NOTER

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


NOTER

TANIM

Bireylerin haklarını güvenceye almak ve bu yolla anlaşmazlıkların önlenmesini veya hakça çözülmesini sağlamak için hukuk belgelerini düzenleyen ve onaylayan kişidir

GÖREVLER

– Yapılması kanunla baÅŸka bir makam, merci veya ÅŸahsa verilmemiÅŸ olan her nevi hukuki iÅŸlemleri düzenler,
– Kanunlarda resmi olarak yapmaları emredilen ve mercileri belirtilmemiÅŸ olan bütün hukuki iÅŸlemleri Noterlik Kanunu hükümlerine göre yapar,
– Gayrimenkul satış vaadi sözleÅŸmesi yapar,
– Alım-satım sözleÅŸmesi yapar,
– Kanunlara uygun olarak hazırlanıp getirilen kağıtların üzerindeki imza, mühür veya herhangi bir iÅŸareti veya tarihi onaylar,
– Yapılan iÅŸlemlerin asıllarından veya getirilen kağıtlardan örnek çıkarıp verir,
РProtesto, ihbarname ve ihtarname g̦nderir,
– Kanunen tescili gereken iÅŸlemleri tescil eder,
– Yabancı dillerden çevrilen hukuki belgelerin doÄŸruluÄŸunu onaylar,
– Yeminli ifadeleri yazılı olarak saptar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Resmi mühür,
– Resmi kaÅŸeler,
– Daktilo, bilgisayar,
– Büro malzemeleri

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Noter olmak isteyenlerin;
– Normalin üzerinde genel akademik yeteneÄŸe,
– SaÄŸlam bir mantığa,
– Yorum yapabilme ve deÄŸerlendirme niteliÄŸine sahip,
– Sorumluluk duygusu yüksek, dikkatli,
– Yasal deÄŸiÅŸiklikleri izleyebilen,
– Ä°nsanlarla iletiÅŸim kurmayı ve yardım etmeyi seven
kimseler olması gerekir
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Noterler görevlerini genellikle kapalı ortamlarda yerine getirirler. Noter huzurunda yapılacak çekilişlerde veya kuralarda daha değişik ortamlarda bulunmaları gerekebilir. Çalışma ortamı sıcak, işin yoğun olduğu saatlerde yazı makinelerinin çalışması yüzünden gürültülüdür. Ancak bilgisayar kullanımı arttıkça gürültü azalmaktadır. Noterlik dairesinde günlük çalışma o yerdeki diğer resmi dairelerle birlikte başlar. Şu kadar ki, noterlik dairesindeki iş kabulü süresi o yerdeki diğer resmi dairelerden en çok bir saat daha fazla olabilir. Noter günlük çalışma süreleri dışında iş kabul edemez. Ancak, tatil günlerinde ve iş günlerinin tatil saatlerinde vasiyetname tanzim ve tastiki veya gecikmesinde zarar umulan noterlik işlemleri yapabilirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Asliye ve Sulh Hukuk Mahkemelerinin bulunduÄŸu her yerde, bu mahkemelerin yargı çerçevesindeki ilgili iÅŸlerini görmeye yetkili olmak üzere, Adalet Bakanlığı’nca bir noterlik kurulur. Bir bölgede, birden çok noterlik de açılabilir. BoÅŸalan Noterlikler Resmi Gazete ile mahallinde ilan edilir.BoÅŸalan, açılan veya dördüncü sınıftan üçüncü sınıfa geçirilen noterlikler, o yerde, Ä°stanbul ve Ankara’da ve Adalet Bakanlığınca uygun görülecek diÄŸer yerlerde çıkan birer gazete ve Resmi Gazete’de birer defa ilan olunur.
Şu kadar ki, yaş tahdidi sebebiyle boşalacak noterliklerin, noterin yaş tahdidine tabi tutulmasından önce ilanı zorunludur.
Yapılacak ilanda, boşalan ve üçüncü sınıfa geçirilen noterliğin bir evvelki yıla ait gayrisafi geliri, açılan noterliğin ise emsallerine göre Adalet Bakanlığınca tahmin edilecek gayrisafi ve isteklilerin hangi belgelerle birlikte başvurmaları gerektiği gösterilir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek için gereken ön eğitim Hukuk Fakültelerinde verilmektedir

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Hukuk Fakültelerinde eğitime başlayabilmek için lise veya dengi okul mezunu olmak Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli Eşit Ağırlıklı (EA-2) puanı almak gerekmektedir.
Noter olmak için Hukuk Fakültesini bitirmek ve bir noterin yanında noterlik stajını tamamlayarak Noterlik Belgesi almak gerekmektedir.Adli veya askeri hakimlik, savcılık yapmış veya avukat unvanını kazanmış olanlar noterlik stajına tabii değildir.

Noterlik stajına kabul edilebilmek için ise,
– T.C. vatandaşı olmak,
– 21 yaşını bitirmiÅŸ, 40 yaşını doldurmamış olmak,
– Türk hukuk fakültelerinin birinden mezun olmak veya yabancı bir memleket hukuk fakültesinden mezun olup da, Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden baÅŸarılı sınav vermiÅŸ bulunmak,
– KesinleÅŸmiÅŸ bir kararla yüz kızartıcı bir suçtan veya ağır hapsi gerektiren bir cürümden mutlak olarak, yahut kasti bir cürümden bir sene veya daha fazla hapis cezası ile hüküm giymiÅŸ olmamak,
– KesinleÅŸmiÅŸ bir ceza veya disiplin kararı sonucunda hakim, savcı, memur yahut avukat olmak niteliÄŸini kaybetmiÅŸ bulunmamak,
– Noterlik mesleÄŸine yaraÅŸmayacak tutum ve davranışları çevresince bilinmiÅŸ olmamak,
– Noterlikle ve noter stajyerliÄŸi ile birleÅŸmeyen bir iÅŸle uÄŸraÅŸmamak,
– Mahkeme kararı ile kısıtlanmış olmamak,
– Ä°flas etmiÅŸ ise itibarı iade edilmiÅŸ olmak (Hileli ve taksirli müflisler itibarları iade edilmiÅŸ olsa bile kabul olunmazlar),
– Hakkında aciz vesikası verilmiÅŸ ise bunu kaldırmış bulunmak,
– Noterlik görevini devamlı ve gereÄŸi gibi yapmaya engel vücut veya akılca malul olmamak,
– Staj yapılacak yerde ikametgahı bulunmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Hukuk Fakültelerinde eğitim süresi 4 yıldır.Bu eğitimde hukukun tüm dallarıyla ilgili dersler alınır.Noterlik staj süresi ise 1 yıldır.Stajyer, staj gördüğü noterlik dairesinde ,noterlik kanununun ve yönetmeliğinin gösterdiği işleri yapmakla yükümlüdür.Protesto, ihbarname ve ihtarname gönderme,kanunen onaylanmsı gereken işlemleri onaylama,alım satım sözleşmesi yapma bu işlere örnek gösterilebilir.

MESLEKTE Ä°LERLEME

Noterlikler yılda en az bir kez, Cumhuriyet Savcılığı’nca denetlenir ve denetleme raporları Adalet Bakanlığı’na gönderilir.

Noterlikler üç sınıfa ayrılır, bu sınıflamayı, Türkiye Noterler BirliÄŸi’nin görüşünü alarak, Adalet Bakanlığı yapar. Sınıflamada, noterliÄŸin yetki çevresindeki nüfus, iÅŸ yoÄŸunluÄŸu ve noterlik geliri temel alınır, genellikle aynı mahkemeye baÄŸlı noterlikler, aynı sınıftan sayılır. Adalet Bakanlığı, her dört yılda bir, noterliklerin durumunu inceleyerek, yaptığı sınıflamayı Resmi Gazete ile duyurur.

Hukuk fakültesini bitirenlerden, Hakim, Savcı ya da Avukat unvanını alanlar Noterlik belgesi olmaya engel halleri yoksa Noterlik Belgesini aldıktan sonra Noterliklere atanma hakkını kazanırlar. Ä°stekli olanlar, noter olmak için Adalet Bakanlığı’na baÅŸvururlar. Adalet Bakanlığı, boÅŸ olan yerleri ilan eder. KiÅŸilerin ataması, böylelikle yapılabilir. Ä°lk atama 3. sınıf noterliÄŸe yapılır. 2. sınıfa atanmak için en az dört yıl 3. sınıf noterlik yapmak gereklidir. Noterin ikinci ve üçüncü sınıfta asgari hizmet süresi 2 yıldır.

Noterliğin bir kaynağı da, Hakimlik ve Savcılıktır. Noter yetiştiren ayrı bir okul bulunmamaktadır. Hakim ve Savcılık yapmış olanlar arasından, Noterlik belgesine sahip olanlar istemeleri halinde, noterliğe geçmektedirler.

BURS, KREDÄ° VE ÃœCRET DURUMU

Noterlik stajı ücretlidir.Staj ücreti Adalet Bakanlığı’nın da görüşü alınmak suretiyle Türkiye Noterler BirliÄŸi’nce belirlenir ve stajın baÅŸlangıç tarihinden, Adalet Bakanlığı’nca noterlik belgesinin verildiÄŸi tarihe kadar olmak üzere, birlik bütçesinden ödenir.
Noterlerin verdikleri hizmet için alacakları ücret, Adalet Bakanlığı’nca hazırlanan bir tarife ile saptanır. Hukuki iÅŸlemlerin geniÅŸliÄŸine paralel olarak kazanç durumları oldukça yüksektir

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– Ä°lgili EÄŸitim Kurumları,
– Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu Ä°l ve Åžube Müdürlükleri

Incoming search terms:

  • noter maaşları (410)
  • noter ne iş yapar (272)
  • noter maaşı (143)
  • noter maaşları 2013 (86)
  • noterler ne iş yapar (76)
  • noter maaşları ne kadar (37)
  • noter maaşı 2013 (29)
  • noter maaşı ne kadar (29)
  • noterlerin maaşı (27)
  • noterlik maaşları (17)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir