NOTER

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

NOTER

 

Hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendiren ve kanunlarla verilen başka görevleri yapan kimselerdir. Noterlik bir kamu hizmetidir.Noter olmak isteyenlerin normalin üzerinde genel akademik yeteneğe, sağlam bir mantığa, yorum yapabilme ve değerlendirme niteliğine sahip, sorumluluk duygusu yüksek, dikkatli, yasal değişiklikleri izleyebilen, insanlarla iletişim kurmayı ve yardım etmeyi seven, tarafsız kimseler olması gerekir.

Mesleğin eğitimi hukuk fakültelerinde verilmektedir. Noter olabilmek için; hukuk fakültesi mezunu olmak, noterlik stajı için noterler odasına başvurmak, stajını tamamlayarak, noterlik belgesini almış olması gerekmektedir.

Hukuk fakültesinden mezun olanlar 1 yıl noterlik stajı yaparlar ve staj ücretlidir. Staj kesintisiz olarak yapılır, stajyer, staj gördüğü noterlik dairesinde, Noterlik Kanunu ve Yönetmeliğinin gösterdiği işleri yapmakta yükümlüdür. Yabancı bir memleket hukuk fakültesinden mezun olup da, Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden başarılı sınav vermiş olanlar da bu mesleği yapabilirler. Bu şart, noterlik stajına bağlı olarak noterlik belgesi alacak olanlarda dahi aranmaktadır.

Hukuk fakültelerinde eğitim süresi 4 yıldır. Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA)” puan almak gerekmektedir.

Noterlerin görevleri:


1. Yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki işlemleri düzenlemek,
2. Kanunlarda resmi olarak yapılmaları emredilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün hukuki işlemleri bu kanun hükümlerine göre yapmak,
3. Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapmak,
4. Bu kanuna uygun olarak dışarıda yazılıp getirilen kağıtların üzerindeki imza, mühür veya herhangi bir işareti veya tarihi onaylamak,
5. Bu kanun hükümlerine göre yapılan işlemlerin dairede kalan asıl veya örneklerinden veya getirilen kağıtlardan örnek çıkarıp vermek,
6. Belgeleri bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevirmek,
7. Protesto, ihbarname ve ihtarname göndermek,
8. Kanunen tescili gereken işlemleri tescil etmek,
9. Bu ve diğer kanunlarla verilmiş sair işleri yapmak.
Noterler Türk Ticaret Kanunu ve diğer kanunlar hükümlerine göre tutulması gereken defterleri bu kanunlar uyarınca onaylarlar.

Noterler bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklini, kıymetini, ilgili şahısların kimlik ve ifadelerini tespit ederler ve davet edildiklerinde piyango ve özel kuruluşların kur’a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak durumu belgelendirirler.
Adli veya askeri hakimlik yahut savcılıklara atanmış veya avukat unvanını kazanmış olan veya Avukatlık Kanununa göre staj ve avukatlık sınavı şartlarından bağışıklı olarak avukatlığa kabul olunmaya hak kazanmış bulunanlar noterlik stajına tabi bulunmamaktadırlar. Bu kişilerin başvuruları halinde, noter olmaya engel teşkil eden bir durumları bulunmadığı takdirde, kendilerine Adalet Bakanlığınca noterlik belgesi verilmekte ve yine Adalet Bakanlığında tutulan bir deftere belge sıra numaralarına göre kayıtları yapılmaktadır. Boşalan noterliklere başvuru halinde belge sıra numarası dikkate alınarak eski olanlardan başlayarak atamaları Adalet Bakanlığınca yapılmaktadır.

Noterlik stajına kabul edilebilmek için;
• T.C. vatandaşı olmak,
• 21 yaşını bitirmiş, 40 yaşını doldurmamış olmak,
• Türk hukuk fakültelerinin birinden mezun olmak veya yabancı bir memleket hukuk fakültesinden mezun olup da, Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden başarılı sınav vermiş bulunmak,
• Kesinleşmiş bir kararla yüz kızartıcı bir suçtan veya ağır hapsi gerektiren bir cürümden mutlak olarak, yahut kasti bir cürümden bir sene veya daha fazla hapis cezası ile hüküm giymiş olmamak,
• Kesinleşmiş bir ceza veya disiplin kararı sonucunda hakim, savcı, memur yahut avukat olmak niteliğini kaybetmiş bulunmamak,
• Noterlik mesleğine yaraşmayacak tutum ve davranışları çevresince bilinmiş olmamak,
• Noterlikle ve noter stajyerliği ile birleşmeyen bir işle uğraşmamak,
• Mahkeme kararı ile kısıtlanmış olmamak,
• İflas etmiş ise itibarı iade edilmiş olmak (Hileli ve taksirli müflisler itibarları iade edilmiş olsa bile kabul olunmazlar),
• Hakkında aciz vesikası verilmiş ise bunu kaldırmış bulunmak,
• Noterlik görevini devamlı ve gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malul olmamak,
• Staj yapılacak yerde ikametgahı bulunmak gerekmektedir.

Türkiye’de her ilçenin noter sayısı Adalet Bakanlığı tarafından belirlenmekte olduğundan, noterlerin diledikleri yerde noterlik yapma şansları bulunmuyor. Bir ilçede yeni bir noter açılacağı zaman veya herhangi bir noterlik boşaldığında bu durum Adalet Bakanlığı tarafından duyuruluyor ve adayların başvurusu bekleniyor. Yapılan başvurularda kıdem olarak en eski noterin başvurusu kabul edildiğinden, noterlik için cazip kabul edilecek büyük şehirlerde ya da önemli ilçelerde noterlik, ancak uzun süreli bir çalışma hayatı sonunda gerçekleşebiliyor. Bir bölgenin noteri kendiliğinden noterlikten ayrılmadığı sürece yerine başkasının verilmesi söz konusu değildir. Ayrıca noterliğe ilk başvuru sırasında da beş on yıla varan bekleme süreleri söz konusu olabiliyor.
Noterler, yaptıkları işlemlerle ilgili kayıtları açıklayamazlar, yakınlarının işlerine bakamazlar. Noterlikteki işlemler memurlar tarafından yapılmış olsa bile, bunlardan noterler sorumludur.

Ülkemizde de noterlerin belgelendirdikleri işlemler resmi sayılır. Noterler tarafından düzenleme şeklinde yapılmış hukuki işlemler sahteliği sabit oluncaya kadar geçerlidir. Noter tarafından yapılan imza onaylaması işlemlerinde, imza ve tarih keza sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olup bunlar dışında kalan noterlik işlemleri aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir.

1512 sayılı Noterlik Kanununa göre asliye mahkemesinin bulunduğu her ilçede bir noterlik kurulur. Noterler, devlet memuru olmamakla birlikte Adalet Bakanlığı’nca atanır ve bir kamu hizmetini yerine getirir. Hiçbir kamu görevi noterlikle birleşemez. Noterlik faaliyetleri Adalet Bakanlığı’nın ve Türkiye Noterler Birliği’nin gözetim ve denetimi altında yürütülür.

Incoming search terms:

  • noter nedir ne iş yapar (217)
  • noter nasıl olunur (133)
  • noter memuru nasıl olunur (80)
  • nasıl noter olunur (61)
  • noterde çalışmak (59)
  • noterde çalışma şartları (48)
  • noterde çalışanların maaşları (43)
  • noterde çalışanlar ne kadar maaş alıyor (42)
  • noterde çalışma şartları nelerdir forum (29)
  • noter çalışanları maaşları (25)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir