İSTATİSTİKÇİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

İSTATİSTİKÇİ

TANIM

Toplumsal, ekonomik, kültürel, bilimsel olgu ve olaylarla ilgili bilgileri derleyen ve derlemiş olduğu bilgileri istatistik tekniklerini kullanarak yorumlayan ve sayısal olarak ifade eden, karar vericiye öneriler sunan kişidir.

GÖREVLER

– Hangi alanda ve hangi konuda bilgi toplayacağını belirleyerek konuyla ilgili deney düzenini ve örnekleme planını hazırlar,
– İstenen bilgiyi almayı sağlayacak soru listesi (anket) hazırlar,
– Anketin uygulanacağı grubun niteliklerini ve sayısını belirler,
– Anketi uygulayacak kişileri eğitir,
– Toplanan bilgilerin uygun yöntemlerle bilgisayara yüklenmesini sağlar,
– Bilgileri sınıflandırır, aralarındaki ilişkiyi belirler,
– Küçük bir gruptan elde edilen bilgilerin daha geniş gruplarda ne derece geçerli olduğu konusunda tahminlerde bulunur, testler yapar,
– Bilgileri tablolara işler, etkili bir biçimde sunumu için grafikler hazırlar,
– Değişik bilgi toplama yöntemleri önerir ve geliştir.
– İstatistikçiler mevcut ve başkaları tarafından toplanan bilgilerin işlenmesi (sınıflandırılması, çözümlenmesi, yorumlanması gibi) aşamasında da görev yaparlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Bilgisayar, istatistiksel paket programları,
– Hesap makinesi,
– İstatistik tablo ve cetveller.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

– İstatistikçi olmak isteyenlerin;
– Üstün düzeyde akademik yeteneğe,
– Matematiksel kavramlarla düşünebilme ve problem çözebilme, soyut düşünme yeteneğine sahip,
– Derinliğine araştırmaya meraklı,
– Dikkatli, sabırlı,
– Ayrıntılarla uğraşmaktan sıkılmayan,kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İstatistikçiler genellikle büroda bilgisayar başında çalışırlar. Bilgi toplama aşamasında zaman zaman alan çalışması yaparlar. Çalışma saatleri düzenlidir, ancak işin niteliği ve koşullarına göre değişkenlik gösterebilir. Çalışırken birinci derecede verilerle, özel anlamı olan sayı ve sembollerle uğraşırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

İstatistikçiler; hastanelerin istatistik bürolarında, Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), Bankalar, Emniyet Teşkilatı (özellikle trafik alanında) gibi kamu kuruluşlarının araştırma ve bilgisayar birimlerinde çalışırlar. Üniversitelerin, istatistik bölümlerinde öğretim elemanı olarak, ayrıca piyasa ve kamuoyu araştırma şirketlerinde görev yapabilirler.
İstatistik mesleği günlük yaşantı ve birçok bilim dalı ile iç içedir. Teknolojik gelişme ile birlikte biyoloji, işletmecilik, demografi, ekonomi, mühendislik, sağlık, sigortacılık, pazarlama ve tüketim araştırması, tıp, yöneylem araştırması, psikoloji, sosyal bilimler ve kalite kontrol alanlarında istatistik bilgisine ve istatistikçiye duyulan gereksinim daha da artmaktadır.
Antropoloji, arkeoloji, kütüphanecilik, hukuk ve politikada hali hazırda bilgisayar sistemlerinin bileşenlerinin ve programların geliştirilmesinde istatistikçiler rollerini genişletmektedirler.
Meslekle ilgili eğitimlerinde teorik istatistik bilgisi yanında, uygulamalı istatistik ve bilgisayar programlama dersleri almaları nedeniyle istatistikçilerin çalışma alanları çok geniştir. Bilgisayar programcısı olarak çalışabilecekleri gibi analizler yapan planlama ünitelerinde, kalite kontrol birimlerinde, üretim kontrolü aşamalarında, teknolojik gelişme aşamasında veya tarımla ilgili sektörlerde deney düzenleyici olarak görev alabilirler.
Gelecekte yasal değişiklikler sonucu kamu kurumları dışında istatistiki bilgi toplayan ve değerlendiren özel şirket ve danışmanlık bürolarının açılmasına izin verilmesi gündeme gelebilir.
Çalışmalarda bilgisayar kullanımının yaygınlaştırılması ve fonksiyonlarının artması meslekte kullanılan yöntemlerde değişikliğe neden olabilir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı “Fen” ve “Fen-Edebiyat” fakültelerinin “İstatistik” bölümlerinde verilmektedir

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

– Mesleğin eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “İstatistik”, lisans programı için yeterli “Sayısal (SAY-2)” puan almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “İstatistik”, lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.Eğitim süresince;
– İstatistiğin işlevleri temel kavramları, değişkenler, yüzdeler ve oranlar,
– Fonksiyonlar, limit, süreklilik, türev, eğitim çizimleri integraller, çok değişkenli fonksiyonlar,
– Vektör ve uzaylar, matrisler ve matris uzaylar, permütasyonlar ve determinantlar,
– Matrisler, determinantın özellikleri, hesaplaması, ilgili programlar,
– Diferansiyel denklemlerle ilgili bilgiler ve uygulamalar,
– Olasılık tanımı, örnek uzay kavramı, koşullu olasılık, değişken kavramı, yoğunluluk fonksiyonu yardımıyla mod, medyan, aritmetik ortalama ve varyasyon hesaplaması, tesadüfi değişken kavramı, kesikli ve sürekli dağılımlar, bileşik dağılımlar,
– Tesadüfi değişkenlerin toplamları ve dağılımı, merkez limit teorisi, basit tesadüfi örnekleme,
– Ortalamalar ile ilgili uygulamalar, basit düzeyde regrasyon analizi uygulamaları, zaman serileri, çoklu regrasyon analizi ve parametrik olmayan tekniklerle ilgili uygulamalar,
– Tahmin ve tahmin yöntemleri, güven aralıkları, hipotez testleri, regrasyon ve korelasyon, varyans analizi,
– Örnekleme ve tamsayılar, örnekleme kuramının temel öğeleri, örnekleme tekniklerinin irdelenmesi,
– Simetri ve başlıklı ölçüler, normal dağılım işlevi, olasılıklı örnekleme dağılımları, kestirim, istatistiksel sınama,
– Araştırma çeşitleri, araştırmanın aşamaları, problem seçimi, kaynak tarama, veri toplama, analiz, sonuç, soru cetveli hazırlanması, anket tekniği, görüşme, anket değerlendirme,
– Bilgisayarın tanımı, sınıflandırılması, programlama olgusu, yazılım ve ürünleri, paket programı, akış şeması, basic programlama dili, kodlama giriş/çıkış komutları, fonksiyonlar, matrisler üzerinde işlemler, programlama elemanlarının istatistik uygulamalarda kullanımı, istatistikte kütük kullanımı ve uygulamaları,
– Cobol programlama dili özellikleri, program denetimi, giriş çıkış işlemleri, pascal programlama dili ve kullanımı,
– Çok değişkenli istatistik teknikleri ve testleri,
– Karar ve karar alma ortamları, istatistik karar alma kurumlarında karar alma yöntemleri,
– Zaman serisi tanımı, unsurlar, unsurların belirlenmesi,
– Karar kavramı ve istatistiksel karar alma ile ilgili bilgiler ve deney düzenleme,
– Ekonometri ile ilgili kapsamlı bilgiler, kalite, kalite kontrol, toplam kalite kontrolün tarihçesi, kontrol grafikleri, kabul planları, güvenilirlik,
– Kararlar ve modeller, doğrusal programlama ve model ile ilgili varsayımlar ve tanımlar, çözüm teknikleri, optimizasyon ile ilgili kavramlar ve optimizasyonun işletmelerde uygulanması, şebeke analizi, oyun teorisi, tamsayılı programlama,
– Bilimsel yöntem ve istatistiğin yeri, deney tasarım ilişkileri,
– Proje kavramı ve çalışmaları, proje değerlendirme yöntemleri projenin ulusal ekonomi açısından değerlendirilmesi ve yöntem organizasyon açısından değerlendirilmesi,
– Halkla ilişkiler kavramı, tarihsel gelişimi, halkla ilişkiler ve reklam, iletişim kavramları, kitle iletişim araçları, halkla ilişkilerde istatistiğin önemi, halkla ilişkiler kampanyalarından örnekler,
– Yönetime giriş, işletmenin yapısı, işletmelerde karar verme süreci, kararlarda maliyet giderleri ve talep çözümlemesi, kararlarda rekabet ve kar yaklaşımı,
– İktisat, iktisat teorisi ve politikası, değer ve fiyat teorisi, faktör fiyatlarının oluşumu, milli muhasebe ve milli hasıla, para teorisi ve para politikası, uluslararası ekonomi, iktisadi gelişme,
– Demografinin tanımı, demografinin tarihsel gelişimi, nüfus teorileri, nüfus politikaları, demografik bilgi kaynakları,
– Statik demografi, dinamik demografi, Türkiye’deki demografik bilgi kaynakları, hayat tabloları konularında eğitim alırlar

MESLEKTE İLERLEME

Mesleki eğitimini tamamlayan istatistikçiler kamu sektöründe görev alırlarsa, çeşitli kademelere yükselebilirler (şef, müdür yrd., müdür vb). Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler. İstatistikçiler matematiksel ve uygulamalı istatistik, yöneylem araştırması, bilgi sistemleri, aktüerya ve sigortacılık alanında uzmanlaşabilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Meslek eğitimi sırasında, herhangi bir kazanç söz konusu değildir. Ancak, öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilmektedirler. Çeşitli kurum ve kuruluşlarca başarılı öğrencilere karşılıksız veya mecburi hizmet karşılığı verilen burs olanağı da vardır.
Eğitimin tamamlanmasından sonra kamu kurum ve kuruluşlarında teknik hizmetler sınıfında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ilk defa göreve başlayanlar teknik eleman olarak 8. derecenin 1. kademesinden maaş alırlar.

Özel kuruluşlarda ise çok daha yüksek ücretle çalışma olanağına sahiptirler.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

Incoming search terms:

  • istatistikçi maaşları (397)
  • istatistikçiler platformu (159)
  • istatikçi ne iş yapar (149)
  • istatistikçi ne iş yapar (118)
  • istatistikçi maaşi (37)
  • istatistikçilerin maaşları (27)
  • istatikçi maaşları (27)
  • istatistikçi nasıl olunur (26)
  • istatikçiler ne iş yapar (25)
  • kamuda istatistikçi maaşları (24)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>