tehlikeye  düŞürmek,  temel  hak  ve  hürriyetleri  yok  etmek,  devletin  bir  kiŞi  veya  zümre  tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini sağlamak veya dil, ırk, din ve mezhep  ayrımı  yaratmak  amaçları  güden  veya  bu  yolda  faaliyette  bulunan  sendika  ve  konfederasyonlar Cumhuriyet  savcısının  istemi  üzerine  iŞ  davalarına  bakmakla  görevli  mahalli  mahkeme  kararı  ile  kapatılır. Yukarıdaki  fıkra  uyarınca  açılan  davalar  sebebiyle  görevli  mahkemeler  yargılamanın  her  safhasında  talep üzerine  veya  re’sen  sendika  veya  konfederasyonların  faaliyetlerinin  durdurulmasına  ve  yöneticilerinin görevlerine son verilmesine karar verebilir (SK.m.58).

 

 

2.8.5. Faaliyetin durdurulmasında kayyım tayini

 

 

Faaliyeti  durdurulan  sendika  veya  konfederasyonun  mallarının  idaresi  ve  menfaatlerinin  korunması  ve durdurma süresi sonunda yeniden faaliyete geçebilmesi için genel kurul yapılması Medeni Kanun hükümleri gereğince tayin olunacak 1 veya 3 kayyım tarafından sağlanır (SK.m.57).

 

Incoming search terms:

  • 2821 sayılı kanun (1)
  • 2821 Sayılı SENDİKALAR KANUNU son hali (1)
  • sendika kanunu (1)
  • sendikar kanunu (1)
Etiketlenmiş , , .Yer işareti koy permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>