Rehberiniz-Öğrenmek,yapmak ve başarmak

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


iyimeslek.com ailesi olarak “Öğrenmek,yapmak ve başarmak” adlı yazımızın kişisel gelişiminize katkı sağlamasını umuyoruz
Öğrenmek,yapmak ve başarmak

ÖĞRENMEK,YAPMAK VE BAŞARMAK

FARUK TÜRKOĞLU

(Faruk Türko?lu, Capital ve Ekonomist dergilerinin eski yayyn yönetmenidir. ?u anda emeklidir. De?i?im Kültürü adly kitabyn yazarydyr. Ekonomi gazetecili?inin duayeni kabul edilmektedir.)

Günümüz bilgi ça?y… Ya?amak, kazanmak ve ayakta kalmak için gerekli bilgi stoku durmadan de?i?iyor. Bilgilerimizi tazelemeli, ö?renmeyi yeniden ö?renmeliyiz…

Beynimizde 100 milyar sinir hücresi var. Sayysy 20ye yakyn olan ve dentrid denen sinir uçlary ile bu hücreler bir a?acy andyryr. Ö?renme süreci, bir a?acyn ya?am döngüsüne benzer. Sayysy belirsiz ve inatçy kökler bilgiyi derinliklere kadar inerek arar bulur. Kökler, gündelik hayattan, deneyimlerden, duygulardan, bilimden, bilgiyi süzer. Gövdeden sonra ö?renme tutkusu bir a?acyn dallary gibi farkly yönlere da?ylyr.

Gün y?y?y, sabyr ve emek, bilgiyi yeniden üretir. Ça?ry?ymlar, gözlemler, deneyim ve analizlerle harman olan bilgi, sürekli geli?ir.

Günümüz, bilgi ça?y. Ya?amak, kazanmak ve ayakta kalmak için gerekli bilgi stoku durmadan de?i?iyor. Bu nedenle, durmadan ö?renmek, ö?renilen bilgiyi analiz ederek sorunlara yaratycy çözümler bulmak gerekiyor. Artyk ö?renmeyi yeniden ö?renmek zorundayyz. Bilgisayar, internet ve her tür elektronik ileti?im araçlary, küçük-büyük herkezi Latin Alfabesine geçti?imiz günlerdeki ortama döndürdü. Yediden yetmi?e herkes yeniden ö?renecek. Bilgilerini yenileyecek. Ö?renmenin yüzyyllardyr geçerli ?u kurallaryny arada bir hatyrlatmakta yarar var:

* Kendi tarzynyzla ve tam zamanynda ö?renin: Her insanyn kendine özgü bir ö?renme ve bilgi üretme tarzy vardyr. Kimisi okudu?unu, kimisi dinledi?ini iyi ö?renir. Hangi tür ö?renmeye yatkyn oldu?unuzu iyi ara?tyryn. E?er bir güny?y?y insanyysanyz, ö?renmeye sabah ba?layyn. Bir bayku?sanyz, geç saatlerde kitabynyzy açyn.

* Merak etti?inizi ö?renin: Duygu ve heyecan kapysyndan geçmeden ö?renmenin engin sularyna açylamazsynyz. Sizde merak uyandyran, ö?rendikçe heyecanlanaca?ynyz konulara yönelin.

* Kendi kendinize ö?renin: Bazy gençler, ö?renmenin synyrynyn mucizeler yaratacak bir kara kaply kitapta oldu?unu dü?ünüyor. Ystenen Bir kitap okudum ve tüm hayatym de?i?ti dedirtecek bir kitap. Malesef bu tür kitaplar çok nadirdir. Do?ru olan sürekli aramak, okumak ve ara?tyrmaktyr. Bu syrada kar?ynyza sapa yollar, çykmaz sokaklar çykabilir. Ancak sonunda konuyu derinlemesine ö?renmi? olursunuz.

BEYNYNYZYN PASI SYLYNECEK

* Ömür boyu ö?renin: Monotonlu?un bizi mahkum etti?i müebbet sykyntydan kurtulmanyn yolu da müebbet ö?renmeden geçiyor. Her yeni bilgi, önünüze yeni ufuklar açacak. Ö?renilen, özümsenen her yeni bilgi, her yeni baky? açysy bizi de?i?tirecek, geli?tirecek. Bu tutku, yediden yetmi?e beyin hücrelerinin pasyny silecek, y?yldamasyny sa?layacak.

* Her gün ö?renin: Syky?tyrylmy? e?itim programlaryndan medet ummayyn. Hyzla ö?rendi?iniz ?ey, ayny hyzla unutulur. Her gün ö?renmeye az veya çok zaman ayyryn. Size çok zor gelen konularda Koca Yusuf ve Adaly Halil gibi cihan pehlivanlarynyn yöntemini uygulayyn. Bu güre?çiler, yeni do?mu? bir buza?yyy kucaklaryna alyp, tepedeki topa?aca kadar ta?yyarak i?e ba?lar ve yaz-ky? bu idmany sürdürürlerdi.

Pehlivanlarymyz her gün ayny idmany yaptyklary için buza?ynyn alty ay sonra dana, bir yyly a?tyktan sonra düve veya tosun olup, iyice a?yrla?ty?yny hissetmezlerdi bile. Siz de her gün hiç olmazsa 15 dakikanyzy bir ?ey ö?renmeye ayyrabildi?inizde, bir yyl sonraki bilginize ?a?yracaksynyz.

* Anti-yaryn plany uygulayyn: Ö?renme çabalary ço?u kez yaryna byrakmanyn kurbany olur. Yaryn… Yaryn derken de günler, aylar, yyllar geçer gider. Ylk adymy atmakta zorlananlara, yedi günlük ?u anti yaryn programy yararly olabilir: Pazartesi: Ylk gün ö?renmenin anlamyny ve size sa?layaca?y yararlary dü?ünün. Saly: Ö?renecek konulary onar dakikalyk bölümlere ayyryn.

Ylk günler için 2-3 sayfalyk hedefler koyun. Çar?amba: Kendinize bir Niyet Mektubu yazyn. Ne kadar süre içinde, neyi ö?renece?inizi belirtin. Per?embe: Ö?renme niyetinizi çevredeki herkese açyklayarak kendinizi ba?layyn. Cuma: Her ö?renilen konu için kendinize bir ödül belirleyin. Cumartesi: Ö?renmeye ba?layyn. Erteleme iste?ini bastyryn. Ertelenmenin özgüveninizde açaca?y yarayy dü?ünün. Pazar: Ö?renmenin ikinci günü çok kritiktir. Ö?renmeye yaryn devam ederim dü?üncesine hiç teslim olmayyn. Bu a?amayy geçti?inizde ö?renmenin devamy çok kolay gelir.

* Özümseyerek ö?renin: Ö?rendi?iniz her bilgiyi özümseyin. Özelle?tirin. Kendi günlük deneyimleriniz, gözlemleriniz ile yeni ö?renilen bilgi arasynda ba?lantylar kurmaya çaly?yn. Çeviri kitaplary, Türkiyenin gerçekli?ini dikkate alarak ve süzerek okuyun.

* Ekip halinde ö?renin: Bilgi, sosyalle?tikçe anlam kazanyr. Ylgi alanlary sizinle ayny olan kafadengi arkada?larynyzla ö?renme gruplary kurun. Ö?renmenin en önemli unsurlaryndan olan soru sorma, dinleme ve tarty?ma aly?kanlyklaryny bu rahat ortamda daha kolay edinebilirsiniz.

Ö?renmenin bir yolu da ba?kalaryna bir ?eyler ö?retmektir. Ö?renme gruplarynda belirli konulary seçerek, i? bölümü yaparak, yarym bilgileri tamamlayarak bir ortak akyl ve bellek ortamy olu?turabilirsiniz.

FARUK TÜRKO?LU

Yer işareti koy Kalıcı Bağlantı.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir