HAKİM (YARGIÇ)

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on Pinterest

HAKİM (YARGIÇ)

 Hakim, yargıç olarak da bilinir, mahkemelerde uyuşmazlıkları çözerek adaleti gerçekleştirmekle görevli kişidir. Hakimler iki gruba ayrılır: Devletle vatandaşlar ve kamu kuruluşları arasında çıkan uyuşmazlıkları inceleyen ve karara bağlayanlara idari yargı hakimi, vatandaşlar arasında çıkan uyuşmazlıklarla ilgili karar verenlere adli yargı hakimi denir.

Hakim olmak isteyenlerin üstün bir akademik ve sözel yeteneğe sahip, sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, ikna gücüne, sağlam bir mantık ve sezgiye sahip, sorumluluk sahibi, okumayı ve araştırmayı seven, değişik görüşlere ve yeniliklere açık, sabırlı ve anlayışlı, tarafsız karar verebilen, şuur ve iradesine sahip kimseler olmaları gerekir.

İki çeşit hakim sınıfı vardır; Adli Yargı Hakimi, İdari Yargı Hakimi. Adli Yargı Hakimi olabilmek için hukuk fakültelerini, İdari Yargı Hakimi olabilmek için hukuk fakülteleri veya hukuk programlarına yer veren Siyasal Bilgiler Fakülteleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, İktisat Fakülteleri ve İşletme Fakültelerinin İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye bölümlerinden birini bitirmek ve Adalet Bakanlığınca açılan sınavda başarılı olmak ve daha sonraki iki yıl boyunca yoğun bir eğitim programı uygulanan stajı tamamlamak ve staj sonucunda yapılan sınavda başarılı olmak gerekmektedir.

Hukuk fakültelerinde eğitim süresi 4 yıldır. Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Eşit Ağılıklı (EA)” puan almak gerekmektedir.

Adaylığa atanabilmek için:
• Türk vatandaşı olmak,
• Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının son günü itibariyle, lisans ve lisansüstü (Mastır) öğrenimi yapmış olanlar için otuz, doktora öğrenimi tamamlamış olanlar için otuz beş yaşını bitirmemiş olmak,
• Kamu haklarından yasaklı olmamak,
• Yabancı ile evli olmamak,
• Askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
• Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,
• Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,
• Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı göstermek,
• Hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak şarttır.

ÖSYM tarafından yazılı sınav sonucu başarılı olanlar, alınacak kişi sayısının bir katı tutarındakiler mülakata alınır. Mülakatı geçip aday olanlar iki yıl süreli meslek öncesi eğitime tabi tutulurlar.

Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı gösterenler, başarı derecelerine göre sıraya konularak Adalet Bakanlığınca önceden belirlenen ihtiyaç sayısına, daha önce başka görevlerde kadro, maaş ve derece yönünden kazanmış oldukları haklar nazara alınmak suretiyle adaylığa atanırlar. Hakimliğe kabul edilmede, daha önce serbest avukatlık yapmış olanların avukatlıkta geçen sürelerinin üçte ikisi meslekte geçmiş gibi sayılarak ve görevin gerektirdiği kanuni şartlar göz önünde bulundurularak girebilecekleri sınıf ve derecedeki adli ve idari yargı hakimlik ve savcılıklarına atanabilirler. Ayrıca, ilgililerin istemesi durumunda veya Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından re’sen hakimlikten cumhuriyet savcılığına veya cumhuriyet savcılığından hakimliğe atama yapılabilmektedir. Doktora yapanlar sadece mülakata tabi tutulurlar.

Adli ve idari yargı hakim ve savcı adayları, meslek öncesi eğitim süresi kadar mecburi hizmetle yükümlüdürler.

Adalet müfettişliğine, hakimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az beş yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile adalet müfettişliği hizmetinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunanlar arasından muvafakatları alınarak,

• Adalet Bakanlığı Müsteşarlığına,
• Teftiş Kurulu Başkanlığına,
• Müsteşar yardımcılıklarına,
• Yüksek müşavirliklerine,
• Genel müdürlüklerine,
• Genel müdür yardımcılıklarına
• Müstakil daire başkanlıklarına,
• Yargıtay ve Danıştay Üyeliğine seçilme hakkını kazanmış ve bu hakkı kaybetmemiş bulunan birinci sınıf hakim ve savcılar arasından, Bakan, Başbakan ve Cumhurbaşkanının imzasını taşıyan kararname ile atama yapılır.

Bakanlık müşavirliklerine ve genel müdürlük daire başkanlıklarına yapılacak atamalar, Bakan onayı ile gerçekleştirilir.

Hakimler gerek yasama, gerek yürütme organından emir, talimat, tavsiye almadan bağımsız olarak görevlerini yerine getirirler. Bunun bir güvencesi olarak da idari işlemle görevden alınamaz, istekleri dışında, yaş haddi gelmeden emekliye sevk edilemez, maaş ve ödeneklerinden yoksun bırakılamaz, savcılık sınıfına geçirilemez ve bakanlık hizmetlerine atanamazlar. Hakimlerin denetimi ve haklarındaki soruşturma Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na bağlı müfettiş hakimler eliyle yapılır.

Hakimlere disiplin suçlarından ötürü verilecek cezalar ayrıntılı hükümlerle düzenlenmiştir; bu cezaları verme yetkisi yalnız Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na tanınmıştır. Hakim yasalara göre cezayı gerektiren bir suç işlerse, öteki yurttaşlar gibi cezalandırılır. Ama adaleti sağlamakla yükümlü olan hakimlerin verimliliğini ve güvenliğini sağlamak amacıyla bazı istisnai hükümler getirilmiştir. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi başkan ve üyelerini Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi yargılar. Hakimlik görevini yaparken kasıt ya da ağır ihmal sonucu taraflardan birine zarar veren hakimlerin hukuki sorumluluğu da kabul edilmiş ve aleyhlerine tazminat davası açılabileceği hükme bağlanmıştır.

Hakimin tarafsız kalmasını sağlamak açısından, bazı durumlarda davaya bakmaktan yasaklanmasına, bazı durumlarda da reddedilebilmesine ilişkin bazı düzenlemeler getirilmiştir. Buna göre hakim, kendisine ait olan ya da ilgili olduğu davalara, aralarında evlilik bağı kalmış bile olsa eşinin, kan ya da evlilik sonu akrabalık (sıhriyet) yönünden usul ve fürunun, üçüncü dereceye kadar kan, ikinci dereceye kadar sıhriyet akrabalarının, evlatlık bağı olan kimselerin taraf olduğu; iki taraftan birinin vekili, vasisi ya da bir malın veya işin yürütülmesi için görevlendirilen kişi (kayyım) sıfatıyla hareket ettiği durumlarda, dava sırasında yönetim kurulunda bulunduğu derneğe, şirkete ya da vakfa ilişkin davalara bakamaz. Bu yasaklama nedenleri taraflarca ileri sürülmezse bile, davadan çekinmek zorundadır. Buna karşılık hakimin reddini gerektirecek nedenler yasada tek tek sayılmayarak takdire bırakılmıştır.

Diğer Hizmetlerden Mesleğe Atanma
Hukuk fakültelerinde maddî hukuk ve usul hukuku dallarında hukuk dersi veren profesörler ve doçentler, almakta oldukları kadro aylıklarının karşılığı sınıf ve derecedeki adlî yargı hâkim ve savcılıklarına; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, idarî ilimler fakültelerinde idare, maliye ve ekonomi dallarında ders veren profesörler ve doçentler, almakta oldukları kadro aylıklarının karşılığı sınıf ve derecedeki idarî yargı hâkim ve savcılıklarına atanabilirler.

Incoming search terms:

  • hakim ne iş yapar (359)
  • idari yargı hakimi ne iş yapar (56)
  • idari hakim ne iş yapar (52)
  • hakim nedir ne iş yapar (43)
  • Hakim Hakim (35)
  • hakimler ne iş yapar (33)
  • idari yargı hakimliği ne iş yapar (32)
  • hakim yargıç nedir (26)
  • hakim (25)
  • idari yargi hakimligi nedir (24)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir