KAMUOYU ARAÅžTIRMACISI

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


KAMUOYU ARAÅžTIRMACISI TANIM Toplumun öngördüğü araÅŸtırılmaya deÄŸer sosyal ve ekonomik konularda, müşterilerden gelen talep doÄŸrultusunda bilimsel araÅŸtırma yöntem ve tekniklerini kullanarak sonuca ulaşılmasında rol oynayan kiÅŸidir. GÖREVLER – Piyasa araÅŸtırması öncesi durum tespiti iÅŸlemlerini yapar. – Ön araÅŸtırma plânı hazırlar ve uygular – AraÅŸtırmanın amacını, yöntemini ve hedef kitleyi belirler. – Veri toplama yöntemlerinden hangisini kullanacağına karar verir. – AraÅŸtırmanın amacına uygun örneklem yöntemi tespiti yapar, – AraÅŸtırmanın kapsamına uygun anket hazırlar ve uygular, – Anket sonunda elde edilen verileri deÄŸerlendirerek, araÅŸtırma raporu hazırlar. – MesleÄŸe iliÅŸkin geliÅŸmeleri takip eder. KULLANILAN ALET VE MALZEMELER – Bilgisayar, – Fotokopi makinesi, – Faks cihazı, – Telefon, – Hesap makinesi, – FiÅŸ, fatura vb. belgeler, – DiÄŸer büro malzemeleri. – Gazete, mecmua gibi basılı yayınlar. MESLEĞİN GEREKTÄ°RDİĞİ ÖZELLÄ°KLER – Matematiksel kavramlarla düşünme ve problem çözme yeteneÄŸi geliÅŸmiÅŸ, – Soyut düşünme yeteneÄŸine sahip, – Ayrıntıları araÅŸtırmaya meraklı, – Dikkatli, sabırlı, – Ayrıntılarla uÄŸraÅŸmaktan sıkılmayan, – Etkili iletiÅŸim kurabilen, – Saha çalışmasına dayanıklı, – Türkçeyi etkili kullanabilen kimseler olmaları gerekir. Diksiyonun düzgün olması, iyi derecede yabancı dil ve mesleki ve sosyal konularda kendini yetiÅŸtirmek meslekte baÅŸarıyı artıran etkenlerdir. ÇALIÅžMA ORTAMI VE KOÅžULLARI Çalışma ortamları yapılan organizasyonun ve mekanın özelliÄŸine göre farklılık göstermektedir.Büro dışında çalışanlar sürekli hareket halindedirler. Bilgi toplama aÅŸamasında zaman zaman alan çalışması yaparlar. Çalışma saatleri düzenlidir, ancak iÅŸin niteliÄŸi ve koÅŸullarına göre deÄŸiÅŸkenlik gösterebilir. Çalışırken birinci derecede verilerle, özel anlamı olan sayı ve sembollerle uÄŸraşırlar. ÇALIÅžMA ALANLARI VE Ä°Åž BULMA OLANAKLARI Kamuoyu araÅŸtırıcılarının halkla iliÅŸkiler ve tanıtım ajanslarında, ÅŸirketlerin halkla iliÅŸkiler, kurumsal iletiÅŸim, tanıtım bölümlerinde, görsel ve iÅŸitsel medya kuruluÅŸlarında, medya takip ajanslarında, kamuoyu pazar araÅŸtırma ÅŸirketlerinde, reklam ajanslarında, haber ajanslarında, çaÄŸrı merkezlerinde,turizm ÅŸirketlerinde, pazarlama ÅŸirketlerinde ticaret odalarında vb iÅŸ olanakları vardır. Günümüzde, firmaların artan rekabet koÅŸulları içinde rakiplerinden farklılıklarını ön plana çıkarma zorunluluÄŸu halkla iliÅŸkiler ajanslarının sayısının gün geçtikçe artmasına ya da iÅŸletmelerin halkla iliÅŸkiler departmanlarını oluÅŸturma gerekliliÄŸini ortaya koymaktadır. MESLEK EĞİTÄ°MÄ°NÄ°N VERÄ°LDİĞİ YERLER Meslek liselerinin ve Anadolu meslek ve Anadolu teknik liselerinin Halkla Ä°liÅŸkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanının Kamuoyu AraÅŸtırmacılığı dalında verilmektedir. MESLEK EĞİTÄ°MÄ°NE GÄ°RÄ°Åž KOÅžULLARI Meslek liselerine girebilmek için; ilköğretim mezunu olmak, Anadolu meslek/Anadolu teknik liselerine girebilmek için ilköğretim mezunu olmak ve Milli EÄŸitim Bakanlığınca, merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve YerleÅŸtirme Sınavı’nda (OKS) baÅŸarılı olmak gerekmektedir. EĞİTÄ°MÄ°N SÃœRESÄ° VE İÇERİĞİ MesleÄŸin eÄŸitim süresi 4 yıldır. 9.sınıfın (lise 1) dersleri genel liseler ve meslek liselerinde ortaktır. 9.sınıfın sonunda öğrenci alanını belirler. 9 ve 10. sınıflarda ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise dallara özel derslerin öncelikli olarak okutulmaktadır. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10 ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır. EÄŸitim süresince; Ortak dersler: Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih , T.C. Ä°nkılap Tarihi ve Atatürkçülük, CoÄŸrafya, Matematik , Fizik, Kimya, Biyoloji, SaÄŸlık Bilgisi, Felsefe, Yabancı Dil, Beden EÄŸitimi , Millî Güvenlik Bilgisi, Trafik ve Ä°lk Yardım, Tanıtım ve Yönlendirme Ortak alan dersleri: Bilgi ve Ä°letiÅŸim Teknolojisi, Matematik, Mesleki GeliÅŸim, Halkla Ä°liÅŸkiler ve Organizasyon, Ä°letiÅŸim Teknikleri, Etkin Okuma ve Yazma, Etkili KonuÅŸma,Temel Hukuk, Mesleki Bilgisayar Dal dersleri: Ä°ÅŸletmede Beceri EÄŸitimi, KiÅŸiler Arası Ä°letiÅŸim, Temel FotoÄŸrafçılık, Haber Toplama ve Yazma, Dergi ve Ä°nternet HaberciliÄŸi, HaberleÅŸme Hukuku, Medya Tarihi, Bilgisayarda FotoÄŸraf Ä°ÅŸleme, Kurum İçi Halkla Ä°liÅŸkiler, Halkla Ä°liÅŸkiler Faaliyetleri, Halkla Ä°liÅŸkilerde Kampanya, Müşteri Ä°liÅŸkileri, Ãœrün ve Hizmet Tanıtımı, Reklam Kampanyaları, Reklamcılıkta Yaratıcı Faaliyetler, Kamuoyu ve Piyasa AraÅŸtırması, Medya Takibi, Web Uygulamaları, Organizasyonda Yardımcı Hizmetler, Proje GeliÅŸtirme, Mekan Düzenleme, Fuar/Kongre HostesliÄŸi, Fuar Organizasyonu, Organizasyon Etkinlikleri, Büro Hizmetleri, Temel Sanat EÄŸitimi, KiÅŸisel Hazırlık, Sunu Hazırlama, Defile Organizasyon, Dans ve Müzik, Dosyalama ve ArÅŸivleme , Mesleki Yabancı Dil derslerini alırlar. 3308 sayılı kanun gereÄŸi , öğrencilerin 10, 11 ve 12. sınıfta iÅŸletmelerde beceri eÄŸitimini Alan/Dal/Zümre öğretmenleri kararlarına göre hangi sınıf ya da sınıflarda görecekleri belirlenir. MESLEKTE Ä°LERLEME Meslek Lisesi Halkla Ä°liÅŸkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı Kamuoyu AraÅŸtırmacılığı dalından mezun olanlar, istedikleri takdirde, Açık Hava Reklam Ãœrünleri ve Serigrafi, FotoÄŸrafçılık, FotoÄŸrafçılık ve Kameramanlık, Halkla Ä°liÅŸkiler, Halkla Ä°liÅŸkiler (Açıköğretim), Halkla Ä°liÅŸkiler ve Reklamcılık, Halkla Ä°liÅŸkiler ve Tanıtım, Ä°letiÅŸim ve Halkla Ä°liÅŸkiler, Ä°nternet GazeteciliÄŸi ve Yayıncılığı, Masaüstü Yayıncılık, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Radyo ve Televizyon Yayımcılığı, Televizyon Yapım ve Yönetimi ön lisans programına sınavsız geçiÅŸ için baÅŸvurabilirler. Gereken koÅŸullara sahip oldukları takdirde yerleÅŸtirilebilirler. Ayrıca bu alan mezunları; ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip yeterli Sözel I puanı almaları halinde Halkla Ä°liÅŸkiler ve Reklamcılık(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu) lisans programını tercih etmeleri durumunda ortaöğretim baÅŸarı puanları diÄŸer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir katsayı ile çarpılarak ÖSS puanlarına eklenmekte ve diÄŸer alanlardan mezun olanlara göre öncelikle yerleÅŸtirilmektedirler. BURS, KREDÄ° VE ÃœCRET DURUMU – Ä°ÅŸletmelerde beceri eÄŸitimi gördükleri sürede asgari ücretin % 30 undan az olmamak üzere ücret alırlar. – EÄŸitim süresince Milli EÄŸitim Bakanlığınca iÅŸ kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta ettirilirler. Ä°lk iÅŸe baÅŸladıklarında genellikle asgari ücret alırlar. Alınan ücrette iÅŸyerinin büyüklüğü, kamuoyu araÅŸtırmacısının iÅŸteki pozisyonu, deneyim ve yeterlilikleri doÄŸrultusunda artış olabilmektedir. DAHA AYRINTILI BÄ°LGÄ° İÇİN BAÅžVURULABÄ°LECEK YERLER – Ä°lgili eÄŸitim kurumları, – Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi, – Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu Ä°l ve Åžube Müdürlükleri.

Incoming search terms:

  • kamuoyu araştırmacıları nedir (2)
  • kamuoyu araştırmacısı ne mezunu (2)
  • kamuoyu araştırmacısı (1)
  • kamuoyu ne iş (1)
  • kamuoyu ne iş yapar (1)
  • kamuoyu okuyunca ne olunur (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir