Özel İstihdam Büroları

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

2. Özel İstihdam Büroları

2.1. Tanım

Özel istihdam bürosu, iŞ arayanların elveriŞli oldukları iŞlere yerleŞtirilmeleri ve çeŞitli iŞler için uygun iŞçiler bulunmasına  aracılık  yapmak  üzere  Kurumca  izin  verilen,  bir  iŞyerinde  veya  5187  sayılı  Basın  Kanununda yazılı araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletiŞim araçları ve benzer  yayın  araçlarından  biri  ile  faaliyet  gösteren  gerçek  veya  tüzel  kiŞileri  ifade  eder  (Özel  İstihdam Büroları Yönetmeliği, m.4).

 

 

2.2. Yetki

 

 

İŞ arayanların elveriŞli  oldukları iŞlere yerleŞtirilmeleri  ve çeŞitli iŞler için uygun iŞçiler bulunmasına aracılık etme  görevi,  Kurum  ve  bu  amaçla  gerçek  veya  tüzel  kiŞiler  tarafından  kurulan  özel  istihdam  bürolarınca yapılır.  Özel  istihdam  büroları,  Kurumca  iŞ  piyasasının  ihtiyaçları  dikkate  alınarak  belirlenecek  sayıda  ve aranan koŞullar çerçevesinde seçilmek ve izin verilmek kaydıyla, kamu kurum ve kuruluŞları dıŞında iŞ ve iŞçi bulma  faaliyetlerinde  bulunabilirler.  Yurt  dıŞı  hizmet  akitlerinin  Kuruma  onaylatılması  zorunludur  (İŞKUR K.m.17/I).

 

 

2.3. Kurucu ve Temsilcilerde Aranan Nitelikler

 

 

Kurumca yapılacak duyuru üzerine, özel istihdam bürosu açmak için baŞvuracak gerçek kiŞiler ile tüzel kiŞileri idare,  temsil  ve  ilzama  yetkili  kiŞilerin  en  az  lisans  düzeyinde  öğrenim  görmüŞ  olmaları,  müflis  veya konkordato ilân etmiŞ olmamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesine göre devlet memurluğuna atanmaya engel mahkûmiyetin bulunmaması gerekmektedir (İŞKUR K.m.17/II)

 

 

2.4. Yeterli Altyapı ve Teminat İartı

 

Özel istihdam bürolarının, iŞ ve iŞçi bulma faaliyetlerini gerçekleŞtirebilecek ölçüde yönetim, nitelikli uzman personel, teknik donanım ve uygun bir iŞyerine sahip olmaları gerekmektedir (İŞKUR K.m.17/III),

Yönetmeliğin 7.maddesine göre baŞvuruların kabul edilebilmesi için,

–        Uzman personelin en az ön lisans mezunu veya iŞ ve iŞçi bulma, istihdam, insan kaynakları gibi alanlarda sertifikalı bir eğitim almıŞ olması ya da bu alanlarda tecrübeli olması gerekmektedir.

–        Özel istihdam bürolarının, münhasıran iŞ ve iŞçi bulmaya aracılık faaliyetinin yapılması için tahsis edilmiŞ,  iŞ  arayanla  görüŞme  yapılabilecek  Şartları  haiz  fiziki  bir  mekâna  ve/veya  internet sayfasına sahip olmaları gerekmektedir.

–        Özel  istihdam  bürolarının,  iŞ  arayanlara,  iŞe  yerleŞtirmelere  ve  açık  iŞlere  iliŞkin  kayıtların  ve istatistikî  bilgilerin  elektronik  ortamda  derlenmesine,  kayıt  ve  muhafazasına  ve  elektronik iletiŞime uygun teknik donanıma sahip olması gerekmektedir.

 

 

Özel  istihdam  bürolarının  iŞ  ve  iŞçi  bulma  aracılığı  izni  için  on  milyar  lira  tutarında  katî  ve  süresiz  banka teminat  mektubu ile  istenilen diğer  bilgi  ve  belgeleri  Kuruma  vermeleri, masraf  karŞılığı  ödemeleri  gerekir (İŞKUR K.m.17/III; Yön.m.9). İŞ ve iŞçi bulma aracılığı izni için talep edilen teminat miktarı, her takvim yılı baŞından geçerli olmak üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu‟nun mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında her yıl artırılarak uygulanır. Faaliyette bulunan özel istihdam büroları, izin almak için vermiŞ oldukları teminat mektubunu her yıl yeniden tespit edilen miktara tamamlamak zorundadırlar(İŞKUR K.m.17/V; Yön.m.9).

 

 

Kuruma verilen teminat mektupları, izin ve yenileme talebinin reddi halinde kararın tebliğ tarihinden itibaren, yenileme talebinde bulunulmaması halinde izin süresinin bitimini müteakip bir ay içinde iade edilir. İznin iptali halinde,  iptal  kararının  kesinleŞmesini  müteakip  teminat  Kuruma  gelir  kaydedilir.  Gelir  kaydedilen  teminat ilgilinin hiçbir borcuna mahsup edilemez (İŞKUR K.m.17/V; Yön.m.10).

 

 

2.5. İŞ ve İŞçi Bulma Aracılığı İzni

 

 

Yönetmeliğin 8.maddesine göre özel istihdam bürosu izin baŞvuruları, gerektiğinde yerinde tespit ve inceleme yapılmak suretiyle en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Kurum Yönetim Kurulu tarafından özel istihdam bürosu olarak faaliyette bulunması uygun görülen talep sahiplerine yazılı olarak bilgi verilir ve Kurum internet sayfasında  da  ilan edilir. BaŞvuruları  uygun bulunan  gerçek veya  tüzel kiŞilere,  Özel İstihdam  Bürosu İzin Belgesi verilir. Özel istihdam bürosu baŞvurularında alınacak masraf Kurum Yönetim Kurulunca belirlenir ve Kurum internet sayfasında ilan edilir. BaŞvurusu uygun bulunmayan gerçek veya tüzel kiŞilere masraf iade edilir.

 

 

Kurumca verilen izinler üç yıl süreyle geçerlidir. İzin süresi, iznin sona erme tarihinden itibaren en az bir ay önce  yazılı  talepte  bulunulması,  iznin  verilmesinde  aranan  Şartların  mevcut  olması,  ilave  katî  ve  süresiz teminat  mektubu  verilmesi  ve  yenileme  masraf  karŞılığı  ödenmesi  kaydıyla,  Kurumca  üçer  yıllık  sürelerle yenilenebilir  (İŞKUR  K.m.17/V).  Kurum,  iŞ  ve  iŞçi  bulma  faaliyeti  için  izin  verilmesi  ve  izin  yenilenmesi iŞlemleri ile ilgili olarak özel istihdam bürolarından masraf karŞılığı alır (İŞKUR K.m.17/VI).

 

 

Verilen iznin yenilenmesi için öngörülen Şartların yerine getirilmemiŞ olması halinde yenileme talebi reddedilir

(İŞKUR K.m.18/I).

 

Özel     istihdam     bürolarına      verilen     izinler;      iznin     verildiği     ya    da     yenilendiği      tarihten      itibaren onsekizayiçerisindehiçbiriŞeyerleŞtirmeiŞlemigerçekleŞtirilmemiŞ,  izin  verilmesi  veya  yenilenmesi  için  aranan Şartların  taŞınmadığı   veya   kaybedildiği  tespit   edilmiŞ,  bu  Kanunun  19.  maddesinin  birinci  ve   ikinci fıkralarındaki yükümlülüklere Kurum tarafından yazılı olarak ikaz edilmelerine rağmen uyulmamıŞ veya aynı maddenin üçüncü fıkrasında belirtildiği Şekilde bir anlaŞma yapılmıŞ olması ve 20 maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan fİŞllerin üçüncü kez tekrarlanması halinde iptal edilir (İŞKUR K.m.18/II).

 

 

Özel istihdam  büroları,yenilememe  ve  iptal  kararlarına  karŞı,  kararın  tebliğ  tarihinden itibaren  on  beŞ  gün içinde  Kuruma  itiraz  edebilirler.  İtirazların  otuz  gün  içinde  sonuçlandırılması  zorunludur.  İtiraz  yoluna baŞvurulmuŞ olması ilgililerin yargı yoluna gitme haklarını ortadan kaldırmaz (İŞKUR K.m.18/III).

 

 

2.6. Denetim

 

 

Özel   istihdam   bürolarının   bu   Kanunun   uygulanması   ile   ilgili   faaliyetlerini   denetleme   yetkisi   Kurum müfettiŞlerine aittir. Özel istihdam büroları, müfettiŞlerin istedikleri her türlü bilgiyi vermek ve bu bilgilerin doğruluğunu ispata yarayan defter, kayıt ve belgeleri ibraz etmek zorundadırlar (İŞKUR K.m.17/VII).

 

 

2.7. Özel İstihdam Bürolarının Faaliyetleri

 

 

Özel istihdam büroları, yurt içi ve yurt dıŞında iŞ ve iŞçi bulmaya aracılık faaliyeti ile iŞgücü piyasası, istihdam

ve  insan  kaynaklarına  yönelik  hizmetlerde  bulunabilirler.  Ancak  kamu  kurum  ve  kuruluŞlarında  iŞ  ve  iŞçi bulma  faaliyetlerinde  bulunamazlar.  Özel  istihdam  büroları,  mesleki  olarak  geçici  iŞ  iliŞkisi  düzenleme faaliyetinde bulunamazlar (Yön.m.5).

 

 

Özel istihdam büroları, iŞ arayanlara ve açık iŞlere iliŞkin bilgileri sadece iŞ ve iŞçi bulma faaliyeti için gerekli olması halinde toplayabilir, iŞleme tabi tutabilir veya bunlardan yararlanabilir (İŞKUR K.m.19/I).

 

 

Özel  istihdam  büroları  iŞ  arayanlardan  her  ne  ad  altında  olursa  olsun  menfaat  temin  edemez  ve  ücret alamazlar. İŞe yerleŞtirme faaliyeti karŞılığı ücret sadece iŞverenden alınır. Ancak yönetmelikle belirlenecek meslekler  ve  üst  düzey  yöneticiler  için  iŞe  yerleŞtirilenlerden  ücret  alınmasına  izin  verilebilir  (İŞKUR K.m.19/II).

 

 

İŞ  ve  iŞçi  bulma  faaliyetleri  ile  ilgili  olarak;  özel  istihdam  bürolarının  yönetmelikte  öngörülenler  dıŞında  iŞ arayanlarla ücret konusunda anlaŞma yapmaları, onlardan ücret almaları veya herhangi bir Şekilde menfaat temin etmeleri halinde özel istihdam büroları ile iŞverenler arasında yapılmıŞ bulunan anlaŞmalar; iŞgücünün sigortasız  çalıŞması  veya  sendikaya  üye  olmaması  ya  da  asgari  ücretin  altında  ücret  ödenmesi  koŞullarını taŞıyan  anlaŞmalar;  bir  iŞverenin  veya  bir  iŞ  arayanın,  iŞe  yerleŞtirme  faaliyeti  için  diğer  özel  istihdam bürolarından veya Kurumdan hizmet almalarını engelleyen anlaŞmalar geçersizdir (İŞKUR K.m.19/III).

 

 

2.8. Kuruma Bilgi, Belge Verme ve Saklama Yükümlülüğü

 

 

Özel  istihdam  büroları  iŞgücü  piyasasının  izlenmesi  için  gerekli  olan  iŞ  arayanlar,  açık  iŞler  ve  iŞe yerleŞtirmelerle ilgili istatistikleri düzenli olarak Kuruma bildirmek, uygulamanın takibi için gerekli olan diğer

bilgi ve belgeleri de talebi üzerine Kuruma vermek zorundadırlar (İŞKUR K.m.19/IV).

 

Yönetmeliğin  15.maddesinin  ilk  fıkrasına  göre  de  özel  istihdam  büroları,  iŞgücü  piyasasının  izlenmesi  için gerekli olan; iŞ arayanlar, açık iŞler ve iŞe yerleŞtirmelerle ilgili üçer aylık dönemlere ait istatistiklerini, internet ortamında nisan, temmuz, ekim ve ocak ayının 20‟sine kadar Kuruma göndermek; izin aldıktan sonra unvan, faaliyet  alanı,  yetkili  kiŞi,  nitelikli  personel,  posta  adresi,  internet  sayfası  ve  elektronik  posta  adresi değiŞikliklerini ise 10 gün içinde baŞvurusunu yaptığı il veya Şube müdürlüğüne bildirmek, uygulamanın takibi

için gerekli olan diğer bilgi ve belgeleri de talep edilmesi halinde Kuruma vermek zorundadır.

 

 

Yönetmeliğin 15.maddesinin ikinci fıkrasına göre ise özel istihdam büroları, düzenleme tarihini izleyen takvim

yılı baŞından itibaren;

–        Ücret alınabilecek mesleklerle ilgili yazılı sözleŞmeleri üç yıl,

–        İŞ arayanlara ait kimlik, eğitim, meslek bilgilerini iki yıl,

–        İŞe yerleŞtirilen kiŞilere ait kimlik, eğitim, meslek bilgilerini üç yıl,

–        İŞverenlerden alınan açık iŞlere ait eğitim, meslek ve iletiŞim bilgilerini iki yıl,

–        İstatistikî bilgilerin Kuruma gönderildiğine dair belgeleri iki yıl,

–        Kurumca onaylanan yurtdıŞı iŞ sözleŞmelerini beŞ yıl,

–        Yetkili kiŞi dıŞında imza atabilecek kiŞilerle ilgili olarak düzenlenen belgeleri iki yıl, süreyle saklamak ve Kurumun talebi halinde ibraz etmek zorundadır.

2.9. Ücret Alınabilecek Meslekler

 

 

Özel istihdam büroları; profesyonel sporcu, teknik direktör, antrenör, manken, fotomodel ve sanatçı meslek guruplarında yer alanlar ile genel müdür veya bu göreve eŞ ya da daha üst düzey yöneticilerden ücret alabilir (Yön.m.13).

 

2.10. Yazılı SözleŞme Yapma Zorunluluğu Bulunan Haller ve SözleŞmenin Unsurları

 

 

Özel istihdam büroları 13.maddede belirtilen (ücret alınabilecek) mesleklerde ve görevlerde iŞe yerleŞtirmeler

için iŞçi ve iŞveren ile  yazılı sözleŞme düzenler. İŞ arayanlara ve iŞe yerleŞtirilen kiŞilere ait kimlik, eğitim, meslek  bilgileri  ile  iŞverenlerden  alınan  açık  iŞlere  ait  eğitim,  meslek  ve  iletiŞim  bilgileri  kayıt  altına  alınır. Yapılan  sözleŞmelerde;  iŞ  arayanın  kimlik  bilgileri,  iŞyerine  ait  bilgiler,  iŞe  yerleŞtirme  karŞılığı  iŞçi  veya iŞverenden alınan ücret, iŞçinin çalıŞacağı iŞte alacağı brüt ücret tutarı, yerleŞtirilen meslek ve/veya pozisyona

iliŞkin hususların bulunması zorunludur (Yön.m.14).

Incoming search terms:

  • özel istihdam büroları yönetmeliği (18)
  • is ve meslek danismani ozel buro (1)
  • ozel istihdam burosunda is meslek danismani (1)
Etiketlenmiş , , .Yer işareti koy permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>