Örgün Eğitim

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


Örgün eğitim okul sistemini ifade etmektedir. Türk Millî Eğitiminde okul sistemi:
Okul Öncesi Eğitim
İlköğretim
Orta Öğretim
Yüksek Öğretim
olmak üzere dört kademeden oluŞmaktadır.

1.1. Okul Öncesi Eğitim

Okul öncesi eğitim; isteğe bağlıdır ve 36-72 ay arasındaki çocukların eğitimini kapsar. Okul öncesi eğitimin temel amaçları, çocukları ilköğretime hazırlamanın yanı sıra sağlıklı beden, zihin ve duygu geliŞiminin sağlanması ve iyi alıŞkanlıklar kazandırılmasıdır.

1.2. İlköğretim

İlköğretim, 6–14 yaŞ grubundaki çocukların eğitim-öğretimini kapsar. Kız ve erkek bütün vatandaŞlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır. İlköğretim kurumları sekiz yıllık okullardan oluŞur. Bu okulları bitirenlere ilköğretim diploması verilir.

1.3. Ortaöğretim

Ortaöğretim; ilköğretime dayalı, en az dört yıllık öğrenim veren 14-17 yaŞ grubu çocukların eğitimini kapsayan genel liseler ile meslekî ve teknik liselerden oluŞur. İlköğretimi tamamlayan her öğrenci, ortaöğretime devam etme ve ortaöğretim imkanlarından baŞarı, ilgi ve yetenekleri ölçüsünde yararlanma hakkına sahiptir. Ortaöğretimin görevi, öğrencilere, önce kiŞisel ve toplumsal hayatın gerektirdiği nitelikte, ortak bir genel kültür ve yurttaŞlık bilgisi kazandırmak, sonra da onları ilgi, eğilim ve yeteneklerine göre iŞ alanlarına, mesleklere veya yükseköğrenime hazırlamaktır.
Ortaöğretim Kurumlarına GeçiŞ Sistemi, 2007-2008 eğitim-öğretim yılından baŞlayarak uygulamaya
konulmuŞtur (MEB).Bu sistem, Seviye Belirleme Sınavı (SBS) olarak adlandırılan ve ilköğretimin 6, 7 ve 8. sınıflarında öğrencinin derslerden, o yılın müfredatında belirtilen kazanımları elde etme seviyesinin ölçüldüğü, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl haziran ayında ders kesiminden sonra düzenlenen merkezi sistem sınavlarıdır.
SBS zorunlu bir sınav değildir. Ancak; merkezi sistemle öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına yerleŞtirmede kullanılacak puana etkisi bakımından öğrencilerin bu sınavlara girmesi tavsiye edilmektedir.
Seviye Belirleme Sınavı sonucunda ortaöğretime yerleŞtirme puanına (OYP) göre (MEB; 2011);

Fen Liselerine,
Sosyal Bilimler Liselerine,
Anadolu Liselerine,
Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri ile Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezlerine (Anadolu Teknik
Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi programları),
Tapu ve Kadastro Anadolu Meslek Lisesine,
Tarım Anadolu Meslek ve Tarım Meslek Lisesine,
Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi ve Denizcilik Anadolu Teknik Lisesine,
Kız Teknik ve Meslek Liseleri ile Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri (Anadolu Kız Teknik Lisesi, Anadolu Kız Meslek Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi Programları)
Ticaret Meslek Liselerine (Anadolu Ticaret Meslek Lisesi, Anadolu İletiŞim Meslek Lisesi
Programı)
Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerine (Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi programı)
Anadolu Öğretmen Liselerine,
Anadolu İmam-Hatip Liselerine,
Anadolu Sağlık Meslek Liselerine,
Adalet Meslek Liseleri,
Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri,
Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi,
Askeri Liselere,
Polis Kolejine,
Spor Liselerine yerleŞtirme yapılmaktadır.

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim

Yukarıda belirtilen programlardan mesleki ve teknik ortaöğretim öğrencileri genel ortaöğretimin amaçları ile birlikte onları iŞ ve meslek alanlarına insan gücü olarak yetiŞtiren ve yükseköğretime hazırlayan öğretim kurumlarıdır. 4702 sayılı kanun doğrultusunda ortaöğretim sistemi, mesleki ve teknik eğitim ağırlıklı olarak yeniden yapılandırılmaktadır.
Eğitim sistemimizde, özellikle ve teknik eğitim sistemine reform niteliğinde düzenlemeler sağlayan bu kanun
ile getirilen yenilikler Şunlardır:

I. Ortaöğretimin Yeniden Yapılandırılması

Ortaöğretim, mesleki ve teknik eğitim ağırlıklı olarak yeniden yapılandırılacaktır.
Bu yeni yapılanmada, ortaöğretimde öğrencileri hayata ve yüksek öğretime hazırlayan programlar uygulanacaktır.
Bu programlar arasında yatay-dikey geçiŞlere imkan veren esnek bir yapı oluŞturulacaktır.
Örgün ve yaygın meslekî teknik eğitim programlarının bir arada uygulanacağı, sertifika, belge ve diploma veren meslekî ve teknik eğitim merkezleri kurulacaktır.
Örgün, yaygın ve çıraklık eğitimi arasında yatay-dikey geçiŞler ve denklik sağlanacaktır.
Bakanlıkça hazırlanacak telafi eğitim programlarına katılan ve baŞarılı olan kalfa, usta ve genel lise mezunlarına meslek lisesi diploması verilecektir.

II. Yükseköğretime Sınavsız GeçiŞ

Mevcut kaynaklar daha etkin ve verimli kullanılarak, iŞ hayatının çeŞitli kademelerinde ihtiyaç duyulan yüksek nitelikli insan gücünü yetiŞtirmek üzere, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları
ile meslek yüksekokullarının yer aldığı Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgeleri oluŞturulmuŞtur.
Mesleki ve teknik ortaöğretim ve yükseköğretim programlarının bütünlüğü ve devamlılığı esasına dayalı olmak üzere, mesleki ve teknik ortaöğretimi bitiren öğrenciler istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya en yakın programların uygulandığı meslek yüksek okullarına sınavsız olarak devam edebileceklerdir.
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından herhangi birini bitirip de mesleki ve teknik eğitim bölgeleri kapsamı dıŞındaki bir yükseköğretim programına girmek isteyen öğrenciler, isterlerse üniversite giriŞ sınavlarına baŞvurabileceklerdir.
Sınavsız olarak meslek yüksek okuluna devam ederek mezun olan öğrencilerin %10‟undan az olmamak üzere, ayrılacak kontenjanlara göre alanlarındaki lisans programlarına dikey geçiŞ yapmaları sağlanacaktır.

II.a. Genel Lise Mezunlarına Meslekî Eğitim Yoluyla Sınavsız Yüksek Öğrenim İmkânı

Genel lise mezunu olup meslek lisesi telafi eğitimi görerek meslek lisesi diploması alanlar, meslek lisesi mezunları gibi alanlarındaki yükseköğretim programlarına sınavsız geçiŞ
yapabileceklerdir. Böylece, genel liseyi bitirip de yükseköğretime gidemeyenlere ikinci bir Şans
verilmiŞ olacaktır.

II.b. Ustalık Belgesi ve İŞyeri Açma

Meslek lisesi mezunları, bir yıl çalıŞma zorunluluğu olmadan ustalık sınavlarına girebilecektir.
Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumu veya meslekî ve teknik eğitim merkezinden diploma alarak mezun olanlar, alanlarında Bakanlığa bağlı iki yıllık bir yaygın eğitim kurumunu bitirmeleri
ve durumlarını belgelendirmeleri halinde, doğrudan ustalık belgesi alabilecek ve iŞ yeri açabileceklerdir.
Teknik lise mezunları veya meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarının 4 yıllık programlarından mezun olanlara, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taŞıyan, mesleklerinde “İŞyeri Açma Belgesi” verilecektir.
Kanunun yayımı tarihinden önce ustalık belgesi sahibi olmadığı halde iŞ yeri açmıŞ olanlara 5 yıl içinde verilecek telâfi eğitimi sonunda baŞarılı olmaları halinde, ustalık belgesi verilecektir.
Sonuç olarak 4702 sayılı kanunun uygulanması ile;
Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarını bitirenlerin alanlarında sınavsız olarak meslek yüksek okullarına devam etmeleri,
Program denkliğinin ve bütünlüğünün sağlanması,
Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarını bitirenlerin kendi iŞyerlerini açmaları,
Kaynakların etkin ve verimli kullanılması,
Uluslararası rekabet gücünün artırılması,
Meslek eğitimi almamıŞ olanlar, bir iŞte çalıŞtırılamayacağı için mal ve hizmet üretiminde kalitenin yükselmesi,

Beceri eğitiminin yaygınlaŞtırılması,
200‟den fazla personel çalıŞtıran iŞyerlerinin eğitim birimi kurmaları hususlarında yeni imkanlar sağlanmıŞtır.

1.4. Yükseköğretim

Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, Öğrenci Seçme ve YerleŞtirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Merkezi YerleŞtirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan Özel Yetenek Sınavıyla Seçme
olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır (OSYM).

1.1.4.1. Öğrenci seçme ve yerleŞtirme sistemi (YGS – LYS)

1- Üniversite GiriŞ Sınavı, YGS (Yükseköğretime GeçiŞ Sınavı) ve LYS (Lisans YerleŞtirme Sınavı)
olmak üzere iki aŞamalıdır.
2- Meslek lisesi mezunları diğer adaylarda olduğu gibi alan dıŞı tercih yaptıklarında Ortaöğretim BaŞarı Puanı (OBP) kaybına uğramazlar. Ancak kendi alanlarında bir Yükseköğretim Programını tercih ettiklerinde AOBP‟leri eski sistemde (ÖSS) 0,24 ile çarpılırken artık 0,06 katsayısı ile çarpılacağından ek puan alma hakkı, belli bir oranda düŞürülmüŞtür.
3- Meslek liseleri ve öğretmen liseleri mezunları kendi alanlarından tercih yaptıklarında maksimum
30 puan daha alırlar.
4- Sınavdaki testlerin ağırlıklarına göre YGS ve LYS‟de 17 değiŞik puan türü oluŞturulmuŞtur. Bunlar
YGS‟de 6; LYS-MF‟de 4, LYS-TM‟de 3, LYS-TS‟de 2 ve DİL‟de 2 puan türü vardır.

1.AŞama: Yükseköğretime GeçiŞ Sınavı (YGS)

1- YGS eski sistemdeki (ÖSS) birinci bölüme karŞılık gelen ve ortak alan derslerini kapsayan bir
sınavdır.
2- Yükseköğretim programına kaydolmak isteyen her öğrenci bu sınava girmek zorundadır. LYS puanlarında YGS‟nin etki oranı %40 düzeyindedir. DİL-1 puanında YGS %35 etkili olurken DİL-2 puanında bu oran %50‟dir.
3- YGS, 40 Türkçe, 40 Temel Matematik, 40 Sosyal Bilimler, 40 Fen Bilimleri olmak üzere toplam
160 sorudan oluŞmaktadır.
4- 6 değiŞik puan hesaplanmaktadır. Bunlar;
YGS-1 ve YGS-2, YGS-3 ve YGS-4,
YGS-5 ve YGS-6 Şeklindedir.
5- Açık öğretim ve ön lisans programları ile bazı lisans programlarına yerleŞtirme iŞlemi YGS ile yapılmaktadır.
YGS-1 ve YGS-2 puanları sayısal ağırlıklı (Matematik-Fen) puanlarıdır. YGS-1 Matematik
ağırlıklı iken, YGS-2 Fen ağırlıklıdır.
YGS-3 ve YGS-4 puanları sözel ağırlıklı puan türüdür. YGS-3 Türkçe ağırlıklı iken, YGS-4
Sosyal Bilimler ağırlıklıdır.
YGS-5 ve YGS-6 puanları eŞit ağırlıklı puan türüdür. YGS-5 Türkçe ağırlıklı iken, YGS-6
Matematik ağırlıklıdır.

2. AŞama: Lisans YerleŞtirme Sınavı (LYS)

1- LYS alan derslerini kapsayan bir sınavdır.
2- 5 farklı sınavdan oluŞur ve 5 farklı oturumda yapılır. Adaylar yabancı dil programları hariç en az
iki oturuma katılmak zorundadır. LYS-1 : Matematik – Geometri LYS-2 : Fizik – Kimya – Biyoloji
LYS-3 : Türk Dili ve Edebiyatı – Coğrafya 1
LYS-4 : Tarih – Coğrafya 2 – Felsefe Grubu
LYS-5 : Almanca, Fransızca, İngilizce yabancı dil sınavlarıdır.
3- Bu sınava girebilmek için YGS‟nin baraj puanını aŞmak yeterli olmaktadır.
4- 4 yıl ve daha uzun süreli örgün eğitim yapan yükseköğretim programı tercih edecekler, bu sınava girmek zorundadır.
5- Bu sınavlarda 10, 11 ve 12. sınıfların ortak dersleri ile alan derslerin konularından sorulmaktadır.
6- Mesleki Eğitim Programı dıŞında kalan lisans programlarına girmek isteyen adaylar YGS‟den sonra bu sınava girmek zorundadır.
7- Adaylar kendi alanlarının dıŞındaki alanlarda da sınavlara girebilirler.
8- LYS sınavları haziranın ikinci yarısında bir ya da iki hafta sonunda yapılır.
9- Bu sistemin en büyük özelliği; adayların istediği alana kaynaklık eden dersin diğer derslere göre daha fazla ağırlıkta olmasıdır.

1.1.4.2. Sınavın değerlendirmesi

YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, LYS‟lere girme hakkı kazanırlar. YGS‟de 180 ve üzeri puan alanlar, hem meslek yüksekokulu ön lisans programları ile açık öğretim programlarını, hem de YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebilirler.

1.1.4.3. Özel yetenek sınavı ile seçme

Özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleŞtirme iŞlemleri yükseköğretim kurumlarınca yapılmaktadır. Özel yetenek gerektiren programlara baŞvurular doğrudan programın bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumuna yapılır. Sınav ve değerlendirme iŞlemleri, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yürütülür. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına baŞvurabilmek için YGS puanlarından en az birinin 140 ve üzeri olması gerekir. Liseler, meslek liseleri, öğretmen liseleri, güzel sanatlar liseleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinin Müzik, Resim, Uygulamalı Resim, Sanat, Sanat (Müzik), Sanat (Resim) ve Spor alanlarından mezun olan adaylardan ve millî sporculardan, mezun oldukları alanlardaki eğitim programlarına baŞvuracakların YGS puan türlerinin en az birinden 140 ve üzeri puan almaları gerekir.
Bu alanların dıŞındaki alanlardan mezun olan adayların eğitim programlarına baŞvurabilmeleri için ise YGS
puan türlerinin en az birinden 180 ve üzeri puan almaları gerekir.

1.1.4.4. Yükseköğretimde yatay ve dikey geçiŞ

Yükseköğretimde dikey ve yatay geçiŞ sistemleri, aŞağıda açıklanacaktır.

Dikey GeçiŞ Sistemi

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarını baŞarı ile tamamlamıŞ öğrencilerin, örgün öğretim ve açık öğretim lisans programlarına geçiŞ yapmalarını sağlamak için uygulanan bir sınavdır. Yükseköğretim programlarına dikey geçiŞ için baŞvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim
ön lisans programlarından mezun olmuŞ olma Şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dıŞındaki mezuniyet
Şartlarını yerine getirmiŞ olan adaylar da baŞvurabilir.
Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçiŞ yapmaları amacı ile lisans programlarında kontenjan ayrılır. Bu kontenjanlar, sınavsız olarak meslek yüksekokulları programlarına devam ederek mezun olan öğrencilerin
%10‟undan az olmaz. Meslek yüksekokulu ve açık öğretim ön lisans mezunlarından, örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiŞ yapmak üzere baŞvurma Şartlarını taŞıyanlar için, hangi lisans programlarının açılacağı, açılacak lisans programlarına meslek yüksekokulları ve açık öğretimin hangi programını bitirenlerin baŞvurabileceği, bu programların kontenjanları ve programlara yapılacak yerleŞtirmede kullanılacak puan türleri, dikey geçiŞ yapılacak üniversitelerin görüŞ ve önerileri de dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu‟nca belirlenir ve ilan edilir.
ÖSYM her yıl, meslek yüksekokulu ve açık öğretim ön lisans mezunlarının hangi lisans programlarına dikey geçiŞ için baŞvurabileceklerini, bu programların KOŞULlarını ve bu programlara alınacak öğrenci sayılarını gösteren bir kılavuz hazırlar. Bu kılavuzda, adayların nasıl baŞvurabilecekleri, lisans programı tercihlerini nasıl yapacakları, sınav, değerlendirme ve yerleŞtirme iŞlemleri, meslek yüksekokulu müdürlükleri ve açık öğretim
ön lisans programlarının bağlı olduğu birimlerce yürütülecek iŞlemlerle ilgili ilke ve kurallar yer alır.

Yatay GeçiŞ Sistemi

Yatay GeçiŞ Sistemi, ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin yükseköğretim kurumlarındaki fakülte, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan diploma programları arasında veya diğer yükseköğretim kurumlarındaki eŞdeğer diploma programlarına geçiŞ yapmalarını ifade eder.
Farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiŞ Şartları çerçevesinde geçiŞ yapılabilir. Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından, açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiŞ yapılabilir.
Yatay geçiŞ baŞvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak kriterler ve yatay geçiŞ için gereken asgari KOŞULlar, üniversite senatolarınca belirlenir.

Incoming search terms:

  • örgün öğretime iş (1)
Etiket(ler): , , , .Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Örgün Eğitim için 1 cevap

  1. eylem diyorki:

    ben anadolu yakasında otuuyorum telafi eğitimi almak isiyorum
    bana yardımcı olursanız çok teşekkürler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir