Rehberiniz-Meslek yüksekokullarında kaliteli eğitimin koşulları

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

isvemeslekdanismani.net ailesi olarak “Meslek yüksekokullarında kaliteli eğitimin koşulları” adlı yazımızın kişisel gelişiminize katkı sağlamasını umuyoruz
Meslek yüksekokullarında kaliteli eğitimin koşulları

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA KALİTELİ EĞİTİMİN KOŞULLARI

Yrd.Doç.Dr.Veysel POLAT& Öğr.Gör.Derya DÖNMEZ

Çukurova Üniversitesi

Adana Meslek Yüksekokulu

Beyazevler Kampüsü, Adana

ÖZET

Ülkemizde kalifiye insan kaynağına daha fazla ihtiyaç duyulması, ve uluslararası pazarlarda rekabet üstünlüğü sağlanabilmesi için, Türkiye’de mesleki eğitimin kalitesinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması zorunlu hale gelmiştir.

Kaliteli teknik eğitimin en önemli unsuru olan öğretim elemanları çok kalabalık sınıflarda ve yoğun haftalık ders programları ile yeteri kadar iyi öğretemeyeceği gibi, teknolojik gelişmeleri de takip edip öğrencilerine aktaramayacak, kendilerini yenileyemeyeceklerdir.

İleri teknolojinin kullanıldığı sanayide görev yapan kalifiye elemanların fiziki becerinin yerini zihinsel becerileri almakta, işgücünde yeterliliğin çeşitlendiği, bilgi-işlem kullanımının vazgeçilmez nitelikler arasına girdiği görülmektedir. Buna göre öğrencilerin meslek liselerinden itibaren fen ve matematik derslerini iyi öğrenmeleri gerekmektedir.

Mesleki eğitim sisteminin, iş piyasasının gereksinimlerini karşılayacak yeterlilik ve kalitede olabilmesi için, sanayi okul işbirliğinin yaygınlaştırılması, işletmelerin mesleki eğitime katılımlarının sağlanması, mesleki eğitim sistemlerinin uygulandığı ülkelerle bilgi alış verişi sağlanarak programların yenilenmesi, çeşitlendirilmesi gerekmektedir.

1. GİRİŞ

Günümüzde ülkelerin zenginliği ve uluslararası pazarlarda rekabet gücü, geliştirdikleri veya sahip oldukları teknolojilerin üstünlüğüne bağlı olup, ham maddelerinin zenginliği artık çok fazla etkili olmamaktadır.

İleri teknolojiye sahip olmayan veya geliştiremeyen ülkeler bu teknolojileri transfer etmekte, fakat yeterli verimlilik sağlayamamaktadırlar. Bunun nedeni bu ülkelerde verilen teknik eğitimin, sürekli gelişen teknolojik değişime, paralel olmaması, kalifiye teknik eleman yetiştirilememesidir.

Halbuki, günümüzde üretimde ne kadar ileri teknolojiler kullanılırsa kullanılsın yeterli düzeyde verimlilik için bu teknolojileri bilen vasıflı insan kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Ülkemizde, ileri teknolojileri transfer eden, kullanan ülke konumunda olup, yeterli verimliliği sağlayamayan ülkeler grubunda yer almaktadır. Bugün ülkemizde uygulanan teknik eğitim sanayinin gereksinimlerine cevap verebilecek kapasiteden ve kaliteden uzaktır.

Meslek yüksekokulları, meslek liselerinden sonra hizmet ve endüstri sektöründe vasıflı ara eleman yetiştirme misyonunu üstlenmiş teknik okullardır. Bu çalışmada meslek yüksekokullarındaki kaliteli teknik eğitim koşulları, öğretim elemanları, öğrencileri ve iş verenler yönünden irdelenerek öneriler sunulmağa çalışılmıştır.

2. MESLEK YÜKSEK OKULLARINDA ÖĞRETİM ELEMANLARININ DURUMU

Yüksek öğrenim sisteminde olduğu gibi meslek yüksek okullarında da öğretim elemanı sıkıntısı vardır. Yüksek Öğretim Kurulunun yayınladığı verilere göre 2000-2001 eğitim-öğretim yılında meslek yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanı sayısı 5307, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 46 dır. 2001-2002 eğitim-öğretim yılında öğretim elemanı sayısı 5564 ve öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı ise 47 olarak bildirilmiştir.

Bu rakamlar sınavsız geçiş projesi öncesi olup, Türkiye geneli ve ortalama değerlerdir. Oysa yine Yüksek Öğretim Kurulu verilerine göre 2002-2003 eğitim–öğretim yılında Sınavsız Geçiş Projesi çerçevesinde meslek yüksek okullarına 50,000 öğrenci alındığı bildirilmiştir.

Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarında bu eğitim döneminde önemli bir artış olmadığına göre, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı verilen bu rakamların üzerinde olmuştur. Yine aynı verilere göre mesleki teknik eğitim veren ülkelerde, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı, Almanya’da 5, Avustralya’da 8, Belçika’da 10, Hollanda’da 14, Japonya’da 9, Kore’de ve ABD’de 21, İngiltere’de 20 , Macaristan’da 11’dir.

Kaliteli teknik eğitimde en önemli unsur olarak öğretim elemanları düşünülürse, çok kalabalık sınıflar ve yoğun haftalık ders programlarında bir öğretim elemanı ne kadar iyi öğretebilir ve teknolojik gelişmelerin ne kadarını takip edip öğrencilerine aktarabilir, sorularının cevaplarının verilmesi gerekir.

3. MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA ÖĞRENCİLERİN DURUMLARI

2002-2003 eğitim ve öğretim yılında uygulanan Sınavsız Geçiş Projesi ile meslek yüksekokullarına kapasitelerinin üzerinde, öğrenci kayıt yaptırmıştır. Bu kadar yoğun bir talebin nedeni, öğrencilere yüksekokul diplomasını tıpkı bu okula kabul edilmeleri gibi, kolay elde edileceği düşüncesinin hakim olmasıdır.

Diğer taraftan, öğrenciler meslek yüksekokulunda eğitim almayı, mesleki bilgilerini artırma olarak amaçlamamaktadırlar. İki yıllık meslek yüksekokullarına devam edenlerin büyük bir çoğunluğu aldıkları eğitimi önemsememektedirler. Bu yanlış algılamalar onların başarısızlıkları üzerinde en önemli etkendir.

Sınavsız Geçiş Projesine göre kayıt yaptıran öğrenci sayısı, meslek yüksekokullarının kapasitelerinin çok üzerinde olması sonuncunda, bu öğrencilerin eğitimlerinin bir kısmını meslek liselerinde almaları sağlanmıştır. Meslek liselerinin fiziki mekanlarının ve öğretmen kadrosunun meslek yüksekokullarının eğitiminde kullanılması, öğrenciler üzerinde aldıkları eğitimin lise eğitiminden farklı olmadığı algılamasına neden olmuştur.

Meslek yüksekokullarındaki öğrenciler üzerindeki genel bulgu, fen ve matematik derslerinde son derece başarısız olduklarıdır.

Meslek liselerinde veya orta öğretimde bu derslere gereken önemin verilmeyişi neden olarak gösterilse de, meslek yüksek okullarına devam eden öğrencilerin bu derslere olan ilgilerinde, istenen gelişme görülmemektedir.

Günümüzde ileri teknolojiyi kullanan, sanayileşmiş ülkelerde, üretimin bazı safhalarında robotlar kullanılmaktadır.

Bu durum tüm kalkınmış ülkelerde istihdam yapısını, niteliğini, ve dağılımını etkilemektedir. Böylelikle kalifiye elemanlarda fiziki becerinin yerini zihinsel becerinin aldığı, işgücünde yeterliliğin çeşitlendiği, bilgi-işlem kullanımının vazgeçilmez nitelikler arasına girdiği görülmektedir. İş dünyasındaki bu değişimler göz önüne alınırsa, meslek yüksekokullarından mezun olan öğrencilerin, iş piyasasının ihtiyaç duyduğu, yeterliliğe ve kaliteye sahip olmaları zordur.

4. İŞ VERENLERİN MESLEKİ EĞİTİMDEKİ ROLLERİ

Gelişmiş ülkelerde sanayi ve ticaret odaları bütçelerinin belli bir kısmını mesleki eğitimin gelişmesi için ayırmaktadırlar. Yine bu ülkelerde odalar, çıraklık atölyeleri, eğitim merkezleri, seminerlerle mesleki eğitim içinde yer almaktadırlar. Türkiye’de odaların bu tür faaliyetleri oldukça sınırlıdır.

Mesleki eğitimde, okul sanayi işbirliği geliştirilemediğinden okullardaki eğitim teoride kalmakta, uygulamada başarılı sonuçlar elde edilememektedir.

5. SONUÇ

21. yüzyılda sanayileşmiş ülkelerde kalifiye insan kaynağına daha fazla ihtiyaç duyulması ve uluslararası pazarlarda rekabet üstünlüğünün sağlanması amacıyla mesleki eğitim daha fazla önem kazanmıştır. Bu nedenle Türkiye’de mesleki eğitimin kalitesinin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması zorunlu hale gelmiştir.

Mesleki eğitimin yaygınlaştırılması için mesleki eğitime yönelik anlayışın değiştirilmesi gerekmektedir. Bugünkü eğitim sisteminde orta öğrenim düzeyindeki gençler, iyi bir gelecek sağlamanın tek şartının üniversite eğitiminden geçmekte olduğuna şartlandırılmakta ve genel eğitime yönlendirilmektedirler.

Üniversitelerin kapasitelerinin sınırlı olması sonucu, gençlerin büyük bir bölümü hiçbir meslek sahibi olmadan iş hayatına atılmaktadırlar. Bu sorunun çözümü için zorunlu eğitimin bitiminde gençler ilgi ve yetenekleri doğrultusunda mesleki eğitime yönlendirilmelidirler. Zorunlu eğitimden sonra gelen eğitim süreci, hem mesleki ve teknik eğitim veren hem de yüksek öğretime hazırlayan bir süreç olmalıdır.

Bu süreci tamamlayan gençler başarı grafiklerine göre yüksek öğrenime devam edebilmeli veya mesleki bilgilerini kullanarak, iş hayatına atılabilmeliler.

Mesleki eğitimin başarılı sonuç verebilmesi için standartlara uygun meslek yüksekokullarının sayılarının, ve bu okullarda görev yapacak öğretim elemanı sayılarının artırılması gerekmektedir.

Mesleki eğitim sisteminin, iş piyasasının gereksinimlerini karşılayacak yeterlilik ve kalitede olabilmesi için;

• Sanayi okul işbirliğinin yaygınlaştırılması,

• İşletmelerin mesleki eğitime katılımlarının sağlanması,

• Mesleki eğitiminde işletmelerin gelişen ve farklılaşan gereksinimlerine cevap verebilecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan mesleki eğitim veren gelişmiş ülkelerle bilgi alış verişi sağlanarak programların yenilenmesi ve iş piyasasının koşullarına göre çeşitlendirilmesi gerekir.

Yer işareti koy permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>