PERSONEL İHTİYAÇ ANALİZİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

PERSONEL İHTİYAÇ ANALİZİ

 

 

 

Personel ihtiyacı ve bu ihtiyacın analiz edilmesi, insan kaynakları (İK) planlamasının özünü ve temel aŞamalarından birinin oluŞturmaktadır. İK planlaması daha geniŞ kapsamlı bir anlama sahip olduğundan (Acar, 2008) ve İK yönetiminin mantığını daha etkin bir Şekilde yansıttığı düŞünüldüğünden, bu bölümde “personel/İnsan kaynakları ihtiyaç analizi” ifadesi yerine “İK planlaması” kavramına yer verilecektir.

 

Bu bölümde planlama ve İK planlamasının kavramsal çerçevesine kısa bir Şekilde değinilerek İK planlamasının yapılmasının nedenleri ve önemi, İK planlama süreci, personel gereksinmesi türleri, İK planlamasında

kullanılan yöntemler ve İK planlamasının ülkemizdeki durumu baŞlıklarına yer verilmiŞtir.

 

 

 

 

1. İnsan Kaynakları Planlamasının Kavramsal Çerçevesi

 

 

 

İK planlamasını açıklamadan önce planlamaya değinmek yararlı olacaktır. Bir yönetim fonksiyonu olarak planlama geleceğe yönelik karar verme, iŞletmenin geleceği ile ilgili sağlıklı ve gerçekçi tahminlerde bulunma amacına yönelik çalıŞmaları kapsamaktadır (Aykaç, 1999, s. 59). Bir baŞka tanıma göre ise planlama,

amaçların ve bu amaçların gerçekleŞtirilmesi için gerekli olan faaliyetlerin belirlenmesi sürecidir (Can, 1992; akt.  Aykaç, 1999). Bu süreç sonucunda oluŞturulan planlar kısa, orta ve uzun vadeli olmaktadır. İŞletmeler tüm birimleri için birer plan oluŞturmaktadır ve İK planlaması da bu kapsamda yer almaktadır.

 

İK planlamasını çeŞitli Şekillerde tanımlamak mümkündür. Bu tanımlardan bazıları Şunlardır:

 

İşgücü planlama, işletmenin gelecekte ihtiyaç duyacağı çalışan sayısının ve bu çalışanların özelliklerinin ve bu talebin  ne  ölçüde  karşılanacağının  belirlenmesi  çabası  olarak  tanımlanabilir  (Graham  ve  Bennett,  1991,  s.

149).

Kuramsal  olarak  gelecekteki  bir  zaman  sürecinde  yapılması  gereken  işi  nitelik  ve  nicelik  olarak  önceden belirlemek  ve  sonra  bu  belirlenen  değerlerden  giderek,  söz  konusu  işi  yapacak  belirli  özellikteki  işgücünü sayısal olarak saptamaktır. Diğer bir ifade nicel, nitel, zamansal ve yerel boyutları olan bir süreçtir (Kaynak,

1998, s. 62).

İK  planlaması,  İK’nın  işletmelerin  en  önemli  stratejik  kaynağı  olduğu  düşüncesinden  hareketle  işletmelerin stratejik  amaçlarını  gerçekleştirmek  amacıyla  ihtiyaç  duyacağı  İK’nın  belirlenmesidir  (Armstrong,  2006,  s.

120).

İK  planlaması,  işletmelerin  gelecekteki  İK  ihtiyacını  belirlemek  ve  bunun  hangi  kaynaklardan  sağlanacağını belirlemek amacıyla yapılan, kısa ve uzun vadeli olarak işgücü arz ve talebinin sistematik bir şekilde tahmin edilmesidir (Özgen, 2010, s. 77).

Kısacası; İK planlaması esas itibari ile iŞletmelerin amaçlarını gerçekleŞtirmek üzere ihtiyaç duyacağı çalıŞan sayısını tahmin ettiği ve bu çalıŞanlarda olması gereken özellikleri ortaya koyduğu bir fonksiyondur. İK planlaması ile gelecek odaklı olarak iŞletmenin İK talepleri ile iŞgücü arzı arasında bir denge kurulması amaçlanmaktadır. Bu dengenin ne Şekilde sağlanabileceğini aŞağıdaki İekil 1‟de görmek mümkündür

(Dessler vd., 2002; akt. Özgen, 2010, s. 91).

 

İK Arz ve Talebini KarŞılaŞtırma

 

 

 

 

 

 

 

 

Talep arzdan fazla                             Arz talepten fazla                                  Arz ve talep eŞit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Büyüme için plan

yapılmalı


İŞten çıkarmalar

için plan yapılmalı


Denge için plan

yapılmalı

 

 

 

 

 

 

 

İekil 1: İK Arz ve Talebinin KarŞılaŞtırılması

 

 

 

 

2. İnsan Kaynakları Planlamasının Nedenleri ve Önemi

 

 

 

İK planlaması önemi giderek artan bir İKY fonksiyonudur. Bunun nedenlerini Şu Şekilde sıralamak mümkündür (Özgen, 2010, s. 78):

 

İşgücü maliyetinin artması,

Teknolojideki sürekli ve hızlı değişim,

Nitelikli işgücü kıtlığı,

Hızlı toplumsal ve kültürel gelişmeler,

Yasal ve politik gelişmeler,

Küreselleşme sonucunda ortaya çıkan yeni dünya düzeni.

İK planlaması, iŞletmeler açısından verimliliği ve etkinliği dolayısı ile karlılığı belirleyen temel unsurlardan

biridir (Kaynak, 1999, s. 61). Bunun nedeni İK planlamasının, iŞletmenin stratejik planlamasının bir parçası olduğundan stratejik nitelikteki bir iŞletme unsuru olarak insan kaynaklarının etkin ve verimli olması için oldukça önemli bir role sahip olmasıdır (Ivancevich, 1998; akt. Özgen, 2010).

 

İK planlaması örgütsel değiŞimin yönlendirilmesi, yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip çalıŞanlarının temini

ve iŞletmede tutulmasına katkı sağlayarak iŞletme amaçlarının gerçekleŞtirilmesine (Schuler, 1981; akt. Aykaç, 1999, s. 103) yardımcı olmaktadır. Ayrıca üst yönetimin iŞletme stratejilerini belirlemesini

gerektirdiğinden iŞletmenin mevcut durumunu saptaması ve geleceğe yönelik düŞüncelerinin neler olduğunun

ortaya konması açısından da oldukça önemlidir (Walker, 1985; akt. Aykaç, 1999).

 

İK planlaması iŞletme açısından ifade ettiği bu genel öneminin yanı sıra bir iŞletme birimi olan İKY‟nin iŞleyiŞi açısından da oldukça önemlidir. Bu önemi Şu Şekilde açıklamak mümkündür; İKY birçok fonksiyondan oluŞan

bir süreçtir ve her bir fonksiyon birbirleri ile tutarlı ve iliŞkili olarak gerçekleŞtirilmektedir. Bu nedenle bir İKY

 

fonksiyonu olarak İK planlaması da diğer İK fonksiyonları ile iliŞkili ve geniŞ kapsamlı bir niteliğe sahiptir. İK

planlamasının bu özelliği İKY‟nin etkinliği açısından da oldukça önemlidir.

 

İK planlama süreci ile İK temin ve seçimi, eğitim ve geliŞtirme, performans değerleme, ödüllendirme, kariyer geliŞtirme (terfi, transfer, yedekleme, vb.), çalıŞma iliŞkileri (Özgen, 2010), İK bilgi sistemleri (Bayraktaroğlu,

2008), yönetim geliŞtirme, iŞgücü maliyetlerinin tahmini ve verimlilik (Grahem ve Bennett, 1991) arasında

veri alıŞveriŞi söz konusudur. Burada özellikle iŞgücü talebinin belirlenmesinde kullanılan araçlardan biri olan

İK fonksiyonlarının etkin bir Şekilde gerçekleŞtirilmesi için ihtiyaç duyulan veriyi sağlayan iŞ analizi ile İK

planlama arasındaki iliŞkiyi açıklamak yararlı olacaktır.

 

İŞ analizi, iŞlerle ilgili olarak sistematik bir Şekilde ve farklı yöntemlerle bilgi toplanması, bu bilgilerin değerlendirilmesi ve organize edilmesidir. İŞ analizi sonucunda iŞ tanımı ve iŞ gerekleri olmak üzere iki temel çıktıya ulaŞılmaktadır.İŞ tanımı ile iŞin kapsamı, özeti, özellikleri, görev ve sorumlulukları, çalıŞma KOŞULları, performans standartları belirlenirken iŞ gerekleri ile bu iŞi yerine getirecek kiŞilerde aranan özellikler

belirlenmiŞ olmaktadır (Werther ve Davis, 1993). İŞ gerekleri ile de nitelik yönünden personel ihtiyacı

belirlenir (Flippo, 1980). Ayrıca genel yapısı itibari ile iŞ analizi kapsamında yapılan iŞ-zaman etütleri ile standart zaman belirlenerek toplam iŞ yükü belirlenmektedir. Böylece planlanan dönemdeki toplam iŞ

yükünün bireysel iŞ zamanına bölünmesiyle sayı olarak personel ihtiyacı belirlenir. İŞ analizi sadece iŞletmenin

personel ihtiyacının belirlenmesinde kullanılan bir araç olarak kalmamakta ve iŞgücü arzının analizinde de yararlanılan bir yöntemdir (Acar, 2008, s. 111). Böylece iŞ analizi ile İK planlamasında personel talebinin nicel

ve nitel olarak saptanması ve iŞgücü arzının değerlendirilmesi için veri elde edilmektedir. Bu veriler

kullanılarak daha etkin bir İK planlaması yapılması ve İK temin-seçim sürecinin sonucunda iŞ-kiŞi uyumu

yüksek olan adayların seçilmesi mümkün olmaktadır. Ayrıca çalıŞan perspektifinden bakıldığında ise çalıŞan iŞi

ile ilgili kendisinden nelerin beklendiğini ve performans ile ilgili kriterlerin neler olduğu konusunda bilgi sahibi olacaktır. Böylece iŞ analizi, iŞletme ve çalıŞan açısından önemli veriler ortaya koymaktadır. Diğer bir ifade İKY‟nin ve makro açıdan iŞletme amaçlarının gerçekleŞtirilmesine katkı sağlamaktadır.

 

Yukarıda ifade edilen makro nedenler ile iŞletme ve İKY açısından sağladığı katkılar nedeni ile İK

planlamasının yapılması bir zorunluluk haline gelmektedir.

 

Ancak İK planlamasının baŞarılı olması için özellikle karmaŞık bir yapıya sahip olan büyük iŞletmelerde dikkatli, sürekli ve sistemli bir Şekilde yapılması oldukça önemlidir. Aksi takdirde planlamanın özünden kaynaklanan sıkıntılar İK planlamasının sorunları olarak ortaya çıkacaktır (Bingöl, 2003).

 

 

 

 

3. İnsan Kaynakları Planlaması Süreci

 

 

 

İK planlaması ekonomik KOŞULlar, yasalar, demografik faktörler, teknoloji ve iŞletme stratejisi, coğrafi KOŞULlar, mevcut iŞgücünün özellikleri, bilgi sisteminin kalitesi gibi iç ve dıŞ çevre faktörlerinden etkilenen (Bayraktaroğlu, 2008) bir süreçtir. Bu etkileŞim nedeni ile İK planlaması sürekli ve dinamik bir süreçtir (Sabuncuoğlu, 2009). Diğer bir ifade ile çevresel faktörlerin kısa, orta ve uzun vadedeki değiŞimi İK planlamasını etkilediğinden sürecin etkinliği tahmin etme baŞarısına ve güncellemelere bağlıdır.

 

İK planlaması da diğer İKY fonksiyonları gibi bir süreç niteliği taŞımaktadır. Bu sürecin hangi aŞamalardan oluŞtuğunu farklı Şekillerde açıklamak mümkündür.

 

İŞletmelerin İK planlaması sürecini genel itibari ile 4 aŞamalı bir Şekilde gerçekleŞtirdiklerini söylemek mümkündür (Rue ve Byars, 1991, s. 115; akt. Argon ve Eren, 2004):

 

Belirli örgütsel birimlerin örgütsel hedeflere etkilerini belirleme,

 

Karşılanacak hedeflere yönelik uzmanlık gerekleri ve becerileri tanımlamak (İK talebi)

İK akımı ışığında eklenecek İK gereklerini belirlemek (İK gerekleri)

Karşılaşılacak İK ihtiyaçlarını belirleyerek eylem planları gerçekleştirmek.

Diğer bir bakıŞ açısına göre ise bu süreç, bilgi toplama ve analiz, iŞgücü arzının ve talebinin tahmini diğer bir

ifade ile İK ihtiyacının belirlenmesi, İK ihtiyaçlarının karŞılanmasına yönelik eylem planlarının geliŞtirilmesi ve değerleme-kontrol aŞamalarından oluŞmaktadır (Acar, 2008). İK planlama sürecini oluŞturan bu aŞamaları

daha detaylı bir Şekilde tanımlamak da mümkündür. AŞağıdaki İekil 2, inan kaynakları planlama sürecini detaylı bir Şekilde resmektedir (Acar, 2008: 105).

 

 

 

İekil 2: İnsan Kaynakları Planlama Süreci

 

 

 

 

 

4. Personel Gereksinmesi Türleri

 

 

İK planlaması esas itibari ile “olan ve olması gereken personel miktar”ının dengelenmesini amaçlamaktadır.

Bu noktadan hareketle çeŞitli personel gereksinmesi türleri söz konusudur. Personel gereksinmesi türleri

Şunlardır (Kaynak, 1999):

 

Gerçek Personel Gereksinmesi: İşletmenin ekonomik amaçlarına ulaşabilmesi için, çıkarılması için gereken işi fİŞlen gerçekleştiren işgücüne olan gereksinmedir.

Yedek  Personel  Gereksinmesi:  Hastalık,  kaza,  izin  ve  benzeri  kişisel  nedenlerle  ortaya  çıkacak  kaçınılmaz devamsızlık   durumları   karşısında   işin   aksatılmadan   yürütülmesi   için   gereksinilecek   personeldir.   Gerçek personel gereksinmesi ile devamsızlık oranının çarpımı ile  hesaplanmaktadır. Devamsızlık oranı, devamsızlık sayısının ortalama personel sayısına oranıdır.

Ek Personel Gereksinmesi: İşten çıkarmalar nedeni ile ortaya çıkmaktadır ve işgücü dönüşüm oranı (personel devir  oranı)  ile  ilişkilidir.  Ek  personel  gereksinmesi  ise  gerçek  personel  gereksinmesi  ile  işgücü  dönüşüm oranının  çarpımı  ile  hesaplanmaktadır.  İşgücü  dönüşüm  oranı,  işten  çıkışların  ya  da  işe  girişlerin  ortalama personel sayısına oranıdır.

Yeni Personel Gereksinmesi:  Yeni yatırımlar yapılması, üretimin artırılması, bilimsel ve  teknolojik araştırma programlarının    geliştirilmesi,    örgüt    yapısının    değiştirilmesi    gibi    nedenlerle    ortaya    çıkan    personel gereksinmesidir.

İşletmede  Personel  Fazlalığı:  İK  planlaması  sadece  gelecekte  ihtiyaç  duyulacak  ve  istihdam  edilecek  İK’nı belirlemek   için   yapılmaz.   Personel/İK   gereksinmesi   belirlendikten   sonra   mevcut   personel   envanteri incelenerek   gerçekleşen   ve   planlanan   durumlar   karşılaştırılarak   fazla   personelin   istihdam   edildiği   de saptanabilir  (Bayraktaroğlu,  2008).  Bu  durumda  verimlilik  ve  karlılık  ile  ilgili  sorunların  çözümü  için  işten çıkarma yoluna gidilebilir.

 

 

 

5. İK Planlamasında Kullanılan Araçlar

 

 

 

Planlama gelecek odaklı bir faaliyet olmakla birlikte mevcut durum tespiti gelecek yönelik tahminlerin isabet oranının yüksek olmasında ve planların gerçekçi olmasında önemli rol oynamaktadır. Bu amaçla İK planlaması yapılırken mevcut durumun tespiti için çeŞitli araçlardan yararlanılmaktadır. Bu araçları Şu Şekilde sıralamak mümkündür (Bayraktaroğlu, 2008):

 

İşgücü  genel  envanteri:  Belirli  bir  dönemde  işletmede  çalışanların  özelliklerini  toplu  olarak  yansıtan  bir çalışmadır. Çalışanların yaş, cinsiyet, eğitim, ücret gibi verileri toplanarak mevcut durum ve gelecek açısından kişisel ve görev açısından karşılaştırma yapılarak karar alınır.

 

 

Beceri  envanteri:  Mevcut  çalışanların  özellikleri,  becerileri,  mesleki  yetişkinlik  düzeyleri,  etkinlikleri  ve  gizli bazı yönleri ile ilgili bilgi toplanmasıdır.

Personel devir  oranı (PDO):  Bir işletmede belirli bir dönem içinde çalışan  personelin,  o  dönem içinde işten ayrılan personele yüzdesidir. Diğer ifade ile

PDO=(İşten çıkarılanlar / Ortalama İşgören Sayısı) X 100.

Ortalama  işgören  sayısı,  dönem  başındaki  ve  sonundaki  çalışan  sayısının  toplamının  yarısıdır  (Sabuncuoğlu,

2009, s. 45). Bu oran, ek personel gereksinmesinin hesaplanmasında kullanılır.

Devamsızlık  oranı:  Devamsızlık  işgörenlerin  planlanan  zamanda  iş  başına  bulunmamasını  ifade  etmekte işgücü eksikliğine yol açtığında İK ihtiyacının belirlenmesinde dikkate alınmaktadır. Devamsızlık oranı, birey, birim  veya  işletme  düzeyinde  devam  edilmeyen  sürenin,  devam  edilmesi  planlanan  toplam  süreye  (birim saattir) oranıdır ve yedek personel gereksinmesinin hesaplanmasında kullanılır (Acar, 2008).

Yeniden   yerleştirme   şemaları:   İşletmede   mevcut   pozisyonlarda   hâlihazırda   çalışan   ve   gelecekte   bu pozisyonlarda   çalışmaya   aday   çalışanların   bir  listesinin   ya   da   şemasının   çıkartılmasıdır  (Schuler,  1995; Sabuncuoğlu, 2009, s. 50). Yeniden yerleştirme şemaları kariyer planlama kapsamında da kullanılmaktadır.

İŞ yükü analizi, devamsızlık ve iŞgücü devir oranı gibi araçları İK planlamasında kullanılan ayrıntılı tahmin yöntemleri kapsamında değerlendiren görüŞe de rastlamak mümkündür (Acar, 2008, s. 117; Kaynak, 1996).

 

Bu araçların yanı sıra daha önce bahsedilen iŞ analizleri de İKP için önemli bir veri kaynağını oluŞturmaktadır.

 

 

 

 

6. İK Planlamasında Kullanılan Yöntemler

 

 

 

İK planlaması yapılırken kullanılan yöntemleri farklı Şekillerde sınıflandırmak mümkündür. Bu sınıflandırmalarda iŞgücü talebinin belirlenmesine yönelik talep tahmin yöntemleri (yargısal, sayısal ve

ayrıntılı) ve iŞgücü arzının belirlemesine yönelik yöntemler (Acar, 2008), araçlar ve talep tahmin yöntemleri

(Bayraktaroğlu, 2008), kavramsal, global ve ayrıntılı modeller gibi ayrımlara (Kaynak, 1996) yer

verilmektedir. İK planlamasında kullanılan yöntemleri ayrıca iŞgücü talebinin ve iŞgücü arzının belirlenmesine yönelik yöntemler Şeklinde sınıflandırmak da mümkündür. AŞağıda bu sınıflandırmayı kapsayan yöntemlerden

söz edilmiŞtir.

 

 

 

 

6.1. İK Planlamasında Kullanılan İŞgücü Talebinin Belirlenmesine Yönelik Yöntemler

 

 

 

6.1.1. İŞ analizi

İŞ analizi ile İK planlaması arasındaki iliŞkiye daha önce değinildiğinden burada yeniden yer verilmeyecektir.

 

 

 

 

6.1.2. Talep tahmin yöntemleri

 

 

 

6.1.2.1. Yargısal yöntemler

İŞgücü arzının ve talebinin belirlenmesinde uzmanların nitel ve öznel tahminlerine dayanır (Acar, 2008: 112).

 

Yönetici Tahmini: Yöneticiler geçmiş deneyimlerine dayalı olarak gelecekteki işgücü ihtiyacını tahmin ederler.

Bu    tahminler    alt    düzey    yöneticiler    tarafından    yukarı    doğru    iletilebileceği    gibi    tersi    şekilde    de

gerçekleştirilebilir.  Bu  yöntem,  diğer  yöntemler  kullanılarak  yapılan  tahminlere  ek  olarak  da  kullanılabilir

(Acar, 2008).

Delphi tekniği: Yöneticilerden birimlerin işgücü talebi ile görüşleri toplanıp İK birimi tarafından sistematik hale getirildikten sonra, bu veriler tekrar yöneticilere gönderilerek taleplerini yeniden gözden geçirmeleri istenir.

 

Bu   süreç,   yöneticiler   ortak   bir   noktada   buluşuncaya   kadar   sürdürülür.   Yöneticilerin   ortak   bir   görüşte buluşmalarına dayandığından tahminin isabetli olması ihtimali yüksektir (Yüksel, 2007).

Nominal Grup Tekniği: Uzmanlar işgücü ihtiyacının ne olacağına dair toplu bir şekilde tahminde bulunmaları istenir. Daha sonra her uzman bu yanıtlardan üç tanesini  tercih eder. Böylece uzmanların yoğunlaştığı talep tahmin düzeyi ihtiyaç duyulacak işgücü miktarı olarak kabul edilir (Bayraktaroğlu, 2008).

Senaryo Analizleri: Hat yöneticileri ve İK yöneticileri 5 yıl ya da daha uzun bir süre için işgücü ihtiyacının ne olacağı  ile  ilgili  görüşlerini  ortaya  koyarlar  ve  işgücü  ve  çevre  analizlerine  dayalı  alternatiflere  göre  işgücü senaryoları   oluşturulur.   Bunun   sonucunda   tahminler   netleştirilerek   geriye   doğru   değişim   noktaları belirlenerek daha kısa vadeli ihtiyaç tahmini yapılır (Acar, 2008).

Kıyaslama: Başarılı işletmelerin İK planları kıyaslanarak bir tahmin yapılmaya çalışılır.

 

 

 

6.1.2.2. Sayısal yöntemler

Uzun  dönemli  iŞgücü  talebinin  istihdam  düzeyi,  üretim  miktarı  gibi  sayısal  verilere  dayalı  olarak  tahmin

edilmesini sağlayan yöntemlerdir.

 

Trend   Analizleri  (Extrapolasyonu):   Grafik  yardımı  ile  doğrusal  fonksiyon,  ikinci   ve   üçüncü   denklemler kullanılarak  geleceğe  dair  işgücü  talebi  tahmin  edilmektedir  (Kaynak,1996).  Bu  kapsamda  işletmenin  son birkaç yıla ait istihdam rakamları incelenerek gelecekte de devam edebilecek bir trend belirlenmeye çalışır. Bu yöntemle  belirlenen  tahminin  isabet  düzeyini  artırmak  için  istihdam  düzeyinin  yanı  sıra  satış  hacmi  ve verimlilik gibi verilerden de yararlanılmalıdır (Dessler, 2003,2005; akt. Acar, 2008).

Regresyon-Korelâsyon Analizleri:  İK planlamasını etkileyen satış, sermaye, kar, üretim hacmi gibi belirleyici faktörlerde  oluşabilecek  değişimlerin  İK  ihtiyacını  nasıl  etkileyeceği  belirlenmeye  çalışılır.  Bu  analizler,  farklı faktörler   ve   çalışan   miktarı   arasındaki   ilişkiyi   ortaya   koymaya   imkân   tanımaktadır.   Uzun   ve   karmaşık hesaplamalar gerektiren bu analizler, bilgisayar destekli olarak gerçekleştirilebilir. Doğrusal, eğrisel, çoklu ve kısmi olmak üzere farkı regresyon analizleri kullanılabilir (Kaynak, 1996).

Oran Analizleri (Verimlilik Oranları): Satış hacmi gibi bağımsız bir değişken ile bağımlı değişken olarak çalışan sayısı oranına dayalı olarak işgücü talebi tahmin edilmektedir (Dessler, 2003; akt. Acar, 2008).

 

 

 

6.1.2.3. Ayrıntılı yöntemler

İK planlamasında kullanılan araçlar kısmında açıklanan iŞ yükü analizi, devamsızlık ve personel devir oranı gibi iŞgücü analizi unsurları ayrıntılı yöntemler olarak değerlendirilmektedir. Ancak daha önce bu yöntemler

değinildiğinden burada yeniden açıklanmayacaklardır.

 

Regresyon-korelâsyon analizleri dıŞındaki iŞgücü talebinin belirlenmesine yönelik yöntemlerin İK planlamasını etkileyen faktörleri durağan olarak kabul ettiğini bu nedenle diğer yöntemlerdeki talep tahminin isabet

oranının daha düŞük olabileceğini söylemek mümkündür.

 

 

 

 

6.2. İK Planlamasında Kullanılan İŞgücü Arzının Belirlenmesine Yönelik Yöntemler İŞletmenin İK talebi ile iŞgücü arasında denge kurulması İK planlamasının temel amaçlarından biridir. Bu nedenle İK talebinin belirlenmesinin yanı sıra iŞgücü arzının da belirlenmesi oldukça önemlidir. Ancak İK planlaması konusunda genel itibari ile İK talebinin belirlenmesine daha fazla ağırlık verildiğinin söylemek

mümkündür.

 

İŞgücü arzı iŞletme içi ve dıŞı olmak üzere “mevcut ve beklenen” Şeklinde değerlendirilmektedir. İŞletme içi iŞ gücü arzının belirlenmesinde iŞgücü talebinin belirlenmesi kısmındaki İK planlama araçları olarak açıklanan iŞgücü genel envanteri, beceri envanteri ve örgütsel yedekleme ve iŞletmedeki İK ile ilgili her tür verinin yer aldığı İK bilgi sistemlerinden yararlanılmaktadır. Ayrıca iŞgücü talebinin belirlenmesinde olduğu gibi

uzmanların ve yöneticilerin görüŞlerini esas alan yargısal ve Markov analizi gibi sayısal yöntemlerden

yararlanmak mümkündür (Acar, 2008). Markov analizi iŞletmenin personel yükseltme ve kaydırma planları ile

 

iliŞkili olup kullanılan Markov zincirleri bir sistem ve zaman boyunca oluŞacak durumsal değiŞimleri ve

olasılıkları dikkate olan stokastik süreçlerin özel bir türüdür. Olasılıkları esas alınarak matrislerden yararlanılır. Ancak baŞarılı olmasının Şartlara bağlı olması ve uygulanmasının kısıtlara dayalı olması, özellikle durağan

yapısı olan iŞletmelere uygunluğu, iŞletme dıŞı unsurları faktörleri içermemesi nedeni ile eleŞtirilen bir

yöntemdir (Kaynak, 1996). Diğer ifade ile iŞletmelerin kariyer yönetimi uygulamaları ve İK temininde hangi kaynaktan (iç/dıŞ) yararlanmayı tercih ettiği iŞletme içi iŞgücü arzının belirlenmesi açısından oldukça

önemlidir.

 

DıŞ iŞ gücü arzının belirlenmesinde ise iŞsizlik oranları, ekonomik göstergeler, hükümet politikaları, toplumsal geliŞmeler, nüfus ve iŞgücü hareketleri, yasal düzenlemeler gibi makro faktörler izlenerek

değerlendirilmektedir (Acar, 2008).

 

İŞgücü arzının belirlenmesinde kullanılan yöntemler, iŞgücü talebinin belirlenmesinde kullanılan yöntemler ile benzer nitelikler taŞıdığından bu kısımdan yeniden detaylı bir Şekilde ele alınmamıŞtır.

 

 

 

 

7. Türkiye’de İK Planlaması ile İlgili Kısa Bir Değerlendirme

 

 

 

Bu kısımda İK planlaması ile ilgili ülkemizde yapılan bazı araŞtırmaların bulgularına yer verilecektir.

 

İK planlamasını etkileyen faktörlerin belirlenmesine yönelik bir araŞtırmada ekonomik faktörler (%79,4) ve

satıŞ ve üretim tahminleri (%74,6) gibi faktörlerin İK planlamasını en fazla etkileyen faktörler olduğu ortaya konmuŞtur (Uğur, 2003).

 

Türkiye‟deki İKY anlayıŞı ile ilgili gerçekleŞtirilen bir araŞtırmanın (Özdemir, 2010) İK planlaması ile ilgili genel bulguları ise Şu Şekildedir:

 

Araştırma kapsamında yer alan 119 adet İSO 500 işletmesinin %52,1’i İK planlaması yapmaktadır.

İK  planlamasının  harcanan  zaman  bakımından  öncelikli  olduğu  işletmelerin  oranı  %13,4  iken  ayrılan  bütçe bakımından öncelikli olduğu işletmelerin oranı ise sadece %7,6’dır.

İşletmelerin %47,9’u İK planlamasını 6 ay-1 yıl gibi kısa bir süre için gerçekleştirmektedir.

İK planlamasında öncelikli olarak etkili faktörler işletme stratejisi, sektörün özellikleri ve yasalarken, bir diğer değerlendirmeye göre işletme stratejisi, sektörün özellikleri ve çalışanların nitelikleri İK planlamasını en fazla etkileyen faktörlerdir.

Aynı araŞtırmanın (Özdemir, 2010, s. 213) İK planlaması ile doğrudan iliŞkili olduğu İK temin ve seçimi ile ilgili bulgularına göre; bu iki fonksiyon arasındaki iliŞkinin güçlü bir Şekilde vurgulanmadığı görülmektedir.

Bunun yanı sıra İK temin ve seçiminde iŞletmenin süreçle ilgili beklenti ve kriterleri, söz konusu pozisyon ve baŞvuranların özellikleri gibi faktörlerin etkili olduğu görülmektedir.

 

Ayrıca söz konusu pozisyonun İK temin ve seçiminde etkili olan faktörlerden biri olarak ifade edilmiŞ olması,

İK planlaması ile amaçlanan iŞletmenin ihtiyaçlarına uygun çalıŞanların temin edilmesi ve seçilmesi arasındaki iliŞkiyi dolaylı bir Şekilde de olsa ortaya koymaktadır.

 

 

 

 

Değerlendirme

 

Planlama iŞletmelerin uzun vadeli geliŞimi açısından stratejik bir öneme sahiptir. İK planlaması da iŞletmelerin makro planları ile bütünleŞik olmalıdır.

 

İK planlamasının beklenen katkıları sağlaması ve tahminlerdeki isabet oranını artırmak için planlama sürecinde yararlanılan verilerin sağlıklı ve doğru olması baŞarısızlık riskini azaltmak için oldukça önemlidir.

 

Ayrıca İK planlamasının baŞarılı olması için planlamanın özünden kaynaklanan sorunları mümkün olduğunca giderilmeli ve iŞgücü talep tahminini etkileyen faktörlerdeki değiŞimi dikkate alarak optimum zaman dilimi için

gerçekleŞtirilmelidir.

Incoming search terms:

  • personel ihtiyaç analizi (141)
  • personel ihtiyacının belirlenmesi (26)
  • personel analizi (20)
  • yedek personel ihtiyacı (2)
  • işgücü planlaması (2)
  • YARDIMCI PERSONEL İHTİYACI İSTEME YAZISI (1)
  • personel talep nedenleri (1)
  • personel ihtiyacı belirlemede hangi yöntemler uygulanır (1)
  • PERSONEL İHTİYAÇ ANALİZİ SUNUM (1)
  • personel ihityaç nedenleri (1)
Etiketlenmiş , , , .Yer işareti koy permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>