Sağlık Meslekleri

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestÜlkemizde, kıt kaynaklara rağmen sağlık sektöründe, bir yandan eğitim kurumlarına yatırım yapılarak sağlık eğitimine, diğer yandan hastane ve sağlık ocağı yatırımları gibi sağlık tesislerine yönelik iki yönlü bir yatırım uygulaması gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Bugün ülkemizde yıllar itibariyle sağlık personeli sayısı artmakla beraber nüfus artış hızı nedeniyle sağlık personeli yetersiz kalmaktadır. Ancak, özellikle son yıllarda sağlık alanındaki insan gücünün yeterli sayıda yetiştirilmesine önem verilerek, bu hizmeti yürüten kuruluşların büyümesi sağlanmıştır.


Bir ülkenin sosyal refah seviyesinin en önemli göstergelerinin başında sağlık hizmetlerinin niteliği ve dağılımı gelmektedir. Ülkemizde temel sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliğini artırarak halkın sağlık düzeyini yükseltmek ve sağlık hizmeti sunumunda verimliliği artırmak amacıyla çeşitli projelerin uygulanmasına başlanmıştır. Bunun sonucu olarak sağlık alt yapısında ve sağlık düzeyi göstergelerinde önemli iyileştirmeler görülmektedir.

Genel olarak değerlendirildiğinde, ülkemizde sağlık alanındaki insan gücü sayısında önemli gelişmeler olduğu görülmektedir. Sağlık personeli yetiştirilmesine önem verilmesi, sağlık personeli yetiştiren okul sayısının artması ve yeni başlatılan sağlık projesi uygulamaları ile gelişmiş ülkeler düzeyinde olmasa bile, gelişmekte olan birçok dünya ülkesi ile kıyaslandığında oldukça önemli yol alındığı görülmektedir.
Tıbbın Uzmanlık Dalları
 
Tıp öylesine geniş bir alandır ki, hiç kimse bu bilimin ilgi alanına giren bütün konuları bilemez. Bu nedenle, diğer mesleklerin çoğunda olduğu gibi tıpta da uzmanlaşma yoluna gidilmiştir. Gene de bir çok ülkede, belirli bir dalda uzmanlık eğitimi görmemiş “aile doktorları” ya da “pratisyen doktorlar” bulunur. Bu doktorlar, vücuttaki bütün organlarla ilgili hastalıkların bakımını üstlendikleri için, pratisyen doktorluk da aslında kendine özgü bir uzmanlık alanı sayılabilir. Pratisyen doktorlar, beklenmedik herhangi bir gelişmede gerekli önlemleri alabilmek için hastalarını tanımak zorundadırlar. Sıradan hastalıklara tanı koyup tedavisini yürüten bu doktorlar, özel bakım ve tedavi gerektiren durumlarda hastayı bir kliniğe ya da hastaneye göndererek görevlerini uzman doktorlara devrederler.

Büyük ve tam örgütlenmiş bir hastanede dolaşırken, uzmanlık dallarına ayrılmış bölüm ve kliniklerin yerlerini oklarla gösteren pek çok tabelayla karşılaşırız. Pratisyen hekim olan kimse ÖSYM tarafından yapılan “Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda” başarılı olduğu takdirde aşağıda belirtilen dalların birinde uzmanlaşabilir.

Tıbbın dört temel uzmanlık dalı ve bunların alt dalları aşağıda açıklanmıştır.

A-Koruyucu Hekimlik Uzmanlık Dalları:

1. Aile Hekimliği: Yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın kişilere, ailelere ve gruplara kişisel, devamlı ve ilk basamak tedavi hizmeti veren uzmanlık dalıdır. Uzmanlık süresi 3 yıldır.
2. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp: Sualtı çalışmaları yapan kişilere yönelik çalışmaların yapıldığı alandır. Uzmanlık süresi 2 yıldır.
3. Enfeksiyon Hastalıkları: Bulaşıcı hastalıkların tanı ve tedavilerini yapan bölümdür. Uzmanlık süresi 4 yıldır.
4. Halk Sağlığı: Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması, toplum beslenmesi, iş sağlığı, çevre sağlığı, sağlık eğitimi, tıbbi sosyoloji ve sağlık ekonomisi konularında çalışmaların yapıldığı alandır. Uzmanlık süresi üç yıldır.
5. Hava ve Uzay Hekimliği: Özellikle astronotların ve bu alanda çalışanların sağlıklarıyla ilgilenen alandır. Uzmanlık süresi 2 yıldır.
6. Spor Hekimliği: Profesyonel olarak sporla uğraşan kişilere yönelik çalışmaların yapıldığı alandır. Uzmanlık süresi 2 yıldır.

B- İyileştirici Hekimlik (Klinik) Uzmanlık Dalları:

1. Anesteziyoloji ve Reanimasyon (Bayıltma ve Ayıltma): Ameliyat sırasında hastanın ağrı hissetmemesi için narkoz vererek hastayı uyutma işleminin yapıldığı bölümdür. Anestezi uzmanı, ameliyat öncesinde hastayı tanır ve psikolojik yönden onu rahatlatır. Ameliyat boyunca hastanın ağrı hissi duymasını önlemek için ameliyat başlamadan hastaya ilaç vererek uyutur. Ameliyat boyunca hastanın bütün hayati fonksiyonlarını kontrol altına alır ve izler. Ameliyat sonrası hastayı uyandırır, komadaki hastaları canlandırır. Anestezi uzmanı olmak isteyen bir kişinin dikkatli, sabırlı ve sorumluluk sahibi olması, temiz ve titiz çalışma alışkanlığına sahip olması gerekir. Cerrahlar gibi anestezi uzmanı da görevini mikrop ve kirden arındırılmış ameliyathanelerde yürütür. Ameliyathane, penceresi olmayan, özel cihazlarla donatılmış, nemli hava akımı olan, ilaç ve gaz kokulu bir ortamdır. Tam gün çalışma vardır. Ameliyat uzun sürerse normal çalışma saatleri dışında da çalışılabilir. Uzmanlık süresi 4 yıldır.

2. Beyin ve Sinir Cerrahisi: İnsan vücudunda sinirlerin bulunduğu bütün anatomik yapıların ameliyatları ile ilgili bölümdür. Beyin ve sinir cerrahı, beyin ve beyincik hastalıkları, omurilik hastalıkları, bel fıtıkları ve sinir sistemine ait yapıların hastalıklarını bir takım araçlarla saptar, gerekiyorsa ameliyat yapar. Ameliyat sonrasında hastanın yeni durumuna uyumunu sağlamak için gerekli önlemleri alır. Beyin ve sinir cerrahı diğer tüm cerrahlar gibi, ameliyat süresince ayakta durabilecek fiziki yapıya sahip, günün herhangi bir saatinde acil ameliyata çağrılmaya hazırlıklı, el ve parmak becerisi, göz ve el koordinasyonu çok gelişmiş, sabırlı, soğukkanlı ve dikkatli olmalıdır. Uzmanlık süresi 5 yıldır.

3. Çocuk Cerrahisi: Özellikle çocukların ameliyatları ile ilgili bölümdür. Çocuk cerrahı 0-16 yaşları arasında olan ve ilaçla tedavileri yeterli veya mümkün olmayan çocukları ameliyatla tedavi eder. Uzmanlık süresi 4 yıldır.

4. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları: Yeni doğandan 16 yaşına kadar olan çocukların sağlığı ile ilgili bölümdür. Uzmanlık süresi 4 yıldır.

5. Dermatoloji: Ciltteki tüm hastalıkları ve cinsel temasla bulaşan hastalıkları kapsamına alan tıp dalıdır. Uzmanlık süresi 3 yıldır.

6. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon: Nöroloji, iç hastalıkları ve ortopedi kliniklerinin ortak çalıştığı, hastaların hareket kısıtlılığının tedavi edilmeye çalışıldığı bölümdür. Uzmanlık süresi 3 yıldır.

7. Genel Cerrahi (Hariciye): Vücudun bazı organlarının ameliyatla tedavisi ile ilgilenen bölümdür. Genel cerrah, tedavisi ancak ameliyat ile mümkün olan hastalıklarla ilgilenen kişidir. Cerrah hastayı muayene eder, ameliyat gerektiren yeri belirler, gerekli işlemi yapar ve hastayı izler. Uzmanlık süresi 4 yıldır.

8. Göğüs Cerrahisi: Akciğerlerin ve nefes yollarının ameliyatla tedavisi ile ilgili bir alandır. (Örn: Akciğer ameliyatı). Uzmanlık süresi 4 yıldır.

9. Göğüs Hastalıkları : Akciğer hastalıklarını konu alan bir bilim dalıdır. Uzmanlık süresi 4 yıldır.

10. Göz Hastalıkları: Gözle ilgili her türlü hastalığın iyileştirilmesiyle ilgili çalışmaların yapıldığı alandır. Göz hastalıkları uzmanı, görme eseli, deneme lensleri, tanometre gibi araçlarla hastanın şikayetinin nedenini bulur, gerekiyorsa hastaya gözlük verir, ameliyat gereken durumlarda gerekli müdahaleyi yapar. Göz hastalıkları uzmanının dikkatli ve titiz çalışma alışkanlığına sahip olması gerekir. Uzmanlık süresi 3 yıldır.

11. İç Hastalıkları (Dahiliye): Hastaların kalp, akciğer, mide, bağırsak, karaciğer gibi iç organ hastalıklarının tedavisiyle uğraşan bölümdür. İç hastalıkları uzmanı, kişinin şikayetlerini dinler, muayene eder, gerekli laboratuar testlerini planlar, elde ettiği bulgulara göre hastalığa teşhis koyar ve tedaviyi planlar, tedavi sürecini izler, yatarak tedavi görecek hastaları kliniğe gönderir, belirli aralıklarla kontrollerini yapar. Uzmanlık süresi 4 yıldır.

12. Jinekoloji (Kadın Hastalıkları ve Doğum): Gebelik ve doğum sırasında kadını kontrol altında bulunduran, kadın üreme organlarında oluşan hastalıkların ilaçla veya ameliyatla tedavisinin yapıldığı alandır. Uzmanlık süresi 4 yıldır.

13. Kalp ve Damar Cerrahisi: Tüm damar sistemi ve kalbi kapsayan ameliyatlarla ilgili bölümdür. Kalp ve damar cerrahı, kalp ve damar hastalıklarının kaynağını saptar, hastanın sağlığına kavuşması için gerekliyse ameliyat yapar, ameliyat sonrası hastayı izler. Uzmanlık süresi 5 yıldır.

14. Kulak- Burun- Boğaz Hastalıkları: Kulak, burun ve boğazda oluşan sağlık sorunlarını inceleyen alandır. Kulak-burun-boğaz uzmanı, hastayı şikayetine göre dil baskısı, burun veya kulak spekulumları ile muayene ettikten sonra, gerekiyorsa tahlil yaptırır, boğaz kültürü aldırır, rahatsızlığı ilaçla veya gerekiyorsa ameliyatla tedavi eder. Uzmanlık sürersi 3 yıldır.

15. Nöroloji (Asabiye): Sinir sisteminde meydana gelen bozuklukların tedavisiyle uğraşan bölümdür. Uzmanlık süresi 4 yıldır.

16. Ortopedi ve Travmatoloji: İnsan vücudunun motor bütünlüğünü oluşturan kas, kemik ve eklem gibi birimlerinin doğuştan (kamburluk, kemik büyümesi, birleşik parmak vb.) veya sonradan meydana gelen bozukluklarını tedavi eden bölümdür. Cerrah, kaza ve travma durumunda acil cerrahi müdahale yapar. Kırık ve çıkıkları alçıya alır, herhangi bir dokunun yeniden kazandırılması mümkünse bu yönde cerrahi müdahale yapar, ilaçla tedavi gerekiyorsa bunu uygular. Uzmanlık süresi 4 yıldır.

17. Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi: Vücuttaki tüm şekil bozukluklarının düzeltilmesi ve bazen vücudun bir parçasını daha da güzelleştirmek için ameliyatların yapıldığı bölümdür. Uzmanlık süresi 5 yıldır.

18. Radyoloji: X ışınları ile vücuttaki çeşitli patolojik oluşumların yerinin saptandığı ve hasta dokunun ışın yolu ile tedavi edildiği bölümdür. Uzmanlık süresi 3 yıldır.

19. Psikiyatri (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları): Psikolojik bozuklukların tedavisiyle ilgilenen bölümdür. Uzmanlık süresi 4 yıldır.

20. Çocuk Psikiyatrisi (Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları): Çocuk ve gençlik çağındaki insanların ruh sağlığı ile ilgili uzmanlık alanıdır. Uzmanlık süresi 4 yıldır.

21. Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji: Kaplıcalar, içmeler, çamur banyoları ile hastaları iyileştirmeye çalışan ve iklimle sağlık arasındaki ilişkileri inceleyen tıp dalıdır. Uzmanlık süresi 3 yıldır.

22. Üroloji (Bevliye): İdrar kesesinin, idrar yollarının ve erkek üreme organlarının hastalıklarının tedavisiyle ilgili bölümdür. Uzmanlık süresi 4 yıldır.
C- Laboratuar Uzmanlık Dalları:

1. Tıbbi Biyokimya: Laboratuarla ilgili tüm araştırmalarla ilgilenen alandır. Bu uzmanlık alanına biyologlar da başvurabilmektedir. Uzmanlık süresi 3 yıldır.

2. Tıbbi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji: Laboratuarla ilgili tüm çalışmaları kapsayan alandır. Mikrobiyoloji uzmanı, hastalara ait idrar, dışkı ve kan örneklerindeki hastalık etkenlerini saptar. Hastalık etkeni olabilecek mikroorganizmayı laboratuar ortamında çoğaltır ve adını belirler, buna uygun antibiyotik tedavisini saptar, sonuç raporunu yazar. Uzmanlık süresi 3 yıldır.

3. Tıbbi Patoloji: Vücuttan alınan doku ve sıvı örneklerinin incelendiği bölümdür. Patoloji uzmanı, hastadan alınan hasta doku (biyopsi) örneklerini mikroskop altında inceler, hastalık etkenleri ve bu etkenlerin insan doku ve organlarında meydana getirdiği etkileri belirler. Etkenleri ve/veya sonuçları bir rapor halinde klinik doktoruna sunar. Ölüm nedeni bilinmeyen durumlarda otopsi yapar, nedeni ortaya çıkarır. Uzmanlık süresi 3 yıldır.

4. Tıbbi Farmakoloji: İlaçların ve diğer maddelerin insan ve hayvan organları, hücre ve dokuları üzerindeki etkilerinin araştırıldığı, yeni tıbbi ilaçların geliştirildiği bölümdür. Farmakolog, çeşitli hastalıklar için hangi ilaçların kullanıldığını araştırır. İlaçların metabolizma, hücre büyümesi, üreme, dolaşım, solunum ve sindirim sistemleri üzerindeki etkilerini laboratuarda deney yaparak araştırır. İlaçların geliştirilmesinde, ilaç potansiyeli ve üretim metotlarının standart hale getirilmesinde endüstriyel eczacılarla ortaklaşa çalışma yapar. Yiyecek koruyucuları, renklendirme maddeleri, toksik gazlar ve deterjanların insan dokuları ve organları üzerinde ne gibi etkileri olduğunu araştırır. Eczacılarla ve doktorlarla işbirliği yaparak insan ve hayvanlar üzerinde ilaçların denenmesini sağlar. Uzmanlık süresi 3 yıldır.

5. Tıbbi Parazitoloji: Bağırsaklarda bulunan parazitlerin incelendiği bölümdür. Uzmanlık süresi 3 yıldır.

D- Akademik Uzmanlık Dalları:

1. Adli Tıp: Mahkeme tarafından gönderilen vakaları inceleyerek tıbbi görüş bildirmenin yöntemlerini inceleyen ve öğreten bölümdür. Uzmanlık süresi 2 yıldır.
2. Anatomi: Genel olarak insan vücudunun kas ve iskelet yapısını inceleyen bölümdür. Uzmanlık süresi 2 yıldır.
3. Fizyoloji: Vücudun fizyolojik yapısının hücrelere kadar incelenmesi ile ilgili bölümdür. Uzmanlık süresi 2 yıldır.
4. Fizyopatoloji: Çeşitli hastalıkların tespiti için vücudu inceleyen bölümdür. Uzmanlık süresi 3 yıldır.
5. Nükleer Tıp: Radyolojinin en gelişmiş halidir. Tıptaki en son gelişmelerle ilgilenilen bölümdür. Örn: Kanserli hücrelerin incelenmesi gibi. Uzmanlık süresi 3 yıldır.
6. Tıbbi Genetik: Tüm genetik yapıyı inceleyen bölümdür. Uzmanlık süresi 2 yıldır.
7. Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji: Hücre yapısının ve doğacak ceninin doğum anına kadar incelendiği bölümdür. Uzmanlık süresi 2 yıldır.
8. Tıp Tarihi ve Deontoloji: Tıp tarihini, bu alanda hizmet vermiş olan kimseleri ve kullandıkları yöntemleri inceleyen bölümdür. Uzmanlık süresi 2 yıldır.

Incoming search terms:

  • sağlık alanındaki meslekler (81)
  • sağlık meslekleri (38)
  • tıp alanındaki meslekler (24)
  • sağlık alanında meslekler (17)
  • sağlık ile ilgili meslekler (17)
  • sağlık alanı meslekleri (7)
  • sağlık meslek alanları (4)
  • tıp alanında ki mesleklrr (3)
  • sağlıkla ilgili meslekler nelerdir (3)
  • sağlık sektöründeki meslekler (3)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir