Psikolojik YaklaŞımlar

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

2. Psikolojik YaklaŞımlar

 

 

 

Modern psikolojinin geliŞimi sürecinde, araŞtırmacıların psikolojiyi ele alma biçimlerinde ve odaklandıkları konularda birtakım farklılıklar bulunmaktadır. Psikolojik yaklaŞımları oluŞturan bu farklılıklar bağlamında; DavranıŞçı, Psikanalitik, Hümanistik (İnsancıl), BiliŞsel, Ayırıcı Özellik ve Biyolojik YaklaŞım kuramları açıklanacaktır.

 

 

 

2.1. DavranıŞçı YaklaŞım

DavranıŞçılık, gözlemlenebilir davranıŞların öğrenilme ve Şekillenme biçimlerini araŞtıran psikolojik yaklaŞımdır. DavranıŞçı Psikolojinin ortaya çıkmasında Rusya’da Ivan Pavlov’un, ABD’de ise Edward

Thorndike’ın yaptığı hayvan deneyleri etkili olmuŞtur. Pavlov klasik Şartlanmayı ortaya koyarken; Thorndike, etki ve egzersiz kanunu gibi birtakım kanun ve kuralları belirlemiŞtir. Pavlov ve Thorndike‟ın araŞtırmalarıyla beraber John B. Watson, 1913‟te yayınladığı “DavranıŞçıların Gözünden Psikoloji” adlı kitabıyla davranıŞçı

akımı baŞlatan isim olmuŞtur. Watson dıŞında Guthrie, Hull ve Skinner önemli davranıŞçılardır. Bunlar

arasından Skinner tartıŞmaya açık Şekilde davranıŞçı yaklaŞımın en coŞkulu entelektüeli ve en güçlü temsilcisi olmuŞtur. DavranıŞçılık, 1920‟den 1950‟ye kadar Amerikan akademik psikoloji araŞtırmalarında baskın

yaklaŞım olarak gözlenmiŞ olup, bugün dahi etkilidir (McAdams, 2009; Hilton, 2001, s. 415).

 

DavranıŞçı Psikoloji, uyarıcı ile davranıŞ arasında bağ kurulması sonucunda öğrenmenin geliŞtiğini, olumlu ya

da olumsuz pekiŞtireçler sonucunda davranıŞların değiŞtirilebileceğini kabul etmektedir. DavranıŞçı Psikolojinin ortaya çıkıŞına zemin hazırlayan isimlerden Pavlov, laboratuarda köpeğin salgı sistemi üzerine çalıŞırken, köpeğin yiyeceği kendisine getiren kiŞiyi gördüğünde de salya akıttığını fark etmiŞtir. Bunun

üzerine yaptığı deneyler sonucunda geliŞtirdiği Klasik KOŞULlanma, DavranıŞçı Akımın en çok bilinen öğrenme

kuramı olmuŞtur (Güney, 2006).

 

Pavlov gibi öğrenmeyi KOŞULlanmıŞ tepki olarak açıklayan bir diğer davranıŞçı Guthrie‟dir. Öğrenmede zihinsel yapıların ya da faktörlerin bulunmadığını savunan Guthrie, öğrenmeyi, uyaran ve tepki arasındaki iliŞki olarak açıklamaktadır. Birey, belli bir durumda gösterdiği davranıŞı, benzer durumla karŞı karŞıya kaldığı her

durumda tekrarlayacaktır. Guthrie’ye göre öğrenme, tepkinin uyarana karŞı ilk gösteriliŞinde sağlandığından,

ödül veya pekiŞtirmeye gerek yoktur (Senemoğlu, 2011).

 

Hayvan deneyleri ile davranıŞçı yaklaŞımın temel kavramlarının oluŞmasına katkıda bulunan Thorndike, öğrenmeyi problem çözme sürecine benzetmiŞtir. Buna bağlı olarak problemle karŞılaŞıldığında yapılan çeŞitli deneme-yanılma davranıŞlarıyla çözüm üretildiğini ve böylece öğrenmenin gerçekleŞtiğini savunmuŞtur.

 

 

Örneğin, Thorndike’ın yaptığı bir deneyde, kafese yerleŞtirilen

kedi dıŞarıdaki yemeğe ulaŞmak için yaptığı sağa-sola koŞma ve sıçramalar esnasında tesadüfen kapı mandalına bağlı ipi

çekmesi sonucu kapı açılmıŞ ve dıŞarı çıkmayı baŞarmıŞtır. Deney tekrarlandıkça kedinin dıŞarı çıkma süresi kısalmıŞtır. Thorndike, deneme-yanılma ile bir hedefe ya da bir ödüle

ulaŞmayı sağlayan davranıŞların öğrenildiği sonucuna ulaŞmıŞtır

(Schultz ve Schultz, 2007).

 

Thorndike‟ın üzerinde durduğu bir diğer konu, tepkinin birey

 

 

Şekil 1: Thorndike kutusu


319

 

üzerinde bıraktığı etkidir. Tepkiden elde edilen doyumun, davranıŞın tekrar edilme sıklığını artıracağını

böylelikle uyarıcı-tepki iliŞkisinin pekiŞtirildiğini belirtmiŞtir. Tatminsizlik durumunda ise kiŞi yeni alternatiflere yönelerek, yeni bir deneme-yanılma uyarıcı-tepki bağını güçlendirdiği ve pekiŞtirdiği yolundaki ilkesi” etki

yasası olarak tanımlanmıŞtır. Ayrıca uyarıcı-tepki bağının, aynı uyarıcı ve aynı tepkinin birlikte tekrar tekrar ortaya çıkması ile güçleneceğine ve tepkide meydana gelecek bir azalmanın bu bağı zayıflatacağına iliŞkin egzersiz yasası tanımını geliŞtirmiŞtir. Sonuç olarak Thorndike, ödül ya da baŞarının, ödüllendirilmiŞ

davranıŞın öğrenilmesini arttıracağını; öte yandan ceza ve baŞarısızlığın, ilgili davranıŞı yineleme eğilimini azaltacağını belirtmiŞtir (Elden, 2003, s. 8).

 

DavranıŞçı YaklaŞımın kurucusu John Watson, deneysel uygulamaları ve hayvan psikolojisi ilkelerini, insana uygulamak istemiŞtir. Ruh, bilinç gibi kavramlar gerçekliği olmayan ve eski yanlıŞ felsefelerden kalma terimler olarak kabul etmiŞ ve bunları reddetmiŞtir. Bunun sonucunda insan davranıŞını, etki ve tepki açısından

objektif Şekilde gözlemlenebilen bir etkinlik olarak ele almıŞtır (Schultz ve Schultz, 2007). Bu bağlamda

herhangi bir bebeği alıp, nasıl bir yetiŞkin olması isteniyorsa, o Şekilde yetiŞtirebileceğini iddia etmiŞtir. Diğer

bir ifade ile doğru ortam KOŞULlarını sağlayarak, ebeveynlerin çocuklarının kiŞiliğini belirleyebileceğini öne sürmüŞtür. Watson‟ın söz konusu iddiaları, ünlü filozof John Locke‟un “boŞ levha” felsefesi ile benzerlik göstermektedir. Locke, insanın doğduğunda zihninin boŞ bir levha ya da temiz bir kağıt parçası gibi olduğunu, yaŞanan deneyimlerin boŞ levhayı doldurarak karakteristik özellikleri oluŞturduğunu belirtmiŞtir. Locke, doğuŞtan gelen özellikleri reddederek, çevrenin insan kiŞiliğini belirlediğini vurgulamıŞtır. Skinner (1971) ise, bir kiŞinin dünyaya göre davranmadığını, dünyanın kiŞiye göre hareket ettiğini ekleyerek,

davranıŞçı yaklaŞımın temel aldığı “adil ve mutlu bir çevre, adil ve mutlu bireylerin oluŞmasına yardımcı olur”

kabulünü desteklemiŞtir (McAdams, 2009).

 

DavranıŞçılara göre çevre davranıŞı öğrenme yoluyla Şekillendirmektedir. Bireylerin kiŞiliğini belirleyen ne öğrendikleri ile iliŞkilidir. Bu süreçte bireyleri öğrenmeye motive eden etken ise haz alma ve acıdan kaçma isteğidir. Faydacılık felsefesi ile ortak yönleri olan davranıŞçılık, insanlara haz veren durum ve eylemleri iyi,

acı veren durumları ise kötü olarak tanımlamıŞtır. Bu doğrultuda, öğrenmenin temel amacı, daha fazla haz

almak ve daha az acı yaŞamak olarak ifade edilmiŞtir (McAdams, 2009, s. 68). Nesnel bir bilim olmak için tüm

ruhsal kavram ve terimleri reddeden davranıŞçı yaklaŞım, davranıŞa neden olan ve davranıŞı takip eden

uyarıcıları gözleyerek öğrenmeyi açıklamaya çalıŞmıŞtır. DavranıŞçılar için uyaran ve bu uyarana organizmanın verdiği tepki önemlidir. Uyaran ile tepki arasındaki etkileŞimde zihinsel süreçler gözlemlenebilir olmadığından önem taŞımamaktadır (Selçuk, 2001, s. 123).

 

DavranıŞçı yaklaŞımın öncelikli araŞtırma konularını; kaslarla ilgili hareketler, iç salgı bezi tepkileri gibi davranıŞ verileri oluŞturmuŞtur. DavranıŞın nesnel olarak incelenmesinin, belirli bir tepki öncesindeki uyarıcının tahmin edilmesine imkan vereceği iddia edilmiŞtir. Bu durum, davranıŞçılığın en önemli

faydalarından biri olarak kabul edilmiŞtir. Yani uyarıcı-tepki iliŞkilerinin tamamen tanımlanması sonucu, insan

davranıŞı istenen Şekilde yönlendirilebilecektir. Bunun sonucunda tepkiler için iki farklı sınıflandırma

yapılmıŞtır. Birincisi, doğrudan gözlemlenebilir açık tepkiler ve iç organların hareketleri gibi örtük tepkilerdir. Örtük ifadesini kullanmasına rağmen, organizmanın içindeki hareketlerin çeŞitli araçlarla gözlemlenebilir hale geleceğini vurgulamıŞtır. İkinci sınıflamada ise doğuŞtan gelen öğrenilmemiŞ tepkiler yani refleksler ve öğrenilmiŞ tepkiler ifadelerini kullanmıŞtır (Schultz ve Schultz, 2007).

 

Watson içgüdüler ve kalıtımla gelen yeteneklerin olmadığını ileri sürmüŞ ve yetiŞkinliğin çocukluk KOŞULlanmalarının bir ürünü olduğunu belirtmiŞtir. Bu nedenle öğrenme, davranıŞçı yaklaŞımın en fazla odaklandığı konulardan biri haline gelmiŞtir. Öğrenme kuramlarının önemli bir kısmının davranıŞçı psikologlar

 

tarafından geliŞtirilmiŞ olmasının temelinde bu durum yatmaktadır. Ne var ki insan davranıŞının sadece

geçmiŞ deneyimlerle Şekillendiği görüŞünün iradeye ve seçme özgürlüğüne yer vermemesi, birçok psikologun davranıŞçı yaklaŞımı ve öğrenme kuramlarını sorgulamasına neden olmuŞtur (Schultz ve Schultz, 2007).

 

 

 

 

2.2. Psikanalitik YaklaŞım

 

 

 

Yirminci yüzyılın en etkili psikologlarından Sigmund Freud (1856-1939), psikanalizin kurucusudur. Freud ve arkadaŞları, psikanalizi bilimsel psikoloji akımının dıŞında, tıbbi amaçla terapi gören hasta vakalarından yararlanarak geliŞtirmiŞlerdir. Ancak psikanaliz kiŞilik psikolojisi üzerinde azımsanamayacak kadar büyük bir

etki oluŞturmuŞtur. Psikoloji dıŞında antropoloji, siyaset bilimi, edebiyat, güzel sanatlar, sinema gibi pek çok

alanda freudyen yaklaŞım kabul edilmiŞtir. (McAdams, 2009).

 

Psikanalitik yaklaŞımın temel çalıŞma konusunu normal dıŞı davranıŞlar oluŞturmuŞtur. Temel metot olarak ise kontrollü laboratuar deneyleri yerine klinik gözlem tercih edilmiŞtir. Freud, bilinçaltı konusunda çeŞitli felsefi görüŞler ortaya atan Fechner‟in görüŞlerinden etkilenmiŞtir. Fechner, insan zihnini bir buzdağına benzetmiŞ

ve buzdağının görünmeyen kısmı olarak bilinçaltının insan davranıŞlarına yön verdiğini iddia etmiŞtir. Bunun

sonucunda psikanalitik ekol, davranıŞçı yaklaŞımın karŞı çıktığı bilinç ve bilinçaltı kavramları çerçevesinde geliŞme göstermiŞtir (Schultz ve Schultz, 2007).

 

Psikanalitik görüŞün temelinde Freud‟un motivasyon teorisi yatmaktadır. Motivasyon teorisi ise 4 prensipten oluŞmaktadır (McAdams, 2009):

 

Determinizm:  DıŞ  güçlerin,  kiŞinin  davranıŞ  ve  deneyimlerini  belirlemesi  “determinizm”  olarak tanımlanmaktadır.   Freud‟a   göre,   kiŞi   kendi   kaderini   belirleme   gücüne   sahip   değildir.   İnsan, satrançtaki piyonlardan  farksızdır  ve  hamleleri  belirleyen bir  baŞka  güçtür.  Freud, kiŞinin  yaŞamını kontrol  eden  güçlerin,  kiŞinin  kendi  içinde  olduğunu  ve  kaynağının  temel  olarak  ilk  içgüdü  ve dürtülere dayandığını ileri sürmüŞtür.

Güdü:  Freud,  en  önemli  dürtüleri  ise  cinsellik  ve  saldırganlık  olarak  tanımlamıŞtır.  Birey,  cinsel

tatmin ve saldırganlığı için uygun çıkıŞ kanalları aramaktadır.

ÇatıŞma: DavranıŞ ve deneyimlerimizi belirleyen güçler arasında daimi bir çatıŞma yaŞanmaktadır ve

bu  durum  anksiyeteye  neden  olmaktadır.  Günlük  yaŞamda  çatıŞma  ve  anksiyeteden  tamamen kaçınmak  mümkün  değildir.  Çünkü  çatıŞma  temel  isteklerimiz  ile  sosyal  sınırlamalar  arasında yaŞanabildiği gibi, kendi içimizdeki güçler arasında da yaŞanmaktadır.

Bilinçaltı:  KiŞinin  davranıŞ  ve  deneyimlerini  belirleyen  aynı  zamanda  anksiyeteyi  baŞlatan  güçler,

kiŞinin kendisi tarafından bilinememektedir. Bireyin yaŞamındaki en önemli belirleyiciler ve çatıŞma kaynakları, kiŞinin bilinci dıŞındadır. Bu durum Freud tarafından bilinçaltı olarak tanımlanmıŞtır.

Freud, cinsellik ve saldırganlığı insan motivasyonunun en büyük iki kaynağı olarak ifade etmiŞtir. İlgili yazında

da Freud‟un görüŞleriyle örtüŞür Şekilde, cinsellik ve saldırganlık psikolojik yaŞamın iki enerji kaynağı olarak belirtilmiŞtir. Freud, 19. yüzyılın enerji mekanizmaları modelinden etkilenerek, insan zihnini enerji kullanan bir makineye benzetmiŞ ve ruhsal enerjinin biyolojik dürtülerle ortaya çıktığına inanmıŞtır. Freud, içgüdü ve

dürtüleri ikili Şekilde gruplandırmıŞtır (Carducci, 2003):

 

 

 

1.   Cinsellik ve diğer tüm yaŞamsal dürtüler

2.   Saldırganlık ve diğer ölümle ilgili dürtüler


 

 

Freud, insanın doğuŞtan getirdiği cinsellik ve saldırganlık dürtülerinin, kiŞinin sosyal hayata adapte olmasını

zor hale getirdiğini belirtmiŞtir. Sosyal uyumsuzluğu önlemek için ebeveyn, eğitici ve birey için otorite oluŞturan kiŞi ve yapıların çocukluktan itibaren kiŞi üzerinde kural, ceza ve baskılarla yaptırımlarda bulunduğunu ileri sürmüŞtür (Cüceloğlu, 2006, s. 31). Öte yandan gerçek yaŞamda çok fazla kural ve

yapılması gereken ödev vardır; bunlar kiŞinin tamamen dürtülerinin peŞinden gitmesine izin vermemektedir.

Bunun sonucunda da içgüdüler; fantezi ve rüyalarda ortaya çıkmaktadır. Günlük yaŞamda ise son derece kapalı ve baŞkalarının algılamayacağı Şekilde ifade edilmektedirler (McAdams, 2009). Örneğin dil sürçmesi, unutma ve hataların, bilinçaltındaki isteklerden kaynaklandığı düŞünülmektedir (Cüceloğlu, 2006). Çoğu zaman kiŞinin kendisi dahi davranıŞının gerçek kaynağını fark edemez ki psikanalitik yaklaŞımın ilgilendiği temel konu da budur (McAdams, 2009, s. 255-256).

 

Psikanaliz, normal dıŞı davranıŞları çeŞitli vakalar üzerinden incelerken, birtakım yöntemlerden yararlanmıŞtır.

En sık baŞvurulan yöntemlerden biri olan serbest çağrıŞım tekniği; saçmalığı, ayıplığı, yasak oluŞu sorgulanmadan, açık ve içten Şekilde hastanın konuŞmasının teŞvik edilmesini içermektedir. Bu yöntemle anormal davranıŞların olası sebepleri olduğu düŞünülen bastırılmıŞ hatıra ve düŞüncelerin, tekrar bilince getirilmesi ve farkındalık sağlanması amaçlanmaktadır. Öte yandan Freud, rüya yorumlamayı bir analiz yöntemi olarak kullanmıŞtır. Rüyada görülen nesne ve kiŞilerin gerçekte neyi temsil ettiğini tanımlamaya çalıŞmıŞtır (Schultz ve Schultz, 2007).

 

Freud‟un vaka araŞtırmalarında, serbest çağrıŞım metodu uygulanan hastaların, öykülerine bir süre sonra

devam edemediği ya da devam etmek istemediği gözlenmiŞtir. Freud, ortaya çıkan bu direncin duygusal

açıdan bir korunma yolu olmakla birlikte, problemin kaynağına gittikçe yaklaŞıldığının bir göstergesi olduğunu savunmuŞtur. Direnç kavramı beraberinde, acı veren düŞünce ve hatıraların bilinçten dıŞarı atılması olarak tanımlanan bastırmanın formüle edilmesini sağlamıŞtır (Schultz ve Schultz, 2007).

 

Freud, insan kiŞiliğinin bilinç, bilinçaltı ve bilinç dıŞı olmak üzere üç bölümden oluŞtuğunu belirtmiŞtir. Bilinç sistemi, dıŞ dünyadan gelen ya da içsel fizyolojik algıları anlamakta ve duygu, düŞünce, tutum ile heyecan durumlarını bulundurmaktadır. Bilinç öncesi, bilinç düzeyinde algılanabilen zihinsel olayların kısa süreliğine bilinçaltına doğru itildiği ancak bireyin isteğiyle hatırlayabildiği bölümü kapsamaktadır. Bilinçaltı ise, bilinçli algılamanın dıŞında kalan tüm zihinsel olayları, kiŞinin farkında olmadığı cinsel ve saldırgan güdülerini içeren bölümdür. Freud, insan kiŞiliğinin id (alt benlik), ego (benlik) ve süperego (üst benlik) olarak adlandırdığı üç temel birimden oluŞtuğunu iddia etmiŞtir. İd, kiŞiliğin en ilkel, bencil, kalıtımsal dürtü ve arzuları içeren

kısmıdır. Sonucu ne olursa isteklerinin yerine getirilmesini bekleyen id, bilinçaltına gömülü durumdadır

(Engler, 2009). Freud‟a göre id‟in isteklerinin doyurulduğu birincil süreçler baskın olduğu zaman, davranıŞı

akıl değil arzu ve eğilimler Şekillendirmektedir. Ego ise id‟i kontrol altında tutmaya çalıŞan, kiŞiliğin aklı temsil eden yönüdür. İd‟in arzularını mümkün olduğu kadar yerine getirme yönünde hareket eden ego, mantıklı ve gerçekçi olan ikincil süreçlere dayalı olarak çalıŞmaktadır. Son olarak süperego, toplumsal kuralları, doğru- yanlıŞ, iyi-kötü tanımlarını içeren yöndür. Ego ve süperegonun bir kısmı bilinçaltında, bir kısmı ise bilinçte

bulunmaktadır. Öte yandan Cüceloğlu, “id‟in arzu, istek, nefs; egonun mantık veya entelekt; süperegonun ise

vicdan olarak düŞünülebileceğini” belirtmektedir (Cüceloğlu, 2006, s. 407-408; Passer vd., 2009). Freud

kiŞilik yapısı, “KiŞilik Özellikleri ve Tipleri” kısmında daha detaylı anlatılacaktır.

 

2.2.1. Savunma Mekanizmaları

Bilinçaltının yöneldiği cinsel içerikli ya da saldırgan davranıŞlar, bilinç düzeyine çıkamayacak kadar kiŞiyi rahatsız edici boyutlarda olabilir. Böyle durumlarda egonun sıkıŞtırılması nedeniyle anksiyete (kaygı) ortaya çıkmaktadır. Ego, bu düŞünce ve istekleri bilinçaltına iterek kaygıyı azaltmaya çalıŞmaktadır. Egonun bu tür durumlarla baŞa çıkabilmek için geliŞtirdiği yöntemlere savunma mekanizmaları denir.

 

 

 

Bastırma

Freud’a göre doğrudan anksiyeteyi ortadan kaldırdığı için bastırma savunma mekanizmalarının

çekirdeğindedir (Hjele ve Ziegler, 1976, s. 47). KiŞinin kendisini tehdit eden herhangi bir uyaranı, hayatına giren ve ona travmatik deneyimler yaŞatan herhangi birini unutmaması, hatırlamamasıdır (BİLTEK, 2011). Egonun, tehdit edici düŞünce ve istekleri bilinç dıŞında tutma ve bilince ulaŞmasına izin vermeme çabası olarak da tanımlanmaktadır (Burger, 2006, s. 82). Örneğin; fobilerin neden kaynaklandığı çoğu zaman bilinmez. Bunun nedeni fobiye neden olan olayın hatırlanmak istemeyecek kadar kötü bir deneyim sonucu oluŞması olabilir. Bireyin bastırma ihtiyacı hissettiği istek veya deneyimleri, sürekli olarak bilinçaltında tutulmaya çalıŞılacağı için, yorucu olabilmektedir.

 

 

 

 

Yer DeğiŞtirme

KiŞinin dürtülerini tehdit edici kiŞi ya da nesneden, daha az tehdit edici bir baŞkasına yöneltmesidir. Yer değiŞtirmenin çok yaygın olmayan bir örneği, kiŞinin tepkisini kendisine yöneltmesidir. Bu durum kiŞide depresyon ya da değersizlik duygusuna neden olur. Yer değiŞtirme mekanizmasına çok sayıda örnek vermek mümkündür. İŞvereni tarafından eleŞtirilen bireyin, eve geldiğinde önemsiz bir konudan dolayı eŞiyle

tartıŞmaya baŞlaması sık rastlanan bir örnektir (Hjele ve Ziegler, 1976, s. 48).

 

 

 

 

Yansıtma

KiŞinin kendi dürtü, tutum, davranıŞlarını veya bunların sonuçlarını bir baŞka kiŞiye ya da dıŞ faktörlere atfetmesidir. Örneğin; kiŞinin iŞ bulamama nedeni olarak deneyimsizliğini değil referansı olmamasını ileri sürmesidir. Sınavda baŞarısız olan öğrencinin, sınav sonucunu baŞkalarının kopya çekmesine ya da öğretmenin konuyu yeterince iyi anlatamamasına bağlamasıdır. Yansıtmanın bir baŞka formu, kiŞinin

arkadaŞını çok kıskandığı halde, arkadaŞının onu kıskandığını iddia etmesidir (Hjele ve Ziegler, 1976, s. 48).

 

 

 

 

Yüceltme

Bireyin isteklerini toplum tarafından kabul edilebilir düŞünce ya da eylemlere dönüŞtürmesidir. Yüceltme, sağlıklı ve yapıcı bir mekanizma olarak görülmektedir. Çünkü birey alt benliğindeki düŞünce ve istekleri yasaklamadan dürtülerin amacını ya da yöneldiği nesneyi değiŞtirmektedir (Hjele ve Ziegler, 1976, s. 47). Örneğin; kiŞi saldırganlık dürtülerini futbol gibi oyunlarla yüceltebilir. Taraftarları kendisini saldırgan

oyunundan dolayı takdir ediyor olabilir.

 

Mantığa Bürüme

Kaygı ve anksiyete ile baŞa çıkmanın bir baŞka yolu, gerçeği değiŞtirerek, benliği koruma çabasıdır. Mantığa bürüme, istenmeyen istek, davranıŞ ya da sonuçların farklı ve mantıklı gerekçelerle açıklanmaya çalıŞılmasıdır (Hjele ve Ziegler, 1976, s. 49). Örneğin; iŞten çıkarılan kiŞinin, “maaŞı azdı”, “ulaŞım çok zordu”, “terfi imkanı yoktu” gibi gerekçelerle durumu açıklamasıdır.

 

 

 

KarŞıt Tepki GeliŞtirme

KiŞinin, rahatsızlık duyduğu duygu ve düŞünceleri sadece reddetmeyip aynı zamanda bu duygu ve

düŞüncelerin aksi yönünde tutum ve davranıŞlar geliŞtirmesidir (BİLTEK, 2011). KarŞıt tepki geliŞtirme ile kiŞi, sakındığı düŞüncenin kabul edilemez olduğuna inanıp, o kavramın ne kadar yanlıŞ olduğunu kendi kendine kanıtlamaya çalıŞır (Burger, 2006, s. 84). Cinsel isteklerinden rahatsız olan bir kiŞinin, pornografinin engellenmesine yönelik eylemlere öncülük etmesi bu tür savunma mekanizmasına örnek olabilir.

 

 

 

Reddetme

Reddetmede kiŞi, gerçeğe dair herhangi bir bilince sahip olsa da kaygı yaratan uyaranın varlığını reddederek yok saymaktadır (BİLTEK, 2011). Örneğin; sınav sonuçları açıklandı ve kötü bir not alındı. Bu kötü notun alınmıŞ olmadığını varsayarak, öğretmenin puanları toplarken bir yanlıŞlık yapmıŞ olduğunu düŞünme

reddetme davranıŞıdır. Bir baŞka örnek; herhangi bir arkadaŞından nefret eden bir kiŞinin, ona aŞırı sevgi gösterilerinde bulunuyor olmasıdır.

 

 

 

Gerileme

Anksiyete karŞısında kiŞinin geçmiŞte kendisini daha güvende hissettiği bir geliŞimsel döneme çoğunlukla çocukluk dönemine geri dönmesidir. YetiŞkinlerde sıkça rastlanabilen bazı gerileme örnekleri Şunlardır: aŞırı öfkelenmek, dudak bükmek, surat asmak, otoriteye asilik etmek, hızlı araç kullanmak, eŞyalara zarar vermek

vb. (Hjele ve Ziegler, 1976, s. 49). Öte yandan, yaŞça büyük bir çocuğun stresli olduğu bir dönemde tekrar yatağını ıslatmaya baŞlaması gerilemenin bir baŞka örneğidir (BİLTEK, 2011).

 

 

 

2.2.2. Yeni Freud’cu Kuramcılar

 

 

 

Yeni Freud‟cu kuramcılar, genel psikanalitik yaklaŞımı farklı bir bakıŞ açısıyla ele almaları nedeniyle bu Şekilde adlandırılmaktadır. Bu kuramcıların birçoğu savunma mekanizmaları ve rüya yorumları gibi Freud‟cu

kavramları kabul etmekte; bilinçaltının, davranıŞların belirlenmesinde anahtar rol oynadığını

savunmaktadırlar. Freud‟dan farklı olarak erken çocukluk döneminde yaŞanan deneyimlerin yetiŞkin kiŞiliğini etkilediğini kabul etmekte ancak daha geç dönemlerde yaŞanan deneyimlerin de etkisi olduğunu ileri sürmektedirler (Burger, 2006). Yeni Freud‟cular tarafından psikanalitik yaklaŞıma getirilen bir baŞka değiŞiklik egonun rolü konusundadır. Ego, daha güçlü bir role ve id‟den bağımsız bir enerjiye sahip olarak yeniden açıklanmıŞtır. Öte yandan, seksüel dürtüler yerine sosyal faktörlerin kiŞilik geliŞiminde daha etkili olduğu

savunulmuŞtur (Schultz ve Schultz, 2007, s. 554).

 

Carl Jung, Freud‟un cinsellik dürtülerin kaynağı olarak gösterdiği libidoyu genelleŞtirerek, hayat enerjisi olarak açıklamıŞtır. Libido, cinsellik dıŞında birey için önemli olan her tür faaliyette enerji sağlamaktadır. Ayrıca Jung, kiŞilik geliŞiminde geleceğe yönelik hedef ve ümitlerin de etkili olduğunu savunmuŞtur. Freud‟un bilinçaltı kavramını daha da geniŞleterek, insanlık tarihi boyunca yaŞananların ortak bir bilinçaltının oluŞmasına neden olduğunu belirtmiŞtir. Arketip olarak adlandırdığı bu bilinçaltında anne, Tanrı, ölüm ve benzeri kavramlara ait simgelerin ortak olduğunu ve insanlığın ortak korkusunun karanlık olduğunu ifade etmiŞtir. Arketipler kiŞinin, daha önce benzer bir durumda karŞılaŞan ataları gibi davranmasını sağlayan kalıtsal eğilimlerdir (Schultz ve Schultz, 2007; Burger, 2006).

 

Alfred Adler, davranıŞın geçmiŞ yaŞantılardan etkilendiğini söyleyen Freud‟un aksine geleceğe yönelmiŞtir. DavranıŞ üzerinde sosyal faktörlerin baskın etkiye sahip olduğunu iddia etmiŞtir. Sosyal iliŞkilerin ve kiŞinin baŞkalarına karŞı tutumlarının incelenmesinin, kiŞiliğin anlaŞılmasını sağlayacağını savunmuŞtur. Ayrıca bilince önem vererek, insanları kendi isteklerinin farkında olan bilinçli varlıklar olarak kabul etmiŞtir. KiŞinin geleceğe dair isteklerinin ve hayallerinin etkisini vurgulamıŞtır. Öte yandan her bireyin çocukluktan itibaren çaresizlik duygusu ile baŞa çıkmaya çalıŞtığını, bu nedenle bireyin temel motivasyon kaynağının kendini üstün hissetme arzusu olduğunu savunmuŞtur (Schultz ve Schultz, 2007; Cüceloğlu, 2006).

 

Karen Horney, Freud‟un kiŞilik geliŞiminde önemli bir payda verdiği içgüdülere karŞı çıkmıŞtır. Horney, meslek yaŞamı boyunca kiŞilik geliŞimi üzerindeki toplumsal ve kültürel etkileri incelemiŞtir. Ayrıca kadın ve erkek arasındaki farkın biyolojik farklılıklardan çok toplumsal normlardan etkilendiğini ileri sürmüŞtür. Bu görüŞ devamında psikanalitik psikolojiye kadın psikolojisi kavramının girmesini sağlamıŞtır.

 

Horney, Freud‟u reddetmemekle birlikte temel psikanalitik görüŞü değiŞtiren bir yaklaŞım ortaya koymuŞtur. İnsan davranıŞını güdüleyen temel faktörler olarak güvenlik ihtiyacı, emniyet ve korkudan emin olmayı ele almıŞtır. Bir çocuğun güvenilir olmayan bir ortamda yalnız kalması duygusunu temel anksiyete olarak adlandırmıŞtır. KiŞiliğin ilk çocukluk yıllarında geliŞtiğini ancak ömür boyunca değiŞebileceğini belirtmiŞtir.

 

Erich Fromm, çoğu insanın kiŞisel özgürlük bilincinden ve bireyselliklerinden kaçmak üzere motive edildiğini ileri sürmüŞtür. Fromm‟a göre bazı kiŞiler, kendilerini güçlü bir figürle özdeŞleŞtirip, kendilerinden güçsüzlere

saldırarak kendi özgür bilincinden kaçmaktadır. Bir diğer insan grubu ise baŞkalarına karŞı yıkıcı davranma gibi bir kaçıŞ mekanizması geliŞtirirler. Üçüncü grup ise kendilerine toplum tarafından uygun görülmüŞ

kuralları kabul ederek, bireysellik duygularından uzaklaŞmaktadırlar. Fromm son grubu mekanik uyumlular

olarak adlandırmaktadır (Burger, 2006).

 

 

 

 

2.3. Hümanistik YaklaŞım

İnsan psikolojisine dair 20. yüzyılı en fazla etkileyen akımlardan üçüncüsü Hümanistik Psikoloji yaklaŞımıdır. Mekanik ve materyalistik konulara karŞı Batı‟da antipati duyulduğu bir dönemde geliŞmiŞtir. DavranıŞçı yaklaŞımın insan doğasını dar, yapay ve yalıtılmıŞ olarak yorumlamalarına karŞı çıkmıŞtır. Sadece gözlemlenebilir davranıŞlar üzerinde durulmasının, insanı hayvan ve makine düzeyine indirgediğini savunmuŞtur. Ayrıca insanın deterministik bir Şekilde davrandığını reddetmiŞ, nesnelleŞtirilmesinin ve ölçülmesinin mümkün olmadığını iddia etmiŞtir (Schultz ve Schultz, 2007; Hjele ve Ziegler, 1976)

 

Hümanistik psikolojinin ana temaları ve çalıŞma konuları Şunlardır:

 

 

 

 

 

bilinç deneyimleri üzerinde durulması


 

 

    insan doğasının bütünlüğüne inanılması

özgür irade, spontanlık ve bireyin yaratıcı gücü üzerine odaklanılması

insan KOŞULlarına ilişkin tüm faktörlerin araştırılması

 

 

 

2.3.1. Maslow ve İhtiyaçlar HiyerarŞisi

 

 

Maslow insan ihtiyaçlarını 5 sınıfa ayırmıŞtır (Arnold, Cooper ve

Robertson, 1995, s. 213):

 

 

 

 

Fizyolojik:  Yemek,  içmek,  uyumak  gibi  temel  ve  biyolojik

ihtiyaçlardır.

Güvenlik: Fiziksel ve psikolojik açıdan güvende olma ihtiyacını

ifade etmektedir.

Ait  olma:  Bir  insana  ya  da  bir  gruba  ait  olma,  sevme  ve

sevilme ihtiyacıdır.

Saygı: Kendini yeterli ve baŞarılı algılama, baŞkaları tarafından da değerli ve saygı değer bulunma gereksinimidir.

Kendini gerçekleŞtirme: Potansiyelini kullanabilme, kapasitesini geliŞtirme ve ifade etme ihtiyacıdır. Maslow‟a göre ihtiyaçlar hiyerarŞik Şekilde en alt basamaktan baŞlayarak giderilmektedir. Üst basamaktaki ihtiyacın ortaya çıkması, bir alt basamaktaki ihtiyacın karŞılanmasına bağlıdır. İhtiyaçların insanları

davranıŞlara sevk etmesi ise ihtiyaçların giderilme derecesiyle ilgilidir. Bir baŞka ifade ile bir ihtiyaç giderildikçe kiŞiyi motive etme gücü azalmaktadır (Güney, 2006, s. 356).

 

 

 

 

Kendini GerçekleŞtiren İnsanın Özellikleri

 

 

 

 

Arık (1996, s. 60-76), kendini gerçekleŞtiren insanın özelliklerini aŞağıdaki Şekilde sıralamıŞtır:

 

1.   Gerçeği  daha  doğru,  daha  isabetli  bir  Şekilde  algılarlar  ve  gerçekle  olan  iliŞkileri  daha  uyumlu  ve

dengelidir.

2.   Kendilerini, diğer insanları ve doğayı olduğu gibi kabul ederler.

3.   DavranıŞları kendiliğinden sade ve doğaldır.

4.   Ben merkezli olmak yerine problem merkezlidirler.

5.   DıŞ  dünyayla  fiziksel  teması  kesme  –  ayrılma  –  çekilme  eğilimindedirler.  Yalnız  kalma  ihtiyacı

duyarlar.

6.   Kültür ve çevreden bağımsız kalabilme, güçlü bir iradeye sahip olma özellikleri vardır.

7.   Her an hayatın kıymetini yeniden takdir ederler.

8.   Zirve yaŞantıları tatma Şansları vardır.

9.   İnsanlarla, toplumla ortaklık duyguları çok derindir.

10. KiŞilerarası  iliŞkilerinde  çok  içtendirler,  ama  yakın  arkadaŞ  çevresi  söz  konusu  olduğunda  çok seçicidirler.

11. Demokrat bir özyapıları vardır.

12. Araçla sonucu (hedefi), iyiyle kötüyü birbirinden ayırmaları alıŞılandan farklıdır.

13. Saldırgan olmayan, felsefi bir mizah duyguları vardır.

 

14. Yaratıcıdırlar.

 

 

 

2.3.2. Carl Rogers ve DanıŞan Merkezli Terapi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006, s. 424).


Hümanistik psikolojinin ikinci önemli ismi Carl Rogers‟dır. Psikoterapiye için son

derece farklı bir yaklaŞım getirerek, hümanistik psikoterapiyi geliŞtirmiŞtir. EtkileŞim gruplarının geliŞimine katkı bulunmuŞ ve hümanistik yaklaŞımı eğitim ve dünya barıŞı gibi konulara uygulayarak kapsamını geniŞletmiŞtir. Rogers‟ın insanın iyi oluŞuna,

her bireyin baŞarma ve mutluluk potansiyeli bulunduğuna iliŞkin görüŞleri, psikolojik kuramlara farklı bir boyut katmıŞtır. Ayrıca KOŞULlu ve KOŞULsuz sevgi tanımları ile

 

 

anne-çocuk iliŞkisi üzerine yeni bir yaklaŞım kazandırmıŞtır. Hiçbir KOŞULa dayanmaksızın annenin gösterdiği takdir, onay ve sevgiyi KOŞULsuz, belli Şartlara bağlanan takdir ve sevgi davranıŞlarını KOŞULlu sevgi olarak açıklamıŞtır (Burger,

 

 

 

Rogers, kiŞinin kendilik algısıyla çeliŞki bir durumun ortaya çıktığı durumlarda kaygı yaŞamaya baŞladığını

belirtmiŞtir. Örneğin, kendini iyi bir insan olarak tanımlayan bir kimseye, bir baŞkası tarafından duyarsız olduğunun söylenmesi böyle bir kaygıya yol açabilecektir. Böyle bir durumda, potansiyelini tam kullanan kiŞi,

bu bilgiyi kabul eder, değerlendirir ve kendisinden hoŞlanmayan kiŞilerin de olabileceği kabulü ile kendilik

algısını yeniden tanımlar. Ancak çoğu insan böyle bir durumda kaygı yaŞamaya baŞlar, ya bu bilgiyi çarpıtır

ya da inkar etme yolunu seçer. Örneğin, kendisine olumsuz bildirimde bulunan kiŞinin o gün kendini iyi hissetmemesine, farklı nedenleri olduğu Şeklinde bu durumu açıklamaya çalıŞması bir çarpıtma örneğidir.

 

Rogers‟a göre, bir terapist kendisine danıŞan kiŞiyi, danıŞanın kendisi kadar iyi anlayamaz. Buna bağlı olarak gerekli değiŞim ve geliŞme, terapistin değil danıŞanın sorumluluğundadır. Terapistin görevi ise danıŞanın

kendi kendine yardım edebileceği KOŞULları oluŞturmaktır (Burger, 2006, s. 445).

 

Rogers, tüm davranıŞları ateŞleyen ve yönlendiren tek bir güdünün var olduğunu iddia etmiŞtir: kendini gerçekleŞtirme (Hjele ve Ziegler, 1976, s. 406). Her insan, çeŞitli engeller önünü kesmediği sürece, baŞarı ve mutluluk yönünde geliŞme gösterir (Burger, 2006, s. 458).

 

 

 

 

2.4. BiliŞsel Psikoloji

BiliŞsel psikoloji, insan davranıŞlarını açıklamak için yeniden bilincin ele alınmaya baŞladığı yaklaŞımdır. Kuramın öncüsü George Miller, insan zihninin iŞleyiŞi ile bilgisayarların çalıŞma tarzı arasındaki benzerlikten

etkilenmiŞtir. Zihni araŞtırmak amacıyla bir meslektaŞı ile birlikte Harvard‟da bir araŞtırma merkezi kurmuŞ ve

dil, hafıza, kavram oluŞturma, düŞünme, geliŞimsel psikoloji gibi konularda çok sayıda araŞtırma yapmıŞtır.

 

Bir baŞka biliŞsel kuramcı Neisser, 1967‟de BiliŞsel Psikoloji kitabını yazmıŞtır. BiliŞsel terimini “duyusal verilerin dönüŞtürüldüğü, indirgendiği, detaylandırıldığı, saklandığı, hatırlandığı, kullanıldığı” süreçler

açısından tanımlamıŞtır. Bu bağlamda, göre biliŞ, insanoğlunun yapabilmesi olası her Şeyi kapsamaktadır. Bu yüzden biliŞsel psikoloji; duyum, algı, hayal kurma, hafıza, problem çözme, düŞünme ve diğer tüm zihinsel

faaliyetler üzerine odaklanmıŞtır.

 

2.5. Ayırıcı Özellik YaklaŞımı

Ayırıcı özellik yaklaŞımının kurucusu Allport, kiŞiliği bireyin karakteristik davranıŞlarını ve düŞüncelerini belirleyen dinamik psikofiziksel sistemler olarak görmektedir. Bu sistemde kiŞiliği anlayabilmeyi sağlayan en geçerli birim özelliktir. Özellik, çeŞitli uyarıcılara benzer tarzda cevap verebilmeyi sağlayan yatkınlıktır. Bu

sayede kiŞinin zamana ve değiŞik Şartlara karŞı davranıŞlarında tutarlılık sağlanmaktadır. Ayrıca Allport genel

ve kiŞisel özellikler arasında da ayrım yapmıŞtır. Genel özellikler, verilen bir kültür içerisindeki insanları karŞılaŞtırmayı sağlayan eğilimlerdir. KiŞisel özellikler ise diğerleriyle karŞılaŞtırma yapmaya izin vermeyen kiŞiye özel yatkınlıklardır (Hjele ve Ziegler, 1976).

 

 

 

 

2.6. Biyolojik YaklaŞım

İnsan davranıŞı ve kiŞilik geliŞiminde, biyolojik faktörlerin etkili olduğu biyolojik yaklaŞım kuramcıları

tarafından savunulmuŞtur. Bu görüŞü desteklemek amacıyla biyolojik yaklaŞım araŞtırmacıları, beyin elektrik

etkinliği ve beyin asimetrisi üzerine çeŞitli çalıŞmalarda bulunmuŞlardır. Beyin elektrik etkinliği, bireyin olumlu

ya da olumsuz duygular deneyimleme eğilimini vermektedir. Beyin asimetrisi ise beynin sağ ve sol yarım kürelerindeki elektrik etkinliğinin farklılık göstermesini ifade etmektedir. Bu alanda yapılan bir araŞtırmada, deneklere duygu uyandırıcı filmler izletilmiŞ ve bu süreçte beyin elektrik etkinliği her iki yarımküre için de gözlemlenmiŞtir. Deneklerin yüzlerinde mutluluk ifadesi oluŞtuğunda sol yarım kürenin, aksine tiksinti

duygusu yaŞadıklarında sağ yarım küredeki elektrik etkinliğinin arttığı görülmüŞtür. Benzer durumun bebeklerde ve çocuklarda da görüldüğü bulgulanmıŞtır. Bu nedenle, beyin elektrik etkinliğinde, bir yarım

kürenin diğerine göre daha etkin olması, genetik faktörlere bağlanmaktadır. Yani bireyin sol ya da sağ beyin yarım kürelerindeki fizyolojik özellikler, davranıŞı ya da kiŞiliği etkileyebilmektedir (Burger, 2006; McAdams,

2009).

Incoming search terms:

  • psikolojik yaklaşımlar (3)
  • ayırıcı özellik yaklaşımı (1)
Etiketlenmiş , , , .Yer işareti koy permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>