ÇEVRE MÜHENDİSİ

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest


ÇEVRE MÜHENDİSİ

TANIM

Doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, doğal çevrenin korunması ve insan sağlığına uygun biçimde geliştirilmesi konusunda çalışan kişidir

GÖREVLER

Çevre mühendisi her türlü çevre sorunlarına, teknik düzeyde çözüm üretir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere;
– Fabrikalarda, atıkların arıtılması, gerekli tesislerin kurulması, iÅŸletilmesi için önerilerde bulunur ve yapılanları denetler,
– Katı atıkların çevreye zarar vermeden yok edilmesi için gerekli önlemleri alır,
– İçme ve kullanma sularının arıtılması ve su kaynaklarının geliÅŸtirilmesi için çalışmalar yapar,
– Kent içinde hava kirliliÄŸinin nedenlerini ve hava kalitesini belirler, hava kirliliÄŸini önlemek için gerekli önlemleri alır,
– Gürültü kaynaklarını belirler, gerekli önlemlerin alınması için öneriler geliÅŸtirir,
– Akarsu, göl, deniz gibi su ortamlarının kalite sınıflamasını yapar,
– Çevre ile ilgili kanun ve yönetmelikleri yorumlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Gerektiğinde laboratuar ortamında çalıştığından kimya ve biyoloji laboratuar aletlerini kullanabilmektedir

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Çevre mühendisi olmak isteyenlerin;
– Ãœst düzeyde akademik yeteneÄŸe sahip,
– Fen bilimlerine, özellikle kimya ve biyolojiye ilgili ve bu alanda baÅŸarılı,
– AraÅŸtırmaya meraklı,
РDikkatli ve titiz bir g̦zlemci,
– Gözlem verilerini bütünleÅŸtirebilen,
– Ä°ÅŸbirliÄŸine açık kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Çevre mühendisleri, çalışmalarını genellikle büroda ve laboratuarda yürütürler. Ancak, zaman zaman şantiye, inşaat alanı, arıtma tesisi gibi yerleri görmek için kent içinde ve dışında seyahat etmeleri gerekebilir. Çevre mühendisliği çok çeşitli alanlarda işbirliği yapılarak yürütülen bir meslektir. Bu nedenle çevre mühendisleri başka meslek elemanları ile sıkı iletişim halindedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Çevre mühendisleri;
– İçme suyu temini, su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması, iletimi ve arıtma tesislerinin projelendirilmesi ve inÅŸaatı,
– İçme suyu, kanalizasyon, yaÄŸmur suyu ÅŸebekesi projelendirilmesi ve inÅŸaatı,
– Evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinin sistem seçimi, projelendirilmesi, inÅŸaatı ve iÅŸletilmesi,
– Arıtılmış atık suların alıcı ortamlara deÅŸarj edilmesi, modelleme ve olası etkilerin araÅŸtırılması,
– Sanayi kullanım sularının hazırlanmasına yönelik projelendirme hizmetleri,
– Sanayi ve altyapı yatırımları için çevresel etki deÄŸerlendirmesi (ÇED) yapılması,
– Risk analizi ve deÄŸerlendirilmesi,
– Katı atıkların toplama, taşıma, depolama, yeniden kazanım ve bertaraf iÅŸlemlerinin yapılmasına yönelik mühendislik hizmetleri,
– Tehlikeli ve zararlı atıkların uzaklaÅŸtırılması ve giderilmesine yönelik çalışmalar,
– Hava kirliliÄŸinin kontrolüne yönelik, hava emisyonları ve kalitesine ait ölçümlerin deÄŸerlendirilmesi, hava kirleticilerinin dağılım modellemesi ve deÄŸerlendirilmesi,
– Çevre yönetimi ve planlaması,
– Çevre kimyası ve çevre mikrobiyolojisi analizlerinin deÄŸerlendirilmesi,
– Toprak ve yeraltı kaynaklarının kirliliÄŸe karşı korunması ve modellemesi,
– Gürültü kirliliÄŸinin kontrolünde çalışabilirler,
– Çevre Bakanlığı, Bayındırlık ve Ä°skan Bakanlığı, Ä°ller Bankası, Belediyeler, SEKA gibi kamu kurumlarında çalışabildikleri gibi özel kuruluÅŸlarda veya serbest çalışma olanağı da vardır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, çeşitli üniversitelerin mühendislik fakülteleri Çevre mühendisliği bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

– Meslek eÄŸitimine baÅŸlayabilmek için
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda Çevre MühendisliÄŸi lisans programı için yeterli Sayısal (SAY-2) puanı almak ,

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim Formunda Çevre Mühendisliği lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Çevre mühendisliÄŸi bölümünde eÄŸitim süresi 4 yıldır. Ancak, bazı okullarda 1 yıl “yabancı dil hazırlık programı” uygulanır. Orta DoÄŸu Teknik Ãœniversitesi ve Marmara Ãœniversitesi Çevre MühendisliÄŸi Bölümü’nde öğretim dili Ä°ngilizce’dir. “Yabancı dil hazırlık programı” süresi eÄŸitim süresine dahil deÄŸildir.
Çevre mühendisliği bölümünde okutulan belli başlı dersler şunlardır: Matematik, Fizik, Kimya, Lineer Cebir, Teknik Resim, Analitik Geometri, Jeoloji, Çevre Kontrolü Esasları, İnşaat Bilgisi, Çevre Kimyası, Bilgisayar ve Programlama, Zemin Mekaniği, Çevre Ekonomisi, Yapı Mühendisliği, Mikrobiyoloji, Çevre Koruma Hukuku, Oşinografi (deniz ve göl kirlenmesi, deniz deşarjı), Su ve Pis Su Mühendisliği (su temini ve atık suların uzaklaştırılması), Katı Atıkların Arıtılması, Su Kalite Kontrolü, Hava Kalite Kontrolü, Çevre Modelleme, Şehircilik ve Yerleşme, Endüstriyel Kirlenme Kontrolü, Çevre Etki Değerlendirmesi, Arıtma Tesislerinin İşletimi, Suların Arıtılması, Atık suların Arıtılması, Hidroloji.

MESLEKTE Ä°LERLEME

Lisans eğitiminden sonra proje mühendisliği, su ve atık suların arıtımında özel teknolojiler, hava kirliliği, katı atık kontrolü, zararlı atık bertarafı gibi alanlarda uzmanlaşmak söz konusudur. Yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler. Kamu sektöründe görev alanların bürokrasinin çeşitli kademelerine yükselmeleri söz konusudur.

BURS, KREDÄ° VE ÃœCRET DURUMU

Üniversite düzeyinde yapılan eğitim sırasında kredi ve burs olanağı dışında öğrencilerin, çevre mühendisliği faaliyeti gösteren özel şirketlerde yarı zamanlı çalışarak (özellikle son sınıf öğrencilerinin) kazanç elde etmeleri mümkündür.

Eğitimi tamamlayarak kamu kesiminde görev alan çevre mühendisleri asgari ücretin 3-3.5 katı civarında ücret almaktadırlar. Serbest çalışma veya özel sektörde görev alma durumlarında ise kesin bir rakam ortaya koymak mümkün olmamaktadır. Ücrette işletmenin büyüklüğü, çalışma pozisyonu gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik görülmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– Ä°lgili EÄŸitim Kurumları,
– Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye Ä°ÅŸ Kurumu Ä°l ve Åžube Müdürlükleri

Incoming search terms:

  • çevre mühendisliği maaşları (174)
  • çevre mühendisi nasıl olunur (82)
  • çevre mühendisi ne iş yapar (81)
  • çevre mühendisi maaşları (60)
  • çevre mühendisliği nasıl olunur (45)
  • çevre mühendisi ne yapar (3)
  • çevre mühendisliği nasıl (3)
  • çevre mühendisliği ne iş yapar maaşı (2)
  • çevre mühendisliği iş olanakları (1)
  • çevre mühendisliği hazırlık sınıfı olmayan üniversitesi (1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir