KASÄ°YER

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


KASÄ°YER TANIM Ticari kuruluÅŸlarda mal ve hizmetlerin satışı karşılığında nakit parayı bir defada veya taksitler halinde alan ve kredi kartıyla yapılan ödemelerde gerekli iÅŸlemleri gerçekleÅŸtiren, karşılığında fatura veya fiÅŸ veren kiÅŸidir. GÖREVLER – Müşterinin almış olduÄŸu alış-veriÅŸ fiÅŸini, müşteriden alarak, fiÅŸte yazılı bilgilerin kontrolünü yapar, – Yazar kasaya fiÅŸteki bilgileri girerek, mal bedelini kaydeder, – FiÅŸ bedeli parayı müşteriden sayarak teslim alır ve gerekirse para üstünü müşteriye verir, – Yazar kasadan çıkan fiÅŸi, paket fiÅŸi ile iÄŸneleyerek ya da zımbalayarak müşteriye verir ve paket servisine yöneltir, – Çalışma saati bitiminde alınan paraları sayar ve yetkililere teslim eder, – Kasa noksanlıkları veya fazlalıkları varsa tespit eder ve yetkili amire bilgi verir, – Yetkili kiÅŸilere verilen paraları günlük defterlere kaydeder, – Gün sonu raporu hazırlar. KULLANILAN ALET VE MALZEMELER – Bilgisayar, – Yazar kasa, – Hesap makinesi, – FiÅŸ kağıt rulosu, – Günlük kağıt rulosu, – Kasa anahtarı, – Istampa, mürekkep, kaÅŸe, – Kasa defteri. MESLEĞİN GEREKTÄ°RDİĞİ ÖZELLÄ°KLER Kasiyer olmak isteyenlerin; – Sayılarla dört iÅŸlemi çabuk ve doÄŸru yapabilen, – Çok dikkatli ve özenli, – Güvenilir, sorumluluk sahibi, sabırlı, – Elini ve parmaklarını çabuk kullanabilen, – Sürekli belli bir yerde oturmaktan ve devamlı aynı iÅŸleri yapmaktan sıkılmayan kimseler olmaları beklenir. Ä°leri derecede görme bozukluÄŸu, el ve parmaklarda sakatlık bu mesleÄŸin yapılmasını engelleyici durumlardır. ÇALIÅžMA ORTAMI VE KOÅžULLARI Kasiyer genellikle kapalı ortamlarda ve oturduÄŸu yerde görevini yapar. Ä°ÅŸlerini yaparken insanlarla etkileÅŸim halinde ise de iliÅŸki yüzeyseldir. Kasiyer çalışması sırasında çok dikkatli olmak zorundadır. Kasadaki paranın eksik çıkması durumunda mali zarara yol açabilir. ÇALIÅžMA ALANLARI VE Ä°Åž BULMA OLANAKLARI Kasiyerler; genellikle maÄŸaza, market, lokanta, otel, eÄŸlence yerleri gibi mal ve hizmet satan ticari kuruluÅŸlarda çalışabilirler. Kasiyerler genellikle özel sektöre ait iÅŸletmelerde görev yaparlar. Mal ve hizmet satışına baÄŸlı olarak para tahsilatı gerektiÄŸinden kasiyer olarak iÅŸyerinde çalışan insanlara da ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak bilgisayara geçme, elektronik yazar kasa kullanımı bu konudaki istihdamı genelde belirli bir düzeyde tutacaktır. Hizmet sektörünün geliÅŸmesine paralel olarak çalışma alanı geliÅŸen bir meslektir. MESLEK EĞİTÄ°MÄ°NÄ°N VERÄ°LDİĞİ YERLER Bu mesleÄŸin örgün eÄŸitim kurumlarında eÄŸitimi verilmemektedir. Genellikle iÅŸletmelerde iÅŸbaşında öğrenilmektedir. Meslek eÄŸitimi iÅŸe girme ile baÅŸladığından iÅŸyerinin özelliÄŸine göre ya görüşme usulü ile ya da aynı iÅŸyerinde baÅŸka bir görevde iken yeterli performans gösterilerek o görevde yetiÅŸtirilme durumu söz konusu olabilmektedir. Kasiyer YetiÅŸtirme kursu Halk EÄŸitim Merkezlerinde genel olarak 15 kiÅŸilik katılımın tamamlanmasıyla açılır. Kurslar 150-300 saatlik bir eÄŸitimi kapsamaktadır. MESLEK EĞİTÄ°MÄ°NE GÄ°RÄ°Åž KOÅžULLARI EÄŸitimi iÅŸ başında yapılan kasiyerlik mesleÄŸi için, gerekli olan ön eÄŸitim en az ilköğretim okuludur. Halk EÄŸitim Merkezlerinde ; T.C vatandaşı olmak, etkinliklerden yararlanmak için yaÅŸ sınırlaması yoktur. EĞİTÄ°MÄ°N SÃœRESÄ° VE İÇERİĞİ Åžirketlerin yapısına göre deÄŸiÅŸiklik göstermekle birlikte, 15 gün hizmet içi eÄŸitim verilebilir. Bu meslek genellikle iÅŸyerinde bir kiÅŸinin gözetiminde öğrenilir. EÄŸitim süresince; – Kullanılacak olan malzeme ve aletlerin iÅŸlevlerini, – Paket fiÅŸi ve iÅŸlevlerini, – Alınan paranın kasaya iÅŸleme sırasını, – FiÅŸ kağıt rulosu, günlük kağıt rulosu ve kartuÅŸ ÅŸeridinin deÄŸiÅŸtirilmesini, – Yazar kasanın bakımını, – Müşteri iliÅŸkilerini, – Ä°ÅŸ başında sorumluluk ve yükümlülüklerini öğrenir. MESLEKTE Ä°LERLEME Özel sektör iÅŸyerlerinde kasiyer olarak görev yapan kiÅŸiler ortalama net asgari ücretin 1.5-2 katı ücret almaktadırlar. Bazı iÅŸyerlerinde “Kasa Tazminatı” adı altında ek ödeme de yapılabilmektedir. Ayrıca, iÅŸyerlerinin durumuna göre kazanç sayılabilecek yemek, servis ya da baÅŸka olanaklardan yararlanabilirler. BURS, KREDÄ° VE ÃœCRET DURUMU Özel sektör iÅŸyerlerinde kasiyer olarak görev yapan kiÅŸiler ortalama net asgari ücretin 1.5-2 katı ücret almaktadırlar. Bazı iÅŸyerlerinde “Kasa Tazminatı” adı altında ek ödeme de yapılabilmektedir. Ayrıca, iÅŸyerlerinin durumuna göre kazanç sayılabilecek yemek, servis ya da baÅŸka olanaklardan yararlanabilirler. DAHA AYRINTILI BÄ°LGÄ° İÇİN BAÅžVURULABÄ°LECEK YERLER – Ä°lgili eÄŸitim kurumları, – Meslek elemanları, – Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, – Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu Ä°l ve Åžube Müdürlükleri.

Incoming search terms:

  • kasiyer ne iş yapar (225)
  • kasiyer nasıl olunur (174)
  • Kasiyerlik nasıl yapılır (111)
  • kasiyer ne yapar (85)
  • kasiyer nedir (75)
  • kasiyerlik nasıl yapılır video (71)
  • kasiyer maaşları (71)
  • nasıl kasiyer olunur (54)
  • kasiyer (28)
  • kasiyer maaşı (21)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir